Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004"

Transkript

1 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = %

2 I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning under det andra kvartalet Liknande undersökningar har tidigare genomförts av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Rapporten har utarbetats av Erik Lundkvist. 1

3 2

4 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Syfte och metod... 9 Syfte... 9 Metod... 9 Personer som beviljats intyg E Återanmälda på arbetsförmedlingen i Sverige... Medborgarskap och födelseland... Arbetssökande fördelade på länder...11 Kön och åldersgrupper...12 Enkätsvaren...13 Bortfall...13 Födelseår och kön...14 Sökland IAF:s service...16 Arbetslöshetsersättning utomlands...16 Utbildning...18 Den utländska arbetsförmedlingen Arbete i söklandet...23 Kön och ålder...23 De vanligaste arbetena...24 Information Kommentarer från enkätsvaren...27 Jämförelser med tidigare undersökningar...29 Samband och skillnader i resultat Bilaga: Enkätfrågorna

5 4

6 Sammanfattning EU-medlemskapet ger arbetssökande möjligheten att under vissa villkor söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med bibehållen arbetslöshetsersättning under en längsta period av tre månader. En undersökning har genomförts i syfte att belysa olika aspekter av sådant arbetssökande. Undersökningen omfattar 243 arbetssökande som under det andra kvartalet 2004 sökte arbete i ett annat EU/ EES-land eller Schweiz med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning (intyg E 303). Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) skickade i november 2004 ut en enkät till dessa personer för att kartlägga omständigheterna kring och effekterna av sådant arbetssökande. Av 243 utskickade enkäter besvarades 146 (60 procent). 58 personer, det vill säga 40 procent av dem som besvarade enkäten, fick arbete. En bortfallsanalys visar att andelen som har fått arbete troligen ligger cirka procentenheter högre. 39 procent av de 243 arbetssökande var åter inskrivna på arbetsförmedlingen i Sverige i november Kännetecknande för dem som fick arbete var att de tagit egna kontakter med arbetsgivare, att de talar söklandets språk bra och att de har tidigare arbetslivserfarenhet av det arbete de fick. En majoritet var under 35 år. Närmare hälften av de arbetssökande anger att de skulle ha sökt arbete i ett annat land även om de inte fått intyg E 303. Andelen av dessa som fick arbete var 57 procent, väsentligt högre än de 26 procent som fick arbete bland dem som inte skulle ha sökt utan intyg E 303. En stor del av den positiva effekten i form av arbete torde därför ha inträffat även utan möjlighet att söka arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning. De vanligaste länderna att söka arbete i var Storbritannien och Spanien. Störst andel som fick arbete hade sökande i Storbritannien (55 procent). Hälften av de 243 arbetssökande är födda i Sverige medan 23 procent är födda i ett annat europeiskt land. 28 procent är födda utanför Europa. Utlandsfödda personer är således kraftigt överrepresenterade bland dem som söker arbete i annat land med bibehållen arbetslöshetsersättning. Av undersökningen framgår att de arbetssökande i mycket stor utsträckning är nöjda med den service som lämnats av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fattar beslut om och informerar om intyg E 303. Nära 40 procent av de arbetssökande har haft problem med utbetalningen av arbetslöshetsersättningen, vilket kan ha försvårat arbetssökandet. Några arbetssökande uppger att de på grund av dessa svårigheter valt att återvända till Sverige. Ingen arbetssökande har fått arbete genom anvisning av arbetsförmedlingen i besökslandet och synpunkter på bristande kunskaper hos arbetsförmedlare har 5

7 framförts. En del arbetssökande efterlyser bättre information och ökad kunskap bland dessa arbetsförmedlare. Nära 70 procent av de arbetssökande anger dock att de hade bra kontakt med den utländska arbetsförmedlingen. Beröm för arbetsförmedlarnas vilja att hjälpa till betonas särskilt. De faktorer som underlättar arbetssökande återkommer i denna och tidigare genomförda undersökningar: erfarenhet av det sökta yrket, språkkunskaper och förberedelse inför arbetssökandet i annat land. I den aktuella undersökningen understryks betydelsen av egna kontakter med arbetsgivare för att finna arbete. 6

8 Inledning Genom EU:s regler om personers fria rörlighet skapas förutsättningar för en gemensam arbetsmarknad. EU:s regler om social trygghet underlättar arbetssökande i annat land. Den som är arbetssökande kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, beviljas rätt att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning. Denna möjlighet är begränsad till tre månader och beviljas endast den som uppfyller följande villkor; Syfte att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz, statslös, flykting enligt Genèvekonventionen eller medborgare i ett tredje land med laglig rätt att vistas i Sverige. Om den arbetssökande är medborgare i ett tredje land ska han eller hon ha rätt att anmäla sig på arbetsförmedlingen och att arbeta i det land där han eller hon tänker söka arbete. Utan avbrott varit inskriven på en svensk arbetsförmedling som arbetssökande under minst fyra veckor före avresedagen. Helt arbetslös under minst fyra veckor före avresedagen. Rätt till arbetslöshetsersättning. En adress i det land där han eller hon tänker söka arbete (ej campingplats, vandrarhem eller dylikt). Ansökan skall inkomma till IAF innan avresan. Om den arbetssökande tidigare har beviljats möjligheten att söka arbete utomlands med bibehållen arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande därefter ha arbetat i viss omfattning. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) prövar om den sökande uppfyller dessa villkor. För den som uppfyller villkoren utfärdar IAF ett särskilt EUformulär, intyg E 303. Arbetslöshetsersättningen utbetalas av myndigheten i det land den arbetssökande söker arbete. Möjligheten att söka arbete i annat land med bibehållen arbetslöshetsersättning gäller i EU-länderna Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike samt i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Dessutom gör ett särskilt avtal det möjligt att söka arbete med intyg E 303 i Schweiz. I november 2004 beslutade IAF att genomföra en undersökning bland dem som sökte arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning (intyg E 303) andra kvartalet

9 Redovisningen av resultatet är uppdelad i fem avsnitt: Samtliga 243 personer som har beviljats intyg E 303 De 146 personer som besvarade enkäten De 58 personer som fick arbete i söklandet Kommentarer från de personer som har besvarat enkäten Jämförelse med tidigare undersökningar 8

10 Syfte och metod Syfte Undersökningen ska belysa olika aspekter av arbetssökande i andra EU/EESländer och Schweiz med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning. Avsikten med undersökningen är bland annat att kartlägga hur många arbetssökande som fick arbete utomlands men även att beskriva vilka omständigheter som leder till ett framgångsrikt arbetssökande. Vidare beskrivs svårigheter för de arbetssökande att få arbetslöshetsersättningen utbetald och andra problem i kontakter med myndigheter. Resultaten i rapporten jämförs också med tidigare genomförda undersökningar. Metod I november 2004 skickades 243 enkäter ut till de personer som sökte arbete utomlands med svensk arbetslöshetsersättning under andra kvartalet Enkäterna har skickats både till den svenska och utländska adressen som angavs på ansökan om intyg E 303. En jämförelse med arbetsförmedlingens register har genomförts för att få fram hur många arbetssökande som åter var registrerade på arbetsförmedlingen i november Undersökningen har varit anonym för de arbetssökande. Frågorna som ställts redovisas i resultatet med kursiv stil. Totalt ställdes 24 frågor: 18 frågor omfattar alla personer som ingår i undersökningen 6 kompletterande frågor har ställts till de personer som fick arbete i söklandet De frågor som ställts i undersökningen redovisas som bilaga i slutet av denna rapport. 9

11 Personer som beviljats intyg E 303 Här redovisas först resultatet av en sökning i arbetsförmedlingens register. Sedan följer en genomgång av uppgifter lämnade på ansökningsblanketten om intyg E 303. Återanmälda på arbetsförmedlingen i Sverige En jämförelse med uppgifter i arbetsförmedlingens register visar hur många av de 243 arbetssökande som åter var aktuella på den svenska arbetsförmedlingen i november 2004 (det vill säga de som återvänt till Sverige och anmält sig som arbetssökande) Aktuella på arbetsförmedlingen Ej aktuella på arbetsförmedlingen Diagram 1 95 personer (39 procent) var inskrivna på den svenska arbetsförmedlingen i november Övriga 148 (61 procent) var av olika skäl inte längre aktuella. Medborgarskap och födelseland Denna del omfattar uppgifter som har lämnats i ansökan. 207 personer (85 procent) är svenska medborgare, övriga 36 (15 procent) är medborgare i annat EU-land (en av dessa personer är flykting enligt Genèvekonventionen). 28 personer av de 36 med annat än svenskt medborgarskap sökte arbete i det land i vilket de var medborgare. 120 personer (50 procent) är födda i Sverige medan 48 personer (20 procent) är födda i annat EU/EES-land eller Schweiz. 6 personer (2 procent) är födda i övriga Europa och resterande 68 personer (28 procent) är födda utanför Europa. Utlandsfödda personer är kraftigt överrepresenterade bland dem som sökte arbete i andra länder med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning.

12 Arbetssökande fördelade på länder Alla länder utom de nya EU-länderna Belgien 2 Danmark 9 Finland 15 Frankrike 7 Grekland 16 Holland 2 Irland 3 Island 4 Italien 12 Liechtenstein 0 Luxemburg 3 Norge 16 Portugal 5 Schweiz 6 Spanien 51 Storbritannien 64 Tyskland 15 Österrike 4 Tabell 1 De i särklass vanligaste länderna att söka arbete i var Storbritannien med 64 personer (26 procent) och Spanien med 51 personer (21 procent). I de nordiska länderna sökte sammanlagt 44 personer (18 procent) arbete. EU-länder från den 1 maj 2004 Cypern 1 Estland 0 Lettland 2 Litauen 0 Malta 0 Polen 3 Slovakien 1 Slovenien 0 Tjeckien 1 Ungern 2 Tabell 2 11

13 De tio nya medlemsländerna har redovisats separat eftersom de inte var medlemsländer under hela den studerade perioden. De nya medlemsländerna gick med i EU den 1 maj 2004 och undersökningen avser arbetssökande under perioden april - juni Totalt sökte tio personer arbete i de nya EUländerna med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i maj och juni Kön och åldersgrupper Totalt beviljades 122 kvinnor och 121 män rätt att söka arbete i annat land med bibehållen arbetslöshetsersättning. Medelåldern bland kvinnorna var 35 år och bland männen 37 år. Kvinnor sökte relativt ofta arbete i Storbritannien, Grekland och Italien medan män relativt ofta sökte arbete i Spanien, Finland och Tyskland. Antal Kvinnor Män Åldersgrupper Diagram 2 12

14 Enkätsvaren 146 personer av 243 har besvarat enkäten, vilket innebär att svarsfrekvens är 60 procent. 99 av dem som svarade har varit i Sverige medan övriga har varit i utlandet. 80 Sverige Utlandet Fått jobb Ej fått jobb Diagram 3 Diagrammet visar att andelen som fick arbete i söklandet är högre bland dem som svarade på enkäten från utlandet än dem som svarade på enkäten i Sverige. Bortfall 97 av 243 personer besvarade inte enkäten. En närmare analys av detta bortfall visar att 21 procent åter var aktuella vid den svenska arbetsförmedlingen i november Det kan jämföras med hela 51 procent av dem som besvarade enkäten. En fullt tänkbar orsak till denna skillnad är att det bland dem som inte besvarade enkäten var en högre andel som fått arbete och fortfarande är kvar i söklandet. Bland dem som besvarade enkäten var antalet som fick arbete 58 personer vilket utgjorde 82 procent av det antal som inte återfanns på arbetsförmedlingen (71 personer). Om samma relation antas föreligga bland dem som inte besvarade enkäten och antalet som fick arbete (82 procent av de 77 som inte var aktuella vid arbetsförmedlingen i november) så skulle hela 64 procent av de ickesvarande ha fått arbete jämfört med 40 procent bland dem som svarade. 13

15 Med detta antagande skulle sammanlagt 120 av 243 arbetssökande ha fått arbete, det vill säga närmare 50 procent. Det är alltså troligt att andelen arbetssökande som fick arbete är väsentligt högre än vad enkätsvaren ger vid handen. Födelseår och kön 20 Kvinnor Män Diagram 4 Enkäten besvarades av 75 kvinnor och 71 män. Medelåldern bland kvinnorna var 35 år och bland männen 37 år Fått arbete Ej fått arbete Diagram 5 Av de arbetssökande under 30 år fick 50 procent arbete, i gruppen år 34 procent och av dem som var 40 år och äldre fick 31 procent arbete. 14

16 Sökland Fått jobb Ej fått jobb 5 0 ITA SPA GBR GRE NOR DEN FIN SWI GER ICE Diagram 6 Andelen arbetssökande som fick arbete i respektive land varierar kraftigt. Antalet arbetssökande i vissa länder är lågt så jämförelsen begränsar sig till de länder där svar inkommit från nio arbetssökande eller fler. De som sökte arbete i Storbritannien har det i särklass bästa resultatet där 55 procent av de arbetssökande fick arbete. Andelen som fick arbete i Finland respektive Tyskland är 38 respektive 33 procent medan färre än 30 procent av de arbetssökande i Italien, Grekland och Spanien fick arbete. Följande fråga ställdes angående de arbetssökandes inställning till att söka arbete utomlands utan att ta med arbetslöshetsersättningen: Om du inte hade fått intyg E 303 (arbetslöshetsersättning), hade du ändå åkt utomlands för att söka arbete? Ja Nej Vet ej Bortfall Svar Tabell 3 Här svarar 45 procent att de skulle ha åkt utan intyg E 303 medan 36 procent svarar att de inte skulle ha gjort det. Av dem som uppger att de skulle ha sökt arbete utomland utan arbetslöshetsersättning fick 57 procent arbete medan det bland övriga personer endast var 26 procent som fick arbete. Det antyder att en relativt stor del av de uppnådda önskvärda effekterna skulle ha inträffat även utan möjligheten att få söka arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning i utlandet. 15

17 IAF:s service Följande fråga ställdes rörande IAF:s service: Är du nöjd med den service du fick från IAF när du ansökte om intyg E 303 före avresan (information och intygshantering? Ja Nej Vet ej Bortfall Svar Tabell 4 Huvuddelen av de arbetssökande 86 procent - är nöjda med IAF:s service i form av information och intygshantering. Arbetslöshetsersättning utomlands När fick du första utbetalningen av arbetslöshetsersättningen utomlands? Månad 1 Månad 2 Månad 3 Efteråt Ej fått Svar Procent Tabell 5 Av svaren framgår att 73 procent fick första utbetalningen av ersättning under den första eller andra månaden. 14 procent svarade att de ännu inte fått någon arbetslöshetsersättning utbetald. En del av dessa arbetssökande fullföljde, av olika skäl, inte försöken att få ersättningen utbetald (några har till exempel åkt hem innan de fått kontakt med den utländska myndigheten). Nedan fördelas svaren på respektive land Mån 1 Mån 2 Mån 3 Efter mån 3 Ej fått ITA SPA GBR GRE NOR DEN FIN GER ICE Diagram7 16

18 Island är det enda land där samtliga arbetssökande har fått sin första utbetalning av arbetslöshetsersättningen under den första månaden (endast fyra personer). Hade du svårigheter att få din arbetslöshetsersättning utbetald i söklandet? Ja Nej Ej svar Svårigheter Tabell Ja Nej ITA SPA GBR GRE NOR DEN FIN IRL GER ICE Diagram 8 De länder där fler än hälften av de arbetssökande har haft svårigheter att få sin arbetslöshetsersättning utbetald är Storbritannien, Grekland och Italien. Upplevda svårigheter med utbetalning av ersättning och språkkunskaper Ja Nej Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Dåligt Ej svar Diagram 9 Svårigheterna att få arbetslöshetsersättningen utbetald förefaller inte ha något samband med graden av språkkunskaper. Endast inom den tämligen lilla grupp som uppger att de har dåliga språkkunskaper (21 av 146 svarande) är andelen som upplevt sådana svårigheter markant högre. 17

19 Utbildning Vad har du för utbildningsbakgrund (endast ett svarsalternativ)? 60 Fått jobb Ej fått jobb Grundskola Gymnasium Högskola Diagram Ange eventuell yrkesutbildning från gymnasium eller högskola. Arbete Ej arbete Yrkesutbildning Ej yrkesutbildning Tabell 7 De som inte var yrkesutbildade fick arbete i högre utsträckning (50 procent) än dem som var yrkesutbildade (33 procent). Mer än hälften av de högskoleutbildade fick arbete medan andelen bland grundskole- och gymnasieutbildade låg på 25 respektive 36 procent. Detta kan bero på språkkunskaper inom dessa grupper. Goda språkkunskaper förefaller ha betydelse för chansen att få arbete (se senare redovisning). 18

20 Var den information du hade för att söka arbete utomlands tillräcklig? 70 Ej fått jobb Fått jobb Helt tillräcklig Ganska bra Bristfällig Helt otillräcklig Vet ej Diagram 11 De allra flesta svarade att de fick helt tillräcklig eller ganska bra information om att söka arbete utomlands. Det finns ett visst samband mellan hur tillräckligt de arbetssökande uppfattar informationen före avresan och i vilken utsträckning de fick arbete. Hur fick du information om att söka arbete utomlands före avresan (ange ett eller flera svarsalternativ) AF IAF Internet Arbetsgivare utomlands Vänner och bekanta Annat Ej svarat Diagram12 Den vanligaste informationskällan var arbetsförmedlingen vilket även torde innefatta AMS och IAF:s webbplatser. Även andra sökningar på Internet och information genom vänner och bekanta har varit viktiga källor till kunskap inför arbetssökande i annat land. 19

21 Talar du söklandets språk? Fått jobb Ej fått jobb Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Dåligt Ej svar Diagram13 De flesta som svarade (70 procent) uppger att de talar det utländska språket mycket bra eller ganska bra. Det finns ett tydligt samband mellan kunskaper i språk och chansen att få arbete. Den utländska arbetsförmedlingen Hur ofta besökte du arbetsförmedlingen under de första 30 dagarna i söklandet? Ej svar Antal besök på arbetsförmedlingen 13 2 Diagram14 En del av de arbetssökande fick arbete eller åkte hem redan under den första månaden. Vissa av besöken på arbetsförmedlingen har avsett arbetslöshetsersättningen. En del arbetssökande utförs på egen hand, men av svaren att döma kan kontakterna med arbetsförmedlingen för mer än hälften av de sökande ha uppgått till minst ett besök i veckan. Endast 13 procent gjorde ett eller inget besök under de första 30 dagarna. 20

22 Hur var dina kontakter med arbetsförmedlingen i söklandet? Mycket Ganska Inte särskilt bra bra bra Dåliga Ej svar Kontakter Procent 28 % 40 % 13 % 13 % 6 % Tabell 8 Totalt svarade 68 procent att kontakterna med den utländska arbetsförmedlingen var mycket bra eller ganska bra. 21

23 November 2004 Fråga 18 avser vad de som sökte arbete utomlands med bibehållen arbetslöshetsersättning andra kvartalet 2004 gör i november 2004, det vill säga fem till sju månader efter det att de lämnade Sverige. Vad gör du nu? Svarsalternativen var: Jag är tillbaka i Sverige och 1) har arbete i önskad omfattning 2) har arbete men inte i önskad omfattning 3) är arbetssökande/arbetslös 4) gör annat än arbetar eller söker arbete Jag är kvar i söklandet och 5) har arbete i önskad omfattning 6) har arbete men inte i önskad omfattning 7) är arbetssökande/arbetslös 8) gör annat än arbetar eller söker arbete 9) Jag befinner mig inte i Sverige eller söklandet Kvinnor Män Svarsalternativ (se ovan) Diagram15 Som tidigare har beskrivits är en stor andel av de arbetssökande inte längre aktuella på den svenska arbetsförmedlingen. De som i november 2004 befann sig i det land de reste till för att söka arbete hade (av naturliga skäl) arbete i högre utsträckning än dem som var tillbaka i Sverige. Totalt fanns i november kvinnor och 15 män kvar och arbetade i det land de reste till för att söka arbete i. De utgjorde 33 procent av de kvinnor och 22 procent av de män som har besvarat frågan. Denna något mer långsiktiga effekt av arbetssökandet i utlandet är som den tidigare bortfallsanalysen antyder troligen en underskattning eftersom andelen som har arbete i utlandet av dem som inte har besvarat enkäten sannolikt är väsentligt högre än bland dem som har svarat. 22

24 Arbete i söklandet Av de 146 personer som har besvarat enkäten fick 58 personer (40 procent) arbete i söklandet. Kön och ålder Antalet arbetssökande som fick arbete fördelade på kön och ålder. 8 6 Kvinnor Män Diagram16 Det var ungefär lika många män som kvinnor som fick arbete. 23

25 De vanligaste arbetena Vilket slags arbete fick du? De arbeten de arbetssökande fick kan delas upp i följande kategorier; Försäljning 14 Restaurang 8 Socialt/pedagogiskt arbete 7 Högskoleyrken 7 Fastighet/transport 6 Övriga arbeten Ej svarat 6 Tabell 9 En något mer detaljerad redovisning av vilka arbeten de arbetssökande fick visar att; Åtta av 14 personer fick arbete som butiksassistent (försäljning). Fyra personer fick arbete som servitör/servitris, tre personer som bartender och en person som kallskänka (restaurang). Två personer fick arbete som språklärare och en person som barnskötare, en person som socialarbetare, en person som vårdbiträde och en person som fritidsledare (socialt/pedagogiskt arbete). Två personer fick arbete som kemist och en person som forskare, en person som vetenskapsman, en person som miljöterapeut, en person som systemexpert och en person som controller (högskoleyrken). Tre personer fick arbete som lokalvårdare, en person som chaufför, en person som ordningsvakt och en person som lagerarbetare (fastighet/transportyrken) Andra yrken som angivits är: Egen företagare, slaktare, murare, snickare, produktionsassistent (tillverkning), förpackning av lagad mat, försäkringskoordinator, Market/communications manager, kontorist och ekonomiassistent. 24

26 Information Hur fick du information om det första arbetet i söklandet Svarsalternativen var: Kontakt med arbetsgivaren före avresan, Anvisning/förslag från den utländska arbetsförmedlingen Privata kontakter i söklandet Sökte på annons i tidning eller på Internet Telefonsamtal utan anknytning till annons Besök hos arbetsgivare utan anknytning till annons Före avresan Utländsk arbetsförmedling Privata kontakter Annons Telefon (ej annons) Besök (ej annons) Kvinnor Män Ej svarat Diagram17 Det vanligaste sättet att få ett arbete har varit genom egna kontakter. Kvinnor har i högre utsträckning än män fått arbete genom att söka arbete via annonser medan män fick arbete i högre utsträckning än kvinnor genom att spontant besöka arbetsgivare. Ingen av de tillfrågade fick arbete genom anvisning eller förslag från den utländska arbetsförmedlingen. 25

27 Hade du tidigare erfarenhet av arbetet du fick? God Viss Ingen Erfarenhet Tabell 46 av 58 personer (79 procent) har god eller viss erfarenhet av det arbete de fick. Tidigare erfarenhet av sökt arbete är alltså en viktig beståndsdel i ett framgångsrikt arbetssökande. Vilken form av anställning fick du? Antal Anställning längre än tre månader 33 Tidsbegränsad anställning (högst tre månader) Timanställning/tillfälliga inhopp 13 Tabell 11 Cirka 60 procent av anställningarna var tre månader eller längre. Vilken var omfattningen av anställningen? Heltid 45 Deltid 12 Tabell procent av anställningarna var heltidsarbeten. När började du anställningen? Månad 1 Månad 2 Månad 3 Månad 4 Ej svarat 1 Diagram procent (18 personer) av dem som fick arbete påbörjade det efter att sökperioden om tre månader avslutats. 26

28 Kommentarer från enkätsvaren De arbetssökande har fått möjlighet att särskilt kommentera följande aspekter: kontakterna med IAF, eventuella svårigheter att få sin arbetslöshetsersättning utbetald och kontakterna med den utländska arbetsförmedlingen. IAF:s service Ange vad som fungerat bra respektive mindre bra Överlag ges positiva kommentarer. Beröm ges i fråga om kunskap och snabbhet. Några personer har dock synpunkter på både byråkrati och krångligt regelverk. En person skriver till exempel: Tidsperioden från att man söker till att man får besked och till man kan åka är mycket snäv. Kändes osäkert om ni skulle hinna i tid, men det gick bra. Utbetalning av arbetslöshetsersättningen Beskriv eventuella svårigheter att få din arbetslöshetsersättning utbetald i söklandet Kommentarerna visar att ett flertal arbetssökande har haft problem med att få arbetslöshetsersättningen utbetald. Språkförbistring, svårgenomtränglig byråkrati och otillräcklig information försvårade möjligheterna att få arbetslöshetsersättningen utbetald. En del arbetssökande har gett upp försöken och antingen stannat kvar i söklandet utan arbetslöshetsersättning eller beslutat att återvända till Sverige. Ett stort antal personer efterlyser bättre information före avresan. En av de arbetssökande som ändå fick arbete beskriver byråkratin så här: Först måste man anmäla sig hos arbetsförmedlingen, sedan hos utlänningspolisen. Sedan måste man välja mellan de olika fackföreningarna som betalar ersättningen. Och så kommer polisen att kontrollera om man verkligen bor på den adressen man uppgett, de kommer oanmälda. Sedan startar proceduren för få ett personnummer. Trots det måste man fortsätta att stämpla 2 gånger i månaden. Man står i kön även om man inte får ett öre. Många arbetssökande anger också svårigheter med att göra sig förstådd: De hade aldrig hört talas om det förut, fick inte skriva in mig först. Alla intyg var på engelska enbart och ingen kunde engelska! Blev runtskickad fram och tillbaka! Om jag inte hade kunnat språket hade det varit väldigt svårt. 27

29 Många menar att de utländska myndigheterna ibland saknar kunskaper om möjligheten att söka arbete utomlands med bibehållen arbetslöshetsersättning från hemlandet (E 303): Personalen hade aldrig behandlat E 303. Blev därför inledningsvis nekad ersättning. En del har helt enkelt inte funnit någon arbetsförmedling att anmäla sig på: Hittade inte vart jag skulle gå; vem skulle jag vända mig till. Den utländska arbetsförmedlingen Ange vad som fungerat bra respektive mindre bra De arbetssökande utdelar både ris och ros till den utländska arbetsförmedlingens service. Många arbetsförmedlingar anses ha för lite kunskap kring reglerna om intyg E 303. Ett stort antal arbetssökande ger beröm för viljan hos enskilda arbetsförmedlare att hjälpa till, men många framför kritik mot deras dåliga kunskaper i engelska. Ett flertal arbetssökande påpekar dock att arbetsförmedlingen inte har så stora möjligheter att förmedla arbete. En del arbetssökande framhåller att det i vissa länder är svårt att finna vita arbeten, inte minst på semesterorter. Fanns bara en anslagstavla med lappar som arbetsgivare och arbetssökande satt upp. Ingen hjälp från personalen. Lite besvärligt fick inte så mycket tid. Jag hade nog fått mer hjälp av AF om jag hade haft för avsikt att stanna längre än 3 månader. Den utländska AF var sympatiska, förstående och hjälpsamma och i högsta grad kompetenta. Fick bra mottagande när jag till sist hittade någon som pratade tyska/engelska. Däremot hade jag ingen som helst hjälp att verkligen hitta ett jobb. Det enda vi diskuterade på arbetsförmedlingen var vilka papper jag skulle fylla i och vilken stämpel jag skulle ha. Det är svårt att hitta en arbetsgivare som vid anställning vill betala sociala avgifter. 28

30 Jämförelser med tidigare undersökningar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) har genomfört två liknande undersökningar 1996 och 1998 där resultaten har jämförts med denna undersökning. AMS undersökning 1996 (Fuu 1996:2) Undersökningen genomfördes av AMS och avsåg de 805 arbetssökande som under första halvåret 1995 beviljades möjligheten att söka arbete i ett annat EU/EES-land med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning (intyg E 303). 490 personer besvarade ett frågeformulär, vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent. 153 personer svarade att de fick arbete (31 procent). Mest besökta länder var Storbritannien, Spanien och Grekland. En tredjedel av de sökande har haft problem med arbetsförmedlingen i söklandet och/eller med utbetalningen av arbetslöshetsersättningen. AMS undersökning 1998 (Fuu 1998:5) Undersökningen genomfördes av AMS i samarbete med Sveriges Television 1998 och avsåg de 404 arbetssökande som beviljades rätten att söka arbete i ett annat EU/EES-land (intyg E 303) det första kvartalet av 404 besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent. Av de 254 personer som besvarade enkäten fick 111 stycken arbete (44 procent). 47 procent av dem som besvarade enkäten har haft problem med arbetsförmedlingen i söklandet och/eller utbetalningen av arbetslöshetsersättningen. Metoder en jämförelse mellan undersökningarna IAF har i denna undersökning ställt liknande frågor till de arbetssökande jämfört med dem som ställdes 1995 och 1997, men ibland har frågorna omformulerats. Detta gäller till exempel frågan om de arbetssökande har haft problem med utbetalning och/eller den utländska arbetsförmedlingen. Här har IAF ställt två frågor, detta för att bättre få fram vilka svårigheter som finns. En fråga som inte fanns med i de tidigare undersökningarna var om den arbetssökande skulle ha sökt arbete utomlands utan möjligheten att ta med arbetslöshetsersättningen. Vidare har fler frågor ställts till dem som fick arbete för att lättare kunna få fram vilka faktorer som ökar möjligheterna att få arbete. Sammantaget liknar dock alla tre undersökningarna varandra vad gäller sakinnehåll, syfte, metod och resultatredovisning. 29

31 Samband och skillnader i resultat Vad gäller den aktuella undersökningens resultat finns både samband och skillnader jämfört med de två tidigare undersökningarna. Jämförelse resultat 1995, 1997 och 2004 i procent År Svar Fått arbete Problem med utbetalning Problem med utländsk AF Tabell 13 När det gäller dem som fick arbete i den aktuella undersökningen framgår att ett visst antal arbetssökande fick detta efter tremånadsperiodens utgång. Det framgår vidare att de personer som skickat in svar från utlandet fick arbete i högre utsträckning än dem som befunnit sig i Sverige. Ett flertal fick arbete inom hotell- och restaurangsektorn 1995 (30,7 procent). Arbete inom försäljning var också vanligt. Resultatet 1997 visade att 33 procent fick arbete inom hotell och restaurang medan 13 procent inom varuförsäljning. Resultatet från 2004 visar att arbete inom försäljning ligger högst på listan med 24 procent. Därefter följer restaurangarbeten. Det faktorer som underlättar arbetssökande återkommer i resultaten från de tidigare undersökningarna: erfarenhet från sökt arbete, språkkunskaper och inför arbetssökandet i det andra landet. I den aktuella undersökningen från 2004 understyrks betydelsen av privata kontakter för att finna ett arbete. En större andel kvinnor än män sökte arbete utomlands 1995 och har ungefär lika många män som kvinnor sökt arbete. I de två första undersökningarna fick fler kvinnor än män arbete, men skillnaden var försumbar i undersökningen Vidare kan konstateras att de vanligaste länderna att söka arbete i är Storbritannien, Spanien och de nordiska länderna. Andelen arbetssökande som fick arbete var högst i Storbritannien. Andelen arbetssökande som fick arbete var även hög i de nordiska länderna 1 I undersökningen 1995 framgår endast att 33 procent hade problem med utbetalning och/eller den utländska arbetsförmedlingen. 2 I redovisningen av problem med utbetalningar 1997 framgår att 45 procent hade problem med den utländska arbetsförmedlingen och/eller utbetalningen av arbetslöshetsersättningen. Däremot framgår inte hur många som svarat på frågan om man haft problem med utbetalningen av arbetslöshetsersättningen. 30

32 Alla tre undersökningarna pekar på samband bland dem som inte fick arbete. En del har bristande kunskaper om det land de söker arbete i medan andra har problem med det främmande språket. Många arbetssökande har haft problem med att få arbetslöshetsersättningen utbetald, vilket försvårade arbetssökandet. Ett stort antal arbetssökande har i de olika undersökningarna efterlyst tydligare information om arbetssökande utomlands med intyg E

33 Bilaga: Enkätfrågorna Allmänt 1. Vilket år är du född? 2. Kön? Kvinna Man 3. I vilket land sökte du jobb med intyg E 303 (våren 2004)? 4. Om du inte hade fått intyg E 303 (arbetslöshetsersättning), hade du ändå åkt utomlands för att söka arbete? Ja Nej Vet ej 5. Är du nöjd med den service du fick från IAF när du ansökte om intyg E 303 före avresan (information och intygshantering)? Ja Nej 6. Ange vad som fungerat bra respektive mindre bra (kommentar till fråga 5): Ekonomi 7. När fick du första utbetalningen av arbetslöshetsersättningen utomlands? Inom 30 dagar från ankomst Inom dagar från ankomst Inom dagar från ankomst Mer än 90 dagar från ankomstdag Har inte fått någon arbetslöshetsersättning utbetald 8. Hade du svårigheter att få din arbetslöshetsersättning utbetald i söklandet? Ja Nej 9. Beskriv eventuella svårigheter att få din arbetslöshetsersättning utbetald i söklandet (kommentar till fråga 7 och 8). Att söka jobb utomlands. Vad har du för utbildningsbakgrund (endast ett svarsalternativ)? Grundskola eller motsvarande Gymnasium Högskoleutbildning 11. Ange eventuell yrkesutbildning från gymnasium eller högskola. 12. Var den information som du hade för att söka jobb utomlands tillräcklig? Helt tillräcklig Ganska bra Bristfällig Helt otillräcklig Vet ej 32

34 13. Hur fick du information om att söka arbete utomlands före avresan (ange ett eller flera svarsalternativ)? Den svenska arbetsförmedlingen IAF Internet Direktkontakt med arbetsgivare utomlands Vänner och bekanta Annat 14. Talar du söklandets språk? Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Dåligt 15. Hur ofta besökte du arbetsförmedlingen under de första 30 dagarna i söklandet? 0-1 gång 2-3 gånger 4-5 gånger 6-7 gånger 8-9 gånger gånger eller mer 16. Hur var dina kontakter med arbetsförmedlingen i söklandet? Mycket bra Ganska bra Inte särskilt bra Dåliga 17. Ange vad som fungerat bra respektive mindre bra (kommentar till fråga 15 och 16). 18. Vad gör du nu (november 2004)? Jag är tillbaka i Sverige och (ringa in ett alternativ!) a) har arbete i önskad omfattning b) har arbete men ej i önskad omfattning c) är arbetssökande/arbetslös d) gör annat än arbetar eller söker arbete Jag är kvar i söklandet och (ringa in ett alternativ!) a) har arbete i önskad omfattning b) har arbete men ej i önskad omfattning c) är arbetssökande/arbetslös d) gör annat än arbetar eller söker arbete Jag befinner mig inte i Sverige eller söklandet 33

35 Följande frågor besvaras av dig som fick arbete i söklandet 19. Hur fick du information om det första arbetet i söklandet? Kontakt med arbetsgivaren före avresan Anvisning/förslag från den utländska arbetsförmedlingen Privata kontakter i söklandet Sökte på annons i tidning eller på Internet Telefonsamtal utan anknytning till annons Besök hos arbetsgivare utan anknytning till annons 20. Vilket slags arbete fick du? 21. Hade du tidigare erfarenhet av arbetet du fick? God erfarenhet Viss erfarenhet Ingen erfarenhet 22. Vilken form av anställning fick du? Anställning på mer än 3 månader Tidsbegränsad anställning (högst 3 månader) Timanställning/tillfälliga inhopp 23. Vilken var omfattningen av anställningen? Heltid Deltid 24. När började du anställningen? Under första månaden i söklandet Under andra månaden i söklandet Under tredje månaden i söklandet Efter mer än tre månader i söklandet 34

36 + %

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL334 - European's Attitudes towards Tourism - FIS D Hur gammal är ni?

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL TourismFIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Sweden ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Sweden Tourism - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna (FRÅGA ALLA) Q

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT

MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comenius Europeiska unionens program för skolundervisning MOTTAGNING AV LÄRARASSISTENT Comeniusprogrammet Comenius för skolundervisning erbjuder alla inom skolgemenskapen eleverna, lärarna och övrig personal

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Ditt första EURES-jobb

Ditt första EURES-jobb Ditt första EURES-jobb 2012-2013 Gör det lättare a t t fl y t t a, a t t a r b e t a och att rekrytera ungdomar i Europa Guide Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. MÅLSÄTTNING... 4 3. STRUKTUR...

Läs mer

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni SOM Malmö 2004 Tabellrapport April 2006 Lennart Nilsson & Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehållsförteckning Service, utveckling och livstillfredsställelse i Malmö SOM-undersökningen

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första och andra kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S)

Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S) PM 2013: RVII (Dnr 325-200/2012) Hemlöshet bland EU-medborgare Skrivelse av Roger Mogert (S) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse av Roger Mogert (S) om Hemlöshet

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG)

Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Information angående registrering vid Sveriges advokatsamfund enligt 8 kap. 2 a rättegångsbalken (jfr direktiv 98/5/EG) Inledning En advokat från EU som utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020. Gunnel Rydholm Olsson Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Gunnel Rydholm Olsson Varför e- europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer