SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN. Dnr Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN. Dnr Y3041-338-01"

Transkript

1 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN Dnr Y

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN SAMMANFATTNING BAKGRUND PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLELSE AV SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP :1 Syfte :2 Mål :3 Målgrupp :4 Verksamhetsbeskrivning INDIKATORER PROJEKTETS PÅVERKAN PÅ DE GENOMGÅENDE KRITERIERNA :1 Miljöförändrande insatser :2 Jämställdhetsinsatser :3 Internationalisering IT-projekt PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT OCH ERFARENHETER RESULTATSPRIDNING SAMT SKYLTNING KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT ÖVRIGT

3 1. SAMMANFATTNING I slutrapporten beskrivs projektet Utveckling av besöksnäring i Ånge kommun. I rapporten beskrivs hur projektet initierades av entreprenörerna i området genom Medelvägen ekonomisk förening och hur projektet finansierats. För genomförande av projektet upphandlades tjänster från Mitt Sverige Turism. I genomförandet har man arbetat med att utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar genom utveckling av befintliga anläggningar och tillskapandet av nya anläggningar och konferensaktiviteter. Man har arbetat med gemensam marknadsföring genom IT-teknik och genom konventionella insatser. Ett kundregister har arbetats fram och säljåtgärder genomförts. En webblösning till ett IT-baserat bokningsprogram har tagits fram och kommer att tagas i drift runt årsskiftet Kompetensutveckling har genomförts inom fyra huvudområden nämligen marknadskommunikation, produktifiering och paketering, kvalitetssäkring och servicekvalitet. Sex nya årsarbeten har tillkommit och sju enmans eller fåmans företag har etablerats. För ytterligare fördjupning i projektet finns åtta lägesrapporter att tillgå hos projektägaren och hos Beredningssekretariatet Mål 1 i Härnösand. En utvärdering av projektet har genomförts av Torbjörn Stark, Komrev, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Utvärderingen medföljer slutrapporten som bilaga. Ånge Kjell Sundquist Projektansvarig Sten-Ove Danielsson Kommunalråd 2

4 2. BAKGRUND Under år 2000 (februari oktober) utförde Medelvägen ekonomisk förening en nulägesanalys för de företag med turistisk inriktning, som var medlemmar i föreningen. Analysen omfattade verksamheternas innehåll, antal yrkesverksamma, beläggning och behov av kompetensutveckling mm. Man fastslog att en konkurrenskraftig turistnäring kräver väl utbildade anställda och företagsledare inte minst vad som avser kundrelationerna. Man fann att kompetensutveckling är en grundläggande förutsättning för att utveckla produkter inom besöksnäringen. Samverkan och delaktighet var de strategiska nyckelorden. Nätverksbyggande mellan företagen i området liksom samverkan med andra nätverk i Mittnorden var andra åtgärder som framfördes i nulägesanalysen. Denna nulägesanalys kom att bilda bakgrund för den Mål 1 ansökan, som inlämnades i december år Efter övervägande av olika alternativa huvudmän, enades man om att Ånge kommun skulle bli huvudman för projektet Besöksnäring i Ånge kommun. Projektet kom därvid att omfatta alla verksamma entreprenörer inom besöksnäringen i Ånge kommun. Finansieringen enligt ansökan kronor löstes genom anslag från länsstyrelsen, Mitt Sverige Turism, Ånge kommun med 8,9 % vardera, AF med 6,98 %, medel från Mål 1 med 33,83 % och egen finansiering från entreprenörerna inom besöksnäringen med 32,33 %. Den senare delen inkluderar såväl kontanta medel som eget arbete och ideell insats. Tidsplaner för projektarbetet upprättades årsvis. Eftersom strukturfondsdelegationen inte fattade beslut om projektet förrän den 14 mars 2001, kunde projektet praktiskt först komma igång under juni månad 2001, och därigenom blev tidplanerna förskjutna och medelförbrukning mindre än beräknat under det första projektåret Den totala projektkostnaden stannade därför i runda tal på kronor. 3. PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLELSE AV SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP 3:1 Syfte Stärka förutsättningarna för turistentreprenörer i Ånge att skapa starka lönsamma turistföretag till gagn för näringen, kommunen men framför allt en sysselsättningsökning. 3:2 Mål Projektets målsättning: Att utveckla gemensamma arbetsformer som kan göra företagen mer kostnadseffektiva genom gemensamma inköp, utrustningsdepåer, mm. Att tillsammans utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar. Utveckla gemensam marknadsföring som stärker hela regionen. Genom samarbete med övriga länsprojekt, Kortsemesterprojektet samt Visit Sweden i Sollefteå göra turistprodukter från Ånge attraktiva, synliga och säljbara på marknaden. 3

5 3:3 Målgrupp Alla företagare inom besöksnäringen i Ånge kommun. 3:4 Verksamhetsbeskrivning Gemensamma arbetsformer och uthyrningsdepå. Under projektarbetets gång har det visat sig att det inte finns ekonomiskt underlag för en uthyrningsdepå i området. Istället har en inventering gjorts över vad olika entreprenörer har att hyra ut i sin verksamhet och en förteckning häröver upprättats, vilken delgivits entreprenörerna, som nu kan låna eller hyra utrustning av varandra. Utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar. Dagliga avgångar Inför sommaren 2002 iordningställdes ett paket med aktiviteter, som skulle kunna säljas som dagliga avgångar under de sju semesterintensiva veckorna. Utfallet blev blygsamt p.g.a. passiva säljåtgärder bland entreprenörerna. Konferensaktiviteter Under år 2002 har fem kvalitativa konferensaktiviteter arbetats fram. En har knutits till fäboden Nyrönningen, en till båten MY Borgsjö, en med anknytning till golf, en knutet till Boda Borg och en till verksamheten på Lindberga gård. Av dessa har konferensaktiviteten som knutits till fäboden slagit väl ut och fått god genomslagskraft, liksom konferensaktiviteterna på Boda Borg. Aktiviteten på båten MY Borgsjö genomfördes endast en gång p.g.a. dålig kvalitetssäkring. Under år 2003 sjösattes inte ens båten. Konferensaktiviteten på Lindberga Gård nyttjades endast vid tre tillfällen, varför man återgick till privatresemarknaden och utvecklade sin verksamhet mot barn, ungdom och handikappade. Golfaktiviteterna som mest varit knutna till konferenser på Huss Borg utvecklades till en bra produkt under år Trivselförbättrande åtgärder I drygt ett år har projektet haft en person med aktivitetsstöd anvisad från AF. Denne har utfört trivselförbättrande åtgärder på våra spjutanläggningar, vilket givit god respons från besökarna. Nischbastur Under hösten 2002 framtogs en plan för varierande bastuanläggningar med olika inriktning vid flera anläggningar inom området. Av dessa har en bastuanläggning ute i vattnet vid Stensjön uppförts (se nästa avsnitt) och invigdes den 20 maj 2003, och en bastu med en exklusiv relaxavdelning har tillkommit vid Boda Borg i anslutning till boendet. Härutöver finns långt gående intresse för en vildmarksbastu vid långhuset i Västanå vilken tillkommer under år Ytterligare idéer om olika nischbastur har inplanterats med syfte att området ska bli intressant ur bastuakademisk vinkel. Skattjakt på spökvinden Att övernatta på Boda Borg är ett äventyr. Ett kvällsäventyr på en spännande vind där det spökar. Med endast svagt lysande ficklampor gäller det att i olika rum finna koder, som kan öppna en hemlig kista. I kistan finns en belöning.. en belöning som i de 4

6 flesta fall består av ett gott kvällsfika. En uppskattad aktivitet av de många ungdomsgrupper som övernattar på Boda Borg och som givit anläggningen god PR. Stensjöns utveckling Stensjön har under framför allt det senaste året utvecklats. Medvetenheten om att både ny verksamhet och nya kundsegment har utvecklat både anläggningen och verksamheten på anläggningen. Anläggningen är idag en anläggning med mycket speciella värden för både jägare och fiskare. Grunder har också lagts för att på ett bra sätt kunna ta emot privatgäster med ett mera allmänt intresse för aktivt friluftsliv. Ett för anläggningen nytt kundsegment har utvecklats. En verksamhets- och affärsplan har tagits fram för att på ett bättre sätt kunna ta emot affärsresenärer för både konferens och incentivearrangemang. I verksamheten har en karaktärsbastu uppförts. En bastu som vilar på stenkistor ute i sjö med en lejdare ut till basturummet, en trivsam relax-avdelning samt vedeldat bad. En byggnad som skall innehålla konferensrum, kök och en liten restaurang är uppförd och håller på att färdigställas. Denna byggnad kommer att innebära att anläggningen är väl rustad att ta emot konferensgäster med en önskan att konferera i unikt avskild miljö. Som en länk mellan verksamhetsplanen och affärsplanen har ett delvis nytt avtal med ägaren, Svea Skog förhandlats fram. Det avtalet stärker Stensjöns förmåga och möjligheter att förverkliga planerna. Ägaren, Svea Skog uppför en ny stuga som ersätter en dålig stuga på anläggningen. Svea Skog har även svarat för kostnaderna att med att transportera upp den nya konferens- och restaurangbyggnaden. Man kommer också att se över den yttre miljön på anläggningen. Långhuset. Det har varit en tydlig brist på konferensaktiviteter i området, framförallt under vinterperioden. Ett koncept som bygger på en rollspelsaktivitet har nu etablerats i området. Ett långhus efter gammal fornnordisk modell har uppförts på skogen i Västanå. Långhuset ligger på bekvämt avstånd från samtliga konferenssäljande anläggningar. Aktiviteterna vid långhuset går att variera i mycket stor utsträckning vad gäller omfattning och pris. Aktivitetens innehåll bygger på Sten Finn, en gammal fornnordisk sagofigur i området. Aktiviteten säljs av anläggningarna och genomförs av en fristående aktivitetsgrupp som har som mål att även sälja aktiviteten själva med konferens på någon av anläggningarna. Långhuset kommer också att användas för fester och privata arrangemang. Förberedelser både vad gäller aktivitetsinnehåll och införsäljning har skett under slutet av 2003 för produktion under vintern/våren När man sammanfattar de åtgärder som projektet vidtaget under detta avsnitt, måste man tyvärr konstatera att de konferenssäljande anläggningarna inte aktivt sålt och nyttjat konferensaktiviteterna, utan endast passivt taget del av nya bokningar. Efter en extra 5

7 preparering av konferensanläggningar i projektets slutskede, kan man sannolikt se fram mot ett bättre nyttjande av konferensaktiviteterna. Utveckla gemensam marknadsföring som stärker hela regionen. IT Målet är att på längre sikt nyttja IT-tekniken för marknadsföring och bokning. Vid sidan om Internet måste dock inom överskådlig tid annonser, broschyrer och trycksaker finnas. Genom gemensam konventionell marknadsföring med annonser och trycksaker har man försökt förmedla kunskap om marknaden i relation till den egna produkten, vilket är en förutsättning för ett effektivt affärsutvecklingsarbete och framgångsrik marknadskommunikation. Exempel på trycksaken äventyrspaketet för skolklasser och föreningar bilägges. För att nyttja IT-tekniken och få gemensam marknadsföring inom området och med övriga delar av regionen har via en IT-konsult en webb- och intern kommunikationslösning med möjlighet att skriva ut ständigt uppdaterade produktblad enligt bestämd mall. För att detta arbete skulle kunna genomföras krävdes en kommunikation med länets databas Ligo, för att få all information samlad på ett enda ställe. Studier av innehåll på hemsidor, produktblad och paket genomfördes. Exempel på konsultarbetet kan ses på Medelvägens hemsida Samtal fördes med olika leverantörer om bokningslösningar efter en kravspecifikation som några av företagen i projektet gemensamt tagit fram. Berörda företagare informerades om allt material som ingår i den framtagna webblösningen och Medelvägens hemsida, samt hur och vad man kan använda systemet till, och hur man praktiskt nyttjar det. Praktisk handledning erbjöds alla företag. På längre sikt kommer IT-verksamheten att leva vidare, genom att företagarna efter kontakt med personalen på turistbyrån i Naturum i Erikslund kan få sina hemsidor uppdaterade, så att IT-informationen alltid ska kunna vara aktuell. Under första halvåret 2003 fortsatte arbetet med att knyta webblösningen till ett IT-baserat bokningsprogram. Bokningsprogrammet är klart att ta i drift, och i projektets slutskede pågår kontakter mellan Boda Borg, Träporten m.fl. och dataföretaget DL Systems & Consulting, om antingen individuell anslutning eller anslutning i grupp via Medelvägens ekonomiska förening till systemet, som är anpassat för områdets företag och till informationsprogrammet Ligo. Medelvägen ekonomisk förening har därefter beslutat att ansluta sig till bokningssystemet, som därigenom blir tillgängligt för föreningens alla medlemsföretag. Kundregister och säljfrämjande åtgärder Under andra halvåret 2002 gjordes ett stort antal utskick till potenta kunder för de konferenssäljande anläggningarna i området. Totalt antal utskick var över brev. De första breven hade som uppgift att lägga grunden till ett aktivt kundregister. Denna del bestod av totalt fyra utskick. Det första brevet var en enkät riktat till Dig som kräsen konferensköpare. Där fick vi rätt adresser och framförallt rätt namn att rikta kommande utskick till. Enkäten innehöll också frågor om vilka krav företagen ställde på de anläggningar dom bokade sina konferenser hos. Det andra brevet var en påminnelse och glädjande nog kunde vi efter påminnelsen konstatera att vi hade en svarsfrekvens på över 70 %. Detta utgör idag stommen i ett kundregister. 6

8 Det tredje brevet var ett tackbrev och ett löfte att vi skulle höra av oss med vidare information och erbjudanden. Det fjärde brevet var en dummyoffert där kundregistrets företag kunde få en uppfattning om prisnivå, innehåll, service etc. för de olika anläggningarna. Efter detta gick ytterligare fem rena säljbrev ut om erbjudanden och ytterligare nyheter och information om anläggningarna. Vi vet idag att denna enkla kampanj har både gett nya kunder till områdets anläggningar i form av order och att kunskapen om anläggningarna, deras kapacitet, aktiviteter och kvalité spridits. Logotype För att öka områdets profil och samhörighet har en logotyp för medelvägen tagits fram, och som kan användas av alla företag som är anslutna till föreningen. Logotypen har använts i broschyrer, informationsblad, brevpapper, kuvert mm. Mässor Projektet har i samarbete med Mitt Sverige Turism deltagit i Österbottens Stormässa i Finnland där besökspaket för Hussborg och Boda Borg i samarbete med rederiet Botnia Link marknadsfördes, i Luleå, i Umeå och i Trondheim. Kompetensutveckling I projektet har kompetensutveckling genomfört under heldagar, halvdagar, kvällsutbildningar samt i seminarieform och en utbildnings/studieresa. Kompetensutvecklingen har genomförts inom fyra huvudområden: Marknadskommunikation. Produktifiering och paketering Kvalitetssäkring Servicekvalité I början av projektet genomfördes all kompetensutveckling vid träffar där samtliga företag samlades till gemensamma träffar. Senare har kompetensutvecklingen genomförts mera relaterat till enskilda företag eller företag med samma verksamhetsinriktning. Totalt har under projekttiden 24 gemensamma kompetensutvecklingsträffar genomförts. Detta med en koncentration kring ämnesområdena marknadskommunikation och produktifiering. Den gemensamma marknadsbearbetningen som genomförts och beskrivs under rubriken Utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar får sägas vara ett resultat av arbetet med kompetensutveckling. Även de nya produkter som tagits fram har sitt ursprung från kompetensutveckling kring produktifiering. Totalt har 93 personer deltagit vid de tillfällen som berört marknadskommunikation. Under de åtta träffarna kring produktifiering som genomförts har totalt 78 personer deltagit. Under denna rubrik har även handikappturism separat behandlats. 7

9 Kvalitetskontroll har genomförts vid två tillfällen och servicekvalité genomfördes dels vid ett seminarium i Vemdalen i samverkan med Bräcke turism och tillsammans med Ånge kommuns introduktion av turistbyråpersonal. Projektledning Projektet har styrts av en ledningsgrupp bestående av fem personer med en ledamot från Ånge kommun Kjell Sundquist, en från Mitt Sverige Turism Anders Huldt och tre ledamöter från Medelvägen ekonomisk förening Ove Walter, Per-Martin Eriksson och John Kelly. Den senare, som var inspiratör och påskyndare av projektet, insjuknade under år 2002, vilket blev ett märkbart avbräck för projektet. Under år 2003 sålde han sitt företag och flyttade från kommunen. En samordnare har under del av projekttiden anlitats på motsvarande en 0,5 tjänst med uppgift att svara för administrativa uppgifter åt ledningsgruppen och projektarbetet och för verbal- och ekonomisk redovisning. För ledning av projektets genomförda verksamheter har tjänster upphandlats från Mitt Sverige Turism. Från denna organisation har tre personer, Olle Arnquist, Erika Larsson och Lars Hjeltman, varit verksamma med en sammantagen tid motsvarande 1,0 årsarbete. Kostnaden för dessa tre personer har i ansökan ekonomiskt upptagits under projektledning och redovisas också därunder, trots att deras uppgifter varit förlagda i projektets aktiviteter. Projektutvärdering och revision Projektutvärderingen har utförts av Torbjörn Stark på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sundsvall. Utvärderingsarbetet har inte följt den plan som redovisades i samband med att uppdraget gavs. Utvärderingen presenteras i separat dokument. 4. INDIKATORER Nya arbetstillfällen Under projekttiden skulle sex nya årsarbeten tillskapats. Vid Träporten har från den 1 juni 2003 ett årsarbete som kock tillkommit nämligen Paul Pålsson. Vid Boda Borg har tre nya årsarbeten tillkommit. År 2002 anställdes Roger Neiström, och under 2003 har Jimmy Hallén och Evelina Sjödin anställts. Vid Hussborgs Herrgård har Nilla Broström anställts under år Vid Ånge Naturrum har under år 2002 Elvy Bodlund anställts. Nya företag Sju nya fåmansföretag har bildats under projekttiden. Mid Adventure, en äventyrspark i Fränsta. Innehavare Dan Thunberg. Oskars boan, med boende på fäbodvall i Östavall. Innehavare Göthe & Maine Persson Glada Torpet, en restaurang & Café i Naggen. Innehavare Mona-Lisa Forsberg. Jaktcamp Jämtgavlen, med jakt och boende i Jämtgaveln. Innehavare Gunnarsson. Atelje Bäverhyddan i Östavall, med äventyr och paddling. Innehavare Dan & Lena Andersen. Ringtjärns gård i Fränsta, cowboyridning, kurser, tävlingar och lantgårdsboende. Innehavare Elisabeth & Ove Öhlén. Sten-Finns vänner, ett arrangemangsföretag. Ansvarig Kerstin Unde. 8

10 Besöksstatistik åren För 2003 finns ännu inga siffror. Källa TEM Västernorrland År Dagbesök Övernattningar Genomfartsturism PROJEKTETS PÅVERKAN PÅ DE GENOMGÅENDE KRITERIERNA 5:1 Miljöförändrande insatser Se Stensjön under punkt 3:4 5:2 Jämställdhetsinsatser Inga särskilda jämställdhetsinsatser har gjorts i projektet. 5:3 Internationalisering Följer projektet Europas Mittpunkter. 5.4 IT-projekt Se under 3:4 6. PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT OCH ERFARENHETER Det gamla nätverket inom Medelvägen har vidgats, utvecklats och fördjupats. 7. RESULTATSPRIDNING SAMT SKYLTNING Resultatspridning har skett över Medelvägens hemsida, genom årliga utskick och vid entreprenörsträffar. 8. KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT Projektet har under projekttiden haft följande kopplingar till andra projekt: Tidernas väg samarbete mellan 7 kommuner för att marknadsföra vägsträckan Uppsala - Ånge, väg 272 och 83 som turistväg. Marknadsföring via hemsida, foldrar, mässor och skyltningar m.m. Erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner. Bilaga marknadsföringsmaterial. Erfarenhetsutbyte har skett med följande projekt: Mitt Sverige Turisms projekt Besöksnäringsutveckling i Västernorrlands län, Gimåprojektet i Bräcke kommun, Tre älvar i Örnsköldsviks kommun, Gate Way projektet, Nipporten i Sollefteå kommun. 9

11 9. ÖVRIGT Ekonomiadministrationen har fungerat på ett bra sätt. Åtta rekvisitioner med lägesrapporter exklusive slutrapporten har skickats in. Till denna rapport bilägges material från vårt samarbete med Tidernas väg, en trycksak med äventyrspaket för skolklasser och föreningar, en Logotype för Medelvägen och utvärderingen av projektet utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sundsvall. 10

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

FöretagarCentrum, Ånge fredag 14 maj. Mats Nilsson

FöretagarCentrum, Ånge fredag 14 maj. Mats Nilsson ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Partnerskapsgrupp 2004-05-14 1 (1) Plats och tid FöretagarCentrum, Ånge fredag 14 maj ande Tage Påhlsson Åke Nylén Nils G Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor

Jan Rylander. Sten-Ove Danielsson. Magdalena Flemström. Näringslivsutskottet. Ånge kommunkontor 1 (8) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Konferensrummet hos J. Dahlqvist Skog AB, Östavall, onsdag 1 april 2009, kl 8.00-12.00 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Magdalena Flemström (c) Åke Nyhlén

Läs mer

Projekt Utveckla turistprodukten Dalsland 2008-2010. Några förutsättningar & sanningar?

Projekt Utveckla turistprodukten Dalsland 2008-2010. Några förutsättningar & sanningar? Några förutsättningar & sanningar? Produkter inom naturbaserad turism Alltmer efterfrågat! Dalsland har mycket goda förutsättningar för produkt- & affärsutveckling: - Grundförutsättning i form av en attraktiv

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014)

LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ALLIANSFÖRENINGEN FÖR BORGSTENA/TÄMTA/MOLLA ALLAKTIVITETSHALL LÅNGSIKTIG ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN 2015-2017 (fortsättning på, av tidigare årsmöte beslutad, långsiktig arbetsplan 2003-2014) ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Miljöanpassad upphandling i Projektbeskrivning 2006-2008 Innehåll 1 Bakgrund och motiv för projektet 3 2 Intressenter 4 3 Projektets syfte 5 4 Projektets långsiktiga mål 5 5 Projektets delmål 5 Delmål

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen

Projektplan, Forbondelivet och hälsingekulturen Skästra Byaförening Sid 1 av 6 Upprättad av: Datum: Version: Jakob Silén 2009-09-15 0.2 Projektplan, INNEHÅLL 0 Versionshistorik...2 1 Identifikation...2 1.1 Huvudmän...2 1.2 Budgetramar...2 1.3 Tidsramar...2

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön

Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön VERKSAMHETSRAPPORT 2012-02-17 Webbversion Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 Uppsala Verksamhetsrapport för det lokala naturvårdsprojektet Bevara och utveckla natur- och friluftsliv på Gräsön Ur förordningen

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG

MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG SHR Södra och Fernia Consulting AB MANAGEMENTPROGRAM FÖR SHR SÖDRAS MEDLEMSFÖRETAG PROGRAMBESKRIVNING Program 2010/11 Bakgrund/Syfte Södra Sverige blir alltmer konkurrensutsatt, men är också ett tillväxtområde

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars 2006. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2006-06-07 Sida 1 (7) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 11 januari - mars

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt

EXPANSIVA FÖRETAG. affärsutveckling i möten med andra. Utvärdering och slutrapport av projekt Utvärdering och slutrapport av projekt EXPANSIVA FÖRETAG affärsutveckling i möten med andra Utställare: Anneli Karlsson/projektledare Datum: 20140701 PROJEKTBESKRIVNING MÅLGRUPP Det är 12 kvinnor som driver

Läs mer

Sumpning av havskräfta

Sumpning av havskräfta Projektbeskrivning Sumpning av havskräfta Ett nyskapande utvecklingsprojekt hållbart fiske, landsbygdsutveckling, ökad lönsamhet - 1 - Innehållsförteckning 1. Projektidé 2. Bakgrund och initiativ 3. Syfte

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Skärgårdsverksamheten 2014

Skärgårdsverksamheten 2014 Skärgårdsverksamheten 2014 Skärgårdsverksamheten i Söderhamn Skärgårdsverksamheten kan lägga ännu ett framgångsrikt och utvecklande år bakom sig. Nu går vi vidare med upptaktsträffar inför ett regionalt

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden

Slutrapport Fisketurism i Holmbygden 2014-01-15 Hushållningssällskapet Västernorrland Kenneth Ottosson Hakon Ahlbergs väg 33 D 852 40 Sundsvall Slutrapport Fisketurism i Holmbygden Kenneth Ottosson januari 2014 Hushållningssällskapet Västernorrland

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-09-17 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 4 april - juni 2004.

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och

Läs mer

Efterfrågestyrt. 600 113 kr

Efterfrågestyrt. 600 113 kr Efterfrågestyrt Besökare vid Fallens Dag. Projektägare: Destination Älvkarleby ideell förening Projektledare: Chatarina Östlund/Josefin Ronnerfors Kommun: Älvkarleby Dnr: 121 Jnr: 2012 6724 Projekttid:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer