De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt."

Transkript

1 Budget 2010 De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt. Den omfördelning av samhällets resurser som den borgerliga regeringen genomfört till förmån för de som har jobb och är välbärgade har ytterligare bidragit till att dela upp samhället i olika grupper. Utanförskapet har ökat och bristen på en aktiv arbetsmarknadspolitik har ytterligare förstärkt denna trend. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vilhelmina är djupt oroande över denna utveckling. Vi ser hur resurserna i vårt samhälle utarmas. I Vilhelmina syns avtrycken av denna politik tydligt i kommunens finanser. Underskotten avlöser varandra, arbetslösheten ökar, utbetalningstakten på försörjningsstöd ökar samtidigt som kommunen måste varsla personal om uppsägning. Aldrig tidigare har vi stått inför en så stor utmaning att klara det uppdrag som förväntas Vilhelmina kommun. Figur 1 Diagrammet visar hur skatteunderlagsprognoserna ändrats from april 2008 tom apr 2009

2 Med de senaste årens budgethantering i färskt minne har vi avsiktligt valt att vänta med att presentera vårt budgetförslag till vi fått ta del av delårsbokslutet per med prognos för hela 2009 samt riksdagens höstbudget. Detta är förutsättningarna för budget UTVECKLINGSOMRÅDEN Studerande Ungdomar Vi föreslår att ett elevboende återinrättas för ungdomar som går på gymnasieskolan i Vilhelmina med lägenheter som är lämpliga för dessa ungdomar med en anpassad hyressättning. Lokaliseringen får utredas vidare och visa på om den skall vara i Pettersbacke som tidigare eller om det finns någon annan lämplig fastighet. Vi vill också undersöka möjligheten till att ordna med en lägenhet för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen också vara bemannad kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta bör göras i samråd med berörda verksamheter och VIBO. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som hit och studerar från andra kommuner. Ungdomar upptill 26 år Det är viktigt att ungdomar ges möjlighet till eget boende. I stort sett det enda alternativ som står till buds för dessa ungdomar är att bo hemma. De som har ett jobb t ex på deltid, de som är arbetslösa eller fortsätter att studera, har ofta en ekonomi som eg. inte tillåter eget boende till marknadsmässiga hyror. Vi föreslår att det med förtur utreds hur dessa ungdomar kan beredas tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden och hur deras boendeekonomi på lämpligt sätt kan lösas. Det måste vara av allmänt intresse att ta hand om dessa ungdomar, då de utgör en allt viktigare del av den grupp som ska säkra tillgången till den arbetskraft som på sikt kommer att bli en bristvara. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet av mottagningskapacitet fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkaremottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset nyttjas till denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt aktivitetslokaler.

3 Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagnings verksamhet som finns idag. Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen. I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i anslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna samtidigt en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Den framtida användningen bör utredas och där olika alternativ ses över. Ett kunde vara att byggnaden avvecklas ur det kommunala beståndet och erbjuds till något företag eller annan intressent. Medborgarbudget Vi vill öka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört en s k medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Vilhelmina kommun bör överväga ett liknande alternativ för att öka ungdomars delaktighet i samhällslivet. Se exempel via bif. länkar. Bollhall Ny bollhall byggs och finansieras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden aktiveras först 2011 då samordningsvinsterna enligt tidigare utredning också får effekt.

4 Seniorboende för äldre Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordning mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikapp omsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten till våra besöksanläggningar både i fjällen och skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningarna och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag skall ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än vad som är möjligt i dagsläget. I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Skall flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en sådan flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med kr från kommunstyrelsen näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. DETALJER I FÖRSLAGET Avgiften för motorvärmare höjs till 800 kr/år. Intäkterna från va taxan ökas med kr/år. Ingen besparing på IT enheten enligt beslut It teknikerna behövs för att upprätthålla en god standard på kommunens bredbandsnät samt för upprätthålla en försvarlig och absolut nödvändig jourverksamhet. Tillgång till öppna och driftsäkra nät i kommunens bredbandsstruktur är viktig ur många aspekter. Det är fråga om en viktig del i demokratins tjänst, att skapa delaktighet, att öka tillgängligheten till all offentlig service och inte minst för företagens möjligheter att enkelt och kostnadseffektiv klara sina egna administrativa och ekonomiska verksamheter. Vi anser att en hög tillgänglighet via bredband också underlättar kontakterna mellan medborgarna och de förtroendevalda Näringslivskontoret ges förutsättningar att verka med ökade resurser till olika aktiviteter och åtgärder. Ingen samordning med Lärcentrum då vi anser att det blir en otydlig struktur. Utbildningsfrågor bör ligga under kultur och utbildningsnämnden och vi föreslår en sammanslagning av Lärcentrum och Gymnasieskolan.

5 Inom utbildningsverksamheten, från förskola till vuxenutbildningen, görs anpassningar till rådande barnantal, elevutveckling och utbildningsbehov. Öppna förskolan läggs ned. Vårdnadsbidraget avskaffas. Bidraget till Strandskolan minskas Musikskolan behålls oförändrad. Minskning skolledarresurs inom gymnasieskolan och Lärcentrum. Minskning av personalkostnader inom gymnasieskolan utan att något program läggs ner. Ökade intäkter i simhallen med kr. Museiverksamheten läggs ned. Museet kallställs och personal sägs upp. Öppet under sommaren om det går att genomföra praktiskt ev. via samarbete med någon förening. De besparingar som socialnämndens verksamheter tidigare ålagts gör att vi inte ser någon möjlighet till ytterligare neddragningar i den dagliga omsorgen, men en effektivisering inom ledning och administration tror vi är möjlig inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Vi vill återbesätta den halvtidstjänst som tidigare dragits bort inom handläggarenheten En generell besparing inom äldre och handikapp verksamheten görs motsvarande kr/år. Minskning från två till en miljöinspektör inom miljö och byggnadsnämndens område. FINANSIERING Vi räknar med en finansiering på netto Tkr. Vi utgår från oförändrad skatt men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för Vi anser att det finns synnerliga skäl att tillfälligt tillåta en underbalanserad budget. Vilhelmina kommun har under många år effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld.

6 Vi anser således att Vilhelmina kommuns ekonomi är tillräckligt är stark för att klara ytterligare ett underskott på 2,8 milj. kr för Ingen återhämtning görs av tidigare års underskott. Vilhelmina SOCIALDEMOKRATERNA I VILHELMINA VÄNSTERPARTIET I VILHELMINA Åke Nilsson Gruppledare (S) Margareta Löfgren Gruppledare(V) Bilagor Detaljbudget per verksamhetsgren Budgetbalans

7 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens RamförslagRamförslag förslag S+V S+V KOMMUNSTYRELSEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) EKONOMIENHET 3 946,8 226, , ,0 392,0 166,0 69,0 65,0-500, , , ,0 1,0 förv.ekonom tillsätts ej 226,0 392,0 166,0 0 1,0 tj controller inrättas i samarbete -500,0 med Åsele och Dorotea kommuner FASTIGHETER 7 761,0 710, , , ,2 599,2 229,0 229,0 293, , , ,8 Åsgatan 4 kallställes 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0-210,0 Bostadsanpassning 100,0 100,0 Skogsförvaltning, höjd avkastning 500,0 500,0 Höjning motorvärmaravgift anställda 52,0 52,0 293,6 108 (270 pl x1280,-) fr 400,-/år till 1680,-/årl ,2 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 179,5 Saxnäs 3:14 parhus, säljes 153,1 153,1 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 38,1 FLYG -930,9-930,9-10,0 291,0 230,0 316,0-955,9-96, ,0 Hanteringen av turistbyråverksam-

8 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) heten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset. 316,0 316 GVA 6 474, , , , ,0-51,0 17,0 40,0 70, , , ,0 1,0 teknisk chef tillsätts ej 530,0-530,0 1,0 fastighetsingenjör inrättas i samarbete 0 med Åsele och Dorotea kommuner -530,0 Anpassning till utfall ,0-10,0 Div intäkter och kostnader enl bil 911,0 859,0-52,0 Förändring vägbidrag 33,0 590,0 557,0 Ingen rondering offentlig belysning 75,0 75,0 Korrigering va-taxa 466,0 450,0-16,0 600,0 200 IT 3 198,3 414, ,3 2775,0 850,0 436,0 37,0 37,0 0, , , ,0 Sänkt fortbildningsbudget 25,0-25,0 Övriga kostnadinskränkningar samt viss överföring av personalkostnader från nätförvaltare till fyran-projektet 87,0-87,0 Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 72,0 125,0 53,0 Div anpassn efter utfall 107,0-107,0 Genomgång Office-installationer 0,0 Beredskapsersättning uttages i tid 63,0 125,0 62,0 Uppsägning 1,0 tekniker 60,0 350,0 290,0-350 Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250,0 250,0 KOMMUNLEDNINGSFUNKTIO 3 274,9 162, , ,0 160,0-2,0 65,0 65,0 0, , , ,0

9 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut 102,0-102,0 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial 60,0-60,0 Samverkan med näringsenheten 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst KOST 12,3 12, , , ,7-130,0-77,0 700, , ,7-919,7 0,0 Kompensation för lokalkostnader som ej budgeterats Ansvar för servering och disk på 1 100, ,0 förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet 123,2 123,2 vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt Minskning övertalig personal skol- 526,5 526,5-526,5 kök, helårseffekt Minskning övertalig personal för- 320,0 320,0-320 skolor, helårseffekt Förändring matsedel, mindre tillbehör 500,0 500,0 Måltidspriserna ses över 100, ,0 tjänster i byskolorna/förskola 600,0 0

10 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Justering ram -173,2 Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV 7 187,0 570, , ,0 730,0 160,0 194,0 183,0 200, , , ,0 Minskad annonsering, marknadsföring 20,0 20,0 Besparing KS utvecklingsanslag 100,0 100,0 Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder 100,0 100,0-100 Minskat anslag turistmarknadsföring 100,0 100,0-100 Minskat anslag fiskevårdsåtgärder 25,0 25,0 Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg. 200,0 200,0-200 Minskat anslag Cornelia 25,0 25,0 Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd 200,0 80 Samverkan med kommunkansliet 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst Jakt och fiskefrågor upphör

11 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL 6 390,6 199, , ,0 158,0-41,6 111,0 110, , , ,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet 199,6-199,6 0,5 tjänst växel/reception 158,0 158,0 Iform verksamheten 284,1 284,1 POLITISK VERKSAMHET 3 963,9 47, , ,0 115,8 68,7 82,0 88,0 325, , , ,3 Sammanträdesarvoden 47,1 47,1 Ingen uppräkning av arvoden ,7 68,7 Halvering av parti- och mandatstödet 325,0 0 RÄDDNINGSTJÄNST 6 857,3 289, , ,0 344,0 55,0 148,0 149,0 0, , , ,0 Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för skyddskläder 289,0 344,0 55,0 inom budget ÖVRIG VERKSAMHET ,1 471, , ,0 600,0 128,2 458,0 514,0 54, , ,8 154, ,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet 30,0 0,0-30,0 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30,0 60,0 30,0 Hälsoråd, upphör 10,0 10,0

12 VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 88,0 116,7 28,7 Utveckling av hemsidan -100,0 Linjetrafik * Järvsjöby-Hacksjö upphör 26,2 52,0 25,8 * Minskad självskjuts Fiandberg 6,6 13,0 6,4 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) och 420 (Klimpfjäll) upphör 178,6 178,6 * Trafik fredagkväll linje 417 och 420 övergår till säsongstrafik 46,1 46,1 *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 51,0 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 30,8 46,2 15,4 leasingbilar Minskning av utbildningsanslagen 154,0 154 KOMMUNSTYRELSEN TOTA , , , , , , , ,0 1458, , , ,5 Erhållet besparingsdirektiv , ,6 Ej uppnått besparingsdirektiv -920,5

13 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Förskola 43, , ,0 733,8 690,0 786,0 780,0 500, , , ,0 Öppen förskola, hyreskostnad 394,0 83,8 310,2 143,8 60,0 250 Flytt Slottet 222,0-40,0 262,0 90,0 130,0 Uppsägning förtroendetid 500,0 500,0 vårdnadsbidrag 250 Integration lokalmässigt med grundskolan 500,0 100 Grundskola 810, , ,0 2100,0 1290,0 1681,0 1776,0 600, , , ,0 Sänkt grundbemanning tätorten 23579,0 560, ,0 1700,0 1140,0 Generell besparing drift, lärome 877,0 150,0 727,0 200,0 50,0 Bidrag Strandskolan 100,0 200,0 100,0 100 Generell minskning 500,0 500 Minskning av musikskolan 100,0 Gymnasie 2320, , ,0 4890,0 2570,0 930,0 1028,0 296, , , ,0 Nedläggning NP och ES 20923,0 600, ,0 1200,0 600,0 Samläsning 20923,0 150, ,0 300,0 150,0 Generell besparing drift,läromed 370,0 100,0 270,0 100,0 Pensioneringar 20923,0 400, ,0 1200,0 800,0 Samordning skolledarresurs 4821,0 60,0 4761,0 120,0 60,0 500 Minskad stödresurs 20923,0 100, ,0 100,0 Minskat utbud valbara kurser 20923,0 70, ,0 70,0 Avveckling assistent 500,0 120,0 380,0 290,0 170,0 Personalminskning 20923,0 70, ,0 210,0 140,0 Varsel kurator 388,0 100,0 288,0 200,0 100,0 Särskola egen regi 4769,0 500,0 4769,0 1000,0 500,0 Minskning hyreskostnader 10100,0 50,0 4769,0 100,0 50,0 Minskning av personalkostnader 500,0 500 Kapitalkostnad bollhall -204,0 Lärcentrum 205,0 7791,0 4625,0 410,0 205,0 103,0 102,0 0,0 7689,0 4522,0 4522,0 Minskning kursvht 1112,0 80,0 1032,0 160,0 80,0 Samordning särgym/särvux 272,0 100,0 172,0 200,0 100,0

14 förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Samordnad fordonspool 25,0-25,0 50,0 25,0 Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid 659, , ,0 1054,0 395,0 421,0 429,0 950, , , ,0 Besparing- 1625,0 100,0 1525,0-100,0 Kultur i skolan Hembygdsdagar samarrangemang Arrangemangsallmanacka Anläggningar, ej utföra planerade åtgärder, fotbollsplaner 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Ej tillsätta vikariat vaktmästare 497,0 57,0 497,0-57,0 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 1474,0 38,0 1436,0 130,0 92,0 Övriga driftkostnader fritidsgård 50,0 50,0 Omförhandling el, elljusspår 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Avveckla Lanthandel, 47,0 47,0 50,0 50,0 Avveckla Risträsk (stugan) 24,0 24,0 0,0 24,0 Personalminskning 1 Håa sekto 16564,0 150, ,0 380,0 230,0 Avtal skoter 276,0 276,0 100,0 100,0 Kallställning museum 400 Avveckla hängavtal Riksbyggen, Ridhus/tjärnvallen 4388,0 4388,0 100,0 100,0 Elbesparingar 4388,0 50,0 50,0 Åtstramning norm. Bidrag 340,0 80,0 80,0 Renov, bidrag Ricklundgården 758,0 90,0 668,0 90,0 95,0 Ökade intäkter simhallen 300,0 100 Minskning av bidrag till studieförbund 255,0 0 Minskning av bidrag till kulturföreningar 130,0 0 Minskning av aktivitetsstödet 50,0 0 Hyresfria lokaler besparing 100,0 0 Bidragsnormerna bör ses över Snöröjning skjutbana upphör 20,0 20 Kansli och administration 50,0 4211,0 3578,0-50,0 95,0 79,0 4356,0 3707,0 3707,0 Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen 345,0 50,0 295,0-50,0

15 förslag S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Nämnd 55,0 796,0 751,0 73,4 18,4 15,0 14,0 0,0 792,6 746,6 746,6 Minskad verksamhet 796,0 40,0 756,0 40,0 Sänkta arvoden 796,0 15,0 781,0 15,0 Ingen uppräkning av arvoden 18,4 18,4 Skolmåltider 5724,0 5697,0 172,0 171,0 5552,0 5868,0 5828,0 Samtliga verksamhetsgrenar 35,0 90,0 55,0 40,0-95,0-95,0 40 Arbetskläder 35,0 35,0 Friskvårdsbidrag 55,0 55,0 Minskning av utbildningsanslagen 40, , , ,0 9351,2 5173,4 4203,0 4379,0 2386, , , ,6

16 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens RamförslagRamförslag förslag S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2009,0 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Övrig verksamhet 4778,0 122,0 4656,0 3851,0 228,0 106,0 96,0 74,0-200,0 4846,0 4019,0 0,0 3819,0 Ingen uppräkning av arvoden 15,0 15,0 0,0 0,5 tjänst handläggarenheten 100,0 200,0 100,0-200,0-200,0 Utbildning 7,0-7,0 Ingen höjning av arvoden ,0 13,0 Äldreomsorgen ,0 2371, , ,0 3284,6 912,7 1943,0 1886,0 1050, , , ,3 Föreningsbidrag upphör 10,0 10,0 Vht "FixarTommy" upphör 82,0-82,0 Utbildniing 200,0-200,0 Anhörigvård, bidrag Besparing Hemtjänst Skansholm 100,0 76,0 100,0 152,0 76,0 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 285,0 142,5 Dikanäs hemtjänst, div besparingar 52,0 52,0 Sagagården, förbrukningsm mm 19,0 19,0 Tallbacka spara perskostn m bef 500,0 520,0 20,0 Tallbacka uppsägn avtal Smith 20,0 20,0 Tallbacka minska övriga kostnader 100,0 100,0 Tb vikariekostnader kanslist 80,0 80,0 Strandbacka, minskade perskostn 205,0 410,0 205,0 Strandbacka, minskade övr kostn 66,0 47,6-18,4 Åsbacka mask/inventarier 18,0 18,0 Förbrukningsmaterial 58,0 58,0 Arbetskläder 59,0 59,0 Åsbacka minskad pers kostn 228,0 304,0 76,0 Åsbacka minskad pers kostnad 247,0 329,0 82,0 Värdinnor 2*0,5 0,0 354,0 354,0 1,0 tjänst kanslist/assistent 109,4 367,0 257,6 Besparing verksamhetsområdet 1000,0 Förbrukningsmaterial mm 50,0 Ledning och administration tot 500 Individ- och familjeomsorg 12145,0 125, , ,0 85,0-40,0 288,0 363,0 343, , , ,0 Halvera budget konsumentrådgivn 5,0 5,0 Familjevård vuxna 50,0 50,0 Föreningsbidrag upphör 6,0 6,0

17 förslag S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2009,0 Budget Prognos ringar förslag realistiska (F-C) Förebygg barn o ungdomsvård 24,0 24,0 Utbildning ej redan beslutad 40,0-40,0 Besparing IFO verksamhet med omorganisation Hemassistent/Fältassistent 343,0 0 Handläggarenheten organiseras under IFO Handikappomsorg 29708,0 440, , ,0 584,5 144,5 317,0 544,0 0, , , ,5 Administration, vikariekostnad 99,5 99,5 Tekn hjälpm Dagcenter och gruppbo 10,0 10,0 Föreningsbidrag upphör 35,0 35,0 Utbildning 5,5-5,5 Dagcenter/gruppbostäder lgh Manh 140,0 140,0 Vakant tjänst 0,88 150,0 300,0 150,0 Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 8248,0 205,5 8042,5 7124,0 411,0 205,5 170,0 143,0 0,0 8007,0 7061,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 411,0 205,5 Gemensamt 241,0-241,0 241,0 0,0 402,0-402,0-402,0 0,0 Arbetskläder exkl Åsbacka 241,0 241,0 Minskning av vikariekostnader 300,0 Minskning av utbildningsanslagen 102,0 Summa ,0 3505, , ,0 4834,1 1328,7 2814,0 3010,0 1595, , , ,3

18 ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat ) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag S+V S+V MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009Förslag/ Netto Prognos Förslag/PåverkanUppräkningUppräkning ringar _Budget Prognos på förä Ny ram verksamhet Kfm effekt effekt 2010 Budget prognos ringar förslag realistiska (F-C) E+07 2E+07 2E Miljö- och byggnadsnämnde 2 167,0 158, , ,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117, , ,4 267, ,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au 30,0-30,0 Besparing 100,0 Djurskyddskontroll överförd till Lst 80,0-80,0 Indragning 1 milj insp 250 Höjt grundbelopp 48,0-48,0 Ingen uppräkning av arvoden ,6 5,6 Minskning av utbildningsanslagen 17,0 17 MBN totalt 2 167,0 158, , ,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117, , , ,4 Erhållet besparingsdirektiv , ,0

19 BUDGETBALANS FÖR ( ) 3) 1) 3) 4) 5) Budget Besparing Budget Prognos Prognos Plan Besparing RamförslagRamförslagRamförslagRamförslagRamförslag Plan Plan Plan Utfall Utfall Utfall Budget Utfall utifrån Alliansen Alliansen Alliansen S+V prognos , , ,8 KS , , KUN , , SN , , MBN , Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2% Summa , , Finansiering Total balanskravsres , , Avs eget kap Återställning kapital Lösen av lån Investeringa Avskrivning TOTAL , , God ekonomisk hushållning 2% (baseras på kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag) 1) Personalkostnaderna i prognosen för 2009 är uppräknad med 1,75% och i övrigt med 3%, minus nettobesparingen mellan 2009 och ) Ramförslagen för 2011 och 2012 är en uppräkning med 1,75% av ramförslaget 2010 utifrån prognos 2009, och med aktuella belopp avseende finansieringen. 3)Kommunen erhöll ett cirkulär, 09:45, från SKL med en ny skatteberäkning. Denna innebar att slutavräkningen för 2009 förbättrades med 700 tkr. För åren 2010 till 2012 försämrades finansieringen med 0,1 mkr för 2010, 1,0 mkr för 2011 och 2,4 mkr för Dessa belopp finns inräknade i kolumnerna Prognos , ramförslagen för 2010 och plan 2011 och ) Uppgifterna i denna kolumn bygger på de detaljförslag som finns i remissvaret och ramförslaget utifrån prognosen 5) I likhet med not 4 men med tillägget på 5,4 mkr i inansieringen ) Finansieringen för 2013 har justerats med att skattehöjningen på 10,2 mkr samt det tillfälliga statsbidraget på 2,8 mkr har dragits bort.

20 2) 3) 2) 3) 6) Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens förslag förslag förslag förslag förslag förslag