TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda"

Transkript

1 TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

2

3 TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014

4 Report 2014:6 Educational background among foreign born persons Statistics Sweden 2014 Producent Producer SCB, enheten för och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE Örebro Förfrågningar Michael Karlsson, Inquiries Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Tema, rapport 2014:6. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda. It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Education Report 2014:6, Educational background among foreign born persons. Omslag/Cover: Ateljén, SCB. Foto/Photo: Matton bild URN:NBN:SE:SCB-2014-A40BR1406_pdf Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Förord Förord I serien Temarapporter presenteras resultat från olika ämnesområden inom befolknings- och välfärdsstatistiken. I denna rapport presenteras resultat från en registerbearbetning från den senaste versionen av SCB:s register befolkningens, Utbildningsregistret, avseende sbakgrund bland den utrikes födda befolkningen. Intresset har på senare år ökat för nyanlända invandrares sbakgrund. Denna rapport redovisar vilken sbakgrund som gruppen utrikes födda i yrkesverksam ålder har och beskriver särskilt de som invandrat under 2000-talet. Statistiska centralbyrån i november 2014 Inger Eklund Mikael Schöllin SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Innehåll Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 7 Invandrade under 2000-talet... 7 Utrikes föddas snivå... 8 Utrikes födda kvinnor har lägre snivå än svenskfödda... 8 Ålderssammansättningen påverkar den totala snivån... 8 Stora skillnader i snivå mellan olika invandrargrupper Vanligare med forskar bland utrikes födda Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Nyinvandrade har hög snivå Större andel högutbildade kvinnor än män bland invandrade under 2000-talet Störst andel högutbildade i åldersgruppen år Utbildningsnivå för invandrade under 2000-talet efter födelseregion och födelseland Stor andel högutbildade bland kvinnor födda i Europa Hög snivå hos invandrade från Kina och Tyskland Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Bra att veta Bilagor Tabell 1 Utrikes födda befolkningen (25 64 år) 2013 från de 20 största invandringsländerna fördelade efter födelseland, kön och snivå Tabell 2 Utrikes födda befolkningen (25 64 år) 2013 med invandringsår från de 20 största invandringsländerna fördelade efter födelseland, kön och snivå Tabell 3 Utrikes födda befolkningen (25 64 år) 2013 med invandringsår från de 20 största invandringsländerna fördelade efter födelseland, kön och snivå Tabell 4 Utrikes födda befolkningen (25 64 år) 2013 med invandringsår från de 20 största invandringsländerna fördelade efter födelseland, kön och snivå Tabell 5 Utrikes födda befolkningen (25 64 år) 2013 med invandringsår från de 20 största invandringsländerna fördelade efter födelseland, kön och snivå Statistiska centralbyrån 5

8 6 Statistiska centralbyrån

9 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Sammanfattning Sammanfattning De utrikes födda i befolkningen har en något lägre snivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial är dock skillnaden liten; 41 procent av de inrikes födda i åldern år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, med eftergymnasial 3 år eller längre, är lika stor bland inrikes som utrikes födda, 25 procent. Däremot har en större andel av de utrikes födda en förgymnasial än de inrikes födda, 20 respektive 11 procent. Skillnaden i snivå mellan utrikes- och inrikes födda är något större för kvinnor än för män. Andelen lågutbildade, med förgymnasial som högsta, är större för de utrikes födda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige, 20 respektive 8 procent, och andelen högutbildade är mindre. Utbildningsnivån för personer som invandrat till Sverige varierar mycket beroende på vilka länder varifrån utvandring har skett. Till stor del kan skillnaderna förklaras med åldersstruktur, skälen för att invandra till Sverige och vilken sstruktur som finns i det land varifrån utvandringen skett. Flera stora invandrargrupper har en högre snivå än inrikes födda. Av dem som är födda i Iran har en tredjedel minst treårig eftergymnasial. Andra stora grupper utrikes födda har en betydligt lägre snivå än de inrikes födda. Drygt hälften av dem som är födda i Somalia har en förgymnasial som högsta. Så är det även för personer födda i Thailand och Turkiet, 44 respektive 42 procent. Invandrade under 2000-talet Många som har invandrat till Sverige under 2000-talet har en högre snivå än de som invandrat tidigare. Utbildningsnivån för dessa är även högre än den inrikes födda befolkningens. Andelen högutbildade uppgår till 29 procent medan motsvarande andel bland de inrikes födda är 25 procent. En stor andel, 44 procent, av de som invandrat under 2000-talet är relativt unga (25 34 år), vilket till en del förklarar den höga snivån. De kvinnor som invandrat till Sverige under 2000-talet har i större utsträckning än män en eftergymnasial som är 3 år eller längre, 32 respektive 27 procent. Det är även en större andel med en förgymnasial bland kvinnor än män, 20 respektive 18 procent. En stor andel av dem som invandrat från Nordamerika, Norden och EU28 utom Norden under 2000-talet är högutbildade, 50 respektive 37 procent för de båda senare födelseregionerna har en minst 3-årig eftergymnasial. Av dem som invandrat från Afrika och Asien har en relativt stor andel en förgymnasial, 34 respektive 26 procent. Det är en större andel kvinnor födda i dessa två världsdelar som har en förgymnasial medan det är större andel män som har en eftergymnasial 3 år eller längre. För övriga födelseregioner utom Afrika och Asien är det en större andel kvinnor som har en högre. Statistiska centralbyrån 7

10 Utrikes föddas snivå Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utrikes föddas snivå Totalt har de utrikes födda en något lägre snivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial är skillnaden liten; 41 procent av de inrikes födda i åldern år är eftergymnasialt utbildade jämfört med 39 procent av de utrikes födda. Andelen högutbildade, eftergymnasial 3 år eller längre, är lika stor bland in- som utrikes födda, 25 procent. Bland de utrikes födda återfinns en högre andel med högst förgymnasial än bland de inrikes födda, 20 respektive 11 procent. är däremot vanligare bland de inrikes födda; närmare hälften har den sbakgrunden medan drygt en tredjedel har det av de utrikes födda. Det bör påpekas att siffrorna inte är helt jämförbara då uppgift saknas om högsta för 7 procent av den utrikes födda befolkningen. Utrikes födda kvinnor har lägre snivå än svenskfödda Skillnaden i snivå mellan ut- och inrikes födda är något större för kvinnor än för män. Framförallt är andelen lågutbildade, förgymnasial som högsta, större för de utrikes födda kvinnorna än för kvinnorna födda i Sverige, 20 respektive 8 procent. Bland de utrikes födda kvinnorna är det en något mindre andel högutbildade än bland de inrikes födda. De utrikes födda männen har i större utsträckning än de inrikes födda männen en lång eftergymnasial, 23 respektive 20 procent. Samtidigt är det en större andel för de utrikes födda männen som har en förgymnasial. Tabell 1 Utbildningsnivå för inrikes/utrikes födda efter kön år. Procent Kön Befolkning utb. utb. utb. kortare än 3 år utb. 3 år eller längre Uppgift om saknas Samtliga Totalt Kvinnor Män Inrikes födda Totalt ,4 Kvinnor ,3 Män ,4 Utrikes födda Totalt Kvinnor Män Ålderssammansättningen påverkar den totala snivån Utbildningsnivån är en generationsfråga. Yngre har en högre formell snivå än äldre. De yngsta åldersgrupperna, både bland in- och utrikes födda, har en betydligt större andel högutbildade än de äldsta åldersgrupperna. Det är framför allt en större andel av de yngre inrikes födda kvinnorna som är högutbildade jämfört med de utrikes födda kvinnorna. I åldersgrupperna år respektive år uppgår skillnaden till 7 respektive 9 procentenheter medan det 8 Statistiska centralbyrån

11 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utrikes föddas snivå bland männen i motsvarande åldersgrupper är en mycket liten skillnad mellan de in- respektive utrikes födda. Det bör påpekas att en relativt stor andel av de yngre utrikes födda har uppgift saknas om högsta och därmed kan andelen högutbildade vara underskattad. I de äldsta åldersgrupperna, år och år, är andelen högutbildade större bland utrikes födda än inrikes födda. Det är framför allt de utrikes födda männen i dessa två åldersgrupper som i större utsträckning är högutbildade än de inrikes födda männen. Andelen högutbildade kvinnor i de två äldsta åldersgrupperna är ungefär lika stor bland in- och utrikes födda. Tabell 2 Utbildningsnivå för inrikes/utrikes födda efter ålder och kön år. Procent Ålder Kön Befolkning utb. utb. Eftergymn Eftergymn utb. utb. < 3 år 3 år Uppgift saknas Inrikes födda år Totalt ,4 Kvinnor ,3 Män , Totalt ,9 Kvinnor ,7 Män , Totalt ,3 Kvinnor ,2 Män , Totalt ,2 Kvinnor ,1 Män , Totalt ,2 Kvinnor ,1 Män ,3 Utrikes födda år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Statistiska centralbyrån 9

12 Utrikes föddas snivå Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Stora skillnader i snivå mellan olika invandrargrupper Utbildningsnivån varierar mycket mellan de länder varifrån invandringen har skett. Till stor del kan skillnaderna förklaras med åldersstruktur, skälen för att invandra till Sverige och vilken sstruktur som finns i det land varifrån utvandringen sker. Flera stora invandrargrupper har en högre snivå än inrikes födda. Av dem som är födda i Iran har en tredjedel minst treårig eftergymnasial. För personer med ursprung i Polen är 24 procent högutbildade. Andra stora grupper utrikes födda har en betydligt lägre snivå än de inrikes födda. Drygt hälften av dem som är födda i Somalia har en förgymnasial som högsta. En stor andel av de personer som är födda i Thailand och Turkiet, 44 respektive 42 procent, är förgymnasialt utbildade. Ålderssammansättningen påverkar snivån. Bland de som är födda i Finland är det en stor andel äldre, närmare hälften i åldern år, vilket gör att en relativt stor andel har en förgymnasial. Somaliafödda och thailandsfödda har trots en relativt ung befolkning, med 78 respektive 70 procent som är i åldern år, en hög andel förgymnasialt utbildade. Diagram 1 Utbildningsnivå för utrikes födda från de tio vanligaste födelseländerna år Procent Irak Finland Polen Iran Jugoslavien Bosnien- Hercegovina Turkiet Syrien Somalia Thailand utb. utb. kortare än 3 år utb. utb. 3 år eller längre Bland de mindre invandrargrupperna har personer födda i Ukraina, Ryssland, Mexiko och Vitryssland en mycket stor andel högutbildade. Närmare 60 procent har minst en treårig eftergymnasial som högsta. I avsnittet bilagor finns tabell 1 som redovisar snivån för de utrikes födda från de 20 vanligaste födelseländerna i Sverige år Ytterligare tabeller över befolkningens finns på SCB:s webbplats, se 10 Statistiska centralbyrån

13 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utrikes föddas snivå Vanligare med forskar bland utrikes födda De som är forskarutbildade och därmed har den högsta snivån, utgör drygt en procent av befolkningen i yrkesverksam ålder (25 64 år). Antalet forskarutbildade i Sverige uppgår till personer varav är utrikes födda. En forskar är betydligt vanligare i den utrikes delen födda delen av befolkningen. Av de utrikes födda är 1,9 procent forskarutbildade medan motsvarande andel för inrikes födda är 1,1 procent. Den vanligaste inriktningen på forskaren bland utrikes födda är inom naturvetenskap, 32 procent. För de inrikes födda är medicin den vanligaste inriktningen. Diagram 2 Forskarutbildade in- och utrikes födda efter de vanligaste sinriktningarna år Procent Samhällsvet., juridik, handel, administration Naturvetenskap, matematik och data Teknik och tillverkning Hälso- och sjukvård samt social omsorg Inrikes födda Utrikes födda Statistiska centralbyrån 11

14 Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Nyinvandrade har hög snivå De personer som invandrat till Sverige under 2000-talet har en högre snivå än de som invandrat tidigare. Utbildningsnivån är även högre än den inrikes födda befolkningens. Andelen högutbildade uppgår till 29 procent medan motsvarande andel bland de inrikes födda är 25 procent. En stor andel, 77 procent, av de utrikes födda som invandrat under 2000-talet är relativt unga (25 44 år), vilket till en del förklarar den höga snivån. Det bör påpekas att uppgift om högsta saknas för en betydligt större del bland dem som nyligen invandrat jämfört med dem som varit i Sverige en längre tid. För de utrikes födda som invandrat till Sverige under perioden saknas uppgift om högsta för 12 procent, vilket innebär att den verkliga andelen högutbildade sannolikt är större än den som redovisas i diagrammet nedan. När personerna väl etablerat sig i Sverige minskar successivt andelen för vilka uppgift om högsta saknas. För gruppen utrikes födda som invandrat under perioden saknas uppgift om högsta för en femtedel och det är en betydligt större andel jämfört med dem som invandrat under perioderna respektive Andelen gymnasialt utbildade är betydligt lägre för de senast invandrade jämfört med dem som invandrat 2008 eller tidigare. Utbildningsbakgrunden är ganska lika mellan dem som invandrat under perioderna respektive , med cirka 20 procent förgymnasialt utbildade och 30 procent högutbildade. Siffrorna ska tolkas med viss försiktighet då uppgift om högsta saknas för en relativt stor andel av de nyligen invandrade. Diagram 3 Utrikes födda befolkningen 2013 i åldern år efter snivå och senaste invandringsår för perioden Procent utb. utb. Eftergymn. utb. kortare än 3 år Eftergymn. utb. 3 år eller längre Uppgift om saknas Invandrat Invandrat Invandrat Statistiska centralbyrån

15 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Större andel högutbildade kvinnor än män bland invandrade under 2000-talet De kvinnor som invandrat till Sverige under 2000-talet har i större utsträckning än män en minst 3-årig eftergymnasial. Det är även vanligare med en förgymnasial bland kvinnor än män med undantag av dem som invandrat under perioden En gymnasial är vanligare bland män än kvinnor, oavsett invandringsperiod under 2000-talet. Tabell 3 Utbildningsnivå för den utrikes födda befolkningen 2013 (25 64 år) efter senaste invandringsår under 2000-talet och kön. Procent Invandringsår Kön Befolkning utb utb Eftergymn utb < 3 år Eftergymn utb 3 år Uppgift saknas Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Störst andel högutbildade i åldersgruppen år Bland de som invandrade under 2000-talet är andelen högutbildade störst i åldersgruppen år, 31 procent. I den yngsta åldersgruppen, år, har 29 procent en eftergymnasial 3 år eller längre. Kvinnor är i större utsträckning än män högutbildade utom i den äldsta åldersgruppen. En förgymnasial är vanligare bland kvinnor än män med undantag av den den yngsta åldersgruppen och andelen förgymnasialt utbildade ökar med stigande ålder. Uppgift om högsta saknas för 14 procent i den yngsta och äldsta åldersgruppen med 14 procent. I samtliga åldersgrupper, utom den äldsta, saknas högsta för en större andel män än kvinnor. Statistiska centralbyrån 13

16 Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Tabell 4 Utbildningsnivå för den utrikes födda befolkningen 2013 (25 64 år) som invandrat under 2000-talet efter ålder och kön. Procent Ålder Kön Befolkning utb. utb. Eftergymn utb. < 3 år Eftergymn utb. 3 år Uppgift saknas Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Utbildningsnivå för invandrade under 2000-talet efter födelseregion och födelseland Stor andel högutbildade bland kvinnor födda i Europa Utbildningsbakgrunden varierar beroende på vilken del av världen man kommer ifrån. De flesta som invandrat till Sverige under 2000-talet har kommit från länder i Asien, EU28 utom Norden och Afrika. En stor andel av dem som invandrat från Nordamerika, Norden och EU28 utom Norden är högutbildade, 50 respektive 37 procent för de båda senare födelseregionerna har en minst 3-årig eftergymnasial. Dock är antalet personer som invandrat från Nordamerika ganska få, drygt personer, vilket motsvarar 2,5 procent av de utrikes födda i åldern år som invandrat till Sverige under 2000-talet. Av de som invandrat från Afrika och Asien har en relativt stor andel en förgymnasial, 34 respektive 26 procent. Kvinnor födda i dessa två regioner har i större utsträckning än män en förgymnasial och det är vanligare bland män med en eftergymnasial 3 år eller längre. För övriga regioner, utom Afrika och Asien, har kvinnor i betydligt större utsträckning en högre. Bland kvinnor födda i Europa är skillnaden mer än 10 procentenheter mellan kvinnor och män som har en lång eftergymnasial. Andelen personer för vilka uppgift saknas om högsta varierar mellan födelseregionerna. Bland invandrade från Norden och EU28 utom Norden saknas uppgift om högsta för en femtedel. För männen i dessa två födelseregioner saknas uppgift om högsta för 25 procent. 14 Statistiska centralbyrån

17 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Tabell 5 Utbildningsnivå för den utrikes födda befolkningen 2013 (25 64 år) som invandrat under 2000-talet efter födelseregion och kön. Procent Kön Befolkning Födelseregion utb utb Eftergymn utb < 3 år Eftergymn utb 3 år Uppgift saknas Totalt Totalt Kvinnor Män Norden Totalt Kvinnor Män EU28 utom Totalt Norden Kvinnor Män Europa utom Totalt EU28 och Kvinnor Norden Män Afrika Totalt Kvinnor Män Nordamerika Totalt Kvinnor Män Sydamerika Totalt Kvinnor Män Asien Totalt Kvinnor Män Övriga Totalt regioner* Kvinnor Män *I gruppen övriga regioner ingår Oceanien, Sovjetunionen och födelseland okänt. Statistiska centralbyrån 15

18 Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Hög snivå hos invandrade från Kina och Tyskland Under 2000-talet har drygt utrikes födda i åldern år invandrat till Sverige och de vanligaste födelseländerna är Irak, Polen, Somalia och Iran. Drygt personer eller en fjärdedel har kommit från något av dessa fyra länder. Personer som är födda i Kina och Tyskland och som invandrat under 2000-talet är mycket välutbildade. Mer än hälften har en eftergymnasial 3 år eller längre. Även en stor andel av de personer som invandrat från Iran är högutbildade, 37 procent. De personer som invandrat från Somalia och Thailand under 2000-talet har i stor utsträckning en förgymnasial som högsta, 57 respektive 46 procent. Även bland personer som invandrat från Syrien har en relativt stor andel en förgymnasial, 38 procent. Skälen för invandringen varierar mellan länderna. Personer från Kina och Tyskland har i stor utsträckning kommit till Sverige på grund av studier och arbete medan de som invandrat från Irak, Somalia och Syrien främst kommit till Sverige av flyktingskäl. Temarapporten, Studerandemigrationen (2014:1), visar att studerandeinvandringen i vissa åldersgrupper ger ett betydande tillskott till gruppen eftergymnasialt utbildade. För en relativt stor andel av de utrikes födda, som invandrat till Sverige under 2000-talet, saknas uppgift om högsta. För invandrade från vissa länder är den andelen betydligt större än andra. Uppgift saknas för mer än 20 procent av dem som invandrat från Danmark och Polen under 2000-talet. Diagram 4 Utbildningsnivå 2013 för utrikes födda från de tio vanligaste födelseländerna som invandrat under 2000-talet år Procent Irak Polen Somalia Iran Thailand Syrien Tyskland Kina Turkiet Danmark utb. utb. kortare än 3 år utb. utb. 3 år eller längre 16 Statistiska centralbyrån

19 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Utbildningsnivå bland invandrade under 2000-talet I de mindre invandrargrupperna (minst 1000 personer) som invandrat under talet har personer födda i Mexiko och Ukraina en mycket stor andel högutbildade, 64 respektive 60 procent med minst en treårig eftergymnasial. I avsnittet bilagor finns tabellerna 2-5 som redovisar snivån för de 20 vanligaste födelseländerna i Sverige som invandrat under perioderna , , samt Ytterligare tabeller över befolkningens finns på SCB:s webbplats, se Statistiska centralbyrån 17

20 Fakta om statistiken Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Denna studie bygger på uppgifter som är hämtade från SCB:s register Befolkningens, (Utbildningsregistret), version 2013 avseende högsta formella t.o.m. vårterminen 2013 för i Sverige folkbokförda personer den 31 december Registret uppdateras årligen. Uppgift om utrikes föddas kommer i första hand från enkätundersökningar riktade till nyinvandrade samt från Folk- och bostadsräkningar. Studien fokuserar framför allt på sbakgrund bland de utrikes födda i åldern år som invandrat under 2000-talet. Redovisningen görs huvudsakligen efter snivå, kön, ålder och födelseland. Förklaringen till att åldersgruppen år valts är att den omfattar personer i yrkesverksam ålder som haft möjlighet att skaffa sig en längre eftergymnasial. Definitioner och förklaringar Utbildningsnivå: Anger nivån på respektive individs högsta formella. Uppgifterna över snivå redovisas enligt sklassificeringen SUN Utbildningsnivån i en viss redovisningsgrupp (exempelvis män eller födelseland) definieras av hur stor andel som har förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial etc. som högsta. Utbildningsinriktning: Anger vilket huvudsakligt område/ämne (enligt SUN 2000) respektive individs högsta är inriktad emot. Högutbildad: Här definierat som person med minst tre års eftergymnasial. Lågutbildad: Här definierat som person som genomgått på förgymnasial nivå (folkskola/grundskola eller motsvarande). Födelseland: För personer som invandrar till Sverige registreras uppgifter om födelseland. Ofta anges det land man utvandrat ifrån som födelseland om man är född där, även om landet som sådant inte existerade den tidpunkt då personen föddes (t.ex. Bosnien-Hercegovina). Så görs statistiken Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens, (Utbildningsregistret), version 2013 avseende högsta formella t.o.m. vårterminen 2013 för i Sverige folkbokförda personer den 31 december Registret innehåller uppgift om högsta avklarade för landets folkbokförda invånare och uppdateras årligen. Uppgifter om avklarad rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och sanordnare. Dessa läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar 1970 och 1990 och administrativa register utanför SCB där sbakgrund ingår används också som uppgiftskällor. 18 Statistiska centralbyrån

21 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Fakta om statistiken Statistikens tillförlitlighet Utrikes födda saknar uppgift om högsta i betydligt större utsträckning än inrikes födda. I befolkningen i åldern år saknar 1,7 procent uppgift om högsta. Andelen bland inrikes födda uppgår till 0,4 procent och bland utrikes födda saknar 6,6 procent uppgift om högsta. Av dem som nyligen invandrat till Sverige är det än vanligare att uppgift om högsta saknas. I gruppen som invandrat under 2013 saknar nästan 40 procent uppgift om högsta medan motsvarande andel bland dem som invandrat under 2012 uppgår till 20 procent. Utrikes födda med uppgift saknas minskar successivt ju längre personen varit i Sverige och hunnit göra avtryck i några av de register som används vid uppdatering av Utbildningsregistret. Bland de utrikes födda som invandrat till Sverige (i åldern år, år 2013) under 2000-talet saknar 12 procent uppgift om högsta. Motsvarande andel för invandrade under 1990-talet är 1,2 procent och för utrikes födda som invandrat 1989 eller tidigare saknar 0,5 procent uppgift om högsta i Utbildningsregistrets version Bra att veta Utbildningsregistret genomgick till version år 2000, större kvalitetshöjande förändringar vilket leder till ett tidsseriebrott som gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet. Förändringarna består i: 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) ersattes av den helt nya ISCED-anpassade nomenklaturen SUN ) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret tillkom. Exempel på nya källor är Summerade högskolepoäng 1993-, Komvux och Utländska ar som bedömts av Högskoleverket. Från och med 1999 ingår också SCB:s årliga enkät till utrikes födda som källa till registret. Enligt Utbildningsregistret höjdes snivån i riket kraftigt år 2000, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Mer information om kvalitetshöjningen år 2000 finns på För övriga förändringar under perioden samt en utförlig beskrivning av Utbildningsregistret, se SCB:s webbplats Statistiska centralbyrån 19

22 Bilagor Bilagor Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Tabell 1 Utrikes födda befolkningen (25 64 år) 2013 från de 20 största invandringsländerna fördelade efter födelseland, kön och snivå Födelseland Kön Befolkning < 3 år 3 år Uppgift saknas Irak Totalt Kvinnor Män Finland Totalt Kvinnor Män Polen Totalt Kvinnor Män Iran Totalt Kvinnor Män Jugoslavien Totalt Kvinnor Män Bosnien-Hercegovina Totalt Kvinnor Män Turkiet Totalt Kvinnor Män Syrien Totalt Kvinnor Män Statistiska centralbyrån

23 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Bilagor Tabell 1 forts. Födelseland Kön Befolkning < 3 år 3 år Uppgift saknas Somalia Totalt Kvinnor Män Thailand Totalt Kvinnor Män Tyskland Totalt Kvinnor Män Danmark Totalt Kvinnor Män Chile Totalt Kvinnor Män Libanon Totalt Kvinnor Män Norge Totalt Kvinnor Män Kina Totalt Kvinnor Män Statistiska centralbyrån 21

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Högst utbildningsnivå i Stockholms län

Högst utbildningsnivå i Stockholms län UF 37 SM 1501 Befolkningens 2014 Educational attainment of the population 2014 I korta drag Högst snivå i Stockholms län Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se

Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se UF 37 SM 1301 Befolkningens 2012 Educational attainment of the population 2012 I korta drag Högst snivå i Stockholmsområdet Cirka 40 kommuner, oftast storstadskommuner och residensstäder, har en större

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014

Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014 TEMARAPPORT 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 214 TEMARAPPORT 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 214 Statistiska centralbyrån 217 Temarapport 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Utbildningsnivå bland vuxna

Utbildningsnivå bland vuxna Kapitel 2 Befo efolkningens Utbildningsnivå bland vuxna 17 Fortsatt stigande snivå Statistiska centralbyrån har mätt snivån i Sverige årligen sedan 1985. Även i samband med folk- och bostadsräkningarna

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Högutbildade utvandrare återvänder. Utvandrade sjuksköterskor har återvänt. Många utrikes födda invandrare har hög utbildning

Högutbildade utvandrare återvänder. Utvandrade sjuksköterskor har återvänt. Många utrikes födda invandrare har hög utbildning UF37 SM 0201 Befolkningens utbildning Ut- och invandrares utbildning 1987-2001 Educational attainment of emigrants and immigrants 1987-2001 I korta drag Högutbildade utvandrare återvänder Av de inrikes

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande.

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2012:7 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2008/2009 Utbildning och forskning Temarapport 2012:7 Tema: Utbildning Inträdet

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Statistiska centralbyrån 212

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

Vuxna med svaga färdigheter

Vuxna med svaga färdigheter TEMARAPPORT 2015:2 UTBILDNING All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics service, phone +46 8 506 948

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Befolkning. Population

Befolkning. Population Befolkning Population 30 3:1 Folkmängden i Jönköpings f.d. stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910 2010 Population in Jönköping Municipality and the whole country År Jönköpings f.d. stad Jönköpings

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Report 2013:4 Foreign doctoral students 2013 Official Statistics

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:7

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Utbildningen i Sverige

Utbildningen i Sverige Utbildningen i Sverige Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Musik i grundskolan och Sömnad på gymnasiet, för att det är kul och praktiska ämnen. Annelie, 16 år Jag har alltid tyckt att biologi varit

Läs mer

De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl. Antalet asylsökande ökade kraftigt

De flesta invandrade kom till Sverige av familjeskäl. Antalet asylsökande ökade kraftigt BE 68 SM 0301 Migration 2002 In- och utvandring och asylsökande Migration 2002 Immigration, emmigration and asylum-seekers I korta drag Ökat invandringsöverskott Under 2002 invandrade 64 087 personer till

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 TEMARAPPORT 2014:3 UTBILDNING Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:3 Adult participation

Läs mer

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010. Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010. Michael Karlsson, SCB, tfn 019-17 64 81, michael.karlsson@scb.se UF 84 SM 1201 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2010 Educational attainment and employment of the population 2010 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Födelseland, kön och utbildning effekter på sysselsättningsgraden

Födelseland, kön och utbildning effekter på sysselsättningsgraden Födelseland, kön och utbildning effekter på sysselsättningsgraden Reglab 2016-09-01 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Svårmätt område Invandrarkvinnor är ingen homogen grupp. Olika

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD. Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden

TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD. Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:4

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006. Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006. Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning UF 84 SM 0801 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2006 Educational attainment and employment of the population 2006 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Bo nära eller långt bort?

Bo nära eller långt bort? DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:4 Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 I denna rapport beskrivs det geografiska avståndet mellan barn och förälder för de barn som har föräldrar

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-73-1 1 (78) Datum: 2016-05-02 Tabellbilaga till

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Arbetsmarknad och integration. Januari 2010

Arbetsmarknad och integration. Januari 2010 Arbetsmarknad och integration Januari 2010 Förord 1 Förord När vi talar om invandring nämner vi stolt de engelska myntmästare som kom hit redan på 1000- talet, Hansan och de tyska köpmännen och de valloner

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Diagram 10 Antal skilsmässor 1940 2004 Divorces 1940 2004

Diagram 10 Antal skilsmässor 1940 2004 Divorces 1940 2004 Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar skilda Skilda På grund av skilsmässa upplöstes 20 106 äktenskap under 2004. Antalet skilsmässor har de senaste åren legat kring 21 000 per

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Befolkningens utbildning och sysselsättning Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning

Befolkningens utbildning och sysselsättning Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning UF 84 SM 1601 Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014 Educational attainment and employment of the population 2014 I korta drag Högutbildade förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning

Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning AM 110 SM 1704 Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005-2016 The labour market for persons with a lower level of education 2005-2016 I korta drag Temarapporten för tredje kvartalet 2017 beskriver

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Syfte och bakgrund Ge en översikt av utrikes föddas position på svensk arbetsmarknad. Vad säger forskningen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 5. Integration. utrikes födda i pensionsåldern. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

INTEGRATION: RAPPORT 5. Integration. utrikes födda i pensionsåldern. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden INTEGRATION: RAPPORT 5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Integration utrikes födda i pensionsåldern I N T E G R A T I O N : R A P P O R T 5 Integration utrikes födda i pensionsåldern Statistiska

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter BAKGRUND Nationella befolkningsframskrivningar Fertilitet och migration

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken och NTM-centralen regional utbildning, Åbo 16.4.215 Villiina Kazi Anförandets innehåll 1) Invandringen och invandrarna i ljuset av tillgänglig

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 220 Kommentarer till statistiken... 221 11.1 som

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning

Temablad 2009:1. Tema: Utbildning. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildning och forskning Temablad 2009:1 Tema: Utbildning Deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) Statistiska

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer