De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt."

Transkript

1 Budget 2010 De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt. Den omfördelning av samhällets resurser som den borgerliga regeringen genomfört till förmån för de som har jobb och är välbärgade har ytterligare bidragit till att dela upp samhället i olika grupper. Utanförskapet har ökat och bristen på en aktiv arbetsmarknadspolitik har ytterligare förstärkt denna trend. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vilhelmina är djupt oroande över denna utveckling. Vi ser hur resurserna i vårt samhälle utarmas. I Vilhelmina syns avtrycken av denna politik tydligt i kommunens finanser. Underskotten avlöser varandra, arbetslösheten ökar, utbetalningstakten på försörjningsstöd ökar samtidigt som kommunen måste varsla personal om uppsägning. Aldrig tidigare har vi stått inför en så stor utmaning att klara det uppdrag som förväntas Vilhelmina kommun. Figur 1 Diagrammet visar hur skatteunderlagsprognoserna ändrats from april 2008 tom apr 2009

2 Med de senaste årens budgethantering i färskt minne har vi avsiktligt valt att vänta med att presentera vårt budgetförslag till vi fått ta del av delårsbokslutet per med prognos för hela 2009 samt riksdagens höstbudget. Detta är förutsättningarna för budget UTVECKLINGSOMRÅDEN Studerande Ungdomar Vi föreslår att ett elevboende återinrättas för ungdomar som går på gymnasieskolan i Vilhelmina med lägenheter som är lämpliga för dessa ungdomar med en anpassad hyressättning. Lokaliseringen får utredas vidare och visa på om den skall vara i Pettersbacke som tidigare eller om det finns någon annan lämplig fastighet. Vi vill också undersöka möjligheten till att ordna med en lägenhet för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen också vara bemannad kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta bör göras i samråd med berörda verksamheter och VIBO. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som hit och studerar från andra kommuner. Ungdomar upptill 26 år Det är viktigt att ungdomar ges möjlighet till eget boende. I stort sett det enda alternativ som står till buds för dessa ungdomar är att bo hemma. De som har ett jobb t ex på deltid, de som är arbetslösa eller fortsätter att studera, har ofta en ekonomi som eg. inte tillåter eget boende till marknadsmässiga hyror. Vi föreslår att det med förtur utreds hur dessa ungdomar kan beredas tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden och hur deras boendeekonomi på lämpligt sätt kan lösas. Det måste vara av allmänt intresse att ta hand om dessa ungdomar, då de utgör en allt viktigare del av den grupp som ska säkra tillgången till den arbetskraft som på sikt kommer att bli en bristvara. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet av mottagningskapacitet fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkaremottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset nyttjas till denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt aktivitetslokaler.

3 Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagnings verksamhet som finns idag. Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen. I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i anslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna samtidigt en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Den framtida användningen bör utredas och där olika alternativ ses över. Ett kunde vara att byggnaden avvecklas ur det kommunala beståndet och erbjuds till något företag eller annan intressent. Medborgarbudget Vi vill öka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört en s k medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Vilhelmina kommun bör överväga ett liknande alternativ för att öka ungdomars delaktighet i samhällslivet. Se exempel via bif. länkar. Bollhall Ny bollhall byggs och finansieras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden aktiveras först 2011 då samordningsvinsterna enligt tidigare utredning också får effekt.

4 Seniorboende för äldre Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordning mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikapp omsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten till våra besöksanläggningar både i fjällen och skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningarna och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag skall ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än vad som är möjligt i dagsläget. I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Skall flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en sådan flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med kr från kommunstyrelsen näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. DETALJER I FÖRSLAGET Avgiften för motorvärmare höjs till 800 kr/år. Intäkterna från va taxan ökas med kr/år. Ingen besparing på IT enheten enligt beslut It teknikerna behövs för att upprätthålla en god standard på kommunens bredbandsnät samt för upprätthålla en försvarlig och absolut nödvändig jourverksamhet. Tillgång till öppna och driftsäkra nät i kommunens bredbandsstruktur är viktig ur många aspekter. Det är fråga om en viktig del i demokratins tjänst, att skapa delaktighet, att öka tillgängligheten till all offentlig service och inte minst för företagens möjligheter att enkelt och kostnadseffektiv klara sina egna administrativa och ekonomiska verksamheter. Vi anser att en hög tillgänglighet via bredband också underlättar kontakterna mellan medborgarna och de förtroendevalda Näringslivskontoret ges förutsättningar att verka med ökade resurser till olika aktiviteter och åtgärder. Ingen samordning med Lärcentrum då vi anser att det blir en otydlig struktur. Utbildningsfrågor bör ligga under kultur och utbildningsnämnden och vi föreslår en sammanslagning av Lärcentrum och Gymnasieskolan.

5 Inom utbildningsverksamheten, från förskola till vuxenutbildningen, görs anpassningar till rådande barnantal, elevutveckling och utbildningsbehov. Öppna förskolan läggs ned. Vårdnadsbidraget avskaffas. Bidraget till Strandskolan minskas Musikskolan behålls oförändrad. Minskning skolledarresurs inom gymnasieskolan och Lärcentrum. Minskning av personalkostnader inom gymnasieskolan utan att något program läggs ner. Ökade intäkter i simhallen med kr. Museiverksamheten läggs ned. Museet kallställs och personal sägs upp. Öppet under sommaren om det går att genomföra praktiskt ev. via samarbete med någon förening. De besparingar som socialnämndens verksamheter tidigare ålagts gör att vi inte ser någon möjlighet till ytterligare neddragningar i den dagliga omsorgen, men en effektivisering inom ledning och administration tror vi är möjlig inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Vi vill återbesätta den halvtidstjänst som tidigare dragits bort inom handläggarenheten En generell besparing inom äldre och handikapp verksamheten görs motsvarande kr/år. Minskning från två till en miljöinspektör inom miljö och byggnadsnämndens område. FINANSIERING Vi räknar med en finansiering på netto Tkr. Vi utgår från oförändrad skatt men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för Vi anser att det finns synnerliga skäl att tillfälligt tillåta en underbalanserad budget. Vilhelmina kommun har under många år effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld.

6 Vi anser således att Vilhelmina kommuns ekonomi är tillräckligt är stark för att klara ytterligare ett underskott på 2,8 milj. kr för Ingen återhämtning görs av tidigare års underskott. Vilhelmina SOCIALDEMOKRATERNA I VILHELMINA VÄNSTERPARTIET I VILHELMINA Åke Nilsson Gruppledare (S) Margareta Löfgren Gruppledare(V) Bilagor Detaljbudget per verksamhetsgren Budgetbalans

7 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens RamförslagRamförslag förslag S+V S+V KOMMUNSTYRELSEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) EKONOMIENHET 3 946,8 226, , ,0 392,0 166,0 69,0 65,0-500, , , ,0 1,0 förv.ekonom tillsätts ej 226,0 392,0 166,0 0 1,0 tj controller inrättas i samarbete -500,0 med Åsele och Dorotea kommuner FASTIGHETER 7 761,0 710, , , ,2 599,2 229,0 229,0 293, , , ,8 Åsgatan 4 kallställes 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0-210,0 Bostadsanpassning 100,0 100,0 Skogsförvaltning, höjd avkastning 500,0 500,0 Höjning motorvärmaravgift anställda 52,0 52,0 293,6 108 (270 pl x1280,-) fr 400,-/år till 1680,-/årl ,2 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 179,5 Saxnäs 3:14 parhus, säljes 153,1 153,1 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 38,1 FLYG -930,9-930,9-10,0 291,0 230,0 316,0-955,9-96, ,0 Hanteringen av turistbyråverksam-

8 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) heten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset. 316,0 316 GVA 6 474, , , , ,0-51,0 17,0 40,0 70, , , ,0 1,0 teknisk chef tillsätts ej 530,0-530,0 1,0 fastighetsingenjör inrättas i samarbete 0 med Åsele och Dorotea kommuner -530,0 Anpassning till utfall ,0-10,0 Div intäkter och kostnader enl bil 911,0 859,0-52,0 Förändring vägbidrag 33,0 590,0 557,0 Ingen rondering offentlig belysning 75,0 75,0 Korrigering va-taxa 466,0 450,0-16,0 600,0 200 IT 3 198,3 414, ,3 2775,0 850,0 436,0 37,0 37,0 0, , , ,0 Sänkt fortbildningsbudget 25,0-25,0 Övriga kostnadinskränkningar samt viss överföring av personalkostnader från nätförvaltare till fyran-projektet 87,0-87,0 Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 72,0 125,0 53,0 Div anpassn efter utfall 107,0-107,0 Genomgång Office-installationer 0,0 Beredskapsersättning uttages i tid 63,0 125,0 62,0 Uppsägning 1,0 tekniker 60,0 350,0 290,0-350 Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250,0 250,0 KOMMUNLEDNINGSFUNKTIO 3 274,9 162, , ,0 160,0-2,0 65,0 65,0 0, , , ,0

9 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut 102,0-102,0 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial 60,0-60,0 Samverkan med näringsenheten 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst KOST 12,3 12, , , ,7-130,0-77,0 700, , ,7-919,7 0,0 Kompensation för lokalkostnader som ej budgeterats Ansvar för servering och disk på 1 100, ,0 förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet 123,2 123,2 vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt Minskning övertalig personal skol- 526,5 526,5-526,5 kök, helårseffekt Minskning övertalig personal för- 320,0 320,0-320 skolor, helårseffekt Förändring matsedel, mindre tillbehör 500,0 500,0 Måltidspriserna ses över 100, ,0 tjänster i byskolorna/förskola 600,0 0

10 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Justering ram -173,2 Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV 7 187,0 570, , ,0 730,0 160,0 194,0 183,0 200, , , ,0 Minskad annonsering, marknadsföring 20,0 20,0 Besparing KS utvecklingsanslag 100,0 100,0 Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder 100,0 100,0-100 Minskat anslag turistmarknadsföring 100,0 100,0-100 Minskat anslag fiskevårdsåtgärder 25,0 25,0 Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg. 200,0 200,0-200 Minskat anslag Cornelia 25,0 25,0 Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd 200,0 80 Samverkan med kommunkansliet 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst Jakt och fiskefrågor upphör

11 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL 6 390,6 199, , ,0 158,0-41,6 111,0 110, , , ,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet 199,6-199,6 0,5 tjänst växel/reception 158,0 158,0 Iform verksamheten 284,1 284,1 POLITISK VERKSAMHET 3 963,9 47, , ,0 115,8 68,7 82,0 88,0 325, , , ,3 Sammanträdesarvoden 47,1 47,1 Ingen uppräkning av arvoden ,7 68,7 Halvering av parti- och mandatstödet 325,0 0 RÄDDNINGSTJÄNST 6 857,3 289, , ,0 344,0 55,0 148,0 149,0 0, , , ,0 Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för skyddskläder 289,0 344,0 55,0 inom budget ÖVRIG VERKSAMHET ,1 471, , ,0 600,0 128,2 458,0 514,0 54, , ,8 154, ,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet 30,0 0,0-30,0 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30,0 60,0 30,0 Hälsoråd, upphör 10,0 10,0

12 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 88,0 116,7 28,7 Utveckling av hemsidan -100,0 Linjetrafik * Järvsjöby-Hacksjö upphör 26,2 52,0 25,8 * Minskad självskjuts Fiandberg 6,6 13,0 6,4 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) och 420 (Klimpfjäll) upphör 178,6 178,6 * Trafik fredagkväll linje 417 och 420 övergår till säsongstrafik 46,1 46,1 *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 51,0 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 30,8 46,2 15,4 leasingbilar Minskning av utbildningsanslagen 154,0 154 KOMMUNSTYRELSEN TOTA , , , , , , , ,0 1458, , , ,5 Erhållet besparingsdirektiv , ,6 Ej uppnått besparingsdirektiv -920,5

13 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Förskola 43, , ,0 733,8 690,0 786,0 780,0 500, , , ,0 Öppen förskola, hyreskostnad 394,0 83,8 310,2 143,8 60,0 250 Flytt Slottet 222,0-40,0 262,0 90,0 130,0 Uppsägning förtroendetid 500,0 500,0 vårdnadsbidrag 250 Integration lokalmässigt med grundskolan 500,0 100 Grundskola 810, , ,0 2100,0 1290,0 1681,0 1776,0 600, , , ,0 Sänkt grundbemanning tätorten 23579,0 560, ,0 1700,0 1140,0 Generell besparing drift, lärome 877,0 150,0 727,0 200,0 50,0 Bidrag Strandskolan 100,0 200,0 100,0 100 Generell minskning 500,0 500 Minskning av musikskolan 100,0 Gymnasie 2320, , ,0 4890,0 2570,0 930,0 1028,0 296, , , ,0 Nedläggning NP och ES 20923,0 600, ,0 1200,0 600,0 Samläsning 20923,0 150, ,0 300,0 150,0 Generell besparing drift,läromed 370,0 100,0 270,0 100,0 Pensioneringar 20923,0 400, ,0 1200,0 800,0 Samordning skolledarresurs 4821,0 60,0 4761,0 120,0 60,0 500 Minskad stödresurs 20923,0 100, ,0 100,0 Minskat utbud valbara kurser 20923,0 70, ,0 70,0 Avveckling assistent 500,0 120,0 380,0 290,0 170,0 Personalminskning 20923,0 70, ,0 210,0 140,0 Varsel kurator 388,0 100,0 288,0 200,0 100,0 Särskola egen regi 4769,0 500,0 4769,0 1000,0 500,0 Minskning hyreskostnader 10100,0 50,0 4769,0 100,0 50,0 Minskning av personalkostnader 500,0 500 Kapitalkostnad bollhall -204,0 Lärcentrum 205,0 7791,0 4625,0 410,0 205,0 103,0 102,0 0,0 7689,0 4522,0 4522,0 Minskning kursvht 1112,0 80,0 1032,0 160,0 80,0 Samordning särgym/särvux 272,0 100,0 172,0 200,0 100,0

14 förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Samordnad fordonspool 25,0-25,0 50,0 25,0 Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid 659, , ,0 1054,0 395,0 421,0 429,0 950, , , ,0 Besparing- 1625,0 100,0 1525,0-100,0 Kultur i skolan Hembygdsdagar samarrangemang Arrangemangsallmanacka Anläggningar, ej utföra planerade åtgärder, fotbollsplaner 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Ej tillsätta vikariat vaktmästare 497,0 57,0 497,0-57,0 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 1474,0 38,0 1436,0 130,0 92,0 Övriga driftkostnader fritidsgård 50,0 50,0 Omförhandling el, elljusspår 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Avveckla Lanthandel, 47,0 47,0 50,0 50,0 Avveckla Risträsk (stugan) 24,0 24,0 0,0 24,0 Personalminskning 1 Håa sekto 16564,0 150, ,0 380,0 230,0 Avtal skoter 276,0 276,0 100,0 100,0 Kallställning museum 400 Avveckla hängavtal Riksbyggen, Ridhus/tjärnvallen 4388,0 4388,0 100,0 100,0 Elbesparingar 4388,0 50,0 50,0 Åtstramning norm. Bidrag 340,0 80,0 80,0 Renov, bidrag Ricklundgården 758,0 90,0 668,0 90,0 95,0 Ökade intäkter simhallen 300,0 100 Minskning av bidrag till studieförbund 255,0 0 Minskning av bidrag till kulturföreningar 130,0 0 Minskning av aktivitetsstödet 50,0 0 Hyresfria lokaler besparing 100,0 0 Bidragsnormerna bör ses över Snöröjning skjutbana upphör 20,0 20 Kansli och administration 50,0 4211,0 3578,0-50,0 95,0 79,0 4356,0 3707,0 3707,0 Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen 345,0 50,0 295,0-50,0

15 förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Nämnd 55,0 796,0 751,0 73,4 18,4 15,0 14,0 0,0 792,6 746,6 746,6 Minskad verksamhet 796,0 40,0 756,0 40,0 Sänkta arvoden 796,0 15,0 781,0 15,0 Ingen uppräkning av arvoden 18,4 18,4 Skolmåltider 5724,0 5697,0 172,0 171,0 5552,0 5868,0 5828,0 Samtliga verksamhetsgrenar 35,0 90,0 55,0 40,0-95,0-95,0 40 Arbetskläder 35,0 35,0 Friskvårdsbidrag 55,0 55,0 Minskning av utbildningsanslagen 40, , , ,0 9351,2 5173,4 4203,0 4379,0 2386, , , ,6

16 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens RamförslagRamförslag förslag S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2009,0 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Övrig verksamhet 4778,0 122,0 4656,0 3851,0 228,0 106,0 96,0 74,0-200,0 4846,0 4019,0 0,0 3819,0 Ingen uppräkning av arvoden 15,0 15,0 0,0 0,5 tjänst handläggarenheten 100,0 200,0 100,0-200,0-200,0 Utbildning 7,0-7,0 Ingen höjning av arvoden ,0 13,0 Äldreomsorgen ,0 2371, , ,0 3284,6 912,7 1943,0 1886,0 1050, , , ,3 Föreningsbidrag upphör 10,0 10,0 Vht "FixarTommy" upphör 82,0-82,0 Utbildniing 200,0-200,0 Anhörigvård, bidrag Besparing Hemtjänst Skansholm 100,0 76,0 100,0 152,0 76,0 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 285,0 142,5 Dikanäs hemtjänst, div besparingar 52,0 52,0 Sagagården, förbrukningsm mm 19,0 19,0 Tallbacka spara perskostn m bef 500,0 520,0 20,0 Tallbacka uppsägn avtal Smith 20,0 20,0 Tallbacka minska övriga kostnader 100,0 100,0 Tb vikariekostnader kanslist 80,0 80,0 Strandbacka, minskade perskostn 205,0 410,0 205,0 Strandbacka, minskade övr kostn 66,0 47,6-18,4 Åsbacka mask/inventarier 18,0 18,0 Förbrukningsmaterial 58,0 58,0 Arbetskläder 59,0 59,0 Åsbacka minskad pers kostn 228,0 304,0 76,0 Åsbacka minskad pers kostnad 247,0 329,0 82,0 Värdinnor 2*0,5 0,0 354,0 354,0 1,0 tjänst kanslist/assistent 109,4 367,0 257,6 Besparing verksamhetsområdet 1000,0 Förbrukningsmaterial mm 50,0 Ledning och administration tot 500 Individ- och familjeomsorg 12145,0 125, , ,0 85,0-40,0 288,0 363,0 343, , , ,0 Halvera budget konsumentrådgivn 5,0 5,0 Familjevård vuxna 50,0 50,0 Föreningsbidrag upphör 6,0 6,0

17 förslag S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2009,0 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Förebygg barn o ungdomsvård 24,0 24,0 Utbildning ej redan beslutad 40,0-40,0 Besparing IFO verksamhet med omorganisation Hemassistent/Fältassistent 343,0 0 Handläggarenheten organiseras under IFO Handikappomsorg 29708,0 440, , ,0 584,5 144,5 317,0 544,0 0, , , ,5 Administration, vikariekostnad 99,5 99,5 Tekn hjälpm Dagcenter och gruppbo 10,0 10,0 Föreningsbidrag upphör 35,0 35,0 Utbildning 5,5-5,5 Dagcenter/gruppbostäder lgh Manh 140,0 140,0 Vakant tjänst 0,88 150,0 300,0 150,0 Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 8248,0 205,5 8042,5 7124,0 411,0 205,5 170,0 143,0 0,0 8007,0 7061,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 411,0 205,5 Gemensamt 241,0-241,0 241,0 0,0 402,0-402,0-402,0 0,0 Arbetskläder exkl Åsbacka 241,0 241,0 Minskning av vikariekostnader 300,0 Minskning av utbildningsanslagen 102,0 Summa ,0 3505, , ,0 4834,1 1328,7 2814,0 3010,0 1595, , , ,3

18 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag S+V S+V MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009Förslag/ Netto Prognos Förslag/PåverkanUppräkningUppräkning ringar _Budget Prognos på förä Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) E+07 2E+07 2E Miljö- och byggnadsnämnde 2 167,0 158, , ,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117, , ,4 267, ,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au 30,0-30,0 Besparing 100,0 Djurskyddskontroll överförd till Lst 80,0-80,0 Indragning 1 milj insp 250 Höjt grundbelopp 48,0-48,0 Ingen uppräkning av arvoden ,6 5,6 Minskning av utbildningsanslagen 17,0 17 MBN totalt 2 167,0 158, , ,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117, , , ,4 Erhållet besparingsdirektiv , ,0

19 BUDGETBALANS FÖR ( ) 3) 1) 3) 4) 5) Budget Besparing Budget Prognos Prognos Plan Besparing RamförslagRamförslagRamförslagRamförslagRamförslag Plan Plan Plan Utfall Utfall Utfall Budget Utfall utifrån Alliansen Alliansen Alliansen S+V prognos , , ,8 KS , , KUN , , SN , , MBN , Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2% Summa , , Finansiering Total balanskravsres , , Avs eget kap Återställning kapital Lösen av lån Investeringa Avskrivning TOTAL , , God ekonomisk hushållning 2% (baseras på kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag) 1) Personalkostnaderna i prognosen för 2009 är uppräknad med 1,75% och i övrigt med 3%, minus nettobesparingen mellan 2009 och ) Ramförslagen för 2011 och 2012 är en uppräkning med 1,75% av ramförslaget 2010 utifrån prognos 2009, och med aktuella belopp avseende finansieringen. 3)Kommunen erhöll ett cirkulär, 09:45, från SKL med en ny skatteberäkning. Denna innebar att slutavräkningen för 2009 förbättrades med 700 tkr. För åren 2010 till 2012 försämrades finansieringen med 0,1 mkr för 2010, 1,0 mkr för 2011 och 2,4 mkr för Dessa belopp finns inräknade i kolumnerna Prognos , ramförslagen för 2010 och plan 2011 och ) Uppgifterna i denna kolumn bygger på de detaljförslag som finns i remissvaret och ramförslaget utifrån prognosen 5) I likhet med not 4 men med tillägget på 5,4 mkr i inansieringen ) Finansieringen för 2013 har justerats med att skattehöjningen på 10,2 mkr samt det tillfälliga statsbidraget på 2,8 mkr har dragits bort.

20 2) 3) 2) 3) 6) Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens förslag förslag förslag förslag förslag förslag

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Remissutgåva 2009-06-09

Remissutgåva 2009-06-09 2010 2012 Remissutgåva 2009-06-09 Foto: Magnus Ström VILHELMINA KOMMUN 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se www.vilhelmina.se

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden 0490-25 40 88 carlmagnus.marheden@vastervik.se 2012-05-09 Kommunstyrelsen Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

Budget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun 2015-2018

Budget- och strategiplan för. Vilhelmina kommun 2015-2018 Förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Politisk oberoende under valsamverkan Positiva Vilhelmina Budget- och strategiplan för Vilhelmina kommun 2015-2018 Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Förslag till ramjusteringar och besparingar 2009-2010 (Vht-gren)

Förslag till ramjusteringar och besparingar 2009-2010 (Vht-gren) Nämnd: Kommunstyrelsen Verksamhetsgren: Ekonomienhet Förslag till ramjusteringar och besparingar 2009-2010 (Vht-gren) 1. Förutsättningar.Verksamhetsgren Utfall 06 Utfall 07 Utfall 08 Budget 09 Budget 10

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Organisationsskisser

Organisationsskisser 2011 Organisationsskisser Delegationsbeslut 2011-06-17 gällande tjänstemannaorganisationen Björn Clasinder Politisk organisation 2011 01 01 KF 31 ordinarie + 17 ersättare BEREDNINGAR Frågestyrd Mål, visioner,

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012

Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Akademikernas ansvar Ekonomi 2009 2012 Förslag till beslut Styrelsens förslag till beslut med anledning av överskott/underskott enligt de för Saco (moderföreningen) fastställda resultat- och balansräkningarna

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-04-21 1 Socialnämnden 2015-04-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 49 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 50 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 51

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK)

INTÄKTSKÄLLOR 2009 (KSEK) Föreningens ekonomi De ekonomiska uppgifterna baserar sig på utfall för perioden 2007 2009, på årets budget för 2010 och därefter på ekonomisk prognos. FINANSIELL UTVECKLING (KSEK) 7000 6000 5000 4000

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Budget för Hallsbergs kommun

Budget för Hallsbergs kommun Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer