Svar på inspektionsmeddelande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på inspektionsmeddelande"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket Ann Marklund Box LINKÖPING på inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket genomförde under perioden den 26 september 9 oktober 2006 inspektioner i hemtjänstområdena Björkvik, Centrum, Kamelen och Valla. Utifrån dessa besök har Arbetsmiljöverket (fortsättningsvis AV) skrivit ett inspektionsmeddelande, som gemensamt rör ovannämnda hemtjänstområden. I meddelandet begär AV svar senast den 1 februari Efter begäran har AV beviljat anstånd med svaret till den 15 februari för att det skall hinna behandlas i nämnden. Nedan följer förvaltningens svar på påpekade brister och krav. 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete fördelning av arbetsuppgifter Enligt AV är det inte klargjort vilka arbetsmiljöuppgifter enhetschefen fått att utföra. Det är inte heller klargjort enligt AV vad enhetschefen skall göra om resurser och befogenheter eller resurser saknas. AV:s krav Kommunen skall se till att arbetsuppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet tydligt fördelas. Detta skall göras skriftligt. Kommunen skall se till att det tydligt framgår vad enhetschefen skall göra om hon eller han av något skäl inte kan utföra uppgiften fullt ut. I enlighet med förvaltningens handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete har ädreomsorgschefen gjort en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till alla områdeschefer inom äldreomsorgen. I denna fördelning finns beskrivet vilka arbetsmiljöuppgifter som områdeschefen skall fullgöra (se bifogad bilaga). I den skriftliga fördelningen finns även beskrivet hur områdeschefen skall förfara om hon/han ej av olika skäl ej kan utföra sin uppgift (se bifogad bilaga). Vi anser att AV:s krav uppfylls redan idag genom ovan beskrivet förfarande när det gäller fördelning av arbetsuppgifter beträffande arbetsmiljön inspektion arbmverket.doc VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Postgiro Postadress: Telefon: vx Bankgiro KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer

2 2. Riskbedömning av arbete i enskilt hem Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 2 (6) Kommunen saknar rutiner enligt AV för att alltid göra en riskbedömning i det enskilda hemmet i samband med bedömning av behoven hos nya brukare och innan insatsen verkställs. Kommunen skall ha en rutin som beskriver att en inventering av arbetsmiljörisker görs samt att områdeschef och skyddsombud tar del av den och gör en riskbedömning. I rutinen skall även ingå en checklista. Om allvarliga risker föreligger måste åtgärder vidtas innan arbetet med den enskilde brukaren verkställs. Efter undersökningen skall förslag tas fram till åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet till följd av de risker som identifierats. Om åtgärderna inte genomförs omedelbart skall en handlingsplan upprättas Skriftliga rutiner skall tas fram för när och hur handlingsplaner skall skrivas. Kommunen skall se till att de som genomför undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön i de enskilda hemmen har tillräcklig kunskap och tid för sin uppgift. Enligt rutinen i förvaltningens handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete skall riskbedömning göras utifrån vad som framkommit i personalenkät och i skyddsronder. Andra hjälpmedel är medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och statistik för sjukfrånvaro och tillbud/arbetsskador. De åtgärder som inte kan genomföras omedelbart skall skrivas in i en handlingsplan. Planen skall utöver åtgärdsprogram innehålla tidsplan samt vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Upprättande av handlingsplan samt regelbunden uppföljning skall ske på arbetsplatsträffar. Den rutin som finns idag vid första besöket hos nya brukare är att biståndshandläggaren muntligt informerar om vad som krävs för en fungerande arbetsmiljö i hemmet. Detta görs utifrån en rutin för handläggare. Uppstår arbetsmiljöproblem under en pågående insats anmäler personalen detta till områdeschefen. Hemtjänsten har inte idag rutiner som svarar mot AV:s krav. De rutiner, som finns, behöver utvecklas för att bli mer heltäckande. Äldreomsorgschefen tillsätter en arbetsgrupp inom hemtjänsten med uppdrag att arbeta fram rutiner för riskbedömning vid arbete i enskilt hem i enlighet med AV:s krav. Rutinerna skall vara framtagna till senast den 1 juni Tillbud och arbetsskador Enligt AV:s bedömning fungerar inte den rutin som finns för att rapportera tillbud. Detta leder till att riskerna i hemtjänstarbetet inte tydliggörs. Hemtjänsten skall ha rutiner för att hantera de tillbud som förekommer på arbetsplatsen. Av rutinen skall framgå: 4-07 inspektion

3 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 3 (6) Vilka typer av händelser som kan innebära belastningsergonomiska risker skall betraktas som tillbud. Hur skall det rapporteras. Vem hanterar tillbuden Hur sker återkopplingen. Hemtjänsten skall tillse att dessa hanteras i systemet för att anmäla och utreda tillbud. I förvaltningens arbetsmiljöhandbok finns den rutinen att om någon anställd råkar ut för ohälsa eller olycksfall och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att detta kan förebyggas. För detta är framtaget en speciell blankett (se bilaga). På en särskild blankett görs en årlig sammanställning av tillbud och arbetsskador (se bilaga). Vi anser att det finns rutiner för tillbudsrapportering i enlighet med AV:s föreskrifter. Dock kommer förvaltningen utifrån AV:s krav att stämma av vår rutin för tillbudsrapportering i syfte att utveckla och förbättra den. Denna översyn kommer att ske av en arbetsgrupp. En utvecklad rutin för tillbudsrapportering kommer att vara framtagen senast den 1 juni Hot och våld I sitt inspektionsmeddelande säger AV att hemtjänsten saknar rutiner för att fånga upp bristande kunskaper hos personalen när det gäller våld och hot. Hemtjänsten skall ha en rutin för grundläggande utbildning för de arbetsuppgifter som skall utföras samt de särskilda kunskaper som arbetsförhållandena i det enskilda hemmet kräver. rutiner för att inventera personalens behov av kompetensutveckling. Det finns en handlingsplan angående hot och våld i äldreomsorgen. I denna plan sägs att alla anställda i äldreomsorgen med risk för att utsättas för våld och hot om våld skall få den utbildning som erfordras. Utbildningen innehåller dels en teoretisk del där de anställdas förmåga utvecklas att på ett psykologiskt plan bemöta/hantera problemen dels praktisk träning i att hantera fysisk våld. Vård och omsorgsförvaltningen har en egen resurs, ergonom, som ger teoretisk utbildning och stöd i att hantera hot och våldsituationer. Behov finns att se över ovannämnda handlingsplan. I samband med detta görs också en översyn av rutinerna för personalens kompetensutveckling rörande hot och våld. Den nya handlingsplanen skall vara framtagen senast den 1 juni inspektion

4 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 4 (6) 5. Första hjälpen Enligt AVs skrivelse har hemtjänsten bristfälliga rutiner för första hjälpen vid en eventuell olycka; Det saknas kunskaper hos de anställda för att kunna ge första hjälpen. Arbetsgivaren ska se till att tillräckligt många anställda får utbildning i första hjälpen säkerställa att första hjälpen kan ges på arbetsplatsen vid behov regelbundet uppdatera utbildningen informera alla anställda om rutinerna Under årens lopp har anställda inom hemtjänsten utbildats i första hjälpen avseende hjärt- och lungräddning. Vidare har undersköterskorna kunskaper i första hjälpen i sin utbildning. Förvaltningen kommer snarast att genomföra en inventering i syfte att få klarlagt hur många anställda som har utbildning i första hjälpen. Om behov föreligger av både grundläggande och kompletterande utbildning kommer ytterligare utbildningsinsatser att genomföras. Alla anställda inom hemtjänsten kommer att informeras om rutinen kring första hjälpen. Resultat av kartläggning och eventuell planering av utbildningsinsats skall föreligga senast den 1 april Krishantering AV framhåller i sin skrivelse att det på varje arbetsställe skall finnas beredskap och rutiner för hur krisstöd är organiserat. Hemtjänsten skall ta fram rutiner för hur krisstödet är ordnat. Det skall framgå vem man kontaktar och vem som har ansvaret för vad. Det skall säkerställas att den som utsatts för våld eller hot snabbt får hjälp och stöd. Stödsamtal är obligatoriska. I förvaltningens handlingsplan angående hot och våld beskrivs hur sådana situationer skall förebyggas och hanteras samt vem som gör vad. En checklista vid krissituationer (se bifogad bilaga) som sammanfattar vad som skall göras, finns framtagen och finns i de olika hemtjänstområdena. Dessutom finns framtagen en krisledningsplan, som skall tillämpas vid större olyckor, akut katastrof-, kris- eller nödlägessituation. Vår bedömning är att det finns rutiner för hemtjänsten som svarar mot AV:s krav. Det kommer att klarläggas att dessa rutiner gäller även för andra traumatiska situationer än bara där hot och våld förekommer inspektion

5 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 5 (6) 7. Hygien och smittrisk AV påpekar i sitt inspektionsmeddelande att saknas en hygienrutin samt att det inte gjorts en riskbedömning av hanteringen av smutstvätt. En riskbedömning skall göras utifrån hemtjänstens verksamhet för att kartlägga vilka risker för ohälsa och olycksfall som kan finnas vid arbetet med biologisk agens. Riskbedömningen skall vara skriftlig. En hygienrutin skall skrivas där hanterings- och skyddsinstruktioner för arbete med disk, tvätt och avfall skall ingå. En hygienrutin finns framtagen för vårdpersonalen. Årligen påminns om denna rutin genom att den sprids till verksamheten. Hygienrutinen innefattar instruktioner för hantering av tvätt och avfall. Däremot saknas rutin för disk. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan kommer utifrån AV:s krav se över våra rutiner. Även en riskbedömning av arbetet med biologisk agens kommer att genomföras. Översyn och riskbedömning kommer att vara genomfört senast den 1 juni Stöd och ledning i arbetet kvällar och helger AV påpekar att arbetstagarna inte har tillgång till ändamålsenligt stöd vid sjukdom eller vid andra oförutsedda händelser. Kommunen skall vidta åtgärder så att de anställda i hemtjänsten få tillgång till stöd och ledning i arbetet under all tid som arbetet utförs. Det skall anges vem som fått uppgiften att ge sådant stöd och ledning. Det skall klargöras för berörd personal. Kommunen skall säkerställa att en arbetstagare som utsatts för våld eller hot snabbt får hjälp och stöd för att lindra skada. Stödsamtal skall vara obligatoriska. Förvaltningsledningen kommer att arbeta fram rutiner för beredskap för stöd och ledning utanför kontorstid. Dessa rutiner skall vara framtagna till den 1 juni Information skall ske till vård- och omsorgsnämnden om de rutiner, som arbetas fram eller vidareutvecklas inspektion

6 Vård- och omsorgsförvaltningen som ovan Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 6 (6) Kristina Ekstrand Förvaltningschef Kerstin Therus Äldreomsorgschef Jan Nilsson Utredare Roy Anderzon Huvudskyddsombud Bilagor: Fördelning av arbetsmiljöansvar till alla områdeschefer inom äldreomsorgen Blankett Returnering av arbetsmiljöansvar Blankett avvikelser/tillbud (arbetsskador) Blankett för årlig sammanställning av arbetsskador och tillbud Checklista vid krissituationer 4-07 inspektion

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden

Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Företagshälsovård en handledning från LO och LO-förbunden Denna skrift är framtagen av en arbetsgrupp som tillsatts av LOs Miljö- och arbetslivsutskott (MOA) och där följande förbund varit representerade:

Läs mer

Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg

Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 1 (17) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg utlandsfödda.doc KARTLÄGGNING - ÄLDRE UTLANDS- 2 (17)

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer