Privatpersoners användning av datorer och Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatpersoners användning av datorer och Internet"

Transkript

1 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003

2

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004

4 Use of computers and the Internet by private persons in 2003 Statistics Sweden 2004 Producent SCB Producer Box , SE Stockholm, SWEDEN Förfrågningar Anders Hintze, tfn Inquiries e-post: Peter Skatt, tfn e-post: Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet , Statistiska centralbyrån Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är det förbjudet att helt eller delvis mångfaldiga innehållet i denna publikation utan medgivande från Statistiska centralbyrån. ISBN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

5 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 SUMMARY 6 INLEDNING 7 UTVECKLING ÖVER TIDEN 8 Datorns intåg i hemmet 8 Internets intåg i hemmet 9 TABELLER FRÅN UNDERSÖKNINGARNA AV LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 11 ETT INFORMATIONSSAMHÄLLE FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN 15 Tillgång till dator i hemmet 15 Tillgång till personaldator 16 Tillgång till Internet i hemmet 16 Användning av dator 19 Platsen för datoranvändning 20 Hur ofta används datorn? 21 Vad används datorn till? 22 Användning av Internet 22 Hur ofta används Internet? 23 Platsen för Internetanvändning 24 Vad Internet används till 26 Skäl till att inte handla via Internet 30 IT-kompetens 31 IT-säkerhet 31

6 4 TABELLER FRÅN UNDERSÖKNINGEN OM PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET KVALITETSDEKLARATION 124 Undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet Statistikens innehåll 124 Statistiska målstorheter 124 Statistikens tillförlitlighet 125 Statistikens aktualitet 128 Jämförbarhet och Samanvändbarhet 128 Tillgänglighet och förståelighet 128 Undersökningarna av levnadsförhållandena 129 BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR BILAGA 3. INTERVJUARINSTRUKTIONER FRÅGEFORMULÄR BILAGA 4. INTERVJUARINSTRUKTIONER FRÅGEFORMULÄR 2 145

7 Sammanfattning 5 Dator i hemmet inte lika vanligt bland kvinnor Kvinnor har tillgång till dator i hemmet i mindre utsträckning än män. Sett över tiden har denna klyfta har varit konstant. Under 2002 hade cirka 66 procent av alla kvinnor i åldern år tillgång till dator i hemmet medan motsvarande andel bland män var cirka 74 procent. Under tidsperioden mellan 1994 och 2002 har tillgången till dator i hemmet, både bland män och kvinnor, tredubblats. Kvinnor över 55 år halkar efter Datorer och Internet används i liten utsträckning av kvinnor över 55 år, t.ex. har cirka 36 procent av kvinnorna i åldern år aldrig använt en dator. Motsvarande andel bland jämnåriga män är ungefär 21 procent. Bland yngre män och kvinnor har nästan alla någon gång använt en dator. Även användning av Internet är mycket ovanlig bland äldre kvinnor. Under tiden januari-mars 2003 har cirka 60 procent av kvinnorna i åldern år inte alls använt Internet. Användning av Internet är mycket vanligare både bland jämnåriga män och yngre av båda könen. När det gäller tillgång till en privat e-postadress, dvs. tillgång till e-post via en Internetoperatör eller genom en webbaserad e-posttjänst som t.ex. Hotmail, är skillnaderna ännu större. Endast cirka 32 procent av kvinnorna i åldern år har tillgång till en privat e-postadress medan motsvarande andel bland män är ungefär 55 procent. Internet används mest till e-post och att söka information om varor och tjänster De vanligaste användningsområdena för Internet är att skicka och ta emot e-post respektive att söka information om varor och tjänster. Mer än 60 procent, både bland kvinnor och män i åldern år, använder Internet för e-post. Att söka information om varor och tjänster via Internet är mindre populärt bland kvinnor än bland män. Cirka 58 procent av kvinnorna och ungefär 70 procent av männen utför denna syssla. Att e-handla är inte lika vanligt. Cirka 22 procent av alla kvinnor och ungefär 24 procent av alla män har någon gång köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk. Vanligt att vidta säkerhetsåtgärder Det är relativt sett vanligt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda sig från dataintrång och virusangrepp på den dator som används för privat bruk. Vanligast sättet är att bekräfta sin identitet genom att ange lösenord, kod eller digitala signaturer. Under tiden januari-mars 2003 utförde cirka 40 procent av kvinnorna i åldern år någon gång denna säkerhetsåtgärd, medan motsvarande andel bland män var ungefär 47 procent. När det gäller att installera ett virusskydd har cirka 16 procent av kvinnorna och ungefär 24 procent av männen vidtagit denna säkerhetsåtgärd under samma tidsperiod.

8 Summary 6 Home computers less common for women Women have less access to home computers than men do. Seen over time, this variable has been constant. In 2002, about 66 per cent of all women aged had access to home computers, while the corresponding figure for men was about 74 per cent. During the period , the number of people with access to home computers, both men and women, has tripled. Women over age 55 fall behind Computers and the Internet are used only to a slight extent by women over age 55. For example, about 36 per cent of women aged have never used a computer. The corresponding figure for men in the same age group is about 21 per cent. Among younger men and women, nearly all have used a computer at some time. Internet use among older women is also very infrequent. During January-March 2003, about 60 per cent of women aged had not used the Internet at all. Internet use among men, both in the same age group, and among younger persons of both sexes, is much more widespread. Regarding to a private address, i.e. access to via an Internet operator or via a web-based service such as Hotmail, differences are even greater. Only about 32 per cent of women aged have access to a private address, while the corresponding figure among men is about 55 per cent. The Internet is mainly used for and to find information on goods and services The most common application areas for the Internet are to send and receive , and to look for information on goods and services. More than 60 per cent of both men and women aged use the Internet for . Finding information on goods and services via the Internet is less popular among women than among men: about 58 per cent of women and 70 per cent of men do so. Electronic shopping is not as common. About 22 per cent of all women and 24 per cent of all men have at one time or another purchased or ordered goods or services via the Internet for private use. Common to take security measures It is relatively common to take security measures to protect oneself from computer intrusion and virus attacks on home computers for private use. The most usual way is to confirm one's identity using a password, code or digital signature. During January- March 2003, about 40 per cent of women took some security measure at one time or another, while the corresponding figure for men was about 47 per cent. About 16 per cent of women and 24 per cent of men have installed virus protection during the same time period.

9 Inledning 7 Denna rapport försöker med hjälp av statistik om personers tillgång till och användning av IT att beskriva i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Rapporten ger dels en beskrivning av utvecklingen över tiden som återfinns i kapitlet Utveckling över tiden, dels en beskrivning av skillnader i kvinnors och mäns tillgång till och användning av datorer och Internet som återfinns i kapitlet Ett informationssamhälle för både kvinnor och män. I kapitlet Utveckling över tiden används data från SCB:s Undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) som samlar in data om befolkningen i åldern år. Denna undersökning beskriver personer i åldern år och innehåller bl.a. frågor om tillgång till dator och Internet i hemmet. Dessa frågor har ställts på samma sätt under ett stort antal år och är därför mycket lämpade för att skapa tidsserier. Data i detta kapitel avser situationen fram till och med I kapitlet Ett informationssamhälle för både kvinnor och män används data från Undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet Data i detta kapitel avser situationen De som har varit med i undersökningen är i åldern år. Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om datorvanor ställts. Eftersom undersökningen innehåller data från 58 frågor om olika aspekter av användning av och tillgång till IT och att AKU har en stor mängd bakgrundsvariabler har det inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I kapitlet presenteras endast situationen för kvinnor respektive män separat. Uppgifter om befolkningen totalt går att återfinna i tabellbilagan. Av intresse är att denna undersökning också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats via EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå kommer att presenteras av Eurostat vid ett senare tillfälle. Förutom de EU-harmoniserade frågorna har också ett antal nationella frågor ingått i undersökningen. Dessa frågor har utformats av SCB i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Post och telestyrelsen, ITkommissionen, Statens institut för kommunikationsanalys, Statskontoret, NUTEK, Näringsdepartementet samt Nordicom. Undersökningen är bekostad av Eurostat och Näringsdepartementet. I rapporten finns två tabellbilagor med resultat från respektive undersökning presenterade i form av andelar och i antal personer. Här redovisas resultaten från frågor som ingått i Undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet Resultaten i tabellbilagorna ska tolkas med försiktighet eftersom siffrorna kommer från urvalsundersökningar som alltid har en viss osäkerhet. De två olika undersökningarna är inte direkt jämförbara med varandra på grund av till exempel olika mätperioder och åldersklasser.

10 Utveckling över tiden 8 Datorns intåg i hemmet Enligt Undersökningarna av levnadsförhållanden hade 1994 cirka 23 procent av alla i åldern år tillgång till en dator i hemmet. Motsvarande andel 2002 var cirka 70 procent. Detta innebär att tillgången till dator i hemmet under en nioårsperiod har tredubblats. Utvecklingen accelererade fram till 1999 för att sedan anta ett lugnare förlopp. Diagram 1 Personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och totalt Andel (%) av alla i gruppen Procent Män Totalt Kvinnor År Klyftan mellan kvinnor och män med avseende på datortillgång i hemmet kvarstår hade cirka 21 procent av kvinnorna och cirka 26 procent av männen i åldern år tillgång till en dator hemma. Motsvarande andelar var 2002 cirka 66 procent respektive cirka 74 procent. Ju äldre man är desto mindre tillgång har man till en dator i hemmet. Personer i åldern år är de som under tidsperioden i störst utsträckning haft tillgång till dator i hemmet. År 2002 hade cirka 85 procent bland de i åldern år sådan tillgång. Personer i åldern år har i mindre utsträckning än de i åldern år tillgång till dator i hemmet. År 2002 var denna andel cirka 76 procent medan samma andel bland de i åldern år var cirka 25 procent. Ökningstakten bland de i åldern år har inte heller varit lika stark som för andra åldersgrupper.

11 Diagram 2 Personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Procent Totalt år år år år År Internets intåg i hemmet Även när det gäller tillgången till Internet finns det en motsvarande klyfta mellan män och kvinnor. Under de senaste åren har allt fler med tillgång till dator i hemmet också tillgång till Internet. Under 1998, som är första gången tillgång till Internet i hemmet undersöktes, hade cirka 31 procent sådan tillgång. Motsvarande andel var 2002 cirka 62 procent. År 1998 hade ungefär 27 procent av kvinnorna och ungefär 35 procent av männen tillgång till Internet i hemmet. Motsvarande andelar var 2002 cirka 58 procent respektive cirka 65 procent. Det är vanligt att ha möjlighet att använda Internet i hemmet sett över tiden i åldrarna år. Från 1998 till 2002 har deras andel nästan fördubblats. År 2002 var andelen drygt 75 procent. Bland de i åldern år har andelen som har tillgång till Internet mer än fördubblats mellan 1998, cirka 33 procent, och 2002, cirka 68 procent. På samma sätt som med datortillgång i hemmet har få i åldern år tillgång till Internet hemma var denna andel cirka 19 procent. Ökningstakten har inte heller varit lika stark i denna åldersgrupp som bland yngre.

12 Diagram 3 Personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och totalt Andel (%) av alla i gruppen Procent Män Totalt Kvinnor Diagram 4 Personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Procent År Totalt år år år år År

13 11 Tabeller från Undersökningarna av levnadsförhållanden Innehållsförteckning tabellbilaga Tabell 1 Andel personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt, Tabell 2 Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Tabell 2 forts. Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Tabell 3 Andel personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt Tabell 4 Antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt,

14 12 Tabell 1 Andel personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Andel i procent År Kvinnor Män år år år år Totalt Tabell 2 Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Antal År Kvinnor Män år år år år Totalt

15 13 Tabell 2 forts. Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Antal År Kvinnor Män år år år år Totalt Tabell 3 Andel personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Andel i procent År Kvinnor Män år år år år Totalt

16 14 Tabell 4 Antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Antal År Kvinnor Män år år år år Totalt

17 Ett informationssamhälle för både kvinnor och män 15 Tillgång till dator i hemmet Enligt Undersökningen privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 har knappt 80 procent av alla kvinnor, knappt 2,5 miljoner, och drygt 80 procent av alla män, knappt 2,7 miljoner, i åldern år tillgång till dator i hemmet. Skillnaden mellan åldersgrupper är liten utom i åldersgruppen år. I den åldersgruppen är också skillnaden mellan kvinnor och män störst. Diagram 5 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till dator i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Kvinnor och män har, upp till 54 års ålder, tillgång till dator i hemmet i ungefär lika stor utsträckning. Därefter är det vanligare bland män, drygt 70 procent, än bland kvinnor, knappt 60 procent, att ha tillgång till dator i hemmet. Diagram 6 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till dator i hemmet efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent

18 16 Det är små skillnader med avseende på tillgång till dator i hemmet mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning är denna skillnad mera uttalad. Tillgång till personaldator Knappt 20 procent av alla kvinnor och drygt 20 procent av alla män i åldern år har tillgång till så kallade personaldatorer, dvs. datorer som hyrs via arbetsgivaren genom ett månatligt löneavdrag. Diagram 7 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till personaldator i hemmet efter ålder Ålder Kv. M Procent Cirka 3 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppger att de inte skulle ha haft en dator hemma om de inte haft tillgång till en så kallad personaldator. För en liten del av befolkningen, cirka kvinnor och män finns en dator i hemmet fast de inte har tillgång till datorn. Bland kvinnorna är de med kortare utbildning i majoritet. Bland män går inte samma mönster att urskilja. Tillgång till Internet i hemmet Cirka 70 procent av alla kvinnor och 76 procent av alla män i åldern år har tillgång till Internet i hemmet. Yngre personer, såväl kvinnor som män, har i större utsträckning tillgång till Internet i hemmet än äldre kvinnor och män. Av alla kvinnor i åldern år har 82 procent tillgång till Internet medan motsvarande andel för kvinnor i åldern år är 40 procent. Motsvarande andelar av männen är 84 respektive 59 procent.

19 Diagram 8 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till Internet i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent I stort sett alla, såväl kvinnor som män, använder en persondator för att ansluta till Internet i hemmet. Användning av t.ex. handdatorer och mer avancerade mobiltelefoner för att ansluta till Internet i hemmet är en marginell företeelse. Totalt ansluter sig cirka 31 procent av alla kvinnor och 33 procent av alla män i åldern år till Internet i hemmet via modem och vanlig telefonlinje 1. När det gäller ADSL 2 eller VDSL 3 ansluter sig 13 procent av kvinnorna och 20 procent av männen med hjälp av denna teknik. Det är markant skillnad mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning med avseende på om de har tillgång till en ADSL- eller VDSL-uppkoppling. Cirka 15 procent av dessa kvinnor har tillgång till en ADSLeller VDSL-uppkoppling medan motsvarande andel för män är cirka 27 procent. Cirka 1 procent totalt, med en lika stor andel bland kvinnor och män, har svarat att de kopplar upp sig till Internet via ett lokalt nätverk i hemmet vilket i detta fall innebär att bostaden på något sätt har en anslutning till Internetoperatören via optisk fiber. Skattningarna av hur många kvinnor respektive män som ansluter sig till Internet via så kallad kabel-tv är mer osäkra på grund av att det går att misstänka att denna fråga i undersökningen fungerat dåligt. En grov uppskattning är att totalt cirka 14 procent kopplar upp sig till Internet via kabel-tv. På frågan om tillgång till en egen privat e-postadress, När det gäller tillgång till en privat e-postadress, dvs. tillgång till e-post via en Internetoperatör eller genom en webbaserad e-posttjänst som t.ex. Hotmail, uppger 61 procent av kvinnorna och 73 procent av männen att så är fallet. Detta innebär att knappt 2 miljoner kvinnor i åldern år har tillgång till en egen privat e-postadress medan motsvarande siffra för män är drygt 2,3 miljoner. Vid jämförelser mellan könen med avseende på ålder 1 Exklusive xdsl-uppkopplingar, t.ex. ADSL eller VDSL 2 ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line 3 VDSL = Very high speed Digital Subscriber Line

20 18 skillnaderna störst i åldersgruppen år. Cirka 32 procent av kvinnorna i denna åldersgrupp har en privat e-postadress medan motsvarande andel bland männen är 55 procent. Diagram 9 Personer i åldern år som våren 2003 hade en egen privat e-postadress efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Relativt sett få människor i åldern år, cirka 7 procent, har en egen hemsida på Internet. Bland kvinnor är denna andel cirka 5 procent. Värt att notera är att andelen bland män är cirka 10 procent, dvs. dubbelt så stor som kvinnors. Det är framförallt män i åldern år, cirka 22 procent som har svarat att de har en egen hemsida på Internet. Motsvarande siffra bland kvinnor är knappt 8 procent. Diagram 10 Personer i åldern år som våren 2003 hade en egen hemsida i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

21 19 Användning av dator Cirka 85 procent av alla kvinnor, drygt 2,7 miljoner, och 92 procent av alla män, drygt 2,9 miljoner, i åldern år har någon gång använt en dator. För både kvinnor och män minskar andelen med stigande ålder. Diagram 11 Personer i åldern år som våren 2003 någon gång hade använt en dator efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Skillnaderna i användning av dator är störst är i åldern år. I denna grupp har 64 procent av kvinnorna och 79 procent av männen någon gång använt en dator. Diagram 12 Personer i åldern år våren 2003 någon gång hade använt en dator efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Det är framförallt kvinnor med förgymnasial utbildning som använder dator i liten utsträckning. I denna grupp har cirka 63 procent någon gång använt en dator. Motsvarande andel bland män är ungefär 86 procent.

22 20 Platsen för datoranvändning Under tiden januari till mars 2003 hade 65 procent av alla kvinnor och 75 procent av alla män i åldern år använt en dator hemma. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor i åldern år. Endast cirka 33 procent av kvinnorna i den åldersgruppen använde en dator hemma medan andelen bland männen var 59 procent. I övriga åldersgrupper är skillnaderna små eller obefintliga. Diagram 13 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator hemma efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Cirka 42 procent av både kvinnor och män hade under tiden januari till mars 2003 använt dator på arbetsplatsen. Diagram 14 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator på arbetsplatsen efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

23 21 Hur ofta används datorn? Under tiden januari till mars 2003 använde 48 procent av kvinnorna och 58 procent av männen i åldern år en dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag. Skillnaden mellan könen är stora i alla åldersgrupper utom år och år. Diagram 15 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Diagram 16 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Det finns en tydlig skillnad mellan könen om man studerar användning av dator efter utbildningsnivå. Kvinnor använder datorn mindre frekvent än män inom alla utbildningsnivåer. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning där 66 procent av kvinnorna och 80 procent av männen har använt dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag.

24 22 Vad används datorn till? Ungefär två tredjedelar av alla kvinnor har någon gång kopierat en fil medan motsvarande andel för män är cirka tre fjärdedelar. I stort sett samma andelar kvinnor respektive män har kopierat och klistrat in data inom ett dokument. När det gäller användning av enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera inom ett kalkylark anger cirka hälften av alla kvinnor och ungefär två tredjedelar av alla män att de någon gång gjort det. Cirka 13 procent av alla kvinnor och ungefär 23 procent av alla män har någon gång skapat en hemsida. Få kvinnor har någon gång skrivit ett datorprogram, cirka 8 procent, medan motsvarande andel bland män är cirka 20 procent. Generellt sett avtar användningen av datorn för olika ändamål med stigande ålder för såväl kvinnor som män. Användning av Internet Under tiden januari till mars 2003 använde 72 procent av kvinnorna och 81 procent av männen i åldern år Internet. Det är vanligast bland yngre kvinnor och män. I alla åldersgrupper är det vanligare att män använder Internet. Den största skillnaden återfinns även här bland de äldsta. Diagram 17 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

25 23 Skillnaden mellan kvinnors och mäns användning av Internet efter utbildningsnivå avtar med stigande utbildningsnivå. Diagram 18 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Hur ofta används Internet? Användningen av Internet någon gång under tiden januari till mars 2003 ger inte någon heltäckande bild av kvinnors och mäns användningsmönster. För att få en sådan bild är det nödvändigt att studera med vilken frekvens Internet används. Under tidsperioden januari till mars 2003 använde 36 procent av kvinnorna och 47 procent av männen i åldern år Internet minst en gång måndag till fredag. I alla åldrar använder kvinnor Internet mindre frekvent än män. Diagram 19 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

26 24 Skillnader i användningsfrekvens mellan kvinnor och män efter utbildningsnivå är större än efter ålder. Drygt hälften av kvinnorna och knappt två tredjedelar av männen med eftergymnasial utbildning använder Internet minst en gång måndag till fredag. Diagram 20 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Genom att se hur många timmar per vecka kvinnor och män använde Internet under januari till mars 2003 kompletteras bilden ytterligare. Knappt en tredjedel av kvinnorna och drygt en femtedel av männen använde inte Internet någon gång under mätperioden. Generellt sett är kvinnor mindre flitigare användare av Internet än män. Vanligast är för både kvinnor och män är att använda Internet 1-5 timmar per vecka. Tabell 1 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet. Tid per vecka Procentuell fördelning Timmar Kvinnor Män Totalt Platsen för Internetanvändning Det är vanligast att använda Internet hemma. Ungefär 60 procent av alla kvinnor i åldern år använde Internet hemma under tiden januari till mars Bland män var motsvarande andel ungefär 70 procent. Endast cirka 29 procent av kvinnorna i åldern år använde Internet hemma under tiden januari till mars medan

27 25 motsvarande andel bland män var nästan dubbelt så stor, cirka 53 procent. I övriga åldersgrupper är skillnaderna små eller obefintliga. Diagram 21 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet hemma efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Det är vanligast att använda Internet på arbetsplatsen bland medelålders. Detta gäller både för kvinnor och män. Diagram 22 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet på arbetsplatsen eller utanför hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent