Trafiksäkerhet som Valfråga 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhet som Valfråga 2006"

Transkript

1 Trafiksäkerhet som alfråga 6 onika artinson Rapport aj 6

2

3 Innehåll BAKGRUND 5 YFTE 5 ETOD 5 KOUNÖERGRIPANDE REULTAT 5. Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast 6. ånga positiva till km i tätort 6. IA och Alkolås får positivt bemötande 7. Dåligt med trafiksäkerhetskrav i de lokala partiprogrammen 7 5 KOUNÖERGRIPANDE LUTAT 8 6 REULTAT OH LUTATER KOUNI 8 6. Botkyrka 8 6. Danderyd 6. Ekerö 6. Haninge 6.5 Huddinge 6.6 Järfälla 6.7 Lidingö 6.7 Nacka Nykvarn Nynäshamn 6 6. Norrtälje 7 6. alem 8 6. igtuna 9 6. ollentuna 6. olna

4 6.5 tockholm 6.6 undbyberg 6.7 ödertälje 6.8 Tyresö 6.9 Täby 5 6. Upplands-Bro 6 6. Upplands-äsby 7 6. allentuna 8 6. axholm 9 6. ärmdö 6.5 Österåker 7 Bilagor

5 Bakgrund Att bedriva opinionsarbete för en säker och trygg trafikmiljö är en av NTFs huvuduppgifter. En metod bland flera är att stödja lokala opinioner, enskilda och/eller grupper som genom att ställa krav arbetar för att få till en förbättring. År 6 är valår vilket innebär att politiker i högre grad är ute och träffar väljare, något som i sin tur innebär att man som enskild person eller grupp har större möjlighet att påverka sin politiker. I fokus för en valrörelse hamnar dock ofta de mjuka frågorna som vård, skola och omsorg. Trafikmiljöfrågor debatteras mindre ofta. Politiker deltar sällan i trafiksäkerhetsdebatten utan många gånger är det de enskilda tjänstemännen i kommunerna som för diskussionen med medborgarna. Idag menar flera trafikingenjörer att de har svårt att få politiskt gehör för trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom -zoner och fartdämpande åtgärder. För trafiksäkerheten och etappmålet 7 är det av yttersta vikt att lunga gatan tillämpas i ännu större omfattning än idag. Det skulle kunna rädda ca liv om året. yfte Att få fler politiker att anamma trafiksäkerhetstänkandet och skapa vilja och kunskap att driva på utvecklingen mot ökad tillämpning Lugna gatan. Lyfta upp trafiksäkerhet som en folkhälsofråga i valet Att ge stöd och information till lokala opinioner om vad deras lokala politiker står i olika trafiksäkerhetsfrågor. etod Undersökningen genomfördes i form av en enkät som skickades ut till de kommunala partierna tockholms län (bilaga ). ammanlagt 8 partier tillfrågades. Enkätsvaren sammanställdes kommunvis och redovisas på NTF tockholms Läns hemsidor. Kommunövergripande resultat Av de tillfrågade partierna har 7 partier lämnat in svar vilket innebär ett bortfall på cirka 6%. Antalet partier som besvarat vår enkät har varit olika många från kommun till kommun. om minst har partier i kommunen besvarat enkäten och som bäst har alla partier skickat in svar, något som dock hör till ovanligheten. Partierna har fått flera chanser att besvara enkäten och påminnelser har skickats ut vid två tillfällen. Utifrån svaren har vi i redovisningen lyft tre frågor i synnerhet för varje kommun samt för länet. 5

6 . Bälten, alkolås och sittplatser för alla viktigast På frågan vilka krav anser ditt parti bör ställas vid upphandling av skolskjuts? har de flesta partier (7%) ansett bilbäten till alla vara ett krav tätt följd av alkolås i fordonen (68%) samt sittplats till alla (67%). ärskild trafiksäkerhetsutbildning för förare av skolskjutsen (7%) samt kontinuitet, att det är samma förare varje dag (8%) har inte prioriterats av lika många partier. Det sistnämnda kan ha att göra med att kommunerna styrs av lagen om offentlig upphandling, vilket också flera partier angivit. 8 6 Bp p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuitet (BP= Botkyrkapartiet). ånga positiva till km i tätort Det finns en stor enighet kring km gräns inom tätort. De allra flesta partier var positiva eller ganska positiva (87%) medan endast 5 partier (%) ställde sig tveksamma eller mycket tveksamma till denna fartbegränsning. Det är också flera kommuner som redan har genomfört km/tim i tätort Bp p ycket pos Ganska pos Tveksam kt tveksam Negativ (BP= Botkyrkapartiet) 6

7 . IA och Alkolås får positivt bemötande IA-system är ett hastighetssystem som sitter i bilen och genom ljud, ljus eller motstånd i pedalen hjälper föraren att inte köra fortare än skyltad hastighet. Ett IA-system kan vara mer eller mindre tvingande. På frågan om hur partiet ställer sig till IA och Alkolås har de flesta partier angett sig vara positiva eller mycket positiva (9%). i kan dock i efterhand konstatera att frågan skulle ha delats upp i två frågor då flera partier angav sig vara positiva till Alkolås och tveksamma eller rent av negativa till IA. Denna tveksamhet till IA kan troligtvis förklaras med en bristfällig information om systemets möjligheter. Inget parti ansåg sig vara negativ eller ens mycket tveksam till Alkolås Bp p ycket pos Ganska pos Tveksam kt tveksam Negativ (BP= Botkyrkapartiet). Dåligt med trafiksäkerhetskrav i de lokala partiprogrammen i ställde ett flertal frågor om partiernas valprogram. varen på de olika frågorna varierade stort mellan olika kommuner och olika partier. Endast en fråga togs upp i nästan alla partiprogram och det var frågan om kollektivtrafik. På vår fråga om polisens hastighetsövervakning fanns med i partiprogrammet svarade nästa alla partier nej och några hänvisade till att kommunpolitikerna inte har någon inflytande på polisens verksamhet. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade dock hela 6% av partierna nej medan 9% inte visste. 7

8 Bp p Ja Nej et ej (BP= Botkyrkapartiet) 5 Kommunövergripande slutsats i kan konstatera att det finns en politisk majoritet för prioritering av trafiksäkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder. ånga partier i många kommuner anser trafiksäkerhet vara av stor vikt. Tyvärr sträcker sig inte denna goda vilja alltid till att gälla partiprogrammet vilket bekräftas av att över 6% av de tillfrågade partierna inte tar upp trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunala transporter i sitt partiprogram. Detta är anmärkningsvärt då det är i kravspecifikationen vid upphandlingen av transporter som kommunerna direkt kan vara med och påverka sina entreprenörer i rätt riktning. Givetvis är resultaten mycket varierande från kommun till kommun och det är svårt att dra några allmängiltiga slutsatser som kan gälla alla kommuner. ålsättningen med vår undersökning är inte heller att göra några sådana slutsatser utan att redovisa resultatet för varje kommun 6 Resultat och slutsatser kommunvis Under den kommunala redovisningen redovisas samma frågor som ovan. I vissa fall har någon ytterligare fråga tagits med då resultatet varit extra intressant. Underlaget för rapporten redovisas i sin helhet i bilaga. 6. Botkyrka Botkyrka kommun har åtta partier varav 6 har besvarat vår enkät. Politikerna i Botkyrka anser, precis som majoriteten av politikerna i länet att bälten, alkolås och sittplatser för alla är de viktigaste kriterierna vid upphandling av skolskjuts. 8

9 7 6 5 Bp p it t plat s Bält en Alkolås Ut bildning Kont inuet et (Bp = Botkyrkapartiet) km i tätort, och Botkyrka partiet är alla positiva till km inom tätorten. p är ganska positiv medan är tveksam. IA och Alkolås På frågan om man är positiv till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås har flertalet av Botkyrkas partier, p, och, angett sig vara mycket eller ganska positiva. har dock ställt sig positiva till alkolås medan de angett sig mer tveksamma till IA. Inget parti säger sig vara negativ till dessa system.,5,5 Bp,5,5 p,5 ycket pos Ganska pos Tveksam kt tveksam Negativ (figur 6) På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla utom nej. 9

10 6 5 Bp p Ja Nej et ej Finns fysiska trafiksäkerhetsåtgärder med i partiets valprogram? Även de andra frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har i hög utsträckning besvarats nekande av partierna som deltog. Den enda fråga som alla partier svarat ja på är frågan om kollektivtrafiken behandlas i partiprogrammet. Frågan om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i gatu- och trafikmiljö besvarades dock jakande av fyra partier. varen från Botkyrkas partier faller väl in i genomsnittet för länet. De kommunala partierna är positiva till förbättringar ur trafiksäkerhetssynpunkt och ställer gärna högre krav på trafiksäkerheten. Trots detta är det bara ett fåtal punkter som faktiskt tas upp i parternas program. 6. Danderyd i har fått in fyra svar från Danderyd, från, p, och. Eftersom kommunen inte har någon upphandlad skolskjuts har frågan om krav gällande upphandling lämnats tom av två partier. anser sittplatser och bälten till alla vara krav och p anser alla kriterier vara lika viktiga. km i tätort, IA och Alkolås Av de partier som besvarat vår enkät ansåg alla att km i tätort är positivt eller mycket positivt. IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås bemöttes däremot inte lika positivt av dessa partier. och ställer sig tveksamma medan inte har tagit ställning till frågan. p har preciserat sitt svar och är mycket positiv till Alkolås och tveksam till IA. I Danderyds kommun har flera av våra trafiksäkerhetsfrågor hamnat i partiernas valprogram. Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i väg- och gatumiljö och sänkta hastigheter i tätorten finns med i partiprogrammet hos alla partier. Däremot har inget av partierna med trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter, svarade vet ej på den frågan.

11 Att flera frågor finns med i partiernas partiprogram innebär förhoppningsvis att åtgärder kan vidtas i framtiden. kommenterar också att de anser att kommunen hunnit ganska långt i sitt trafiksäkerhetsarbete. De ser snarare ett problem på de statliga vägarna än på de kommunala. 6. Ekerö 5 partier har besvarat vår enkät De partier som svarat i Ekerö anser att alkolås och sittplatser för alla bör vara ett krav vid upphandling av skolskjuts. 6 5 p i ttpl ats Bäl ten Al kol ås Utbi l dni ng Konti nuetet Partierna har också en stor enighet när det gäller frågan om vilka faktorer som är viktigast för kommunens kvalitetssäkring av transporter. Alla utom p viktar trafiksäkerheten som den viktigaste faktorn. km i tätort,,, är alla positiva till km inom tätorten. p är ganska positiv. IA och Alkolås På vår fråga om hur man förhåller sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås har partierna i Ekerö ställt sig positiva eller ganska positiva.

12 ,5,5,5,5,5 p ycket pos Ganska pos T veksam kt tveksam Negati v På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade, p och ja medan svarade nej och inte visste.,5,5,5 p,5 Ja Nej et ej De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammen har i Ekerö besvarats mycket varierande från fråga till råga och parti till parti. Den största enigheten rådde i att inget parti utom har med polisens trafikövervakning i sina partiprogram. Detta kan bero på att partierna inte anser sig ha något att säga till om i denna fråga. Liksom i länet som helhet har också politikerna i Ekerö skrivit in kollektivtrafiken i sitt valprogram.

13 6. Haninge 5 partier har besvarat vår enkät Politikerna i Haninge har, liksom övriga länet, en stor enighet i att anse sittplatser, bälten och alkolås vara krav som bör ställas vid upphandling av skolskjuts. Att alla partier valt alla tre alternativen är dock något ovanligare. 6 5 p itt plat s Bält en Alkolås Utbildning Kontinuet et km i tätort, p, och är alla positiva till km inom tätorten. förhåller sig dock tveksam till denna fartbegränsning. Alla partier som svarat utom är dock positiva till fysiska åtgärder i gatumiljön för att sänka hastigheterna. IA och Alkolås På frågan om man är positiv till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås är alla partier i Haninge eniga. De är mycket positiva till båda dessa system. Gällande huruvida trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade och p ja medan och svarade nej. hade inte sitt valprogram klart vid frågetillfället. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har i Haninge i stor utsträckning besvarats nekande. De enda frågorna som fått övervägande ja svar var sänkta hastigheter i tätorten samt frågan om kollektivtrafiken. 6.5 Huddinge år enkät besvarades av två partier i Huddinge,, och.

14 På frågan om krav gällande upphandling har både och angivit sittplats, bälte och alkolås. har dessutom angivit utbildning som krav som bör ställas vid upphandling av skolskjutsar.. km i tätort, IA och Alkolås De partier som besvarat våra frågor är positiva eller ganska positiva till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås liksom till km/h i tätorten. I Huddinge kommun har flera av våra trafiksäkerhetsfrågor hamnat i partiernas valprogram trots att endast har med trafiksäkerhetskrav vid upphandlingen av kommunens transporter. är det parti som är flitigast med att ta med trafiksäkerhetsfrågor i sitt partiprogram. Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i väg- och gatumiljö och sänkta hastigheter i tätorten finns med i alla partiers program. ed endast tre partier som besvarat vår enkät är det svårt att dra några kommunövergripande slutsatser gällande trafiksäkerhetsfrågor. i kan dock konstatera att flera frågor har hamnat i partiernas partiprogram vilket förhoppningsvis kan leda till åtgärder i framtiden. 6.6 Järfälla år enkät besvarades av tre partier i Järfälla,, och. På frågan om krav gällande upphandling av skolskjuts har både, och angivit ittplats, bälte och alkolås. och har dessutom angivit utbildning som ett krav. km i tätort, Isa och Alkolås och är båda tveksamma till km i tätort. Dessvärre har inget av partierna angivit någon orsak till denna något ovanliga ställningstagande. entern är däremot positiv till km i tätort. När det gäller IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås är positivt och ganska positivt medan har angivit negativ med kommentaren att de är mer positiva till alkolås än till IA. I Järfälla finns ingen enighet mellan de politiska partierna om vilka punkter inom trafiksäkerhetsområdet som kommer med i partiprogrammet. Dock kan vi säga att svarat nej på alla våra frågor utom på den som handlar om huruvida kollektivtrafiken tas upp i partiprogrammet. Bara har trafiksäkerhetskrav vid kommunens upphandlingar som en punkt i partiprogrammet. ed bara tre partier som besvarat vår enkät är det svårt att dra några slutsatser om kommunens trafiksäkerhetsarbete. Dock kan vi konstatera att de negativa svaren är många i Järfälla och det tillsammans med den låga svarsfrekvensen tyder inte på att trafiksäkerhetsarbetet är högt prioriterat i kommunen. 6.7 Lidingö år enkät besvarades av tre partier i Lidingö, och.

15 På frågan om krav gällande upphandling av skolskjuts är och eniga om att sittplats för alla och bälten är viktiga. har lämnat frågan tom då kommunen inte har någon upphandlad skolskjuts. km i tätort, IA och Alkolås De partier som besvarat våra frågor är alla positiva till km i tätort. När det gäller IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås är mycket - och ganska positiv till systemen medan lämnat frågan tom då de inte har tillräckliga kunskaper om systemen. I Lidingö har endast två partier besvarat våra frågor som rör huruvida trafiksäkerhet ingår i partiprogrammet. och har då båda svarat nej på frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunala transporter finns med på partiprogrammet. hade inte sitt partiprogram klart vid tillfället då de besvarade enkäten. ed bara tre partier som besvarat vår enkät är det svårt att dra några slutsatser om kommunens trafiksäkerhetsarbete. Den låga svarsfrekvensen i sig är dock ett dåligt tecken och det är tveksamt om trafiksäkerhetsfrågor upplevs som viktiga av Lidingö kommuns politiker. 6.7 Nacka år enkät besvarades av tre partier i Nacka, och. På vår fråga om vilka krav som bör ställas vid upphandling av skolskjuts har och angivit sittplatser, bälten, alkolås och utbildning. har dessutom angivit kontinuitet som ett krav. anger dock att kommunen inte har någon upphandlad skolskjuts och har därmed också lämnat frågan tom. km i tätort, Isa och Alkolås Både och är positiva till km i tätort medan har angivit att de är positiva till km på gator i bostadsområden men inte på genomfartsleder och övriga gator. När det gäller IA och Alkolås är mycket- och ganska positiv till systemen medan anser att man ska följa nationella regler i kommunerna då det är omöjligt att ha olika regler i olika kommuner på detta område. I Nacka har alla tre partierna svarat nej på frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandlingar ingår i partiprogrammet. De övriga frågorna gällande partiprogrammen har i stor utsträckning besvarats nekande av de flesta partier. Endast kollektivtrafiken tas upp av alla partier i sitt program. ed bara tre partier som besvarat vår enkät är det svårt att dra några slutsatser om kommunens trafiksäkerhetsarbete. Den låga svarsfrekvensen i sig är dock ett dåligt tecken liksom det stora antalet nekande svar. 5

16 6.8 Nykvarn Fem partier,,, och har besvarat vår enkät. Politikerna i nykvarn har en stor enighet i att anse sittplatser och bälten vara krav vid upphandling av skolskjuts. 6 5 ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås Alla partier som besvarat våra frågor är mycket eller ganska positiva till km i tätort. Endast är tveksam till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås medan de övriga är mycket eller ganska positiva till dessa system. ad avser om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier utom nej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har i Nykvarn i stor utsträckning besvarats jakande. Detta är mycket positivt och vi tolkar det som att det finns ett intresse för, och en medvetenhet om trafiksäkerhetsfrågor bland kommunens politiker. 6.9 Nynäshamn ex partier,, p,, och har besvarat vår enkät. Alla partier som besvarat vår enkät anser att bälten och alkolås bör vara krav vid upphandling av skolskjutsar. Utbildning av föraren samt sittplatser för alla anses som krav av alla utom. 6

17 7 6 5 p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är det bara p som är mycket positiv medan och är ganska positiva och och är tveksamma.,, p och är mycket positiva till både IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås medan är tveksam och är mycket positiv till alkolås och negativ till IA. ad gäller frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier utom och nej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har besvarats mycket olika av partierna och det finns inget mönster i synen på trafiksäkerhet som vi kan se. Det är dock mycket positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. 6. Norrtälje ex partier,, p,, och har besvarat vår enkät. Alla partier som besvarat frågan anser att sittplatser för alla, bälten och alkolås bör vara krav vid upphandling av skolskjutsar. och har dock lämnat frågan blank då kommunen inte har några upphandlade skolskjutsar. 7

18 6 5 p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är det bara som är tveksam medan övriga partier är mycket eller ganska positiva. Alla partier förhåller sig mycket eller ganska positiva till både IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier utom och nej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har besvarats med många nej svar från de olika partierna. Det parti som har med flest trafiksäkerhetspunkter på sitt program är. Bland annat svarade alla partier nej på frågan om kampanjer som påverkar trafikanters attityder och beteenden ingår i partiets program. Det är, som i länet för övrigt endast frågan om länstrafiken som ingår i alla partiernas partiprogram. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. varen vi fått är dock i många fall mindre positiva till flera åtgärder och system som främjar trafiksäkerheten. Detta tillsammans med det faktum att det är få av våra punkter som finns med i partiernas program tolkar vi som ett dåligt tecken för trafiksäkerheten i kommunen. 6. alem Fem partier, p,, och har besvarat vår enkät. Politikerna i alem har en stor enighet i att anse sittplatser för alla, bälten och alkolås vara krav man bör ställa vid upphandling av skolskjuts. har dock lämnat frågan blank då kommunen inte har några upphandlade skolskjutsar. 8

19 ,5,5,5,5 p,5 ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är svaren spridda mellan mycket positiva som är, ganska positiva som p och är och tveksamma som och är. Alla partier förhåller sig ganska positiva till både IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås utom som är mycket positiv.. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade, och nej och p svarade vet ej. Endast svarade ja på denna fråga. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har besvarats med många nej från de olika partierna. Bland annat svarade alla partier nej på frågan om kampanjer som påverkar trafikanters attityder och beteenden ingår i partiets program. p svarade vet ej på denna fråga. alem är också en av de få kommuner där inte alla partier har med kollektivtrafiken som en punkt i sitt program. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. varen vi fått är dock i många fall mindre positiva till flera åtgärder och system som främjar trafiksäkerheten. Till exempel är tre av de fem partierna som svarat tveksamma eller mycket tveksamma till fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i tätort. Detta tillsammans med det faktum att det är få av våra punkter som finns med i partiernas program tolkar vi som ett dåligt tecken för trafiksäkerheten i kommunen. 6. igtuna år enkät besvarades av tre partier i igtuna, och. På vår fråga om vilka krav som bör ställas vid upphandling av skolskjuts har alla partier ansett att sittplatser för alla, alkolås och bälten är ett krav. 9

20 km i tätort, Isa och Alkolås Alla tre partierna är ganska positiva till km inom tätort. När det gäller IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås är partierna mycket eller ganska positiva till systemen. I igtuna har och svarat ja på frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandlingar ingår i partiprogrammet. De övriga frågorna gällande partiprogrammen har till största delen besvarats nekande av de flesta partier, lägre hastigheter har dock redan införts i tätorten enlig. Endast kollektivtrafiken tas upp av alla partier i sitt program. ed bara tre partier som besvarat vår enkät är det svårt att dra några slutsatser om kommunens trafiksäkerhetsarbete. Den låga svarsfrekvensen i sig är dock ett dåligt tecken liksom det stora antalet nekande svar. 6. ollentuna Fyra partier,, p och har besvarat vår enkät. I ollentuna anser och att sittplatser för alla, bälten, alkolås och utbildning bör vara ett krav vid upphandling av skolskjutsar medan endast angivit alkolås som ett krav. p har inte besvarat frågan då kommunen inte har några upphandlade skolskjutsar. km i tätort, IA och Alkolås Alla partier som besvarat frågorna är mycket positiva till km i tätort Även frågan om IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås får endast mycket positiva svar av ollentunas partier. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade och nej, p ja och svarade vet ej då partiets program ej var fastställt vid svarstillfället. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har dock i ollentuna i stor utsträckning besvarats jakande. Bland annat har frågorna om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder och sänkta hastighetsgränser i tätorten besvarats jakande av de partier som besvarat frågan. Även våra övriga frågor har till stor del fått mycket positiva svar vilket vi tolkar som att det finns ett intresse för, och en medvetenhet om trafiksäkerhetsfrågor bland de partier som deltagit i vår enkät. 6. olna Tre partier, och har besvarat vår enkät.

21 På vår fråga om vilka krav som bör ställas vid upphandling av skolskjuts har och svarat sittplatser för alla, alkolås och bälten. anser dessutom att kontinuitet bör vara ett krav. har lämnat frågan obesvarad. km i tätort, IA och Alkolås Alla tre partierna är mycket positiva till km inom tätort. När det gäller IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås är partierna mycket eller ganska positiva till systemen. I olna har alla tre partier som besvarat enkäten svarat nej på frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandlingar ingår i partiprogrammet. De övriga frågorna gällande partiprogrammen har till största delen besvarats nekande. Till exempel har alla parter svarat nej på frågorna om huruvida kampanjer som påverkar trafikanters attityder och beteenden, polisens trafikövervakning och trafikundervisning i skolan tas upp i partiprogrammen. är det parti som har flest trafiksäkerhetspunkter på sitt program och då är det bara två av våra frågor som tas upp; fysiska trafiksäkerhetsåtgärder samt sänkt hastighet i tätorten. Endast kollektivtrafiken tas upp av alla partier i programmet. ed bara tre partier som besvarat vår enkät är det svårt att dra några slutsatser om kommunens trafiksäkerhetsarbete. Den låga svarsfrekvensen i sig är dock ett dåligt tecken liksom det stora antalet nekande och bara ganska positiva svar. 6.5 tockholm Fem partier p,,, och har besvarat vår enkät. I tockholm anser alla partier som besvarat våra frågor att ett av kraven som bör ställas vid upphandling av skolskjuts är alkolås i fordonen.,, och p anser att även bilbälten bör vara ett krav och, och p vill även kräva utbildning av förarna. ittplatser för alla är bara och p som anser vara ett krav. Denna fördelning är något annorlunda än snittet för länet där utbildning endast ställs som krav av 7 % av partierna och kommer efter bälten, alkolås och sittplatser som krävs av ca 66-7% av partierna. killnadeni jämförelse med snittet för länet kan förmodligen förklaras med att tockholmseleverna i stor utsträckning åker med L och sällan i upphandlade fordon.

22 6 5 p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är svaren spridda mellan mycket positiva som p och är och ganska positiva för de övriga partierna. Alla partier förhåller sig mycket positiva till både IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås utom som är ganska positiv. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade p ja medan de övriga partierna svarade nej De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har fått blandade svar. Frågorna om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i väg och gatumiljö och sänkta hastigheter i tätorten besvarades dock med ja av alla partier. p är det parti i tockholm som är bäst på att ta med trafiksäkerhetsåtgärder i sitt partiprogram. De har besvarat alla våra frågor med ett ja och angett sig vara mycket positiva till de övriga trafiksäkerhetssystem och åtgärder vi frågat om i vår enkät. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. Dock saknar vi svar från både och, något som är mycket beklagligt. varen på de flesta av våra frågor har fördelat sig mycket ojämnt och det är därför svårt att dra några andra kommunövergripande slutsatser. 6.6 undbyberg ex partier, p, och besvarat vår enkät. Då undbyberg inte har några upphandlade skolskjutsar har ingen av partierna besvarat denna fråga. km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är svaren spridda mellan mycket positiva som, s, p och är och ganska positiva för de övriga partierna.

23 varen på vår fråga angående IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås blev spridda. och p är mycket positiva till båda systemen, och är mycket positiva till alkolås och negativa till IA medan och är ganska positiva till båda systemen. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier nej utom och p som svarade vet ej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har fått blandade svar. och p har svarat vet ej på flera frågor och p förklarar det med att de kommer att ha ett mycket smalt valprogram med fyra punkter där sänkt hastighet till km/h och fysiska trafiksäkerhets åtgärder ingår. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. varen har dock fördelas sig mycket ojämnt och vi har fått en hel del nej respektive mindre positiva svar från politikerna. 6.7 ödertälje ödertälje är en av de kommuner där alla partier besvarat våra frågor. En majoritet av de politiska partierna i ödertälje anser att sittplatser för alla samt bilbälten bör vara ett krav vid upphandling av skolskjuts. Alkolås och Utbildning bör vara ett krav anser,,, p, och p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är och p mycket positiva,, och är ganska positiva och samt är tveksamma. varen på vår fråga angående IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås blev spridda.

24 är mycket positiva,, p,, och är ganska positiva medan är tveksam. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier nej utom som svarade ja och som svarade vet ej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har fått blandade svar. Ingen av partierna tar upp polisens trafikövervakning i sitt program medan alla partier har med fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. ajoriteten av partierna har också med kampanjer som påverkar trafikanters attityder och beteenden samt sänkta hastigheter i tätorten. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. varen på våra frågor har inte enbart besvarats med mycket positiv men många av våra trafiksäkerhetspunkter har kommit med i partiernas partiprogram vilket vi tolkar som positivt. skriver också som anmärkning att Ökad trafiksäkerhet, förbättrade attityder i trafiken och arbete för att säkra de oskyddade trafikanterna har mycket hög prioritet i vårt parti och vi har under mandatperioden fattat beslut om många insatser för att lyckas med aktiviteterna. Även har tagit sig tid att kommentera flera av frågorna och förtydliga sina svar något som tyder på ett engagemang för trafikfrågor. 6.8 Tyresö I Tyresö har fem partier,,, och har besvarat vår enkät. En majoritet av de politiska partierna i Tyresö anser att sittplatser för alla, bilbälten och alkolås bör vara ett krav vid upphandling av skolskjuts. 6 5 it t plat s Bält en Alkolås Ut bildning Kont inuet et km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är tre av partierna,, och mycket positiva medan och ganska positiva.

25 På vår fråga om IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade att de är mycket positiva till systemen medan är ganska positiv. och angav att de är ganska positiva till alkolås och tveksamma till IA. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier nej utom som svarade ja. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har fått blandade svar. Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i väg och gatumiljö finns med i alla partiers program liksom sänkta hastighetsgränser inom tätorten. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. varen på våra frågor har inte enbart besvarats med mycket positiv men många av våra trafiksäkerhetspunkter har kommit med i partiernas partiprogram. Det är dock svårt att dra någon kommunövergripande slutsats av resultatet. 6.9 Täby I Täby har fem partier, p,, och besvarat vår enkät. Kommunen har ingen upphandlad skolskjuts och därför har inte besvarat frågorna. Bland övriga partier finns dock en majoritet som anser att sittplatser för alla, bälten och alkolås är krav som bör ställas vid upphandlig.,5,5,5,5 p,5 ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet 5

26 km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är tre av partierna,, p och mycket positiva medan och ganska positiva. På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade p, och att de är mycket positiva till systemen medan är ganska positiv och tveksam. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade samtliga partier nej eller vet ej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har fått övervägande nej svar. Inte ens frågan om kollektivtrafiken finns med i alla partiers partiprogram. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. Det är dock bara ett fåtal frågor som tas upp i något partiprogram vilket är beklagligt. 6. Upplands-Bro Fem partier,,, och besvarat vår enkät. Alla partier som besvarat våra frågor anser att sittplatser för alla, bilbälten och alkolås bör vara ett krav vid skolskjutsupphandling. Fyra av partierna anser att även utbildning bör vara ett krav. 6 5 ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är tre av partierna,, och mycket positiva medan och är ganska positiva. 6

27 På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade alla partier att de är mycket positiva till systemen utom som svarade ganska positiv. När det gäller frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade endast ett av partierna,, ja. svarade vet ej på frågan. kunde inte besvara frågor angående partiets program då det ännu inte var klart vid svarstillfället. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet fick mycket blandade svar. Alla partier tar upp fysiska trafiksäkerhetsåtgärder i sitt program medan ingen av dem tar upp kampanjer som förändrar attityder eller polisens trafikövervakning. och är de partier som med fyra punkter var är flitigast att ha med trafiksäkerhetsfrågor i sina partiprogram. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. varen har utfallit mycket blandat och man kan inte dra några kommunövergripande slutsatser från dem. 6. Upplands-äsby Fyra partier,, och besvarat vår enkät., och har alla angivit att de anser att sittplatser för alla, bilbälten samt alkolås bör vara ett krav vid upphandling. och har även angivit utbildning som ett krav. har valt att inte besvara frågan då kommunen inte har upphandlade skolskjutsar. km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort finns ingen politisk enighet. är mycket positiva, ganska positiva, tveksamma och mycket tveksamma. motiverar sitt svar med att hastighetsbegränsningen efterlevs inte om den förekommer för mycket. På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade och att de är mycket positiva till systemen medan och är ganska positiva. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla partier utom nej. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har fått genomgående nej svar utom frågan om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder som tas upp i :s, :s och :s partiprogram. Även frågan om kollektivtrafiken tas upp av flera partier vilket dock är genomgående för alla kommuner i länet. 7

28 varsfrekvensen bland de politiska partierna är låg i Upplands-äsby. Detta tillsammans med det faktum att nästan inga trafiksäkerhetsfrågor finns i de politiska partiprogrammen tolkar vi som ett dåligt tecken. 6. allentuna Fem partier p,, p, och besvarat vår enkät. Alla partier som besvarat våra frågor har angivit att sittplatser för alla, bilbälten samt alkolås bör vara ett krav vid upphandling. p,, och har även angivit utbildning som ett krav. 6 5 p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort finns ingen politisk enighet i allentuna. p och är mycket positiva, och är ganska positiva och är tveksamma. På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade alla utom att de är mycket positiva till systemen. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade p och ja, och nej och visste inte De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har till stora delar fått nej eller vet ej svar. Det är endast de fyskska trafiksäkerhetsåtgärderna som finns med i flera partiers (, och ) program. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. Det är dock bara ett fåtal frågor som tas upp i något partiprogram vilket är beklagligt. 8

29 6. axholm Fem partier,,, och besvarat vår enkät. Alla partier som besvarat våra frågor har angivit att bilbälten och utbildning bör vara ett krav vid upphandling av skolskjutsar. Alkolås ser,, och som ett krav medan sittplatser för alla anses som ett krav av,, och. De krav som axholms kommuns politiker anser bör vara med vid skolskjutsupphandlingar stämmer inte helt överens med genomsnittsbilden för länet där utbildning prioriteras av relativt få partier. öjligen kan detta resultat kan ha något att göra med att axholm hör till en av de få kommuner där flertalet skolskjutstransporter utförs med båtar och ej bussar. 6 5 ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort finns ingen politisk enighet i axholm. och är mycket positiva, och är ganska positiva och är tveksamma. På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade partierna på samma sätt som på frågan om km i tätort. och är mycket positiva, och är ganska positiva och är tveksamma. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade ja,, och nej och visste inte. har svarat vet ej på alla frågor gällande partiprogrammet. De övriga frågorna avseende huruvida trafik och trafiksäkerhet behandlas i partiprogrammet har till stora delar fått nej eller vet ej svar. Det är endast de fysiska trafiksäkerhetsåtgärderna som finns med i alla partiers program. Trots att trafiksäkerhetsfrågor i stor utsträckning inte behandlas i partiernas program är det positivt att så många partier i kommunen tagit sig tid att besvara våra frågor. Det är dock bara ett fåtal frågor som tas upp i något partiprogram vilket är beklagligt. 9

30 6. ärmdö ärmdö är en av de två kommuner där alla tillfrågade partier har besvarat vår enkät. Alla partier i ärmdö har angivit att ittplatser för alla, bilbälten och alkolås bör vara ett krav vid upphandling av skolskjutsar. har preciserat sitt svar och anser att bälten alternativt flytvästar skall vara krav samt att alkolås ska finnas i båten/svävaren p ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är man i ärmdö mycket - (, och ) eller ganska positiv. På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade p,, och mycket positiv medan angav ganska positiv och tveksam. svarade att de är positiva till alkolås i fordon och båtar vid nyinköp för kommunens fordonspark. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade, och ja,, p och nej och svarade vet ej. Frågan om fysiska trafiksäkerhetsåtgärder tas upp i partiprogrammet besvarades med ja av alla partier utom av och som svarade vet ej. Genomgående har i stor utsträckning och p svarat nej på våra frågor om trafik i partiprogrammen medan och svarat ja. Den höga svarsfrekvensen i ärmdö tyder på en politisk medvetenhet om trafiksäkerhetsfrågor. Att många frågor dessutom hamnat i partiernas program är mycket positivt.

31 6.5 Österåker åra frågor har besvarats av, p, och i Österåker. Alla partier som besvarat våra frågor har angivit att ittplatser för alla, bilbälten och alkolås bör vara ett krav vid upphandling av skolskjutsar. har dessutom angivit utbildning och kontinuitet som krav.,5,5,5,5 p,5 ittplats Bälten Alkolås Utbildning Kontinuetet km i tätort, IA och Alkolås När det gäller km i tätort är man i Österåker mycket - ( och p) eller ganska positiv. På vår fråga om hur partiet ställer sig till IA (ett system som på olika sätt hjälper föraren att inte överskrida gällande hastighetsbestämmelser) och Alkolås svarade p, mycket positiv medan övriga partier angav ganska positiv. På frågan om trafiksäkerhetskrav vid upphandling av kommunens transporter behandlas i partiets kommunala valprogram svarade alla utom nej. åra övriga frågor om vad som ingår i partiprogrammen fick i mycket hög utsträckning nej svar. Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder finns dock med i både p:s och :s program liksom sänkta hastighetsgränser som finns med i p:s program. Kollektivtrafiken tas upp i alla partiprogram, något som dock är likadant i nästan alla kommuner i länet. Det är inte många partier som tagit sig tid att besvara våra frågor i Österåker. Det är inte heller många trafikrelaterade frågor som tas upp i partiernas program. Dock är partierna som svarat positiva eller ganska positiva till de trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som vi frågat om. 7 Bilagor Bilaga Bilaga Frågeenkät Datamaterial excellark.

32

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg

2004 Notat 0408. Linda Hallenberg Jämställdhet i trafiknämnder Kartläggning av antal kvinnor och män i de nämnder som i Stockholms läns kommuner är ansvariga för trafiksäkerhet och trafikplanering. Linda Hallenberg 2004 Notat 0408 Sammanfattning

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Skolskjutsundersökning

Skolskjutsundersökning Skolskjutsundersökning Sammanställning av enkätfrågor till kommunerna i Stockholms län Lasse Holm 2002 Notat 0209 Förord Det bör vara en självklarhet att alla skolbarn ska kunna färdas säkert till och

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Monica Petersson 2013-08-29 NHO 2013-0140.31 Nämnden för hälsa och omsorg Beställningscentral och organisation av resor

Läs mer

Det perfekta kvarteret

Det perfekta kvarteret Det perfekta kvarteret -- En undersökning av Novus på uppdrag av Gyllenforsen Fastigheter 8 december 2009 1 Vi frågade 600 invånare* i Stockholms Stad om vad som bäst bidrar till ett perfekt kvarter generellt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning Kvalitéts- och utvecklingsavdelningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2014/306 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 maj 2014 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten,

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 23 SEPTEMBER 2013.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 23 SEPTEMBER 2013. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 23 SEPTEMBER 2013. Datum: 2013-09-23 Tid: 19.00 20.30 Plats: Folkets Hus Deltagare: 15 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i

Läs mer

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-63-1.2.1. SID 1 (5) 2012-02-01 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2012-02-09

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2006

Verksamhetsberättelse för 2006 Verksamhetsberättelse för 2006 Styrelsens sammansättning Owe Kannberg Lars Andersson Eric Eriksson Siv Janebjer Bo Ericsson Göran Bondesson Eva Karlsson Inger Lundvall Åke Sanell ordförande vice ordf.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller

BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Ver.rev 01.01 1 (9) BILAGA 1 Ekonomiavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Mathias Tellberg 2010-02-04 AA-039-83333-2009 Miljöcontroller Godkänd av Janina Gröhn, miljöansvarig Återrapportering

Läs mer

Underlagsdokument till jävsregler

Underlagsdokument till jävsregler Underlagsdokument till jävsregler Förebyggande och hantering av jävsituationer inom Mistra Här följer frågor och svar om hur alla inom Mistra med utgångspunkt i Mistras jävsregler kan arbeta för att förebygga

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010

Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Redovisning av enkätundersökningen - Gyllins naturpark, våren 2010 Bakgrund I början av 2010 tog Gatukontorets projektgrupp i samarbete med kulturgeograf Susan Bolgar fram en enkät om Gyllins naturpark.

Läs mer

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter

Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter Kommunala trafiksäkerhetskrav på skolskjutstransporter 1. Vilken/vilka skolskjutsformer använder ni i er kommun? Upphandlad skolskjuts (använd endast frågorna under rubrik 2) Buss i linjetrafik (använd

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

Teknisk rapport Stockholmsenkäten

Teknisk rapport Stockholmsenkäten SBG1000, v1.3, 2010-04-07 INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Karin Hägglund 2012-07-24 1 (5) Teknisk rapport Stockholmsenkäten Bakgrund Sedan 2002 har Sundbybergs stad genomfört Stockholmsenkäten vartannat

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

DOM 2012-11-27 Stockholm

DOM 2012-11-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0615 DOM 2012-11-27 Stockholm Mål nr M 1024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-12 i mål nr M 3064-11, se bilaga A KLAGANDE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Löneutveckling i Järfälla

Löneutveckling i Järfälla Löneutveckling i Järfälla Vad krävs för att Järfälla ska placera sig i topp fem i Stockholms län? Sandra Backlund Rapportnr: Dnr Bun 2016/160 Juni 2016 2016-04-29 1 (13) Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1.

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Linköping - Västervik Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Sverigedemokraterna i Skåne

Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Sverigedemokraterna i Skåne Anders Sannerstedt Sverigedemokraterna gick starkt framåt i valet 2006. I riksdagsvalet fördubblade de sin röstandel jämfört med 2002, och i kommunalvalet

Läs mer

Om överklagande (Bengt Wilde maj 2011)

Om överklagande (Bengt Wilde maj 2011) Om överklagande (Bengt Wilde maj 2011) 1. Allmänt om överklagande Enligt svensk rättstradition ska alla myndighetsbeslut kunna överprövas. Detta för att säkerställa den enskildes intressen och rättssäkerhet.

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid

Tillfälle att prioritera frågan. Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid Tillfälle att prioritera frågan Uppföljning av svenska kommuners arbete för kvinnofrid 24 november, 2005 Inledning...3 Den aktuella uppföljningen...4 Amnestys kommunundersökning och den kommunpolitiska

Läs mer

Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen.

Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen. Från vänster: Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd och Jesper Christensen. Session 61, VTI:s Transportforum 9 januari 2014 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna trafikanter.

Läs mer

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland

Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland Enkätstudie bland passagerarna på Gotlandia II och Gotland - En del av Statens haverikommissions utredning av kollisionen mellan färjorna den 23 juli 9 Rapport maj 1 Enkätstudiens syfte och genomförande

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012 Referensgruppsmöte Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser 9 februari 2012 Slutrapport Innehåll Genomförande av nya hastighetsgränser, statlig väg och kommuner Effekter landsbygd - VTI Effekter

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER

SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER STADSLEDNINGSKONTORET STABEN SID 1 (5) 2010-01-18 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTER, MEDBORGARDIALOGER SAMT ÖVRIGA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER Kollektivtrafik Under medborgardialogerna har frågan vad är bra med

Läs mer

Efter regn kommer sol

Efter regn kommer sol Efter regn kommer sol Kan deliberativ demokrati påverka kommuner att nå hållbar utveckling? Axel, 6 år, Sweden. På Cypern är en solfångare på hustaket en lika vanlig bild som den av det svenska huset med

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

HFS Hälsovinstmätningsprojekt

HFS Hälsovinstmätningsprojekt HFS Hälsovinstmätningsprojekt Evalill Nilsson HFS Nationella konferens Malmö 061026 Vad är hälsovinstmätning? Med hälsovinstmätning menar vi mätning av patienternas självskattade hälsa, före och efter

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008?

Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Basal hemsjukvård - vad har hänt sedan 2008? Resultat från undersökning hösten 2010 Närsjukvårdsavdelningen Utvecklingsavdelningen Rapporten är framställd av: Marjaliisa Abrahamsson Anne-Maj Berggren Elisabeth

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

Miljöbilssituationen i Höör

Miljöbilssituationen i Höör Miljöbilssituationen i Höör ** 2 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Juni 2007 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Kungsgatan 16 Org.nr. 802400-0674 753 32 Uppsala e-post:

Läs mer

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell

Taxiundersökning. 2001 Rapport 3. Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor. Helena Hartzell Taxiundersökning Intervjuer med 200 taxiresenärer kring deras erfarenheter från taxiresor Helena Hartzell 2001 Rapport 3 Förord Taxitrafiken i Stockholm utgör en betydande del av det totala trafikarbetet

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län

Moderaterna bygger för det växande Stockholm. Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Moderaterna bygger för det växande Stockholm Under nästa mandatperiod bygger vi närmare 57 000 nya bostäder i Stockholms stad och län Vi välkomnar att Stockholmsregionen växer 2010-08-26 Stockholmsregionen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009

Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 Brukarundersökning av Korttidsvistelse Socialförvaltningen 2009 1 Inledning Bakgrund och syfte Brukarundersökning avseende korttidsvistelse har tidigare gjorts 2004 och 2007. Denna brukarundersökning är

Läs mer

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden?

Hur jämställd är landsbygden? Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Scandinav Frågor ställda till landsbygdsbor som definierar sig som män. 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid.

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Kundundersökning juli 2012 Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun

Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola. Mjölby kommun Revisionsrapport Rutiner för registerutdrag vid anställning inom förskola och grundskola Mjölby kommun Håkan Lindahl Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfråga... 1 Metod... 2 Lagens syfte och tillämpning...

Läs mer

Verksamhetsrapport 2002

Verksamhetsrapport 2002 Verksamhetsrapport 2002 Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Uppdrag 2002 Hälso- och sjukvårdsberedningarna ansvarar för att utvärdera det strategiska målet för hälso- och sjukvård utifrån analyser av befolkningens

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR!

SKULLE DET INNEBÄRA ATT TULLINGE BLIR EN EGEN KOMMUN? HÄR FÅR DU SVAR PÅ DINA FRÅGOR! f ör att öka Tullingebornas inflytande över Tullinge för närdemokrati, delaktighet och gemenskap för att bevara och utveckla Tullinges unika karaktär Rösta JA i folkomröstningen den 14 sept. VAD SKULLE

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer