Privatpersoners användning av datorer och Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatpersoners användning av datorer och Internet"

Transkript

1 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

2

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005

4 Use of computers and the Internet by private persons in 2005 Statistics Sweden 2005 Tidigare publicering Previous publication Producent Producer Privatpesoners användning av datorer och Internet. Har utkommit årligen sedan år 2000 Use of computers and the Internet by private persons. Has been published yearly since 2000 SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT Box 24300, Stockholm Förfrågningar Peter Skatt, tfn: Inquiries Eric Hellsing, tfn: Omslag: Cover Ateljén, SCB Om du citerar ur denna publikation, var god uppge källan: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 When quoting material from this publication, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Use of computers and the internet by private persons in , Statistiska centralbyrån Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är det förbjudet att helt eller delvis mångfaldiga innehållet i denna publikation utan medgivande från Statistiska centralbyrån. Any reproduction of the contents of this publication without prior permission from Statistics Sweden is prohibited by the Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960:729). Publikationen kan endast hämtas som pdf från This publication is only available in pdf on

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Förord Förord Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet genomfört denna undersökning om privatpersoners användning av datorer och Internet. Uppgifterna har samlats in genom tilläggsfrågor till ett urval av de personer i åldern 16 till 74 år som intervjuats i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). I denna rapport ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och Internet. Redovisningen omfattar bl.a. var och hur ofta man använt datorer och Internet samt till vad Internet utnyttjats. En nyhet för året är uppgifter om IT-kompetens. Vidare redovisas tillgång till ITutrustning av olika slag Statistiska centralbyrån i december 2005 Staffan Wahlström Birgitta Mannfelt SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 215. Förord...3 Innehåll...5 Inledning...7 Sammanfattning...9 Alla använder Internet utom de äldre...9 Vanligast att söka information...9 Fler än en miljon använder fildelningsprogram...9 Drygt var tredje använder Internet för e-handel...9 Norden i täten i Europa...9 Är Sverige ett informationssamhälle för alla?...10 Teckenförklaringar och förkortningar...10 Internationella jämförelser...11 Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning...11 Bredband vanligast på Island...12 Svenskar och britter är de flitigaste e-handlarna...12 Tillgång till IT i hemmet...15 Alla har TV och mobiltelefon...15 Tillgång till Internet i hemmet...17 Åtta av tio har tillgång till Internet i hemmet...17 Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet...17 Närmare en av tio vill inte ha Internet hemma...18 Användning av persondator...19 Nästan alla använder dator...19 Datorn används varje dag...19 Vanligast att använda dator hemma...20 Användning av Internet...23 Vanligt att handla via Internet...26 Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet...27 Vanligt att handla från företag som man bara känner till på Internet...28 En av tjugo handlar inte via Internet av oro att lämna ut kreditkortsnummer...28 Säkerhetsproblem vid användning av Internet...29 En av fem drabbas av datorvirus...29 Säkerhetsåtgärder vid användning av Internet...31 Vanligt med virusskydd i hemmet...31 IT-kompetens...33 Vanligast att skaffa IT-kompentens genom att pröva sig fram...33 mindre avancerade användare än män...34 Fler än en miljon använder fildelningsprogram...34 Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Tabeller...37 Tabellförteckning...37 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Statistikens aktualitet Jämförbarhet och Samanvändbarhet Tillgänglighet och förståelighet Bilagor Bilaga 1. EU-enkäten till individer: Frågeformulär Bilaga 2. Intervjuarinstruktioner EU-enkät till individer: Frågeformulär In English Summary Internet used by all except older people Most common to seek information More than a million use peer-to-peer file sharing Roughly one out of three use the Internet for e-commerce The Nordic region on top in Europe Sweden - an information society for everyone? List of tables List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån

9 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Inledning Inledning Denna rapport försöker med hjälp av statistik om privatpersoners tillgång till och användning av IT att beskriva i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en jämförelse mellan förhållandena i Sverige och några andra europeiska länder. Resterande del av rapporten ägnas åt en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Uppgifterna är hämtade från Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om datorvanor ställts till ett urval av personer i åldern år. Eftersom undersökningen innehåller data från många frågor om olika aspekter av tillgång till IT och hur IT används och att AKU har en stor mängd bakgrundsvariabler har det inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I texten kommenteras främst situationen för kvinnor och män respektive olika åldersgrupper separat. Övriga uppgifter går att återfinna i tabellbilagan. Liknande undersökningar har också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats av EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå presenteras av Eurostat i fritt tillgängliga databaser. Databaserna kan nås från Eurostats hemsida: I slutet på rapporten finns en tabellbilaga med resultat från undersökningen presenterade i form av andelar och i absoluta tal uppräknat till populationen. Här redovisas resultaten från de flesta av frågorna som ingått i Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Några frågor där osäkerheten i resultaten är mycket stor, redovisas inte. Resultaten i tabellbilagorna ska tolkas med försiktighet särskilt för mindre grupper eftersom siffror som kommer från urvalsundersökningar alltid har en viss osäkerhet. Statistiska centralbyrån 7

10 8 Statistiska centralbyrån

11 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Sammanfattning Sammanfattning Alla använder Internet utom de äldre Över 90 procent av alla i åldern år använde Internet under första kvartalet Bland åringarna var andelen 85 procent men bland åringarna sjönk andelen till drygt hälften. Skillnaderna mellan kvinnor och män var små utom i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor var tydligt lägre. Vanligast att söka information Det vanligaste ändamålet med Internet är att söka information om varor eller tjänster (70 procent). Att skicka och ta emot e-post är nästan lika vanligt (67 procent). Ungefär hälften använder Internetbank och nästan lika många hämtar information från myndigheters hemsidor. Tjänster med anknytning till resor och inkvartering utnyttjas av ungefär 40 procent. Fler än en miljon använder fildelningsprogram Hälften av alla män i åldern år har någon gång använt ett fildelningsprogram, för samtliga undersökta åldrar har ungefär var femte person gjort det. Andelen kvinnor som använder fildelningsprogram är mindre än hälften så stor som bland män. Drygt var tredje använder Internet för e-handel Något fler än en tredjedel (36 procent) av alla i åldern år har använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet Sverige hamnar tillsammans med Storbritannien här i topp inom EU. Det motsatta, att sälja varor eller tjänster via Internet, har bara en av tio gjort. Den vanligaste varan/tjänsten att köpa via Internet är resor och logi, därefter kommer kläder/sportartiklar och filmer eller musik följt av böcker och tidningar. Tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet är ovanligt, endast en procent av de tillfrågade uppger att de köpt detta på Internet. Samma låga andel anger att man handlat mat- eller specerivaror via Internet. Norden i täten i Europa De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Sverige som kommer närmast efter är andelen ungefär 75 procent. Statistiska centralbyrån 9

12 Sammanfattning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Är Sverige ett informationssamhälle för alla? Undersökningen av privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 visar att praktiskt taget alla har tillgång till TV hemma. Nästan alla har en mobiltelefon och över 80 procent har en persondator hemma. Nästan 80 procent har tillgång till Internet hemma. Men andelen som har tillgång till IT i olika former ökar ganska långsamt och bland äldre är tillgången till datorer och Internet inte lika hög som i lägre åldrar. Teckenförklaringar och förkortningar Noll 0 Mindre än 0,5 0,0 Mindre än 0,05.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma * Preliminär uppgift 10 Statistiska centralbyrån

13 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Internationella jämförelser Internationella jämförelser Tabellerna 1-7 Undersökningen av tillgång till och användning av IT bland privatpersoner görs i de flesta länderna inom EU enligt gemensamma riktlinjer och med ekonomiskt stöd från EU. Ett omfattande arbete har lagts ner på att harmonisera frågor och definitioner så att resultaten ska vara jämförbara mellan länderna. EU:s statistikmyndighet Eurostat presenterar data för de senaste åren i fritt tillgängliga databaser.databaserna kan nås från Eurostats hemsida: Ur dessa databaser har några data avseende år 2005 hämtats.uppgifterna har hämtats den 14 december Endast de länder som lämnat data för 2005 ingår i redovisningen. Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning I diagram 1 nedan framträder ett mönster som återkommer vid jämförelser av olika IT-företeelser mellan länderna. De nordiska länderna, Benelux-länderna samt Storbritannien och Tyskland hamnar högst vad gäller användning av Internet. Länderna i Öst- och Sydeuropa hamnar däremot relativt lågt. I Island använde 81 procent av individerna Internet åtminstone en gång i veckan under första kvartalet 2005 medan motsvarande andel var 18 procent i Grekland. Diagram 1 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet åtminstone en gång i veckan efter kön och land, procent Island Sverige Nederländerna Luxemburg Finland Estland Storbritannien Tyskland Belgien Österrike Slovakien Slovenien Lettland Litauen Polen Italien Portugal Cypern Tjeckien Grekland Statistiska centralbyrån 11

14 Internationella jämförelser Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 tenderar att i samtliga länder använda Internet i mindre utsträckning än vad män gör. Bredband vanligast på Island Drygt 6 av 10 isländska hushåll använder en bredbandsanslutning 1 till Internet, vilket är överlägset mest bland de europeiska länderna. Andra länder där bredband är vanligt förekommande är Nederländerna där bredband används av vartannat hushåll tätt följt av Belgien, Sverige och Luxemburg där 4 av 10 hushåll använder en sådan anslutning till Internet. I Öst- och Sydeuropa är andelarna vanligtvis mycket lägre exempelvis använder endast en procent av de grekiska och fem procent av de tjeckiska hushållen bredband. Diagram 2 Andel hushåll som våren 2005 använde bredbandsanslutning till Internet i hemmet efter land, procent Island Nederländerna Belgien Sverige Luxemburg Finland Storbritannien Estland Tyskland Österrike Portugal Slovenien Polen Italien Lettland Litauen Slovakien Tjeckien Cypern Grekland Svenskar och britter är de flitigaste e-handlarna Även när det gäller inköp av varor eller tjänster via Internet återfinns ett tydligt mönster mellan länderna. I både Sverige och Storbritannien har 36 procent av alla i åldern år köpt varor eller tjänster via Internet under första kvartalet I Tyskland, Luxemburg, Nederländerna är det omkring 3 av 10 som gjort inköp via Internet under den aktuella perioden medan andelarna är betydligt lägre i södra och östra Europa. I många av 1 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. 12 Statistiska centralbyrån

15 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Internationella jämförelser dessa länder har färre än fem procent av alla i åldern år handlat via Internet under första kvartalet Diagram 3 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 för privat bruk köpt varor eller tjänster över Internet efter kön och land, procent Sverige Storbritannien Tyskland Luxemburg Nederländerna Island Finland Österrike Belgien Slovakien Polen Estland Italien Cypern Portugal Tjeckien Lettland Grekland Litauen Statistiska centralbyrån 13

16 14 Statistiska centralbyrån

17 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Tillgång till IT i hemmet Tillgång till IT i hemmet Tabellerna 8-18 Alla har TV och mobiltelefon Praktiskt taget alla har tillgång till TV hemma, ungefär en fjärdedel har TV med parabolantenn. I familjer som består av en vuxen med eller utan barn är andelen med parabolantenn dock lägre. Nästan hälften har tillgång till kabel-tv och ungefär en tredjedel har digital-tv. Mobiltelefon är lika vanligt som TV, d.v.s. praktiskt taget alla har tillgång till mobiltelefon. Den enda grupp där andelen med tillgång till mobiltelefon understiger 90 procent är pensionärer. En tredjedel av alla har en mobiltelefon som kan användas för åtkomst av Internet. Denna andel varierar beroende på ålder, i den yngsta åldersgruppen är andelen över 50 procent medan den bland pensionärer ligger på 10 procent. Tillgång till spelkonsol varierar på ett liknande sätt, från närmare hälften i den yngsta åldersgruppen till under 10 procent bland pensionärer. Över 80 procent har tillgång till dator hemma. Andelen sjunker med stigande ålder men även bland pensionärer har mer än hälften tillgång till dator hemma. Det är vanligast att man har en stationär dator men närmare en tredjedel har (även) en bärbar dator. Små handdatorer tycks däremot bli mindre vanliga. År 2005 hade mindre än 10 procent en sådan. Diagram 4 Andel personer i åldern år med tillgång till dator i hemmet våren 2005, procent Statistiska centralbyrån 15

18 16 Statistiska centralbyrån

19 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Tillgång till Internet i hemmet Tillgång till Internet i hemmet Tabellerna Åtta av tio har tillgång till Internet i hemmet Närmare 80 procent av samtliga mellan 16 och 74 år hade tillgång till Internet i hemmet under våren Tillgången är högst i åldersgruppen år där andelen låg på närmare 90 procent medan andelen endast är 61 procent i den äldsta åldersgruppen, år. Man kan ha tillgång till Internet på många olika sätt och det i särklass vanligaste sättet är via en persondator (stationär eller bärbar). Man kan också ha tillgång till Internet via en handdator, via en TV, via mobiltelefon, via en spelkonsol eller på annat sätt. Av dessa metoder används endast mobiltelefon i en nämnvärd omfattning. Drygt 10 procent av personerna mellan år uppgav att de hade tillgång till Internet via mobiltelefonen medan andelen är betydligt lägre i de äldre åldersgrupperna. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet Omkring 30 procent av alla i åldern år använde traditionellt modem och telefonlinje vid anslutning till Internet i hemmet under våren Ett år tidigare var det hela 45 procent som använde denna anslutningsform till Internet, vilket innebär att andelen sjunkit kraftigt mellan åren. Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna med undantag för den yngsta åldersgruppen där andelen med modem och vanlig telefonlinje endast är 19 procent. Parallellt med denna utveckling har andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet ökat. Under våren 2005 använde 44 procent en bredbandsansluning 2 till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2004 då motsvarande andel var 30 procent. Det finns stora skillnader både mellan könen och åldersgrupperna. Medan närmare 60 procent av personerna i åldern år använde en sådan anslutning till Internet var det endast 26 procent i åldersgruppen år som gjorde det. använder 40 procent av kvinnorna jämfört med 50 procent av männen bredband i hemmet. Anslutningar via ISDN, GSM-nätet eller 3G-nätet är mycket sällsynta då endast 1 procent eller mindre använder sig av respektive anslutning. 2 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. Statistiska centralbyrån 17

20 Tillgång till Internet i hemmet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Diagram 5 Andel personer i åldern år som använder olika anslutningsalternativ till Internet i hemmet under våren 2004 och våren 2005, procent Traditionellt modem och vanlig telefonlinje Bredband (DSL, kabel- TV, LAN, 3G-nätet) ISDN Våren 2004 Våren 2005 Närmare en av tio vill inte ha Internet hemma De personer som inte har tillgång till Internet hemma har tillfrågats om skälen till detta. Den vanligaste anledningen till att inte ha Internet hemma är att man inte vill ha Internet. har 8 procent av personerna i åldern år angett detta som skäl för att inte ha Internet hemma. Skillnaderna är stora mellan åldersgrupperna. Nästan 20 procent av personerna i åldersgruppen år anger att de inte har Internet hemma därför att de inte vill ha det medan motsvarande andel är cirka 3 procent för personer mellan år. Det finns även stora skillnader beroende på vilken utbildningsbakgrund personerna i fråga har. Bland de som har förgymnasial utbildning anger 15 procent att de inte har Internet därför att de inte vill ha det medan motsvarande andel endast var 2 procent hos personer med eftergymnasial utbildning. Det näst vanligaste skälet till att inte ha Internet hemma är att man inte behöver Internet, vilket 5 procent av samtliga anger. Även här är skillnaden stor mellan åldersgrupperna. Andelarna är generellt sett låga förutom i den äldsta åldersgruppen där det är 10 procent som inte har tillgång till Internet i hemmet eftersom det inte finns något behov för detta. Förhållandevis få anger att de inte har tillgång till Internet i hemmet eftersom det är för dyrt att ha dator eller Internetuppkoppling. Undantaget gäller i första hand arbetslösa och ensamstående med barn. 18 Statistiska centralbyrån

21 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av persondator Användning av persondator Tabellerna Nästan alla använder dator Andelen personer i de undersökta åldrarna (16-74 år) som använt en persondator under första kvartalet 2005 var i genomsnitt drygt 80 procent, andelen varierade från nästan 100 procent bland studerande till ungefär 35 procent bland kvinnliga pensionärer. Andelen datoranvändare var något lägre bland kvinnor än bland män. Knappt 10 procent av de undersökta uppgav att de aldrig använt en persondator. Bland de yngsta var denna andel mindre än 1 procent medan av pensionärerna uppgav närmare en tredjedel att de aldrig använt en persondator. De personer som inte använt en persondator under första kvartalet 2005 men däremot tidigare utgör den resterande andelen. Diagram 6 Andel personer i åldern år som använt en persondator under första kvartalet 2005, procent Datorn används varje dag Mer än hälften använder datorn varje dag, andelen är lägre bland kvinnor än bland män. Bland dem som använder datorn varje vecka men inte varje dag är däremot andelen något högre bland kvinnor än bland män. Mindre än 5 procent använder dator endast någon gång per månad. Statistiska centralbyrån 19

22 Användning av persondator Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Diagram 7 Andel personer i åldern år efter hur ofta man använt en persondator under första kvartalet 2005, procent I stort sett varje dag Minst en gång per vecka Minst en gång per månad Mindre än en gång per månad Vanligast att använda dator hemma Det är vanligast att man använder persondator hemma, ungefär tre fjärdedelar av de undersökta hade använt en dator hemma under första kvartalet Andelen varierade från ca 90 procent bland de studerande till under hälften bland pensionärerna. Andelen var också här lägre bland kvinnor än bland män. Knappt hälften använde dator på arbetsplatsen. Av naturliga skäl var andelen betydligt högre i grupper där de flesta förvärvsarbetar. Andelen för kvinnor var något lägre än för män men skillnaden var inte lika stor som för användningen i hemmet. Användning i skolan är koncentrerad till de studerande. Andelen bland kvinnor var något högre än bland män. Att använda en persondator hemma hos någon annan förekommer främst bland personer i de lägsta åldersgrupperna. Samma mönster gäller för användning på andra platser. 20 Statistiska centralbyrån

23 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av persondator Diagram 8 Andel personer i åldern år efter var man använt en persondator under första kvartalet 2005, procent Hemma På arbetsplatsen I skolan Hemma hos någon annan På annan plats Statistiska centralbyrån 21

24 22 Statistiska centralbyrån

25 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av Internet Användning av Internet Tabellerna 49-60, Användningen av Internet följer samma mönster som användningen av persondatorer, praktiskt taget alla ungdomar men även en majoritet av de äldsta är användare. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små förutom i åldersgruppen år där kvinnor är mindre flitiga användare. Diagram 9 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet efter ålder och kön, procent Det är ovanligt att inte använda Internet, bara cirka 12 procent hade aldrig använt Internet. Bland de i åldern år hade dock cirka 30 procent aldrig använt Internet. Det är vanligt att använda Internet hemma, cirka 70 procent av alla i åldern år använder Internet hemifrån. Bland de som är anställda använder omkring 60 procent Internet på arbetsplatsen. Bland studerande använder cirka 76 procent Internet i skolan. Mer än hälften av de i åldern år använder Internet i stort sett varje dag och tre av fyra av i denna grupp använder Internet minst en gång i veckan. Även här är det markant att de i åldern år, och speciellt kvinnor, använder Internet mindre frekvent än yngre människor. En grupp där användning av Internet är mycket frekvent är bland de med längre utbildning, t.ex. använder tre av fyra av dem med eftergymnasial utbildning Internet i stort sett varje dag. Statistiska centralbyrån 23

26 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Diagram 10 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet i stort sett varje dag efter ålder och kön, procent Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under först kvartalet Nästan lika populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på cirka 67 procent. Ungefär hälften av alla i åldern år använde en Internetbank under först kvartalet Denna syssla är mindre populär bland kvinnor än bland män. Cirka tre av fyra av alla i åldern år använder en Internetbank medan motsvarande andel bland de i åldern år är endast en av tre. Många människor, cirka hälften av alla i åldern år, använde under första kvartalet 2005 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även här är denna syssla mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen 64 procent bland de i åldern år medan andelen är 36 procent bland de i åldern år. Det är också relativt sett populärt att använda Internet för tjänster avseende resor och inkvartering. Cirka 40 procent av alla i åldern år använde Internet för sådana tjänster under först kvartalet Dessa typer av tjänster är lika populära bland kvinnor och män men mer populära bland medelålders än yngre respektive äldre. Nättidningar eller elektroniska tidskrifter lästes eller laddades ner av cirka 39 procent av alla i åldern år under första kvartalet Denna typ av tjänst är populär i alla åldrar förutom bland äldre. I åldersgruppen år utnyttjar endast cirka 23 procent denna möjlighet. 24 Statistiska centralbyrån

27 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av Internet Diagram 11 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet för olika ändamål, procent Söka information om varor eller tjänster Skicka och ta emot e-post Använda Internetbank Hämta information från myndigheters hemsidor Tjänster för resor och inkvartering Läsa eller "ladda ner" nättidningar eller elektroniska tidskrifter Köpa/beställa varor eller tjänster (utom finansiella tjänster) "Ladda ner" myndigheters formulär eller blanketter Lyssna på musik/spela spel,"ladda" ner musik/spel/bilder Leta efter jobb eller skicka en jobbansökan Söka hälsoinformation Annan kommunikation (t.ex. för att chatta) Lyssna på radio eller titta på TV Skicka ifyllda formulär eller blanketter till myndigheter "Ladda ner" programvara Andra finansiella tjänster (t.ex. handel med aktier) Sälja varor eller tjänster (t.ex. via auktioner) Följa formell utbildning (skola, högskola etc.) Internettelefoni eller videokonferens Söka medicinska råd av läkare/sjuksköterska Följa kurser av allmän karaktär Följa yrkesutbildning Beställa recept från läkare Statistiska centralbyrån 25

28 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Typiska ungdomsföreteelser är att syssla med någon typ av annan kommunikation via Internet t.ex. att chatta respektive lyssna på musik, spela spel och ladda ner musik, spel och bilder. I båda dessa fall utför två av tre av de i åldern år dessa sysslor. I denna ålderskategori är det även populärt att lyssna på radio eller titta på TV via Internet respektive ladda ner programvara, knappt 40 procent använder Internet till dessa sysslor. Internet används endast i mycket liten utsträckning för att följa utbildning, kurser av allmän karaktär och yrkesutbildning. Det är även ovanligt att använda Internet för Internettelefoni eller videokonferens. Mycket sällsynt är också att beställa recept från läkare eller att söka medicinska råd från läkare eller sjuksköterska. Ingen av ovanstående sysslor utfördes av mer än cirka 5 procent av de i åldern år under första kvartalet Vanligt att handla via Internet Tabellerna Under första kvartalet 2005 har 36 procent av alla i åldern år använt Internet för att för att köpa eller beställa varor eller tjänster för privat bruk. Andelen kvinnor som e-handlat under denna period är något lägre än andelen män 33 procent jämfört med 40 procent. Generellt sett tenderar yngre att handla via Internet i större utsträckning än äldre. Diagram 12 Andel personer i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk under första kvartalet 2005 efter ålder och kön, procent Omkring 30 procent av alla i åldern år har aldrig beställt varor eller tjänster för privat bruk via Internet. Andelen är högst i den äldsta åldersklassen där 38 procent aldrig gjort Internetinköp för privat bruk. 26 Statistiska centralbyrån

29 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av Internet Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet Tabellerna har 50 procent av alla i åldern år handlat varor eller tjänster via Internet under perioden april 2004-mars Resor eller logi är det som är vanligast att köpa via nätet, vilket 16 procent av samtliga personer köpt under den aktuella perioden. Näst vanligast är beställningar av kläder eller sportartiklar (13 procent) följt av filmer eller musik (13 procent). Det finns tydliga skillnader mellan vilka varor eller tjänster som kvinnor respektive män handlar på Internet för privat bruk. Vanligast är att kvinnor köper kläder eller sportartiklar medan männen i första hand köper resor eller logi samt filmer eller musik. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor köper köper kläder eller sportartiklar (17 procent) via Internet än vad det är för männen (9 procent). I gengäld köper männen i betydligt större utsträckning än kvinnorna hemelektronik eller kameror (11 procent respektive 4 procent för män och kvinnor), datorer eller datautrustning (8 procent respektive 2 procent) och programvara eller dataspel (6 procent respektive 2 procent). Endast 1 procent av alla i åldern år har beställt tips, lotto, trisslotter eller liknande eller mat eller specerivaror via Internet under den aktuella perioden. Diagram 13 Andel personer i åldern år som under tiden april 2004 till mars 2005 för privat bruk köpt olika varor eller tjänster över Internet efter kön, procent Resor eller logi Kläder eller sportartiklar Filmer eller musik Böcker, tidningar eller datorbaserade hjälpmedel Biljetter till evenemang Hemelektronik eller kameror Datorer eller datautrustning Programvara eller dataspel Hushållsvaror (t.ex. möbler eller leksaker) Aktier, försäkringar eller andra finansiella tjänster Tips, lotto, trisslotter eller liknande Mat eller specerivaror Statistiska centralbyrån 27

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2003

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Företagens användning av IT 2010

Företagens användning av IT 2010 mling avs Företagens användning av IT 2010 Företagens användning av IT 2010 Statistiska centralbyrån 2011 Use of ICT in Swedish enterprises 2010 Statistics Sweden 2011 Tidigare publicering Företagens

Läs mer

Demografisk undersökning

Demografisk undersökning Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Vilka är våra besökare? Svaret finns på följande sidor! Demografisk undersökning Utförd 2006-09-19 ->2007-05-08 Kön Kön Man 8312 98,20% Kvinna 152

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) LE0108. Innehåll

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) LE0108. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) IT bland individer 2011 LE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015

DFO/IF. It-specialister och it-kunskaper. It-användning i företag 2015 Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Frågorna 35-37

Läs mer

Företagens användning av IT 2007

Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Företagens användning av IT 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of ICT in Swedish enterprises 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Previous publication

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Företagens användning av IT 2011

Företagens användning av IT 2011 mling avs Företagens användning av IT 2011 Företagens användning av IT 2011 Statistiska centralbyrån 2012 ICT usage in enterprises 2011 Statistics Sweden 2012 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

8 Dator och Internet i hemmet

8 Dator och Internet i hemmet Dator och Internet i hemmet 159 8 Dator och Internet i hemmet Få företeelser har genomgått en sådan revolutionerande utveckling som datoriseringen. Från att i begynnelsen ha varit ett dyrt, otympligt och

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Peter Beijron, SCB, tfn 08 506 940 06, peter.beijron@scb.se Cecilia Westin, SCB, tfn 08 506 945 48, cecilia.westin@scb.se

Peter Beijron, SCB, tfn 08 506 940 06, peter.beijron@scb.se Cecilia Westin, SCB, tfn 08 506 945 48, cecilia.westin@scb.se AM 110 SM 1404 Övergången från arbete till pension 2012 Transition from work to retirement 2012 I korta drag Övergången från arbete till pension Temarapporten för tredje kvartalet 2014 behandlar övergången

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG NÄRINGSLIVETS STRUKTUR IT I FÖRETAG Företagens användning av it 2013 Företagens användning av it 2013 Statistiska centralbyrån 2014 ICT usage in enterprises 2013 Statistics Sweden 2014 Tidigare publicering

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5. Ungdomars flytt hemifrån

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5. Ungdomars flytt hemifrån DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5 Ungdomars flytt hemifrån DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5 Ungdomars flytt hemifrån Statistiska centralbyrån 2008 Demographic reports 2008:5 Leaving home Statistics Sweden 2008

Läs mer

Företagens användning av IT

Företagens användning av IT mling avs Företagens användning av IT 2008 K Företagens användning av IT 2008 Korrigerad version Statistiska centralbyrån 2008 Use of ICT in Swedish enterprises 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

4 400 konsumenter i stor julklappsundersökning: Tomten, vi vill ha en LCD-TV i julklapp!

4 400 konsumenter i stor julklappsundersökning: Tomten, vi vill ha en LCD-TV i julklapp! PRESSMEDDELANDE Stockholm 16 november 2006 4 400 konsumenter i stor julklappsundersökning: Tomten, vi vill ha en LCD-TV i julklapp! En platt LCD-TV står överst på önskelistan. Det visar PriceRunners och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

HUVUDRESULTAT. Undersökningen EU Kids Online. Användning och aktiviteter online

HUVUDRESULTAT. Undersökningen EU Kids Online. Användning och aktiviteter online HUVUDRESULTAT Undersökningen EU Kids Online I denna rapport presenteras de fullständiga resultaten från en ny unik undersökning som lagts upp och genomförts enligt rigorösa normer av nätverket EU Kids

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer