Datalager och datautvinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datalager och datautvinning"

Transkript

1 Datalager och datautvinning 1

2 Datalager och datautvinning! Databaser kan innehålla stora mängder information om ett företags eller en organisations verksamhet" Data kan också användas för att analysera verksamheten och härleda ny kunskap som kan användas för att stöda och effektivera verksamheten." Används i beslutsstödande system (decision-support systems)." Ett datalager (data warehouse) lagrar information i ett format som är lämpat för analys av stora mängder data." Data samlas in och lagras på ett ställe, ofta från flera olika källor." Lagras med ett enhetligt schema (vanligtvis ett speciellt schema som är gjort för att stöda analys)." Med datautvinning (data mining) avses data-analys som man gör för att hitta ny kunskap om verksamheten, i form av mönster eller statistiska regler." Den nya kunskapen kan användas för att styra och effektivera verksamheten." 2

3 Datalager! Ett datalager (data warehouse) är en samling av data med ett enhetligt schema." Data samlas in från flera olika källor och lagras på ett ställe." Lagras vanligtvis som en specialiserad databas med ett stjärnschema." Används enbart för analytisk processering (OLAP), inte för dagliga transaktioner (OLTP)." Lagrar historisk data över en lång tidsperiod." DBMS SQL Datakällor data loaders SAS... Datalager SQL frågor och analysverktyg 3

4 Datautvinning! Datautvinning (data mining) innebär att man analyserar stora mängder av historisk data för att hitta ny kunskap om någon verksamhet." Mönster, regler, samband och trender." Man använder olika statistiska metoder för att analysera data." Olika användningssätt:" Förutsägelse (prediction)."! Ex: avgör om en person som ansöker om ett kreditkort kommer att utgöra en kreditrisk i framtiden." Identifiera samband."! Ex: undersök om det finns produkter (eller produktkategorier) som kunderna ofta köper tillsammans i ett varuhus." Gruppering och klassificering"! Ex: undersöker hurudana kategorier av kunder köper de dyraste smart-telefonerna" 4

5 Driftsdatabaser! De databaser som används för att stöda den dagliga verksamheten kallas för driftsdatabaser eller operativa databaser." Exempel:" Bankers databaser över kunder, konton, lån, placeringar, etc." Universitetens databaser över studerande, kurser, utbildningsprogram, kursanmälningar, studieprestationer, etc." Driftsdatabaser är planerade för transaktionshantering." Man gör transaktioner där man tittar på eller uppdaterar en relativt liten mängd data." Exempel: betalar en räkning, anmäler sig till en kurs, bokar en resa,... " Driftsdatabaser är designade för On-Line Transaction Processing (OLTP)" Databaserna har en enkel struktur i form av normaliserade tabeller." Stora mängder data finns lagrad i tabellerna." Uppdateringar berör små mängder data åt gången, som t.ex. en överföring av ett belopp från ett konto till ett annat." Sökningarna är relativt enkla, t.ex. när man tittar på transaktionerna för ett konto under en månads tid." 5

6 Beslutsstödande system! Beslutsstödande system (decision support systems) är informationssystem som används för att stöda beslutsfattande i företag och organisationer." Besluten kan baseras på kunskap om verksamheten som man t.ex. kan få fram genom att analysera information i databaser." Kan ge kunskap på en högre nivå än den detaljerade information som finns i databaserna: trender i verksamheten, prognoser för framtiden." Exempel:"! Vilka varor förväntas sälja bra under den kommande säsongen."! Till vilket kundsegment lönar det sig att marknadsföra avancerade och dyra mobiltelefoner." Man kan få fram den här typen av information genom att analysera historisk data i databaserna." Man aggregerar data över olika tidsperioder, över olika produktkategorier eller för olika kundtyper." 6

7 OLAP! On-line Analytical Processing (OLAP) stöder interaktiv analys av stora datamängder i ett datalager genom att summera data på olika sätt och beräkna statistiska mått på data." OLAP skiljer sig från vanlig transaktionsprocessering (OLTP)" Mycket stora datamängder"! Datalager innehåller historisk data som kan sträcka sig över en lång tidsperiod." Data lagras inte i normaliserade tabeller, utan i en form som bättre stöder aggregering på olika sätt." Frågorna som görs är ofta komplexa med många aggregatfunktioner och de hanterar mycket stora mängder data som man får genom att kombinera information från många tabeller." Datalager används främst för läsning, det uppdateras bara genom att sätta till ny data från driftsdatabaserna"! T.ex. en gång per dygn eller en gång i veckan." Man gör främst interaktiva ad-hoc frågor som användaren formulerar efter behov för att få reda på en viss sak." 7

8 Skillnader mellan OLTP och OLAP! De viktigaste skillnaderna mellan driftsdatabaser och databaser för analys sammanfattas i tabellen." OLTP" OLAP" Innehåller aktuell data" Innehåller detaljerad data" Data är dynamiskt, uppdateras kontinuerligt" Repetitiv processering, samma sorts transaktioner upprepas ofta" Hög genomströmning av transaktioner" Lätt att förutsäga databasens användning och belastning" Transaktionsdriven användning" Stöder den dagliga verksamheten" Stort antal dagliga användare" Innehåller historisk data" Innehåller både detaljerad data och summerad data" Data är statiskt, uppdateras bara genom att då och då sätta till ny data" Ad hoc processering, man gör unika frågor mot databasen" Medium eller låg genomströmning av transaktioner" Svårt att förutsäga användningen och belastningen" Analysdriven användning" Stöder strategiskt beslutsfattande" Litet antal användare" 8

9 Operationer på data! När man gör analys av data i ett datalager behöver man effektivt kunna göra följande typer av operationer:" Borra sig ner i datamängden (drill down)." Utgående från en sammanställning av data går man ner till en finare nivå av detaljer." Exempel: utgående från försäljning per månad undersöker man försäljningen per vecka eller dag." Rulla upp (roll up) eller konsolidera." Aggregerar från en finare indelning till en mera sammanfattande indelning av data." Exempel: utgående från data om försäljning av kavajer, byxor, skjortor och strumpor så summeras den här informationen till försäljning av herrkläder." Vrida och vända på data, också kallat pivotering (slicing, dicing eller pivoting)." Aggregera data på olika sätt för att undersöka kombinationer av olika faktorer." 9

10 Multidimensionell data! När man gör dataanalys i OLAP-tillämpningar lagrar man data i multidimensionell form i stället för i normaliserade tabeller." Gör det enklare att gruppera och aggregera värden över flera attribut." Det finns två typer av attribut:" Måttattribut, som mäter något värde och som man kan aggregera." Dimensionsattribut, som bestämmer hur man kan gruppera ihop data." Exempel: " Vi har data om försäljning av kläder i en butik i en tabell med schemat Försäljning (produkt, storlek, färg, antal) " Attributen produkt, storlek och färg är dimensionsattribut som man kan gruppera data enligt." Attributet antal är ett måttattribut som man kan aggregera." Multidimensionell data lagras i en relationsdatabas med ett schema som gör det bättre lämpat för analytisk processering." 10

11 Exempel! Man kan jämföra multidimensionell data med data i ett tabellkalkylprogram som t.ex. Excel." Tabellkalkylprogram är begränsade till två dimensioner, multidimensionell data kan ha flera dimensioner." Man analyserar multidimensionell data genom att gruppera och aggregera data för olika kombinationer av dimensionsattributen" Exempel: en korstabell av data från tabellen Försäljning för alla kombinationer av produkt och storlek." Värdena i tabellen har summerats ihop över alla färger (dvs. den summerat måttattributet antal över dimensionen färg). " Small Medium Large Totalt Kavaj Byxor Skjorta Strumpor Totalt Tabellen innehåller också en summa över raderna, som ger antalet sålda produkter av varje typ, och en kolumnsumma som ger antalet sålda produkter för varje storlek, samt totala antalet sålda produkter." 11

12 Datakuber! Vi kan också ha multidimensionell data av tre eller flera dimensioner." En datakub är en generalisering av en korstabell till flera (3 eller flera) dimensioner." En korstabell kan fås som en vy av en datakuber genom att aggregera över någon dimension." Om vi summerar över alla färger får vi en liknande två-dimensionell tabell som på förra sidan. " 12

13 Datakuber i relationsdatabaser! En datakub lagras i en relationsdatabas så att varje cell i kuben blir en tuppel i en relationstabell." Kallas en faktatabell" Värdet all på ett attribut betecknar att vi har summerat på det attributet." Skapar också egna tabeller för att beskriva varje dimension." Kallas dimensionstabeller." Innehåller en rad för varje värde som kan förekomma." Varje värde ges en numerisk nyckel, en surrogatnyckel, som används i värdetabellen (t.ex. Kavaj=1, Skjorta=2, Byxor=3)." Kan också lagra andra attribut som beskriver dimensionerna (t.ex. tillverkare, material,...)." produkt! storlek! färg! antal! Kavaj" S" Svart" 3" Kavaj" M" Svart" 2" Kavaj" L" Grå" 1" Kavaj" all" all" 6" Skjorta" S" Svart" 4" Skjorta" L" Vit" 2" Skjorta" M" Blå" 1" Skjorta" M" Vit" 3" Skjorta" all" all" 10" Byxor" L" Svart" 2" Byxor" M" Blå" 1" Byxor" S" Grå" 2" Byxor" all" all" 5" 13

14 Stjärnschema för en datakub! En datakub beskrivs av ett schema för faktatabellen, samt ett schema för varje dimensionstabell." Faktatabellen refererar till dimensionstabellerna med en främmande nyckel." Lagrar ett enkelt numeriskt värde istället för ett långt produktnamn." Kallas en surrogatnyckel, och består av ett unikt numeriskt värde istället för en benämning." Ger ett stjärnformat diagram, med faktatabellen i centrum, omgiven av dimensionstabellerna." Scheman behöver inte vara normaliserade." Produkt id produktnamn tillverkare material Försäljning produkt_id storlek_id färg_id antal Storlek id kod Färg id färgnamn RGB-kod 14

15 Exempel! Vårt exempel i form av ett stjärnschema:" Produkt id! produktnamn! tillverkare! material! 1" Kavaj" Gant" Bomull" 2" Skjorta" Prada" Silke" 3" Byxor" Levis" Bomull" 4" Strumpor" Nike" Ylle" 5" Slips" Centertex" Silke" Färg Storlek id! färgnamn! RGB-kod! 1" vit" FFFFFF" id! kod! 2" gul" FFFF00" 1" S" 3" grå" B4B4B4" 2" M" 4" blå" 0000FF" 3" L" 5" röd" FF0000" 4" XL" 6" svart" " Försäljning produkt_id! storlek_id! färg_id! antal! 1" 1" 6" 3" 1" 2" 6" 2" 1" 3" 3" 1" 2" 1" 6" 4" 2" 3" 1" 2" 2" 2" 4" 1" 2" 2" 1" 3" 3" 3" 6" 2" 3" 2" 4" 1" 3" 1" 3" 2" 15

16 Denormalisering! Faktatabellen lagras vanligtvis i normaliserad form (3NF eller BCNF)" Man tillåter dimensionstabellerna att vara onormaliserade, ofta i 2NF." Sökningar blir effektivare om man har all information om en dimension i en enda tabell." Behöver inte göra en join på flera tabeller för att få fram uppgifter om produkterna." Datalager används inte för transaktioner i den dagliga verksamheten, utan för dataanalys." Man gör främst sökningar i data, inte uppdateringar, så problemen med redundans och risk för inkonsistens vid uppdatering är mindre." Om man gör dimensionstabellerna normaliserade får man ett snöflingeschema." En dimension beskrivs inte av en en enda tabell, utan av flera tabeller." 16

17 SQL frågor på stjärnscheman! Vi kan formulera frågor mot stjärnschemat genom att gruppera och aggregera värden över de olika dimensionerna. " T.ex. en korstabell över antal sålda produkter indelad enligt storlek." select produkt.produktnamn, storlek.kod, sum(antal) as antal! from forsaljning, produkt, storlek! where forsaljning.produkt_id=produkt.id and! forsaljning.storlek_id=storlek.id! group by produkt_id, storlek_id;! ! produktnamn kod antal! ! Kavaj S 3! Kavaj M 2! Kavaj L 1! Skjorta S 4! Skjorta M 4! Skjorta L 2! Byxor S 2! Byxor M 1! Byxor L 2! ! 9 rows in set (0.00 sec)! 17

18 En annan exempelfråga! En korstabell över antal sålda produkter indelad enligt färg." Summerar värdena för olika storlekar." select produkt.produktnamn, farg.fargnamn, sum(antal) as antal! from forsaljning, produkt, farg! where forsaljning.produkt_id=produkt.id and! forsaljning.farg_id=farg.id! group by produkt_id, farg_id;! ! produktnamn fargnamn antal! ! Kavaj gra 1! Kavaj svart 5! Skjorta vit 5! Skjorta bla 1! Skjorta svart 4! Byxor gra 2! Byxor bla 1! Byxor svart 2! ! 8 rows in set (0.00 sec)! 18

19 Kub-operator! Operator cube genererar en datakub utgående från ett stjärnschema." Aggregerar måttattribut på alla kombinationer av de angivna dimensionerna." select produkt.produktnamn, storlek.kod, sum(antal) as antal! from forsaljning, produkt, storlek! where forsaljning.produkt_id=produkt.id and forsaljning.storlek_id=storlek.id! group by produkt_id, storlek_id with cube;! ! produktnamn kod antal! ! Kavaj S 3! Kavaj M 2! Kavaj L 1! Kavaj null 6! Skjorta S 4! Skjorta M 4! Skjorta L 2! Skjorta null 10! Byxor S 2! Byxor M 1! Byxor L 2! Byxor null 5! null S 9! null M 7! null L 5! null null 21! 19

20 Kub-operator (forts)! Kub-operatorn gör gruppering på alla möjliga kombinationer av de angivna dimensionerna." Exempel: "select produkt, färg, storlek, sum(antal) "from försäljning "group by produkt, färg, storlek with cube;" Gör grupperingar och summering av attributet antal inom grupperna för alla kombinationer av de här tre dimensionerna:" (produkt, färg, storlek)" (produkt, färg, all)" (produkt, all, storlek)" (all, färg, storlek)" (produkt, all, all)" (all, färg, all)" (all, all, storlek)" (all, all, all)" Resultatet är en tabell som innehåller unionen av alla dessa grupperingar." 20

21 Rollup-operator! Rollup-operatorn gör aggregering över alla kombinationer av de dimensioner som används för gruppering." Inte över alla möjliga kombinationer av dimensioner, som cube-operatorn." MySQL stöder rollup men inte cube" mysql> select produkt.produktnamn, storlek.kod, sum(antal) as antal! from forsaljning, produkt, storlek! where forsaljning.produkt_id=produkt.id and forsaljning.storlek_id=storlek.id! group by produkt.produktnamn, storlek.kod with rollup;! ! produktnamn kod antal! ! Byxor L 2! Byxor M 1! Byxor S 2! Byxor NULL 5! Kavaj L 1! Kavaj M 2! Kavaj S 3! Kavaj NULL 6! Skjorta L 2! Skjorta M 4! Skjorta S 4! Skjorta NULL 10! NULL NULL 21! ! 21

22 Kolumn-orienterade databaser! En alternativ lösning för effektiv data-analys i ett relationsdatabassystem är att använda en kolumn-orienterad databashanterare." Relationsdatabaser lagrar vanligtvis innehållet i tabeller radvis." Värden som hör till en rad i en tabell (dvs. en tupel) lagras fysiskt (på skivminne) som ett kontinuerligt block av data." För att aggregera över ett visst attribut måste man läsa ett värde från alla tabellrader." Det betyder att man måste läsa alla block." I en kolumn-orienterad databas lagras istället värdena i en kolumn som ett kontinuerligt block." För att aggregera över ett attribut räcker det att läsa ett enda block av data." Mycket mera effektivt för att göra aggregering av attributvärden." Lämpar sig därför mycket bättre för analytisk processering." Värdena i ett block är alla av samma typ, och samma värden kan förekomma ofta, så data kan också komprimeras effektivt." 22

23 Illustration! Tabell produkt! storlek! färg! antal! Kavaj" S" Svart" 3" Kavaj" M" Svart" 2" Skjorta" S" Svart" 4" Skjorta" L" Vit" 2" Byxor" M" Blå" 1" Byxor" S" Grå" 2" Rad-orienterad lagring Kavaj S Svart 3 Kavaj M Svart 2 Skjorta S Svart 4 Skjorta L Vit 2 Byxor M Blå 1 Byxor S Grå 2 Konsekutiva adresser Kolumn-orienterad lagring Kavaj Kavaj Skjorta Skjorta Byxor Byxor S M S L M S Svart Svart Svart Vit Blå Grå

24 Användning av kolumnorienterade databaser! Man kan formulera SQL-frågor på exakt samma sätt i rad- och kolumnorienterade databaser." Främsta skillnaden är att aggregering över alla värden i en kolumn är mycket effektiv i en kolumnorienterad databas." På motsvarande sätt är access till hela tabellrader mindre effektiv." Enda skillnaden är hur data fysiskt lagras." Den fysiska lagringen på skivminne sköts av lagringshanteraren." Användaren behöver inte vara medveten om hur data lagras fysiskt för att använda databasen. " Ett exempel på en kolumnorienterad databashanterare är InfiniDB" Kompatibel med MySQL" Fungerar också tillsammans med Amazon Web Service och Hadoop" 24

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 24 Augusti 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 13 Mars 2014 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje blad.

Läs mer

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem

Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem Tentamen för DD1370 Databasteknik och informationssystem 16 Januari 2015 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel utom papper och penna Tänk på: Skriv högst en uppgift på varje blad. Använd endast framsidan på varje

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU?

VAD GÖR DU / VEM ÄR DU? INNEHÅLL Vad blir din roll Databaser vad är och varför Terminologi Datamodellering vad är och varför Utvecklingsprocessen SQL vad är det Data / Information / Kunskap Kapitel 1 delar av. Praktisk Datamodellering

Läs mer

Grunderna för relationsmodellen!

Grunderna för relationsmodellen! Grunderna för relationsmodellen! 1 Varför behöver jag lära mig relationsmodellen?! Relationsmodellen är den totalt dominerande datamodellen i moderna databassystem Beskriver databaser som en mängd tabeller

Läs mer

INNEHÅLL SQL DEL 2. Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner. Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers

INNEHÅLL SQL DEL 2. Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner. Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers INNEHÅLL SQL DEL 2 Funktioner inbyggda Aggregatfunktioner Skalärfunktioner Chapter 11. Beginning SQL Server 2008 for Developers 1 FUNKTIONER, INBYGGDA Det finns ett mängd med funktionen du kan använd dig

Läs mer

Relationsalgebra. Varför behöver jag lära mig relationsalgebra?!

Relationsalgebra. Varför behöver jag lära mig relationsalgebra?! Relationsalgebra 1 Varför behöver jag lära mig relationsalgebra?! Relationsmodellen är den datamodell som används i de flesta moderna databassystemen Data beskrivs och lagras som relationer, dvs. som ett

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Bootstrap jquery SEO RWD MuddyCards. Tidigare Muddycards Många positiva kommentarer Ibland för högt tempo på föreläsning Lägg ut labbar tidigare Mer föreläsningar (2

Läs mer

Structured query language (SQL)

Structured query language (SQL) Structured query language SQL) Varför SQL? SQL är ett standardspråk som är oberoende av databashanteringssystemen som finns på marknaden. Med andra ord kommer du kunna arbeta mot nästan alla sorters relationsdatabaser

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2014-08-20 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Föreläsning 4 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 4 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 4 1 Föreläsning 4 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen, fortsättning Frågor till flera tabeller samtidigt Många-till-många-relationer Läs om E/R-diagram i kapitel

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentamen i Lördagen den 21 oktober 2006 Tillåtna hjälpmedel: Allt skrivet material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

Databaser Kapitel 1: Introduktion!

Databaser Kapitel 1: Introduktion! Databaser Kapitel 1: Introduktion 1 Vad är en databas? En databas innehåller information som beskriver eller modellerar en viss del av världen T.ex. ett företag eller en verksamhet En databas består av

Läs mer

! Teori och praktik. ! Ändringar från förra året. ! Examination (tenta, projekt) LiU. ! Varför ni? ! Varför överhuvudtaget? LiU

! Teori och praktik. ! Ändringar från förra året. ! Examination (tenta, projekt) LiU. ! Varför ni? ! Varför överhuvudtaget? LiU Databaser Design och programmering, IDA Kursen, diverse praktiskt Varför databaser? Vad är en databas? Andra viktiga begrepp Kursöversikt Teori och praktik Fö och bok lektioner, labbar i projekt (3,5hp=100h)

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentamen i Onsdagen den 7 mars 2007 Tillåtna hjälpmedel: Allt skrivet material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

Tentamen. i Databasteknik. lördagen den 13 mars 2004. Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material

Tentamen. i Databasteknik. lördagen den 13 mars 2004. Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material Tentamen i lördagen den 13 mars 2004 Tillåtna hjälpmedel: Allt upptänkligt material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

Tentamen 2I1033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 17/4 2004, kl. 10 15 LÖSNINGSFÖRSLAG

Tentamen 2I1033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 17/4 2004, kl. 10 15 LÖSNINGSFÖRSLAG Institutionen för Data- och Systemvetenskap SU/KTH Maria Bergholtz Tentamen 2I033, IT i Organisationer och Databasteknik lördag 7/4 2004, kl. 0 5 LÖSNINGSFÖRSLAG Inga hjälpmedel tillåtna. Skriv bara på

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1

Karlstads Universitet, Datavetenskap 1 2003-01-20 DAV B04 - Databasteknik 2003-01-20 KaU - Datavetenskap - DAV B04 - MGö 26 Relationsmodellen En formell teori som baserar sig på (främst) mängdlära predikatlogik Föreslogs av E.F Codd 1970 i

Läs mer

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser

Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA20 Programmering och databaser Institutionen för datavetenskap HT 2015 Laborationer - databaser, EDAA20 Programmering och databaser I kursens databasdel ingår två obligatoriska

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

TDDD52 Databas. Databas. Databas 1/3/13

TDDD52 Databas. Databas. Databas 1/3/13 /3/3 Varje gång jag vill lägga 5ll en film så måste jag ändra i min PHP kod och ladda upp 5ll servern Mina kollegor vill också kunna lägga 5ll filmer, men jag vill inte ge de access 5ll min FTP eller PHP

Läs mer

Insamling, lagring och bearbetning av data för beslutsstöd i stora organisationer

Insamling, lagring och bearbetning av data för beslutsstöd i stora organisationer Datavetenskap Eva Pettersson Johan Westerdahl Insamling, lagring och bearbetning av data för beslutsstöd i stora organisationer - En övergripande studie av datalager Examensarbete, C-nivå 2005:06 Insamling,

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LIVE. Exempelkod från föreläsningen. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LIVE Exempelkod från föreläsningen Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Här kommer exempelkoden jag använde under föreläsningen Exemplen Constraints... 2 Transactions... 4 Views... 5 Functions...

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna

Tentamen för 1E1601. Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00. Alla hjälpmedel tillåtna Tentamen för 1E1601 Måndag 10 mars 2003, kl 08.00 13.00 Alla hjälpmedel tillåtna Totalt kan tentan ge 45p + max 10p för gjorda övningsuppgifter 27p ger säkert betyget 3, 35p ger säkert betyget 4 och 43p

Läs mer

Tentamen i. Databasteknik

Tentamen i. Databasteknik Tentamen i Databasteknik Torsdagen den 10/3 2005 14.00-19.00 Tillåtna hjälpmedel: Allt tänkbart material Använd bara framsidan på varje blad Skriv max en uppgift per blad. Skriv tydligt. Motivera allt.

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor

TENTAMEN. För kursen. Databasteknik. Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd. Förfrågningar: 033-4354424. Anslås inom 3 veckor TENTAMEN För kursen DATUM: 2013-12-12 TID: 9 14 Ansvarig för tentamen: Cecilia Sönströd Förfrågningar: 033-4354424 Resultat: Betygsskala: Hjälpmedel: Anslås inom 3 veckor Godkänt 20 p, Väl godkänt 32 p,

Läs mer

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem

Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Vilka trender och tendenser påverkar ditt val av beslutssystem Konsult vid IT plan www.itplan.se Peter.soderstrom@itplan.se Sammanfattning 1. Alla användare kan inte ha samma gränssnitt 2. Företaget bör

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14

Övningar i SQL. SQLAccess.doc Ove Lundgren 2000-11-14 Övningar i SQL Övningar i SQL Använd Access för att öva SQL (= Structured Query Language) Skapa tabeller med SQL 1. Ny databas: SQLÖVNING Klicka: Frågor > Ny > Design > OK >Stäng > SQL Radera ordet SELECT.

Läs mer

Föreläsning 6 Databaser och säkerhet

Föreläsning 6 Databaser och säkerhet Databasbaserad publicering Föreläsning 6 1 Föreläsning 6 Databaser och säkerhet & Läs kapitel 13 i Databasteknik och kapitel 9 i boken PHP & MySQL: Novice to Ninja Databasbaserad publicering Föreläsning

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Databasdesign. E-R-modellen

Databasdesign. E-R-modellen Databasdesign Kapitel 6 Databasdesign E-R-modellen sid Modellering och design av databaser 1 E-R-modellen 3 Grundläggande begrepp 4 Begränsningar 10 E-R-diagram 14 E-R-design 16 Svaga entitetsmängder 19

Läs mer

Andra relationella språk

Andra relationella språk Andra relationella språk Kapitel 5 Andra relationella språk sid Tupelrelationskalkyl 1 Domänrelationskalkyl 6 Query-by-Example (QBE) 8 Andra relationella språk, tupelrelationskalkyl 5-1 Tupelrelationskalkyl

Läs mer

ADO.NET Murach Kapitel 17-20

ADO.NET Murach Kapitel 17-20 Databaser och C# ADO.NET Murach Kapitel 17-20 2013-01-30 1 Winstrand Development Databas ADO.NET Är en del av.net ramverket och tillhandahåller delar för att kommunicera med olika datakällor. Dessa kan

Läs mer

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10)

Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10) Anvisningar för projektarbete och dokumentation (v3-v10) Anteckna (för egen del) vilka medlemmar som ingår i din grupp. Se till att samma uppgifter är mejlade till kursansvarig jesper.hakerod@hh.se senast

Läs mer

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom

Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom Databasbaserad publicering Föreläsning 3 1 Föreläsning 3 Dagens föreläsning går igenom E/R-modellen & Läs om E/R-diagram i kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på http://www.databasteknik.se/webbkursen/er/index.html

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

D0004N 2008-11-24 Databaser I. Greenline. Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5

D0004N 2008-11-24 Databaser I. Greenline. Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5 D0004N 2008-11-24 Databaser I Greenline Petter Hedlin / epeehi-4 Rikard Stenmark / rikste-8 Markus Almberg / maralm-5 Inledning Det här är en mindre rapport om datamodellering. Vi blev tilldelade en kravspecifikation

Läs mer

Relationell databasdesign

Relationell databasdesign Relationell databasdesign Kapitel 7 Relationell databasdesign sid Uppdelning m.h.a. funktionella beroenden 3 Funktionella beroenden - teori 12 Uppdelningsalgoritmer 27 Designprocess 33 Relational oath

Läs mer

Ramavtal BI-system. Nedanstående definitioner utgör en integrerad del av såväl ramavtal som avropsavtal och samtliga till dessa avtal hörande bilagor.

Ramavtal BI-system. Nedanstående definitioner utgör en integrerad del av såväl ramavtal som avropsavtal och samtliga till dessa avtal hörande bilagor. 1/10 Nedanstående definitioner utgör en integrerad del av såväl ramavtal som avropsavtal och samtliga till dessa avtal hörande bilagor. I de fall begrepp och förkortningar inte framgår nedan ska i första

Läs mer

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som

Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som Wenobi är ett skånskt konsultföretag specialiserat på Business Intelligence, dvs beslutsstöd. Jag arbetar främst som Oracle DBA, men även som modellerare och arkitekt. 1 Presentationen täcker Oracle-databasen

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Dagens föreläsning. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1

Dagens föreläsning. KTH & SU, CSC Databasteknik Föreläsning 10 sid 1 Dagens föreläsning Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Optimering av frågor Algebraisk omformulering Kostnadsberäkningar Evaluering av frågor Algoritmer för relationsoperatorer Beräkning

Läs mer

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella

Relationsmodellen. Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella Relationsmodellen 2-1 Relationsmodellen Relations modellen är idag den mest änvända datamodellen för kommersiella applikationer. Relationsdatabasstruktur En relationsdatabas består av en samling tabeller,

Läs mer

An English version of the questions is found at the back of each page.

An English version of the questions is found at the back of each page. Lena Strömbäck Pawel Pietrzak 2004-06-02 Skriftlig tentamen i kursen TDDB48 Databasteknik Datum: 2003-06-02 Tid: 14-18 Lokal: GAR Hjälpmedel: Engelsk ordlista tillåten ej elektronisk iniräknare ej programmerbar

Läs mer

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1

Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 2004-11-04 MATEMATISK STATISTIK Sannolikhetslära och statistik för lärare Liten handledning i Excel och StarOffice Calc i anslutning till Datorövning 1 Programmet StarOffice Calc

Läs mer

Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar. Dagens föreläsning. Evaluering av frågor. Data dictionary

Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar. Dagens föreläsning. Evaluering av frågor. Data dictionary Dagens föreläsning Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Vad du skall komma ihåg från tidigare föreläsningar Optimering av frågor Algebraisk omformulering Kostnadsberäkningar Evaluering av

Läs mer

Lite om databasdesign och modellering

Lite om databasdesign och modellering Lite om databasdesign och modellering Konceptuell databasdesign Med konceptuell databasdesign avses processen att konstruera en datamodell för en verksamhet, oberoende av fysiska villkor. Modelleringen

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad.

1DV405 - Databasteknik. Kursintroduktion. Så här är kursen planerad. 1DV405 - Databasteknik Kursintroduktion Så här är kursen planerad. Vilka jobbar med den här kursen? Kursansvarig/kursledare och handledare A34:11A (Kalmar Nyckel: A-huset, plan 3, sektion 4, rum 11A) 0480

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut.

Hur ofta tar du ut i bankomat i veckan? Vanligtvis tar man ut från bankomat 2-3ggr i veckan. Även vid kortköp plockas pengar ut. Inledning Vi fick i uppgift att undersöka två uttagsautomater. Vi skulle analysera dem ur ett användbarhetsperspektiv. Vi valde två automater som är placerade inomhus, Nordea och SEB. Metod Vi började

Läs mer

Lösningsförslag Tentamen, 25 april 03

Lösningsförslag Tentamen, 25 april 03 Lösningsförslag Tentamen, 25 april 03 Uppgift 1 Kommentar: Svårigheterna ligger i att differentiera mellan BIL och BILMODELL och MOTOR och MOTORTYP. Båda avbildare ett sk. powertype-förhållande (templatecopy)

Läs mer

Databaser design och programmering Säkerhetsproblem Databashanteraren SQL-injektion

Databaser design och programmering Säkerhetsproblem Databashanteraren SQL-injektion Databaser design och programmering Transaktionshantering och säkerhet säkerhetsproblem transaktioner fleranvändarproblem låsning Säkerhetsproblem Informationen i databasen måste vara pålitlig (inte kunna

Läs mer

Modul DB1-1 Databasmodellering

Modul DB1-1 Databasmodellering Modul DB1-1 Databasmodellering Antal föreläsningar: 2 Antal laborationer: 1 Förkunskapskrav: Databasintroduktion Kurslitteratur: Referenslitteratur: Praktisk datamodellering ISBN: 91-44-38001-1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet

Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Praktisk vägledning för analys av kvalitetsfaktor Kontinuitet Innehållsförteckning Metodbeskrivning för användning av bedömningsgrunderna för Förekomst av artificiella vandringshinder för vattendragvattenförekomster

Läs mer

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts

Databaser Design och programmering Minnesteknik Minnesteknik, forts Utvecklingen Hårddisk Hårddisk, forts Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering 1 Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers

Innehåll Security. Chapter 4 och 7 Beginning SQL Server 2008 for Developers Innehåll Security SQL Injektions Säkerhetssystemet Schema Login Användare Roller User Applikationsanvändare AppUser Backup av databas Restore / Recovery av databas Flytta/Kopiera en databas, Detach/Attach

Läs mer

Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18

Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18 LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 1(5) IDA, Institutionen för datavetenskap Juha Takkinen Skriftlig tentamen i kurserna TDDD12 och TDDB48 Databasteknik 2008-08-11 kl. 14 18 Lokal T2 och

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB Four foils SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB IT Nu ett IT bolag inom SEB koncernen Tidigare uppdelat på två bolag SEB IT Partner för utveckling SEB IT Service för drift Nu två enheter inom SEB IT SEB

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd

IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd IRIS Integrerat Dynamiskt Prognostiserande Underhållsstöd Projektstart: 2012 Projektavslut: 2017 Finansierat av: Vinnova, FFI Transporteffektivitet och Scania CV Dr Jonas Biteus Scania CV Vehicle service

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Modellera och implementera ett Business Intelligence system för analys av ekonomiska data

Modellera och implementera ett Business Intelligence system för analys av ekonomiska data Modellera och implementera ett Business Intelligence system för analys av ekonomiska data Modelling and implementing a Business Intelligence system for analysis of economic data Master of Science Thesis

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Minnesteknik. Minnesteknik, forts. Hårddisk. Primärminne (kretsteknik) Fysisk design av databasen

Databaser - Design och programmering. Minnesteknik. Minnesteknik, forts. Hårddisk. Primärminne (kretsteknik) Fysisk design av databasen Databaser Design och programmering Fysisk design av databasen att ta hänsyn till implementationsaspekter minnesteknik filstrukturer indexering Minnesteknik Primärminne (kretsteknik) Flyktigt Snabbt Dyrt

Läs mer

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100. Från verklighet till system

Informationssystem och databasteknik, 2I-1100. Från verklighet till system Informationssystem och databasteknik, 2I-1100 System Modeller Processer Från verklighet till system Verklighet Urval Modell Produkt Order Kund Informationssystem 1 Att göra urvalet Företaget önskar sälja

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Användar- och referenshandbok

Användar- och referenshandbok IBM DB2 Cube Views Anändar- och referenshandbok Version 8.2 SC14-0087-01 IBM DB2 Cube Views Anändar- och referenshandbok Version 8.2 SC14-0087-01 Anmärkning Obs! Innan du börjar anända den här informationen

Läs mer