SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN. Dnr Y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN. Dnr Y3041-338-01"

Transkript

1 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN Dnr Y

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET UTVECKLING AV BESÖKSNÄRINGEN I ÅNGE KOMMUN SAMMANFATTNING BAKGRUND PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLELSE AV SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP :1 Syfte :2 Mål :3 Målgrupp :4 Verksamhetsbeskrivning INDIKATORER PROJEKTETS PÅVERKAN PÅ DE GENOMGÅENDE KRITERIERNA :1 Miljöförändrande insatser :2 Jämställdhetsinsatser :3 Internationalisering IT-projekt PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT OCH ERFARENHETER RESULTATSPRIDNING SAMT SKYLTNING KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT ÖVRIGT

3 1. SAMMANFATTNING I slutrapporten beskrivs projektet Utveckling av besöksnäring i Ånge kommun. I rapporten beskrivs hur projektet initierades av entreprenörerna i området genom Medelvägen ekonomisk förening och hur projektet finansierats. För genomförande av projektet upphandlades tjänster från Mitt Sverige Turism. I genomförandet har man arbetat med att utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar genom utveckling av befintliga anläggningar och tillskapandet av nya anläggningar och konferensaktiviteter. Man har arbetat med gemensam marknadsföring genom IT-teknik och genom konventionella insatser. Ett kundregister har arbetats fram och säljåtgärder genomförts. En webblösning till ett IT-baserat bokningsprogram har tagits fram och kommer att tagas i drift runt årsskiftet Kompetensutveckling har genomförts inom fyra huvudområden nämligen marknadskommunikation, produktifiering och paketering, kvalitetssäkring och servicekvalitet. Sex nya årsarbeten har tillkommit och sju enmans eller fåmans företag har etablerats. För ytterligare fördjupning i projektet finns åtta lägesrapporter att tillgå hos projektägaren och hos Beredningssekretariatet Mål 1 i Härnösand. En utvärdering av projektet har genomförts av Torbjörn Stark, Komrev, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Utvärderingen medföljer slutrapporten som bilaga. Ånge Kjell Sundquist Projektansvarig Sten-Ove Danielsson Kommunalråd 2

4 2. BAKGRUND Under år 2000 (februari oktober) utförde Medelvägen ekonomisk förening en nulägesanalys för de företag med turistisk inriktning, som var medlemmar i föreningen. Analysen omfattade verksamheternas innehåll, antal yrkesverksamma, beläggning och behov av kompetensutveckling mm. Man fastslog att en konkurrenskraftig turistnäring kräver väl utbildade anställda och företagsledare inte minst vad som avser kundrelationerna. Man fann att kompetensutveckling är en grundläggande förutsättning för att utveckla produkter inom besöksnäringen. Samverkan och delaktighet var de strategiska nyckelorden. Nätverksbyggande mellan företagen i området liksom samverkan med andra nätverk i Mittnorden var andra åtgärder som framfördes i nulägesanalysen. Denna nulägesanalys kom att bilda bakgrund för den Mål 1 ansökan, som inlämnades i december år Efter övervägande av olika alternativa huvudmän, enades man om att Ånge kommun skulle bli huvudman för projektet Besöksnäring i Ånge kommun. Projektet kom därvid att omfatta alla verksamma entreprenörer inom besöksnäringen i Ånge kommun. Finansieringen enligt ansökan kronor löstes genom anslag från länsstyrelsen, Mitt Sverige Turism, Ånge kommun med 8,9 % vardera, AF med 6,98 %, medel från Mål 1 med 33,83 % och egen finansiering från entreprenörerna inom besöksnäringen med 32,33 %. Den senare delen inkluderar såväl kontanta medel som eget arbete och ideell insats. Tidsplaner för projektarbetet upprättades årsvis. Eftersom strukturfondsdelegationen inte fattade beslut om projektet förrän den 14 mars 2001, kunde projektet praktiskt först komma igång under juni månad 2001, och därigenom blev tidplanerna förskjutna och medelförbrukning mindre än beräknat under det första projektåret Den totala projektkostnaden stannade därför i runda tal på kronor. 3. PROJEKTBESKRIVNING OCH UPPFYLLELSE AV SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP 3:1 Syfte Stärka förutsättningarna för turistentreprenörer i Ånge att skapa starka lönsamma turistföretag till gagn för näringen, kommunen men framför allt en sysselsättningsökning. 3:2 Mål Projektets målsättning: Att utveckla gemensamma arbetsformer som kan göra företagen mer kostnadseffektiva genom gemensamma inköp, utrustningsdepåer, mm. Att tillsammans utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar. Utveckla gemensam marknadsföring som stärker hela regionen. Genom samarbete med övriga länsprojekt, Kortsemesterprojektet samt Visit Sweden i Sollefteå göra turistprodukter från Ånge attraktiva, synliga och säljbara på marknaden. 3

5 3:3 Målgrupp Alla företagare inom besöksnäringen i Ånge kommun. 3:4 Verksamhetsbeskrivning Gemensamma arbetsformer och uthyrningsdepå. Under projektarbetets gång har det visat sig att det inte finns ekonomiskt underlag för en uthyrningsdepå i området. Istället har en inventering gjorts över vad olika entreprenörer har att hyra ut i sin verksamhet och en förteckning häröver upprättats, vilken delgivits entreprenörerna, som nu kan låna eller hyra utrustning av varandra. Utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar. Dagliga avgångar Inför sommaren 2002 iordningställdes ett paket med aktiviteter, som skulle kunna säljas som dagliga avgångar under de sju semesterintensiva veckorna. Utfallet blev blygsamt p.g.a. passiva säljåtgärder bland entreprenörerna. Konferensaktiviteter Under år 2002 har fem kvalitativa konferensaktiviteter arbetats fram. En har knutits till fäboden Nyrönningen, en till båten MY Borgsjö, en med anknytning till golf, en knutet till Boda Borg och en till verksamheten på Lindberga gård. Av dessa har konferensaktiviteten som knutits till fäboden slagit väl ut och fått god genomslagskraft, liksom konferensaktiviteterna på Boda Borg. Aktiviteten på båten MY Borgsjö genomfördes endast en gång p.g.a. dålig kvalitetssäkring. Under år 2003 sjösattes inte ens båten. Konferensaktiviteten på Lindberga Gård nyttjades endast vid tre tillfällen, varför man återgick till privatresemarknaden och utvecklade sin verksamhet mot barn, ungdom och handikappade. Golfaktiviteterna som mest varit knutna till konferenser på Huss Borg utvecklades till en bra produkt under år Trivselförbättrande åtgärder I drygt ett år har projektet haft en person med aktivitetsstöd anvisad från AF. Denne har utfört trivselförbättrande åtgärder på våra spjutanläggningar, vilket givit god respons från besökarna. Nischbastur Under hösten 2002 framtogs en plan för varierande bastuanläggningar med olika inriktning vid flera anläggningar inom området. Av dessa har en bastuanläggning ute i vattnet vid Stensjön uppförts (se nästa avsnitt) och invigdes den 20 maj 2003, och en bastu med en exklusiv relaxavdelning har tillkommit vid Boda Borg i anslutning till boendet. Härutöver finns långt gående intresse för en vildmarksbastu vid långhuset i Västanå vilken tillkommer under år Ytterligare idéer om olika nischbastur har inplanterats med syfte att området ska bli intressant ur bastuakademisk vinkel. Skattjakt på spökvinden Att övernatta på Boda Borg är ett äventyr. Ett kvällsäventyr på en spännande vind där det spökar. Med endast svagt lysande ficklampor gäller det att i olika rum finna koder, som kan öppna en hemlig kista. I kistan finns en belöning.. en belöning som i de 4

6 flesta fall består av ett gott kvällsfika. En uppskattad aktivitet av de många ungdomsgrupper som övernattar på Boda Borg och som givit anläggningen god PR. Stensjöns utveckling Stensjön har under framför allt det senaste året utvecklats. Medvetenheten om att både ny verksamhet och nya kundsegment har utvecklat både anläggningen och verksamheten på anläggningen. Anläggningen är idag en anläggning med mycket speciella värden för både jägare och fiskare. Grunder har också lagts för att på ett bra sätt kunna ta emot privatgäster med ett mera allmänt intresse för aktivt friluftsliv. Ett för anläggningen nytt kundsegment har utvecklats. En verksamhets- och affärsplan har tagits fram för att på ett bättre sätt kunna ta emot affärsresenärer för både konferens och incentivearrangemang. I verksamheten har en karaktärsbastu uppförts. En bastu som vilar på stenkistor ute i sjö med en lejdare ut till basturummet, en trivsam relax-avdelning samt vedeldat bad. En byggnad som skall innehålla konferensrum, kök och en liten restaurang är uppförd och håller på att färdigställas. Denna byggnad kommer att innebära att anläggningen är väl rustad att ta emot konferensgäster med en önskan att konferera i unikt avskild miljö. Som en länk mellan verksamhetsplanen och affärsplanen har ett delvis nytt avtal med ägaren, Svea Skog förhandlats fram. Det avtalet stärker Stensjöns förmåga och möjligheter att förverkliga planerna. Ägaren, Svea Skog uppför en ny stuga som ersätter en dålig stuga på anläggningen. Svea Skog har även svarat för kostnaderna att med att transportera upp den nya konferens- och restaurangbyggnaden. Man kommer också att se över den yttre miljön på anläggningen. Långhuset. Det har varit en tydlig brist på konferensaktiviteter i området, framförallt under vinterperioden. Ett koncept som bygger på en rollspelsaktivitet har nu etablerats i området. Ett långhus efter gammal fornnordisk modell har uppförts på skogen i Västanå. Långhuset ligger på bekvämt avstånd från samtliga konferenssäljande anläggningar. Aktiviteterna vid långhuset går att variera i mycket stor utsträckning vad gäller omfattning och pris. Aktivitetens innehåll bygger på Sten Finn, en gammal fornnordisk sagofigur i området. Aktiviteten säljs av anläggningarna och genomförs av en fristående aktivitetsgrupp som har som mål att även sälja aktiviteten själva med konferens på någon av anläggningarna. Långhuset kommer också att användas för fester och privata arrangemang. Förberedelser både vad gäller aktivitetsinnehåll och införsäljning har skett under slutet av 2003 för produktion under vintern/våren När man sammanfattar de åtgärder som projektet vidtaget under detta avsnitt, måste man tyvärr konstatera att de konferenssäljande anläggningarna inte aktivt sålt och nyttjat konferensaktiviteterna, utan endast passivt taget del av nya bokningar. Efter en extra 5

7 preparering av konferensanläggningar i projektets slutskede, kan man sannolikt se fram mot ett bättre nyttjande av konferensaktiviteterna. Utveckla gemensam marknadsföring som stärker hela regionen. IT Målet är att på längre sikt nyttja IT-tekniken för marknadsföring och bokning. Vid sidan om Internet måste dock inom överskådlig tid annonser, broschyrer och trycksaker finnas. Genom gemensam konventionell marknadsföring med annonser och trycksaker har man försökt förmedla kunskap om marknaden i relation till den egna produkten, vilket är en förutsättning för ett effektivt affärsutvecklingsarbete och framgångsrik marknadskommunikation. Exempel på trycksaken äventyrspaketet för skolklasser och föreningar bilägges. För att nyttja IT-tekniken och få gemensam marknadsföring inom området och med övriga delar av regionen har via en IT-konsult en webb- och intern kommunikationslösning med möjlighet att skriva ut ständigt uppdaterade produktblad enligt bestämd mall. För att detta arbete skulle kunna genomföras krävdes en kommunikation med länets databas Ligo, för att få all information samlad på ett enda ställe. Studier av innehåll på hemsidor, produktblad och paket genomfördes. Exempel på konsultarbetet kan ses på Medelvägens hemsida Samtal fördes med olika leverantörer om bokningslösningar efter en kravspecifikation som några av företagen i projektet gemensamt tagit fram. Berörda företagare informerades om allt material som ingår i den framtagna webblösningen och Medelvägens hemsida, samt hur och vad man kan använda systemet till, och hur man praktiskt nyttjar det. Praktisk handledning erbjöds alla företag. På längre sikt kommer IT-verksamheten att leva vidare, genom att företagarna efter kontakt med personalen på turistbyrån i Naturum i Erikslund kan få sina hemsidor uppdaterade, så att IT-informationen alltid ska kunna vara aktuell. Under första halvåret 2003 fortsatte arbetet med att knyta webblösningen till ett IT-baserat bokningsprogram. Bokningsprogrammet är klart att ta i drift, och i projektets slutskede pågår kontakter mellan Boda Borg, Träporten m.fl. och dataföretaget DL Systems & Consulting, om antingen individuell anslutning eller anslutning i grupp via Medelvägens ekonomiska förening till systemet, som är anpassat för områdets företag och till informationsprogrammet Ligo. Medelvägen ekonomisk förening har därefter beslutat att ansluta sig till bokningssystemet, som därigenom blir tillgängligt för föreningens alla medlemsföretag. Kundregister och säljfrämjande åtgärder Under andra halvåret 2002 gjordes ett stort antal utskick till potenta kunder för de konferenssäljande anläggningarna i området. Totalt antal utskick var över brev. De första breven hade som uppgift att lägga grunden till ett aktivt kundregister. Denna del bestod av totalt fyra utskick. Det första brevet var en enkät riktat till Dig som kräsen konferensköpare. Där fick vi rätt adresser och framförallt rätt namn att rikta kommande utskick till. Enkäten innehöll också frågor om vilka krav företagen ställde på de anläggningar dom bokade sina konferenser hos. Det andra brevet var en påminnelse och glädjande nog kunde vi efter påminnelsen konstatera att vi hade en svarsfrekvens på över 70 %. Detta utgör idag stommen i ett kundregister. 6

8 Det tredje brevet var ett tackbrev och ett löfte att vi skulle höra av oss med vidare information och erbjudanden. Det fjärde brevet var en dummyoffert där kundregistrets företag kunde få en uppfattning om prisnivå, innehåll, service etc. för de olika anläggningarna. Efter detta gick ytterligare fem rena säljbrev ut om erbjudanden och ytterligare nyheter och information om anläggningarna. Vi vet idag att denna enkla kampanj har både gett nya kunder till områdets anläggningar i form av order och att kunskapen om anläggningarna, deras kapacitet, aktiviteter och kvalité spridits. Logotype För att öka områdets profil och samhörighet har en logotyp för medelvägen tagits fram, och som kan användas av alla företag som är anslutna till föreningen. Logotypen har använts i broschyrer, informationsblad, brevpapper, kuvert mm. Mässor Projektet har i samarbete med Mitt Sverige Turism deltagit i Österbottens Stormässa i Finnland där besökspaket för Hussborg och Boda Borg i samarbete med rederiet Botnia Link marknadsfördes, i Luleå, i Umeå och i Trondheim. Kompetensutveckling I projektet har kompetensutveckling genomfört under heldagar, halvdagar, kvällsutbildningar samt i seminarieform och en utbildnings/studieresa. Kompetensutvecklingen har genomförts inom fyra huvudområden: Marknadskommunikation. Produktifiering och paketering Kvalitetssäkring Servicekvalité I början av projektet genomfördes all kompetensutveckling vid träffar där samtliga företag samlades till gemensamma träffar. Senare har kompetensutvecklingen genomförts mera relaterat till enskilda företag eller företag med samma verksamhetsinriktning. Totalt har under projekttiden 24 gemensamma kompetensutvecklingsträffar genomförts. Detta med en koncentration kring ämnesområdena marknadskommunikation och produktifiering. Den gemensamma marknadsbearbetningen som genomförts och beskrivs under rubriken Utveckla turistprodukter som marknaden efterfrågar får sägas vara ett resultat av arbetet med kompetensutveckling. Även de nya produkter som tagits fram har sitt ursprung från kompetensutveckling kring produktifiering. Totalt har 93 personer deltagit vid de tillfällen som berört marknadskommunikation. Under de åtta träffarna kring produktifiering som genomförts har totalt 78 personer deltagit. Under denna rubrik har även handikappturism separat behandlats. 7

9 Kvalitetskontroll har genomförts vid två tillfällen och servicekvalité genomfördes dels vid ett seminarium i Vemdalen i samverkan med Bräcke turism och tillsammans med Ånge kommuns introduktion av turistbyråpersonal. Projektledning Projektet har styrts av en ledningsgrupp bestående av fem personer med en ledamot från Ånge kommun Kjell Sundquist, en från Mitt Sverige Turism Anders Huldt och tre ledamöter från Medelvägen ekonomisk förening Ove Walter, Per-Martin Eriksson och John Kelly. Den senare, som var inspiratör och påskyndare av projektet, insjuknade under år 2002, vilket blev ett märkbart avbräck för projektet. Under år 2003 sålde han sitt företag och flyttade från kommunen. En samordnare har under del av projekttiden anlitats på motsvarande en 0,5 tjänst med uppgift att svara för administrativa uppgifter åt ledningsgruppen och projektarbetet och för verbal- och ekonomisk redovisning. För ledning av projektets genomförda verksamheter har tjänster upphandlats från Mitt Sverige Turism. Från denna organisation har tre personer, Olle Arnquist, Erika Larsson och Lars Hjeltman, varit verksamma med en sammantagen tid motsvarande 1,0 årsarbete. Kostnaden för dessa tre personer har i ansökan ekonomiskt upptagits under projektledning och redovisas också därunder, trots att deras uppgifter varit förlagda i projektets aktiviteter. Projektutvärdering och revision Projektutvärderingen har utförts av Torbjörn Stark på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sundsvall. Utvärderingsarbetet har inte följt den plan som redovisades i samband med att uppdraget gavs. Utvärderingen presenteras i separat dokument. 4. INDIKATORER Nya arbetstillfällen Under projekttiden skulle sex nya årsarbeten tillskapats. Vid Träporten har från den 1 juni 2003 ett årsarbete som kock tillkommit nämligen Paul Pålsson. Vid Boda Borg har tre nya årsarbeten tillkommit. År 2002 anställdes Roger Neiström, och under 2003 har Jimmy Hallén och Evelina Sjödin anställts. Vid Hussborgs Herrgård har Nilla Broström anställts under år Vid Ånge Naturrum har under år 2002 Elvy Bodlund anställts. Nya företag Sju nya fåmansföretag har bildats under projekttiden. Mid Adventure, en äventyrspark i Fränsta. Innehavare Dan Thunberg. Oskars boan, med boende på fäbodvall i Östavall. Innehavare Göthe & Maine Persson Glada Torpet, en restaurang & Café i Naggen. Innehavare Mona-Lisa Forsberg. Jaktcamp Jämtgavlen, med jakt och boende i Jämtgaveln. Innehavare Gunnarsson. Atelje Bäverhyddan i Östavall, med äventyr och paddling. Innehavare Dan & Lena Andersen. Ringtjärns gård i Fränsta, cowboyridning, kurser, tävlingar och lantgårdsboende. Innehavare Elisabeth & Ove Öhlén. Sten-Finns vänner, ett arrangemangsföretag. Ansvarig Kerstin Unde. 8

10 Besöksstatistik åren För 2003 finns ännu inga siffror. Källa TEM Västernorrland År Dagbesök Övernattningar Genomfartsturism PROJEKTETS PÅVERKAN PÅ DE GENOMGÅENDE KRITERIERNA 5:1 Miljöförändrande insatser Se Stensjön under punkt 3:4 5:2 Jämställdhetsinsatser Inga särskilda jämställdhetsinsatser har gjorts i projektet. 5:3 Internationalisering Följer projektet Europas Mittpunkter. 5.4 IT-projekt Se under 3:4 6. PROJEKTETS ÖVRIGA RESULTAT OCH ERFARENHETER Det gamla nätverket inom Medelvägen har vidgats, utvecklats och fördjupats. 7. RESULTATSPRIDNING SAMT SKYLTNING Resultatspridning har skett över Medelvägens hemsida, genom årliga utskick och vid entreprenörsträffar. 8. KOPPLING TILL ANDRA PROJEKT Projektet har under projekttiden haft följande kopplingar till andra projekt: Tidernas väg samarbete mellan 7 kommuner för att marknadsföra vägsträckan Uppsala - Ånge, väg 272 och 83 som turistväg. Marknadsföring via hemsida, foldrar, mässor och skyltningar m.m. Erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner. Bilaga marknadsföringsmaterial. Erfarenhetsutbyte har skett med följande projekt: Mitt Sverige Turisms projekt Besöksnäringsutveckling i Västernorrlands län, Gimåprojektet i Bräcke kommun, Tre älvar i Örnsköldsviks kommun, Gate Way projektet, Nipporten i Sollefteå kommun. 9

11 9. ÖVRIGT Ekonomiadministrationen har fungerat på ett bra sätt. Åtta rekvisitioner med lägesrapporter exklusive slutrapporten har skickats in. Till denna rapport bilägges material från vårt samarbete med Tidernas väg, en trycksak med äventyrspaket för skolklasser och föreningar, en Logotype för Medelvägen och utvärderingen av projektet utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i Sundsvall. 10