Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1"

Transkript

1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :1

2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 Förord Alla människor behöver en bostad. Därför är bostadsfrågor ett område som väcker intresse, engage mang och känslor hos de allra flesta. Vi förändrar och anpassar vårt boende flera gånger under vår livstid. Det kan till exempel vara för att möta en ny familjesituation eller för att studera eller arbeta på en annan ort. Att köpa eller sälja sin bostad är ofta en av livets viktigaste och största affärer. En fastighetsmäklare är experten som yrkesmässigt och professionellt förmedlar bostäder och andra fastigheter. Med kunskap och erfarenhet säkerställer fastighetsmäklare att både säljare och köpare kan känna sig trygga på bostadsmarknaden och att ägarbyten sker på ett smidigt och korrekt sätt. En väl fungerande bostadsmarknad är också en viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Fastighetsmäklare har därför en viktig roll att fylla, både för enskilda individer och för samhället i stort. Många vänder sig till Mäklarsamfundet med sitt intresse för bostadsmarknaden och söker information och fakta. Hur många fastighetsmäklare finns det? Vad krävs för att bli registrerad som mäklare? Hur många bostäder säljs? Och hur fungerar till synen? Intresset är stort och frågorna ställs från både allmänhet, myndigheter och media men också från verksamma fastighetsmäklare och studerande. För många är det ett drömyrke att vara fastighets mäklare, det är ett fritt och flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Men det är också ett arbete som kräver tillgänglighet, helgarbete och kunskap om vilka regler som gäller. Fastighetsmäklarens expertroll har blivit allt tydligare över åren genom successiva skärpningar av lagar, regler och ökad granskning. Rollen som fastighetsmäklare bygger på förtroende och utöver rent formella krav krävs ett genuint intresse av mötet med människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter i en bostads- eller fastighetsaffär. I rollen som fastighetsmäklare kommer man som regel nära de inblandade parterna och får både inblick i och förståelse för vad som påverkar och styr besluten i de enskilda fallen. Om Mäklarsamfundet Ingrid Eiken VD Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare och samlar över 8 procent av kåren. I denna rapport samlar vi aktuell fakta, information och nyckeltal. Vi vill härigenom medverka till att öka kunskapen och förståelsen för fastighetsmäklare och branschen samt möta det intresse som finns. Ingrid Eiken VD, Mäklarsamfundet April 214 2

3 Sammanfattning* I januari 214 fanns det 6 69 registrerade fastighetsmäklare vilket var ungefär lika många som 213. Den 1 april hade antalet minskat med ca 25 mäklare. Den 1 april var 84 procent av samtliga fastighetsmäklare medlemmar i Mäklarsamfundet. 56 procent av fastighetsmäklarna är män och 44 procent kvinnor var endast 17 procent kvinnor. Bland unga mäklare, under 3 år, är 6 procent kvinnor. Bland mäklare som är mellan 5 och 69 år så är andelen kvinnor 31 procent. Många trivs i yrket och har jobbat länge. 44 procent har arbetat som mäklare i tio år eller längre. Av dessa är 68 procent män och 32 procent kvinnor. Av de som lämnar yrket är 35 procent under 3 år och 68 procent av dessa är kvinnor. Fastighetsmäklare är experter som yrkesmässigt och professionellt förmedlar bostäder och andra fastigheter. Under 213 såldes ca 49 småhus, 9 villor och 9 fritidshus till ett samlat värde om ca 248 miljarder kronor. Mäklarnas marknad, totalt antal sålda objekt fördelat på antalet mäklare samma år, har minskat successivt sedan början av 2-talet då det var runt 3 objekt per mäklare och år. Motsvarande siffra 213 var 22 objekt. Andelen mäklade bostadsaffärer uppgår till 91 procent för småhus och de som anlitar en mäklare vid förmedlingen får 7 procent högre pris än de som säljer privat. 21 låg andelen mäklade affärer på 77 procent. Det färdigställdes fler bostäder 213 än 212. Flerbostadshus ökade med 16 procent i storstadsområdena och 12 procent i övriga riket. Småhusbyggandet har minskat med 12 procent. Ett ökat byggande skapar nödvändiga flyttkedjor som frigör bostäder. Bostadsmarknadsindex (BMI) för 213 ligger på 11. Ett sunt BMI ska ligga på mellan 2-25 så Sveriges BMI är lågt, även jämfört med våra nordiska grannländer. Det bästa med att vara fastighetsmäklare är att träffa människor och att ha ett fritt yrke med variation. Det sämsta är osäkerheten om den egna lönen och arbetstiderna. 64 procent har enbart provisionslön. Hälften av mäklarna har en lön i spannet kronor per år. 1 procent har en årsinkomst på 1 miljon kronor eller mer. Antalet nyutexaminerade fastighetsmäklare förväntas öka under 214. I vår är det ca 78 som utexamineras och av dessa är 62 procent kvinnor och 38 procent män. Det är många sökande på varje utbildningsplats. De senaste åren har flera utbildningar förlängts från två till tre år. Sannolikt kommer inte samtliga som utexamineras att registrera sig som fastighetsmäklare. Med högre utbildning minskar trösklarna till andra yrkesval. 8 procent av företagen i branschen har 1 4 anställda och bland Mäklarsamfundets medlemmar är ca 7 procent kedjeanslutna och 3 procent arbetar i fristående företag. Det pågår för närvarande en granskning hos Konkurrens verket om Swedbank Franchise förvärv av Svensk Fastighetsförmedling kan genomföras enligt reglerna i konkurrenslagen. Senast den 17 juni 214 väntas Konkurrens verkets beslut i detta ärende. Tillsyn och granskning bidrar till att skapa trygghet och förtroende. Köpare och säljare är som regel nöjda. Antalet anmälningar hos FMI mot mäklare utgör endast två promille av antalet förmedlingar. Antalet av FMI varnade fastighetsmäklare halverades och sjönk från 86 varningar 212 till 45 varningar 213. INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Fakta om fastighetsmäklare 4 2. Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden 3. Fastighetsmäklare, företagen och villkoren 4. Fastighetsmäklarna står under statlig tillsyn och granskning Mäklarsamfundet 25 Diagram- och tabellindex 27 Referenser 28 Litteraturtips 28 * Källhänvisningar till faktauppgifter finns i rapporten. 3

4 1. Fakta om fastighetsmäklare Fastighetsmäklare ett yrke med historia Fastighetsmäklare har som yrke att förmedla fastigheter. Det ställs höga krav på utbildning och den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). I rollen ligger i första hand att förmedla en försäljning, att knyta kontakt mellan säljare och köpare men också att bistå med rådgivning och avtalsskrivning för att ge parterna en trygg affär. En fastighetsmäklare ska enligt lagen vara opartisk i sin relation mellan säljare och köpare, och båda parter ska kunna lita på mäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. Fastighetsmäklarens uppdrag att förmedla en fastighet utgörs av ett förmedlingsuppdrag mellan säljaren (uppdragsgivaren) och fastighetsmäklaren. Mäklaren är personligen ansvarig för sitt förmedlingsarbete, så det är alltid mäklaren själv, och inte det företag där mäklaren är verksam, som är registrerad, ansvarig och som står under tillsyn av FMI. För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Yrket har en lång historia. Redan i antiken fanns mellanmän i form av mäklare eller förmedlare. I de regelsystem som funnits för mäklare har alltid ställts uttryckliga krav på yrkesutövarna att vara hederliga, opartiska och att inte själva driva handel och dessa tre krav gäller fortfarande 1. År 1947 infördes begreppet auktoriserad fastighetsmäklare och det var Sveriges handelskammare som utfärdade auktorisationen. Den infördes för att skapa ordning och för att visa att fastighetsmäklaren uppfyllde vissa krav på utbildning och praktik. Den var dock frivillig och inledningsvis var det endast ca 3 procent av mäklarkåren som begärde auktorisationen. Det var först 1984 som riksdagen beslöt om en tydligare lagreglering, lagen om fastighetsmäklare. Det blev då obligatoriskt att vara registrerad hos en myndighet (länsstyrelsen i det län man avsåg vara verksam) och det blev vid vite förbjudet att förmedla fastigheter utan utbildning och registrering. Lagen har därefter omarbetats vid ett par tillfällen, först 1995 och genom den nu gällande Fastighetsmäklarlagen, som började gälla den 1 juli 211. Riksdagen beslutade 1998 att grundutbildningen för att bli fastighetsmäklare skulle bli en tvåårig utbildning på högskolenivå, men på många högskolor har utbildningen förlängts till tre år. År 1995 tillkom Fastighetsmäklarnämnden som statlig tillsynsmyndighet och under 212 bytte denna myndighet namn till Fastighetsmäklarinspektionen. Läs mer: 1 Sveriges första författningsbestämmelse för mäklare är från 172-talet. Den följdes av en Mäklarordning som antogs 1853 och ändrades 1872 och

5 Antalet mäklare har ökat med 48 procent sedan 21 I Sverige fanns det 6 69 fastighetsmäklare i början av januari 214. Under 213 tillkom det 635 nya mäklare och 61 lämnade yrket. Under årets första månader har antalet minskat med cirka 25 personer. Intresset för att arbeta som fastighetsmäklare är stort. Antalet verksamma mäklare har ökat trendmässigt med undantag för några år i början på 2-talet. År 21 fanns det mäklare och sedan dess har antalet ökat till mäklare i början av januari 214. Därefter har antalet minskat med ca 25 personer. Det är en ökning med cirka 48 procent sedan 21. Mäklarsam fundet samlar idag över 8 procent av samtliga mäklare i branschen. Diagram 1. Antalet fastighetsmäklare, Samtliga fastighetsmäklare Medlemmar i Mäklarsamfundet Källa: FMI och Mäklarsamfundet. Första gången som yrkeskåren översteg 6 fastighetsmäklare var 27 men därefter har ökningstakten mattats av. Sedan 21 har antalet verksamma fastighetsmäklare varit förhållandevis konstant. Varje år förekommer det relativt omfattande förändringar beträffande in- och utflöden av fastighetsmäklare (nyregistreringar och avregistreringar). Under perioden ökade antalet mäklare med 783 personer som ett resultat av att mäklare nyregistrerades och avregistrerades. År 212 är första gången som det var fler mäklare som lämnade yrket än som sökte sig till yrket sedan 21. Totalt sett var det färre som lämnade yrket under 213 jämfört med 212. Under 212 minskade antalet mäklare med 46 personer och under 213 med 38 personer. Hur antalet mäklare kommer att förändras under 214 är för tidigt att säga. Att antalet mäklare minskat under årets första månader indikerar att antalet verksamma mäklare kan komma att kvarstå på en lägre nivå än 213. Diagram 2. Förändringar av in- och utflöde av fastighetsmäklare, Inflöde av mäklare Utflöde av mäklare Källa: FMI (antalet nyregistreringar och avregistreringar totalt, per år), 31 december Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den 31 december

6 Manlig dominans i yrket men kvinnornas andel ökar I januari 214 var 56 procent av fastighetsmäklarna män och 44 procent var kvinnor. Kvinnornas andel i branschen har ökat sedan mitten på 9-talet och kommer att fortsätta att öka om man beaktar hur fördelningen ser ut på högskolorna. Över åren har den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män inom fastighetsmäklaryrket planat ut. Under 213 var 56 procent av fastighetsmäklarna män och 44 procent var kvinnor. Så har det sett ut de senaste åren. I början på 9-talet var det däremot betydligt fler män än kvinnor som var verksamma som fastighetsmäklare och 1994 fanns det till exempel bara 17 procent kvinnor. Diagram 3. Utveckling av andelen kvinnor och män, Procent Män Kvinnor Källa: FMI 6

7 Åldersstrukturen bland fastighetsmäklare Åldersgruppen under 3 år utgörs till 6 procent av kvinnor och 4 procent av män. Bland de som är 5 år och äldre är fördelningen tvärt om. De flesta fastighetsmäklare, 5 procent, befinner sig i spannet 3-49 år och 54 procent av dessa är män och 46 procent är kvinnor. 27 procent av de verksamma mäklarna är i åldersgruppen 5-69 år. I denna grupp är 31 procent kvinnor och 69 procent är män. Ett fåtal mäklare, 3 procent, är 7 år eller äldre och av dessa är endast 11 procent kvinnor och 89 procent män. 21 procent av fastighetsmäklarna är under 3 år och av dessa är 6 procent kvinnor och 4 procent män. 3 Diagram 4. Åldersstruktur bland fastighetsmäklare, 213. Antal. 35 5% % 27% Kvinnor Män 1 5 Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre 3% Källa: FMI (februari 214). Diagram 5. Kvinnor och män i olika åldersgrupper, 213. Procent. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 11% 31% 46% 6% 89% 69% 54% 4% Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre Kvinnor Män Källa: FMI (februari 214). 3 Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), februari

8 Många har lång erfarenhet som fastighetsmäklare Bland de fastighetsmäklare som varit verksamma bara några få år dominerar kvinnorna och de flesta är unga. Mäklarsamfundets medlemsundersökning 4 följer bland annat upp hur ålders- och könsfördelningen ser ut i relation till hur många år man har varit verksam som fastighetsmäklare. Den senaste medlemsundersökningen 213 visar att majoriteten, 44 procent, har arbetat som fastighets mäklare i tio år eller längre och bland dessa är 68 procent män och 32 procent kvinnor, vilket tyder på en liten ökning av andelen kvinnor jämfört med 212. Drygt 2 procent av yrkeskåren har varit verksamma upp till tre år. I denna grupp är 59 procent kvinnor och 41 procent män. De flesta, 68 procent, är under 3 år. 35 procent av fastighetsmäklarna har varit verksamma 4 1 år och här är könsfördelningen i det närmaste jämn. I denna grupp är 32 procent under 3 år. Tabell 1. Antal år som fastighetsmäklare. Procent. Antal år som mäklare Total andel mäklare Varav Kvinnor Män 1 år + 44% 32% 68% % 49% 51% -3 21% 59% 41% Källa: Mäklarsamfundet 213, medlemsundersökning. En tredjedel av de som slutar är 3 år eller yngre Av de som lämnar branschen är 35 procent under 3 år och 68 procent av dessa är kvinnor. Mäklarsamfundet har analyserat den grupp som lämnade yrket (avregistrerade sig) under perioden 28 till Totalt var det mäklare som avregistrerade sig under dessa år och av dem var fördelningen jämn mellan kvinnor och män (ca 5 procent vardera). Medelåldern för samtliga mäklare som avregistrerades under perioden var 45 år. 35 procent av dem som slutade under perioden var 3 år eller yngre. En majoritet av dessa var kvinnor, hela 68 procent. Denna bild jämnas ut i åldrarna år där 53 procent var kvinnor och 47 procent var män. Av antalet avregistrerade mäklare mellan 5 69 år var andelen män 69 procent. Fler mäklare i yngre åldersgrupper avregistrerade sig. Av de som lämnade yrket mellan var 68 procent yngre än 49 år. Det ger en signal om att det kan ta några år att etablera sig som fastighetsmäklare men när detta väl skett så märks det i form av att färre lämnar yrket. Orsakerna till att fastighetsmäklare avregistreras varierar men de allra flesta, 66 procent, väljer självmant att avregistreras på egen begäran. Totalt avregistrerades 586 mäklare under 213 varav 388 var på egen begäran. 33 procent blev avregistrerade på grund av annullerad försäkring eller obetald årsavgift och många av dessa registreras på nytt när försäkringen återupptas. Fyra stycken mäklare fick sin registrering återkallad till följd av tillsyn efter anmälan eller tillsyn initierad av FMI. Diagram 6. Antal avregistreringar, kvinnor och män, ålder, Antal och procent % % 69% Män Kvinnor 4 68% 53% 2 31% 85% Upp till 3 år år 5-69 år 7 år eller äldre Källa: FMI, registerutdrag Mäklarsamfundet, medlemsundersökning genomförd november 213. Baseras på 1332 svarande fastighetsmäklare. 5 FMI, registerutdrag mars

9 Det krävs både teoretisk utbildning och praktik För att kunna arbeta som fastighetsmäklare krävs både teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Därefter ansöker man personligen om registrering hos FMI som beviljar ansökningar. Vilka universitet och högskolor som erbjuder relevant utbildning varierar från tid till annan. För närvarande kan man studera vid följande universitet och högskolor: Malmö, Gävle, KTH, Halmstad, Karlstad, Högskolan Väst och Luleå 6. Fastighetsutbildningen vid Borås högskola har inte påbörjat några nya kurser sedan 212. Den teoretiska delen i utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 12 högskolepoäng fördelade på kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering. Dessutom krävs tio veckors praktik. Därutöver måste en fördjupning eller breddning göras inom något av de nämnda kunskapsområdena eller nationalekonomi. Praktikperioden för fastighetsmäklare är inte studiemedelsberättigad i motsats till förhållandet för många andra utbildningar med krav på praktik. För många blivande fastighetsmäklare innebär praktikperioden en ekonomisk påfrestning då den inte sällan genomförs med ringa eller helt utan ersättning. Förväntad utveckling av antalet fastighetsmäklare de kommande åren Antalet nyutexaminerade förväntas öka under 214. Sedan 21 har det tagits in mellan 6-8 elever per år till de olika programmen på höstterminerna 7. Söktrycket har under flera år varit högt, mellan 6 och 19 sökande per plats är inte ovanligt. Det är genomgående fler kvinnor än män som söker. Kvinnornas andel ökade kraftigt mellan 21 och 211 och har minskat något de senaste två åren. Våren 212 fick branschen ett nytillskott av ca 7 personer som hade lagt grund för att kunna söka en registrering till fastighetsmäklare 8. Av dessa var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Nytillskottet minskade något under våren 213 till ca 68 personer. Prognosen för våren 214 är att ca 78 kommer att utexamineras, varav 62 procent kvinnor och 38 procent män. Minskningen 213 och ökningen 214 kan förklaras med att många utbildningar har förlängst från två till tre år. Sifforna tar inte hänsyn till att det sker avhopp eller att utexaminerade studenter inte registrerar sig till fastighetsmäklare. Diagram 7. Antalet antagna till fastighetsmäklarutbildningar Diagram 8. Förväntad utveckling av antalet utexaminerade från fastighetsmäklarutbildningar % 45% 41% % 55% 59% Antal antagna Kvinnor Män Kvinnor Män Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. 6 SLU har även påbyggnadskurser för förmedling och värdering av skogs- och jordbruksfastigheter som avser 3 hp vardera. 7 Statistik och information om de olika linjerna finns på respektive universitet och högskola, på UHR och hos FMI. 8 Ansökan om registrering lämnas in och prövas individuellt av FMI, som kontrollerar och godkänner ansökan. Registrering förutsätter också genomförd praktik på 1 veckor. 9

10 Det finns inte någon reglerad pensionsålder för fastighetsmäklare och många trivs med sitt yrke och fortsätter arbeta i hög ålder. I februari 214 fanns det 169 mäklare som var 7 år eller äldre vilket motsvarar tre procent av mäklarna i branschen. Omkring 2 fastighetsmäklare är 5 år eller äldre. De kommande pensions avgångarna kommer att påverka könsfördelningen i branschen och ge en ökad andel kvinnor. Fastighetsmäklarassistenter är assistenter med specifika kunskaper Sedan slutet av 199-talet finns en kvalificerad assistentutbildning som är anpassad specifikt för mäklar branschen. Utbildningen genomförs av Mäklarsamfundet och sedan starten har ca 1 5 fastighetsmäklarassistenter utbildats. Under 213 utbildade Mäklarsamfundet cirka 1 personer till fastighetsmäklarassistenter, och lika många kommer att utbildas under 214. Utbildningen är ensam i sitt slag i Sverige och motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskole status. Det innebär att man efter genomgången utbildning ska ha fått förståelse för och kunna stödja fastighetsmäklaren med många av arbetsuppgifterna i en mäklartjänst. Utbildningen pågår under cirka sju månader och omfattar ett antal moduler där internatbaserad handledning varvas med självstudier. Läs mer om fastighetsmäklarassistentutbildningen på Mäklarsamfundets hemsida. 1

11 2. Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden Bostadsbestånd i förändring Det finns ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige och 64 procent av dessa är privatägda. Bostadsbeståndet ökade med 6,5 procent mellan 2 och 212 vilket är lågt jämfört med många andra länder och med hänsyn till befolkningsförändringarna. Statistik över hur många bostäder det finns i Sverige presenteras årligen av SCB 9. Den mest aktuella statistik en avser 212 och då fanns det 4,5 miljoner bostäder i Sverige. Drygt 2,9 miljoner av dessa, 64 procent, var privatägda, dvs bostadsrätter och småhus. Övriga bostäder är hyresrätter i olika former. Diagram 9. Bostadsbeståndets fördelning, Småhus Bostadsrätter Hyresrätter 5 Källa: SCB Det totala bostadsbeståndet ökade med ca 278 bostäder mellan 2 och 212 vilket motsvarar en ökning med 6,5 procent. Balansen mellan de olika upplåtelseformerna har samtidigt förändrats. Till exempel har antalet hyresrätter minskat och antalet bostadsrätter ökat i flerbostadshusen. Ökningen är ett resultat av att många hyresrätter ombildats till bostadsrätter kombinerat med att det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Sedan år 2 har ca 16 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 115 i Stockholms län 1. Mellan ökade det ägda beståndet med ca 354 bostäder vilket är en ökning med ca 14 procent. Läs mer: 9 SCB presenterar statistik för helåret först i maj eller juni året efter. 1 SCB, 31 december

12 Diagram 1. Bostadsbeståndets förändring, Småhus Bostadsrätter Hyresrätter 5 Källa: SCB Diagram 11. Utveckling av Sveriges bostadsbestånd efter ägandeform, Hyresrätter Privat bestånd Källa: SCB Småhus är den vanligaste bostadsformen Hälften av Sveriges befolkning bor i ägda småhus. Därmed är småhus den vanligaste bostadsformen och dessa är framförallt äganderätter. Avgörande faktorer för valet av hur vi bor är ålder, hushållets storlek, ekonomi, samt hur bostadsbeståndet ser ut där vi väljer att bo. 11 I praktiken bor sex av tio personer i ägd bostad. Fler skulle dock vilja äga sitt boende. Enligt undersökningar som Demoskop gör på uppdrag av SEB önskar ca nio av tio att bo i ägt boende. Undersökningen gjord i februari 214 visade att 65 procent vill bo i villa/radhus, 22 procent vill bo i bostadsrätt och övriga 2 procent vill bo i hyresrätt. Jämfört med undersökningen ett år tillbaka betyder det att andelen som vill bo i bostadsrätt ökat med 4 procentenheter och andelen som vill bo i hyresrätt har sjunkit med 1 procentenheter. 11 SCB Välfärd 1/

13 Det byggs för lite nya bostäder Bostadsmarknadsindex (BMI) är ett index som tagits fram av Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier. Bostadsmarknadsindexet är ett sammanvägt mått mellan antalet färdigställda bostäder och befolkningsförändringen samt omsättningen av småhus och bostadsrätter i förhållande till beståndet. Genomförda mätningar visar att Sveriges BMI sticker ut genom att genomgående ligga på en låg nivå och lägre än hos våra nordiska grannar. Det visar att bostadsbyggandet inte håller takten i förhållande till de befolkningsförändringar som sker. Ett sunt BMI ska ligga på mellan 2 och 25 och Sveriges BMI låg 213 på 11. Ett ökat byggande skapar flyttkedjor som frigör bostäder och ökar möjligheten för fler unga vuxna att få tillträde på bostadsmarknaden. Det ökar även möjligheten att röra sig inom det befintliga beståndet. Diagram 12. Antal färdigställda bostäder i Sverige Småhus Flerbostadshus 1 Källa: SCB Enligt preliminära siffror från SCB färdigställdes nya bostäder under 213 i hela landet. Svagast utveckling under de senaste åren uppvisar nybyggnationen av småhus som bromsade in med 12 procent 213 jämfört med 212 i riket. I storstäderna låg småhusbyggandet oförändrat mellan dessa år, och i övriga riket minskade byggandet med 19 procent. Nybyggnationen av flerbostadshus har ökat med 14 procent i hela riket och med 16 procent i storstadsområdena. Totalt för alla småhus och flerbostadshus har nybyggnationen ökat med 8 procent i hela landet jämfört med 212. Under 213 ökade nybyggandet av bostäder med 12 procent i stor stadsområdena, men i övriga riket har bostadsbyggandet minskat med två procent. Tabell 2. Förändring av nybyggandet av bostäder 213 jämfört med Alla bostäder Småhus Flerbostadshus Riket totalt 8 % -12 % 14 % Storstadsområdena 12 % % 16 % Övriga riket -2 % -19 % 12 % Källa: SCB 13

14 Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter Under 213 såldes ca 49 småhus och ca 9 bostadsrätter. Det är en något lägre nivå jämfört med 212. I de flesta bostadsaffärer anlitas en fastighetsmäklare för att genomföra förmedlingen. Fastighetsmäklarens yrke är kopplat till hur män niskor ordnar med sitt boende och hur boendet förändras över åren. Människor kommer i kontakt med fastighetsmäklare när de är på väg att göra sitt livs kanske största affär, nämligen att köpa eller sälja sitt boende. De vanligaste skälen till att flytta är flytt från föräldrahemmet, familje bildning, separation och byte till större eller mindre bostad på grund av förändring av hushållets storlek. Starka skäl att flytta kan också handla om att studera på en annan ort eller till följd av förändringar av arbets situationen. I genomsnitt flyttar vi i Sverige tio till elva gånger under vår livstid enligt en undersökning från SCB 211. Försäljningen av småhus ökade fram till 27 och har sedan minskat. 213 låg antalet sålda småhus på ungefär samma nivå som 2. Försäljningen av bostadsrätter har successivt ökat under hela 2-talet och 213 såldes ca 24 procent fler bostadsrätter än 2. Under 213 har antalet sålda bostadsrätter minskat marginellt jämfört med 212. Under 213 såldes det småhus och 9 8 fritidshus enligt SCB 12. Statistik för bostadsrätter från SCB för 213 är inte presenterad ännu. Enligt prognos baserad på Svensk Mäklarstatistiks 13 statistik såldes det uppskattningsvis 9 14 bostadsrätter under 213. Priset på bostadsrätter har stigit med 11 procent och priset på villor med 5 procent i genomsnitt i riket. Den mest aktuella statistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus presenteras varje månad av Mäklarstatistik och baseras på ca 8 procent av de bostads affärer som genomförts via fastighetsmäklare och på försäljningspriset vid tidpunkten för kontraktsskrivningen. Eftersom all statistik är baserad på köpekontraktstillfället undanröjer Mäklar statistik de fördröjningar som sker mellan köpetillfället och tidpunkten för lagfart. Antalet försäljningar av bostäder och fritidshus minskade marginellt mellan 212 och 213. Diagram 13. Antalet sålda bostadsrätter, småhus och fritidshus Bostadsrätter Småhus Fritidshus Källa: SCB och Mäklarstatistik, underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. Sammantaget representerar försäljningarna stora värden. Uppskattningsvis uppgår värdet av överlåtelserna under 213 till 248 miljar d er kronor, varav värdet på bostadsrätter till ca 129 miljarder kronor enligt preliminära siffror från Mäklarstatistik och värdet på småhus till ca 17 miljarder kronor enligt SCB. Totalt är detta en ökning med en miljard kronor jämfört med 212. Värdet på de fritidshus som bytte ägare uppgick till ca 13 miljarder kronor. Jämfört med 212 har värdet av sålda småhus och fritidshus ökat något. 12 SCB, januari Mäklarstatistik ägs av Hemnet som i sin tur ägs av Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 14 Mäklarstatistik, årsstatistik för 213. Eftersom SCB har eftersläpning när det gäller statistiken av bostadsrätter har en uppskattning gjorts som bygger på Mäklarstatistiks uppgifter med antagandet att dessa utgör 8 procent ( bostadsrätter) av samtliga försäljningar. 14

15 Diagram 14. Värdet av sålda bostäder och fritidshus, (miljarder kronor) Bostadsrätter Småhus Fritidshus 2 Källa: SCB och Mäklarstatistik, underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. 15

16 Fastighetsmäklare förmedlar de flesta affärerna Andelen mäklade affärer ligger på fortsatt hög nivå. När det handlar om småhus så anlitas en mäklare i 91 procent av alla försäljningar 213. Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter. Med kunskap som bas informerar och vägleder fastighetsmäklaren både säljare och köpare genom hela affären och det skapar trygghet. Undantagsvis efterfrågas endast en viss begränsad del av en fastighetsmäklartjänst. Då handlar det ofta om säljare som har relativt omfattande egen kunskap och därför är mest intresserade av att betala för en viss del av det som normalt ingår i en fastighetsmäklares uppdrag. Ett grundkrav som ställs på fastighetsmäklare är att de besöker objekt som ska säljas. Enligt Värderingsdata som under många år följt upp samtliga villaförsäljningar så har andelen bostadsaffärer där mäklare anlitats successivt ökat från 77 procent 21 till 91 procent av försäljningarna 213. Denna trend pekar på större förtroende för fastighetsmäklarnas arbete och att deras expertkunskaper ger ett mervärde vid försäljningar. Enligt Värderingsdatas undersökningar får fastighetsmäklare även ut ett högre försäljningspris, sju procent högre, jämfört med en privat försäljning. Ju högre upp i prisstegen bostaden befinner sig desto mer lönar det sig att anlita en fastighetsmäklare. I storstadslänen anlitas fastighetsmäklare i större utsträckning än i övriga län. Diagram 15. Den mäklade marknadens andel, småhus, Privat Mäklad 77% 79% 81% 83% 84% 85% 86% 86% 88% 9% 9% 91% 91% 23% 21% 19% 18% 16% 15% 14% 14% 12% 1% 1% 9% 9% Källa: Värderingsdata, februari

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Nu gällande föreskrifter Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Förslag till nya föreskrifter Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Juridik. 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5.

Juridik. 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5. Juridik 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5. Kommande nyheter Juridik - 1???????? Penningtvätt ID kontroll sedan tidigare Vem ska

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-06-17 Dnr 426/2014 1 (46) Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Box 8307 104 20 STOCKHOLM Ansökan om stämning Kärande Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM Svarande 1. Swedbank Franchise AB, 556431-1016,

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ

TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ TOMT - SKÖTTNING - PRIS: 100 000:- PRISIDÉ Beskrivning På uppdrag av Falköpings kommun utbjudes fastigheten Falköping Sköttning 7:1 till försäljning. Markområdet utgörs till större delen av betesmark,

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund

Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1. 1. Bakgrund Tankar kring Svea hovrätts dom 2014-07-29, mål nr B 4377-14 Claude D Zacharias 1 1. Bakgrund Avgörandet handlar om en kommersiell fastighetsförmedling där mäklarens första förmedlingsuppdrag som företagsmäklare,

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Sol en målinriktad ramlag

Sol en målinriktad ramlag Sol en målinriktad ramlag Några rekvisit God kvalitet och säkerhet? Personal med lämplig utbildning och erfarenhet? KRAV Tillstånd får beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer