Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008"

Transkript

1 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

2

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008

4 Use of computers and the Internet by private persons in 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering Privatpersoners användning av datorer och Internet. Previous publication Har utkommit årligen sedan år 2000, utom Use of computers and the Internet by private persons. Has been published yearly since 2000, except Producent Producer SCB, enheten för investeringar, FoU och IT Statistics Sweden, Investments, R&D and IT Unit Box SE Stockholm, Sweden Förfrågningar Peter Skatt, Inquiries Shubila Balaile, Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i denna publikation. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Use of computers and the Internet by private persons in Omslag/Cover: Ateljén, SCB Foto/Photo: Jan-Aage Haaland, SCB ISSN ISBN (print) URN:NBN:SE:SCB-2008-IT01BR0801_pdf (pdf)

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Förord Förord Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet genomfört undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet. Uppgifter har samlats in genom tilläggsfrågor till ett urval av personer i åldern 16 till 74 år som intervjuats i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). I rapporten ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och Internet. Redovisningen omfattar bl.a. var och hur ofta man använt datorer och Internet samt till vad Internet utnyttjats. En viss fokusering görs på att jämföra användningsmönster hos olika grupper. Rapporten innehåller också vissa uppgifter om tillgång till och användning av dator och Internet hos barn under 16 år samt hos äldre. Dessa uppgifter är hämtade från undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF). Publikationen blev möjlig genom stöd från.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)..SE är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Läs mer på Statistiska centralbyrån i december 2008 Lars Melin Birgitta Mannfelt SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 275. Förord...3 Inledning...7 Sammanfattning...9 Andelen Internetanvändare ökar...9 Internet fortfarande mindre vanligt bland de äldre...9 Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet...9 Vanligast att söka information och skicka e-post...9 Närmare använde fildelningsprogram våren Drygt var tredje använder Internet för e-handel...10 Norden i täten i Europa...10 Är alla IT-användare?...10 Teckenförklaringar och förkortningar...10 Internetutvecklingen Vanligt med Internet hemma...11 Andelen Internetanvändare stiger efter tillfällig nedgång...12 Användning av Internet...15 Hur ofta använder vi Internet?...15 Vanligast att använda Internet i hemmet...17 Mobila anslutningar...18 Till vad används Internet...21 Olika användningsområden...21 E-handel...23 Köpvanor på Internet könsbundna...23 Mindre vanligt att man direkt laddar ner det man köper på Internet...24 Internet ersätter...24 Egen domän...27 Mindre vanligt att man registrerat eget domännamn på Internet...27 Avancerad användning av Internet och Mobiltelefoni...29 Kvinnor bloggar, män fildelar och spelar...29 Mobiltelefon i alla fickor...29 Internetanvändning i vissa grupper...33 Yngre medelålders äldre...33 Låg-, mellan och högutbildade...35 Anställda, egna företagare och arbetslösa Dator- och Internetanvändning bland barn och äldre...41 Äldres dator- och Internetanvändning...41 Barns dator- och Internetanvändning...44 Internationella jämförelser...49 Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning...49 Bredband allt vanligare...50 Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Britter, danskar och norrmän och är de flitigaste e-handlarna Vanligt att söka hälsoinformation via Internet Många läser nyheterna på nätet Tabeller Kommentarer till tabellerna Tabellförteckning Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Statistikens aktualitet Jämförbarhet och Samanvändbarhet Tillgänglighet och förståelighet Bilagor Bilaga 1. EU-enkäten till individer: Frågeformulär Bilaga 2. Intervjuarinstruktioner EU-enkät till individer In English Summary The number of Internet users increases Internet still less common among older people Fast connections to the Internet more common Most common to seek information and send Almost used peer-to-peer file sharing Roughly one out of three use the Internet for e-commerce The Nordic region on top in Europe Is everyone a user of Information Technology? List of tables List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån

9 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Inledning Inledning I denna rapport görs ett försök att beskriva informationsteknikens betydelse för privatpersoner i det moderna samhället. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Textavsnittet avslutas med en jämförelse mellan förhållandena i Sverige och några andra europeiska länder. De flesta uppgifterna är hämtade från Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om IT ställts till ett urval av personer i åldern år. Uppgifterna om barns och äldres IT-användning har hämtats från SCB:s undersökning av Levnadsförhållanden (ULF). Undersökningarna innehåller data från många frågor om olika aspekter av tillgång till IT och hur IT används och har också en stor mängd bakgrundsvariabler. Det har därför inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I texten kommenteras främst situationen för kvinnor och män respektive olika åldersgrupper separat. Liknande undersökningar har också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats av EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå presenteras av Eurostat i fritt tillgängliga databaser. Databaserna kan nås från Eurostats hemsida: I slutet på rapporten finns en tabellbilaga med resultat från undersökningen om Privatpersoners användning av datorer och Internet presenterade i form av andelar och i absoluta tal uppräknat till populationen. Här redovisas resultaten från de flesta av frågorna som ingått i undersökningen Eftersom resultaten kommer från en urvalsundersökning och därför har en viss osäkerhet ska dessa tolkas med försiktighet särskilt för mindre grupper där uppgifterna bör ses som en indikation av nivåer och inte som faktiska antal. Statistiska centralbyrån 7

10 8 Statistiska centralbyrån

11 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Sammanfattning Sammanfattning Andelen Internetanvändare ökar Den ökning av andelen Internetanvändare som man tidigare har observerat fortsätter. Efter en tillfällig nedgång år 2007 är andelen regelbundna Internetanvändare år 2008 den högsta någonsin. Andelen personer som använt Internet regelbundet under första kvartalet åren 2003 till 2008 varierade mellan 69 procent (2003) och 84 procent (2008). Internet fortfarande mindre vanligt bland de äldre Över 90 procent av alla i åldern år använde Internet under första kvartalet Bland åringarna var andelen drygt 80 procent och bland åringarna drygt 70 procent för att sjunka till drygt 40 procent i den äldsta åldersgruppen. Skillnaderna mellan kvinnor och män var små utom i de bägge högsta åldersgrupperna där andelen kvinnor var betydligt lägre. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet Omkring 20 procent av alla i åldern år använde traditionellt modem och telefonlinje eller ISDN vid anslutning till Internet i hemmet under våren Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna med undantag från gruppen män i åldern år där andelen är 31 procent. Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har fortsatt att öka. Under våren 2008 använde 74 procent en bredbandsanslutning 1 till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent. Vanligast att söka information och skicka e-post Internet används för många olika ändamål. Mycket populärt är att söka information om varor eller tjänster. Drygt 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under första kvartalet Ännu mer populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på nära 80 procent. Två personer av tre i åldern år använde en Internetbank under första kvartalet Denna syssla är mindre populär bland kvinnor än bland män. Ungefär 85 procent av alla i åldern år använde en Internetbank medan motsvarande andel i åldern år endast är drygt 30 procent. Många människor, närmare hälften av alla i åldern år, använde under första kvartalet 2008 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även denna syssla är mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen närmare 60 procent bland de i åldern år medan andelen är ungefär 20 procent bland de i åldern år. 1 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. Statistiska centralbyrån 9

12 Sammanfattning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Närmare använde fildelningsprogram våren 2008 Mer än var tredje man i åldern år har använt ett fildelningsprogram för att utbyta filmer, musik eller videofiler under våren Av samtliga undersökta har ungefär var tionde person använt fildelningsprogram. Andelen användare bland kvinnor är mindre än hälften så stor som bland män. Drygt var tredje använder Internet för e-handel Nära 40 procent av alla i åldern år har använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet Sverige hamnar därmed på femte plats bland de undersökta länderna. Storbritannien har den allra högsta, 49 procent. Det motsatta, att sälja varor eller tjänster via Internet, har bara drygt en av sju gjort. Den vanligaste varan/tjänsten att köpa för både kvinnor och män är resor och logi. För många varor/tjänster finns annars tydliga skillnader mellan vad kvinnor respektive män handlar på Internet för privat bruk. Filmer/ musik, Aktier/försäkringar/finansiella tjänster, hemelektronik, datorer/datautrustning, programvaror och dataspel samt tips/lotto/vadslagning är kategorier där män är vanligare som köpare än kvinnor, för kläder och sportartiklar samt i någon mån böcker är kvinnorna vanligare som köpare. Mat och specerivaror är fortfarande den produkt som är minst populär att köpa via Internet. Norden i täten i Europa De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Norge är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder fler än åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Sverige och Nederländerna är andelen drygt 80 procent och i Danmark och Finland som kommer närmast efter, är andelen ungefär 75 procent. Är alla IT-användare? Undersökningen av privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 visar att praktiskt taget alla har en mobiltelefon och nästan 90 procent har en persondator hemma. Över 80 procent har tillgång till Internet hemma. Men andelen som har tillgång till IT i olika former ökar ganska långsamt och bland äldre är tillgången till datorer och Internet inte lika hög som i lägre åldrar. I åldersgruppen år har endast knappt var fjärde tillgång till Internet. Teckenförklaringar och förkortningar Noll 0 Mindre än 0,5 0,0 Mindre än 0,05.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma * Preliminär uppgift 10 Statistiska centralbyrån

13 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Internetutvecklingen Internetutvecklingen Vanligt med Internet hemma År 2003 var antalet svenskar som har tillgång till Internet i hemmet knappt 4,7 miljoner. Fem år senare har denna siffra ökat med ca 1,3 miljoner vilket gör att det idag, år 2008, är nästan 6 miljoner personer som har tillgång till Internet i sina hem. Diagram 1 visar utvecklingen över andelen personer av befolkningen med tillgång till Internet i hemmet uppdelat på kön. Andelen var hög för båda könen redan procent för männen och 70 procent för kvinnorna. Fram till 2008 ökade männen sin andel med 13 procentenheter till 89 procent. Under samma tidsperiod närmade sig kvinnorna männens nivå genom att deras andel ökade med 16 procentenheter till 86 procent. Diagram 1. Andel personer i åldern år med tillgång till Internet i hemmet , efter kön, procent Män Kvinnor Diagram 2a och 2b visar utvecklingen över andelen personer i befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet uppdelat på åldersgrupper för män respektive kvinnor. Båda könen uppvisar ett liknande mönster där alla åldersgrupper ökar sin andel under tidsperioden. Den äldsta gruppen åringarna skiljer sig dock från övriga åldersgrupper genom att de ligger på en betydligt lägre nivå. Däremot är förändringen mellan 2003 och 2008 störst i denna grupp och särskilt då för de äldre kvinnorna. De ökar från en andel på 40 procent till 71 procent. Statistiska centralbyrån 11

14 Internetutvecklingen Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Diagram 2a och 2b. Andel personer i åldern år med tillgång till Internet i hemmet , efter ålder, procent Män Kvinnor år år år år år år år år år år Andelen Internetanvändare stiger efter tillfällig nedgång En annan fråga som ställs och som också ger en bild av spridningen av Internet är i vilken mån man använder Internet. Har man inte tillgång till Internet i sitt hem finns ändå möjligheten att man är användare av Internet genom tillgång via arbetsplatsen, i skolan osv. Tabell 1 redovisar andelen personer som under 2003 till 2008 använt Internet efter kön och hur ofta man använt Internet. De svarande har grupperats efter om de använder Internet regelbundet, sällan eller aldrig. Tabell 1. Andel personer i åldern år som använt Internet efter kön och hur ofta man använt Internet *, procent Kön Frekvens Män Regelbundet Sällan Aldrig Kvinnor Regelbundet Sällan Aldrig Totalt Regelbundet Sällan Aldrig * En regelbunden användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per arbetsdag de senaste 3 månaderna och minst en gång per vecka de senaste 3 månaderna. Sällan-användarna utgör en sammanslagning av tre kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per månad de senaste 3 månaderna, mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna samt inte de senaste 3 månaderna men tidigare 12 Statistiska centralbyrån

15 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Internetutvecklingen Sett över hela perioden ökar andelen Internetanvändare både bland kvinnor och bland män. De som säger sig aldrig ha använt Internet minskar totalt med mer än hälften från en dryg femte del 2003 till knappa tiondelen I motsvarande mån sker en ökning bland dem som regelbundet använder Internet. År 2007 är den enda gången som användandet minskar från föregående år. Det tycks dock som att nedgången var tillfällig. År 2008 ökar återigen den regelbundna användningen till sin högsta nivå någonsin (84 procent). I antal betyder det att det är över 6 miljoner svenskar som använder Internet minst en gång i veckan. Tabell 2. Andel personer i åldern år som använt Internet efter ålder och hur ofta man använt Internet *, procent Frekvens Regelbundet Sällan Aldrig Regelbundet Sällan Aldrig Regelbundet Sällan Aldrig Regelbundet Sällan Aldrig Regelbundet Sällan Aldrig Tabell 2 visar andelen personer som åren 2003 till 2008 använt Internet efter ålder och hur ofta man använt Internet. Som framgår är det de äldre som står för den största förändringen i användningen av Internet uppgav nästan hälften av åringarna att de aldrig använt Internet. Motsvarande siffra för 2008 är nere på knappt en fjärdedel. När det gäller de som regelbundet använder nätet närmar sig de äldre de yngre men gapet mellan grupperna är ändå stort p.g.a. den stora nivåskillnaden i utgångsläget. * En regelbunden användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per arbetsdag de senaste 3 månaderna och minst en gång per vecka de senaste 3 månaderna. Sällan-användarna utgör en sammanslagning av tre katgorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per månad de senaste 3 månaderna, mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna samt inte de senaste 3 månaderna men tidigare Statistiska centralbyrån 13

16 14 Statistiska centralbyrån

17 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Användning av Internet Användning av Internet Hur ofta använder vi Internet? I det föregående avsnittet konstaterades att användningen av Internet återigen ökar efter en tillfällig nedgång. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små men det finns alltjämnt ett betydande gap i användningen mellan äldre och yngre. Tabell 3 visar andelen personer som under första kvartalet 2008 använt Internet efter utbildningsnivå och hur ofta man använt Internet. Tabell 3. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 använt Internet efter utbildningsnivå, kön och hur ofta man använt Internet *, procent Kön Frekvens Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Män Regelbundet Sällan Aldrig Kvinnor Regelbundet Sällan Aldrig Totalt Regelbundet Sällan Aldrig En jämförelse mellan de med längst och kortast utbildning visar att det även här finns en påtaglig skillnad mellan olika grupper. De med eftergymnasial utbildning är en grupp där användningen är mycket frekvent och där endast en procent uppger att de aldrig använt Internet. De med förgymnasial utbildning är inte lika flitiga men det är ändå nästan sju av tio som uppger sig vara regelbundna användare. Däremot är det var femte person bland de med kortast utbildning som säger sig aldrig ha använt Internet. Detta mönster skiljer sig inte heller åt mellan kvinnor och män. * En regelbunden användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per arbetsdag de senaste 3 månaderna och minst en gång per vecka de senaste 3 månaderna. Sällan-användarna utgör en sammanslagning av tre kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per månad de senaste 3 månaderna, mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna samt inte de senaste 3 månaderna men tidigare Statistiska centralbyrån 15

18 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Diagram 3. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 använt Internet efter sysselsättning och hur ofta man använt Internet *, procent Pensionärer och andra Arbetslösa Egna företagare Anställda Studerande Regelbundet Sällan Aldrig Diagram 3 visar andelen personer som under första kvartalet 2008 använt Internet efter sysselsättning och hur ofta man använt Internet. Som framgår av diagrammet återspeglar användningen utifrån sysselsättning den nära kopplingen till ålder (jmf med användning efter ålder, tabell 2). Pensionärer och andra uppvisar den största andelen personer som uppger att de aldrig använt Internet. Bland studerande är nästan samtliga regelbundna användare. För de grupper som är i en förvärvsarbetande fas i livet är andelen regelbundna användare tämligen hög (över 80 procent). Personer som har någon typ av anställning ligger något högre än arbetslösa och egna företagare. * En regelbunden användare är här en sammanslagning av två kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per arbetsdag de senaste 3 månaderna och minst en gång per vecka de senaste 3 månaderna. Sällan-användarna utgör en sammanslagning av tre kategorier av svarande: de som använt Internet minst en gång per månad de senaste 3 månaderna, mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna samt inte de senaste 3 månaderna men tidigare 16 Statistiska centralbyrån

19 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Användning av Internet Vanligast att använda Internet i hemmet Män 100 Diagram 4a och 4b. Andel personer i åldern år som använt Internet efter kön och var man använt Internet, , procent. Kvinnor I hemmet På arbetsplats I skolan I någon annans hem På annan plats 0 I hemmet På arbetsplats I skolan I någon annans hem På annan plats Diagram 4a och 4b jämför andelen personer som använt Internet efter kön och var man använt Internet för de två senaste årens undersökningar. Såväl män som kvinnor visar en klar preferens för att använda Internet i hemmet. Utöver hemmet är arbetsplatsen mest frekvent och minst vanligt är att det sker i skolan. Mellan 2007 och 2008 skedde inga påtagliga förändringar. I kvinnornas fall ökade användningen något på alla platser medan männen ökade lite eller inte alls (i skolan och i någon annans hem). Diagram 5 visat att den starka preferensen för att använda Internet i hemmet också gäller både yngre och äldre. Det egna hemmet är nämligen den överlägset vanligaste platsen för att använda Internet i alla åldersgrupper. För de som är äldre än 25 år följer användningen ungefär samma mönster som i diagram 4a och 4b. Den avvikande gruppen är de som är mellan år gamla. I denna den yngsta åldersgruppen är skolan, av naturliga skäl, den näst vanligaste platsen där man använder Internet och det är mer än dubbelt så vanligt att det sker hemma hos någon annan än att det sker på arbetsplatsen. Statistiska centralbyrån 17

20 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Diagram 5. Andel personer i åldern år som använt Internet 2008 efter ålder och var man använt Internet, procent I hemmet På arbetsplatsen I skolan I någon annans hem 20 På annan plats Mobila anslutningar Olika former av mobila anslutningsmöjligheter till Internet har tillkommit under senare år. Mobiltelefon och möjligheten att ansluta sin dator via ett trådlöst nätverk utanför hemmet eller arbetsplatsen blir vanligare. I diagram 6a och 6b jämförs andelen personer 2007 och 2008 som använt olika mobila anslutningsmöjligheter efter anslutningsätt och kön. Diagram 6a och 6b. Andel personer i åldern år som använt olika mobila anslutningsmöjligheter till Internet efter anslutningssätt och kön, procent Män Kvinnor GPRS 3G Handdator Trådlöst nätverk 0 GPRS 3G Handdator Trådlöst nätverk 18 Statistiska centralbyrån

21 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Användning av Internet Mobila anslutningarna till Internet är inte så populära. Andelen ansluta via handdator är särskilt låg. Sedan förra året har denna typ av anslutning dessutom minskat sin andel användare, vilket också är fallet med anslutning via GPRS. Anslutning via 3G har bland männen ökat något men är bland kvinnorna oförändrad. Dock har anslutning via trådlöst nätverk blivit mer använt av båda könen. Männen är fortfarande de som i större utsträckning använder sig av trådlöst nätverk men kvinnorna har ökat sin andel mest och därmed har de också minskat skillnaden mellan könen sedan Statistiska centralbyrån 19

22 20 Statistiska centralbyrån

23 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Till vad används Internet Till vad används Internet Olika användningsområden Diagram 7 listar ett antal aktiviteter som utförs på nätet sorterat efter andelen personer som utfört dem uppdelat på kön. För de mest populära sysselsättningarna som att skicka och ta emot e-post och att söka information om varor och tjänster är andelen hög för både kvinnor och män med en liten övervikt för männen. 65 procent av alla i åldern år nyttjar Internet för att uträtta bankärenden även här är andelen något större för män (69 procent) än för kvinnor (60 procent). För ett antal av de mindre populära användningsområdena skiljer sig beteendet mellan kvinnor och män åt. Andelen män som har laddat ner programvara är mer än dubbelt så hög som motsvarande andel bland kvinnorna. Samma sak gäller också för den minst efterfrågade aktiviteten att prenumerera på nyhetstjänster. I gengäld ligger andelen kvinnor som använt Internet för att söka hälsoinformation 15 procentenheter högre än samma andel för män. Diagram 7. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 använt Internet för olika ändamål efter kön, procent Sökt information om varor eller tjänster Skickat eller tagit emot e-post Använt Internetbank Läst eller laddat ner nättidningar eller elektroniska tidskrifter Lyssnat på webbradio/sett på webb-tv Hämtat information från myndigheter Använt tjänster med anknytning till resor eller inkvartering Laddat ner programvara Laddat ner/lyssnat på musik Sökt kunskap i utbildningssyfte Läsa bloggar Laddat ner blanketter från myndigheter Skickat data till myndigheter Laddat ner/tittat på filmer eller videofiler Sökt hälsoinformation Sökt information om olika utbildningar och kurser Letat efter jobb, skickat jobbansökan Sålt varor eller tjänster Prenumererat på nyhetstjänster Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 21

24 Till vad används Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Tabell 4 listar på motsvarande sätt som Diagram 7 ett antal aktiviteter som utförs på Internet efter kön och ålder. Av tabell 4 framgår det att åldersdimensionen inte ändrar tendensen från föregående avsnitt särskilt mycket. De mest frekventa aktiviteterna är fortfarande att skicka och ta emot e-post och att söka information om varor och tjänster sett över både ålder och kön. Minst populärt är att prenumerera på nyhetstjänster och att sälja varor eller tjänster. För vissa åldrar kan dock noteras att skillnaderna mellan kvinnor och män är särskilt framträdande. I åldersgrupperna och är differenserna i andelar ungefär 20 procentenheter (jmf med föregående avsnitt) högre för kvinnor än för män när det gäller att söka hälsoinformation. Å andra sidan är andelen män som laddat ner programvara nästan 3 gånger större i åldersgruppen år. Och i gruppen år är andelen mer än tre gånger så stor när det gäller att prenumerera på nyhetstjänster. Tabell 4. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 använt Internet för olika ändamål efter ålder, procent Aktivitet Sökt information om varor eller tjänster Män Kvinnor Skickat eller tagit emot e-post Män Kvinnor Använt Internetbank Män Kvinnor Läst eller laddat ner nättidningar eller Män elektroniska tidskrifter Kvinnor Lyssnat på webbradio/sett på webb-tv Män Kvinnor Hämtat information från myndigheter Män Kvinnor Använt tjänster med anknytning till resor Män eller inkvartering Kvinnor Laddat ner programvara Män Kvinnor Laddat ner/lyssnat på musik Män Kvinnor Sökt kunskap i utbildningssyfte Män Kvinnor Läsa bloggar Män Kvinnor Laddat ner blanketter från myndigheter Män Kvinnor Skickat data till myndigheter Män Kvinnor Laddat ner/tittat på filmer eller videofiler Män Kvinnor Sökt hälsoinformation Män Kvinnor Sökt information om olika utbildningar Män och kurser Kvinnor Letat efter jobb, skickat jobbansökan Män Kvinnor Sålt varor eller tjänster Män Kvinnor Prenumererat på nyhetstjänster Män Kvinnor Statistiska centralbyrån

25 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Till vad används Internet E-handel Diagram 8a och 8b jämför andelen personer i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster för privat bruk under perioden april 2006 mars 2008 efter kön och ålder. Den totala andelen som handlat via Internet har stått still de senaste 2 åren. Under perioden april 2006 mars 2007 (12 månader) hade drygt hälften (53 procent) av alla i åldern 16 till 74 år handlat på Internet för privat bruk. Motsvarande andel för perioden april 2007 mars 2008 var också 53 procent. Diagram 8a och 8b visar dock att det i männens fall handlar om att de flesta åldersgrupper faktiskt minskat sin e-handel något. Den oförändrade totalen beror på att gruppen år ökade sin e- handel i en omfattning som räckte för att kompensera för den vikande efterfrågan bland övriga grupper. Även bland kvinnorna minskade de flesta åldersgrupper sina andelar av e-handel. Men, likt männen, kompenserades denna minskade efterfrågan av ökade andelar bland kvinnor i mellan 35 och 44 år samt hos de allra äldsta kvinnorna. Män Diagram 8a och 8b. Andel personer i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk under perioden april 2006 mars 2008 efter ålder och kön, procent Kvinnor år år år år år år år år år år år år Köpvanor på Internet könsbundna Diagram 9a och 9b jämför andelen personer i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster för privat bruk under perioden april 2006 mars 2008 efter olika varor och tjänster och kön. Som framgår av diagram 9a och 9b har köpvanorna avseende vad som e-handlas också varit mycket stabila de senaste två åren och den variation som finns är snarare knuten till kön. Den vanligaste varan/tjänsten att köpa för både kvinnor och män är resor och logi. För många varor/tjänster finns annars tydliga skillnader mellan vad kvinnor respektive män handlar på Internet för privat bruk. Filmer/ musik, Aktier/försäkringar/finansiella tjänster, hemelektronik, datorer/datautrustning, programvaror och dataspel samt tips/lotto/vadslagning är kategorier där män är vanligare som köpare än kvinnor, för kläder och sportartiklar samt i någon mån böcker är kvinnorna Statistiska centralbyrån 23

26 Till vad används Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 vanligare som köpare. Mat och specerivaror är fortfarande den produkt som är minst populär och efterfrågas varken av män eller av kvinnor. Diagram 9a och 9b. Andel personer i åldern år som under tiden april 2006 till mars 2008 för privat bruk köpt olika varor eller tjänster över Internet efter kön, procent Män Kvinnor Resor/logi Biljetter till evenemang Böcker/tidningar/läromedel Film/musik Kläder/sportartiklar Aktier/försäkringar/andra finansiella tjänster Hemelektronik/kameror Datorer/datautrustning Programvara/dataspel Hushållsvaror Tips/lotto/vadslagning Mat/specerier Mindre vanligt att man direkt laddar ner det man köper på Internet Vissa varor som filmer eller musik, böcker, tidningar eller datorbaserade läromedel samt programvara eller dataspel kan laddas ner elektroniskt i stället för att levereras via vanlig post. Andelen personer som valt detta leveranssätt ligger för alla dessa tre kategorier kring fem procent. Detta innebär att en minoritet av dem som beställt filmer eller musik respektive böcker och tidningar valt att ladda ner materialet direkt. Programvaror och dataspel har däremot i de flesta fall levererats elektroniskt. Internet ersätter På frågan om när man senast använde Internet var det 89 procent av männen och 86 procent av kvinnorna som svarade att de använt Internet under de tre senaste månaderna. Totalt är det 5,9 miljoner personer i antal räknat. Dessa personer fick uppge om det finns sysslor som de utför på Internet istället för på annat sätt, som t.ex. att läsa nyheter via Internet istället för i en tryckt tidning. 24 Statistiska centralbyrån

27 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Till vad används Internet Tabell 5. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 utfört aktiviteter på Internet i stället för på annat sätt efter kön och aktivitet, procent Aktivitet Omfattning Män Kvinnor Läser nyheter på Internet istället för i tryckt tidning Laddar ner musik istället för att köpa en CDskiva Laddar ner filmer istället för att köpa/hyra DVD/VHS Lyssnar på webbradio istället för att lyssna på vanlig radio Har kontakt via Internet istället för personlig kontakt (via telefon eller besök) med myndigheter, kommuner landsting Totalt I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del Tabell 5 indikerar att en betydande andel av både män och kvinnor använder Internet som nyhetskälla istället för tryckta tidningar. 42 procent av männen och ungefär lika många av kvinnorna uppger att de till viss del följer nyheter på Internet istället för i tryckt form. Mer än var femte man och 14 procent av kvinnorna gör det i stor utsträckning. Däremot är det inte lika brukligt att ladda ner musik eller film istället för att köpa eller hyra på vanligt sätt. Tabell 6. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 utfört aktiviteter på Internet i stället för på annat sätt efter ålder och aktivitet, procent Aktivitet Omfattning Läser nyheter på Internet istället för i tryckt tidning Laddar ner musik istället för att köpa en CD-skiva Laddar ner filmer istället för att köpa/hyra DVD/VHS Lyssnar på webbradio istället för att lyssna på vanlig radio Har kontakt via Internet istället för personlig kontakt (via telefon eller besök) med myndigheter, kommuner landsting I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del I stor utsträckning Till viss del Tabell 6 redovisar andelen personer som utför aktiviteter på Internet istället för på annat sätt efter ålder och aktivitet. Av tabellen framgår att det framför allt är de yngre som utför saker på Internet istället för på annat sätt. I åldersgruppen år är det så många som tre av fyra som till viss del eller i stor utsträckning följer nyheter på Internet istället för i tryckt form. Den yngsta åldersgruppen dominerar alla kategorier av aktiveter utom när det gäller att kontakta offentliga organisationer via Internet istället för genom telefon eller besök. Statistiska centralbyrån 25

28 26 Statistiska centralbyrån

29 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Egen domän Egen domän Mindre vanligt att man registrerat eget domännamn på Internet I årets undersökning tillfrågades individerna om de registrerat eget domännamn på Internet. Diagram 10 redovisar andelen personer som registrerat eget domännamn på Internet efter kön och ålder. Som framgår av diagrammet är andelarna förhållandevis låga. Totalt är det endast 15 procent av svenskarna som 2008 har registrerat eget domännamn på Internet. Skillnaden mellan åldersgrupper är i relativa termer stor mellan högsta och lägsta andel. För de män med den högsta andelen, åldersgruppen år, är andelen nästan dubbelt så hög som för männen i åldersintervallet år som har den lägsta andelen. I kvinnornas fall är samma skillnad i andel mer än tre gånger så stor med högsta andel i åldersintervallet år (21 procent) och lägsta andel för de i gruppen år. Männen är mer benägna att registrera eget domännamn på Internet än kvinnorna. För alla åldersgrupper utom i åldersgruppen år är andelen för män markant högre än den jämförbara andelen för kvinnor. I åldersgruppen år är det däremot kvinnorna som har en klart högre andel än männen. Det är också kvinnorna i denna åldergrupp (45 54) som har den högsta andelen av alla grupper. Diagram 10. Andel personer i åldern år som registrerat eget domännamn på Internet efter kön och ålder, procent Män Kvinnor år år år år år år Diagram 11 jämför andelen personer som registrerat eget domännamn på Internet efter kön och sysselsättning. För nästan alla grupper är andelarna låga. Det stora undantaget finns i gruppen egna företagare. I denna grupp säger sig nästan 40 procent av männen och nära 35 procent av kvinnorna ha registrerat eget domännamn på Internet. Också här är det männen som överlag har andelar något över kvinnornas utom i gruppen anställda. Statistiska centralbyrån 27

30 Egen domän Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Diagram 11. Andel personer i åldern år som registrerat eget domännamn på Internet efter kön och sysselsättning, procent Män Kvinnor 0 Studerande Anställda Egna företagare Arbetslösa Pensionärer och andra Diagram 12. Andel personer i åldern år som planerar att registrera eget domännamn på Internet efter kön och ålder, procent Män Kvinnor år år år år år år Att registrera eget domännamn på Internet kan konstateras vara måttligt populärt. I nuläget verkar det inte heller som att det kommer att öka i popularitet. Diagram 12 redovisar nämligen resultatet på frågan om man planerar att i framtiden registrera ett eget domännamn. Andelen unga män (16-24 år) skiljer ut sig från övriga genom att den ligger påtagligt högre än andra grupper ändå är det mindre än var tionde som tänker registrera eget domännamn. Den vanligaste toppdomänen är.se som har registrerats av nio procent. 28 Statistiska centralbyrån

31 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Avancerad användning Avancerad användning av Internet och Mobiltelefoni Kvinnor bloggar, män fildelar och spelar Användningen av Internet rymmer ett spektra av aktiviteter som förutsätter mer eller mindre it-vana. Diagram 13 visar, uppdelat på kön, andelen personer för ett antal aktiviteter som främst utövas av användare, vars itmognad kan antas vara högre än genomsnittet för befolkningen. Diagram 13. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2008 använt Internet för olika avancerade ändamål efter kön, procent Spelat nätverksspel med andra Använt fildelning Har använt Internet för: Skapa eller underhålla bloggar Har använt Internet för: Videosamtal Män Kvinnor Har använt Internet för: IP-telefoni Ur diagram 13 kan utläsas att det är tre gånger så vanligt att män spelar i nätverk över Internet med andra eller att de fildelar än att kvinnor gör det. Det är också nästan dubbelt så vanligt förekommande hos män än hos kvinnor att använda Internet för telefoni. Det är dock mer populärt bland kvinnor än män att skapa eller underhålla bloggar. Mobiltelefon i alla fickor Deltagarna i undersökningen tillfrågades om de använder mobiltelefon och som framgår av diagram 14 så är det nästan alla (95 procent) som gör det. Mobiltelefonen är vanlig i alla åldersgrupper och inte för någon grupp är andelen mobiltelefonanvändare lägre än 85 procent. Statistiska centralbyrån 29

32 Avancerad användning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Diagram 14. Andel personer i åldern år 2008 som använder mobiltelefon efter kön och ålder, procent Män Kvinnor år år år år år år Vidare tillfrågades de som sa sig vara mobiltelefonanvändare vad de gör med mobiltelefonen. Tabell 7 visar andelen personer för ett antal aktiviteter som utförs med mobiltelefon efter kön, ålder och aktivitet. Ungefär en tredjedel av båda könen ägnar sig åt det som är mest populärt att göra via mobilen skicka foton eller videoklipp. Det är främst är de yngre som ägnar sig åt denna syssla. Att surfa på Internet via mobilen är dubbelt så populärt bland männen totalt sett. För kvinnor och män i de lägre åldrarna är inte skillnaderna så stora. Över lag är skillnaderna i andelar för de aktiviteter som utförs med mobiltelefon förknippade med ålder och inte så mycket med kön. Tabell 7. Andel personer i åldern år 2008 som använder mobiltelefon till olika avancerade ändamål efter ålder och kön, procent Aktivitet Totalt Skickat foton eller videoklipp Män Kvinnor Lagt upp foton eller videoklipp Män Kvinnor Surfat på Internet Män Kvinnor Läst e-post Män Kvinnor Laddat ner/tittat på TV eller Män video Kvinnor Betalat varor/tjänster Män Kvinnor Hittat adress/tjänster Män Kvinnor Statistiska centralbyrån

33 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Avancerad användning I tabell 8 redovisas andelen personer som betalar för användning av mobiltelefoni i förskott eller i efterhand uppdelat på kön och ålder. sgrupperna mellan betalar oftare i efterhand än i förskott och för de yngsta och de äldsta gäller det omvända. Tabell 8. Andel personer i åldern år 2008 som använder mobiltelefon efter betalningssätt, ålder och kön, procent Aktivitet Totalt Förskottsbetalning Betalar i efterhand Män Kvinnor Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 31

34 32 Statistiska centralbyrån

35 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Internetanvändning Internetanvändning i vissa grupper Internetanvändningen varierar mellan olika grupper. I detta kapitel görs en sammanfattning av några av de viktigare resultaten för några grupper. Gruppering har gjorts efter kön kombinerat med ålder, födelseland, sysselsättning, utbildningsnivå och familjetyp. Samtliga uppgifter är hämtade från tabellerna i tabellbilagan. Yngre medelålders äldre Här redovisas tre grupper, unga (16 24 år), medelålders (45 54 år) och äldre (65 74 år). Gruppen unga karakteriseras av mycket hög andel Internetanvändare, praktiskt taget alla använder Internet regelbundet. Många ungdomar laddar ner musik eller filmer och gör det ofta istället för att köpa eller hyra. Fildelning är vanligt, särskilt bland män. Hälften av alla unga män spelar nätverksspel med andra medan unga kvinnor skapar bloggar dubbelt så ofta som män. Det är vanligare att de unga läser nyheter på nätet i stället för i en konventionell tidning och man har i större utsträckning än andra åldersgrupper använt Internet för videosamtal och har oftare än andra ersatt fast telefoni med IP-telefoni eller videosamtal. Andelen medelålders (45 54 år) som använder Internet är något lägre än bland de yngsta men ligger ändå på närmare 90 procent. Användningsmönstret ser dock annorlunda ut, en större andel av de medelålders använder Internet för tjänster med anknytning till resor och inkvartering, till att skicka data till myndigheter och har i högre grad ett eget domännamn. Däremot är andelarna som använder Internet för att lyssna/ladda ner musik och filmer, fildela, spela nätverksspel, läsa eller skapa bloggar samt läsa nyheterna på Internet betydligt lägre än bland de yngsta. I den äldsta åldersgruppen är andelen regelbundna Internetanvändare betydligt lägre, något mindre än varannan person i åldern år använder Internet minst en gång per vecka. Ungefär tio procent har slutat använda Internet, eller har i varje fall inte använt Internet de senaste tre månaderna. På frågan om varför man inte har Internet svarar ungefär 20 procent av de äldre att man saknar Internetkunskaper. Statistiska centralbyrån 33

36 Internetanvändning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Tabell 9. Internetindikatorer för personer i vissa åldrar och totalt i åldern år efter kön, procent Indikator år år år Totalt Använder Internet en gång per vecka eller oftare Män Kvinnor Använder Internet hemma men inte mobilt Män Kvinnor Använder Internet både hemma och mobilt Män Kvinnor Har använt Internet men för mer än 3 månader Män sedan Kvinnor Har aldrig använt Internet Män Kvinnor Saknar Internetkunskaper Män Kvinnor Sökt information om varor eller tjänster Män Kvinnor Använt tjänster med anknytning till resor eller Män inkvartering Kvinnor Sökt hälsoinformation Män Kvinnor Använt Internetbank Män Kvinnor Sålt varor eller tjänster Män Kvinnor Skickat data till myndigheter de senaste 3 månaderna Män Kvinnor Laddat ner/lyssnat på musik Män Kvinnor Laddar ner musik i stället för att köpa/hyra: I stor Män utsträckning Kvinnor Laddat ner/tittat på filmer eller videofiler Män Kvinnor Laddat ner filmer i stället för att köpa/hyra: I stor Män 20 6 utsträckning Kvinnor Använt fildelning Män Kvinnor Spelat nätverksspel med andra Män Kvinnor Laddat upp eget material till någon webbsida Män Kvinnor Köpt eller beställt varor eller tjänster de senaste Män månaderna Kvinnor Läst bloggar Män Kvinnor Skapat eller underhållit bloggar Män Kvinnor Läser nyheter på Internet i stället för i tryckt tidning Män i stor utsträckning Kvinnor Har använt Internet för videosamtal Män Kvinnor Har ersatt fast telefoni med IP-telefoni eller videosamtal: Män Åtminstone till viss del Kvinnor Har eget domännamn Män Kvinnor Statistiska centralbyrån

37 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Internetanvändning Låg-, mellan och högutbildade Här jämförs grupperna lågutbildade (förgymnasial utbildning), personer med gymnasial utbildning och högutbildade (eftergymnasial/akademisk utbildning). Andelen Internetanvändare är högst i gruppen med eftergymnasial utbildning. Där är andelen praktiskt tagit lika hög som i ungdomsgruppen men användningsmönstret ser annorlunda ut. De högutbildade använder Internet i större utsträckning för att söka information, för tjänster med anknytning till resor eller inkvartering, för bankärenden och för att skicka data till myndigheter. Jämfört med de unga är andelen högutbildade som laddar ner/lyssnar på musik/filmer lägre. Detta gäller också för fildelning, spela spel och ladda upp eget material till någon webbsida. Kvinnor och män med förgymnasial utbildning laddar ner/lyssnar på musik i lika stor utsträckning men män med gymnasial eller eftergymnasial utbildning gör det i större utsträckning än kvinnor. Kvinnorna med låg utbildning bloggar mer än männen, i övriga utbildningsnivåer är förhållandet det omvända. Tabell 10. Internetindikatorer för personer i ålder år efter utbildningsnivå och kön, procent Indikator Kön Förgymnasial Gymnasial utbildning utbildning Eftergymnasial utbildning Använder Internet en gång per vecka eller oftare Män Kvinnor Använder Internet hemma men inte mobilt Män Kvinnor Använder Internet både hemma och mobilt Män Kvinnor Har använt Internet men för mer än 3 månader Män sedan Kvinnor Har aldrig använt Internet Män Kvinnor Saknar Internetkunskaper Män Kvinnor Sökt information om varor eller tjänster Män Kvinnor Använt tjänster med anknytning till resor eller Män inkvartering Kvinnor Sökt hälsoinformation Män Kvinnor Använt Internetbank Män Kvinnor Sålt varor eller tjänster Män Kvinnor Skickat data till myndigheter de senaste 3 Män månaderna Kvinnor Laddat ner/lyssnat på musik Män Kvinnor Laddar ner musik i stället för att köpa/hyra: I stor Män utsträckning Kvinnor Laddat ner/tittat på filmer eller videofiler Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 35

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005 Use of computers and the Internet by private persons in 2005

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2002 Statistik om informationssamhället 28 januari, 2003 2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Inledning 3 Sammanfattning 4 Summary

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar 3 Förord Enligt regleringsbrevet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.11.2002 KOM(2002) 655 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET eeurope 2005: benchmarkingindikatorer MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

Vuxna med svaga färdigheter

Vuxna med svaga färdigheter TEMARAPPORT 2015:2 UTBILDNING All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics service, phone +46 8 506 948

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag

Innovationsverksamhet i svenska företag Innovationsverksamhet i svenska företag 2006 2008 Innovationsverksamhet i Svenska företag 2006 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Innovation activity in Swedish enterprises 2006 2008 Official Statistics

Läs mer

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500 Total Kön Ålder Sysselsättning Utbildning Hushållets bruttoinkomst per månad Tillgång till InternetKvot i hemmet Man Kvinna 5-4 5-44 45-64 65 år + Heltids Egen ArbetslösStuder Annat Grund Gymna Univ. Ingen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Sedan några år har svenskarna tagit sig över internettröskeln så till vida att de

Sedan några år har svenskarna tagit sig över internettröskeln så till vida att de Internetanvändningens fas II INTERNETANVÄNDNINGENS FAS II ANNIKA BERGSTRÖM Sedan några år har svenskarna tagit sig över internettröskeln så till vida att de flesta vet vad internet är och vad det i grova

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 49 PRIVATANNONSÖRER I DAGSPRESSEN Josefine Sternvik 2003 Dagspressens annonsmarknad Annonserna

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Introduktion Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Use of

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 INVESTERINGAR, FOU och IT 2014 Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 Statistiska centralbyrån 2014 Innovation activity in Swedish enterprises

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Vad tycker besökarna?

Vad tycker besökarna? Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Haninge kulturhus våren 2004 Sammanfattning av enkätrapport daterad 2004-07-30 Anne-Marie Lundström Lena Wester INLEDNING I mitten av december 2002 stod Haninge

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i Norrland Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 2 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Disposition

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa JANUARI 8 Psykisk hälsa I hälsosamtalet ställs frågor om självupplevda symptom inom psykisk hälsa. Den ena dimensionen är mer somatisk och omfattar symptomen huvudvärk, magont och värk i rygg, nacke och

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation april 2007

Arbetsmarknadsinformation april 2007 Nr 1/2007 il 1 (9) Arbetsmarknadsinformation april 2007 Fortsatt sjunkande arbetslöshet lägsta nivån på fem år Arbetsmarknadsläget för medlemmar i Sveriges Ingenjörer 1 har successivt förbättrats sedan

Läs mer

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll?

Är sjukvården jämställd och går det åt rätt håll? Inledning Som titeln antyder är syftet med den här undersökningen att ta reda på om svensk hälso- och sjukvård är jämställd. Det är en fråga som kan analyseras utifrån olika perspektiv, vilka i huvudsak

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

Arbetslöshet bland unga ökar på våren

Arbetslöshet bland unga ökar på våren Arbetslöshet bland unga ökar på våren I stiger ungdomsarbetslösheten inför sommaren. Den påverkas i hög grad av hur vanligt det är att de som studerar har arbete eller söker arbete, antingen för att de

Läs mer

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson -

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - Ung Kommunikation Hösten 27 Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - 1 Innehållsförteckning 1. Inledning......

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 D E M O K R AT I S TAT I S T I K R A P P O R T 7 Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2007 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2003

SVENSKARNA OCH INTERNET 2003 SVENSKARNA OCH INTERNET 23 WORLD INTERNET INSTITUTE Olle Findahl Svenskarna och Internet 23 Av Olle Findahl Publicering: Augusti 24 Ansvarig utgivare: Christoffer Nilsson ISSN: 1652-3172 ISBN: 91-85291-3-X

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Norrlänningarna mer internationella än väntat

Norrlänningarna mer internationella än väntat Norrländsk regionstudie 2009 Informationsblad 6: Norrlänningarna och globaliseringen Norrlänningarna mer internationella än väntat Norrland är definitivt ingen isolerad plats i periferin. Norrlänningarna

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsköpet & tryggheten

Bostadsköpet & tryggheten Bostadsköpet & tryggheten - Budgivningen är det klart stressigaste momentet i ett bostadsköp - Bostadsköpare söker främst råd hos anhöriga och sin bankkontakt, mäklarens råd anses inte trovärdiga - Ränteförhandlingen

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer