De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt."

Transkript

1 Budget 2010 De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt. Den omfördelning av samhällets resurser som den borgerliga regeringen genomfört till förmån för de som har jobb och är välbärgade har ytterligare bidragit till att dela upp samhället i olika grupper. Utanförskapet har ökat och bristen på en aktiv arbetsmarknadspolitik har ytterligare förstärkt denna trend. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vilhelmina är djupt oroande över denna utveckling. Vi ser hur resurserna i vårt samhälle utarmas. I Vilhelmina syns avtrycken av denna politik tydligt i kommunens finanser. Underskotten avlöser varandra, arbetslösheten ökar, utbetalningstakten på försörjningsstöd ökar samtidigt som kommunen måste varsla personal om uppsägning. Aldrig tidigare har vi stått inför en så stor utmaning att klara det uppdrag som förväntas Vilhelmina kommun. Figur 1 Diagrammet visar hur skatteunderlagsprognoserna ändrats from april 2008 tom apr 2009

2 Med de senaste årens budgethantering i färskt minne har vi avsiktligt valt att vänta med att presentera vårt budgetförslag till vi fått ta del av delårsbokslutet per med prognos för hela 2009 samt riksdagens höstbudget. Detta är förutsättningarna för budget UTVECKLINGSOMRÅDEN Studerande Ungdomar Vi föreslår att ett elevboende återinrättas för ungdomar som går på gymnasieskolan i Vilhelmina med lägenheter som är lämpliga för dessa ungdomar med en anpassad hyressättning. Lokaliseringen får utredas vidare och visa på om den skall vara i Pettersbacke som tidigare eller om det finns någon annan lämplig fastighet. Vi vill också undersöka möjligheten till att ordna med en lägenhet för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen också vara bemannad kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta bör göras i samråd med berörda verksamheter och VIBO. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som hit och studerar från andra kommuner. Ungdomar upptill 26 år Det är viktigt att ungdomar ges möjlighet till eget boende. I stort sett det enda alternativ som står till buds för dessa ungdomar är att bo hemma. De som har ett jobb t ex på deltid, de som är arbetslösa eller fortsätter att studera, har ofta en ekonomi som eg. inte tillåter eget boende till marknadsmässiga hyror. Vi föreslår att det med förtur utreds hur dessa ungdomar kan beredas tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden och hur deras boendeekonomi på lämpligt sätt kan lösas. Det måste vara av allmänt intresse att ta hand om dessa ungdomar, då de utgör en allt viktigare del av den grupp som ska säkra tillgången till den arbetskraft som på sikt kommer att bli en bristvara. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet av mottagningskapacitet fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkaremottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset nyttjas till denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt aktivitetslokaler.

3 Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagnings verksamhet som finns idag. Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen. I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i anslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna samtidigt en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Den framtida användningen bör utredas och där olika alternativ ses över. Ett kunde vara att byggnaden avvecklas ur det kommunala beståndet och erbjuds till något företag eller annan intressent. Medborgarbudget Vi vill öka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört en s k medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Vilhelmina kommun bör överväga ett liknande alternativ för att öka ungdomars delaktighet i samhällslivet. Se exempel via bif. länkar. Bollhall Ny bollhall byggs och finansieras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden aktiveras först 2011 då samordningsvinsterna enligt tidigare utredning också får effekt.

4 Seniorboende för äldre Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordning mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikapp omsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten till våra besöksanläggningar både i fjällen och skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningarna och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag skall ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än vad som är möjligt i dagsläget. I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Skall flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en sådan flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med kr från kommunstyrelsen näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. DETALJER I FÖRSLAGET Avgiften för motorvärmare höjs till 800 kr/år. Intäkterna från va taxan ökas med kr/år. Ingen besparing på IT enheten enligt beslut It teknikerna behövs för att upprätthålla en god standard på kommunens bredbandsnät samt för upprätthålla en försvarlig och absolut nödvändig jourverksamhet. Tillgång till öppna och driftsäkra nät i kommunens bredbandsstruktur är viktig ur många aspekter. Det är fråga om en viktig del i demokratins tjänst, att skapa delaktighet, att öka tillgängligheten till all offentlig service och inte minst för företagens möjligheter att enkelt och kostnadseffektiv klara sina egna administrativa och ekonomiska verksamheter. Vi anser att en hög tillgänglighet via bredband också underlättar kontakterna mellan medborgarna och de förtroendevalda Näringslivskontoret ges förutsättningar att verka med ökade resurser till olika aktiviteter och åtgärder. Ingen samordning med Lärcentrum då vi anser att det blir en otydlig struktur. Utbildningsfrågor bör ligga under kultur och utbildningsnämnden och vi föreslår en sammanslagning av Lärcentrum och Gymnasieskolan.

5 Inom utbildningsverksamheten, från förskola till vuxenutbildningen, görs anpassningar till rådande barnantal, elevutveckling och utbildningsbehov. Öppna förskolan läggs ned. Vårdnadsbidraget avskaffas. Bidraget till Strandskolan minskas Musikskolan behålls oförändrad. Minskning skolledarresurs inom gymnasieskolan och Lärcentrum. Minskning av personalkostnader inom gymnasieskolan utan att något program läggs ner. Ökade intäkter i simhallen med kr. Museiverksamheten läggs ned. Museet kallställs och personal sägs upp. Öppet under sommaren om det går att genomföra praktiskt ev. via samarbete med någon förening. De besparingar som socialnämndens verksamheter tidigare ålagts gör att vi inte ser någon möjlighet till ytterligare neddragningar i den dagliga omsorgen, men en effektivisering inom ledning och administration tror vi är möjlig inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Vi vill återbesätta den halvtidstjänst som tidigare dragits bort inom handläggarenheten En generell besparing inom äldre och handikapp verksamheten görs motsvarande kr/år. Minskning från två till en miljöinspektör inom miljö och byggnadsnämndens område. FINANSIERING Vi räknar med en finansiering på netto Tkr. Vi utgår från oförändrad skatt men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för Vi anser att det finns synnerliga skäl att tillfälligt tillåta en underbalanserad budget. Vilhelmina kommun har under många år effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld.

6 Vi anser således att Vilhelmina kommuns ekonomi är tillräckligt är stark för att klara ytterligare ett underskott på 2,8 milj. kr för Ingen återhämtning görs av tidigare års underskott. Vilhelmina SOCIALDEMOKRATERNA I VILHELMINA VÄNSTERPARTIET I VILHELMINA Åke Nilsson Gruppledare (S) Margareta Löfgren Gruppledare(V) Bilagor Detaljbudget per verksamhetsgren Budgetbalans

7 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens RamförslagRamförslag förslag S+V S+V KOMMUNSTYRELSEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) EKONOMIENHET 3 946,8 226, , ,0 392,0 166,0 69,0 65,0-500, , , ,0 1,0 förv.ekonom tillsätts ej 226,0 392,0 166,0 0 1,0 tj controller inrättas i samarbete -500,0 med Åsele och Dorotea kommuner FASTIGHETER 7 761,0 710, , , ,2 599,2 229,0 229,0 293, , , ,8 Åsgatan 4 kallställes 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0-210,0 Bostadsanpassning 100,0 100,0 Skogsförvaltning, höjd avkastning 500,0 500,0 Höjning motorvärmaravgift anställda 52,0 52,0 293,6 108 (270 pl x1280,-) fr 400,-/år till 1680,-/årl ,2 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 179,5 Saxnäs 3:14 parhus, säljes 153,1 153,1 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 38,1 FLYG -930,9-930,9-10,0 291,0 230,0 316,0-955,9-96, ,0 Hanteringen av turistbyråverksam-

8 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) heten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset. 316,0 316 GVA 6 474, , , , ,0-51,0 17,0 40,0 70, , , ,0 1,0 teknisk chef tillsätts ej 530,0-530,0 1,0 fastighetsingenjör inrättas i samarbete 0 med Åsele och Dorotea kommuner -530,0 Anpassning till utfall ,0-10,0 Div intäkter och kostnader enl bil 911,0 859,0-52,0 Förändring vägbidrag 33,0 590,0 557,0 Ingen rondering offentlig belysning 75,0 75,0 Korrigering va-taxa 466,0 450,0-16,0 600,0 200 IT 3 198,3 414, ,3 2775,0 850,0 436,0 37,0 37,0 0, , , ,0 Sänkt fortbildningsbudget 25,0-25,0 Övriga kostnadinskränkningar samt viss överföring av personalkostnader från nätförvaltare till fyran-projektet 87,0-87,0 Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 72,0 125,0 53,0 Div anpassn efter utfall 107,0-107,0 Genomgång Office-installationer 0,0 Beredskapsersättning uttages i tid 63,0 125,0 62,0 Uppsägning 1,0 tekniker 60,0 350,0 290,0-350 Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250,0 250,0 KOMMUNLEDNINGSFUNKTIO 3 274,9 162, , ,0 160,0-2,0 65,0 65,0 0, , , ,0

9 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut 102,0-102,0 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial 60,0-60,0 Samverkan med näringsenheten 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst KOST 12,3 12, , , ,7-130,0-77,0 700, , ,7-919,7 0,0 Kompensation för lokalkostnader som ej budgeterats Ansvar för servering och disk på 1 100, ,0 förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet 123,2 123,2 vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt Minskning övertalig personal skol- 526,5 526,5-526,5 kök, helårseffekt Minskning övertalig personal för- 320,0 320,0-320 skolor, helårseffekt Förändring matsedel, mindre tillbehör 500,0 500,0 Måltidspriserna ses över 100, ,0 tjänster i byskolorna/förskola 600,0 0

10 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Justering ram -173,2 Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV 7 187,0 570, , ,0 730,0 160,0 194,0 183,0 200, , , ,0 Minskad annonsering, marknadsföring 20,0 20,0 Besparing KS utvecklingsanslag 100,0 100,0 Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder 100,0 100,0-100 Minskat anslag turistmarknadsföring 100,0 100,0-100 Minskat anslag fiskevårdsåtgärder 25,0 25,0 Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg. 200,0 200,0-200 Minskat anslag Cornelia 25,0 25,0 Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd 200,0 80 Samverkan med kommunkansliet 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst Jakt och fiskefrågor upphör

11 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL 6 390,6 199, , ,0 158,0-41,6 111,0 110, , , ,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet 199,6-199,6 0,5 tjänst växel/reception 158,0 158,0 Iform verksamheten 284,1 284,1 POLITISK VERKSAMHET 3 963,9 47, , ,0 115,8 68,7 82,0 88,0 325, , , ,3 Sammanträdesarvoden 47,1 47,1 Ingen uppräkning av arvoden ,7 68,7 Halvering av parti- och mandatstödet 325,0 0 RÄDDNINGSTJÄNST 6 857,3 289, , ,0 344,0 55,0 148,0 149,0 0, , , ,0 Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för skyddskläder 289,0 344,0 55,0 inom budget ÖVRIG VERKSAMHET ,1 471, , ,0 600,0 128,2 458,0 514,0 54, , ,8 154, ,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet 30,0 0,0-30,0 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30,0 60,0 30,0 Hälsoråd, upphör 10,0 10,0

12 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 88,0 116,7 28,7 Utveckling av hemsidan -100,0 Linjetrafik * Järvsjöby-Hacksjö upphör 26,2 52,0 25,8 * Minskad självskjuts Fiandberg 6,6 13,0 6,4 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) och 420 (Klimpfjäll) upphör 178,6 178,6 * Trafik fredagkväll linje 417 och 420 övergår till säsongstrafik 46,1 46,1 *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 51,0 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 30,8 46,2 15,4 leasingbilar Minskning av utbildningsanslagen 154,0 154 KOMMUNSTYRELSEN TOTA , , , , , , , ,0 1458, , , ,5 Erhållet besparingsdirektiv , ,6 Ej uppnått besparingsdirektiv -920,5

13 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Förskola 43, , ,0 733,8 690,0 786,0 780,0 500, , , ,0 Öppen förskola, hyreskostnad 394,0 83,8 310,2 143,8 60,0 250 Flytt Slottet 222,0-40,0 262,0 90,0 130,0 Uppsägning förtroendetid 500,0 500,0 vårdnadsbidrag 250 Integration lokalmässigt med grundskolan 500,0 100 Grundskola 810, , ,0 2100,0 1290,0 1681,0 1776,0 600, , , ,0 Sänkt grundbemanning tätorten 23579,0 560, ,0 1700,0 1140,0 Generell besparing drift, lärome 877,0 150,0 727,0 200,0 50,0 Bidrag Strandskolan 100,0 200,0 100,0 100 Generell minskning 500,0 500 Minskning av musikskolan 100,0 Gymnasie 2320, , ,0 4890,0 2570,0 930,0 1028,0 296, , , ,0 Nedläggning NP och ES 20923,0 600, ,0 1200,0 600,0 Samläsning 20923,0 150, ,0 300,0 150,0 Generell besparing drift,läromed 370,0 100,0 270,0 100,0 Pensioneringar 20923,0 400, ,0 1200,0 800,0 Samordning skolledarresurs 4821,0 60,0 4761,0 120,0 60,0 500 Minskad stödresurs 20923,0 100, ,0 100,0 Minskat utbud valbara kurser 20923,0 70, ,0 70,0 Avveckling assistent 500,0 120,0 380,0 290,0 170,0 Personalminskning 20923,0 70, ,0 210,0 140,0 Varsel kurator 388,0 100,0 288,0 200,0 100,0 Särskola egen regi 4769,0 500,0 4769,0 1000,0 500,0 Minskning hyreskostnader 10100,0 50,0 4769,0 100,0 50,0 Minskning av personalkostnader 500,0 500 Kapitalkostnad bollhall -204,0 Lärcentrum 205,0 7791,0 4625,0 410,0 205,0 103,0 102,0 0,0 7689,0 4522,0 4522,0 Minskning kursvht 1112,0 80,0 1032,0 160,0 80,0 Samordning särgym/särvux 272,0 100,0 172,0 200,0 100,0

14 förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Samordnad fordonspool 25,0-25,0 50,0 25,0 Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid 659, , ,0 1054,0 395,0 421,0 429,0 950, , , ,0 Besparing- 1625,0 100,0 1525,0-100,0 Kultur i skolan Hembygdsdagar samarrangemang Arrangemangsallmanacka Anläggningar, ej utföra planerade åtgärder, fotbollsplaner 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Ej tillsätta vikariat vaktmästare 497,0 57,0 497,0-57,0 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 1474,0 38,0 1436,0 130,0 92,0 Övriga driftkostnader fritidsgård 50,0 50,0 Omförhandling el, elljusspår 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Avveckla Lanthandel, 47,0 47,0 50,0 50,0 Avveckla Risträsk (stugan) 24,0 24,0 0,0 24,0 Personalminskning 1 Håa sekto 16564,0 150, ,0 380,0 230,0 Avtal skoter 276,0 276,0 100,0 100,0 Kallställning museum 400 Avveckla hängavtal Riksbyggen, Ridhus/tjärnvallen 4388,0 4388,0 100,0 100,0 Elbesparingar 4388,0 50,0 50,0 Åtstramning norm. Bidrag 340,0 80,0 80,0 Renov, bidrag Ricklundgården 758,0 90,0 668,0 90,0 95,0 Ökade intäkter simhallen 300,0 100 Minskning av bidrag till studieförbund 255,0 0 Minskning av bidrag till kulturföreningar 130,0 0 Minskning av aktivitetsstödet 50,0 0 Hyresfria lokaler besparing 100,0 0 Bidragsnormerna bör ses över Snöröjning skjutbana upphör 20,0 20 Kansli och administration 50,0 4211,0 3578,0-50,0 95,0 79,0 4356,0 3707,0 3707,0 Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen 345,0 50,0 295,0-50,0

15 förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Nämnd 55,0 796,0 751,0 73,4 18,4 15,0 14,0 0,0 792,6 746,6 746,6 Minskad verksamhet 796,0 40,0 756,0 40,0 Sänkta arvoden 796,0 15,0 781,0 15,0 Ingen uppräkning av arvoden 18,4 18,4 Skolmåltider 5724,0 5697,0 172,0 171,0 5552,0 5868,0 5828,0 Samtliga verksamhetsgrenar 35,0 90,0 55,0 40,0-95,0-95,0 40 Arbetskläder 35,0 35,0 Friskvårdsbidrag 55,0 55,0 Minskning av utbildningsanslagen 40, , , ,0 9351,2 5173,4 4203,0 4379,0 2386, , , ,6

16 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens RamförslagRamförslag förslag S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2009,0 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Övrig verksamhet 4778,0 122,0 4656,0 3851,0 228,0 106,0 96,0 74,0-200,0 4846,0 4019,0 0,0 3819,0 Ingen uppräkning av arvoden 15,0 15,0 0,0 0,5 tjänst handläggarenheten 100,0 200,0 100,0-200,0-200,0 Utbildning 7,0-7,0 Ingen höjning av arvoden ,0 13,0 Äldreomsorgen ,0 2371, , ,0 3284,6 912,7 1943,0 1886,0 1050, , , ,3 Föreningsbidrag upphör 10,0 10,0 Vht "FixarTommy" upphör 82,0-82,0 Utbildniing 200,0-200,0 Anhörigvård, bidrag Besparing Hemtjänst Skansholm 100,0 76,0 100,0 152,0 76,0 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 285,0 142,5 Dikanäs hemtjänst, div besparingar 52,0 52,0 Sagagården, förbrukningsm mm 19,0 19,0 Tallbacka spara perskostn m bef 500,0 520,0 20,0 Tallbacka uppsägn avtal Smith 20,0 20,0 Tallbacka minska övriga kostnader 100,0 100,0 Tb vikariekostnader kanslist 80,0 80,0 Strandbacka, minskade perskostn 205,0 410,0 205,0 Strandbacka, minskade övr kostn 66,0 47,6-18,4 Åsbacka mask/inventarier 18,0 18,0 Förbrukningsmaterial 58,0 58,0 Arbetskläder 59,0 59,0 Åsbacka minskad pers kostn 228,0 304,0 76,0 Åsbacka minskad pers kostnad 247,0 329,0 82,0 Värdinnor 2*0,5 0,0 354,0 354,0 1,0 tjänst kanslist/assistent 109,4 367,0 257,6 Besparing verksamhetsområdet 1000,0 Förbrukningsmaterial mm 50,0 Ledning och administration tot 500 Individ- och familjeomsorg 12145,0 125, , ,0 85,0-40,0 288,0 363,0 343, , , ,0 Halvera budget konsumentrådgivn 5,0 5,0 Familjevård vuxna 50,0 50,0 Föreningsbidrag upphör 6,0 6,0

17 förslag S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2009,0 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Förebygg barn o ungdomsvård 24,0 24,0 Utbildning ej redan beslutad 40,0-40,0 Besparing IFO verksamhet med omorganisation Hemassistent/Fältassistent 343,0 0 Handläggarenheten organiseras under IFO Handikappomsorg 29708,0 440, , ,0 584,5 144,5 317,0 544,0 0, , , ,5 Administration, vikariekostnad 99,5 99,5 Tekn hjälpm Dagcenter och gruppbo 10,0 10,0 Föreningsbidrag upphör 35,0 35,0 Utbildning 5,5-5,5 Dagcenter/gruppbostäder lgh Manh 140,0 140,0 Vakant tjänst 0,88 150,0 300,0 150,0 Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 8248,0 205,5 8042,5 7124,0 411,0 205,5 170,0 143,0 0,0 8007,0 7061,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 411,0 205,5 Gemensamt 241,0-241,0 241,0 0,0 402,0-402,0-402,0 0,0 Arbetskläder exkl Åsbacka 241,0 241,0 Minskning av vikariekostnader 300,0 Minskning av utbildningsanslagen 102,0 Summa ,0 3505, , ,0 4834,1 1328,7 2814,0 3010,0 1595, , , ,3

18 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag S+V S+V MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009Förslag/ Netto Prognos Förslag/PåverkanUppräkningUppräkning ringar _Budget Prognos på förä Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) E+07 2E+07 2E Miljö- och byggnadsnämnde 2 167,0 158, , ,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117, , ,4 267, ,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au 30,0-30,0 Besparing 100,0 Djurskyddskontroll överförd till Lst 80,0-80,0 Indragning 1 milj insp 250 Höjt grundbelopp 48,0-48,0 Ingen uppräkning av arvoden ,6 5,6 Minskning av utbildningsanslagen 17,0 17 MBN totalt 2 167,0 158, , ,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117, , , ,4 Erhållet besparingsdirektiv , ,0

19 BUDGETBALANS FÖR ( ) 3) 1) 3) 4) 5) Budget Besparing Budget Prognos Prognos Plan Besparing RamförslagRamförslagRamförslagRamförslagRamförslag Plan Plan Plan Utfall Utfall Utfall Budget Utfall utifrån Alliansen Alliansen Alliansen S+V prognos , , ,8 KS , , KUN , , SN , , MBN , Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2% Summa , , Finansiering Total balanskravsres , , Avs eget kap Återställning kapital Lösen av lån Investeringa Avskrivning TOTAL , , God ekonomisk hushållning 2% (baseras på kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag) 1) Personalkostnaderna i prognosen för 2009 är uppräknad med 1,75% och i övrigt med 3%, minus nettobesparingen mellan 2009 och ) Ramförslagen för 2011 och 2012 är en uppräkning med 1,75% av ramförslaget 2010 utifrån prognos 2009, och med aktuella belopp avseende finansieringen. 3)Kommunen erhöll ett cirkulär, 09:45, från SKL med en ny skatteberäkning. Denna innebar att slutavräkningen för 2009 förbättrades med 700 tkr. För åren 2010 till 2012 försämrades finansieringen med 0,1 mkr för 2010, 1,0 mkr för 2011 och 2,4 mkr för Dessa belopp finns inräknade i kolumnerna Prognos , ramförslagen för 2010 och plan 2011 och ) Uppgifterna i denna kolumn bygger på de detaljförslag som finns i remissvaret och ramförslaget utifrån prognosen 5) I likhet med not 4 men med tillägget på 5,4 mkr i inansieringen ) Finansieringen för 2013 har justerats med att skattehöjningen på 10,2 mkr samt det tillfälliga statsbidraget på 2,8 mkr har dragits bort.

20 2) 3) 2) 3) 6) Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens förslag förslag förslag förslag förslag förslag

VILHELMINA KOMMUN BUDGET 2010. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23

VILHELMINA KOMMUN BUDGET 2010. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23 VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-23 GEMENSAMT FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Läs mer

Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012

Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012 GEMENSAMT BUDGETFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat

Läs mer

Avtal uppdragsers VIK sägs upp 280,0 Avtal tom 091231. 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0 Ej vik under tjänstledighet

Avtal uppdragsers VIK sägs upp 280,0 Avtal tom 091231. 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0 Ej vik under tjänstledighet SAMMANSTÄLLNING AV FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (utöver redan beslutade för 2009) KOMMUNSTYRELSEN VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Förslag/ Budgetförslag Förslag/ Netto Nämnds-Prioritering

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budgetremiss Alliansen 2008

Budgetremiss Alliansen 2008 Budgetremiss Alliansen 2008 Alliansens förslag Tot verksamhetsgre Totalt Ram S + V KOMMUNSTYRELSEN 63753 Politisk verksamhet 4016 4016 4016 Halvering av mandatstödet föreslås Räddningstjänst 6879 6879

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Remissutgåva 2009-06-09

Remissutgåva 2009-06-09 2010 2012 Remissutgåva 2009-06-09 Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Remissutgåva 2011-03-22

Remissutgåva 2011-03-22 2012 2014 Remissutgåva 2011-03-22 VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se 2011-03-22 Politiska

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden 0490-25 40 88 carlmagnus.marheden@vastervik.se 2012-05-09 Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Ändring av Kommunplan 2016-2018

Ändring av Kommunplan 2016-2018 Ändring av Kommunplan 2016-2018 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN

1 (7) Marie Jacobsson Till Kommunstyrelsen FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 1 (7) Marie Jacobsson 2001-10-29 Till FÖRSLAG TILL BUDGET 2002 SAMT FLERÅRSPLAN 2003-2004 Inledning Det lagstadgade balanskravet för kommuner som började gälla från år 2000 har varit det övergripande målet

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader

Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader 2016-02-08 8 760 507 Intäkter -1 274 200 Övriga kostnader 3 547 116 Personalkostnader 7 048 273 Besparing 0,5 tjänst -210 000 Ta bort feriearbete 2016-200 000 Generell besparing 2016-299 009 8 612 180

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642

Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642 Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015.

Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015. Vänsterpartiets förslag till. Kommunplan. Budget 2013. Budgetramar 2014. Kommunplan 2015. Vänsterpartiets förslag till Kommunplan 2013 2015 Budget 2013 Budgetramar 2014 Kommunplan 2015 Investeringsplan 2013 2017 Falkenberg 1 2 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 2015 En budget för allt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 94(95) 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-13.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2009-05-19 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas budget för 2010 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar idag försöker

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Stora satsningar på skolan och det sociala området

Stora satsningar på skolan och det sociala området PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Läs mer

för I(atrineholms kommun

för I(atrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 18/2010 /..~.', miljöpartiet de gröna (',.) rkàiríñëhõcmwómmuñ~ "-,.- Ko m Iil tif'lf-tyrf:lrh!jh ~ 211'l 'D4~ l lì H jidíigaìiûñìrmr-'jit~(m 'i.îim=-- tsylq~d2.1 ~,,~'".~,

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Budget för avdelningarna Bilaga 10

Budget för avdelningarna Bilaga 10 Budget för avdelningarna Bilaga 10 Nämnd och administration Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer