Corporate Performance Management En studie av svenska bankers IT-stöd till styrkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corporate Performance Management En studie av svenska bankers IT-stöd till styrkort"

Transkript

1 Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap Corporate Performance Management En studie av svenska bankers IT-stöd till styrkort Daniel Bengtsson, Johan Sundell Kurs: Examensarbete Nivå: D Termin: VT-06 Datum:

2 Abstract Globalization has led to an increase in business competition. This is especially true in the bank sector where recent development has been towards more competition and rapidly evolving products. One way of gaining a competitive advantage is by using an advanced IT-based scorecard. This master s thesis examines the scorecards used by four major Swedish banks. The main objective was to investigate the possibilities to trace and visualize information from the scorecard. The investigation consisted of interviews with key personnel from each bank, and was limited to investigating the scorecards used at office level. Several differences in the scorecards were highlighted by the investigation. One of the general conclusions was that even though some of the scorecards include the possibility to trace and visualise information, there is a significant gap between theoretical and actual scorecard performance. Keywords: Balanced Scorecard, Business Intelligence, Corporate Performance Management, Scorecard.

3 Förord Ett stort tack till samtliga respondenter för deras vänliga och hjälpsamma bemötande. Ett särskilt tack riktas till vår handledare Anneli Edman, Uppsala Universitet, Bertil Deurell, Föreningssparbanken och Tomas Nabel, Intellibis AB, för deras synpunkter och förslag under uppsatsens genomförande.

4 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMFORMULERING SYFTE METOD AVGRÄNSNING DISPOSITION BUSINESS INTELLIGENCE OCH CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT HISTORISK UTVECKLING BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE ARKITEKTUREN CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT OCH BUSINESS INTELLIGENCE METOD DATAINSAMLING INTERVJUMETODER URVAL UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE KÄLLKRITIK UNDERSÖKNINGEN BANKER RESULTAT OCH ANALYS SLUTSATSER OCH DISKUSSION FÖRENINGSPARBANKEN HANDELSBANKEN NORDEA SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN GENERELLA SLUTSATSER OCH DISKUSSION FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING...30 Bilaga 1 - Intervjumall och svar Bilaga 2 - FSB s styrkort Bilaga 3 - HB s styrkort Bilaga 4 - Nordeas styrkort Bilaga 5 - SEB s styrkort Bilaga 6 - Ordlista

5 1 Inledning I dagens globaliserade samhälle ökar konkurrensen inom hela affärsvärlden. För att möta de ökade kraven måste företag förse sina beslutsfattare med aktuell och väsentlig information. En viktig förutsättning för att lyckas är att informationen är enkel att överblicka. För detta krävs ett välutvecklat IT-stöd. Denna uppsats skall undersöka metoden styrkort som används för att underlätta beslutsprocessen på fyra svenska banker. 1.1 Bakgrund Avregleringarna på 70- och 80-talen i kombination med 90-talets ökade internationalisering har inneburit att utvecklingen inom den svenska bankbranschen har gått fort. Inom många segment av bankmarknaden är konkurrensen intensiv med många nya aktörer och en snabb utveckling av nya produkter. (Lindström, 2003). I detta hårdnande klimat är det naturligt att banker söker nya metoder för att skapa konkurrensfördelar. Även informationsteknologin har utvecklats mycket snabbt under denna period. Många företag, däribland banker, tvingas i allt större utsträckning använda sig av denna teknologi i syfte att skapa konkurrensfördelar och förutsäga framtiden. Idag lagrar företag allt mer data om sina affärsaktiviteter i syfte att bättre kunna analysera dem. Enbart tillgång till data leder dock inte automatiskt till bättre effektivitet eller ökad förståelse för marknader (ITRG, 2004). Utmaningen ligger i att extrahera värdefull information ur den enorma mängd data som företagets system sparar, samt att utnyttja informationen effektivt (Kalakota o Robinson, 2001). Tillvägagångssättet för detta definieras som Business Intelligence (BI). Enligt Liselotte Jansson, VD på SAS Institute, råder det en viss förvirring kring begreppet BI. För vissa är Business Intelligence bara att kunna ta fram rapporter. Det är ju inte innehållet i sig som är intressant, utan vad du kan göra med det. (Almroth, 2006). Det är utifrån vad du kan göra med innehållet som ett nytt begrepp inom BI vuxit fram, Corporate Performance Management (CPM). 1.2 Problemformulering Den i BI-sammanhang i särklass mest använda akronymen just nu är CPM (Lindwall, 2004). CPM innebär att utnyttja BI för att hantera företagets verksamhetsstyrning. Den vanligast förekommande metoden inom CPM är balanserat styrkort (Rayner, 2006). Ett balanserat styrkort består av en samling utvalda nyckeltal. Vilka nyckeltal som återfinns på styrkortet beror på ledningens strategi. Nyckeltalen visar olika mått på hur företaget presterat. De analyseras ofta genom att faktiska prestationer jämförs mot utsatta mål (Buytendijk & Geishecker, 2006). Genom att använda sig av ett styrkort kan företag skapa sig en översiktsbild över hur företaget presterar. Ett väl utvecklat IT-baserat styrkort ger dessutom möjligheten att spåra information samt att grafiskt visualisera information ur olika perspektiv. Detta ger användaren möjlighet att öka insikten i företagets prestationer och hur dessa interagerar med varandra. 1

6 1.3 Syfte Syftet med uppsatsen är att jämföra fyra svenska bankers styrkortssystem med fokus på vilka möjligheter dessa ger användaren att spåra och grafiskt visualisera information. 1.4 Metod Inledningsvis genomförs en litteraturstudie samt intervjuer med representanter för två framstående leverantörer av BI- och CPM-applikationer. Detta för att skapa en grundläggande förståelse för ämnet samt finna praktiska tillämpningar inom området. Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer med nyckelpersoner på fyra banker. Resultatet presenteras tillsammans med analyser utifrån teorin. Avslutningsvis summeras dessa i ett antal slutsatser. 1.5 Avgränsning Uppsatsen avgränsas till att endast omfatta svenska bankers retail banking -avdelning, det vill säga den del av banken som riktar sig till privatpersoner, små och medelstora företag. Uppsatsen kommer att behandla de fyra största bankerna; Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och Skandinaviska enskilda banken. Undersökningen kommer att utgå från det styrkort som används på kontorsnivå. Att avgränsningen görs på jämförbar nivå inom samma bransch innebär att resultatet lättare kan jämföras och bli mer trovärdigt. 1.6 Disposition Uppsatsen inleds med en teoretisk genomgång där centrala begrepp definieras och förklaras. Sedan följer en redovisning av olika metoder som kan användas för att genomföra undersökningar, samt en motivering till den metod som använts i uppsatsen. Efter detta redovisas resultatet av undersökningen tillsammans med analyser utifrån teorin. Därefter presenteras de slutsatser som framkommit, först enskilt per bank och sedan generella slutsatser. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning. 2

7 2 Business Intelligence och Corporate Performance Management Kapitlet inleds med en historisk redogörelse över IT- utvecklingen mot CPM. Därefter förklaras centrala begrepp inom BI och CPM. Avslutningsvis ges en helhetsbild av hur relationen ser ut mellan dessa begrepp. 2.1 Historisk utveckling Tanken att använda datoriserade system för att stödja beslutsfattare i sitt arbete är ingen ny idé. Detta började redan på 60-talet med Management Information Systems (MIS). MIS försåg chefer med strukturerade ekonomiska rapporter. Under 70-talet uppmärksammades beslutstödssystem (BSS). BSS skulle möjliggöra bättre och snabbare beslutsfattanden genom att erbjuda bättre och snabbare information än vad som tidigare varit möjligt. Grundtanken med BSS, att påskynda och förbättra beslut, har utvecklats vidare under nya termer. I slutet av 80-talet introducerades idén att samla all viktig information i ett centralt datalager, Data Warehouse. (Power, 2002). Detta gav upphov till nya analysmöjligheter och i samband med detta lanserades begreppet Business Intelligence av Howard Dresner på analysföretaget Gartner Group. Figur 1. IT-utvecklingen mot CPM. Källa: Nabel, Gartner Group är ett företag som gör undersökningar inom IT och teknik. Företaget är ett av de största inom sin bransch och citeras ofta av företag och i andra undersökningar. 3

8 BI är tänkt som en gemensam term för att beskriva ett antal metoder att förbättra beslutsfattande genom utökade analysmöjligheter och snabbare tillgång till data (Kotadia, 2006). Under 2000-talet har utvecklingen av BI lett fram CPM, se figur 1. Avsikten med CPM är att förbättra företags verksamhetsstyrning genom att bygga in företagets processer, metoder och mätetal i datoriserade system. 2.2 Business Intelligence Bilden av BI är mycket splittrad i litteraturen verkar praktiskt taget varje författare ha sin egen definition (Wahlström, 2004). En grundläggande urskiljning kan dock göras utifrån två huvudperspektiv: omvärldsbevakning ( competitive intelligence ) och operationell intelligens ( operational intelligence ). Omvärldsbevakning syftar till att identifiera förändringar i omvärlden som inverkar på organisationens processer och framtida aktiviteter (Hamrefors, 2002). Operationell intelligens fokuserar huvudsakligen på intern information och beslutsfattande inom organisationen. Trots detta krävs en medvetenhet om hur omvärldshändelser som exempelvis kundnöjdhet inverkar på företagets utveckling. Perspektivet för denna uppsats grundar sig på den operationella inriktningen. BI är i grund och botten ett tankesätt som beskriver en arkitektur för hur data skall samlas in, lagras, analyseras och presenteras för att stödja beslutsfattande. Dessa steg är inte nya i sig, men det BI bidrar med är en helhetssyn. De fyra stegen utgör BI-arkitekturen och är den grund som vidareutvecklingar av BI bygger på. 2.3 Business Intelligence arkitekturen BI är som sagt ett vitt begrepp som rymmer ett antal verktyg och metoder. På grund av att det inte finns några allmänt erkända definitioner om vad BI är så existerar heller inga absoluta sanningar om vilka komponenter som skall ingå. Figur 2. Exempel på BI-arkitektur. Källa: Egen. 4

9 Figur 2 visar en förenklad bild över en vanligt förekommande BI-arkitektur. Denna arkitektur utgår ofta från s.k operationella system där data skapas. Dessa operationella system utgörs av applikationer med olika specifika syften. Inom en bank kan exempel på operationella system vara kassaterminal eller bankomat. Data från operationella system lagras i enskilda databaser, dock finns det sällan någon gemensam standard avseende datastrukturen i dessa databaser Extract, Transform, Load ETL syftar till det som kan kallas att kvalitetssäkra data. Kvalitetssäkringen ska garantera korrekt data i BI-systemen. (Nabel, 2006). ETL-processen extraherar data från företagets operationella databaser, transformerar den till ett enhetligt format och laddar slutligen in den i ett datalager (Liautaud, 2001). Anledningen till att ETL-verktyg behövs är att operationella system skapar en enorm mängd data som är svår att söka igenom och utvinna relevant information ur. På grund av att företag ofta använder ett antal olika operationella system så lagras data i olika databaser som inte är gemensamt sökbara. Ett annat vanligt problem är att operationell data inte har enhetliga måttbeteckningar, använder olika många decimaler samt definierar begrepp som exempelvis kund på olika sätt. ETL-verktyg transformerar data till ett format där fastställda regler gäller för vad som kännetecknar ett objekt och dessa i sin tur har samma antal attribut (Inmon, 2002). Detta krävs för att datalagret skall vara enkelt sökbart och leverera konsistenta resultat på sökningar. Utan en lyckad ETL-process är det inte möjligt att ha ett väl fungerande datalager Datalager Ett datalager ( Data Warehouse ) utgör kärnan för ett företags BI-system. Syftet med ett datalager är att erbjuda enhetlig data från en enda källa. För att göra detta används ETLprocessen i syfte att samla in och transformera data från företagets operationella databaser. Genom detta möjliggörs analys av data från olika operationella system. I företag uppstår ofta något som kallas för olika versioner av sanningen. Detta innebär att centrala begrepp, som exempelvis antal kunder, ger olika värden beroende på vilken databas uppgifterna hämtas från. Detta kan bero på att begreppet kunder definieras på olika sätt, dvs. har olika kriterier, i olika operationella system. Det kan även bero på att operationella databaser ständigt uppdateras i takt med att ny information skapas. Datalagrets struktur minskar risken för att olika versioner av sanningen ska inträffa. William Inmon påstås vara den som myntade begreppet datalager. Enligt hans definition är ett datalager a subject-oriented, integrated, nonvolatile and time-variant collection of data in support of managements decisions (Inmon, 2002). En närmare analys av hans definition ger: 5

10 Ämnesorienterad ( Subject oriented ) innebär att data är indelad efter de huvudområden som företaget jobbar med. Exempel på en banks huvudområden kan vara kund eller kontor. Detta skiljer sig mot operationella databaser som ofta hanterar applikationsorienterad data, exempelvis räntesaldo eller aktiekurs. Skillnaden mellan dessa två är att data som är ämnesorienterad kan användas i en BI-arkitektur, eftersom den är enkelt sökbar. Applikationsorienterad data används för att lösa de krav som ställs från operationella databaser som ofta hanterar specifika funktioner. Integrerad ( Integrated ) data är enligt Inmon den viktigaste aspekten av ett datalager. Integrerad data är data som följer samma regler beträffande attribut och enheter. Exempelvis kan tänkas att objektet kund innehåller attributet kön. Detta kan betecknas som M/F, M/K, 1/0 etc. i olika databaser. Detta beror enligt Inmon på att databaser traditionellt upprättats utan att hänsyn tagits till att de ska kunna sammanfogas. I ett datalager är det viktigt att alla dessa detaljer följer samma regler för att det skall vara möjligt att utvinna tillförlitlig information ur datalagret. Statisk ( Nonvolatile ) innebär att datalagret inte förändras kontinuerligt. Operationella databaser uppdateras ständigt i samband med användandet. I ett datalager uppdateras all information vid bestämda tidsintervaller, exempelvis månadsvis. Fördelen med detta är att företaget får en rättvisande bild av verksamheten. Om data ständigt manipuleras så blir det svårt att ta fram enhetliga och jämförbara ekonomiska rapporter då informationen ständigt förändras. Tidsvariant ( Time-variant ) betyder att datalagret innehåller uppgifter om för vilken tidsperiod som lagrad data gäller. Datalagret sparar även historisk data till skillnad från de flesta operationella databaser. Detta innebär att för varje aktuell period så sparas en bild av data för den perioden. Tillgången till historisk data innebär att analyser kan ta hänsyn till hur data har utvecklats och eventuella trender. Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med ett datalager påminner i hög utsträckning om grundtanken bakom BI, att samla data och göra den enkel att analysera Dataskafferier Ett komplement till datalager är s.k dataskafferier ( data mart ). Ett dataskafferi är ett behörighetsavgränsat eller områdesavgränsat datalager som används inom en avdelning hos ett företag. Den data som återfinns i ett dataskafferi är speciellt anpassad för de krav som ställs av den avdelningen, exempelvis är antalet attribut från ett visst objekt ofta färre i dataskafferiet än det är i datalagret. (Inmon, 2002). Ett praktiskt exempel på detta kan vara kundinformation. Avdelningen som beviljar lån vill snabbt kunna se betalningshistorik och lön, men har mindre nytta av adress och telefonnummer. Detta innebär att det dataskafferi som denna avdelning jobbar mot inte innehåller denna kundinformation, om informationen skulle behövas så hämtas den från datalagret. Förekomsten av dataskafferier på ett företag innebär att huvuddelen av de olika avdelningarnas informationssökning kan gå mot dataskafferiet. Fördelen med detta är att det kan förkorta söktiderna vid rutinarbete för respektive avdelning. Det leder även till en 6

11 minskad belastning av datalagret. Ett antal olika dataskafferier används vanligtvis hos företag för att uppfylla olika avdelningars krav på data (ITRG, 2004). Dataskafferier är dock ingen nödvändighet utan det går att använda sig enbart av ett datalager Online Analytical Processing Termen Online Analytical Processing (OLAP) syftar på en intuitiv och konceptuell datamodell som tillåter användare att på ett enkelt sätt analysera data (Vitt, Luckevich & Misner, 2002). OLAP baseras på en datastruktur som kallas för kub. Data filtreras och placeras i en flerdimensionell matris kallad OLAP-kub. OLAP-kuben sparas inte i en fysisk databas utan existerar i datorns primärminne. Denna miljö tillåter snabba svar på komplexa frågor utan en förändring av det underliggande datalagret (Cognos, 2002). OLAP gör det möjligt att analysera ett objekt ur flera dimensioner, exempelvis att försäljningen av en viss produkt kan spåras till ett kundsegment och stad under en bestämd tidsperiod. OLAP möjliggör även s.k. drilldown. Detta innebär att man kan spåra information från en översiktlig nivå till en mer detaljerad, och kan till exempel vara att kunna klicka på en procentsats och se de bakomliggande siffrorna. Denna metod kan exempelvis vara tillämpbar på ett styrkort där det kan vara av intresse att spåra ett visst nyckeltal ner på detaljnivå för att kunna se vilka faktorer som orsakat den aktuella siffran. Möjligheten att kunna analysera data ur flera dimensioner samt att spåra information ned till detaljnivå tillhör de grundläggande fördelarna med OLAP-tekniken och innebär att rapporter och analyser kan skapas ad hoc, det vill säga att de inte behöver följa förutbestämda ramar (Vitt, Luckevich & Misner, 2002) Data Mining Data mining kan beskrivas som en teknik för att utvinna dold information ur stora datalager. Data mining utnyttjar statistiska analyser och modelleringstekniker för att upptäcka mönster och relationer bland data lagrad i datalagret. I takt med datalagrens utveckling under de senaste årtiondena så har även möjligheterna för vad som går att utvinna med hjälp av data mining ökat. (Wang, 2003). Ett klassiskt exempel på data mining är det om ett stort varuhus som undersöker köpmönster hos kunder som köper blöjor. De upptäcker att det finns ett klart samband mellan inköp av blöjor och öl av män i åldersgruppen 25-35, på fredagar. Varuhuset spekulerar i att det beror på att mannen har fått i uppdrag att köpa blöjorna av frun då han har den gemensamma bilen och att mannen använder inköpstillfället till att köpa öl inför helgen. Denna insikt leder till att ölen placeras närmare blöjorna i affären vilket leder till en ökad försäljning av öl. Även om detta exempel troligtvis baseras på en myt så fungerar det som en illustration över de praktiska möjligheter som data mining medför. (Fuchs, 2004). Gemensamt för samtliga operationer inom data mining är att de alla utgår från traditionella analystekniker. Förbättrade prestanda hos datorer som används för analyserna har inneburit att en större mängd traditionella tekniker har blivit 7

12 automatiserade och lättare att använda än tidigare. (Kudyba, 2001). Detta i kombination med att moderna företag lagrar allt mer data och att lagringskostnaden för data har minskat drastiskt innebär att användandet av data mining ökar (Wang, 2003). 2.4 Corporate Performance Management CPM syftar till att förbättra företagets verksamhetsstyrning genom att underlätta för medarbetare att mäta och kontrollera organisationens aktiviteter (Heaney, 2003). Termen är skapad av Gartner. Det finns dock flera termer kring begreppet Performance Management i företag och i litteraturen. Business Performance Management (BPM), Enterprise Performance Management (EPM) och CPM är de vanligaste. Alla dessa behandlar samma område även om definitionerna skiljer sig en aning. (Schiff, 2005). Denna uppsats använder den enligt Lindwall (2004) mest kända akronymen i BI-sammanhang, CPM. Enligt Gartner är CPM ett samlingsnamn som beskriver processerna, metoderna, mätetalen och systemen som används för att övervaka och hantera en organisations affärsprestationer (Rayner, 2006). Figur 3. CPM. Källa: Modifierad från Rayner, Som figur 3 visar bygger CPM på fyra delar. Ett första steg i CPM är att undersöka organisationens processer och urskilja vilka som skapar värde för företaget. Processerna kan vara strategiformulering, budgetering och framtidsanalys. Metoderna i CPM är de verktyg som används för att driva processerna så framgångsrikt som möjligt. Det finns en rad olika metoder exempelvis balanserade styrkort, six sigma och activity-based costing. Genom att mätetal, även kallade nyckeltal, används i metoderna ska strategin föras ner i organisationen. Detta görs genom att bryta ned strategin i mätetal för att få organisationen att fokusera på de prestationer som uppfyller strategin. Prestationer 8

13 jämförs mot strategiska mätetal och operationella prestationsmål. För att på bästa sätt hantera de tre ovanstående delarna bör olika system utnyttjas. För att lyckas med CPM krävs en väl genomtänkt BI-struktur som framgångsrikt kan styra de sammanhängande delarna. (Rayner, 2006). Dessa fyra element är inget nytt eller revolutionerade men oftast har de implementerats var för sig utan tanke på varandra. Gartners definition av CPM för samman elementen och länkar ihop dem med varandra. (a.a.). Förståelsen för vilka processer som driver en organisation framåt är något som chefer alltid kämpat med. Problemet med performance management ligger i att synkronisera strategin med operativa aktiviteter. (a.a.). Synkroniseringen kan göras med de metoder som ingår i CPM Balanserat styrkort Det balanserade styrkortet ( Balanced Scorecard, BSC) är en styrmetod som 1992 introducerades av Robert Kaplan och David P. Norton. En stor anledning till BSC blivit så uppmärksammat är att metoden ser bortom traditionell ekonomistyrning, där enbart finansiella nyckeltal används( Key Performance Indicators ), och inkluderar även ickefinansiella nyckeltal. (Rayner, 2006). BSC kan ses som en koppling mellan en organisations strategiska visioner och dess operationella aktiviteter. Det består av fyra grundperspektiv (se figur 4), det traditionella finansiella perspektivet, ett internt orienterat processperspektiv, ett externt orienterat kundperspektiv samt ett framtidsinriktat utvecklings- och lärandeperspektiv. Beskrivningen av dessa fyra baseras på Lindvall (2001). Figur 4. Grundperspektiv av balanserat styrkort. Källa: Kaplan och Norton,

14 Det finansiella perspektivet bygger på traditionell ekonomistyrning och fokuserar på finansiella nyckeltal. Det som Kaplan och Norton utvecklat från traditionell styrning är att olika mätetal ska användas beroende på vilken strategisk position företaget har och att ökad uppmärksamhet bör riktas mot företagets riskbild. Finansiella nyckeltal kan exempelvis vara Return On Investment (ROI), budgetavvikelser och försäljningsintäkter. Processperspektivet behandlar interna aspekter i företaget. Dessa måste företaget behärska för att tillfredsställa ägare och kunder. Här handlar det om att uppfylla inre effektivitet, att saker görs rätt. Att uppmärksamma hela företaget är viktigt och inte enbart fokusera på produktionen som i traditionell styrning. Nyckeltal kan exempelvis vara produktionstider och kvalitet. Kundperspektivet ska underlätta och uppmärksamma företagets yttre effektivitet, att göra rätt saker. Den största frågan perspektivet hanterar är vad kunden uppskattar och värdesätter inom företaget. Om företaget har kontroll på dessa nyckelfaktorer så ger det nöjda kunder och långsiktiga relationer. En nyckelfaktor kan vara nöjd kund -index. Utvecklings- och lärandeperspektivet kopplas till företagets förmåga att skapa framtida värde. Genom att företaget uppmärksammar detta perspektiv försvinner den kortsiktighet som finns i traditionell styrning. Kortsiktigheten uppkommer då chefer skapar lönsamhet genom att sluta investera, vilket på lång sikt skadar företagets utveckling. Exempel på utvecklande och lärande investeringar är internutbildningar. Att BSC består av fyra perspektiv, och inte fler, har med riskerna av informationsöverflöd att göra. Dock är inte antalet heligt. Om fler perspektiv ska läggas till så är det dock viktigt att det finns en stark relation till företagets strategi. (Kaplan & Norton, 1996). Inom det svenska näringslivet har ytterligare ett perspektiv tillkommit som praxis vid utvecklande av styrkort. Detta perspektiv behandlar medarbetarna och kallas medarbetarperspektivet. Mätningar här berör kompetens, enganemang och motivation. (Lindvall 2001). Perspektivet har fått ökad prioritet då kopplingen till företagets konkurrenskraft är stark. I uppsatsen kommer termen styrkort att användas. Styrkort refererar till ett samlat antal nyckeltal, och omfattar balanserade styrkort såväl som andra styrkortslösningar Strategikartor Enligt Gartner är strategikartor ett viktigt, men ofta bortglömt, element av styrkortet. En strategikarta länkar samman styrkortets nyckeltal med orsak-verkan -relationer. Dessa relationer visar hur icke mätbara faktorer i företaget hör ihop med det finansiella slutresultatet. (Rayner, 2006). Det ökade intresset för hur ett resultat skapas har gjort att relationerna mellan nyckeltalen hamnat i fokus. En strategikarta ska underlätta att klargöra strategin, så att även de som inte formulerat den ska kunna ta den till sig. Många strategier misslyckas vid genomförandet på grund av att strategin inte lyckats förmedlas till den operativa verksamheten. Strategikartan för- 10

15 enklar förmedlingen av strategin genom att använda bilder, något som alla förstår. Strategikartan skapas genom att ha det balanserade styrkortets fyra grundperspektiv på vänster sida. Det finansiella perspektivet överst, följt av kundperspektivet, processperspektiv och sist utvecklings- och lärandeperspektivet. Varje perspektiv underlättar till att uppfylla perspektivet över. (Scholey, 2005). Figur 5. Förenklad bild av strategikarta. Källa: Egen. Figur 5 visar ett exempel på hur en förenklad strategikarta kan se ut. Genom att koppla ihop vilka nyckeltal som påverkar varandra ser man också vilka processer som interagerar och bör uppmärksammas för att företaget ska lyckas uppnå goda resultat Styrkort och Excel Ett vanligt program vid användandet av styrkort är Microsoft Excel. Om inga anpassningar görs av Excel så kan användaren enkelt manipulera siffror och formler efter eget tycke. Detta innebär risker för företag eftersom möjligheterna att validera enskilda användares formler är små. (Turban & Aronson, 2001). Ett sätt att förhindra dessa problem är genom användandet av ett gränssnitt som inte tillåter användaren att förändra de siffror eller formler som presenteras i styrkortet. 11

16 2.4.4 Balanserat styrkort kopplat till belöningar Med belöning avses den bonus företagets anställda erhåller för sina prestationer. Styrkortet förmedlar ledningens strategi genom att bryta ned den i nyckeltal. Genom att jämföra aktuellt resultat på dessa nyckeltal mot uppsatta mål skapas en grund för att bedöma prestationer. Eftersom styrkortet kan mäta anställdas prestationer och belöningen ofta baseras på dessa prestationer finns det en naturlig koppling mellan dem. Studier har visat att framgångsrika styrkort ofta har en koppling till belöningsprogram. Med detta som grund förespråkar många att företag bör koppla ihop sina styrkort och belöningsprogram. Det påpekas dock att processen inte bör förhastas. (Lawson, Stratton, & Hatch, 2003). Styrkortens nyckeltal måste få tid att grunda sig i organisationen så att de med säkerhet mäter rätt prestationer. Innan detta är gjort bör inte kopplingen ske på grund av att det kan göra att fel prestationer belönas, vilket kan leda till att strategin motarbetas. (Roest, 1997). Om en koppling görs mellan bonus och specifika nyckeltal så ökar ledningens möjlighet att påverka sina anställda till att ytterligare fokusera på önskade områden Dashboard Ett dashboard är ett prestationshanteringsprogram för att grafiskt visualisera nyckeltal. Prestationerna jämförs mot trender, mål eller normer. Slutresultatet blir en lättöverskådlig instrumentpanel med ett väsentligt informationsinnehåll. (Rau 2003). Enligt Rau (2003) skapas ett dashboard genom fem steg: 1. Projektstart Här definieras programmets mål och planering. En tidsplan utvecklas och en genomgång görs av vilka resurser som finns att tillgå. 2. Utveckla ett IT-baserat balanserat styrkort BSC behövs för att stödja affärsstrategin. Styrkortet identifierar IT-mål, faktiska värden och nyckeltal. Mätandet av dessa ger möjligheten att se om företaget är på väg i rätt riktning, mot uppsatta mål. 3. Processmodell IT-modellen ska identifiera vilka processer mätningarna ska fokusera kring. Steg två och tre görs parallellt. 4. Designa prestationsrapporter Informationen till rapporterna kommer från steg två och tre. En prioritering görs angående vilka processer och nyckeltal som ska ingå i rapporten. Information om var nödvändig data finns lagrad identifieras. 12

17 5. Skapande av ett dashboard Med hjälp av verktyg ur BI-arkitekturen kan rapporten automatiseras, informationen flyttas först till ett dataskafferi för att sedan visualiseras i en instrumentpanel. Ett BSC ger en gemensam organisationssyn över vilka nyckeltal som är viktiga och ska övervakas. Men att endast visa dessa nyckeltal i siffror ger ingen översiktlig övervakning. Siffrorna behöver visualiseras grafiskt genom exempelvis mätare för att bli lättöverskådliga, se figur 6. Typiska färger för att visa ett nyckeltals status brukar vara grönt, gult och rött. Grönt visar att värdena är bra medan rött varnar för att något är fel och behöver åtgärdas. (Wyatt, 2004). Figur 6. Exempel på mätare i dashboard. Källa: Egen. Ett annat vanligt exempel för att illustrera ett dashboard är att likna det vid en bils instrumentbräda. Det finns tryckmätare och indikatorer som visar kritiska funktioner, till exempel vilken hastighet bilen har och hur varm motorn är. Denna information är designad för att övervaka bilens prestation och varna föraren om någon del inte fungerar korrekt. (Levine, 2003). Ett dashboard fungerar som ett varningssystem för den som använder systemet. 2.5 Corporate Performance Management och Business Intelligence Målet med CPM är att kombinera BI-arkitekturen och dess verktyg med organisationens redan etablerade applikationer. Inom CPM ingår följande applikationer: (Buytendijk & Geishecker, 2006). budgetering, planering och forecasting styrkort och dashboard lönsamhetsmodellering och optimering finansiell konsolidering finansiell och lagstadgad rapportering 13

18 Figur 7. Kopplingen mellan BI och CPM. Källa: Modifierad från Buytendijk & Geishecker, Som figur 7 visar bygger CPM vidare på BI-arkitekturen och utnyttjar denna för att fördjupa sin kunskap och insyn i företaget. Graham & Schlegel (2006) konstaterar att The BI framework plays a major role enabling an organization to execute its CPM strategy. 14

19 3 Metod Kapitlet inleds med en genomgång av hur data har samlats in och i vilket syfte. Vidare beskrivs grundläggande intervjuteknik utifrån relevant litteratur. Därefter beskrivs hur denna teknik har tillämpats praktiskt i uppsatsen. Kapitlet avslutas med källkritik. 3.1 Datainsamling Datainsamling har gjorts i två syften. Ursprungligen krävdes grundläggande information för att skapa en förståelse för området, vilka tekniker som fanns samt vilken forskning som genomförts. I denna fas har datainsamlingen bestått av sekundärdata samt intervjuer med en expert inom verksamhetsstyrning och leverantörer av BI- och CPM-system. Efter detta har datainsamlingen främst varit inriktad på att undersöka den svenska marknaden ur ett bankperspektiv. Även i denna fas har sekundärdata använts, och inledande intervjuer med en bank har genomförts. De intryck som framkommit under datainsamlingen har lett till identifierandet av de faktorer som har ansetts vara intressanta att undersöka. Avslutningsvis har den formella intervjun genomförts med samtliga fyra banker Primärdata Den data som samlats in under uppsatsens genomförande kallas primärdata. Primärdata kan samlas in på tre olika sätt, intervjuer, enkäter eller direkta observationer (Ericsson & Widersheim-Paul, 1997). Intervjuer har bedömts vara mest lämpligt för denna uppsats då det råder en viss begreppsförvirring inom området samt att antalet respondenter är så pass litet att större vikt kan läggas på att säkerställa att inga missförstånd uppstår avseende frågorna. Inledande intervjuer har genomförts med docent Jan Lindvall, expert inom modern verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet. Därefter har representanter för BI- och CPM-leverantörerna Cognos och SAS Institute intervjuats. Efter detta har Föreningssparbanken kontaktats och ett antal bakgrundsintervjuer har gjorts. Intervjuer har sedan genomförts med representanter för samtliga fyra banker. En kontinuerlig dialog har även förts med Tomas Nabel, expert inom BI-forskning på Intellibis AB, för att skapa en större förståelse för området Sekundärdata Sekundärdata kallas data som sammanställts av någon annan, i ett annat syfte än uppsatsens. Fördelen med att använda sekundärdata är att det är ett snabbt och enkelt sätt att hitta information. Nackdelen är att informationen tagits fram i ett annat syfte och därför kan vara tolkad ur ett annat perspektiv än uppsatsens. (Ericsson & Widersheim- Paul, 1997). 15

20 Den sekundärdata som har använts till uppsatsen har i första hand utgjorts av böcker, artiklar och hemsidor. 3.2 Intervjumetoder Intervjuer går att genomföra på en mängd olika sätt. En grundläggande indelning brukar göras vid valet mellan en kvantitativ eller en kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning görs vanligtvis på en större mängd respondenter för att skapa sig underlag för statistiska jämförelser. En kvalitativ undersökning använder färre respondenter och har som syfte att skapa sig en djupare förståelse inom ett område eller utifrån en frågeställning. (Trost, 2005). Utöver detta kan frågor delas in i standardiserade och icke-standardiserade. Att använda standardiserade frågor innebär att frågorna är bestämda från början och att inga avvikelser görs, icke-standardiserade frågor kan förändras och anpassas under undersökningens genomförande. Standardiserade frågor har den fördelen att de underlättar jämförelser mellan olika respondenter. Icke-standardiserade frågor innebär att mer djuplodande intervjuer kan genomföras då de kan anpassas beroende på informationen som framkommer under intervjun. (a.a.). Ytterligare en indelning gäller svarsalternativen, som kan sägas vara strukturerade eller ostrukturerade. Strukturerade svar innebär att svarsalternativen är givna, ostrukturerade svar innebär att inga färdiga svarsalternativ ges till respondenterna. Strukturerade svar är lämpliga då området är välkänt och antalet respondenter som ger ett visst svar är intressantare än svaret i sig. Ostrukturerade svar används då det är svårt att förutse hur svaren kommer att se ut. (a.a.). 3.3 Urval Jan Lindvall kontaktades i ett tidigt skede för att skapa en grundläggande förståelse inom ämnet. Representanter för BI- och CPM-leverantörer har intervjuats i syfte att få ett perspektiv på vilka tekniker som finns tillgängliga och även en insikt i vad som är praktiskt genomförbart gällande styrkort och övriga relaterade verktyg. De leverantörer som valts, Cognos och SAS Institute, är båda framstående på den svenska marknaden och har bedömts vara lämpliga att intervjua för uppsatsen. Valet av banker har gjorts utifrån marknadsandel, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och Skandinaviska enskilda banken har tillsammans 70-80% av den totala svenska private retail -marknaden (Urell, 2006). Utgångspunkten vid intervjuerna har varit att undersöka styrkort på bankkontorsnivå. Detta har inneburit att respondenterna från bankerna i huvudsak har varit regionscontrollers. 16

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Balanserade Styrkort. (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB

Balanserade Styrkort. (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB Balanserade Styrkort (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB Inledning Det torde inte ha undgått någon att vi idag får ett allt större fokus på ekonomi och finansiella resultat. De flesta

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag

Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag Förbättringspotential i styrprocesserna hos Sveriges 500 största företag Rapport baserad på svar från beslutsfattare inom ekonomi- och finansfunktioner vid 250 av de 500 största företagen i Sverige. I

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Datalager och datautvinning

Datalager och datautvinning Datalager och datautvinning 1 Datalager och datautvinning! Databaser kan innehålla stora mängder information om ett företags eller en organisations verksamhet" Data kan också användas för att analysera

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 6 Integrerad styrning HALMSTAD UNIVERSITY MÅL Kunskap och förståelse om - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning Färdighet och omdöme avseende - modellens förutsättningar - modellens

Läs mer

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server.

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Frederik Nilsson Business Intelligence Manager Eniro Eniro ledande sökföretag på den nordiska marknaden

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori

Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Hur effektiviserar man sektorsövergripande arbete mellan förvaltningarna inom kommun, genom att arbeta med förändringsteori Agenda Förändringsteori bakgrund och historik Vad är förändringsteori? Förändringsteori

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data

Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data Utmaningar frågeställningar 1. och 2. Små underlag/ kvalitet i data Svårigheten att få "folk" att förstå att urvalsstorlekarna ibland är för små för att man ska kunna dra generella slutsatser. Dvs diskutera

Läs mer

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren Kurs: Ekonomistyrning 5p, VT 2005 Kursansvarig: Johan Dergård Författare: Liselott Abrahamsson, 771119-5003 Jennie Andersson, 800109-9343 Petter Andreassen,

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander

Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Författare: Emma Bohlin & Madeleine Bonander Bakgrund Sjukvården har länge präglats av tydlig funktionell styrning och tydliga silos, vilka bland annat orsakar långa kötider och onödigt höga kostnader

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE

7punkter för ett effektivt. budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete WHITE PAPER HYPERGENE 7punkter för ett effektivt budget- och prognosarbete Inledning Intresset för att tänka nytt kring former för budgetstyrning växer.

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743

Open. Tjst, Utfärdare, tfn Datum Beteckning Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743 EXAMENSARBETE 1 (2) Christer Johnson, 1085 2008-09-18 DM#372743 Examensarbete Teknikområde: Rubrik: Bakgrund: Utredning hur Unified Communication kan nyttjas inom BAE Systems Hägglunds. Unified Communication

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Verksamhetsstyrning

LUNDS UNIVERSITET Verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning VBEN01 1 Affärsidésynsättet Samspelet mellan produkter(och eller tjänster), kunder och marknader som resurser som företaget/verksamheten utnyttjar Kundens/marknadens krav Produkter/tjänster

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar

Intern styrning 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 SPI 2013. Slutrapport, 727 svar Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,20 2,20 2,00 1,80 NyForealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI 2013 Svensk Projektmognad 2013 Slutrapport, 727 svar Rapportens

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.1?

Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.1? Vad är nytt i ExOpen Web Reports 2.1? Innehåll Notifieringar...1 Schemalagd rapportuppdatering...2 Intranätsintegration och integrerad inloggning (Single Sign-On)...2 Förfinad visualisering...3 Teknik...5

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Executive Compensation Survey 2010 Behålla och motivera begåvade och kompetenta högre chefer

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Att styra arbetet i rätt riktning

Att styra arbetet i rätt riktning Att styra arbetet i rätt riktning - En fallstudie om individuell målstyrning på Siemens Industrial Turbomachinery AB Författare: Sanna Axelsson Ekonomprogrammet Hanna Björson Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

Corporate Performance Management

Corporate Performance Management Företagsekonomiska institutionen Corporate Performance Management en utredning av begreppet CPM Kandidatuppsats i Företagsekonomi Redovisning och Finansiering Höstterminen 2004 Handledare: Urban Ask Författare:

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer