Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1"

Transkript

1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :1

2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 Förord Alla människor behöver en bostad. Därför är bostadsfrågor ett område som väcker intresse, engage mang och känslor hos de allra flesta. Vi förändrar och anpassar vårt boende flera gånger under vår livstid. Det kan till exempel vara för att möta en ny familjesituation eller för att studera eller arbeta på en annan ort. Att köpa eller sälja sin bostad är ofta en av livets viktigaste och största affärer. En fastighetsmäklare är experten som yrkesmässigt och professionellt förmedlar bostäder och andra fastigheter. Med kunskap och erfarenhet säkerställer fastighetsmäklare att både säljare och köpare kan känna sig trygga på bostadsmarknaden och att ägarbyten sker på ett smidigt och korrekt sätt. En väl fungerande bostadsmarknad är också en viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Fastighetsmäklare har därför en viktig roll att fylla, både för enskilda individer och för samhället i stort. Många vänder sig till Mäklarsamfundet med sitt intresse för bostadsmarknaden och söker information och fakta. Hur många fastighetsmäklare finns det? Vad krävs för att bli registrerad som mäklare? Hur många bostäder säljs? Och hur fungerar till synen? Intresset är stort och frågorna ställs från både allmänhet, myndigheter och media men också från verksamma fastighetsmäklare och studerande. För många är det ett drömyrke att vara fastighets mäklare, det är ett fritt och flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Men det är också ett arbete som kräver tillgänglighet, helgarbete och kunskap om vilka regler som gäller. Fastighetsmäklarens expertroll har blivit allt tydligare över åren genom successiva skärpningar av lagar, regler och ökad granskning. Rollen som fastighetsmäklare bygger på förtroende och utöver rent formella krav krävs ett genuint intresse av mötet med människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter i en bostads- eller fastighetsaffär. I rollen som fastighetsmäklare kommer man som regel nära de inblandade parterna och får både inblick i och förståelse för vad som påverkar och styr besluten i de enskilda fallen. Om Mäklarsamfundet Ingrid Eiken VD Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare och samlar över 8 procent av kåren. I denna rapport samlar vi aktuell fakta, information och nyckeltal. Vi vill härigenom medverka till att öka kunskapen och förståelsen för fastighetsmäklare och branschen samt möta det intresse som finns. Ingrid Eiken VD, Mäklarsamfundet April 214 2

3 Sammanfattning* I januari 214 fanns det 6 69 registrerade fastighetsmäklare vilket var ungefär lika många som 213. Den 1 april hade antalet minskat med ca 25 mäklare. Den 1 april var 84 procent av samtliga fastighetsmäklare medlemmar i Mäklarsamfundet. 56 procent av fastighetsmäklarna är män och 44 procent kvinnor var endast 17 procent kvinnor. Bland unga mäklare, under 3 år, är 6 procent kvinnor. Bland mäklare som är mellan 5 och 69 år så är andelen kvinnor 31 procent. Många trivs i yrket och har jobbat länge. 44 procent har arbetat som mäklare i tio år eller längre. Av dessa är 68 procent män och 32 procent kvinnor. Av de som lämnar yrket är 35 procent under 3 år och 68 procent av dessa är kvinnor. Fastighetsmäklare är experter som yrkesmässigt och professionellt förmedlar bostäder och andra fastigheter. Under 213 såldes ca 49 småhus, 9 villor och 9 fritidshus till ett samlat värde om ca 248 miljarder kronor. Mäklarnas marknad, totalt antal sålda objekt fördelat på antalet mäklare samma år, har minskat successivt sedan början av 2-talet då det var runt 3 objekt per mäklare och år. Motsvarande siffra 213 var 22 objekt. Andelen mäklade bostadsaffärer uppgår till 91 procent för småhus och de som anlitar en mäklare vid förmedlingen får 7 procent högre pris än de som säljer privat. 21 låg andelen mäklade affärer på 77 procent. Det färdigställdes fler bostäder 213 än 212. Flerbostadshus ökade med 16 procent i storstadsområdena och 12 procent i övriga riket. Småhusbyggandet har minskat med 12 procent. Ett ökat byggande skapar nödvändiga flyttkedjor som frigör bostäder. Bostadsmarknadsindex (BMI) för 213 ligger på 11. Ett sunt BMI ska ligga på mellan 2-25 så Sveriges BMI är lågt, även jämfört med våra nordiska grannländer. Det bästa med att vara fastighetsmäklare är att träffa människor och att ha ett fritt yrke med variation. Det sämsta är osäkerheten om den egna lönen och arbetstiderna. 64 procent har enbart provisionslön. Hälften av mäklarna har en lön i spannet kronor per år. 1 procent har en årsinkomst på 1 miljon kronor eller mer. Antalet nyutexaminerade fastighetsmäklare förväntas öka under 214. I vår är det ca 78 som utexamineras och av dessa är 62 procent kvinnor och 38 procent män. Det är många sökande på varje utbildningsplats. De senaste åren har flera utbildningar förlängts från två till tre år. Sannolikt kommer inte samtliga som utexamineras att registrera sig som fastighetsmäklare. Med högre utbildning minskar trösklarna till andra yrkesval. 8 procent av företagen i branschen har 1 4 anställda och bland Mäklarsamfundets medlemmar är ca 7 procent kedjeanslutna och 3 procent arbetar i fristående företag. Det pågår för närvarande en granskning hos Konkurrens verket om Swedbank Franchise förvärv av Svensk Fastighetsförmedling kan genomföras enligt reglerna i konkurrenslagen. Senast den 17 juni 214 väntas Konkurrens verkets beslut i detta ärende. Tillsyn och granskning bidrar till att skapa trygghet och förtroende. Köpare och säljare är som regel nöjda. Antalet anmälningar hos FMI mot mäklare utgör endast två promille av antalet förmedlingar. Antalet av FMI varnade fastighetsmäklare halverades och sjönk från 86 varningar 212 till 45 varningar 213. INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Fakta om fastighetsmäklare 4 2. Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden 3. Fastighetsmäklare, företagen och villkoren 4. Fastighetsmäklarna står under statlig tillsyn och granskning Mäklarsamfundet 25 Diagram- och tabellindex 27 Referenser 28 Litteraturtips 28 * Källhänvisningar till faktauppgifter finns i rapporten. 3

4 1. Fakta om fastighetsmäklare Fastighetsmäklare ett yrke med historia Fastighetsmäklare har som yrke att förmedla fastigheter. Det ställs höga krav på utbildning och den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). I rollen ligger i första hand att förmedla en försäljning, att knyta kontakt mellan säljare och köpare men också att bistå med rådgivning och avtalsskrivning för att ge parterna en trygg affär. En fastighetsmäklare ska enligt lagen vara opartisk i sin relation mellan säljare och köpare, och båda parter ska kunna lita på mäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. Fastighetsmäklarens uppdrag att förmedla en fastighet utgörs av ett förmedlingsuppdrag mellan säljaren (uppdragsgivaren) och fastighetsmäklaren. Mäklaren är personligen ansvarig för sitt förmedlingsarbete, så det är alltid mäklaren själv, och inte det företag där mäklaren är verksam, som är registrerad, ansvarig och som står under tillsyn av FMI. För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Yrket har en lång historia. Redan i antiken fanns mellanmän i form av mäklare eller förmedlare. I de regelsystem som funnits för mäklare har alltid ställts uttryckliga krav på yrkesutövarna att vara hederliga, opartiska och att inte själva driva handel och dessa tre krav gäller fortfarande 1. År 1947 infördes begreppet auktoriserad fastighetsmäklare och det var Sveriges handelskammare som utfärdade auktorisationen. Den infördes för att skapa ordning och för att visa att fastighetsmäklaren uppfyllde vissa krav på utbildning och praktik. Den var dock frivillig och inledningsvis var det endast ca 3 procent av mäklarkåren som begärde auktorisationen. Det var först 1984 som riksdagen beslöt om en tydligare lagreglering, lagen om fastighetsmäklare. Det blev då obligatoriskt att vara registrerad hos en myndighet (länsstyrelsen i det län man avsåg vara verksam) och det blev vid vite förbjudet att förmedla fastigheter utan utbildning och registrering. Lagen har därefter omarbetats vid ett par tillfällen, först 1995 och genom den nu gällande Fastighetsmäklarlagen, som började gälla den 1 juli 211. Riksdagen beslutade 1998 att grundutbildningen för att bli fastighetsmäklare skulle bli en tvåårig utbildning på högskolenivå, men på många högskolor har utbildningen förlängts till tre år. År 1995 tillkom Fastighetsmäklarnämnden som statlig tillsynsmyndighet och under 212 bytte denna myndighet namn till Fastighetsmäklarinspektionen. Läs mer: 1 Sveriges första författningsbestämmelse för mäklare är från 172-talet. Den följdes av en Mäklarordning som antogs 1853 och ändrades 1872 och

5 Antalet mäklare har ökat med 48 procent sedan 21 I Sverige fanns det 6 69 fastighetsmäklare i början av januari 214. Under 213 tillkom det 635 nya mäklare och 61 lämnade yrket. Under årets första månader har antalet minskat med cirka 25 personer. Intresset för att arbeta som fastighetsmäklare är stort. Antalet verksamma mäklare har ökat trendmässigt med undantag för några år i början på 2-talet. År 21 fanns det mäklare och sedan dess har antalet ökat till mäklare i början av januari 214. Därefter har antalet minskat med ca 25 personer. Det är en ökning med cirka 48 procent sedan 21. Mäklarsam fundet samlar idag över 8 procent av samtliga mäklare i branschen. Diagram 1. Antalet fastighetsmäklare, Samtliga fastighetsmäklare Medlemmar i Mäklarsamfundet Källa: FMI och Mäklarsamfundet. Första gången som yrkeskåren översteg 6 fastighetsmäklare var 27 men därefter har ökningstakten mattats av. Sedan 21 har antalet verksamma fastighetsmäklare varit förhållandevis konstant. Varje år förekommer det relativt omfattande förändringar beträffande in- och utflöden av fastighetsmäklare (nyregistreringar och avregistreringar). Under perioden ökade antalet mäklare med 783 personer som ett resultat av att mäklare nyregistrerades och avregistrerades. År 212 är första gången som det var fler mäklare som lämnade yrket än som sökte sig till yrket sedan 21. Totalt sett var det färre som lämnade yrket under 213 jämfört med 212. Under 212 minskade antalet mäklare med 46 personer och under 213 med 38 personer. Hur antalet mäklare kommer att förändras under 214 är för tidigt att säga. Att antalet mäklare minskat under årets första månader indikerar att antalet verksamma mäklare kan komma att kvarstå på en lägre nivå än 213. Diagram 2. Förändringar av in- och utflöde av fastighetsmäklare, Inflöde av mäklare Utflöde av mäklare Källa: FMI (antalet nyregistreringar och avregistreringar totalt, per år), 31 december Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den 31 december

6 Manlig dominans i yrket men kvinnornas andel ökar I januari 214 var 56 procent av fastighetsmäklarna män och 44 procent var kvinnor. Kvinnornas andel i branschen har ökat sedan mitten på 9-talet och kommer att fortsätta att öka om man beaktar hur fördelningen ser ut på högskolorna. Över åren har den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män inom fastighetsmäklaryrket planat ut. Under 213 var 56 procent av fastighetsmäklarna män och 44 procent var kvinnor. Så har det sett ut de senaste åren. I början på 9-talet var det däremot betydligt fler män än kvinnor som var verksamma som fastighetsmäklare och 1994 fanns det till exempel bara 17 procent kvinnor. Diagram 3. Utveckling av andelen kvinnor och män, Procent Män Kvinnor Källa: FMI 6

7 Åldersstrukturen bland fastighetsmäklare Åldersgruppen under 3 år utgörs till 6 procent av kvinnor och 4 procent av män. Bland de som är 5 år och äldre är fördelningen tvärt om. De flesta fastighetsmäklare, 5 procent, befinner sig i spannet 3-49 år och 54 procent av dessa är män och 46 procent är kvinnor. 27 procent av de verksamma mäklarna är i åldersgruppen 5-69 år. I denna grupp är 31 procent kvinnor och 69 procent är män. Ett fåtal mäklare, 3 procent, är 7 år eller äldre och av dessa är endast 11 procent kvinnor och 89 procent män. 21 procent av fastighetsmäklarna är under 3 år och av dessa är 6 procent kvinnor och 4 procent män. 3 Diagram 4. Åldersstruktur bland fastighetsmäklare, 213. Antal. 35 5% % 27% Kvinnor Män 1 5 Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre 3% Källa: FMI (februari 214). Diagram 5. Kvinnor och män i olika åldersgrupper, 213. Procent. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 11% 31% 46% 6% 89% 69% 54% 4% Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre Kvinnor Män Källa: FMI (februari 214). 3 Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), februari

8 Många har lång erfarenhet som fastighetsmäklare Bland de fastighetsmäklare som varit verksamma bara några få år dominerar kvinnorna och de flesta är unga. Mäklarsamfundets medlemsundersökning 4 följer bland annat upp hur ålders- och könsfördelningen ser ut i relation till hur många år man har varit verksam som fastighetsmäklare. Den senaste medlemsundersökningen 213 visar att majoriteten, 44 procent, har arbetat som fastighets mäklare i tio år eller längre och bland dessa är 68 procent män och 32 procent kvinnor, vilket tyder på en liten ökning av andelen kvinnor jämfört med 212. Drygt 2 procent av yrkeskåren har varit verksamma upp till tre år. I denna grupp är 59 procent kvinnor och 41 procent män. De flesta, 68 procent, är under 3 år. 35 procent av fastighetsmäklarna har varit verksamma 4 1 år och här är könsfördelningen i det närmaste jämn. I denna grupp är 32 procent under 3 år. Tabell 1. Antal år som fastighetsmäklare. Procent. Antal år som mäklare Total andel mäklare Varav Kvinnor Män 1 år + 44% 32% 68% % 49% 51% -3 21% 59% 41% Källa: Mäklarsamfundet 213, medlemsundersökning. En tredjedel av de som slutar är 3 år eller yngre Av de som lämnar branschen är 35 procent under 3 år och 68 procent av dessa är kvinnor. Mäklarsamfundet har analyserat den grupp som lämnade yrket (avregistrerade sig) under perioden 28 till Totalt var det mäklare som avregistrerade sig under dessa år och av dem var fördelningen jämn mellan kvinnor och män (ca 5 procent vardera). Medelåldern för samtliga mäklare som avregistrerades under perioden var 45 år. 35 procent av dem som slutade under perioden var 3 år eller yngre. En majoritet av dessa var kvinnor, hela 68 procent. Denna bild jämnas ut i åldrarna år där 53 procent var kvinnor och 47 procent var män. Av antalet avregistrerade mäklare mellan 5 69 år var andelen män 69 procent. Fler mäklare i yngre åldersgrupper avregistrerade sig. Av de som lämnade yrket mellan var 68 procent yngre än 49 år. Det ger en signal om att det kan ta några år att etablera sig som fastighetsmäklare men när detta väl skett så märks det i form av att färre lämnar yrket. Orsakerna till att fastighetsmäklare avregistreras varierar men de allra flesta, 66 procent, väljer självmant att avregistreras på egen begäran. Totalt avregistrerades 586 mäklare under 213 varav 388 var på egen begäran. 33 procent blev avregistrerade på grund av annullerad försäkring eller obetald årsavgift och många av dessa registreras på nytt när försäkringen återupptas. Fyra stycken mäklare fick sin registrering återkallad till följd av tillsyn efter anmälan eller tillsyn initierad av FMI. Diagram 6. Antal avregistreringar, kvinnor och män, ålder, Antal och procent % % 69% Män Kvinnor 4 68% 53% 2 31% 85% Upp till 3 år år 5-69 år 7 år eller äldre Källa: FMI, registerutdrag Mäklarsamfundet, medlemsundersökning genomförd november 213. Baseras på 1332 svarande fastighetsmäklare. 5 FMI, registerutdrag mars

9 Det krävs både teoretisk utbildning och praktik För att kunna arbeta som fastighetsmäklare krävs både teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Därefter ansöker man personligen om registrering hos FMI som beviljar ansökningar. Vilka universitet och högskolor som erbjuder relevant utbildning varierar från tid till annan. För närvarande kan man studera vid följande universitet och högskolor: Malmö, Gävle, KTH, Halmstad, Karlstad, Högskolan Väst och Luleå 6. Fastighetsutbildningen vid Borås högskola har inte påbörjat några nya kurser sedan 212. Den teoretiska delen i utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 12 högskolepoäng fördelade på kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering. Dessutom krävs tio veckors praktik. Därutöver måste en fördjupning eller breddning göras inom något av de nämnda kunskapsområdena eller nationalekonomi. Praktikperioden för fastighetsmäklare är inte studiemedelsberättigad i motsats till förhållandet för många andra utbildningar med krav på praktik. För många blivande fastighetsmäklare innebär praktikperioden en ekonomisk påfrestning då den inte sällan genomförs med ringa eller helt utan ersättning. Förväntad utveckling av antalet fastighetsmäklare de kommande åren Antalet nyutexaminerade förväntas öka under 214. Sedan 21 har det tagits in mellan 6-8 elever per år till de olika programmen på höstterminerna 7. Söktrycket har under flera år varit högt, mellan 6 och 19 sökande per plats är inte ovanligt. Det är genomgående fler kvinnor än män som söker. Kvinnornas andel ökade kraftigt mellan 21 och 211 och har minskat något de senaste två åren. Våren 212 fick branschen ett nytillskott av ca 7 personer som hade lagt grund för att kunna söka en registrering till fastighetsmäklare 8. Av dessa var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Nytillskottet minskade något under våren 213 till ca 68 personer. Prognosen för våren 214 är att ca 78 kommer att utexamineras, varav 62 procent kvinnor och 38 procent män. Minskningen 213 och ökningen 214 kan förklaras med att många utbildningar har förlängst från två till tre år. Sifforna tar inte hänsyn till att det sker avhopp eller att utexaminerade studenter inte registrerar sig till fastighetsmäklare. Diagram 7. Antalet antagna till fastighetsmäklarutbildningar Diagram 8. Förväntad utveckling av antalet utexaminerade från fastighetsmäklarutbildningar % 45% 41% % 55% 59% Antal antagna Kvinnor Män Kvinnor Män Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. 6 SLU har även påbyggnadskurser för förmedling och värdering av skogs- och jordbruksfastigheter som avser 3 hp vardera. 7 Statistik och information om de olika linjerna finns på respektive universitet och högskola, på UHR och hos FMI. 8 Ansökan om registrering lämnas in och prövas individuellt av FMI, som kontrollerar och godkänner ansökan. Registrering förutsätter också genomförd praktik på 1 veckor. 9

10 Det finns inte någon reglerad pensionsålder för fastighetsmäklare och många trivs med sitt yrke och fortsätter arbeta i hög ålder. I februari 214 fanns det 169 mäklare som var 7 år eller äldre vilket motsvarar tre procent av mäklarna i branschen. Omkring 2 fastighetsmäklare är 5 år eller äldre. De kommande pensions avgångarna kommer att påverka könsfördelningen i branschen och ge en ökad andel kvinnor. Fastighetsmäklarassistenter är assistenter med specifika kunskaper Sedan slutet av 199-talet finns en kvalificerad assistentutbildning som är anpassad specifikt för mäklar branschen. Utbildningen genomförs av Mäklarsamfundet och sedan starten har ca 1 5 fastighetsmäklarassistenter utbildats. Under 213 utbildade Mäklarsamfundet cirka 1 personer till fastighetsmäklarassistenter, och lika många kommer att utbildas under 214. Utbildningen är ensam i sitt slag i Sverige och motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskole status. Det innebär att man efter genomgången utbildning ska ha fått förståelse för och kunna stödja fastighetsmäklaren med många av arbetsuppgifterna i en mäklartjänst. Utbildningen pågår under cirka sju månader och omfattar ett antal moduler där internatbaserad handledning varvas med självstudier. Läs mer om fastighetsmäklarassistentutbildningen på Mäklarsamfundets hemsida. 1

11 2. Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden Bostadsbestånd i förändring Det finns ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige och 64 procent av dessa är privatägda. Bostadsbeståndet ökade med 6,5 procent mellan 2 och 212 vilket är lågt jämfört med många andra länder och med hänsyn till befolkningsförändringarna. Statistik över hur många bostäder det finns i Sverige presenteras årligen av SCB 9. Den mest aktuella statistik en avser 212 och då fanns det 4,5 miljoner bostäder i Sverige. Drygt 2,9 miljoner av dessa, 64 procent, var privatägda, dvs bostadsrätter och småhus. Övriga bostäder är hyresrätter i olika former. Diagram 9. Bostadsbeståndets fördelning, Småhus Bostadsrätter Hyresrätter 5 Källa: SCB Det totala bostadsbeståndet ökade med ca 278 bostäder mellan 2 och 212 vilket motsvarar en ökning med 6,5 procent. Balansen mellan de olika upplåtelseformerna har samtidigt förändrats. Till exempel har antalet hyresrätter minskat och antalet bostadsrätter ökat i flerbostadshusen. Ökningen är ett resultat av att många hyresrätter ombildats till bostadsrätter kombinerat med att det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Sedan år 2 har ca 16 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 115 i Stockholms län 1. Mellan ökade det ägda beståndet med ca 354 bostäder vilket är en ökning med ca 14 procent. Läs mer: 9 SCB presenterar statistik för helåret först i maj eller juni året efter. 1 SCB, 31 december

12 Diagram 1. Bostadsbeståndets förändring, Småhus Bostadsrätter Hyresrätter 5 Källa: SCB Diagram 11. Utveckling av Sveriges bostadsbestånd efter ägandeform, Hyresrätter Privat bestånd Källa: SCB Småhus är den vanligaste bostadsformen Hälften av Sveriges befolkning bor i ägda småhus. Därmed är småhus den vanligaste bostadsformen och dessa är framförallt äganderätter. Avgörande faktorer för valet av hur vi bor är ålder, hushållets storlek, ekonomi, samt hur bostadsbeståndet ser ut där vi väljer att bo. 11 I praktiken bor sex av tio personer i ägd bostad. Fler skulle dock vilja äga sitt boende. Enligt undersökningar som Demoskop gör på uppdrag av SEB önskar ca nio av tio att bo i ägt boende. Undersökningen gjord i februari 214 visade att 65 procent vill bo i villa/radhus, 22 procent vill bo i bostadsrätt och övriga 2 procent vill bo i hyresrätt. Jämfört med undersökningen ett år tillbaka betyder det att andelen som vill bo i bostadsrätt ökat med 4 procentenheter och andelen som vill bo i hyresrätt har sjunkit med 1 procentenheter. 11 SCB Välfärd 1/

13 Det byggs för lite nya bostäder Bostadsmarknadsindex (BMI) är ett index som tagits fram av Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier. Bostadsmarknadsindexet är ett sammanvägt mått mellan antalet färdigställda bostäder och befolkningsförändringen samt omsättningen av småhus och bostadsrätter i förhållande till beståndet. Genomförda mätningar visar att Sveriges BMI sticker ut genom att genomgående ligga på en låg nivå och lägre än hos våra nordiska grannar. Det visar att bostadsbyggandet inte håller takten i förhållande till de befolkningsförändringar som sker. Ett sunt BMI ska ligga på mellan 2 och 25 och Sveriges BMI låg 213 på 11. Ett ökat byggande skapar flyttkedjor som frigör bostäder och ökar möjligheten för fler unga vuxna att få tillträde på bostadsmarknaden. Det ökar även möjligheten att röra sig inom det befintliga beståndet. Diagram 12. Antal färdigställda bostäder i Sverige Småhus Flerbostadshus 1 Källa: SCB Enligt preliminära siffror från SCB färdigställdes nya bostäder under 213 i hela landet. Svagast utveckling under de senaste åren uppvisar nybyggnationen av småhus som bromsade in med 12 procent 213 jämfört med 212 i riket. I storstäderna låg småhusbyggandet oförändrat mellan dessa år, och i övriga riket minskade byggandet med 19 procent. Nybyggnationen av flerbostadshus har ökat med 14 procent i hela riket och med 16 procent i storstadsområdena. Totalt för alla småhus och flerbostadshus har nybyggnationen ökat med 8 procent i hela landet jämfört med 212. Under 213 ökade nybyggandet av bostäder med 12 procent i stor stadsområdena, men i övriga riket har bostadsbyggandet minskat med två procent. Tabell 2. Förändring av nybyggandet av bostäder 213 jämfört med Alla bostäder Småhus Flerbostadshus Riket totalt 8 % -12 % 14 % Storstadsområdena 12 % % 16 % Övriga riket -2 % -19 % 12 % Källa: SCB 13

14 Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter Under 213 såldes ca 49 småhus och ca 9 bostadsrätter. Det är en något lägre nivå jämfört med 212. I de flesta bostadsaffärer anlitas en fastighetsmäklare för att genomföra förmedlingen. Fastighetsmäklarens yrke är kopplat till hur män niskor ordnar med sitt boende och hur boendet förändras över åren. Människor kommer i kontakt med fastighetsmäklare när de är på väg att göra sitt livs kanske största affär, nämligen att köpa eller sälja sitt boende. De vanligaste skälen till att flytta är flytt från föräldrahemmet, familje bildning, separation och byte till större eller mindre bostad på grund av förändring av hushållets storlek. Starka skäl att flytta kan också handla om att studera på en annan ort eller till följd av förändringar av arbets situationen. I genomsnitt flyttar vi i Sverige tio till elva gånger under vår livstid enligt en undersökning från SCB 211. Försäljningen av småhus ökade fram till 27 och har sedan minskat. 213 låg antalet sålda småhus på ungefär samma nivå som 2. Försäljningen av bostadsrätter har successivt ökat under hela 2-talet och 213 såldes ca 24 procent fler bostadsrätter än 2. Under 213 har antalet sålda bostadsrätter minskat marginellt jämfört med 212. Under 213 såldes det småhus och 9 8 fritidshus enligt SCB 12. Statistik för bostadsrätter från SCB för 213 är inte presenterad ännu. Enligt prognos baserad på Svensk Mäklarstatistiks 13 statistik såldes det uppskattningsvis 9 14 bostadsrätter under 213. Priset på bostadsrätter har stigit med 11 procent och priset på villor med 5 procent i genomsnitt i riket. Den mest aktuella statistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus presenteras varje månad av Mäklarstatistik och baseras på ca 8 procent av de bostads affärer som genomförts via fastighetsmäklare och på försäljningspriset vid tidpunkten för kontraktsskrivningen. Eftersom all statistik är baserad på köpekontraktstillfället undanröjer Mäklar statistik de fördröjningar som sker mellan köpetillfället och tidpunkten för lagfart. Antalet försäljningar av bostäder och fritidshus minskade marginellt mellan 212 och 213. Diagram 13. Antalet sålda bostadsrätter, småhus och fritidshus Bostadsrätter Småhus Fritidshus Källa: SCB och Mäklarstatistik, underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. Sammantaget representerar försäljningarna stora värden. Uppskattningsvis uppgår värdet av överlåtelserna under 213 till 248 miljar d er kronor, varav värdet på bostadsrätter till ca 129 miljarder kronor enligt preliminära siffror från Mäklarstatistik och värdet på småhus till ca 17 miljarder kronor enligt SCB. Totalt är detta en ökning med en miljard kronor jämfört med 212. Värdet på de fritidshus som bytte ägare uppgick till ca 13 miljarder kronor. Jämfört med 212 har värdet av sålda småhus och fritidshus ökat något. 12 SCB, januari Mäklarstatistik ägs av Hemnet som i sin tur ägs av Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 14 Mäklarstatistik, årsstatistik för 213. Eftersom SCB har eftersläpning när det gäller statistiken av bostadsrätter har en uppskattning gjorts som bygger på Mäklarstatistiks uppgifter med antagandet att dessa utgör 8 procent ( bostadsrätter) av samtliga försäljningar. 14

15 Diagram 14. Värdet av sålda bostäder och fritidshus, (miljarder kronor) Bostadsrätter Småhus Fritidshus 2 Källa: SCB och Mäklarstatistik, underlag bearbetat av Mäklarsamfundet. 15

16 Fastighetsmäklare förmedlar de flesta affärerna Andelen mäklade affärer ligger på fortsatt hög nivå. När det handlar om småhus så anlitas en mäklare i 91 procent av alla försäljningar 213. Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter. Med kunskap som bas informerar och vägleder fastighetsmäklaren både säljare och köpare genom hela affären och det skapar trygghet. Undantagsvis efterfrågas endast en viss begränsad del av en fastighetsmäklartjänst. Då handlar det ofta om säljare som har relativt omfattande egen kunskap och därför är mest intresserade av att betala för en viss del av det som normalt ingår i en fastighetsmäklares uppdrag. Ett grundkrav som ställs på fastighetsmäklare är att de besöker objekt som ska säljas. Enligt Värderingsdata som under många år följt upp samtliga villaförsäljningar så har andelen bostadsaffärer där mäklare anlitats successivt ökat från 77 procent 21 till 91 procent av försäljningarna 213. Denna trend pekar på större förtroende för fastighetsmäklarnas arbete och att deras expertkunskaper ger ett mervärde vid försäljningar. Enligt Värderingsdatas undersökningar får fastighetsmäklare även ut ett högre försäljningspris, sju procent högre, jämfört med en privat försäljning. Ju högre upp i prisstegen bostaden befinner sig desto mer lönar det sig att anlita en fastighetsmäklare. I storstadslänen anlitas fastighetsmäklare i större utsträckning än i övriga län. Diagram 15. Den mäklade marknadens andel, småhus, Privat Mäklad 77% 79% 81% 83% 84% 85% 86% 86% 88% 9% 9% 91% 91% 23% 21% 19% 18% 16% 15% 14% 14% 12% 1% 1% 9% 9% Källa: Värderingsdata, februari

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet

Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun. Boendet Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun Boendet Maj 2014 Planeringsförutsättningar för Sundsvalls kommun - ej politiskt antagna Planeringsförutsättningarna är sammanställda av arbetsgruppen för

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27

Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 Fastighetsmäklarnämnden förutsättningar för omlokalisering till Härnösand 2002:27 MISSIV DATUM DIARIENR 2002-12-18 2002/338-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-08-29 Ju2002/6114/KO Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:2 2002-02-01 Dnr C 20/00 KÄRANDE Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, 802004-7240, Box 1487, 171 28 SOLNA Ombud: advokaten Thomas Carlén-Wendels, Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem

Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem Reformering av fastighetsmäklarbranschens värdeleveranssystem En bransch i förändring Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats i ekonomistyrning, HT 2008 Handledare: Christian Ax Författare: Henrik

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer