UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER"

Transkript

1 UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014

2

3 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013

4 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2013 Tidigare publicering Previous publication Från 1998 och framåt From 1998 and onwards Producent Producer SCB, enheten för statistik om utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and Job SE Örebro Förfrågningar Lars-Olov Sundh, Inquiries Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är alltså tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar ur denna publikation, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, Utbildningsstatistisk årsbok This publication is a part of the official statistics of Sweden (SOS). It may be used freely and quoted. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Yearbook of Educational Statistics Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarearbetningar av statistiken. Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing the statistics. Omslag/Cover: Ateljén, SCB ISSN (Online) URN:NBN:SE:SCB-2013-UF01BR1301_pdf Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Förord Förord Föreliggande rapport utgör 2014 års uppdatering av Utbildningsstatistisk årsbok (USÅ). Den innehåller omfattande och detaljrika tabeller och tidsserier. Förutom uppgifter från SCB:s egna undersökningar ingår även utbildningsstatistik producerad av andra myndigheter och organisationer. Utbildningsstatistisk årsbok 2014 publiceras på SCB:s webbplats (scb.se) med kommentarer till statistiken. Projektledare för Utbildningsstatistisk årsbok 2014 har varit Lars-Olov Sundh. Statistiska centralbyrån, december 2013 Inger Eklund Mikael Schöllin SCB tackar Tack vare våra uppgiftslämnare privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov.

6

7 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 437. Förord... 3 Teckenförklaringar och förkortningar Befolkningens utbildning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleklass Grundskolan Särskolan Specialskolan Gymnasieskolan och kompletterande utbildningar Svensk utbildning i utlandet Kommunal vuxenutbildning (komvux) Särskild utbildning för vuxna (särvux) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Folkhögskolan Kvalificerad yrkesutbildning (KY) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Universitet och högskolor Grundutbildning och avancerad nivå Universitet och högskolor Forskarutbildning Personal vid universitet och högskolor Arbetsmarknadsutbildning Vuxnas deltagande i utbildning Studieförbunden Kostnader för utbildningsväsendet Verksamhet efter utbildning In English Foreword Contents List of terms Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Teckenförklaringar och förkortningar Intet finns att redovisa (värdet noll).. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma 0 Mindre än hälften av den använda enheten I tabeller med avrundade tal kan smärre avvikelser förekomma mellan summan av dessa tal och den redovisade slutsumman. 6 Statistiska centralbyrån

9 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning 1 Befolkningens utbildning Innehåll Fakta om statistiken... 8 Kommentarer till statistiken Befolkningen fördelad efter ålder och kön den 31 december Befolkningen i åldern år under Fördelad efter kön och utbildningsnivå Befolkningen 16 år och äldre Fördelad efter kön, ålder, inrikes/utrikes född och utbildningsnivå Befolkningen 16 år och äldre Fördelad efter kön, ålder, svensk/utländsk bakgrund och utbildningsnivå Befolkningen 16 år och äldre Fördelad efter kön, ålder och utbildningsnivå Befolkningen år Fördelad efter näringsgren, kön, utbildningsnivå och sysselsättning Befolkningen år Fördelad efter utbildningsgrupp och kön Studerande i befolkningen år höstterminen åren Fördelade efter kön och ålder Befolkningen år höstterminen Fördelad efter kön, ålder och studiedeltagande Befolkningen år med utländsk bakgrund höstterminen Fördelad efter kön, ålder och studiedeltagande List of tables 1.1 Population by age and sex Population aged by sex and level of education Population aged 16 years and older by sex, age, born in Sweden/abroad and level of education Population aged 16 years and older by sex, age, Swedish/foreign background and level of education Population aged 16 years and older by sex, age and level of education Population aged by industry, sex, level of education and employment Population aged by group of education and sex Population aged by sex, age and participation in education Population aged by sex, age and participation in education Population aged with foreign background by sex, age and participation in education Statistiska centralbyrån 7

10 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Fakta om statistiken Befolkningens utbildning Utbildningsregistret är en totalräknad statistik som beskriver utbildningsnivån i riket. Registret har förts sedan 1985 och därefter uppdaterats årligen. Dessförinnan togs detaljerad utbildningsstatistik fram i samband med folk- och bostadsräkningarna 1930 och Underlag till registret hämtas från aktuella källregister vid SCB och även andra myndigheter, t.ex. Arbetsförmedlingen, Högskoleverket och Socialstyrelsen. Utbildningsregistret innehåller fr.o.m. version 2008 uppgifter om högsta utbildning inom det reguljära utbildningssystemet för den folkbokförda befolkningen. Senaste version (2012) innehåller utbildningar t.o.m. vårterminen Tidigare versioner ( ) av Utbildningsregistret innehåller uppgifter om högsta utbildning för den folkbokförda befolkningen i åldrarna år. Uppgifter om övriga utbildningar, t.ex. utländska, kommer till stor del från Folk- och bostadsräkningen 1990 eller riktade enkäter. Sådana riktade enkäter om "Utbildning i annat land än Sverige" har gjorts 1995 och Från och med år 2000 genomförs denna enkät årligen. I registret saknas personalutbildning vid företag liksom studiecirklar och kurser av hobbykaraktär. Befolkningens studiedeltagande Registret över befolkningens studiedeltagande innehåller uppgifter om studiedeltagande för landets 7 miljoner invånare i åldrarna år. Detta register uppdateras årligen med uppgifter från bl.a. Universitets- och högskoleregistret och Skolverkets elevregister. Uppgifter om utnyttjande av studiemedel inhämtas från Centrala studiestödsnämnden (CSN). De utbildningar som omfattas är i första hand gymnasieskolutbildning, komvuxutbildning, grundläggande högskoleutbildning samt forskarutbildning. Dessutom ingår kategorin "övriga studerande", en samlingsbenämning för övriga utbildningar där SCB har tillgång till individuppgifter för deltagarna. Där ingår deltagare i tekniskt basår inom universitet/högskola, studerande i s.k. långa kurser i folkhögskola, kvalificerad yrkesutbildning (KY) /yrkeshögskolan (YH), personer med studiestöd från CSN för andra studier samt deltagare i arbetsmarknadsutbildningar. Jämförbarhet Utbildningsregistret genomgick inför version 2000 ett par större kvalitetshöjande förändringar vilket gör att jämförelser med tidigare versioner av registret måste göras med stor försiktighet. 1) Det tidigare klassificeringssystemet SUN (Svensk Utbildningsnomenklatur) ersattes av den ISCED 97-anpassade nomenklaturen SUN ) Ett antal nya uppgiftskällor till Utbildningsregistret tillkom. Exempel på nya källor är "Summerade högskolepoäng 1993-", "Komvux 1988-" och "Utländska utbildningar som bedömts av Högskoleverket". 8 Statistiska centralbyrån

11 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning Detta gör sammantaget att utbildningsnivån i riket enligt Utbildningsregistret ökade, vilket delvis är en effekt av de ovan beskrivna förändringarna. Ökningarna ligger främst på nivåerna "Treårig gymnasieutbildning" och "Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre". Ökningen beror till stor del på att många personers samlade komvuxpoäng ( ) bedömts ge motsvarande treårig gymnasieutbildning utan att någon examen tagits ut. Andelen med "Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre" har också ökat. Detta är till största delen en effekt av att personer med mer än 120 högskolepoäng efter 1993, men utan examen, förts till denna nivå. De andra nya källorna och nomenklaturbytet påverkar också denna nivå. Insamlingen av uppgifter om minst 20 poängs fullföljda högskolestudier har under 1990-talet successivt förbättrats. Uppskattningsvis beror ca 2 procentenheter av ökningen av kort eftergymnasial utbildning på denna kvalitetshöjning. Men inte förrän fr.o.m. version 2000 finns summerade högskolepoäng som källa (se ovan). För förändringar av Utbildningsregistret under perioden samt en utförlig beskrivning av registret, se SCB:s webbplats För uppgifter om befolkningens studiedeltagande begränsas jämförbarheten över tiden för gruppen "övriga studerande" av att gruppen successivt utökats med flera studieformer. För mer information om registret se SCB:s webbplats För adopterade personer har adoptivförälders födelseland angivits där motsvarande uppgift för biologisk förälder saknas. Detta medför att framför allt att utlandsfödda som adopterats av minst en svenskfödd förälder tidigare betraktades ha utländsk bakgrund, men från 2004 års redovisning klassificeras som svensk bakgrund. Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) Till Utbildningsregistret är knutet vård och utveckling av SUN, Svensk utbildningsnomenklatur. Den senaste versionen, SUN 2000, gäller som officiell standard för utbildningsklassificering fr.o.m. juli år I Utbildningsregistret används SUN 2000 fr.o.m. version Beskrivning av SUN 2000 ges i MIS 2000:1 SUN 2000, Svensk utbildningsnomenklatur samt på SCB:s webbplats Statistiska centralbyrån 9

12 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Källor och annan publicering Uppgifter om befolkningens utbildningsnivå publiceras vartannat år i Statistiska meddelanden (SM), serie UF 37. Uppgifter om befolkningens utbildning och sysselsättning publiceras i Statistiska meddelanden (SM), serie UF 84. Tabeller om befolkningens utbildningsnivå på kommunnivå finns inlagda i Sveriges Statistiska Databaser och kan gratis nås via SCB:s webbplats tbildning&rxid=c238e e-904a-9e1e För intresserade av utbildningsstatistik på regional nivå, t ex kommunnivå, kan tabeller beställas från statistikpaketet "Regionala tabeller", (beställs från SCB). I paketen kan information erhållas om befolkningens utbildningsnivå, personer i utbildning, övergång från gymnasieskolan, sökande och rekrytering till universitet/högskolor, var de examinerade bor, arbete efter examen och övergång till forskarutbildning. För mer information, se Statistik efter ämne Utbildning och forskning. E-post: 10 Statistiska centralbyrån

13 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning Kommentarer till statistiken Tabell Utbildningsnivån i Sverige Knappt hälften av Sveriges 4,9 miljoner invånare i åldern år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Denna grupp växte under hela 1990-talet och början av 2000-talet. Under de senaste åren har dock andelen minskat något och utgör 45 procent av den yrkesverksamma befolkningen. Denna andel minskar i takt med att allt fler skaffar sig en högre utbildning. Den vanligaste utbildningsnivån är fortfarande högst tvåårig gymnasieutbildning, drygt 1,2 miljoner personer har det som högsta utbildningsnivå. Denna nivå minskar snabbt eftersom de tvååriga gymnasielinjerna avskaffades i början av 1990-talet. Den eftergymnasiala utbildningen 3 år eller längre är idag nästan lika vanlig som den gymnasiala utbildningen kortare än 3 år och har successivt ökat, särskilt under 2000-talet. Drygt 1,2 miljoner högutbildade svenskar i yrkesverksam ålder Fyra av tio svenskar i åldern år har någon form av eftergymnasial utbildning. En fjärdedel har minst treårig utbildning, vilket motsvarar personer. I början av 1990-talet hade en tiondel av befolkningen i yrkesverksam ålder minst en treårig eftergymnasial utbildning. Svenskarnas utbildningsnivå har således stigit kraftigt de senaste åren, vilket beror på utbildningssystemets tillväxt och den demografiska utvecklingen. Unga möter idag ett större utbud av utbildning än dagens äldre gjorde under sin studieaktiva tid. Det gäller både gymnasieskolan, där de allra flesta numera deltar, och den högre utbildningen. I den redovisade statistiken ersätter yngre personer med högre utbildning kontinuerligt äldre med lägre utbildningsnivå, med effekten att utbildningsnivån successivt stiger. Utrikes födda De utrikes födda har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är skillnaden liten; 40 procent av de inrikes födda är eftergymnasialt utbildade jämfört med 38 procent av de utrikes födda. Bland de utrikes födda återfinns en högre andel som endast har förgymnasial utbildning än bland de inrikes födda; 20 respektive 12 procent. Kvinnor har en större andel högutbildade än män både bland in- och utrikes födda. Utrikes födda kvinnor har i något större utsträckning endast en förgymnasial utbildning än utrikes födda män. Det omvända förhållandet gäller bland de inrikes födda, där är det vanligare att männen endast har en förgymnasial utbildning, 14 respektive 9 procent. Utbildningsgrupper (eftergymnasial nivå): kvinnorna sjuksköterskor och lärare, männen ingenjörer Sjuksköterskeutbildning och förskollärarutbildning dominerar bland kvinnorna med en eftergymnasial utbildning tillsammans med lärarutbildning för grundskolan. En dryg femtedel av de kvinnor med en eftergymnasial utbildning tillhör någon av dessa tre utbildningsgrupper. Statistiska centralbyrån 11

14 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Bland de män med en eftergymnasial utbildning har var fjärde någon form av ingenjörsutbildning. Hit räknas utbildning till civilingenjör, högskoleingenjör och ingenjörsutbildning på gymnasial påbyggnadsnivå. Ekonomutbildning hör också till de största utbildningsgrupperna bland män. Det är relativt vanligt med oavslutad högskoleutbildning. Här återfinns de som klarat av minst 30 högskolepoäng. Längden på deras oavslutade utbildning varierar från en termin till fullbordad utbildning. I det sistnämnda fallet utan att examensbevis tagits ut. Tabell Nära 1 miljon i åldrarna deltar i utbildning I befolkningen, år, deltar i utbildning under andra halvåret Det motsvarar 16 procent av de cirka 6 miljoner personerna i befolkningsgruppen. Cirka fler kvinnor än män deltar i utbildning. Andelen kvinnor som deltar i utbildning är 18 procent jämfört med 14 procent av männen. Den andel som deltar i utbildning har varit förhållandevis konstant under de senaste åren. Detsamma gäller för skillnaden i utbildningsdeltagande mellan kvinnor och män. Flest studiedeltagare bland de yngsta Personer i gymnasieåldern, år, deltar i utbildning i störst omfattning. 96 procent av 16-åringarna, 95 procent av 17-åringarna och 93 procent av 18-åringarna studerar. Det rör sig oftast om gymnasieutbildning, men bland 16-åringarna studerar cirka 5 procent i grundskolan. Andelen kvinnliga och manliga studiedeltagare är ungefär lika stor bland åringarna. I övriga åldersgrupper är högskoleutbildning på grund-, avancerad- eller forskarnivå vanligast. Bland 22-åringar deltar 31 procent av kvinnorna och 21 procent av männen i högskoleutbildning, vilket är mest av alla åldersgrupper. Något vanligare att personer med utländsk bakgrund studerar Bland personer med utländsk bakgrund deltar totalt 18 procent av åringarna i utbildning 20 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. Det är en något högre andel än genomsnittet. Det är vanligare att personer med utländsk bakgrund studerar i komvux än personer med svensk bakgrund. I gymnasieutbildning är förhållandet det omvända. Bland studerande i högskoleutbildning är den procentuella skillnaden mellan dem med utländsk och svensk bakgrund mindre. 12 Statistiska centralbyrån

15 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning 1.1 Befolkningen fördelad efter ålder och kön den 31 december Population by age and sex Ålder Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Hela befolkningen Statistiska centralbyrån 13

16 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok (forts.) Ålder Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Hela befolkningen Statistiska centralbyrån

17 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning Ålder Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Hela befolkningen Statistiska centralbyrån 15

18 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok (forts.) Ålder Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Hela befolkningen Statistiska centralbyrån

19 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning Ålder Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Hela befolkningen Statistiska centralbyrån 17

20 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok Befolkningen i åldern år under Fördelad efter kön och utbildningsnivå 1.2 Population aged by sex and level of education År Kön Utbildningsnivå Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Andel (%) Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Uppgift om utbildning saknas 1997 Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män ) Se textavsnittet om jämförbarhet mellan åren på den inledande textsidan. 18 Statistiska centralbyrån

21 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning 1.3 Befolkningen 16 år och äldre Fördelad efter kön, ålder, inrikes/utrikes född och utbildningsnivå 1.3 Population aged 16 years and older by sex, age, born in Sweden/abroad and level of education Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning högst 2 år Gymnasial utbildning 3 år Utbildningsnivå Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år Andel (%) Eftergymnasial utbildning 2 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Forskarutbildning Uppgift om utbildning saknas Totalt Samtliga Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,4 3 Kvinnor Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,2 3 Män Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,9 2 Statistiska centralbyrån 19

22 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok (forts.) Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning högst 2 år Gymnasial utbildning 3 år Utbildningsnivå Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år Andel (%) Eftergymnasial utbildning 2 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Forskarutbildning Uppgift om utbildning saknas Inrikes födda Samtliga Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,4 2 Kvinnor Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,1 2 Män Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , , Statistiska centralbyrån

23 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning 1.3 (forts.) Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning högst 2 år Gymnasial utbildning 3 år Utbildningsnivå Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år Andel (%) Eftergymnasial utbildning 2 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Forskarutbildning Uppgift om utbildning saknas Utrikes födda Samtliga Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,8 19 Kvinnor Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,3 19 Män Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,0 18 1) Se textavsnittet om jämförbarhet mellan åren på den inledande textsidan. Statistiska centralbyrån 21

24 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok Befolkningen 16 år och äldre Fördelad efter kön, ålder, svensk/utländsk bakgrund 1 och utbildningsnivå 1.4 Population aged 16 years and older by sex, age, Swedish/foreign background and level of education Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning högst 2 år Gymnasial utbildning 3 år Utbildningsnivå Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år Andel (%) Eftergymnasial utbildning 2 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Forskarutbildning Uppgift om utbildning saknas Svensk bakgrund Samtliga Totalt , år ,0 0, år , år , år , år , år , år , år , ,4 2 Kvinnor Totalt , år ,0 0, år , år , år , år , år , år , år , ,1 2 Män Totalt , år ,0 0, år , år , år , år , år , år , år , , Statistiska centralbyrån

25 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning högst 2 år Gymnasial utbildning 3 år Utbildningsnivå Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år Andel (%) Eftergymnasial utbildning 2 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Forskarutbildning Uppgift om utbildning saknas Utländsk bakgrund Samtliga Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,8 19 Kvinnor Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,3 19 Män Totalt , år , år , år , år , år , år , år , år , ,0 18 1) Personer med utländsk bakgrund är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Personer med svensk bakgrund är inrikes födda med minst en inrikes född förälder. 2) Se textavsnittet om jämförbarhet mellan åren på den inledande textsidan. Statistiska centralbyrån 23

26 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok Befolkningen 16 år och äldre Fördelad efter kön, ålder och utbildningsnivå 1.5 Population aged 16 years and older by sex, age and level of education Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Utbildningsnivå Andel (%) Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Uppgift om utbildning saknas Samtliga Totalt Statistiska centralbyrån

27 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Utbildningsnivå Andel (%) Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Uppgift om utbildning saknas Kvinnor Totalt Statistiska centralbyrån 25

28 Befolkningens utbildning Utbildningsstatistisk årsbok (forts.) Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Utbildningsnivå Andel (%) Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Uppgift om utbildning saknas Statistiska centralbyrån

29 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Befolkningens utbildning 1.5 (forts.) Kön Ålder Befolkning (antal) Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Utbildningsnivå Andel (%) Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Uppgift om utbildning saknas Män Totalt Statistiska centralbyrån 27

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning

Temarapport 2010:2. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10. Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Utbildning och forskning Temarapport 2010:2 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studie intresse läsåret 2009/10 Statistiska

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 TEMARAPPORT 2013:4 UTBILDNING Utländska doktorander 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Report 2013:4 Foreign doctoral students 2013 Official Statistics

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2008/2009. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2012:7 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2008/2009 Utbildning och forskning Temarapport 2012:7 Tema: Utbildning Inträdet

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Inträdet på arbetsmarknaden. Tema: Utbildning. Gymnasieavgångna 2006/2007. Utbildning och forskning. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Temarapport 2010:5 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Inträdet på arbetsmarknaden Gymnasieavgångna 2006/2007 Utbildning och forskning Temarapport 2010:5 Inträdet Tema: Utbildning

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD. Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden

TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD. Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden TEMARAPPORT 2015:4 ARBETSMARKNAD Vård- och omsorgsutbildade idag och i framtiden Statistiska centralbyrån 2015 Report 2015:4

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 246 Kommentarer

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Antalet högskolenybörjare efter inresande och svenska studenter läsåren 2002/03 2011/12. Kvinnor 70 000 02/03 05/06 08/09 11/12

Antalet högskolenybörjare efter inresande och svenska studenter läsåren 2002/03 2011/12. Kvinnor 70 000 02/03 05/06 08/09 11/12 Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 2 SM 131 Högskolenybörjare Stor minskning av högskolenybörjare läsåret 211/12 Antalet högskolenybörjare, dvs. studenter som för första gången var registrerade i

Läs mer

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:3. Tema: Utbildning. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12. Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Utbildning och forskning Temarapport 2012:3 Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Statistiska

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Befolkningens utbildning 2012 UF0506

Befolkningens utbildning 2012 UF0506 BV/UA 2013-04-17 1(22) Befolkningens utbildning 2012 UF0506 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 UF 46 SM 1401 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 100 UF 20 SM 1401 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Den statistik om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som redovisas i detta statistiska

Läs mer

Vuxna med svaga färdigheter

Vuxna med svaga färdigheter TEMARAPPORT 2015:2 UTBILDNING All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Statistics service, phone +46 8 506 948

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande.

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020

ARBETSKRAFTENS UTBILDNING ÅR 2000 OCH 2020 57 ÅR 2000 OCH Arbetskraftens utbildningsnivå har stigit under en följd av år. År 2000 utgjorde andelen i arbetskraften med folk- och grundskoleutbildning 19 procent, med gymnasial utbildning 51 procent

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER 2017 Partisympatiundersökningen november 2017 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2017 Statistiska centralbyrån 2017 The Party Preference Survey in November 2017

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Personal vid universitet och högskolor

Personal vid universitet och högskolor Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Personal vid universitet och högskolor 16 Personal vid universitet och högskolor Innehåll Fakta om statistiken... 356 Kommentarer till statistiken... 358 16.1 Anställda

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 BV/UA 2013-12-19 1(10) Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

StatistikInfo. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2012:5.

StatistikInfo. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2012:5. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 212:5 Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 21-39, www.vasteras.se

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ 2017 Partisympatiundersökningen maj 2017 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2017 Statistiska centralbyrån 2017 The Party Preference Survey in May 2017 Official Statistics

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU MAJ 2016 Partisympatiundersökningen maj 2016 Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2016 Statistiska centralbyrån 2016 The Party Preference Survey in May 2016 Official Statistics

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen

DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER Partisympatiundersökningen DEMOKRATISTATISTIK PSU NOVEMBER 2016 Partisympatiundersökningen november 2016 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2016 Statistiska centralbyrån 2016 The Party Preference Survey in November 2016

Läs mer

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment

I korta drag. Utvecklingen av tidsbegränsat anställda AM 110 SM 1501. Trends for persons in temporary employment AM 110 SM 1501 Utvecklingen av tidsbegränsat anställda Trends for persons in temporary employment I korta drag Temarapporten för fjärde kvartalet 2014 ger en beskrivning av hur antalet och andelen tidsbegränsat

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Innovationsverksamhet i svenska företag

Innovationsverksamhet i svenska företag Innovationsverksamhet i svenska företag 2006 2008 Innovationsverksamhet i Svenska företag 2006 2008 Statistiska centralbyrån 2009 Innovation activity in Swedish enterprises 2006 2008 Official Statistics

Läs mer

Befolkningens studiedeltagande

Befolkningens studiedeltagande Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (14) Befolkningens studiedeltagande Höstterminen 2013 UF0507 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad Beskrivning av statistiken Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad UF0504 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 0.2

Läs mer

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret

Tidsseriebrott i Utbildningsregistret Tidsseriebrott i Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik Cecilia Wass Rev version (datering av årgångar) STATISTISKA CENTRALBYRÅN SAMMANFATTNING Byte av utbildningsnomenklatur har störst inverkan på en

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014

STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR. Statistisk årsbok för Sverige. Statistical Yearbook of Sweden 2014 STATISTISK ÅRSBOK 100 ÅR 1914 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistisk årsbok för Sverige Statistical Yearbook of Sweden 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Statistical

Läs mer

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014

Genomsnittlig månadslön 2015 samt procentuell förändring sedan 2014 AM 50 SM 1601 Löner inom statlig sektor 2015 Wages/salaries in the central government sector 2015 I korta drag Löneökningen i staten uppmätttes till 2,3 procent Den genomsnittliga månadslönen uppgick i

Läs mer

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux

Urval och antagning av studerande till yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/1215. SID 1 (8) 2009-04-23 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2008-05-14 Urval och

Läs mer

Högskolans ungdomsutbildning

Högskolans ungdomsutbildning 1 Högskolans ungdomsutbildning Dagens omfattning och framtidens utmaningar (Lars Brandell 2005-05-29) Sammanfattning Denna rapport handlar om dagens och framtidens ungdomsutbildning inom den svenska högskolan.

Läs mer

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning

Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Flyttmönster hos examinerade före och efter Ky-utbildning yhmyndigheten.se 1 (15) Datum: 2011-09-09 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Partisympati- undersökningen (PSU)

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Partisympati- undersökningen (PSU) Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Partisympati- undersökningen (PSU) November 2011 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2011 Statistiska centralbyrån 2011 The Party Preference Survey in

Läs mer

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande. National centre for flexible learning

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande. National centre for flexible learning Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning Sida/ Page Tabell/ Table

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4 Befolkning & välfärd 27 nr 4 Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning SCB, Stockholm 8-56 94 SCB, Örebro 19-17 6 www.scb.se Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning

Läs mer

Högst utbildningsnivå i Stockholms län

Högst utbildningsnivå i Stockholms län UF 37 SM 1501 Befolkningens 2014 Educational attainment of the population 2014 I korta drag Högst snivå i Stockholms län Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2008

Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Statistiska centralbyrån 2007 Yearbook of Educational Statistics 2008 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Statistiska centralbyrån 212

Läs mer

Lönestatistisk årsbok 2002

Lönestatistisk årsbok 2002 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistiska centralbyrån 2003 Medlingsinstitutet 1 Lönestatistisk årsbok 2002 Statistical yearbook of salaries and wages 2002 Sveriges officiella statistik Official Statistics

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsformer Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-72-4 1 (154) Datum: 2016-05-02

Läs mer

Störst andel högutbildade i växande branscher

Störst andel högutbildade i växande branscher NYA FAKTA & S T A T I S T I K F R A M T I D E N S N Ä R I N G S L I V nr 4 jan 2006 Störst andel högutbildade i växande branscher Arbetsgivarna vill ha allt högre utbildade medarbetare. Det visar en jämförelse

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan

TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan TEMARAPPORT 2014:7 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:7

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Personalöversikt 2008

Personalöversikt 2008 Personalöversikt 2008 Innehåll 1 Bemanning... 2 1.1 Tillsvidareanställda per förvaltning... 2 1.2 Tillsvidareanställda per personalgrupp... 3 1.3 Tillsvidareanställda i förhållande till befolkningsmängd...

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2014

Svenskt portföljinnehav 2014 D BETALNINGSBALANS OCH FINANSMARKNA RAPPORT 2015:1 ISSN 1654-8116 (Online) All officiell statistik finns på: www.scb.se Statistikservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se

Läs mer

Återutvandring efter. tid i Sverige. Befolkning och välfärd. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Återutvandring efter. tid i Sverige. Befolkning och välfärd. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj 2011:1 Återutvandring efter Statistiska centralbyrån Statistics Sweden tid i Sverige Befolkning och välfärd Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj

Läs mer

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010

Etablering på arbetsmarknaden 2012. Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Etablering på arbetsmarknaden 2012 Examinerade från KY/YH-utbildningar 2010 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/494 ISBN-nummer: 978-91-87073-31-1 Foton: Johner Bildbyrå Västerås 2015

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 BV/UA 2014-04-29 1(11) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014

Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 2014 TEMARAPPORT 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 214 TEMARAPPORT 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret 214 Statistiska centralbyrån 217 Temarapport 217:5 Bortfallsanalys av Utbildningsregistret

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Innehåll Fakta om statistiken...162 11.1 Elever i CFL läsåren 2001/02

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län april månad 206 Drygt 900 personer fick arbete i april Under april månad erhöll 944 personer någon

Läs mer

11 Statens skolor för vuxna (SSV) National state school for adults

11 Statens skolor för vuxna (SSV) National state school for adults 11 Statens skolor för vuxna (SSV) National state school for adults Sida/ Page Tabell/ Table 188 Inledande text Text 190 11.1 Elever i SSV läsåren 1996/97 2000/01 Students by sex, educational background,

Läs mer

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015

Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014. Rapport 2015 Sökande till yrkeshögskoleutbildningar 2014 Rapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: YH 2013/1520 ISBN: 978-91-87073-58-8 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (23) Datum: 2015-12-08 Dnr: YH 2013/1520

Läs mer

Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn

Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Energi Modellskattning av energianvändning inom skogssektorn Statistiska centralbyrån 2007 Model estimation of energy use in the forestry sector Official

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Kort om högskolan Högskolan i Jönköping drivs i stiftelseform och har därmed större autonomi än de statliga lärosätena. Verksamheten bestäms genom avtal med staten. I avtalet står

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund.

Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Information om yrkeshögskolans utbildningar med syfte att öka andelen studerande med utländsk bakgrund. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (6) Datum: 2011-12-20 Information om yrkeshögskolans

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Rapport 301 2007 Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå Beställningsadress (Order address): Fritzes

Läs mer