En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren"

Transkript

1 En analys av hur budgetering går till på Van Ommeren Kurs: Ekonomistyrning 5p, VT 2005 Kursansvarig: Johan Dergård Författare: Liselott Abrahamsson, Jennie Andersson, Petter Andreassen, Johan Börjesson, Mattias Uppström 78xxxx-xx (Lektionsgrupp 1)

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND FÖRETAGSBESKRIVNING METOD RESULTAT DISKUSSION OCH AVSLUTNING REFERENSLISTA... 9

3

4 1 Bakgrund Vi har fått i uppgift att genom ett praktikfall undersöka hur ekonomistyrning tillämpas ute på företag. Vi fick välja dels mellan tre olika styrmedel; produktkalkylering, budgetering och prestationsmätning, dels en valfri organisation. Valet föll på budgetering och shippingföretaget Van Ommeren. Syftet med praktikfallet är att få kunskap om hur ekonomistyrning verkligen tillämpas ute på företag gentemot vad kurslitteraturen säger. Även förmågan att genomföra och presentera ett grupparbete är en viktig aspekt av praktikfallet. 2 Företagsbeskrivning Det företag vi valt att undersöka är en del av koncernen Van Ommeren. Huvudkontoret ligger i Nederländerna men den filial vi fokuserat på ligger i Göteborg. Van Ommeren verkar i shipping-branchen och är verksamma inom logistik, rederiverksamhet samt klarering av fartyg. Främst verkar företaget som en rederiagentur och hyr containers på fartyg som det i sin tur hyr ut till sina kunder. Kontoret i Göteborg har 25 anställda och hade en nettoomsättning på 11,8 miljoner år Dess främsta marknader är Europa och Asien. VD Försäljning Ekonomi VD:n rapporterar till huvudkontoret, under sig har han de båda avdelningarna försäljning och ekonomi. De båda avdelningarna har varsin chef som i sin tur rapporterar till VD. På grund av besparingskrav har VD:n blivit uppsagd och tanken är att ekonomi- och försäljningschefen ska rapportera direkt till Nederländerna i framtiden. 3 Metod Vi har intervjuat Gertrud Abrahamsson som arbetar som ekonomichef på Van Ommeren i Göteborg. Först gjordes en telefonintervju som pågick trettio minuter. Denna följdes sedan upp av en timmes personlig intervju. Informationen som erhölls analyserades sedan mot kurslitteraturen för att se eventuella likheter och skillnader i arbetssätt.

5 4 Resultat På Van Ommeren är syftet med budgeteringen att få en måttstock för till exempel bonussystem och planering. Företaget jämför även budgeten med föregående års resultat för att se hur det ligger till i tiden. Huvudbudgetarna som används är likviditetsbudget och resultatbudget. Ekonomichefen framställer och ansvarar för likviditetsbudgeten. Denna görs endast för två veckor i taget och är enbart en kortsiktig cashflowplan vilken i stort sett har samma flöde hela tiden. Eftersom göteborgskontoret vet hur många containers det har att hyra ut på fartygen blir intäkterna detsamma. Även utgifterna ser likadana ut för varje period. Siffrorna får ekonomichefen från ekonomisystemet där det framgår vilka inbetalningar och utbetalningar som förekommer under budgetperioden. Resultatbudgeten består av tre delbudgetar: försäljningsbudget, personalbudget och omkostnadsbudget. Även räntor och avskrivningar beaktas här. Försäljningschefen ansvarar och sammanställer försäljningsbudgeten. Ekonomichefen har i sin tur ansvar för personalsamt omkostnadsbudgeten och sammanställer dessa tillsammans med den färdiga försäljningsbudgeten för att slutligen skapa resultatbudgeten. Detta arbete utförs en gång om året. Underlaget för de olika budgetarna får ekonomichefen och försäljningschefen främst från personal. Eftersom företaget inte fokuserar budgetarbetet på likviditetsbudgeten i samma utsträckning som resultatbudgeten har vi endast fått underlag till den sistnämna. Den ser ut som följer:

6 Resultatbudget Intäkter Nettoomsättning Övrig inkomst Rörelsens kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga omkostnader Rörelseresultat Ränta Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Ekonomichefen och ledningsgruppen är de som frekvent använder sig av budgetarna. En gång i månaden sammanträder de och går igenom resultatbudgeten samt jämför den med månadens resultat. Det görs däremot ingen uppföljning på likviditetsbudgeten då denna ser i stort sett likadan ut för varje period och görs för korta tidsintervaller. Resultatbudgeten skickas även ner till huvudkontoret i Nederländerna till koncernens controller. Alla kontor i samtliga länder har likadana rapporteringssystem för detta och de kan därmed lätt sammanställas av controllern så att de olika delresultaten kan jämföras. På så sätt kan koncernen lätt se vilka kontor som håller sin budget. För tillfället är koncernen inte nöjd med resultatbudgeten för göteborgsfilialen då den anses vara alltför optimistisk. Detta eftersom förutsättningarna drastiskt har förändrats och medfört större kostnader än beräknat. Van Ommeren använder sig av uppbyggnadsmetoden för uppställandet av resultatbudgeten. Koncernledningen ger riktlinjer för hur mycket göteborgskontoret har att röra sig med. Utifrån dessa arbetas sedan de olika delbudgetarna fram. Försäljningsavdelningen tar därefter fram en budget för varje affärsområde. Budgeten är väldigt detaljerad och sammanställer i stort sett en budget för varje beräknad affär. Dessutom tar företaget hänsyn till probabiliteten att respektive affär lyckas. Även en personal- och omkostnadsbudget görs för varje affärsområde. Räntorna tas fram av ekonomichefen och avskrivningarna görs enligt investeringsplan. I alla steg i budgetprocessen är personalen delaktig och bidrar med sitt kunnande. Delbudgetarna måste godkännas av företagsledningen innan ekonomichefen sammanfogar samtliga delar till ett förslag till resultatbudget. Denna vidarebefordras till huvudkontoret som fastställer den slutliga budgeten. Nedan följer en figur som visar hur budgetprocessen ser ut i göteborgsföretaget.

7 Budgetprocesen Budgetuppföljning görs en gång i månaden för att se om det blir avvikelser och vad dessa i så fall kan relateras till. Van Ommeren ändrar inte i sin resultatbudget utan gör istället så kallade forecasts. Dessa är en slags prognoser vilka görs varje kvartal om behov finns. Göteborgskontoret är precis på väg att göra en forecast eftersom deras budget inte håller, bland annat säljer företaget idag varor/tjänster det inte budgeterat för. Detta kommer att innebära förändringar såsom personalnedskärningar samt att utesluta VD-tjänsten. 5 Diskussion och avslutning Enligt Ax et al är det vanligt att organisationer sammanställer likviditetsbudgeten och resultatbudgeten till en budgeterad balansräkning. Så är inte fallet med Van Ommeren som valt att inte använda en budgeterad balansräkning och där likviditetsbudgeten inte anses vara av stor betydelse. Tyngden ligger på resultatbudgeten som fastställer riktlinjer för företaget och en gång i månaden stäms resultatet av med budgeten. Det är viktigt att hela organisationen är delaktig i budgeteringsprocessen enligt Ax et al då de tar upp budgeteringens roller och syften som exempelvis samordning, målsättning och motivation. På Van Ommerens göteborgskontor är hela personalen inblandad i arbetet med budgeteringen och bidrar med sitt kunnande. Detta ökar personalens ansvarskänsla och förbättrar kommunikationen mellan de olika avdelningarna i företaget.

8 Van Ommeren använder sig av uppbyggnadsmetoden i sin budgetprocess. Denna metod ger utrymme för kreativitet och engagemang vilket i sin tur kan leda till lärande och motivation. En nackdel är att metoden är tidskrävande och göteborgskontoret lägger ner stora resurser på sitt budgetarbete. Valet av metod verkar vara väl motiverat då budgetprocessen fungerar bra och personalen är nöjd. Nedbrytningsmetoden tillfredsställer inte personalen på samma sätt och främjar inte kommunikationen då budgetprocessen är toppstyrd. Vi tror att den lokalkännedom göteborgskontoret besitter är en viktig tillgång. Då huvudkontoret ligger i Nederländerna hade det varit svårt för högsta ledningen att styra budgetprocessen då den inte är på plats. Van Ommeren har en fast budget, det vill säga man ändrar inte i resultatbudgeten. Detta för att lättare kunna jämföra den med det verkliga utfallet och därefter analysera avvikelser. De forecasts som görs efter behov kompenserar de nackdelar som finns med en fast budget. Dessa prognoser ökar flexibiliteten då de drar upp nya riktlinjer om förutsättningarna i förändras. Vi anser att en fast budget inte är att rekommendera då villkoren snabbt kan förändras i dagens samhälle. Detta har Van Ommeren beaktat då företaget gör sina forecasts då situationen visar på förändring. Budgetuppföljning, vilket innebär att jämföra budget med utfall, görs en gång i månaden på göteborgskontorets resultatbudget. Detta för att hitta avvikelser och se vad de beror på; är det så att kostnaderna har gått upp eller har man tänkt fel? I Ax et al tar man upp dessa aspekter med flera. Budgetuppföljning anses vara viktigt då värdet av budgeteringen ökar om budgeterna följs upp. På Van Ommeren används även budgetuppföljningen som underlag för incitamentsystem där de som följer budgeten bäst tilldelas en bonus. Vi anser att det finns belägg för en månatlig budgetuppföljning då företaget snabbt kan upptäcka avvikelser och följa upp dem. Vi tror även att bonussystemet kan verka positivt för personalen då det kan fungerar som en extra morot.

9 6 referenslista Ax C, Johansson C, Kullvén H (2005); Den nya ekonomistyrningen, Liber, Malmö. Gertrud Abrahamsson, Ekonomichef på Van Ommeren, tel

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation

Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation Att skapa en långsiktigt uthållig projektorganisation Industriell projektledning 5 hp HT 2009 John Johnsson, Sven Englund, Patrik Sternudd Uppsala, oktober 2009 Inledning Det ligger i tidsandan att prata

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer