Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/ / RESULTAT. Sundsvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun"

Transkript

1 Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/ / RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer och 106 telefonintervjuer 382 företagskontakter 159 medlemsföretag 546 behov Bild Antalet behov i Sundsvalls kommun fördelat på behovsområden Sundsvalls kommun avviker inte i någon större omfattning från länstotalen. Enskilt största behov är Marknad 1) tätt följt av Rekrytering och Marknadsföring 1). Det behov som förekommit i minst utsträckning är Export.

2 Timrå kommun 54 intervjuer varav 50 företagsbesök med djupintervjuer och 4 telefonintervjuer 83 företagskontakter 24 medlemsföretag 139 behov Bild Antalet behov i Timrå kommun fördelat på behovsområden Timrå kommun avviker markant från länstotalen främst genom att Ägarfrågor är det enskilt största behovet följt av Lokal, Marknadsföring 1) och Ekonomi. Inga behov har dokumenterats inom området Produktutveckling. I Timrå är det generationsväxlingsfrågorna som dominerar Ägarbehov. Trots att antalet intervjuade företag är för få för att dra några statistiskt säkerställda slutsatser kan resultatet peka på att SME-företagen i Timrå har en högre åldersstruktur på sina ägare.

3 Ånge kommun 77 intervjuer varav 67 företagsbesök med djupintervjuer och 10 telefonintervjuer 100 företagskontakter 40 medlemsföretag 169 behov Bild Antalet behov i Ånge kommun fördelat på behovsområden Ånge kan i stort jämföras med Timrå kommun då även här Ägarfrågor är det enskilt största behovsområdet följt av Lokal, Företagsutveckling och Marknadsföring 1). Den mest markanta skillnaden är att Företagsutveckling ligger så högt och att Produktutveckling också kommer högt på listan jämfört med Timrå men normalt jämfört med länet totalt.

4 Härnösands kommun 86 intervjuer varav 58 företagsbesök med djupintervjuer och 28 telefonintervjuer 155 företagskontakter 63 medlemsföretag 155 behov Bild Antalet behov i Härnösands kommun fördelat på behovsområden Även Härnösands kommun avviker kraftigt från länstotalen då Utbildning utgör det särklassigt största behovet följt av Rekrytering och Styrelse. Först därefter följer Marknad 1) och Marknadsföring 1). Noterbart är även att Produkt och Produktion dokumenterats ett fåtal gånger. Mycket förvånande är också att Ägarfrågor hamnat på så lågt antal jämfört med länstotalen.

5 Kramfors kommun 98 intervjuer varav 88 företagsbesök med djupintervjuer och 9 telefonintervjuer 136 företagskontakter 42 medlemsföretag 244 behov Bild Antalet behov i Kramfors kommun fördelat på behovsområden Kramfors kommun liknar Härnösand; Utbildningsbehovet är det största och Ägarfrågor har lägre andel än länsgenomsnittet. Marknad 1) och Marknadsföring 1) ligger högre än i Härnösand, i övrigt är behoven jämnare fördelade jämfört med länet.

6 Sollefteå kommun 87 intervjuer varav 83 företagsbesök med djupintervjuer och 4 telefonintervjuer 140 företagskontakter 42 medlemsföretag 235 behov Bild Antalet behov i Sollefteå kommun fördelat på behovsområden Sollefteå motsvarar länstotalen med några markanta undantag; Utbildning ligger väsentligt lägre än länssnittet liksom Ägarfrågor och Styrelse. Noterbart är också att Export saknas helt. Kvalitet/Miljö har ett högre utfall än länssnittet.

7 Örnsköldsviks kommun 159 intervjuer varav 126 företagsbesök med djupintervjuer och 33 telefonintervjuer 254 företagskontakter 49 medlemsföretag 373 behov Bild Antalet behov i Örnsköldsviks kommun fördelat på behovsområden Örnsköldsvik stämmer ganska väl med länssnittet med undantag för väsentligt fler dokumenterade behov på framförallt Admin, men även på Företagsutveckling, Lokal och Försäljning. Utbildning har däremot ett lägre utfall. 1) Marknad, Marknadsföring rubriceras ofta under en och samma rubrik. Redovisat på det sättet skulle detta behov i samtliga kommuner, förutom Härnösand, vara det i särklass vanligast förekommande. I Härnösand måste även Försäljning, en av de klassiska marknadsföringskanalerna, ingå för att bli vanligast förekommande behov. Projektets rubriceringar (se Intervjuer, Behovsområden ) har gjorts för att skilja på geografisk marknad och kundstrukturer (= Marknad ) och sättet att nå ut till marknaden (= Marknadsföring) där personlig bearbetning (=Försäljning ) normalt ingår men här också rubricerats separat.

8 Kommentarer till resultatredovisningen När man studerar ovanstående resultat är det viktigt att ha i minnet att behov i vissa fall kan rubriceras som färskvara. Det innebär att slutredovisningen av behoven inte skall tolkas på annat sätt än att det är summan av dokumenterade behov inom de olika områdena under projekttiden. Trots detta skulle det, med tanke på det stora antalet företag som intervjuats, vara förvånande om inte den samlade bilden ändå utgör en klar situationsbild av hur SME-företagens situation ser ut totalt i Västernorrland. I samband med dokumentationen av ett behov i databasen har varje analytiker fått gradera behovet efter skalan Akut, Stort, Normalt och Något. Det är viktigt att här notera att det är analytikern, inte den intervjuade, som har varit ansvarig för vilken gradering som gjorts. Utgångspunkten har varit en helhetsbedömning av hur viktigt det är för företaget att få problemställningen åtgärdad. Starkt förenklat har det inneburit att merparten av de behov som klassificerats som Akut eller Stort har lett till någon form av koppling eller aktivitet. Förhållandet är det omvända i grupperna Normalt och Något. Det är också viktigt att konstatera att ett Akut eller Stort behov inte nödvändigtvis har behövt åtgärdas för företagets överlevnad, utan upplevts som akut därför att situationen skulle bli ekonomiskt eller på andra sätt väsentligt bättre om behovet åtgärdades. I några andra fall har behovet inte kunnat åtgärdas men ändå graderats som Akut. Exempel på detta är t.ex. behov av specialutbildad personal, eller personal med speciell behörighet, inom områden där det inte finns tillräckligt med utbildad arbetskraft att anställa. I vissa andra fall måste behovet åtgärdas därför att det finns lagar och förordningar som är tvingande, t.ex. inom miljöområdet. Förklaringar till ovanstående behov: Behovsområden Äg Styr Ledn Futv Ägarfrågor, generationsskiftesproblematik, försäljning av företaget, utökning eller minskning av ägarkretsen Hur ser ägarsituationen ut? Finns det planer på någon förändring? Styrelsefrågor, utökning eller minskning av antalet styrelseledamöter, extern styrelserepresentation, styrelsefunktionen. Hur ser styrelsearbetet ut? Hur sker uppföljningen? Behov som rör företagets ledningsfunktion Beskriv företagsledningens roll i företaget. Finns det ngt att förbättra när det gäller företagets ledning? Affärs- och Företagsutveckling, frågor runt företagets framtid, utveckling på kort och lång sikt Vilka mål finns på kort- respektive lång sikt? Vilka områden skall prioriteras i framtiden?

9 Lokal Prot Pron Kv/Mi Adm SäkF Nät Mark Exp Mf Lokalfrågor, ökning, minskning, flytt Hur ser lokalsituationen ut framåt i tiden? Behov som rör företagets produkt eller tjänst, produktutveckling, sortiment. Hur arbetar företaget med produktutveckling? Frågor som rör produktion, produktionsutveckling, maskinpark. Beskriv hur produktionen fungerar! Hur mäter ni att produktionen fungerar? Kvalitet och Miljö, kvalitetsutveckling, certifiering, arbetsmiljö, Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), intern och extern säkerhet ur miljöperspektivet Hur fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i företaget? Vilka interna eller externa kvalitetskrav finns det? Administrativ hantering, inköp och upphandling, IT och juridik mm Vilken administration krävs i företaget? Säkerhet och Försäkringar, inre och yttre skydd, försäkringar Hur ser företagets försäkringssituation ut? Vilka krav på säkerhet finns? Vilka säkerhetsrutiner krävs? Nätverk och samarbete, branschorganisationer, lokala sammanslutningar, samarbetspartners, leverantörer Beskriv vilka nätverk, organisationer eller samarbetspartners som finns! Marknad ur dels geografiskt perspektiv, försäljningsområde, dels demografiskt, kunder, kundgrupper Vilka faktorer påverkar företagets marknad? Hur uppfattas företaget av era kunder? Hur vet ni det? Export, internationell handel (Import har förts till marknadsområdet) Vilka affärsmässiga relationer har företaget utanför Sverige? Hur bearbetar ni den internationella marknaden? Marknadsföring, dvs. konkurrensmedlen, hur når jag kunden. Beskriv hur ni bearbetar era marknader och kunder? Hur använder företaget Internet i marknadsföringen?

10 Sälj Pers Rekr Utb Ekon Kapit Övr Försäljning, ingår normalt i Mf men är här särredovisat då detta behov tidigt blev särskilt påtalat. Hur går försäljningen till? Finns det något ni vill förändra eller förbättra när det gäller försäljningen? Personalfrågor som ej rör rekrytering Beskriv hur personalens delaktighet ser ut? Hur ser lönesituationen ut i företaget? Rekryteringsfrågor Hur rekryterar ni personal? Finns något samarbete med arbetsförmedlingen? Frågor som rör kompetensutveckling och utbildningsbehov. Beskriv hur kompetensutvecklingen ser ut i företaget? Behov inom ekonomiområdet som ej rör kapitalanskaffning Beskriv företagets ekonomirutiner. Hur ser lönsamheten ut? Kapitalanskaffning och finansieringsfrågor Hur finansieras nödvändiga investeringar? Hur är lånesituationen i företaget? Behov som ej går att hänföra till något av de ovanstående områdena. Finns inga exempelfrågor, dock har bl.a. följande frågeställningar använts: Nämn de 3 områden som du anser skapar de största problemen för dig som företagare? Finns det någon fråga eller något område som jag inte berört och som jag borde ta upp? Varför?

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer