Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten"

Transkript

1 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Idefjärd, Jan Nilsson Vård- och omsorgsnämnden Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten I denna pm redovisas en uppföljning av försöksverksamhet med planeringssystemet TES i hemtjänsten samt förslag om införande av detta system i hemtjänsten. Sammanfattning Under perioden december 2006 fram till och med mars 2008 har det på uppdrag av nämnden genomförts en test av ett elektroniskt planeringssystem i fyra hemtjänstgrupper. I ett av dessa områden har även prövats insatsregistrering. I den uppföljning, som har skett av försöksverksamheten, visar det sig att fördelar erhålles för brukare och anhöriga samt för verksamheten. Planeringssystemet och insatsregi-streringen leder även till bättre kvalitetssäkring och rättssäkerhet. Med tanke på det begränsade försöket är det svårt att med säkerhet fastslå sänkta kostnader som en följd av planeringssystemet även om vissa indikationer finns på detta. Utifrån erfarenheterna av det genomförda testet är det förvaltningens bedömning att om hemtjänsten skall kunna styras på ett optimalt och effektiv sätt måste det ske med stöd av ett elektroniskt planeringssystem. Denna bedömning stöds i den processkartläggning som nyligen har genomförts i hemtjänsten av en konsultfirma. Erfarenheter från kommuner som använder elektroniskt planeringssystem är att en bättre kontinuitet fås i hemtjänstens insatser till sina brukare. Andra positiva effekter är att en bättre planering och uppföljning kommer till stånd. Även ekonomiska besparingar blir en följd av de effektiviseringar som åstadkoms genom införandet av ett elektroniskt planeringssystem. I promemorian redovisas två olika alternativ beträffande införandet av planeringssystemet. Det ena alternativet innebär att försöksverksamheten förlängs ytterligare ett halvår för att få mer erfarenheter och kunskaper innan slutligt ställningstagande tas till fortsättningen beträffande systemet. Det andra alternativet innebär att nuvarande försöksverksamhet permanentas och att planeringssystemet TES tillsammans med insatsregistrering successivt införs i resterande hemtjänstgrupper under åren Införandeprocessen måste hanteras av ett införandestöd. Framtagna kalkyler visar på att ett införande av TES planeringssystem på sikt skulle ge besparingspotentialer i hemtjänsten som överstiger driftkostnaden för systemet. I ett inledningsskede vid införandet av systemet kommer dock buffertkostnader att uppstå i samband med att personalen planerar och lär sig processen. Förvaltningen förordar att TES planeringssystem med insatsregistrering successivt införs från och med TES.doc

2 2 (13) Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden beslöt att genomföra test av ett planeringssystem (TES) inom fyra hemtjänstgrupper med början år Vidare beslöts att effekterna av planeringsmodellen skulle utvärderas löpande under testperioden samt efter testperiodens slut och att nämnden efter utvärdering senast i mars 2007 skulle ta ställning till fortsättningen kring planeringssystemet. För genomförandet av försöksverksamheten anslogs 170 tkr år 2005, 185 tkr år 2006 samt 75 tkr år 2007 i investeringskostnader. Beskrivning av planeringssystemet Det planeringssystem som provats inom de fyra hemtjänstgruppera kallas TES. Detta digitala planeringssystem är ett verktyg för planering av de dagliga insatserna i hemtjänsten baserat på biståndsbeslut och tillgängliga resurser. Utifrån biståndsbeslutet skapas i TES en besöksplan och en insatsbeskrivning, det vill säga vilka insatser som skall utföras och när besöket skall ske. Ett individuellt schema som visar dagens insatser skrivs ut. I schemat visas dagens alla besök med insatser, tider och beskrivningar. Planering inom omsorgen omfattar många olika variabler. Med hjälp av TES planeringssystem visas överskådligt den aktuella planeringen, där rätt person med rätt kompetens utför rätt insats vid rätt tidpunkt. I försöksverksamheten med TES har också ingått att arbeta med att registrera verkställda beslut ( i fortsättningen kallad insatsregistrering). Ett begränsat prov har skett sedan december 2007 i ett av försöksområdena med insatsregistrering. Detta är ett sätt att säkerställa att alla vårdtagare får den insats som är beviljad. Personalen registrerar alla utförda besök via den rumsenhet som finns placerad hemma hos vårdtagaren. Registreringen görs med en liten enkel handterminal som förses med personalens personliga kort. Genom en knapptryckning på terminalen registreras start och sluttid för besöket samt utförda insatser. Alla registreringar överförs i realtid till databasen. Ingen information lagras således i TES-terminalen eller i det personliga kortet Användningen av planeringssystemet innebär att det säkras att alla brukare får det som de är beviljade. Även frånvaro (som semester, sjukdom, utbildning och liknande) hos brukare registreras. Planeringssystemet innebär en bättre översiktlighet och en förbättrad kontroll av att beviljade insatser blir utförda. Av bifogade bilagor framgår vilken information som kan erhållas av systemet.

3 3 (13) Genomförandet av försöksverksamheten Försöksverksamheten har bedrivits i följande fyra hemtjänstgrupper med nedanstående starttidpunkter: Nävertorp, (planering påbörjades under år 2006 men olika problem med införandet fördröjde starten) Laggarhult, Kamelen (insatsregistrering startade dec 07) samt i Valla Söder prövade hösten 2006 men avslutade sin försöksverksamhet efter en kort prövotid. Testperiod skulle vara 12 månader av system TES planering/optimering samt insatsregistrering i ett hemtjänstområde (inklusive integrationer med redan befintliga system som Sofia Omfale och Time Care). Innan planeringssystemet kunde tas i skarp drift har det varit en införandefas bestående av förberedelser och planering samt utbildning. Införandefasen startade i december 2005 och avslutades i mars Skarp drift skulle påbörjas i april månad Den tilltänkta planeringen fick flyttas fram till hösten 2006 på grund av tekniska fel och fel i integrationerna mellan systemen samt att semesterperioden närmade sig. Även en uppgradering av systemet Time Care och omorganisation av ett hemtjänstområde fördröjde starten. Skarp drift av planeringssystemet skedde i Laggarhult under slutet av år 2006 och i övriga grupper under Försöksperioden kom att förlängas till och med mars Projektledare för försöksverksamheten har förvaltningens it-samordnare varit. Respektive områdeschef har haft ett ansvar för genomförande i sin verksamhet. Den sammanlagda kostnaden för försöksperioden uppgår till kr i jämförelse med den av nämnden anslagna summan på kr för försöksperioden. De direkta kostnaderna har hållit sig inom budgeterad ram. Utöver detta har tillkommit kostnader för personal som deltagit i olika förberedelseaktiviteter. Dessa kostnader finns inte beräknade och har fått rymmas inom befintlig kostnadsram. Uppföljning av försöksverksamheten Enligt nämndens beslut skulle utvärdering kontinuerligt ske per hemtjänstområde samt en utvärdering vid testperiodens slut. Utvärderingen skulle inrikta sig på effekterna av planeringssystemet vad gäller ekonomi, personal, arbetsmiljö, schemaläggning och kvalité i verksamheten. Den fortlöpande utvärderingen, som i stället bör betecknas som en uppföljning, skedde på följande sätt. Projektledaren, berörda områdeschefer och planerare träffades ett antal gånger under Äldreomsorgschefen har deltagit i vissa träffar. Under 2007 var det färre träffar. Uppföljningen har skett i diskussionsform beträffande hur försöksverksamheten skulle utvecklas. Den löpande uppföljningen har inte skriftligt dokumenterats.

4 4 (13) Den slutliga uppföljningen har gjorts på följande sätt. Projektledaren har sänt ut en enkät till dels berörda områdeschefer (4 st) dels berörd personal (53 st) I följande avsnitt redovisas mer översiktligt resultatet från de två enkäterna. Vidare har samtal förts med berörda områdeschefer och planerare angående effekterna av försöksverksamheten. Även förvaltningens ekonomienhet har varit involverad i uppföljningen genom att ta fram underlag för bedömning av eventuella ekonomiska effekter av försöksverksamheten. Redovisning av uppföljning Nedan redovisas uppföljningen av försöksverksamheten. Områdeschefernas svar Följande fördelar med TES planeringssystem har angivits av områdeschefsgruppen: Bra planeringssystem, inget blir glömt. Brukare tappas inte bort. Man ser helheten bättre än med den tidigare planeringen Bra översikt, dvs vet vad man ska göra hos brukaren. Bra att all information om brukaren står på insatsschemat Avvikelserna minskar, missar ej besök. Medicinavvikelserna har minskat, en kvalitetsförbättring. Stressen har minskat. Personalen behöver inte planera sina brukare. Man slipper skriva manuellt. Arbetsuppgifterna är jämnt fördelade mellan personalen. Känslan av att ha mer tid har ökat. Med stöd av planeringssystemet får områdeschefen förbättrad överblick av och kontroll av verksamheten. Nackdelarna är följande: Kontaktmannaskapet fungerar inte fullt ut med stöd av TES. Positionering av brukarens adresser på landsbygden är ett problem då inte kartan, som finns i systemet, är aktuell. Den optimala planeringen fungerar inte alltid. Det tar mycket tid vid registrering av nya ärenden. Personalens svar I den enkät som sändes ut till berörd personal ställdes frågor kring nyttan av TES planering. 43 svar inkom av 53 möjliga. Nedan följer en redovisning av svaren. Merparten av de svarande anser att med TES - har personalen ett hjälpmedel som väl svarar upp mot deras behov. (86 % av de svarande) - får vikarier ut mer information än tidigare om vårdtagarna och vilka insatser som skall utföras. (100 %) - har diskussioner om vem som skall gå till vilken vårdtagare minskat. (65 %) - gruppen upplever mindre arbetsbelastning. (61 %) - det har blivit lättare att se behovet av vikarie. ( 54 %) - har planeringen av i vilken ordning man går till vårdtagarna blivit bättre. ( 65 %)

5 5 (13) Skilda åsikter i personalgruppen om att användningen av TES - har minskat den totala planeringstiden. (44 % instämmer, 33 % instämmer ej och 23 % har ingen uppfattning) - innebär att personalen kan gå ut tidigare på morgonen till sina första vårdtagare (47 % instämmer, 40 % instämmer ej och 13 % har ingen uppfattning) - har underlättat för kontaktpersonerna att kunna besöka sina brukare mer ofta (25 % instämmer, 42 % instämmer ej och 33 % har ingen uppfattning) - har inneburit att planeringen blivit jämnare och mer rättvis fördelad (54 % instämmer, 30 % instämmer ej och 16 % har ingen uppfattning). Ekonomiska effekter Den ekonomiska utvecklingen i de fyra försöksområdena har jämförts med fyra andra områden som inte använt TES. Av jämförelsen framgår att tre av försöksområdena har ett bättre ekonomiskt resultat än jämförelseobjekten medan ett område har ett likartat resultat som sitt jämförelseområde. Det är svårt att dra några slutsatser om TES betydelse för det ekonomiska resultatet med tanke på den korta försökstiden. Men det är ändå en iakttagelse som kan vara värd att notera. Erfarenheter från andra kommuner I uppföljningen har kontakt tagits med ett par andra kommuner (Eskilstuna och Köping) som använder planeringssystemet TES. Köping har dessutom insatsregistrering. Dessa kommuner redovisar samma nyttor som har identifierats i denna uppföljning. (se mer om detta i nedanstående avsnitt) I sina uppföljningar har inte dessa kommuner redovisat några ekonomiska effekter. Bedömning av försöksverksamheten utifrån uppföljning Nedan redovisas en bedömning av nyttan med planeringssystemet samt redovisning av de svårigheter, som har funnits i försöksverksverksamheten. Bedömningen bygger på vad som kan läsas ut från genomförda intervjuer och enkäter samt erfarenheter från andra kommuner. Däremot kan inte de av nämnden efterfrågade effekterna bedömas i försöks-verksamheten då ingen utvärdering har skett av dem. Skälet till detta är att fokus kom att ligga på att klara ut igångsättning och drift av försöksverksamheten. Tekniska och andra fel i planeringssystemet fördröjde igångsättningen och drog ut på tiden för försöksverksamheten. En annan svårighet har varit för verksamheterna att hålla uppe geisten utifrån de tekniska inkörningsproblemen, vilket också har lett till fördröjningar i försöksverksamheten. Det är egentligen bara ett område som kunnat genomföra planerad tid i försöksverksamheten. För övriga tre områden har det blivit kortare prövotider då man kommit igång senare under Innan dess har det även funnit ett kortare försök som har avslutats. Under hösten 2007 tillsattes en personalresurs som ett stöd i försöksverksamheten utifrån att vissa problem funnits kring styrning och utveckling av projektet.

6 6 (13) Det är förvaltningens bedömning att genom planeringssystemet erhålles fördelar på fyra nivåer - nytta för brukare och anhöriga - nytta genom bättre kvalitetssäkring och rättssäkerhet - nytta för personal och chefer - nyttan genom effektivisering av hemtjänstinsatser. Nytta för brukare och anhöriga Någon undersökning av systemets nytta för brukarna har inte genomförts utan följande effekter kan bedömas föreligga utifrån uppföljningen: En ökad trygghet genom bättre information, snabbare insatser och mindre risk för missar genom dokumentation med stöd av insatsregistreringen. Avvikelserna minskar. En förbättrad kvalitet genom ökad kontinuitet och bättre överrensstämmelse mellan beslut och insats. Nytta genom bättre kvalitetssäkring och rättssäkerhet Både nämnden och förvaltningen får En möjlighet till kvalitetssäkring av hemtjänsten i hela processen utifrån beslut om insats till uppföljning av utförd insats. En ökad rättssäkerhet genom att kunna kontrollera att insatser överensstämmer med fattade biståndsbeslut. Nytta för personal och områdeschefer I genomförda enkäter har följande nytta konstaterats för personalen: Bra översikt, personalen vet vad som skall göras hos brukaren. Personalen upplever sig ha ett hjälpmedel som svarar mot deras behov. Stressen har minskat i gruppen. En mer jämn fördelning har kunnat ske av arbetsuppgifterna i hemtjänstgruppen. Arbetsbelastningen i gruppen har blivit bättre. Nytta genom effektivisering av hemtjänstinsatser I enkäterna har följande fördelar under denna punkt konstaterats: Planering av i vilken ordning personalen går till sin brukare har blivit bättre. På det sättet har resvägar och besök optimerats. Snabbare omplanering vid förändringar av behov av insatser. Färre avvikelser. Vikarier får bättre information inför sina besök hos brukarna. Annan nytta som troligen föreligger men inte entydigt kunnat säkerställas i gjord uppföljning (på grund av skiljaktig mening hos personalen) är Minskad planeringstid. Bättre planering kring behovet av vikarier. Tidigare utgång till brukarna på morgonen. Underlättat för kontaktpersonerna att kunna besöka sina brukare mer ofta.

7 7 (13) Kvantitativ skattning av nyttan (Ekonomiska kalkyler) På grund av för kort försöksperiod går det inte att göra en bedömning av TES:s betydelse för det ekonomiska resultatet i försöksområdena även om indikationer kan ses på ett förbättrat ekonomiskt resultat i dessa områden. Efter avstämning med i försöket berörda områdeschefer och planerare är bedömningen att en effektivisering åstadkommes och leder till minskade kostnader inom följande områden: Minskad tid för planering av hemtjänstinsatser. Minskad tid för inhämtande av information inför hemtjänstbesök. Minskat behov av vikarier. Minskad administrativ tid. Minskad stress. Nedan redovisas ekonomiska kalkyler inom ovannämnda områden förutom minskad administrativ tid och minskad stress. Dessa kalkyler har stämts av med företrädare för försöksverksamheten. Minskad tid för planering Idag sker planeringen av insatser manuellt. Både en planerare och hela gruppen lägger tid på detta. Genom införande av TES kommer planeringstiden att kunna minskas. I varje område kommer en i gruppen utsedd planerare att sköta planeringen. Ett av områdena uppger att man idag lägger 25 timmar på planering. Områdeschefen skattar att denna tid skulle kunna sänkas till 15 timmar per vecka. Det är en 40 procentig minskning av tid. En mer försiktig uppskattning är att planeringstiden skulle kunna minska med 5 timmar per vecka och hemtjänstgrupp. Detta skulle ge en besparing på 750 tkr. Dock måste man vara medveten om att när planeringssystemet införs så kommer det att behövas en buffertkostnad för upprättande av planering samt att personalen skall få möjlighet att lära sig. Ett av områdena (Kamelen) redovisar en buffertkostnad på 70 tkr för detta. Liknande kostnader bedöms de tre andra områdena haft. Varje nytt område kommer att ha likartade buffertkostnader vid införande av TES innan planeringsvinsterna kan hämtas hem. Minskning av tid för inhämtande av information inför hemtjänstbesök Genom planeringssystemet förbättras personalens tillgång till aktuell information inför hembesöket. En bedömning är att denna tid kan minskas med 5 minuter per anställd de tillfällen de arbetar. Det innebär att 14 timmar (170 anställda x 5min) per vardag kan sparas. Utslaget på årsbasis (endast vardagar) skulle det bli 730 tkr ( 14 timmar x 260 dgr x 200 kr i lön per timma). Lägre kostnader för vikarier Ett rimligt antagande är att ett användande av planeringssystemet borde leda till en mindre användning av vikarier och därmed lägre kostnader. Vikariekostnaderna i hemtjänsten var under år tkr. En rimlig skattning är att vikariekostnaden kan sänkas med 10 % vilket ger en besparing på cirka 1000 tkr.

8 8 (13) Minskad administrativ tid och minskad stress Användandet av TES borde rimligen innebära förbättringar i den administrativa situationen för områdescheferna och därmed minskad stress i deras arbetssituation. Detta borde innebära ökat utrymme för områdescheferna för andra arbetsuppgifter. Ytterligare besparingspotential kan föreligga i nedanstående områden: Systemets optimering av resvägar minskar körd väglängd Minskad tid för gång och färd (cykel och bil) Minskad kostnad för sjukskrivning på grund av arbetsmiljöförbättringar. Minskad väglängd I de kommuner som har infört verktygen menar man att kostnaderna för bilkörning minskar med cirka 20 % genom att planeringsverktyget optimerar körvägar och ger möjlighet till val av färdsätt. Variationer kan naturligtvis förekomma på grund av kommunens boendestruktur och vidsträckthet. Katrineholms kommuns bilkostnader i hemtjänsten uppgår till 1026 tkr (år 2007). En 25-procentig minskning av bilkostnaderna skulle innebära 250 tkr. Verksamhetsföreträdarna är dock tveksamma till om sådana besparingar kan åstadkommas då man bedömer sig redan idag optimera körvägar utifrån lokal kunskap om geografin. Minskad tid för gång- och färd Det finns inga uppgifter om hur mycket tid som läggs i vår hemtjänst på att gå, cykla eller köra bil till sin brukare. Erfarenheten är att användandet av TES resulterar i kortare tid för gång och färd till brukare genom en bättre logistik. Underlag finns dock inte för en kalkyl. I en annan kommun med motsvarande bilkostnader som vår kommun har besparingspotentialen beräknats till 300 tkr. Detta kan vara en indikation på storleken av besparing. Även här uttrycker våra verksamhetsföreträdare tveksamheter kring besparingar i denna storlek då bedömer sig ha en väl fungerande logistik i hemtjänstärendena. En fördel med planeringsverktyget är att tid avsätts för förflyttning vilket inte har gjorts tidigare. Enligt berörda verksamhetsföreträdare leder detta till minskad stress hos personalen. Minskad kostnad för sjukskrivning Införandet av planeringssystem i hemtjänsten har i andra kommuner lett till en förbättrad arbetsmiljö. Detta har bland annat inneburit lägre sjukskrivningskostnader. Sjuklönekostnaderna var i hemtjänsten år tkr. En skattning är att 10 % av dessa kostnader skulle kunna försvinna, vilket ger en kostnadsminskning på cirka 100 tkr. Summa kostnadsbesparingar Nedan redovisas en sammanställning av kostnadsbesparingar som en effekt av införande av TES. Besparingarna beräknade på årsbasis. Sammanställning av besparingar: Minskad tid för planering 750 tkr Mindre tid för informationsinhämtande 730 tkr Lägre kostnader för vikarier 1000 tkr SUMMA 2480 tkr

9 Ytterligare möjliga besparingspotentialer: Minskad väglängd 250 tkr Minskad tid för gång- och färd 300 tkr Minskad kostnad för sjukskrivning 100 tkr SUMMA 650 tkr Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/ (13) För tydlighetens skull skall det betonas att ovanstående redovisade poster är beräkningar av möjliga besparingar vid ett införande av TES planeringssystem i hemtjänsten. Bedömning kring fortsättning I detta avsnitt redovisas förvaltningens bedömning kring fortsättningen och organisationen för detta. Fortsättningen Hemtjänsten har redan i dag en omfattande verksamhet riktad till 560 brukare och med 229 anställda. Hemtjänsten bedöms öka framöver med tanke på den demografiska utvecklingen och äldres önskan att bo kvar hemma. En väl fungerande administration behövs för att verksamheten skall bli så effektiv och kvalitativ bra som möjligt. Under främst år 2007 och fram till idag har ett planeringsverktyg (TES) prövats i fyra hemtjänstgrupper. Dessutom har i en av dessa hemtjänstgrupper genomförts en insatsregistrering på prov. Utifrån de redovisade erfarenheterna från försöksverksamheten är det förvaltningens bedömning att det prövade planeringsverktyget har givit kvalitets-, rättssäkerhets- och effektivitetsvinster även om inte effekterna har utvärderats och därmed inte har mätts. Bedömningen utifrån genomförd enkät är att det har blivit en ökad nytta för brukare, personal och ledning. Indikatorer finns även kring att ekonomin gått bättre i försöksområdena i jämförelse med icke försöksområden. Nyligen har presenterats resultatet av en processkartläggning inom hemtjänsten som en extern konsultfirma har genomfört. 1 I analysen rekommenderas att en teknisk lösning införs för att göra planeringen mindre resurskrävande och mer säker. Framtagna kalkyler visar på att ett införande av TES planeringssystem på sikt skulle ge besparingspotentialer i hemtjänsten som överstiger driftkostnaden för systemet. I ett inledningsskede vid införandet av systemet kommer dock vissa buffertkostnader att uppstå i samband med att personalen planerar och lär sig systemet. Förvaltningens samlade bedömning är att om hemtjänstverksamheten skall kunna styras och följas upp på ett effektivt sätt så bör det ske med stöd av ett elektroniskt planeringssystem. Syftet är också att åstadkomma en kvalitetssäkring inom hemtjänsten där beslutade och utförda insatser överensstämmer. 1 Processkartläggning inom hemtjänst och kostnad per brukare inom Katrineholms kommun, Ensolution,

10 10 (13) Alternativ 1 Fortsatt försöksverksamhet För fortsättningen finns två vägar. Det ena alternativet är att försöksverksamheten får fortsätta under ytterligare ett halvår innan ställning tas till en eventuell fortsättning med systemet. Möjlighet finns då att mäta effekterna av systemet i hemtjänstverksamheten. En förutsättning för detta är att en tydlig projektorganisation etableras så att utvärderingen kan komma till stånd och skriftlig dokumentation ske. Om försöksverksamheten skall bli fullödig behöver insatsregistrering starta även i dessa områden. Ett visst insatsstöd behövs av den karaktär som funnits sedan i höstas. Alternativ 2 Permanent verksamhet Successivt införande Det andra alternativet är att nuvarande försöksverksamhet permanentas och att planeringssystemet TES tillsammans med insatsregistrering successivt införs i resterande hemtjänstgrupper under åren De hemtjänstgrupper, som redan är igång med försöksverksamhet, permanentar sin TES-planering. Insatsregistrering startar även i dessa områden under år Ett av områdena är redan igång med insatsregistrering. De erfarenheter som kan dras från försöksverksamheten är behovet av en stabil styrning kring införandet av planeringssystemet. Detta måste säkerställas genom ett insatsstöd, som håller ihop införandet under åren 2008 och Denna resurs skall även vara ett stöd till områdena när de inför planeringssystemet och insatsregistreringen. Verksamhetsledningen för äldreomsorgen bör nära följa införandeprocessen. Detta kan lämpligen ske genom att insatsstödet knyts till och blir rapporteringsskyldig till hemtjänstchefen. En referensgrupp bör bildas för att följa införandet av TES. I denna grupp skall bland annat ingå fackliga representanter. Hemtjänstchefen utser referensgruppen. I respektive område, behövs en särskild avdelad resurs för att sköta planeringen enligt TES. Planerarens uppdrag måste förtydligas innan införandet startar så att inga oklarheter föreligger vad som ingår i tjänsten. I införandet tillkommer informations- och utbildningsinsatser i samband med att områdena inför planeringssystemet och insatsregistreringen. Ett införande med två områden per omgång bedöms som en lämplig takt. Varje införandeperiod omfattar två månader. Det återstår elva hemtjänstgrupper att starta TES-planeringen i och fjorton grupper att starta insatsregistreringen i. Den första införandeomgången beräknas komma igång i januari 2009 och rullar sedan på med nya starter varannan månad. Därmed kommer införandet av TES och insatsregistrering att kunna slutföras under år Tillsammans med områdescheferna bestämmer hemtjänstchefen i samråd med äldreomsorgschefen i vilken tidsordning hemtjänstgruppera skall starta. Under första delen av år 2010 kan det finnas behov av att behålla ett införandestöd för att stabilisera användandet av planeringssystemet. Kostnader för införande I bifogad bilaga redovisas kostnadsbilden för respektive införandealternativ.

11 11 (13) Personalkostnaden bygger på följande förutsättningar: - En heltidsanställning som projektledare (insatsstöd) under tiden den 1 augusti 31 december En heltidsanställning som projektledare (insatsstöd) under hela år En heltidsanställning som projektledare (insatsstöd) under januari-juni år Lönesumman är beräknad på 22 tkr per månad. Alternativ 1 Under 2008 hämtas inte hela kostnaden för TES hem av besparingar beroende på kort införandeperiod. Ett glapp på 180 tkr uppstår. Detta finansieras ur anslaget på 1100 tkr för driftkostnader av TES. Alternativ 2 Kostnaden för det successiva införandet redovisas i bilagd ekonomisk sammanställning. För detta alternativ blir kostnaderna för år 2008 enligt alternativ 1 och för år 2009 enligt den ekonomiska sammanställningen. Besparingarna har tidigare angivits till minst 2480 tkr per år när planeringssystemet har kommit i full drift. Ytterligare en besparingspotential på 650 tkr föreligger. Besparingen i sig täcker både drift och införandekostnader år Kostnadsutveckling på sikt När införandeperioden (åren ) är avslutad sjunker driftkostnaderna och stabiliserar sig på en jämn nivå. Förvaltningens bedömning Förvaltningens bedömning är att tillräcklig kunskap och erfarenhet föreligger om nyttan med TES-planeringssystem så att en permanentning av försöksverksamheten kan ske.

12 12 (13) Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar a t t från och med den 1 september 2008 permanent införa TES planeringssystem med insatsregistrering inom hemtjänsten, a t t införandet skall ske successivt under åren och vara avslutat senast den 31 december 2009 samt a t t godkänna den upprättade kostnads- och intäktskalkylen för införande av TES planeringssystem med insatsregistrering, Lena Andréasson Kerstin Therus Jan Idefjärd Jan Nilsson Vård- och omsorgschef Äldreomsorgschef IT-samordnare Utredare Bilagor: 1. Kostnader och effekter av införande av TES för hemtjänstens samtliga områden 2. Information från systemet

13 13 (13) Bilaga 1 Kostnader och besparingar vid införande av TES för hemtjänstens samtliga områden Kostnader Kostnader för TES införandet i tkr. Beräknade på årsbasis. Planeringssysten, insatsregistrering och trygghetstelefon för insatsregistrering Personalkostnader Insatsstöd Engångskostnad i samband med start i resp grupp (11 grp x 3 tkr) Kostnader för utbildning Vikariekostnad Administration, Resekostnader Summa kostnader Besparingar Besparingar för TES införandet i tkr. Beräknade på årsbasis Minskad tid för planering Mindre tid för informationsinhämtning Lägre kostnader för vikarier Summa Besparingspotentialer för TES införandet i tkr. Beräknade på årsbasis Minskad väglängd Minskad tid för gång- och färdväg Minskad tid för sjukskrivning Summa Besparingseffekt Besparingseffekt

14

15

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31

Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 Vård och Omsorg 1. Bakgrund Projektplan STIL-Lindeprojektet 2011-10-01 2013-03-31 STIL som står för Stärkt kontaktmannaskap, Trygghet, Inflytande, Livskvalitet. STIL- Lindeprojektet har sin utgångspunkt

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020

Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 Handläggare 0480-450000 Datum 2017-05-29 Plan och aktiviteter för att nå målet förbättrad personalkontinuitet i hemtjänsten, Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020 1. Bakgrund: Vikten av personkontinuitet

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 32/2011 Rådgivningsrapport Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Liz Hultgren och Ingrid Norman Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden Uppdragets syfte PwC

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar

Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar Vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) Vår handläggare Lars Erik Backlund Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om införande av elrullstolar Ärendebeskrivning

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER PROMOBILE EN NY APP FÖR SMARTTELEFONER Med appen kan alla mobila och resande medarbetare registrera närvaro, frånvaro och tid på olika uppgifter i sin mobiltelefon när och var som helst. De kan också se

Läs mer

PROJEKTPLAN Arbetstidssystem Södergård -1-

PROJEKTPLAN Arbetstidssystem Södergård -1- -1- Arbetstidssystem Vara kommun har under två år avsatt extra medel motsvarande tre miljoner kronor per år för att införa extraordinära insatser för hälsan. De extra medlen ska användas utifrån att de:

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg Handläggare Datum Mattias Ask 2013-05-14 0480-452901 Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1. Kostnad per brukare i Södermöre 2012 resultat Kostnad per brukare 2012 2011 2010 Hemtjänst

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet

FÖRSTUDIE. Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet FÖRSTUDIE Hemtjänsten kvalitet - kontinuitet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-10-17 RAPPhemtjänst2_kvalitet-kontinuitet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat

Bakgrund. Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter på rapporten samt användning av rapportens resultat VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kerstin Therus äldreomsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 35/2008 TJÄNSTESKRIVELSE 2008-12-11 Dnr VON/2008:80-700 Analys samt handlings- och tidplan för jämförelseprojektet

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna Strömstad och Tanum Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Teknikprojekt mobilitet 1 Dokumentbeskrivning: Beskrivning av teknikprojekt inom kommunerna

Läs mer

Uppföljning av granskningar trygghet inom hemtjänsten

Uppföljning av granskningar trygghet inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-04-25 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar trygghet inom hemtjänsten Kommunrevisionen

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering

Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering RAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Britt-Marie Svedenberg, hemtjänstchef Jan Nilsson, utredare Redovisning av uppdrag angående översyn av rutiner för inköp och tvätthantering Nedan redovisas

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg.

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg. Inom hemtjänsten Inom äldreomsorgen i Grästorps kommun arbetar vi enligt modellen att varje hyresgäst/kund skall ha en egen kontaktpersonal en person som känner hyresgästen/kunden lite mer. Kontaktpersonalen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten.

Varbergs kommun. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänsten. KPMG AB Antal sidor: 9 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Karlshamns kommun invånare 491 km² 63 inv/km²

Karlshamns kommun invånare 491 km² 63 inv/km² Karlshamns kommun 31 000 invånare 491 km² 63 inv/km² Omsorgsförvaltningen rvaltningen Karlshamn Omsorgsförvaltningen Socialnämnden Socialnämnden 7 ledamöter 7 ledamöter Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 15

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst

Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Sociala nämndernas stab Behovsstyrt IKT-stöd Projekt Behovsstyrt IKT-stöd Prognos aug 0 Kostnadsminskningar i samband med införande av ehemtjänst Mats Rundkvist INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... Metod...

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

ECE.NETWORK AB JAN ESPENKRONA

ECE.NETWORK AB JAN ESPENKRONA ECE.NETWORK AB JAN ESPENKRONA TRANSPORTER i en genomsnittlig svensk kommun 80 100 egna fordon Milproduktion 120 150 000 mil/år Kör 30 40 varv runt jorden/år 30 40 000 timmars transporttid 17 23 anställda

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Ansökan om bidrag till kommuner för att delta i OMVÅRDNADSLYFTET

Ansökan om bidrag till kommuner för att delta i OMVÅRDNADSLYFTET 211-4-27 Dnr 6452/211 Ansökan om bidrag till kommuner för att delta i OMVÅRDNADSLYFTET Anvisning för att hantera blanketten Spara blanketten i din dator Fyll i blanketten i de gråmarkerade fälten (klicka

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort.

Rapportering Rapporteringen sker via IntraPhone och koder för insatser finns och de redovisas på särskilt kort. TILLÄMPNINGSREGLER FÖR ERSÄTTNING TILL UTFÖRARE AV HEMVÅRD Gäller fr.o.m. 2011-03-01, reviderad 2015-01-21 IntraPhone är ett system som omsorgspersonalen snabbt och enkelt kan dokumentera utförda insatser

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

En bra introduktion är en bra investering

En bra introduktion är en bra investering En bra introduktion är en bra investering Bakgrund Brist på vikarier stressig tillvaro, sjukskrivningar, minskad kvalitet på vården och patientsäkerheten. Enkäten till sommarvikarier 2015 visar att introduktionen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Koncerninköp Enhet Tjänste

Koncerninköp Enhet Tjänste Koncerninköp Enhet Tjänste Susanne Hylander Strategisk inköpare Telefon 046-755 01 97 Susanne.hylander@skane.se Datum 2009-02-20 Avtalsnr 0802173 1 (5) Frågor och svar nr 1 Upphandling avseende Ambulanssjukvård

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade HR Verksamhet 1 (5) Handläggare; Carolina Käll och Karolina Thorsson Version; 2 Datum; 2009-05-18 Bilaga 2 Riskbedömning och konsekvensanalys enligt AFS 2001:1 inom Daglig verksamhet för funktionshindrade

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Budgetberedningen Sammanträdesdatum 2017-05-24 2 KS 70/17 Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i Mölndals stad Beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Svar till Arbetsmiljöverket

Svar till Arbetsmiljöverket Egna generella betraktelser Inspektionerna genomfördes 15 maj tom 20 augusti. Strax innan första tillfället fick Järfälla Hemtjänst med kort varsel överta ca 250 kunder från privata utförare som lämnade

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid

Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid Hållbar Hemtjänst ett arbetssätt som ökar kvaliteten hos både kund och personal och som är hållbar över tid 2 Fakta om Leksands kommun Antal invånare: 15 157 Antal invånare över 65 år: 3998 (26%) Omsättning:

Läs mer

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

PROTOKOLL. Kerstin Karell, sekreterare Göte Burefjord. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Plats och tid Ljusdalssalen, 10:00-12:00 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maj-Britt Tönners (C), vice ordförande Mona Wandel (SRD) Anna-Maria Winblad, PRO Sören Larsson, PRO Göte Burefjord,

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun

2013-06-04 Ks 417/2013. Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun 2013-06-04 Ks 417/2013 Riktlinje för sociala investeringar Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Mål...3 Sociala investeringar...4 Vem kan ansöka?...4 Kriterier...4 Prioriteringsordning...5

Läs mer

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad Handläggare Datum 0480-452900 2012-05-11 Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad 1. Bakgrund Kostnaderna för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd och omsorgsnämnden

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2004-03. Bilaga. 48/2004. 3. Föreningsstöd. Bilaga ansökningar. 125/2004

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2004-03. Bilaga. 48/2004. 3. Föreningsstöd. Bilaga ansökningar. 125/2004 NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 april 2004 kl. 08:30 1. Val av justerare

Läs mer

Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014

Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014 2014-03-18 Dnr 45518/2013 1(11) Frågor och svar Kommun- och enhetsundersökningen äldre, 2014 Här finner du en samling vanliga frågor som kan uppstå när du besvarar enkäten. Kontakta oss gärna om denna

Läs mer

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141

Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi. Dnr 10389-2014/1141 Kostnadsjämförelse: Statens servicecenter Drift i egen regi Dnr 10389-2014/1141 Bakgrund Regeringen har i regleringsbrevet för 2014 uppdragit åt Statens servicecenter att uppskatta hur de administrativa

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Uppföljning social beredskap

Uppföljning social beredskap 2009-12-14 B Gunnar Andersson Uppföljning social beredskap Sammanfattning Kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker och städerna Lidingö och Vaxholm har ett avtal sedan 2008-02-01 om social beredskap.

Läs mer