Privatpersoners användning av datorer och Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatpersoners användning av datorer och Internet"

Transkript

1 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005

2

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005

4 Use of computers and the Internet by private persons in 2005 Statistics Sweden 2005 Tidigare publicering Previous publication Producent Producer Privatpesoners användning av datorer och Internet. Har utkommit årligen sedan år 2000 Use of computers and the Internet by private persons. Has been published yearly since 2000 SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT Box 24300, Stockholm Förfrågningar Peter Skatt, tfn: Inquiries Eric Hellsing, tfn: Omslag: Cover Ateljén, SCB Om du citerar ur denna publikation, var god uppge källan: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 When quoting material from this publication, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Use of computers and the internet by private persons in , Statistiska centralbyrån Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är det förbjudet att helt eller delvis mångfaldiga innehållet i denna publikation utan medgivande från Statistiska centralbyrån. Any reproduction of the contents of this publication without prior permission from Statistics Sweden is prohibited by the Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960:729). Publikationen kan endast hämtas som pdf från This publication is only available in pdf on

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Förord Förord Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet genomfört denna undersökning om privatpersoners användning av datorer och Internet. Uppgifterna har samlats in genom tilläggsfrågor till ett urval av de personer i åldern 16 till 74 år som intervjuats i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). I denna rapport ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och Internet. Redovisningen omfattar bl.a. var och hur ofta man använt datorer och Internet samt till vad Internet utnyttjats. En nyhet för året är uppgifter om IT-kompetens. Vidare redovisas tillgång till ITutrustning av olika slag Statistiska centralbyrån i december 2005 Staffan Wahlström Birgitta Mannfelt SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 215. Förord...3 Innehåll...5 Inledning...7 Sammanfattning...9 Alla använder Internet utom de äldre...9 Vanligast att söka information...9 Fler än en miljon använder fildelningsprogram...9 Drygt var tredje använder Internet för e-handel...9 Norden i täten i Europa...9 Är Sverige ett informationssamhälle för alla?...10 Teckenförklaringar och förkortningar...10 Internationella jämförelser...11 Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning...11 Bredband vanligast på Island...12 Svenskar och britter är de flitigaste e-handlarna...12 Tillgång till IT i hemmet...15 Alla har TV och mobiltelefon...15 Tillgång till Internet i hemmet...17 Åtta av tio har tillgång till Internet i hemmet...17 Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet...17 Närmare en av tio vill inte ha Internet hemma...18 Användning av persondator...19 Nästan alla använder dator...19 Datorn används varje dag...19 Vanligast att använda dator hemma...20 Användning av Internet...23 Vanligt att handla via Internet...26 Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet...27 Vanligt att handla från företag som man bara känner till på Internet...28 En av tjugo handlar inte via Internet av oro att lämna ut kreditkortsnummer...28 Säkerhetsproblem vid användning av Internet...29 En av fem drabbas av datorvirus...29 Säkerhetsåtgärder vid användning av Internet...31 Vanligt med virusskydd i hemmet...31 IT-kompetens...33 Vanligast att skaffa IT-kompentens genom att pröva sig fram...33 mindre avancerade användare än män...34 Fler än en miljon använder fildelningsprogram...34 Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Tabeller...37 Tabellförteckning...37 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Statistikens aktualitet Jämförbarhet och Samanvändbarhet Tillgänglighet och förståelighet Bilagor Bilaga 1. EU-enkäten till individer: Frågeformulär Bilaga 2. Intervjuarinstruktioner EU-enkät till individer: Frågeformulär In English Summary Internet used by all except older people Most common to seek information More than a million use peer-to-peer file sharing Roughly one out of three use the Internet for e-commerce The Nordic region on top in Europe Sweden - an information society for everyone? List of tables List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån

9 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Inledning Inledning Denna rapport försöker med hjälp av statistik om privatpersoners tillgång till och användning av IT att beskriva i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en jämförelse mellan förhållandena i Sverige och några andra europeiska länder. Resterande del av rapporten ägnas åt en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Uppgifterna är hämtade från Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om datorvanor ställts till ett urval av personer i åldern år. Eftersom undersökningen innehåller data från många frågor om olika aspekter av tillgång till IT och hur IT används och att AKU har en stor mängd bakgrundsvariabler har det inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I texten kommenteras främst situationen för kvinnor och män respektive olika åldersgrupper separat. Övriga uppgifter går att återfinna i tabellbilagan. Liknande undersökningar har också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats av EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå presenteras av Eurostat i fritt tillgängliga databaser. Databaserna kan nås från Eurostats hemsida: I slutet på rapporten finns en tabellbilaga med resultat från undersökningen presenterade i form av andelar och i absoluta tal uppräknat till populationen. Här redovisas resultaten från de flesta av frågorna som ingått i Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Några frågor där osäkerheten i resultaten är mycket stor, redovisas inte. Resultaten i tabellbilagorna ska tolkas med försiktighet särskilt för mindre grupper eftersom siffror som kommer från urvalsundersökningar alltid har en viss osäkerhet. Statistiska centralbyrån 7

10 8 Statistiska centralbyrån

11 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Sammanfattning Sammanfattning Alla använder Internet utom de äldre Över 90 procent av alla i åldern år använde Internet under första kvartalet Bland åringarna var andelen 85 procent men bland åringarna sjönk andelen till drygt hälften. Skillnaderna mellan kvinnor och män var små utom i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor var tydligt lägre. Vanligast att söka information Det vanligaste ändamålet med Internet är att söka information om varor eller tjänster (70 procent). Att skicka och ta emot e-post är nästan lika vanligt (67 procent). Ungefär hälften använder Internetbank och nästan lika många hämtar information från myndigheters hemsidor. Tjänster med anknytning till resor och inkvartering utnyttjas av ungefär 40 procent. Fler än en miljon använder fildelningsprogram Hälften av alla män i åldern år har någon gång använt ett fildelningsprogram, för samtliga undersökta åldrar har ungefär var femte person gjort det. Andelen kvinnor som använder fildelningsprogram är mindre än hälften så stor som bland män. Drygt var tredje använder Internet för e-handel Något fler än en tredjedel (36 procent) av alla i åldern år har använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet Sverige hamnar tillsammans med Storbritannien här i topp inom EU. Det motsatta, att sälja varor eller tjänster via Internet, har bara en av tio gjort. Den vanligaste varan/tjänsten att köpa via Internet är resor och logi, därefter kommer kläder/sportartiklar och filmer eller musik följt av böcker och tidningar. Tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet är ovanligt, endast en procent av de tillfrågade uppger att de köpt detta på Internet. Samma låga andel anger att man handlat mat- eller specerivaror via Internet. Norden i täten i Europa De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Sverige som kommer närmast efter är andelen ungefär 75 procent. Statistiska centralbyrån 9

12 Sammanfattning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Är Sverige ett informationssamhälle för alla? Undersökningen av privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 visar att praktiskt taget alla har tillgång till TV hemma. Nästan alla har en mobiltelefon och över 80 procent har en persondator hemma. Nästan 80 procent har tillgång till Internet hemma. Men andelen som har tillgång till IT i olika former ökar ganska långsamt och bland äldre är tillgången till datorer och Internet inte lika hög som i lägre åldrar. Teckenförklaringar och förkortningar Noll 0 Mindre än 0,5 0,0 Mindre än 0,05.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma * Preliminär uppgift 10 Statistiska centralbyrån

13 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Internationella jämförelser Internationella jämförelser Tabellerna 1-7 Undersökningen av tillgång till och användning av IT bland privatpersoner görs i de flesta länderna inom EU enligt gemensamma riktlinjer och med ekonomiskt stöd från EU. Ett omfattande arbete har lagts ner på att harmonisera frågor och definitioner så att resultaten ska vara jämförbara mellan länderna. EU:s statistikmyndighet Eurostat presenterar data för de senaste åren i fritt tillgängliga databaser.databaserna kan nås från Eurostats hemsida: Ur dessa databaser har några data avseende år 2005 hämtats.uppgifterna har hämtats den 14 december Endast de länder som lämnat data för 2005 ingår i redovisningen. Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning I diagram 1 nedan framträder ett mönster som återkommer vid jämförelser av olika IT-företeelser mellan länderna. De nordiska länderna, Benelux-länderna samt Storbritannien och Tyskland hamnar högst vad gäller användning av Internet. Länderna i Öst- och Sydeuropa hamnar däremot relativt lågt. I Island använde 81 procent av individerna Internet åtminstone en gång i veckan under första kvartalet 2005 medan motsvarande andel var 18 procent i Grekland. Diagram 1 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet åtminstone en gång i veckan efter kön och land, procent Island Sverige Nederländerna Luxemburg Finland Estland Storbritannien Tyskland Belgien Österrike Slovakien Slovenien Lettland Litauen Polen Italien Portugal Cypern Tjeckien Grekland Statistiska centralbyrån 11

14 Internationella jämförelser Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 tenderar att i samtliga länder använda Internet i mindre utsträckning än vad män gör. Bredband vanligast på Island Drygt 6 av 10 isländska hushåll använder en bredbandsanslutning 1 till Internet, vilket är överlägset mest bland de europeiska länderna. Andra länder där bredband är vanligt förekommande är Nederländerna där bredband används av vartannat hushåll tätt följt av Belgien, Sverige och Luxemburg där 4 av 10 hushåll använder en sådan anslutning till Internet. I Öst- och Sydeuropa är andelarna vanligtvis mycket lägre exempelvis använder endast en procent av de grekiska och fem procent av de tjeckiska hushållen bredband. Diagram 2 Andel hushåll som våren 2005 använde bredbandsanslutning till Internet i hemmet efter land, procent Island Nederländerna Belgien Sverige Luxemburg Finland Storbritannien Estland Tyskland Österrike Portugal Slovenien Polen Italien Lettland Litauen Slovakien Tjeckien Cypern Grekland Svenskar och britter är de flitigaste e-handlarna Även när det gäller inköp av varor eller tjänster via Internet återfinns ett tydligt mönster mellan länderna. I både Sverige och Storbritannien har 36 procent av alla i åldern år köpt varor eller tjänster via Internet under första kvartalet I Tyskland, Luxemburg, Nederländerna är det omkring 3 av 10 som gjort inköp via Internet under den aktuella perioden medan andelarna är betydligt lägre i södra och östra Europa. I många av 1 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. 12 Statistiska centralbyrån

15 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Internationella jämförelser dessa länder har färre än fem procent av alla i åldern år handlat via Internet under första kvartalet Diagram 3 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 för privat bruk köpt varor eller tjänster över Internet efter kön och land, procent Sverige Storbritannien Tyskland Luxemburg Nederländerna Island Finland Österrike Belgien Slovakien Polen Estland Italien Cypern Portugal Tjeckien Lettland Grekland Litauen Statistiska centralbyrån 13

16 14 Statistiska centralbyrån

17 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Tillgång till IT i hemmet Tillgång till IT i hemmet Tabellerna 8-18 Alla har TV och mobiltelefon Praktiskt taget alla har tillgång till TV hemma, ungefär en fjärdedel har TV med parabolantenn. I familjer som består av en vuxen med eller utan barn är andelen med parabolantenn dock lägre. Nästan hälften har tillgång till kabel-tv och ungefär en tredjedel har digital-tv. Mobiltelefon är lika vanligt som TV, d.v.s. praktiskt taget alla har tillgång till mobiltelefon. Den enda grupp där andelen med tillgång till mobiltelefon understiger 90 procent är pensionärer. En tredjedel av alla har en mobiltelefon som kan användas för åtkomst av Internet. Denna andel varierar beroende på ålder, i den yngsta åldersgruppen är andelen över 50 procent medan den bland pensionärer ligger på 10 procent. Tillgång till spelkonsol varierar på ett liknande sätt, från närmare hälften i den yngsta åldersgruppen till under 10 procent bland pensionärer. Över 80 procent har tillgång till dator hemma. Andelen sjunker med stigande ålder men även bland pensionärer har mer än hälften tillgång till dator hemma. Det är vanligast att man har en stationär dator men närmare en tredjedel har (även) en bärbar dator. Små handdatorer tycks däremot bli mindre vanliga. År 2005 hade mindre än 10 procent en sådan. Diagram 4 Andel personer i åldern år med tillgång till dator i hemmet våren 2005, procent Statistiska centralbyrån 15

18 16 Statistiska centralbyrån

19 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Tillgång till Internet i hemmet Tillgång till Internet i hemmet Tabellerna Åtta av tio har tillgång till Internet i hemmet Närmare 80 procent av samtliga mellan 16 och 74 år hade tillgång till Internet i hemmet under våren Tillgången är högst i åldersgruppen år där andelen låg på närmare 90 procent medan andelen endast är 61 procent i den äldsta åldersgruppen, år. Man kan ha tillgång till Internet på många olika sätt och det i särklass vanligaste sättet är via en persondator (stationär eller bärbar). Man kan också ha tillgång till Internet via en handdator, via en TV, via mobiltelefon, via en spelkonsol eller på annat sätt. Av dessa metoder används endast mobiltelefon i en nämnvärd omfattning. Drygt 10 procent av personerna mellan år uppgav att de hade tillgång till Internet via mobiltelefonen medan andelen är betydligt lägre i de äldre åldersgrupperna. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet Omkring 30 procent av alla i åldern år använde traditionellt modem och telefonlinje vid anslutning till Internet i hemmet under våren Ett år tidigare var det hela 45 procent som använde denna anslutningsform till Internet, vilket innebär att andelen sjunkit kraftigt mellan åren. Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna med undantag för den yngsta åldersgruppen där andelen med modem och vanlig telefonlinje endast är 19 procent. Parallellt med denna utveckling har andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet ökat. Under våren 2005 använde 44 procent en bredbandsansluning 2 till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2004 då motsvarande andel var 30 procent. Det finns stora skillnader både mellan könen och åldersgrupperna. Medan närmare 60 procent av personerna i åldern år använde en sådan anslutning till Internet var det endast 26 procent i åldersgruppen år som gjorde det. använder 40 procent av kvinnorna jämfört med 50 procent av männen bredband i hemmet. Anslutningar via ISDN, GSM-nätet eller 3G-nätet är mycket sällsynta då endast 1 procent eller mindre använder sig av respektive anslutning. 2 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. Statistiska centralbyrån 17

20 Tillgång till Internet i hemmet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Diagram 5 Andel personer i åldern år som använder olika anslutningsalternativ till Internet i hemmet under våren 2004 och våren 2005, procent Traditionellt modem och vanlig telefonlinje Bredband (DSL, kabel- TV, LAN, 3G-nätet) ISDN Våren 2004 Våren 2005 Närmare en av tio vill inte ha Internet hemma De personer som inte har tillgång till Internet hemma har tillfrågats om skälen till detta. Den vanligaste anledningen till att inte ha Internet hemma är att man inte vill ha Internet. har 8 procent av personerna i åldern år angett detta som skäl för att inte ha Internet hemma. Skillnaderna är stora mellan åldersgrupperna. Nästan 20 procent av personerna i åldersgruppen år anger att de inte har Internet hemma därför att de inte vill ha det medan motsvarande andel är cirka 3 procent för personer mellan år. Det finns även stora skillnader beroende på vilken utbildningsbakgrund personerna i fråga har. Bland de som har förgymnasial utbildning anger 15 procent att de inte har Internet därför att de inte vill ha det medan motsvarande andel endast var 2 procent hos personer med eftergymnasial utbildning. Det näst vanligaste skälet till att inte ha Internet hemma är att man inte behöver Internet, vilket 5 procent av samtliga anger. Även här är skillnaden stor mellan åldersgrupperna. Andelarna är generellt sett låga förutom i den äldsta åldersgruppen där det är 10 procent som inte har tillgång till Internet i hemmet eftersom det inte finns något behov för detta. Förhållandevis få anger att de inte har tillgång till Internet i hemmet eftersom det är för dyrt att ha dator eller Internetuppkoppling. Undantaget gäller i första hand arbetslösa och ensamstående med barn. 18 Statistiska centralbyrån

21 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av persondator Användning av persondator Tabellerna Nästan alla använder dator Andelen personer i de undersökta åldrarna (16-74 år) som använt en persondator under första kvartalet 2005 var i genomsnitt drygt 80 procent, andelen varierade från nästan 100 procent bland studerande till ungefär 35 procent bland kvinnliga pensionärer. Andelen datoranvändare var något lägre bland kvinnor än bland män. Knappt 10 procent av de undersökta uppgav att de aldrig använt en persondator. Bland de yngsta var denna andel mindre än 1 procent medan av pensionärerna uppgav närmare en tredjedel att de aldrig använt en persondator. De personer som inte använt en persondator under första kvartalet 2005 men däremot tidigare utgör den resterande andelen. Diagram 6 Andel personer i åldern år som använt en persondator under första kvartalet 2005, procent Datorn används varje dag Mer än hälften använder datorn varje dag, andelen är lägre bland kvinnor än bland män. Bland dem som använder datorn varje vecka men inte varje dag är däremot andelen något högre bland kvinnor än bland män. Mindre än 5 procent använder dator endast någon gång per månad. Statistiska centralbyrån 19

22 Användning av persondator Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Diagram 7 Andel personer i åldern år efter hur ofta man använt en persondator under första kvartalet 2005, procent I stort sett varje dag Minst en gång per vecka Minst en gång per månad Mindre än en gång per månad Vanligast att använda dator hemma Det är vanligast att man använder persondator hemma, ungefär tre fjärdedelar av de undersökta hade använt en dator hemma under första kvartalet Andelen varierade från ca 90 procent bland de studerande till under hälften bland pensionärerna. Andelen var också här lägre bland kvinnor än bland män. Knappt hälften använde dator på arbetsplatsen. Av naturliga skäl var andelen betydligt högre i grupper där de flesta förvärvsarbetar. Andelen för kvinnor var något lägre än för män men skillnaden var inte lika stor som för användningen i hemmet. Användning i skolan är koncentrerad till de studerande. Andelen bland kvinnor var något högre än bland män. Att använda en persondator hemma hos någon annan förekommer främst bland personer i de lägsta åldersgrupperna. Samma mönster gäller för användning på andra platser. 20 Statistiska centralbyrån

23 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av persondator Diagram 8 Andel personer i åldern år efter var man använt en persondator under första kvartalet 2005, procent Hemma På arbetsplatsen I skolan Hemma hos någon annan På annan plats Statistiska centralbyrån 21

24 22 Statistiska centralbyrån

25 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av Internet Användning av Internet Tabellerna 49-60, Användningen av Internet följer samma mönster som användningen av persondatorer, praktiskt taget alla ungdomar men även en majoritet av de äldsta är användare. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små förutom i åldersgruppen år där kvinnor är mindre flitiga användare. Diagram 9 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet efter ålder och kön, procent Det är ovanligt att inte använda Internet, bara cirka 12 procent hade aldrig använt Internet. Bland de i åldern år hade dock cirka 30 procent aldrig använt Internet. Det är vanligt att använda Internet hemma, cirka 70 procent av alla i åldern år använder Internet hemifrån. Bland de som är anställda använder omkring 60 procent Internet på arbetsplatsen. Bland studerande använder cirka 76 procent Internet i skolan. Mer än hälften av de i åldern år använder Internet i stort sett varje dag och tre av fyra av i denna grupp använder Internet minst en gång i veckan. Även här är det markant att de i åldern år, och speciellt kvinnor, använder Internet mindre frekvent än yngre människor. En grupp där användning av Internet är mycket frekvent är bland de med längre utbildning, t.ex. använder tre av fyra av dem med eftergymnasial utbildning Internet i stort sett varje dag. Statistiska centralbyrån 23

26 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Diagram 10 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet i stort sett varje dag efter ålder och kön, procent Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under först kvartalet Nästan lika populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på cirka 67 procent. Ungefär hälften av alla i åldern år använde en Internetbank under först kvartalet Denna syssla är mindre populär bland kvinnor än bland män. Cirka tre av fyra av alla i åldern år använder en Internetbank medan motsvarande andel bland de i åldern år är endast en av tre. Många människor, cirka hälften av alla i åldern år, använde under första kvartalet 2005 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även här är denna syssla mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen 64 procent bland de i åldern år medan andelen är 36 procent bland de i åldern år. Det är också relativt sett populärt att använda Internet för tjänster avseende resor och inkvartering. Cirka 40 procent av alla i åldern år använde Internet för sådana tjänster under först kvartalet Dessa typer av tjänster är lika populära bland kvinnor och män men mer populära bland medelålders än yngre respektive äldre. Nättidningar eller elektroniska tidskrifter lästes eller laddades ner av cirka 39 procent av alla i åldern år under första kvartalet Denna typ av tjänst är populär i alla åldrar förutom bland äldre. I åldersgruppen år utnyttjar endast cirka 23 procent denna möjlighet. 24 Statistiska centralbyrån

27 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av Internet Diagram 11 Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2005 använt Internet för olika ändamål, procent Söka information om varor eller tjänster Skicka och ta emot e-post Använda Internetbank Hämta information från myndigheters hemsidor Tjänster för resor och inkvartering Läsa eller "ladda ner" nättidningar eller elektroniska tidskrifter Köpa/beställa varor eller tjänster (utom finansiella tjänster) "Ladda ner" myndigheters formulär eller blanketter Lyssna på musik/spela spel,"ladda" ner musik/spel/bilder Leta efter jobb eller skicka en jobbansökan Söka hälsoinformation Annan kommunikation (t.ex. för att chatta) Lyssna på radio eller titta på TV Skicka ifyllda formulär eller blanketter till myndigheter "Ladda ner" programvara Andra finansiella tjänster (t.ex. handel med aktier) Sälja varor eller tjänster (t.ex. via auktioner) Följa formell utbildning (skola, högskola etc.) Internettelefoni eller videokonferens Söka medicinska råd av läkare/sjuksköterska Följa kurser av allmän karaktär Följa yrkesutbildning Beställa recept från läkare Statistiska centralbyrån 25

28 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Typiska ungdomsföreteelser är att syssla med någon typ av annan kommunikation via Internet t.ex. att chatta respektive lyssna på musik, spela spel och ladda ner musik, spel och bilder. I båda dessa fall utför två av tre av de i åldern år dessa sysslor. I denna ålderskategori är det även populärt att lyssna på radio eller titta på TV via Internet respektive ladda ner programvara, knappt 40 procent använder Internet till dessa sysslor. Internet används endast i mycket liten utsträckning för att följa utbildning, kurser av allmän karaktär och yrkesutbildning. Det är även ovanligt att använda Internet för Internettelefoni eller videokonferens. Mycket sällsynt är också att beställa recept från läkare eller att söka medicinska råd från läkare eller sjuksköterska. Ingen av ovanstående sysslor utfördes av mer än cirka 5 procent av de i åldern år under första kvartalet Vanligt att handla via Internet Tabellerna Under första kvartalet 2005 har 36 procent av alla i åldern år använt Internet för att för att köpa eller beställa varor eller tjänster för privat bruk. Andelen kvinnor som e-handlat under denna period är något lägre än andelen män 33 procent jämfört med 40 procent. Generellt sett tenderar yngre att handla via Internet i större utsträckning än äldre. Diagram 12 Andel personer i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk under första kvartalet 2005 efter ålder och kön, procent Omkring 30 procent av alla i åldern år har aldrig beställt varor eller tjänster för privat bruk via Internet. Andelen är högst i den äldsta åldersklassen där 38 procent aldrig gjort Internetinköp för privat bruk. 26 Statistiska centralbyrån

29 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Användning av Internet Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet Tabellerna har 50 procent av alla i åldern år handlat varor eller tjänster via Internet under perioden april 2004-mars Resor eller logi är det som är vanligast att köpa via nätet, vilket 16 procent av samtliga personer köpt under den aktuella perioden. Näst vanligast är beställningar av kläder eller sportartiklar (13 procent) följt av filmer eller musik (13 procent). Det finns tydliga skillnader mellan vilka varor eller tjänster som kvinnor respektive män handlar på Internet för privat bruk. Vanligast är att kvinnor köper kläder eller sportartiklar medan männen i första hand köper resor eller logi samt filmer eller musik. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor köper köper kläder eller sportartiklar (17 procent) via Internet än vad det är för männen (9 procent). I gengäld köper männen i betydligt större utsträckning än kvinnorna hemelektronik eller kameror (11 procent respektive 4 procent för män och kvinnor), datorer eller datautrustning (8 procent respektive 2 procent) och programvara eller dataspel (6 procent respektive 2 procent). Endast 1 procent av alla i åldern år har beställt tips, lotto, trisslotter eller liknande eller mat eller specerivaror via Internet under den aktuella perioden. Diagram 13 Andel personer i åldern år som under tiden april 2004 till mars 2005 för privat bruk köpt olika varor eller tjänster över Internet efter kön, procent Resor eller logi Kläder eller sportartiklar Filmer eller musik Böcker, tidningar eller datorbaserade hjälpmedel Biljetter till evenemang Hemelektronik eller kameror Datorer eller datautrustning Programvara eller dataspel Hushållsvaror (t.ex. möbler eller leksaker) Aktier, försäkringar eller andra finansiella tjänster Tips, lotto, trisslotter eller liknande Mat eller specerivaror Statistiska centralbyrån 27

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2002 Statistik om informationssamhället 28 januari, 2003 2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Inledning 3 Sammanfattning 4 Summary

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2003

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500 Total Kön Ålder Sysselsättning Utbildning Hushållets bruttoinkomst per månad Tillgång till InternetKvot i hemmet Man Kvinna 5-4 5-44 45-64 65 år + Heltids Egen ArbetslösStuder Annat Grund Gymna Univ. Ingen

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Introduktion Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Use of

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.11.2002 KOM(2002) 655 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET eeurope 2005: benchmarkingindikatorer MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Statistik om Informationssamhället

Statistik om Informationssamhället PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2001 Statistik om Informationssamhället 2002-02-18 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2001 Sammanfattning...2 Inledning...3 Resultat...4

Läs mer

Inkomstfördelning och välfärd 2016

Inkomstfördelning och välfärd 2016 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:5 Publicerad: 7-11-2016 Sanna Roos, tel. +358 (0)18 25 495 Inkomstfördelning och välfärd 2016 I korthet - Ålands välfärdsnivå mätt i BNP

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Företagens användning av it 2012

Företagens användning av it 2012 mling avs Företagens användning av it 2012 Företagens användning av it 2012 Statistiska centralbyrån 2013 ICT usage in enterprises 2012 Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Företagens användning

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Personalutbildning inom EU och Norge

Personalutbildning inom EU och Norge Tema utbildning: Personalutbildning inom EU och Norge 1999 Nr 2 oktober 22 Personalutbildning spelar en betydande roll för att förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft på en global marknad. Med

Läs mer

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1

Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Post & Telestyrelsen - Konsumentundersökning Internetsäkerhet 2009 Sida 1 Fr1. Använder du en eller flera av följande Internetanslutningar för privat bruk? Fast anslutning hemma (t.ex. fast bredband i

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Från folkökning till folkminskning Befolkningsutvecklingen i världen 1950 till 2050

Från folkökning till folkminskning Befolkningsutvecklingen i världen 1950 till 2050 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2005:4 Från folkökning till folkminskning Befolkningsutvecklingen i världen 1950 till 2050 Omslaget: Befolkningspyramider för Italien 1950, 2000 och 2050 enligt FN prognos. Män (till

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Finländarnas resor 2012

Finländarnas resor 2012 Transport och turism 2013 Finländarnas resor 2012 Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012 År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med 17 procent

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande.

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1

Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002: Olle Findahl(1/6) Nya personer 2002 1 Internetanvändning 2002:3 Telefonintervjuer med nya personer Ipnummer Datum Intervjuare Projektledare: Olle Findahl Jag heter xxxxxxx och

Läs mer

Demografisk undersökning

Demografisk undersökning Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Vilka är våra besökare? Svaret finns på följande sidor! Demografisk undersökning Utförd 2006-09-19 ->2007-05-08 Kön Kön Man 8312 98,20% Kvinna 152

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2012:7 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2008/2009 Utbildning och forskning Temarapport 2012:7 Tema: Utbildning Inträdet

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) LE0108. Innehåll

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) LE0108. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) IT bland individer 2011 LE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl

nita NATIONELLT IT-ANVÄNDARCENTRUM Författare: Olle Findahl WORLD INTERNET INSTITUTE OLLE FINDAHL INTERNET I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV DEL 1. Internet är en teknologi för de unga, välbeställda och välutbildade. Så ser bilden ut av Internets spridning i Europa.

Läs mer