Privatpersoners användning av datorer och Internet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privatpersoners användning av datorer och Internet"

Transkript

1 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003

2

3 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004

4 Use of computers and the Internet by private persons in 2003 Statistics Sweden 2004 Producent SCB Producer Box , SE Stockholm, SWEDEN Förfrågningar Anders Hintze, tfn Inquiries e-post: Peter Skatt, tfn e-post: Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa: Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Internet , Statistiska centralbyrån Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är det förbjudet att helt eller delvis mångfaldiga innehållet i denna publikation utan medgivande från Statistiska centralbyrån. ISBN Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro MILJÖMÄRKT Trycksak

5 3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 SUMMARY 6 INLEDNING 7 UTVECKLING ÖVER TIDEN 8 Datorns intåg i hemmet 8 Internets intåg i hemmet 9 TABELLER FRÅN UNDERSÖKNINGARNA AV LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 11 ETT INFORMATIONSSAMHÄLLE FÖR BÅDE KVINNOR OCH MÄN 15 Tillgång till dator i hemmet 15 Tillgång till personaldator 16 Tillgång till Internet i hemmet 16 Användning av dator 19 Platsen för datoranvändning 20 Hur ofta används datorn? 21 Vad används datorn till? 22 Användning av Internet 22 Hur ofta används Internet? 23 Platsen för Internetanvändning 24 Vad Internet används till 26 Skäl till att inte handla via Internet 30 IT-kompetens 31 IT-säkerhet 31

6 4 TABELLER FRÅN UNDERSÖKNINGEN OM PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET KVALITETSDEKLARATION 124 Undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet Statistikens innehåll 124 Statistiska målstorheter 124 Statistikens tillförlitlighet 125 Statistikens aktualitet 128 Jämförbarhet och Samanvändbarhet 128 Tillgänglighet och förståelighet 128 Undersökningarna av levnadsförhållandena 129 BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR BILAGA 2. FRÅGEFORMULÄR BILAGA 3. INTERVJUARINSTRUKTIONER FRÅGEFORMULÄR BILAGA 4. INTERVJUARINSTRUKTIONER FRÅGEFORMULÄR 2 145

7 Sammanfattning 5 Dator i hemmet inte lika vanligt bland kvinnor Kvinnor har tillgång till dator i hemmet i mindre utsträckning än män. Sett över tiden har denna klyfta har varit konstant. Under 2002 hade cirka 66 procent av alla kvinnor i åldern år tillgång till dator i hemmet medan motsvarande andel bland män var cirka 74 procent. Under tidsperioden mellan 1994 och 2002 har tillgången till dator i hemmet, både bland män och kvinnor, tredubblats. Kvinnor över 55 år halkar efter Datorer och Internet används i liten utsträckning av kvinnor över 55 år, t.ex. har cirka 36 procent av kvinnorna i åldern år aldrig använt en dator. Motsvarande andel bland jämnåriga män är ungefär 21 procent. Bland yngre män och kvinnor har nästan alla någon gång använt en dator. Även användning av Internet är mycket ovanlig bland äldre kvinnor. Under tiden januari-mars 2003 har cirka 60 procent av kvinnorna i åldern år inte alls använt Internet. Användning av Internet är mycket vanligare både bland jämnåriga män och yngre av båda könen. När det gäller tillgång till en privat e-postadress, dvs. tillgång till e-post via en Internetoperatör eller genom en webbaserad e-posttjänst som t.ex. Hotmail, är skillnaderna ännu större. Endast cirka 32 procent av kvinnorna i åldern år har tillgång till en privat e-postadress medan motsvarande andel bland män är ungefär 55 procent. Internet används mest till e-post och att söka information om varor och tjänster De vanligaste användningsområdena för Internet är att skicka och ta emot e-post respektive att söka information om varor och tjänster. Mer än 60 procent, både bland kvinnor och män i åldern år, använder Internet för e-post. Att söka information om varor och tjänster via Internet är mindre populärt bland kvinnor än bland män. Cirka 58 procent av kvinnorna och ungefär 70 procent av männen utför denna syssla. Att e-handla är inte lika vanligt. Cirka 22 procent av alla kvinnor och ungefär 24 procent av alla män har någon gång köpt eller beställt varor eller tjänster via Internet för privat bruk. Vanligt att vidta säkerhetsåtgärder Det är relativt sett vanligt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda sig från dataintrång och virusangrepp på den dator som används för privat bruk. Vanligast sättet är att bekräfta sin identitet genom att ange lösenord, kod eller digitala signaturer. Under tiden januari-mars 2003 utförde cirka 40 procent av kvinnorna i åldern år någon gång denna säkerhetsåtgärd, medan motsvarande andel bland män var ungefär 47 procent. När det gäller att installera ett virusskydd har cirka 16 procent av kvinnorna och ungefär 24 procent av männen vidtagit denna säkerhetsåtgärd under samma tidsperiod.

8 Summary 6 Home computers less common for women Women have less access to home computers than men do. Seen over time, this variable has been constant. In 2002, about 66 per cent of all women aged had access to home computers, while the corresponding figure for men was about 74 per cent. During the period , the number of people with access to home computers, both men and women, has tripled. Women over age 55 fall behind Computers and the Internet are used only to a slight extent by women over age 55. For example, about 36 per cent of women aged have never used a computer. The corresponding figure for men in the same age group is about 21 per cent. Among younger men and women, nearly all have used a computer at some time. Internet use among older women is also very infrequent. During January-March 2003, about 60 per cent of women aged had not used the Internet at all. Internet use among men, both in the same age group, and among younger persons of both sexes, is much more widespread. Regarding to a private address, i.e. access to via an Internet operator or via a web-based service such as Hotmail, differences are even greater. Only about 32 per cent of women aged have access to a private address, while the corresponding figure among men is about 55 per cent. The Internet is mainly used for and to find information on goods and services The most common application areas for the Internet are to send and receive , and to look for information on goods and services. More than 60 per cent of both men and women aged use the Internet for . Finding information on goods and services via the Internet is less popular among women than among men: about 58 per cent of women and 70 per cent of men do so. Electronic shopping is not as common. About 22 per cent of all women and 24 per cent of all men have at one time or another purchased or ordered goods or services via the Internet for private use. Common to take security measures It is relatively common to take security measures to protect oneself from computer intrusion and virus attacks on home computers for private use. The most usual way is to confirm one's identity using a password, code or digital signature. During January- March 2003, about 40 per cent of women took some security measure at one time or another, while the corresponding figure for men was about 47 per cent. About 16 per cent of women and 24 per cent of men have installed virus protection during the same time period.

9 Inledning 7 Denna rapport försöker med hjälp av statistik om personers tillgång till och användning av IT att beskriva i vilken utsträckning Sverige är på väg att bli ett informationssamhälle. Rapporten ger dels en beskrivning av utvecklingen över tiden som återfinns i kapitlet Utveckling över tiden, dels en beskrivning av skillnader i kvinnors och mäns tillgång till och användning av datorer och Internet som återfinns i kapitlet Ett informationssamhälle för både kvinnor och män. I kapitlet Utveckling över tiden används data från SCB:s Undersökningar av levnadsförhållandena (ULF) som samlar in data om befolkningen i åldern år. Denna undersökning beskriver personer i åldern år och innehåller bl.a. frågor om tillgång till dator och Internet i hemmet. Dessa frågor har ställts på samma sätt under ett stort antal år och är därför mycket lämpade för att skapa tidsserier. Data i detta kapitel avser situationen fram till och med I kapitlet Ett informationssamhälle för både kvinnor och män används data från Undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet Data i detta kapitel avser situationen De som har varit med i undersökningen är i åldern år. Som mätinstrument har SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) använts. Utöver de ordinarie frågorna i denna undersökning har också frågor om datorvanor ställts. Eftersom undersökningen innehåller data från 58 frågor om olika aspekter av användning av och tillgång till IT och att AKU har en stor mängd bakgrundsvariabler har det inte varit möjligt att i texten kommentera alla frågorna. I kapitlet presenteras endast situationen för kvinnor respektive män separat. Uppgifter om befolkningen totalt går att återfinna i tabellbilagan. Av intresse är att denna undersökning också genomförts i ett antal andra europeiska länder inom ramen för EU-samarbetet. Arbetet med genomförandet av undersökningarna i de olika länderna har samordnats via EU:s statistikbyrå Eurostat. Resultat på EU-nivå kommer att presenteras av Eurostat vid ett senare tillfälle. Förutom de EU-harmoniserade frågorna har också ett antal nationella frågor ingått i undersökningen. Dessa frågor har utformats av SCB i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Post och telestyrelsen, ITkommissionen, Statens institut för kommunikationsanalys, Statskontoret, NUTEK, Näringsdepartementet samt Nordicom. Undersökningen är bekostad av Eurostat och Näringsdepartementet. I rapporten finns två tabellbilagor med resultat från respektive undersökning presenterade i form av andelar och i antal personer. Här redovisas resultaten från frågor som ingått i Undersökningen om privatpersoners användning av datorer och Internet Resultaten i tabellbilagorna ska tolkas med försiktighet eftersom siffrorna kommer från urvalsundersökningar som alltid har en viss osäkerhet. De två olika undersökningarna är inte direkt jämförbara med varandra på grund av till exempel olika mätperioder och åldersklasser.

10 Utveckling över tiden 8 Datorns intåg i hemmet Enligt Undersökningarna av levnadsförhållanden hade 1994 cirka 23 procent av alla i åldern år tillgång till en dator i hemmet. Motsvarande andel 2002 var cirka 70 procent. Detta innebär att tillgången till dator i hemmet under en nioårsperiod har tredubblats. Utvecklingen accelererade fram till 1999 för att sedan anta ett lugnare förlopp. Diagram 1 Personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och totalt Andel (%) av alla i gruppen Procent Män Totalt Kvinnor År Klyftan mellan kvinnor och män med avseende på datortillgång i hemmet kvarstår hade cirka 21 procent av kvinnorna och cirka 26 procent av männen i åldern år tillgång till en dator hemma. Motsvarande andelar var 2002 cirka 66 procent respektive cirka 74 procent. Ju äldre man är desto mindre tillgång har man till en dator i hemmet. Personer i åldern år är de som under tidsperioden i störst utsträckning haft tillgång till dator i hemmet. År 2002 hade cirka 85 procent bland de i åldern år sådan tillgång. Personer i åldern år har i mindre utsträckning än de i åldern år tillgång till dator i hemmet. År 2002 var denna andel cirka 76 procent medan samma andel bland de i åldern år var cirka 25 procent. Ökningstakten bland de i åldern år har inte heller varit lika stark som för andra åldersgrupper.

11 Diagram 2 Personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Procent Totalt år år år år År Internets intåg i hemmet Även när det gäller tillgången till Internet finns det en motsvarande klyfta mellan män och kvinnor. Under de senaste åren har allt fler med tillgång till dator i hemmet också tillgång till Internet. Under 1998, som är första gången tillgång till Internet i hemmet undersöktes, hade cirka 31 procent sådan tillgång. Motsvarande andel var 2002 cirka 62 procent. År 1998 hade ungefär 27 procent av kvinnorna och ungefär 35 procent av männen tillgång till Internet i hemmet. Motsvarande andelar var 2002 cirka 58 procent respektive cirka 65 procent. Det är vanligt att ha möjlighet att använda Internet i hemmet sett över tiden i åldrarna år. Från 1998 till 2002 har deras andel nästan fördubblats. År 2002 var andelen drygt 75 procent. Bland de i åldern år har andelen som har tillgång till Internet mer än fördubblats mellan 1998, cirka 33 procent, och 2002, cirka 68 procent. På samma sätt som med datortillgång i hemmet har få i åldern år tillgång till Internet hemma var denna andel cirka 19 procent. Ökningstakten har inte heller varit lika stark i denna åldersgrupp som bland yngre.

12 Diagram 3 Personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och totalt Andel (%) av alla i gruppen Procent Män Totalt Kvinnor Diagram 4 Personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Procent År Totalt år år år år År

13 11 Tabeller från Undersökningarna av levnadsförhållanden Innehållsförteckning tabellbilaga Tabell 1 Andel personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt, Tabell 2 Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Tabell 2 forts. Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Tabell 3 Andel personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt Tabell 4 Antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt,

14 12 Tabell 1 Andel personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Andel i procent År Kvinnor Män år år år år Totalt Tabell 2 Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Antal År Kvinnor Män år år år år Totalt

15 13 Tabell 2 forts. Antal personer i åldern år som har tillgång till dator i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Antal År Kvinnor Män år år år år Totalt Tabell 3 Andel personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Andel i procent År Kvinnor Män år år år år Totalt

16 14 Tabell 4 Antal personer i åldern år som har tillgång till Internet i hemmet efter kön och ålder samt totalt Kön Ålder Antal År Kvinnor Män år år år år Totalt

17 Ett informationssamhälle för både kvinnor och män 15 Tillgång till dator i hemmet Enligt Undersökningen privatpersoners användning av datorer och Internet 2003 har knappt 80 procent av alla kvinnor, knappt 2,5 miljoner, och drygt 80 procent av alla män, knappt 2,7 miljoner, i åldern år tillgång till dator i hemmet. Skillnaden mellan åldersgrupper är liten utom i åldersgruppen år. I den åldersgruppen är också skillnaden mellan kvinnor och män störst. Diagram 5 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till dator i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Kvinnor och män har, upp till 54 års ålder, tillgång till dator i hemmet i ungefär lika stor utsträckning. Därefter är det vanligare bland män, drygt 70 procent, än bland kvinnor, knappt 60 procent, att ha tillgång till dator i hemmet. Diagram 6 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till dator i hemmet efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent

18 16 Det är små skillnader med avseende på tillgång till dator i hemmet mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning är denna skillnad mera uttalad. Tillgång till personaldator Knappt 20 procent av alla kvinnor och drygt 20 procent av alla män i åldern år har tillgång till så kallade personaldatorer, dvs. datorer som hyrs via arbetsgivaren genom ett månatligt löneavdrag. Diagram 7 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till personaldator i hemmet efter ålder Ålder Kv. M Procent Cirka 3 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppger att de inte skulle ha haft en dator hemma om de inte haft tillgång till en så kallad personaldator. För en liten del av befolkningen, cirka kvinnor och män finns en dator i hemmet fast de inte har tillgång till datorn. Bland kvinnorna är de med kortare utbildning i majoritet. Bland män går inte samma mönster att urskilja. Tillgång till Internet i hemmet Cirka 70 procent av alla kvinnor och 76 procent av alla män i åldern år har tillgång till Internet i hemmet. Yngre personer, såväl kvinnor som män, har i större utsträckning tillgång till Internet i hemmet än äldre kvinnor och män. Av alla kvinnor i åldern år har 82 procent tillgång till Internet medan motsvarande andel för kvinnor i åldern år är 40 procent. Motsvarande andelar av männen är 84 respektive 59 procent.

19 Diagram 8 Personer i åldern år som våren 2003 hade tillgång till Internet i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent I stort sett alla, såväl kvinnor som män, använder en persondator för att ansluta till Internet i hemmet. Användning av t.ex. handdatorer och mer avancerade mobiltelefoner för att ansluta till Internet i hemmet är en marginell företeelse. Totalt ansluter sig cirka 31 procent av alla kvinnor och 33 procent av alla män i åldern år till Internet i hemmet via modem och vanlig telefonlinje 1. När det gäller ADSL 2 eller VDSL 3 ansluter sig 13 procent av kvinnorna och 20 procent av männen med hjälp av denna teknik. Det är markant skillnad mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning med avseende på om de har tillgång till en ADSL- eller VDSL-uppkoppling. Cirka 15 procent av dessa kvinnor har tillgång till en ADSLeller VDSL-uppkoppling medan motsvarande andel för män är cirka 27 procent. Cirka 1 procent totalt, med en lika stor andel bland kvinnor och män, har svarat att de kopplar upp sig till Internet via ett lokalt nätverk i hemmet vilket i detta fall innebär att bostaden på något sätt har en anslutning till Internetoperatören via optisk fiber. Skattningarna av hur många kvinnor respektive män som ansluter sig till Internet via så kallad kabel-tv är mer osäkra på grund av att det går att misstänka att denna fråga i undersökningen fungerat dåligt. En grov uppskattning är att totalt cirka 14 procent kopplar upp sig till Internet via kabel-tv. På frågan om tillgång till en egen privat e-postadress, När det gäller tillgång till en privat e-postadress, dvs. tillgång till e-post via en Internetoperatör eller genom en webbaserad e-posttjänst som t.ex. Hotmail, uppger 61 procent av kvinnorna och 73 procent av männen att så är fallet. Detta innebär att knappt 2 miljoner kvinnor i åldern år har tillgång till en egen privat e-postadress medan motsvarande siffra för män är drygt 2,3 miljoner. Vid jämförelser mellan könen med avseende på ålder 1 Exklusive xdsl-uppkopplingar, t.ex. ADSL eller VDSL 2 ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line 3 VDSL = Very high speed Digital Subscriber Line

20 18 skillnaderna störst i åldersgruppen år. Cirka 32 procent av kvinnorna i denna åldersgrupp har en privat e-postadress medan motsvarande andel bland männen är 55 procent. Diagram 9 Personer i åldern år som våren 2003 hade en egen privat e-postadress efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Relativt sett få människor i åldern år, cirka 7 procent, har en egen hemsida på Internet. Bland kvinnor är denna andel cirka 5 procent. Värt att notera är att andelen bland män är cirka 10 procent, dvs. dubbelt så stor som kvinnors. Det är framförallt män i åldern år, cirka 22 procent som har svarat att de har en egen hemsida på Internet. Motsvarande siffra bland kvinnor är knappt 8 procent. Diagram 10 Personer i åldern år som våren 2003 hade en egen hemsida i hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

21 19 Användning av dator Cirka 85 procent av alla kvinnor, drygt 2,7 miljoner, och 92 procent av alla män, drygt 2,9 miljoner, i åldern år har någon gång använt en dator. För både kvinnor och män minskar andelen med stigande ålder. Diagram 11 Personer i åldern år som våren 2003 någon gång hade använt en dator efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Skillnaderna i användning av dator är störst är i åldern år. I denna grupp har 64 procent av kvinnorna och 79 procent av männen någon gång använt en dator. Diagram 12 Personer i åldern år våren 2003 någon gång hade använt en dator efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Det är framförallt kvinnor med förgymnasial utbildning som använder dator i liten utsträckning. I denna grupp har cirka 63 procent någon gång använt en dator. Motsvarande andel bland män är ungefär 86 procent.

22 20 Platsen för datoranvändning Under tiden januari till mars 2003 hade 65 procent av alla kvinnor och 75 procent av alla män i åldern år använt en dator hemma. Skillnaden mellan kvinnor och män är stor i åldern år. Endast cirka 33 procent av kvinnorna i den åldersgruppen använde en dator hemma medan andelen bland männen var 59 procent. I övriga åldersgrupper är skillnaderna små eller obefintliga. Diagram 13 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator hemma efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Cirka 42 procent av både kvinnor och män hade under tiden januari till mars 2003 använt dator på arbetsplatsen. Diagram 14 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator på arbetsplatsen efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

23 21 Hur ofta används datorn? Under tiden januari till mars 2003 använde 48 procent av kvinnorna och 58 procent av männen i åldern år en dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag. Skillnaden mellan könen är stora i alla åldersgrupper utom år och år. Diagram 15 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Diagram 16 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Det finns en tydlig skillnad mellan könen om man studerar användning av dator efter utbildningsnivå. Kvinnor använder datorn mindre frekvent än män inom alla utbildningsnivåer. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män med eftergymnasial utbildning där 66 procent av kvinnorna och 80 procent av männen har använt dator, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag.

24 22 Vad används datorn till? Ungefär två tredjedelar av alla kvinnor har någon gång kopierat en fil medan motsvarande andel för män är cirka tre fjärdedelar. I stort sett samma andelar kvinnor respektive män har kopierat och klistrat in data inom ett dokument. När det gäller användning av enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera eller dividera inom ett kalkylark anger cirka hälften av alla kvinnor och ungefär två tredjedelar av alla män att de någon gång gjort det. Cirka 13 procent av alla kvinnor och ungefär 23 procent av alla män har någon gång skapat en hemsida. Få kvinnor har någon gång skrivit ett datorprogram, cirka 8 procent, medan motsvarande andel bland män är cirka 20 procent. Generellt sett avtar användningen av datorn för olika ändamål med stigande ålder för såväl kvinnor som män. Användning av Internet Under tiden januari till mars 2003 använde 72 procent av kvinnorna och 81 procent av männen i åldern år Internet. Det är vanligast bland yngre kvinnor och män. I alla åldersgrupper är det vanligare att män använder Internet. Den största skillnaden återfinns även här bland de äldsta. Diagram 17 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

25 23 Skillnaden mellan kvinnors och mäns användning av Internet efter utbildningsnivå avtar med stigande utbildningsnivå. Diagram 18 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Hur ofta används Internet? Användningen av Internet någon gång under tiden januari till mars 2003 ger inte någon heltäckande bild av kvinnors och mäns användningsmönster. För att få en sådan bild är det nödvändigt att studera med vilken frekvens Internet används. Under tidsperioden januari till mars 2003 använde 36 procent av kvinnorna och 47 procent av männen i åldern år Internet minst en gång måndag till fredag. I alla åldrar använder kvinnor Internet mindre frekvent än män. Diagram 19 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

26 24 Skillnader i användningsfrekvens mellan kvinnor och män efter utbildningsnivå är större än efter ålder. Drygt hälften av kvinnorna och knappt två tredjedelar av männen med eftergymnasial utbildning använder Internet minst en gång måndag till fredag. Diagram 20 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet, hemma eller på annan plats, minst en gång måndag till fredag efter utbildningsnivå Andel (%) av alla i gruppen Utbildningsnivå Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Samtliga Kv. M Procent Genom att se hur många timmar per vecka kvinnor och män använde Internet under januari till mars 2003 kompletteras bilden ytterligare. Knappt en tredjedel av kvinnorna och drygt en femtedel av männen använde inte Internet någon gång under mätperioden. Generellt sett är kvinnor mindre flitigare användare av Internet än män. Vanligast är för både kvinnor och män är att använda Internet 1-5 timmar per vecka. Tabell 1 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet. Tid per vecka Procentuell fördelning Timmar Kvinnor Män Totalt Platsen för Internetanvändning Det är vanligast att använda Internet hemma. Ungefär 60 procent av alla kvinnor i åldern år använde Internet hemma under tiden januari till mars Bland män var motsvarande andel ungefär 70 procent. Endast cirka 29 procent av kvinnorna i åldern år använde Internet hemma under tiden januari till mars medan

27 25 motsvarande andel bland män var nästan dubbelt så stor, cirka 53 procent. I övriga åldersgrupper är skillnaderna små eller obefintliga. Diagram 21 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet hemma efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent Det är vanligast att använda Internet på arbetsplatsen bland medelålders. Detta gäller både för kvinnor och män. Diagram 22 Personer i åldern år som under januari mars 2003 har använt Internet på arbetsplatsen eller utanför hemmet efter ålder Andel (%) av alla i gruppen Ålder Kv. M Procent

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of computers and the Internet by private persons in 2004

Läs mer

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV

PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2002 Statistik om informationssamhället 28 januari, 2003 2 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2002 Inledning 3 Sammanfattning 4 Summary

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet

Privatpersoners användning av datorer och Internet Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005 Statistiska centralbyrån 2005 Use of computers and the Internet by private persons in 2005

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2007 Statistiska centralbyrån 2007 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 mling avs Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 Statistiska centralbyrån 2008 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009 Statistiska centralbyrån 2010 Use of computers and the Internet by private persons in 2009

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012

Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Privatpersoners användning av datorer och internet 2012 Statistiska centralbyrån 2013 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Statistik om Informationssamhället

Statistik om Informationssamhället PRIVATPERSONERS ANVÄNDNING AV DATORER OCH INTERNET 2001 Statistik om Informationssamhället 2002-02-18 Privatpersoners användning av datorer och Internet 2001 Sammanfattning...2 Inledning...3 Resultat...4

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011

Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 mling avs Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Privatpersoners användning av datorer och internet 2011 Statistiska centralbyrån 2012 Use of computers and the Internet by private persons

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2004 Företagens användning av datorer och Internet 2004 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2004 Statistics Sweden 2004 Tidigare

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. eeurope 2005: benchmarkingindikatorer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.11.2002 KOM(2002) 655 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET eeurope 2005: benchmarkingindikatorer MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 Statistiska centralbyrån 2014 Use of computers and

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN IT BLAND INDIVIDER Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Introduktion Privatpersoners användning av datorer och internet 2014 Statistiska centralbyrån 2014 Use of

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN

KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar KOMMUNIKATIONSMÖNSTER HOS BEFOLKNINGEN Resultat från :s kommunikationsundersökningar 3 Förord Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Hälso- och sjukvårdens kostnader Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2007-12-17 1(6) Hälso- och sjukvårdens kostnader Referensår: I samtliga tabeller redovisas siffror för 2005, i vissa fall även siffror för 2006. Utveckling av hälso- och

Läs mer

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500

Bas, samtliga (st) 1002 502 500 165 290 332 212 498 50 47 118 289 243 420 300 27 104 247 218 199 137 64 17 16 696 300 6 500 Total Kön Ålder Sysselsättning Utbildning Hushållets bruttoinkomst per månad Tillgång till InternetKvot i hemmet Man Kvinna 5-4 5-44 45-64 65 år + Heltids Egen ArbetslösStuder Annat Grund Gymna Univ. Ingen

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology

Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 276 292 Informations- och kommunikationsteknik Information Technology 278 293

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

8 Dator och Internet i hemmet

8 Dator och Internet i hemmet Dator och Internet i hemmet 159 8 Dator och Internet i hemmet Få företeelser har genomgått en sådan revolutionerande utveckling som datoriseringen. Från att i begynnelsen ha varit ett dyrt, otympligt och

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2015-01-26 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2012

Övergångar från gymnasium till högskola 2012 FS 2013:7 2013-11-04 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 2012 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 Avd. för analys och prognos/vo Statistisk analys 2014-01-16 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning

TemaRAPPORT 2009:5. Tema: Utbildning. Högutbildades arbetsmarknad arbete inom examensområdet tre år efter examen. Utbildning och forskning TemaRAPPORT 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre år efter examen Utbildning och forskning Temarapport 2009:5 Tema: Utbildning Högutbildades arbetsmarknad arbete inom tre

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET en guide för föräldrar om fildelning och nedladdning Vad är fildelning? Som förälder eller vårdnadshavare har du säkert redan hört dina barn prata om fildelning, nedladdning

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-23 1(9) Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Annika Bergström. Fortsatt ökad användning

Annika Bergström. Fortsatt ökad användning Ny våg av internetanvändare Ny våg av internetanvändare Annika Bergström Internet och användningen av digitala plattformar är i ständig utveckling. Innehåll, betalningsmodeller, applikationer för mobil

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28

Utvalda delar för Integritetsforum 2012-03-28 Post- och telestyrelsen onsumentundersökning om Internetsäkerhet PS-ER-01: 01-0-1 Per Nellevad Utvalda delar för Integritetsforum 01-0-8 1 akgrund & syfte Ett av PS mål är att verka för en säker elektronisk

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Deltagande i formell utbildning, kurser och studiecirklar

Deltagande i formell utbildning, kurser och studiecirklar Kapitel 4 D Deltagande ande i lärande aktiviteter teter Deltagande i formell utbildning, kurser och studiecirklar 45 Varierat utbud av utbildningar och kurser möter vuxna i Sverige Den vuxna befolkningen

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer