Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007"

Transkript

1 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007

2

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Statistiska centralbyrån 2007

4 Use of computers and the Internet by private persons in 2007 Statistics Sweden 2007 Tidigare publicering Privatpersoners användning av datorer och Internet. Previous publication Har utkommit årligen sedan år 2000, utom Use of computers and the Internet by private persons. Has been published yearly since 2000, except Producent Producer SCB, enheten för investeringar, FoU och IT Statistics Sweden, Investments, R&D and IT Unit Box SE Stockholm, Sweden Förfrågningar Peter Skatt, Inquiries Clara.Ferdman, Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i denna publikation. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Use of computers and the Internet by private persons in Omslag/Cover: Ateljén, SCB Foto/Photo: Jan-Aage Haaland, SCB ISSN URN:NBN:SE:SCB-2007-IT01BR0701_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Förord Förord Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat och Näringsdepartementet genomfört denna undersökning om privatpersoners användning av datorer och Internet. Uppgifterna har samlats in genom tilläggsfrågor till ett urval av de personer i åldern 16 till 74 år som intervjuats i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). I rapporten ges en statistisk redovisning av privatpersoners användning av datorer och Internet. Redovisningen omfattar bl.a. var och hur ofta man använt datorer och Internet samt till vad Internet utnyttjats. En nyhet för året är uppgifter om IT som hjälpmedel vid studier. Uppgifter om ITkompetens redovisas också. Publikationen blev möjlig genom stöd från.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)..SE är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Läs mer på Statistiska centralbyrån i december 2007 Lars Melin Birgitta Mannfelt SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 239. Förord...3 Innehåll...5 Inledning...7 Sammanfattning...9 Andelen Internetanvändare ökar inte längre...9 Internet fortfarande mindre vanligt bland de äldre...9 Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet...9 Vanligast att söka information och skicka e-post...9 Fler än en miljon använder fildelningsprogram...10 Drygt var tredje använder Internet för e-handel...10 Norden i täten i Europa...10 Är Sverige ett informationssamhälle för alla?...10 Teckenförklaringar och förkortningar...10 Internetutvecklingen Vanligt med Internet hemma...11 Andelen Internetanvändare ökar inte längre...11 Tillgång till Internet i hemmet...15 Åtta av tio har tillgång till Internet i hemmet...15 Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet...15 Drygt en av tio har Internet men inte bredband hemma...16 Tillgång till och användning av persondator...17 Dator i varje hem...17 Nästan alla använder dator...17 Datorn används varje dag...18 Vanligast att använda dator hemma...18 Mobiltelefon i alla fickor...19 Användning av Internet...21 Internet vid studier...24 Använda Internet mer?...24 Datasäkerhet...24 Vanligt att handla via Internet...25 Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet...25 Mindre vanligt att man direkt laddar ner det man köper på Internet...26 IT-kompetens...27 Vanligast att skaffa IT-kompetens genom att pröva sig fram...27 Var tredje felsöker själv sin dator...28 Fler än en miljon använder fildelningsprogram...29 Tillräckliga datakunskaper för att byta jobb?...30 Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Internationella jämförelser...33 Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning...33 Bredband vanligast på Island...34 Norrmän och britter är de flitigaste e-handlarna...34 Tabeller...37 Tabellförteckning...37 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Så görs statistiken Statistikens tillförlitlighet Statistikens aktualitet Jämförbarhet och Samanvändbarhet Tillgänglighet och förståelighet Bilagor Bilaga 1. EU-enkäten till individer: Frågeformulär A Tillgångsfrågor B Användning av mobiltelefon och dator C Internetanvändning D Internethandel E kompetensfrågor Till slut ett par frågor om hushållet Bilaga 2. Intervjuarinstruktioner EU-enkät till individer: Frågeformulär In English Summary The number of Internet users no longer increases Internet still less common among older people Fast connections to the Internet more common Most common to seek information and send More than a million use peer-to-peer file sharing Roughly one out of three use the Internet for e-commerce The Nordic region on top in Europe Sweden an information society for everyone? List of tables List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån

9 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Inledning Inledning I denna rapport beskrivs med hjälp av statistik om privatpersoners tillgång till och användning av IT i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och därefter görs en jämförelse mellan förhållandena i Sverige och några andra europeiska länder. Resterande del av rapporten ägnas åt en mer detaljerad redovisning av förhållandena i Sverige. Uppgifterna är hämtade från Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om IT ställts till ett urval av personer i åldern år. Undersökningen innehåller data från många frågor om olika aspekter av tillgång till IT och hur IT används och att AKU har också en stor mängd bakgrundsvariabler. Det har därför inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I texten kommenteras främst situationen för kvinnor och män respektive olika åldersgrupper separat. Övriga uppgifter går att återfinna i tabellbilagan. Liknande undersökningar har också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats av EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå presenteras av Eurostat i fritt tillgängliga databaser. Databaserna kan nås från Eurostats hemsida: I slutet på rapporten finns en tabellbilaga med resultat från undersökningen presenterade i form av andelar och i absoluta tal uppräknat till populationen. Här redovisas resultaten från de flesta av frågorna som ingått i Undersökningen om privatpersoners användning av dator och Internet Eftersom resultaten kommer från en urvalsundersökning och därför har en viss osäkerhet ska dessa tolkas med försiktighet särskilt för mindre grupper där uppgifterna bör ses som en indikation av nivåer och inte som faktiska antal. Statistiska centralbyrån 7

10 8 Statistiska centralbyrån

11 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Sammanfattning Sammanfattning Andelen Internetanvändare ökar inte längre Den ökning av andelen Internetanvändare som man tidigare har observerat har avstannat (i varje fall tillfälligt), men de som använder Internet har blivit flitigare användare. Andelen personer som använt Internet under första kvartalet åren 2003 till 2007 varierade mellan 72 procent (2003)och 84 procent (2006). År 2007 minskade andelen med ungefär fyra procentenheter och låg på ungefär samma nivå som åren 2004 och 2005,d.v.s. på 80 procent. Internet fortfarande mindre vanligt bland de äldre Över 90 procent av alla i åldern år använde Internet under första kvartalet Bland åringarna var andelen drygt 80 procent och bland åringarna drygt 70 procent för att sjunka till omkring 40 procent i den äldsta åldersgruppen. Skillnaderna mellan kvinnor och män var små utom i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor var betydligt lägre. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet Omkring 10 procent av alla i åldern år använde traditionellt modem och telefonlinje eller ISDN vid anslutning till Internet i hemmet under våren Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna. Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har ökat. Under våren 2007 använde 71 procent en bredbandsansluning 1 till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent. Vanligast att söka information och skicka e-post Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under första kvartalet Ungefär lika populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på 69 procent. Drygt hälften av alla i åldern år använde en Internetbank under första kvartalet Denna syssla är mindre populär bland kvinnor än bland män. Nära 80 procent av alla i åldern år använder en Internetbank medan motsvarande andel bland de i åldern år endast är 20 procent. Många människor, cirka hälften av alla i åldern år, använde under första kvartalet 2007 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även här är denna syssla mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen 62 procent bland de i åldern år medan andelen är 23 procent bland de i åldern år. 1 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. Statistiska centralbyrån 9

12 Sammanfattning Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Fler än en miljon använder fildelningsprogram Hälften av alla män i åldern år har någon gång använt ett fildelningsprogram. Fildelningsprogram kan bland annat användas för att få tillgång till musik och filmer. Av samtliga undersökta har ungefär var femte person använt fildelningsprogram. Denna andel har inte förändrats sedan Andelen användare bland kvinnor är mindre än hälften så stor som bland män. Drygt var tredje använder Internet för e-handel Nära 40 procent av alla i åldern år har använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet Sverige hamnar därmed på sjätte plats bland de undersökta länderna. Norge har den allra högsta, 48 procent. Det motsatta, att sälja varor eller tjänster via Internet, har bara drygt en av tio gjort. Den vanligaste varan/tjänsten att köpa via Internet är resor och logi, därefter kommer kläder/sportartiklar och filmer eller musik följt av böcker och tidningar. Tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet är mer vanligt 2007 än 2005 men andelen är ändå endast omkring 5 procent. Mat och specerivaror är fortfarande den produkt som är minst populär att köpa via Internet. Norden i täten i Europa De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder fler än åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Norge och Nederländerna är andelen cirka 80 procent och i Danmark, Finland och Sverige, som kommer närmast efter, är andelen ungefär 75 procent. Är Sverige ett informationssamhälle för alla? Undersökningen av privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 visar att praktiskt taget alla har en mobiltelefon och nästan 90 procent har en persondator hemma. Över 80 procent har tillgång till Internet hemma. Men andelen som har tillgång till IT i olika former ökar ganska långsamt och bland äldre är tillgången till datorer och Internet inte lika hög som i lägre åldrar. Användningen av Internet sprids inte längre till nya grupper men de som redan använder Internet gör det i allt större utsträckning. Teckenförklaringar och förkortningar Noll 0 Mindre än 0,5 0,0 Mindre än 0,05.. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma * Preliminär uppgift 10 Statistiska centralbyrån

13 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Internetutvecklingen Internetutvecklingen Vanligt med Internet hemma Den ökning i andelen Internetanvändare som man tidigare har observerat har avstannat (i varje fall tillfälligt), men de som använder Internet har blivit flitigare användare. Redan år 2003 låg andelen personer i åldern år med tillgång till Internet hemma på 73 procent, något högre för män (76 procent) än för kvinnor (70 procent). Fem år senare har andelarna stigit med ungefär 10 procentenheter. Ökningen bland kvinnor har varit något större än bland män vilket innebär att skillnaden mellan könen har minskat. Diagram 1. Andel personer i åldern år med tillgång till Internet i hemmet , efter kön, procent Män Kvinnor Andelen Internetanvändare ökar inte längre Andelen personer som använt Internet under första kvartalet åren 2003 till 2007 varierade mellan 72 procent (2003)och 84 procent (2006). År 2007 minskade andelen med ungefär fyra procentenheter och låg på ungefär samma nivå som åren 2004 och 2005, d.v.s. på 80 procent. Tendensen att användandet av Internet inte längre sprid till nya grupper i samma utsträckning som tidigare kan observeras även för tillgången till Internet. Man kan också notera att andelen personer som säger att de har använt Internet tidigare men inte de senaste tre månaderna har ökat. Åren 2003 till 2006 undersöktes i åldersgruppen år huvudsakligen personer som fortfarande var förvärvsarbetande. År 2007 utökades urvalet till att omfatta en mer representativ del av personer i denna åldersgrupp. Förändringarna i urvalet i åldersgruppen år förklarar inte hela den minskning som skett mellan 2006 och 2007 eftersom minskningen förekommer även i övriga åldersgrupper. Statistiska centralbyrån 11

14 Internetutvecklingen Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Undersökningsresultaten baseras på svar från knappt personer respektive år och är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetsmått redovisas i avsnittet om Statistikens tillförlitlighet. Konfidensintervallen varierar mellan ±0,6 procentenheter för skattningar andelen regelbundna Internetanvändare totalt till ±2,7 procentenheter för andelen regelbundna Internetanvändare i åldersgruppen år. Tabell 2. Andel personer i åldern år som använt Internet efter kön och hur ofta man använt Internet, procent Frekvens Kön Minst en gång per arbetsdag de män senaste 3 månaderna kvinnor totalt Minst en gång per vecka de män senaste 3 månaderna kvinnor totalt Minst en gång per månad de män senaste 3 månaderna kvinnor totalt Mindre än en gång per månad de män senaste 3 månaderna kvinnor totalt Inte de senaste 3 månaderna, män men tidigare kvinnor totalt Aldrig män kvinnor totalt men kvinnorna närmar sig männen Ur Tabell 2 kan utläsas att medan andelen personer som använder Internet har ökat från 76 procent år 2004 till 80 procent 2007 har de som använder Internet ofta (varje dag) ökat från 40 till 58 procent. Bland kvinnor är ökningen ännu större, där har andelen gått från 34 till 53 procent. och de äldre närmar sig de yngre Tabell 3 visar en liknande utveckling fördelad efter ålder. När det gäller personer som använder Internet ofta (varje dag) har andelen nästan fördubblats för den äldsta åldersgruppen (65 74 år) medan ökningen i den lägsta åldersgruppen bara är ungefär hälften så stor. 12 Statistiska centralbyrån

15 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Internetutvecklingen Tabell 3. Andel personer i åldern år som använt Internet efter, ålder och hur ofta man använt Internet, procent Frekvens Minst en gång per arbetsdag de senaste 3 månaderna Totalt Minst en gång per vecka de senaste 3 månaderna Totalt Minst en gång per månad de senaste 3 månaderna Totalt Mindre än en gång per månad de senaste 3 månaderna Totalt Inte de senaste 3 månaderna, men tidigare Totalt Aldrig Totalt I tabell 4 där Internetanvändarna är fördelade både på kön och på ålder kan man se att i den äldsta åldersgruppen (65 74 år) har utvecklingen varit likartad för kvinnor och män medan i gruppen år har kvinnorna kommit ifatt männen. Statistiska centralbyrån 13

16 Internetutvecklingen Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Tabell 4. Andel personer i åldern år som använt Internet efter kön, ålder och hur ofta man använt Internet, procent Frekvens män kvinnor totalt män kvinnor totalt män kvinnor totalt män kvinnor totalt män kvinnor totalt Minst en gång per arbetsdag de senaste månaderna Totalt Minst en gång per vecka de senaste månaderna Totalt Minst en gång per månad de senaste månaderna Totalt Mindre än en gång per månad de senaste månaderna Totalt Inte de senaste månaderna, men tidigare Totalt Aldrig Totalt Statistiska centralbyrån

17 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Tillgång till Internet i hemmet Tillgång till Internet i hemmet Tabellerna 4 20 Åtta av tio har tillgång till Internet i hemmet Över 80 procent av samtliga mellan 16 och 74 år hade tillgång till Internet i hemmet under våren Tillgången är högst i åldersgruppen år där andelen låg strax över 90 procent medan endast knappt hälften i den äldsta åldersgruppen, år hade tillgång till Internet. Man kan ha tillgång till Internet på många olika sätt och det i särklass vanligaste sättet är via en persondator (stationär eller bärbar). Man kan också ha tillgång till Internet via en handdator, via en TV, via mobiltelefon, via en spelkonsol eller på annat sätt. Av dessa metoder används endast TV och spelkonsol i en nämnvärd omfattning. Knappt 10 procent av personerna mellan år uppgav att de hade tillgång till Internet via någon av dessa metoder. Spelkonsol är vanligast bland yngre män. Allt vanligare med snabba anslutningar till Internet Omkring 10 procent av alla i åldern år använde traditionellt modem och telefonlinje eller ISDN vid anslutning till Internet i hemmet under våren Det förekommer inga större skillnader mellan åldersgrupperna Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har ökat. Under våren 2007 använde 71 procent en bredbandsanslutning 2 till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent. Det finns stora skillnader både mellan åldersgrupperna och mellan könen. Medan över 80 procent av personerna i åldern år använde en sådan anslutning till Internet var det endast 33 procent i åldersgruppen år som gjorde det. I den äldsta åldersgruppen använde 43 procent av männen och 24 procent av kvinnorna bredband i någon form för att få tillgång till Internet. Totalt använder 67 procent av kvinnorna jämfört med 75 procent av männen bredband i hemmet. Anslutningar via GSM-nätet och 3G-nätet har blivit vanligare sedan Då använde sig endast en procent eller mindre av respektive anslutning. År 2007 har andelarna ökat till sex procent vardera. 2 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. Statistiska centralbyrån 15

18 Tillgång till Internet i hemmet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Diagram 5. Andel personer i åldern år som använder bredband som anslutningsalternativ till Internet i hemmet våren 2007, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Drygt en av tio har Internet men inte bredband hemma Att ha tillgång till Internet på andra sätt än via bredband är vanligare i de högre åldersgrupperna än bland yngre. Medan sju procent av personer i åldern år har tillgång till Internet på andra sätt än via bredband är andelen bland åringar 18 procent. De personer som inte har tillgång till bredband hemma (totalt 12 procent av samtliga i populationen) har tillfrågats om skälen till detta. Den vanligaste anledningen till att inte ha bredband hemma är att man säger sig inte ha behov av det. I vissa områden i Sverige finns inte bredband att tillgå, fyra procent av de tillfrågade anger detta som skäl för att inte ha bredband. 16 Statistiska centralbyrån

19 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Användning av persondator Tillgång till och användning av persondator Tabellerna 1-3, Dator i varje hem Nästan 90 procent av alla personer i åldern år har tillgång till en dator hemma. Andelen sjunker med stigande ålder men även bland pensionärer har mer än hälften tillgång till dator hemma. Det är vanligast att man har en stationär dator men närmare en tredjedel har (även) en bärbar dator. Små handdatorer tycks däremot bli mindre vanliga. År 2007 hade mindre än 10 procent en sådan. Femton procent av alla har tillgång till en dator hyrd av arbetsgivaren genom löneavdrag varje månad (hem-pc). En procent av samtliga uppger att man inte skulle ha haft någon PC hemma om man inte haft möjlighet att hyra en hem-pc. Diagram 6. Andel personer i åldern år med tillgång till dator i hemmet våren 2007, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Nästan alla använder dator Andelen personer i de undersökta åldrarna (16 74 år) som använt en persondator under första kvartalet 2007 var nästan 90 procent, andelen varierade från nästan 100 procent bland studerande till ungefär 40 procent bland kvinnor i åldern år. Andelen datoranvändare var något lägre bland kvinnor än bland män. Knappt 10 procent av de undersökta uppgav att de aldrig använt en persondator. Bland de yngsta var denna andel mindre än 1 procent medan andelen i åldersgruppen år uppgick till drygt 30 procent. De personer som inte använt en persondator under första kvartalet 2007 men däremot tidigare utgör den resterande andelen. Statistiska centralbyrån 17

20 Användning av persondator Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Diagram 7. Andel personer i åldern år som använt en persondator under första kvartalet 2007, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Datorn används varje dag Nära 70 procent använder en dator varje dag, andelen är något lägre bland kvinnor än bland män. Bland dem som använder en dator varje vecka men inte varje dag är däremot andelen något högre bland kvinnor än bland män. Mindre än 5 procent använder dator endast någon gång per månad eller ännu mer sällan. Vanligast att använda dator hemma Det är vanligast att man använder persondator hemma, ungefär 80 procent av de undersökta hade använt en dator hemma under första kvartalet Andelen varierade från drygt 90 procent bland de studerande till ungefär en tredjedel bland personer i åldern år. Andelen var också här något lägre bland kvinnor än bland män. Knappt hälften använde dator på arbetsplatsen. Av naturliga skäl var andelen betydligt högre i grupper där de flesta förvärvsarbetar. Andelarna för kvinnor och män var ungefär lika höga. Användning i skolan är koncentrerad till de studerande. Andelen bland kvinnor var något högre än bland män. Att använda en persondator hemma hos någon annan förekommer främst bland personer i de lägsta åldersgrupperna. Samma mönster gäller för användning på andra platser. Två tredjedelar av alla i åldrarna under 55 år använder dator både hemma och i skolan eller på arbetet. Andelen är ungefär lika stor i alla åldersgrupper under 55 år och också lika stor för kvinnor som för män. 18 Statistiska centralbyrån

21 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Användning av persondator Diagram 8. Andel personer i åldern år som använt en persondator både hemma och i skolan eller på arbetet under första kvartalet 2007, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Mobiltelefon i alla fickor Nästan alla (94 procent) använder mobiltelefon. Den är vanlig i alla åldersgrupper och inte för någon grupp är andelen mobiltelefonanvändare lägre än 80 procent. Statistiska centralbyrån 19

22 20 Statistiska centralbyrån

23 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Användning av Internet Användning av Internet Tabellerna Användningen av Internet följer samma mönster som användningen av persondatorer, praktiskt taget alla ungdomar men även en majoritet av de äldre, är användare. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små förutom i åldersgruppen år där andelen användare bland kvinnor är lägre. Diagram 9. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2007 använt Internet efter ålder och kön, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Det är ovanligt att inte använda Internet, bara cirka 15 procent hade aldrig använt Internet. I åldern år hade dock närmare hälften aldrig använt Internet. Det är vanligt att använda Internet hemma, drygt 70 procent av alla i åldern år använder Internet hemifrån. Bland dem som är anställda använder omkring 60 procent Internet på arbetsplatsen. Bland studerande använder omkring 80 procent Internet i skolan. Mer än hälften av de i åldern år använder Internet i stort sett varje dag och tre av fyra i denna grupp använder Internet minst en gång i veckan. Även här är det markant att de i åldern år, och speciellt kvinnor, använder Internet mindre frekvent än yngre människor. En grupp där användning av Internet är mycket frekvent är bland de med längre utbildning, t.ex. använder mer än 80 procent av de med eftergymnasial utbildning Internet i stort sett varje dag. Statistiska centralbyrån 21

24 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Diagram 10. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2007 använt Internet varje vecka eller i stort sett varje dag efter ålder och kön, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Olika former av mobila anslutningsmöjligheter till Internet har tillkommit under senare år. Mobiltelefon och möjligheten att ansluta sin dator via ett trådlöst nätverk utanför hemmet eller arbetsplatsen blir vanligare. Dessa anslutningssätt används främst av yngre män. Diagram 11. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2007 använt olika mobila anslutningsmöjligheter till Internet efter anslutningssätt och kön, procent Män Kvinnor GPRS 3G Handdator Trådlöst nätverk Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under först kvartalet Ungefär lika populärt är att skicka och ta emot e-post. Denna andel ligger på 69 procent. Drygt hälften av alla i åldern år använde en Internetbank under första kvartalet Denna syssla är mindre populär bland kvinnor (52 procent) än bland män (61 procent). Nära 80 procent av alla i åldern år använder en Internetbank medan motsvarande andel bland de i åldern år endast är 20 procent. 22 Statistiska centralbyrån

25 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Användning av Internet Många människor, cirka hälften av alla i åldern år, använde under första kvartalet 2007 Internet för att hämta information från myndigheters hemsidor. Även denna syssla är mycket vanligare bland yngre än bland äldre, t.ex. är andelen 62 procent bland de i åldern år medan andelen är 23 procent bland de i åldern år. Nättidningar eller elektroniska tidskrifter lästes eller laddades ner av 43 procent av alla i åldern år under första kvartalet Denna typ av tjänst är populär i alla åldrar förutom bland äldre. I åldersgruppen år utnyttjar endast cirka 24 procent denna möjlighet. En liten andel, knappt 10 procent, prenumererar på nyhetstjänster. Denna möjlighet utnyttjas främst av högutbildade män. Det är också relativt sett populärt att använda Internet för tjänster avseende resor och inkvartering. Cirka 40 procent av alla i åldern år använde Internet för sådana tjänster under först kvartalet Dessa typer av tjänster är lika populära bland kvinnor och män men mer populära bland medelålders än yngre respektive äldre. Diagram 12. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2007 använt Internet för olika ändamål, procent Sökt information om varor/tjänster Skickat/tagit emot e-post Använt Internetbank Hämtat information från myndigheters/ kommuners/landstings hemsidor Läst/laddat ner tidningar/tidskrifter Tjänster med anknytning till resor/inkvartering Lyssnat till musik/spelat spel/laddat ner musik/spel/bilder/filmer Lyssnat på radio/tittat på TV Annan informationssökning Laddat ner blanketter från myndigheters/ kommuners/landstings hemsidor Chattat Sökt kunskap i utbildningssyfte Sökt hälsoinformation Skickat information till myndigheter/ kommuner/landsting Laddat ner programvara Sökt information om utbildningar/kurser Letat jobb/skickat jobbansökan Sålt varor/tjänster Internettelefoni/videokonferens Genomfört kurser av allmän karaktär Män Kvinnor Typiska ungdomsföreteelser är att syssla med någon typ av annan kommunikation via Internet t.ex. att chatta respektive lyssna på musik, spela spel och ladda ner musik, spel och bilder. I båda dessa fall utför två av tre av de i åldern år dessa sysslor. I denna ålderskategori är det även populärt att lyssna på radio eller titta på TV via Internet respektive ladda ner programvara. Statistiska centralbyrån 23

26 Användning av Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Internet används endast i mycket liten utsträckning för att följa utbildning, kurser av allmän karaktär. Det är även ovanligt att använda Internet för Internettelefoni eller videokonferens. Internet vid studier Att använda Internet som hjälpmedel vid studier förekommer främst bland ungdomar/studerande. Att genomföra en kurs eller en del av en utbildning via Internet, att kommunicera med studiekamrater, att ladda ner studiematerial eller söka efter studielitteratur via Internet gör ungefär var femte person i åldern år och ungefär var fjärde studerande. Använda Internet mer? Ungefär 15 procent av de tillfrågade skulle vilja använda Internet mer. Denna andel är densamma i alla åldersgrupper utom den lägsta och den högsta där den är omkring 10 procent. Det vanligaste hindret för att använda Internet mer än vad man redan gör är tidsbrist, totalt anger 8 procent detta skäl. Datasäkerhet Drygt 10 procent av samtliga i åldern år har under det senaste året råkat ut för datavirus som orsakat förlust av data eller tid. Diagram 13. Andel personer i åldern år som under perioden april 2006 mars 2007 fått datavirus, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Det är ovanligt att man tar säkerhetskopior eller back-up på material man har på sin dator, endast 12 procent uppger att man alltid eller nästan alltid gör det och 21 procent att man gör det ibland. 24 Statistiska centralbyrån

27 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Vanligt att handla via Internet Vanligt att handla via Internet Tabellerna Under första kvartalet 2007 använde 39 procent av alla i åldern år Internet för att för att köpa eller beställa varor eller tjänster för privat bruk. Andelen kvinnor som e-handlade under denna period var något lägre än andelen män 36 procent jämfört med 41 procent. Generellt sett tenderar yngre att handla via Internet i större utsträckning än äldre. Under perioden april 2006 mars 2007 (12 månader) hade drygt hälften av alla i åldern 16 till 74 år handlat på Internet för privat bruk. Diagram 14. Andel personer i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk under perioden april 2006 mars 2007 efter ålder och kön, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Omkring var fjärde person i åldern år har aldrig beställt varor eller tjänster för privat bruk via Internet. Andelen är högst i den äldsta åldersklassen där 34 procent aldrig gjort Internetinköp för privat bruk. Dubbelt så många kvinnor som män köper kläder eller sportartiklar via Internet Totalt har drygt hälften av alla i åldern år handlat varor eller tjänster via Internet under perioden april 2006 mars Resor eller logi är det som är vanligast att köpa via nätet, vilket 28 procent av samtliga personer köpt under den aktuella perioden. Näst vanligast är att köpa biljetter till evenemang. Därefter i popularitet kommer i ordning böcker och tidningar, film/musik och kläder eller sportartiklar. För alla dessa kategorier ligger andelen personer som handlat via Internet kring 20 procent. En tydlig ökning av Internethandeln har skett de senaste två åren. Ökningen består främst i att de som redan e-handlar, handlar oftare. Andelen personer som över huvud taget Internethandlat ökar ganska måttligt. För två år sedan hade 16 procent köpt resor/logi, 13 procent biljetter till evenemang och 13 procent hade köpt tidningar. Statistiska centralbyrån 25

28 Vanligt att handla via Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Den vanligaste varan/tjänsten att köpa för både kvinnor och män är resor och logi. För många varor/tjänster finns annars tydliga skillnader mellan vad kvinnor respektive män handlar på Internet för privat bruk. Filmer/ musik, Aktier/försäkringar/finansiella tjänster, hemelektronik, datorer/datautrustning, programvaror och dataspel samt tips/lotto/vadslagning är kategorier där män är vanligare som köpare än kvinnor, för kläder och sportartiklar samt i någon mån böcker är kvinnorna vanligare som köpare. Endast 1 procent av alla i åldern år hade beställt tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet under perioden april 2004 mars 2005, denna andel har nu ökat till 6 procent. Mat och specerivaror är fortfarande den produkt som är minst populär att köpa via Internet. Diagram 15. Andel personer i åldern år som under tiden april 2006 till mars 2007 för privat bruk köpt olika varor eller tjänster över Internet efter kön, procent Resor/logi Biljetter till evenemang Böcker/tidningar/läromedel Film/musik Kläder/sportartiklar Aktier/försäkringar/andra finansiella tjänster Hemelektronik/kameror Datorer/datautrustning Programvara/dataspel Hushållsvaror Tips/lotto/vadslagning Mat/specerier Män Kvinnor Mindre vanligt att man direkt laddar ner det man köper på Internet Vissa varor som 1) filmer eller musik, 2) böcker, tidningar eller datorbaserade läromedel samt 3) programvara eller dataspel kan laddas ner elektroniskt i stället för att levereras via vanlig post. Andelen personer som valt detta leveranssätt ligger för alla dessa tre kategorier kring 5 procent. Detta innebär att en minoritet av dem som beställt filmer eller musik respektive böcker och tidningar valt att ladda ner materialet direkt. Programvaror och dataspel har i de flesta fall levererats elektroniskt. 26 Statistiska centralbyrån

29 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 IT-kompetens IT-kompetens Tabellerna Vanligast att skaffa IT-kompetens genom att pröva sig fram Undersökningen av Privatpersoners användning av datorer och Internet år 2007 innehöll frågor om vad man kan utföra vid användning av datorer och Internet och hur man skaffat sig kunskaperna att göra detta. Ungefär var sjätte person hade deltagit i en datakurs om minst tre timmar under det senaste året. Denna andel är högre bland studerande och yngre än bland övriga, medan skillnaderna mellan kvinnor och män är obetydliga. Det är ungefär lika vanligt att ha deltagit i en datakurs för mellan ett och tre år sedan medan betydligt fler, drygt var tredje hade deltagit i datakurs för mer än tre år sedan. Närmare en och en halv miljon personer har inte deltagit i någon datakurs. Hur och i vilken utsträckning man skaffar sig kunskaper om datorer och Internet har inte förändrats sedan Kunskaper om användning av datorer och Internet kan förvärvas på olika sätt. Mer än 80 procent av de tillfrågade uppgav att de skaffat kunskaper genom att prova sig fram och nästan lika många hade tagit hjälp av kollegor, släkt eller vänner. Ungefär hälften svarade att man gått kurser som arbetsgivaren stått för, var tredje hade skaffat sig kunskaper via grundskola, gymnasium eller högskola/ universitet. Andra sätt som självstudier, annan kursverksamhet m.fl. förekom också. Många svarande har angett flera svarsalternativ på denna fråga. Det vanligaste skälet till att man inte gått någon datakurs de senaste tre åren var för ungefär en tredjedel av samtliga i åldern år att man inte hade behov av det eftersom man sällan använde en dator. Var femte ansåg att man redan hade tillräckliga datakunskaper. Brist på tid, höga kostnader, eller avsaknad av passande kurser uppgavs i några få fall som skäl. Statistiska centralbyrån 27

30 IT-kompetens Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Diagram 16. Andel personer i åldern år efter på vilket/vilka sätt man skaffat sina om användning av datorer och Internet, procent Via grundskola, gymnasium eller högskola Vuxenutbildning Män Kvinnor Arbetsrelaterade kurser Självstudier via böcker, cd-rom och Internet Genom att pröva sig fram Hjälp av kollegor, släkt eller vänner Annat sätt I undersökningen ställdes vidare ett antal frågor för att belysa olika avancerad användning av datorer och Internet. Var tredje felsöker själv sin dator Att kopiera eller flytta en fil på sin dator respektive att kopiera och klistra in data inom ett dokument är vanligt och har utförts av ungefär 70 procent av alla i den undersökta åldersgruppen. Matematiska operationer inom ett kalkylark med hjälp av enkla formler har ungefär hälften av de undersökta utfört. Lika vanligt är det att man själv installerar nya tillbehör som skrivare eller modem. En tredjedel har komprimerat filer, felsökt datorn eller anslutit den till ett lokalt nätverk. Att skriva datorprogram är mindre vanligt och har utförts av ungefär var tionde. Denna andel har inte ökat sedan 2005 års undersökning. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små för de vanligaste användningsområdena för att successivt öka för ovanligare användningar att komprimera filer och skriva datorprogram är knappt hälften så vanligt bland kvinnor som bland män. 28 Statistiska centralbyrån

31 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 IT-kompetens Diagram 17. Andel personer i åldern år efter typ av användning av persondator, procent Kopierat eller flyttat en fil eller en mapp Kopierat och klistrat in data inom ett dokument Installerat nya tillbehör Använt enkla formler i ett kalkylark Felsökt datorn och fått den att fungera bättre Komprimerat filer Anslutit datorer till ett lokalt nätverk Skrivit ett datorprogram Män Kvinnor En sökmotor som Google eller Eniro har använts av ungefär tre fjärdedelar av den undersökta populationen och två tredjedelar har skickat e-post med bifogade filer. Att skicka meddelande till chat-rooms, nyhetsgrupper eller diskussionsforum respektive att använda fildelningsprogram är ungefär lika vanligt och har gjorts av ungefär var femte person. Kvinnor skickar meddelande till chat-rooms i nästan lika stor utsträckning som män medan andelen kvinnor som skapat en webbsida är hälften så stor som bland män. Liksom när det gäller användning av dator är skillnaderna mellan kvinnor och män små för de vanligaste användningsområdena för att successivt öka för de ovanligare områdena. Fler än en miljon använder fildelningsprogram Hälften av alla män i åldern år har någon gång använt ett fildelningsprogram. Fildelningsprogram kan bland annat användas för att få tillgång till musik och filmer. Av samtliga undersökta år har ungefär var femte person använt fildelningsprogram. Denna andel har inte förändrats sedan Att använda fildelningsprogram är hälften så vanligt bland kvinnor som bland män. Statistiska centralbyrån 29

32 IT-kompetens Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Diagram 18. Andel personer i åldern år efter typ av användning av Internet, procent Använt en sökmotor Skickat e-post med bifogade filer Förhindrat intrång av virus, spionprogram o.l. Hittat, laddat ner och installerat program Skickat meddelande till "chat rooms" Använt ett fildelningsprogram Skapat en webbsida Använt Internet till IP-telefoni Män Kvinnor Diagram 19. Andel personer i åldern år som när man utnyttjat Internet använt ett fildelningsprogram efter ålder och kön, procent Män 80 Kvinnor år år år år år år Tillräckliga datakunskaper för att byta jobb? I undersökningen 2007 tillfrågades alla utom pensionärer om man ansåg sig ha tillräckliga datakunskaper om man inom ett år skulle söka jobb eller börja på ett nytt jobb. Av de undersökta i åldern år ansåg över hälften sig ha tillräckliga kunskaper. Andelen är ungefär lika stor för kvinnor som för män och sjunker med stigande ålder. 30 Statistiska centralbyrån

33 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 IT-kompetens Diagram 20. Andel personer i åldern år som anser sig ha tillräckliga datakunskaper för att söka nytt jobb efter ålder och kön, procent Män 80 Kvinnor år år år år år Statistiska centralbyrån 31

34 32 Statistiska centralbyrån

35 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Internationella jämförelser Internationella jämförelser 3 Tabellerna Sverige långt framme vad gäller Internetanvändning I diagram 21 nedan framträder ett mönster som återkommer vid jämförelser av olika IT-företeelser mellan länderna. De nordiska länderna, Benelux-länderna samt Storbritannien och Tyskland hamnar högst vad gäller användning av Internet. Länderna i Öst- och Sydeuropa hamnar däremot relativt lågt. I Island använde 86 procent av individerna Internet åtminstone en gång i veckan under första kvartalet 2007 medan motsvarande andel var 22 procent i Rumänien. Diagram 21. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2007 använt Internet åtminstone en gång i veckan efter kön och land, procent Island Nederländerna Norge Danmark Finland Sverige Luxemburg Storbritannien Tyskland Belgien Österrike Estland Frankrike Lettland Irland Slovakien Slovenien Ungern Litauen Spanien Tjeckien Polen Cypern Portugal Italien Bulgarien Grekland Rumänien Män Kvinnor Kvinnor i så gott som samtliga länder tenderar att använda Internet i mindre utsträckning än vad män gör. De största skillnaderna mellan kvinnors och mäns Internetanvändning finns i Luxemburg, Tyskland, 3 Uppgifterna är hämtade från Eurostats databaser, se vidare avsnittet Fakta om statistiken sidan 219. Statistiska centralbyrån 33

36 Internationella jämförelser Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Österrike och Italien. Estland är det enda av de undersökta länderna där andelen kvinnor är högre än andelen män. Bredband vanligast på Island Ungefär 75 procent av de isländska och nederländska hushållen använder en bredbandsanslutning 4 till Internet. Andra länder där bredband är vanligt förekommande är Danmark, Norge och Sverige där bredband används av två hushåll av tre. I Öst- och Sydeuropa är andelarna ofta mycket lägre i Rumänien och Grekland använder mindre än tio procent av hushållen bredband. Andelen hushåll med bredband inom EU är procent. År 2005 var andelen 23 procent. Diagram 22. Andel hushåll som våren 2007 använde bredbandsanslutning till Internet i hemmet efter land, procent Island Nederländerna Danmark Norge Sverige Finland Luxemburg Storbritannien Belgien Tyskland Estland Österrike Slovenien Frankrike Spanien Litauen Ungern Lettland Irland Polen Portugal Tjeckien Slovakien Italien Cypern Bulgarien Rumänien Grekland Norrmän och britter är de flitigaste e-handlarna Även när det gäller köp av varor eller tjänster via Internet finns ett tydligt mönster bland länderna. I Norge har nästan varannan person i åldern år köpt varor eller tjänster via Internet under första kvartalet I Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Tyskland och Sverige ligger 4 Med bredbandsanslutning menas anslutning till Internet via ADSL eller SDSL, anslutning via annan snabb förbindelse (t.ex. via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN) samt anslutning via 3G-nätet. 34 Statistiska centralbyrån

37 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Internationella jämförelser andelen kring 40 procent. Andelarna är betydligt lägre i södra och östra Europa. I många av de länderna har färre än tio procent av alla i åldern år handlat via Internet under första kvartalet Diagram 23. Andel personer i åldern år som under första kvartalet 2007 för privat bruk köpt varor eller tjänster över Internet efter kön och land, procent Norge Storbritannien Danmark Nederländerna Tyskland Sverige Luxemburg Finland Island Frankrike Irland Österrike Belgien Spanien Polen Slovakien Slovenien Cypern Tjeckien Italien Ungern Estland Lettland Portugal Grekland Litauen Bulgarien Rumänien Män Kvinnor Statistiska centralbyrån 35

38 36 Statistiska centralbyrån

39 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Tabeller Tabeller Tabellförteckning 1. Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet Andel och antal personer i åldern år som har dator i hemmet som är hyrd av arbetsgivare genom månatligt löneavdrag Andel och antal personer i åldern år som inte skulle ha dator hemma om de inte hade möjlighet att disponera en som hyrs via löneavdrag Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet via stationär dator Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet via bärbar dator Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet via TV-mottagare Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet via spelkonsol Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet via mobiltelefonens skärm Andel och antal personer i åldern år som har Internetanslutning via modem och telefonlinje eller ISDN Andel och antal personer i åldern år som har Internetanslutning via DSL-uppkoppling, t ex ADSL eller VDSL Andel och antal personer i åldern år som har Internetanslutning via någon annan typ av snabb förbindelse, t ex via kabel-tv eller ett lokalt nätverk, LAN Andel och antal personer i åldern år som har Internetanslutning via GSM-nätet Andel och antal personer i åldern år som har Internetanslutning via 3G-nätet Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till Internet på annat sätt än via bredband Andel och antal personer i åldern år som har tillgång till bredband Andel och antal personer i åldern år som inte har bredband i hemmet därför att det är för dyrt Andel och antal personer i åldern år som inte har bredband i hemmet därför att de inte har något behov av det Andel och antal personer i åldern år som inte har bredband i hemmet därför att det inte finns att tillgå i bostadsområdet Statistiska centralbyrån 37

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005 Use of computers and the Internet by private persons in 2005

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500 Total Kön Ålder Sysselsättning Utbildning Hushållets bruttoinkomst per månad Tillgång till InternetKvot i hemmet Man Kvinna 5-4 5-44 45-64 65 år + Heltids Egen ArbetslösStuder Annat Grund Gymna Univ. Ingen

Läs mer

Vuxna med svaga färdigheter

Vuxna med svaga färdigheter TEMARAPPORT 2015:2 UTBILDNING All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics service, phone +46 8 506 948

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Report 2013:4 Foreign doctoral students 2013 Official Statistics

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag

Innovationsverksamhet i svenska företag Innovationsverksamhet i svenska företag 2006 2008 Innovationsverksamhet i Svenska företag 2006 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Innovation activity in Swedish enterprises 2006 2008 Official Statistics

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.11.2002 KOM(2002) 655 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET eeurope 2005: benchmarkingindikatorer MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2002 Statistik om informationssamhället 28 januari, 2003 2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Inledning 3 Sammanfattning 4 Summary

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 17 15 juni 2005 Demografisk utmaning för de nya EU-länderna Ett gradvis krympande arbetskraftsutbud och en åldrande befolkning innebär att den potentiella BNP-tillväxten i

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Statistiska centralbyrån 27 Foreign Direct Investment Assets and income 26 Statistics Sweden 27 Tidigare

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012

Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 INVESTERINGAR, FOU och IT 2014 Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 Innovationsverksamhet i svenska företag 2010 2012 Statistiska centralbyrån 2014 Innovation activity in Swedish enterprises

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2003

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet

E-handelstrender i Norden 2015. Så handlar vi på nätet E-handelstrender i Norden 2015 Så handlar vi på nätet 1 3 Anna Borg Enkelhet är enkelt - eller? 4 Rapporten i korthet 5 Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge 6-8 Stark näthandel i Norden 9-12 Mobila

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar 3 Förord Enligt regleringsbrevet

Läs mer