Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning"

Transkript

1 Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning

2

3 Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008

4 Themed papers 2008:3 Theme: education Educational policy in Swedish enterprises Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering Tema: Utbildning 2002 nr 1 Previous publication Personalutbildning i privat sektor 1999 Tema: Utbildning 2002 nr 2 personalutbildning inom EU och Norge 1999 Producent Producer scb, enheten för statistik om utbildning och arbete statistics Sweden, Education and jobs se Örebro Förfrågningar Johan Eriksson Inquiries Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Svenska företags utbildningspolicy It may be used freely and quoted. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Educational policy in Swedish enterprises Omslag/Cover: Ateljén, SCB ISSN (online) URN:NBN:SE:SCB-2008-A40BR0803_pdf (pdf) Denna publikation publiceras endast i elektronisk form på SCB:s webbplats This publication is only published electronically on Statistics Sweden s website

5 Svenska företags utbildningspolicy Förord Förord Statistiska centralbyrån genomförde under en EU-undersökning avseende kalenderår 2005 om personalutbildning i privatägda företag med tio eller fler anställda. Detta temablad innehåller statistik från den svenska delen av undersökningen. Statistiken omfattar den del av undersökningen som handlar om företagens utbildningspolicy. I temabladet redovisas resultat för tolv frågor avseende företagens utbildningspolicy. Definitioner och förklaringar finns i slutet av rapporten. Statistiska centralbyrån i juni Anna Wilén Jenny Karlsson

6

7 Svenska företags utbildningspolicy Innehåll Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 7 Skriftlig utbildningsplan för personalutbildning... 8 Utbildningsbudget för personalutbildning... 9 Intervjuer med anställda för att få fram utbildningsbehovet Ansvar för personalutbildning Utbildningscenter Extern rådgivningsservice Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter avseende personalutbildning Utvärdering av kompetensbehov Utvärdering av deltagarnas nöjdhet Utvärdering av uppsatta kompetensmål Utvärdering av utbildningens effekter Utvärdering genom användning av indikatorer Definitioner och förklaringar Statistiska centralbyrån 5

8

9 Svenska företags utbildningspolicy Sammanfattning Sammanfattning I temabladet presenteras resultat från en enkätundersökning avseende svenska företags policy i utbildningsfrågor. Enkäten omfattade bland annat frågor om hur företagen organiserade och utvärderade sin personalutbildning. Undersökningen avsåg kalenderåret I 30 procent av företagen fanns en skriftlig utbildningsplan för personalutbildning. I en tredjedel av företagen fanns det en utbildningsbudget avsatt för personalutbildning. Lika stor andel, en tredjedel, hade en person eller enhet inom företaget med uttalat ansvar för personalutbildning. Hälften av företagen utvärderade sina framtida kompetensbehov genom skriftliga rutiner. Lika stor andel utvärderade någon gång att uppsatta kompetensbehov i samband med personalutbildning uppnåddes. Det var till störst del stora företag som hade en skriftlig utbildningsplan och en utbildningsbudget avsatt för personalutbildning. I företag med eller fler anställda hade exempelvis nio av tio företag en utbildningsplan. Det var också de stora företagen som till störst del utvärderade framtida kompetensbehov och genomförd utbildning. Uppgifterna i detta temablad är hämtade från SCB:s undersökning, Företagsutbildning i Sverige 2005 Statistiska centralbyrån 7

10 Utbildningsplan Svenska företags utbildningspolicy Skriftlig utbildningsplan för personalutbildning I 30 procent av företagen fanns en skriftlig utbildningsplan för personalutbildning. Skriftliga utbildningsplaner var vanligast i företag med många anställda. 70 procent av företagen med anställda hade en skriftlig utbildningsplan, jämfört med 14 procent av företagen med anställda. Utbildningsplan 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Utbildningsplan Saknade utbildningsplan Uppgift saknas Alla företag Antal anställda 8 Statistiska centralbyrån

11 Svenska företags utbildningspolicy Utbildningsbudget Utbildningsbudget för personalutbildning Vart tredje företag hade en utbildningsbudget för personalutbildning. Det var framför allt företag med 250 eller fler anställda som hade en budget avsatt. I dessa företag hade nio av tio företag en utbildningsbudget, jämfört med två av tio i företag med anställda. Utbildningsbudget 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Utbildningsbudget Saknade utbildningsbudget Uppgift saknas Alla företag Antal anställda Statistiska centralbyrån 9

12 Intervju för utbildningsbehov Svenska företags utbildningspolicy Intervjuer med anställda för att få fram utbildningsbehovet 60 procent av företagen använde sig någon gång av intervjuer i syfte att få fram utbildningsbehovet. Med intervju avses här ett återkommande samtal mellan chef och anställd. Intervjuer var vanligt förekommande i stora företag, mer än 80 procent av företagen med eller fler anställda använde sig av intervjuer. För de minsta företagen med anställda, använde sig cirka 45 procent av intervjuer. 13 procent av företagen uppgav att de alltid använde sig av intervjuer för att få fram utbildningsbehovet. Lika stor andel gjorde det ofta. Tre av tio företag uppgav att de använde sig av intervjuer ibland. Intervju för utbildningsbehov 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Alltid intervju Ofta intervju Ibland intervju 60 Aldrig intervju 40 Uppgift saknas Alla företag Antal anställda 10 Statistiska centralbyrån

13 Svenska företags utbildningspolicy Ansvar för personalutbildning Ansvar för personalutbildning En tredjedel av företagen, hade en person eller enhet inom företaget med uttalat ansvar för personalutbildning. För de största företagen, med eller fler anställda, var det drygt 80 procent som hade avdelat ett uttalat ansvar för personalutbildning. För de minsta företagen, med anställda, var motsvarande andel 20 procent. Ansvar för personalutbildning 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Uttalat ansvar Saknade uttalat ansvar Uppgift saknas Alla företag Antal anställda Statistiska centralbyrån 11

14 Utbildningscenter Svenska företags utbildningspolicy Utbildningscenter Fem procent av företagen, drev ett eget utbildningscenter. Utbildningscentret omfattar både lärare, lokaler och utrustning. Centret kan vara beläget på annan plats än i anslutning till företaget. Eget utbildningscenter var vanligare i stora företag än i små företag. Exempelvis drev drygt 40 procent av företagen med eller fler anställda eget utbildningscenter. I de mindre företagen med färre än 50 anställda var motsvarande andel under fem procent. Vissa företag delar utbildningscenter med andra företag. Om man inkluderar företag med delat utbildningscenter, var andelen som drev ett utbildningscenter åtta procent. Utbildningscenter 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Eget utbildningscenter Delat utbildningscenter Inget utbildningscenter 60 Uppgift saknas Alla företag Antal anställda 12 Statistiska centralbyrån

15 Svenska företags utbildningspolicy Extern rådgivningsservice Extern rådgivningsservice 40 procent av företagen använde sig någon gång av extern rådgivningsservice för personalutbildning och det var vanligast i stora företag. Extern rådgivningsservice erbjuds t.ex. av offentliga institutioner, intresseorganisationer och privata organisationer. Mindre än en procent av företagen uppgav att de alltid använde sig av extern rådgivningsservice. Ungefär fyra procent använde sig av extern service ofta medan den övervägande delen, nästan 40 procent, uppgav att de gjorde det ibland. Extern rådgivningsservice 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Alltid extern rådgivningsservice Ofta extern rådgivningsservice Ibland extern rådgivningsservice Aldrig extern rådgivningsservice Uppgift saknas Alla företag Antal anställda Statistiska centralbyrån 13

16 Överenskommelse Svenska företags utbildningspolicy Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter avseende personalutbildning För nio procent av företagen fanns en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter avseende personalutbildning. Överenskommelsen ska inbegripa planer, policy eller praxis för personalutbildning. Det var framför allt företag med 500 eller fler anställda som hade en överenskommelse. I dessa företag hade 53 procent av företagen en överenskommelse, jämfört med åtta procent i företag med mindre än 500 anställda. Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Överenskommelse fanns Överenskommelse saknades Okänt 60 Uppgift saknas Alla företag Antal anställda 14 Statistiska centralbyrån

17 Svenska företags utbildningspolicy Formella rutiner Utvärdering av kompetensbehov Hälften av företagen använde sig av formella rutiner i syfte att utvärdera framtida kompetensbehov. Med formella rutiner avses rutiner som är dokumenterade skriftligt. Utvärdering genom formella rutiner var vanligast förekommande i företag med 500 eller fler anställda. 80 procent av dessa företag använde sig av denna typ av utvärdering, jämfört med 50 procent i företag med mindre än 500 anställda. Utvärdering av kompetensbehov 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Utvärderade kompetensbehov Utvärderade inte kompetensbehov Uppgift saknas Alla företag Antal anställda Statistiska centralbyrån 15

18 Nöjdhet Svenska företags utbildningspolicy Utvärdering av deltagarnas nöjdhet Fyra av tio företag använde sig någon gång av ett frågeformulär för att utvärdera hur nöjda kursdeltagarna varit. Nio av tio av de största företagen utvärderade deltagarnas nöjdhet genom ett frågeformulär, jämfört med tre av tio för de minsta företagen. Nio procent av företagen uppgav att de alltid använde sig av ett frågeformulär för att utvärdera hur nöjda kursdeltagarna varit. 11 procent gjorde det ofta och 22 procent av företagen uppgav att det gjorde det ibland. Utvärdering av nöjdhet 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Alltid utvärdering Ofta utvärdering Ibland utvärdering 60 Aldrig utvärdering 40 Uppgift saknas Alla företag Antal anställda 16 Statistiska centralbyrån

19 Svenska företags utbildningspolicy Kompetensmål Utvärdering av uppsatta kompetensmål Nästan hälften av företagen utvärderade någon gång att uppsatta kompetensmål i samband med personalutbildning uppnåddes. Utvärdering kan ske genom ett skriftligt eller praktiskt test organiserat av kursanordnaren eller företaget självt. I stort sett alla företag med eller fler anställda utvärderade någon gång att kompetensmålen uppnåtts, jämfört med 40 procent i företag med anställda. Elva procent av företagen uppgav att de alltid utvärderade uppsatta kompetensmål. Nio procent gjorde det ofta och tjugosex procent av företagen gjorde det ibland. Det var företag med anställda som till störst del alltid utvärderade kompetensmålen. Drygt 15 procent av dessa företag utvärderade alltid kompetensmålen. Utvärdering av kompetensmål 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Alltid utvärdering Ofta utvärdering Ibland utvärdering Aldrig utvärdering Uppgift saknas Alla företag Antal anställda Statistiska centralbyrån 17

20 Utbildningens effekter Svenska företags utbildningspolicy Utvärdering av utbildningens effekter Fyra av tio företag bedömde någon gång deltagarnas yrkesmässiga beteende efter avslutad utbildning. Utvärdering kan ske genom att den anställde observeras i arbetet eller med hjälp av ett frågeformulär till arbetsledare. Åtta procent av företagen uppgav att de alltid bedömde utbildningens effekter. Elva procent gjorde det ofta och tjugotvå procent av företagen uppgav att det gjorde det ibland. Utvärdering av utbildningens effekter gjordes till störst del bland företag med anställda. Cirka 85 procent av dessa företag utvärderade utbildningens effekter, jämfört med cirka 65 procent av företagen med eller fler anställda. Utvärdering av utbildningens effekter 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Alltid utvärdering Ofta utvärdering Ibland utvärdering 60 Aldrig utvärdering 40 Uppgift saknas Alla företag Antal anställda 18 Statistiska centralbyrån

21 Svenska företags utbildningspolicy Indikatorer Utvärdering genom användning av indikatorer 25 procent av företagen bedömde någon gång utbildningens effekter genom att använda indikatorer. Indikatorerna kan exempelvis mäta effekterna av utbildningen baserat på produktionstid, leveranstid och användning av utrustning. Utvärdering genom indikatorer gjordes till störst del bland företag med anställda. Cirka 60 procent av dessa företag utvärderade utbildningens effekter, jämfört med cirka 50 procent av företagen med eller fler anställda. Fyra procent av företagen uppgav att de alltid bedömde utbildningens effekter genom användande av indikatorer. Sex procent gjorde det ofta och fjorton procent gjorde det ibland. Utbildningens effekter genom indikatorer 2005 Fördelning efter antal anställda. Procent Alltid utvärdering Ofta utvärdering Ibland utvärdering 60 Aldrig utvärdering 40 Uppgift saknas Alla företag Antal anställda Statistiska centralbyrån 19

22 Definitioner och förklaringar Svenska företags utbildningspolicy Definitioner och förklaringar Extern rådgivningsservice: Erbjuds t.ex. av offentliga institutioner (departement, universitet/högskolor, arbetsförmedlingar), intresseorganisationer (handelskammare, fackföreningar) och privata organisationer (företag, utbildningsrådgivare, ledningsrådgivare). Intervjuer med anställda för att få fram utbildningsbehovet: Här avses ett återkommande samtal mellan chef och anställd. Utbildningscenter: Omfattar både lärare, lokaler och utrustning. Centret kan vara beläget på annan plats än i anslutning till företaget. Utvärdering av utbildningens effekter: Kan ske genom att den anställde observeras i arbetet eller med hjälp av ett frågeformulär till arbetsledare. Utvärdering av utbildningen genom indikatorer: Indikatorerna kan exempelvis mäta effekterna av utbildningen baserat på produktionstid, leveranstid och användning av utrustning. Överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter avseende personalutbildning: Ska inbegripa planer, policy eller praxis för personalutbildning. 20 Statistiska centralbyrån

23

24 ISSN (online) Publikationstjänsten: E-post: tfn: , fax: Postadress: Örebro. Information och bibliotek: E-post: tfn: , fax: Försäljning över disk, besöksadress: Biblioteket, Karlavägen 100, Stockholm. Publication services: phone: , fax: Address: SE Örebro. Information and Library: phone: , fax: Over-the-counter sales: Statistics Sweden, Library, Karlavägen 100, Stockholm, Sweden.

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Examinerade från högskolan 2006/2007. Utbildning och forskning

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Examinerade från högskolan 2006/2007. Utbildning och forskning Temarapport 2010:6 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Examinerade från högskolan 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:6 Inträdet Tema:

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2012:7 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2008/2009 Utbildning och forskning Temarapport 2012:7 Tema: Utbildning Inträdet

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning

Temablad 2008:1. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08. Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Utbildning och forskning Temablad 2008:1 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2007/08 Statistiska

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Utbildningsstatistisk årsbok 2005 TABELLER

Innehållsförteckning 1. Utbildningsstatistisk årsbok 2005 TABELLER Innehållsförteckning 1 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 TABELLER Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Tidigare publicering

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:2 UTBILDNING. Inresande studenters verksamhet efter studierna

TEMARAPPORT 2014:2 UTBILDNING. Inresande studenters verksamhet efter studierna TEMARAPPORT 2014:2 UTBILDNING Inresande studenters verksamhet efter studierna TEMARAPPORT 2014:2 UTBILDNING Inresande studenters verksamhet efter studierna Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:2

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:7

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Report 2013:4 Foreign doctoral students 2013 Official Statistics

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Statistiska centralbyrån 27 Foreign Direct Investment Assets and income 26 Statistics Sweden 27 Tidigare

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER 2017 Partisympatiundersökningen november 2017 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2017 Statistiska centralbyrån 2017 The Party Preference Survey in November 2017

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Boken är gjord på uppdrag av Svenska kyrkan och utkommer härmed för fjortonde gången. ISSN 1104-5795 ISBN 91-618-1323-0 ISBN 978-91-618-1323-0 Publikationstjänsten: E-post: publ@scb.se, tfn 019-17 68 00,

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande.

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ 2017 Partisympatiundersökningen maj 2017 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2017 Statistiska centralbyrån 2017 The Party Preference Survey in May 2017 Official Statistics

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER 2016 Partisympatiundersökningen november 2016 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2016 Statistiska centralbyrån 2016 The Party Preference Survey in November 2016

Läs mer

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Statistiska

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ 2016 Partisympatiundersökningen maj 2016 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2016 Statistiska centralbyrån 2016 The Party Preference Survey in May 2016 Official Statistics

Läs mer

Fastighetsskattens förändring

Fastighetsskattens förändring Publikationstjänsten: E-post: publ@scb.se, tfn: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44. Postadress: 701 89 Örebro. Information och bibliotek: E-post: information@scb.se, tfn: 08-506 948 01, fax: 08-506 948 99.

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Partisympati- undersökningen (PSU)

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Partisympati- undersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Partisympati- undersökningen (PSU) November 2011 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2011 Statistiska centralbyrån 2011 The Party Preference Survey in

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Tabeller

Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Tabeller Människor i Sverige..... möts i dag av ett omfattande och varierande utbildningsutbud. Det finns stora möjligheter att välja olika vägar inom det svenska utbildningssystemet och även byta karriär som vuxen.

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn

Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Energi Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Statistiska centralbyrån 2007 Model estimation of energy use in the forestry sector Official

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Skickat: den 11 januari :55

Skickat: den 11 januari :55 Från: it-statistik@scb.se Skickat: den 11 januari 2019 13:55 Till: Regelrådet Kopia: Alicja.Markiewicz@scb.se; Nils.Adriansson@scb.se Ämne: Ny föreskrift - företagens utgifter för it Bifogade filer:.pdf

Läs mer

SCB. din källa till kunskap

SCB. din källa till kunskap SCB din källa till kunskap Vem har användning av alla siffror? Statistik används av många grupper i samhället. Politiker behöver den för bra beslutsunderlag. För forskningen kan historiska data om befolkningen

Läs mer

Gymnasieungdomars studieintresse. läsåret 2017/18

Gymnasieungdomars studieintresse. läsåret 2017/18 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18 Temarapport Utbildning 2018:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18 Theme report Education 2018:2 Higher education plans of upper secondary

Läs mer

Att mäta föräldraseparationer Kvalitet på registerbaserad statistik

Att mäta föräldraseparationer Kvalitet på registerbaserad statistik Att mäta föräldraseparationer Kvalitet på registerbaserad statistik 2018 Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj 2018:1 Background material about demography, children and family 2018:1 Att mäta

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

Vuxna med svaga färdigheter

Vuxna med svaga färdigheter TEMARAPPORT 2015:2 UTBILDNING All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics service, phone +46 8 506 948

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 D E M O K R AT I S TAT I S T I K R A P P O R T 7 Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2007 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken

Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken Bakgrundsfakta Några väsentliga sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken 2007:1 Arbetsmarknads- och utbildningsstat i s t i k I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Energianvändning inom byggsektorn 2004

Energianvändning inom byggsektorn 2004 Energianvändning inom byggsektorn 2004 Energi Energianvändning inom byggsektorn 2004 Statistiska centralbyrån 2005 Energy use in construction sector 2004 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(6) Pressinformation från SCB 2003-02-13 kl. 13:00 Nr 2003:044: Arbetskraftsundersökningen i januari 2003: ARBETSLÖSHETEN 5,1 PROCENT Antalet arbetslösa ökade mellan december 2002 och januari i år. Det

Läs mer

Temarapport 2012:6. Tema: Utbildning. Distansutbildning på högskolan. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:6. Tema: Utbildning. Distansutbildning på högskolan. Utbildning och forskning Temarapport 2012:6 Tema: Utbildning Distansutbildning på högskolan Utbildning och forskning Temarapport 2012:6 Tema: Utbildning Distans utbildning på högskolan Statistiska centralbyrån 2012 Theme report

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag

Innovationsverksamhet i svenska företag Innovationsverksamhet i svenska företag 2006 2008 Innovationsverksamhet i Svenska företag 2006 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Innovation activity in Swedish enterprises 2006 2008 Official Statistics

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ 2015 Partisympatiundersökningen maj 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2015 Statistiska centralbyrån 2015 The Party Preference Survey in May 2015 Official Statistics

Läs mer

Så försörjer vi oss ett regionalt perspektiv

Så försörjer vi oss ett regionalt perspektiv Ekonomisk välfärdsstatistik 2006:1 Så försörjer vi oss ett regionalt perspektiv Det finns ett tydligt regionalt mönster i inkomstens sammansättning. I och omkring storstadsområdena samt i många kommuner

Läs mer

Innovationsverksamhet 2012

Innovationsverksamhet 2012 Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 2014 Innovationsverksamhet 2012 Innovationsundersökningens slutrapport Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag Enligt EU-undersökningen

Läs mer

Temarapport 2012:2. Tema: Utbildning. Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:2. Tema: Utbildning. Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan. Utbildning och forskning Temarapport 212:2 Tema: Utbildning Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan Utbildning och forskning Temarapport 212:2 Tema: Utbildning Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan

Läs mer

Enkätundersökning bland högutbildade utrikes födda personer. Kv M Kv M Kv M. Utrikes födda Inrikes födda

Enkätundersökning bland högutbildade utrikes födda personer. Kv M Kv M Kv M. Utrikes födda Inrikes födda UF 56 SM 0401 Högutbildade utrikes födda Enkätundersökning bland högutbildade utrikes födda personer Highly educated foreign-born persons I korta drag En tredjedel utan arbete Utrikes födda med en högskoleutbildning

Läs mer

Omförhandling och byten av elavtal 2006

Omförhandling och byten av elavtal 2006 Omförhandling och byten av elavtal 2006 mling avs Energi Omförhandling och byten av elavtal 2006 Statistiska centralbyrån 2007 Renegotiations and changes of contract with electricity suppliers 2006 Official

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer som gör tidiga uttag av sin ålderspension - bearbetningar av uppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret 1.

Läs mer

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Statistiska centralbyrån 212

Läs mer

2003:4. Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig RFV

2003:4. Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig RFV 2003:4 Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig RFV I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2004 Tabeller på riksnivå Arbetsmarknad Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2004 Tabeller på riksnivå Statistiska centralbyrån 2006

Läs mer

Temarapport 2012:6. Tema: Utbildning. Distansutbildning på högskolan. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:6. Tema: Utbildning. Distansutbildning på högskolan. Utbildning och forskning Temarapport 2012:6 Tema: Utbildning Distansutbildning på högskolan Utbildning och forskning Temarapport 2012:6 Tema: Utbildning Distans utbildning på högskolan Statistiska centralbyrån 2012 Theme report

Läs mer

Fortsatt stort exportöverskott i juli. Handelsnettot för januari-juli 2005 gav ett överskott på 94,2 miljarder kronor

Fortsatt stort exportöverskott i juli. Handelsnettot för januari-juli 2005 gav ett överskott på 94,2 miljarder kronor Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2005, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2005 I korta drag Fortsatt stort exportöverskott i juli

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden

Inträdet på arbetsmarknaden TEMARAPPORT 2017:8 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande som har avslutat universitets- eller högskoleutbildning 2013/14 TEMARAPPORT 2017:8. UTBILDNING Inträdet

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se Arbetsmarknadsläget i augusti 2002 Arbetslösheten har minskat varje månad sedan årets början Den minskning av antalet arbetslösa

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002 Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM BARN och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2003:1.2

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 6 Sökande till utbildningar inom yrkeshögskolan 2017 2016 Maj 2018 Dnr: MYH 2017/1049 Innehåll Sökande till utbildningar inom yrkeshögskolan 2017... 3 1 Antal sökande... 3 1.1

Läs mer

Juli månads handelsnetto i nivå med förväntningarna. Handelsnettot för januari-juli 2004 gav ett överskott på 110,6 miljarder kronor

Juli månads handelsnetto i nivå med förväntningarna. Handelsnettot för januari-juli 2004 gav ett överskott på 110,6 miljarder kronor HA 17 SM 0408 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2004, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2004 I korta drag Juli månads handelsnetto

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014

Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014 TEMARAPPORT 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 214 TEMARAPPORT 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 214 Statistiska centralbyrån 217 Temarapport 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:1 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:1 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:1 UTBILDNING Studerandemigrationen 2000 2012 TEMARAPPORT 2014:1 UTBILDNING Studerandemigrationen 2000 2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:1 Student migration 2000 2012 Statistics

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Statistiska centralbyrån 2016 Operational Plan 2016 Statistics Sweden 2016 Producent Producer SCB, GD-stab Statistics Sweden, Director General s Office Box 24300

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i oktober 2002; 2002-11-14 Kl 13.00 Nr 2002:278 Oförändrad arbetslöshet Både antalet arbetslösa och antalet sysselsatta låg i oktober 2002 kvar på samma nivå som i september. Detta

Läs mer

Allt färre lärare med ped. utbildning

Allt färre lärare med ped. utbildning Fokus på arbetsmarknad och utbildning Allt färre lärare med ped. utbildning Allt färre lärare med pedagogisk utbildning Anders Karlsson 12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Vuxenutbildning Personalutbildning

Vuxenutbildning Personalutbildning Foto: Windh / Urban Orzolek Den som slutar att lära är gammal, antingen han är tjugo eller åttio. Den som fortsätter att lära sig håller sig ung. Henry Ford, 1863 1947 Vuxenutbildning Personalutbildning

Läs mer

Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970 1986

Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970 1986 Bakgrundsfakta Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970 1986 2013:5 Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den

Läs mer

Aborter i Sverige 1998 januari - december

Aborter i Sverige 1998 januari - december STATISTIK - HÄLSA OCH SJUKDOMAR Aborter i Sverige 1998 januari - december Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistics - Health and Diseases Abortions in Sweden 1998 January-December

Läs mer

Partisympatiundersökningen. november 2018

Partisympatiundersökningen. november 2018 Partisympatiundersökningen november 2018 Partisympatiundersökningen november 2018 Producent Förfrågningar SCB Avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik Box 24300, 104 51 Stockholm 010-479 40 00

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Jämställdhetsstatistik 2015 LE0201

Jämställdhetsstatistik 2015 LE0201 BV/BE 2015-06-04 1(9) Jämställdhetsstatistik 2015 LE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Importen ökade med 12 procent. Handelsnettot för januari juli 2007 gav ett överskott på 82 miljarder kronor

Importen ökade med 12 procent. Handelsnettot för januari juli 2007 gav ett överskott på 82 miljarder kronor HA 17 SM 0708 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2007, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2007 I korta drag Importen ökade med 12

Läs mer

RAPPORT FÖLJSAMHET TILL LEDNINGSSYSTEMET FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN APRIL Webbplats:

RAPPORT FÖLJSAMHET TILL LEDNINGSSYSTEMET FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN APRIL Webbplats: APRIL 2014 RAPPORT FÖLJSAMHET TILL LEDNINGSSYSTEMET FÖR SJUKSKRIVNINGSPROCESSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(9) Pressinformation från SCB 2004-09-13 AKU augusti 2004 Arbetskraftsundersökningen i augusti 2004: Trendbrott på arbetsmarknaden? För första gången sedan november 2002 ökar inte antalet arbetslösa jämfört

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare

Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare Integrationsverkets förslag till uppföljningar av kommunernas insatser för nyanlända invandrare INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2001:1 ISSN 1651-5676 Förslag 1(3) 2001-03-28 INT-11-00-407 Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Hög utrikeshandel i november. Handelsnettot för januari november 2007 gav ett överskott på 114,4 miljarder kronor

Hög utrikeshandel i november. Handelsnettot för januari november 2007 gav ett överskott på 114,4 miljarder kronor HA 17 SM 0712 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för november 2007, i löpande priser Foreign trade first released figures for November 2007 I korta drag Hög utrikeshandel

Läs mer

Investeringar i och uppföljning av företagens externa webbplatser. Sifo Research & Consulting AB Projektnr , Per Grenert/Emma Raaschou

Investeringar i och uppföljning av företagens externa webbplatser. Sifo Research & Consulting AB Projektnr , Per Grenert/Emma Raaschou Investeringar i och uppföljning av företagens externa webbplatser Undersökningen 400 telefonintervjuer Fältperiod april-maj 000 Totalt intervjuades 00 av de 500 största företagen inom privat sektor och

Läs mer