Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering som fastighetsmäklare i Sverige"

Transkript

1 Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz och som vill ansöka om registrering som fastighetsmäklare i Sverige. De bestämmelser som ligger till grund för informationen är 5 och 6 fastighetsmäklarlagen (2011:666), fastighetsmäklarförordningen (2011:668) samt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:3) om registrering som fastighetsmäklare. Dessa författningar kan du hitta på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats under fliken Regler. Allmänt om registreringen Olika slag av registreringar Registreringen kan avse alla de förmedlingsobjekt som anges i 1 fastighetsmäklarlagen (fullständig registrering) eller endast förmedling av hyresrätter (registrering för hyresförmedlare). Registreringen kan gälla för en obegränsad tid eller för ett år (registrering för tillfällig verksamhet). Det finns ett särskilt faktablad om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige, där du kan läsa mer om detta. Krav på utbildning För fullständig registrering krävs högskoleutbildning som omfattar minst 120 högskolepoäng vars innehåll uppfyller de krav som framgår av bilagan till föreskrifterna och minst tio veckors handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare i Sverige. För registrering som hyresförmedlare är det enda utbildningskravet minst tio veckors handledd praktik hos en registrerad Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. Myndigheten ger ut faktablad som du hittar under rubrikerna Konsument, Fastighetsmäklare, Student och Press. Faktabladen kan beställas hos Fastighetsmäklarinspektionen eller hämtas på myndighetens webbplats. POSTADRESS Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS Fleminggatan 20 TELEFON VX TELEFAX E-POST WEBBPLATS FMI.2014: ver

2 fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter. Den som arbetar som fastighetsmäklare i ett annat EES land eller Schweiz kan få sina yrkeskvalifikationer erkända vid en ansökan om registrering som fastighetsmäklare i Sverige. Tillgodoräknande av utländska yrkeskvalifikationer Det kan finnas möjlighet för den som har en utländsk fastighetsmäklarutbildning eller annan utländsk utbildning att få tillgodoräkna sig denna som en del av den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Tillgodoräknandet görs i så fall av ett universitet eller en högskola som har bedömt att den utländska utbildningen motsvarar något eller några av de ämnen som ingår i den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Fastighetsmäklarinspektionen gör inga sådana bedömningar och kan inte heller lämna upplysningar om universitetens eller högskolornas prövning av sådana frågor. Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer Sverige erkänner vissa utländska yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en EES-stat eller Schweiz. Hur de utländska yrkeskvalifikationerna bedöms beror på om fastighetsmäklaryrket är reglerat eller inte i medlemsstaten, dvs. om det finns bestämda krav eller inte för att arbeta som fastighetsmäklare i den staten. Även om de utländska yrkeskvalifikationerna erkänns kan Fastighetsmäklarinspektionen vid ansökan om fullständig registrering ändå kräva att den sökande genomgår ett lämplighetsprov (läs mer om detta under rubriken Lämplighetsprov ). Fullständig registrering Den som ansöker om fullständig registrering ska anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning under följande förutsättningar. Fastighetsmäklaryrket är reglerat Om fastighetsmäklaryrket är reglerat i en EES-stat eller i Schweiz erkänns de yrkeskvalifikationer som framgår av ett sådant kompetensbevis som krävs få arbeta som fastighetsmäklare i den staten. Fastighetsmäklaryrket är inte reglerat Om fastighetsmäklaryrket inte är reglerat erkänns följande två former av yrkeskvalifikationer från en EES-stat eller Schweiz. FMI, Juli 2014: ver

3 Två års yrkesverksamhet som fastighetsmäklare på heltid under de senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat eller i Schweiz och att sökanden kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en utbildning på lägst gymnasial nivå i en EES-stat eller i Schweiz som förberett sökanden för fastighetsmäklaryrket. Ett bevis på att mäklaren har genomgått en reglerad utbildning till fastighetsmäklare på lägst gymnasial nivå om minst ett år i en EES-stat eller i Schweiz. Registrering för hyresförmedlare Följande två former av utländska yrkeskvalifikationer uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning för registrering som hyresförmedlare. Det kompetensbevis som krävs för att få arbeta som hyresförmedlare i en EES-stat eller Schweiz. Styrkta kvalifikationer som hyresförmedlare som har förvärvats i en EESstat eller i Schweiz. Handlingar om yrkeskvalifikationer som ska bifogas en ansökan Bevis om utländska yrkeskvalifikationer vid fullständig registrering Den som ansöker om fullständig registrering, och som åberopar utländska yrkeskvalifikationer som grund för att han eller hon uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning, ska till sin ansökan foga ett bevis eller intyg där yrkeskvalifikationerna framgår. Beviset eller intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller en behörig yrkesorganisation i det land där sökanden förvärvat sin utbildning eller annan kompetens. Beviset eller intyget om att sökanden uppfyller kravet på att utöva yrket fastighetsmäklare kan också vara utfärdat av den arbetsgivare hos vilken mäklaren har utövat yrket. Bevis om utländska yrkeskvalifikationer vid registrering för hyresförmedlare Den som ansöker om registrering för hyresförmedlare, och som åberopar utländska yrkeskvalifikationer som grund för att han eller hon uppfyller kravet på FMI, Juli 2014: ver

4 tillfredsställande utbildning, ska till sin ansökan foga ett bevis eller intyg där yrkeskvalifikationerna framgår. Beviset eller intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller en behörig yrkesorganisation i det land där sökanden förvärvat sin utbildning eller annan kompetens. Beviset eller intyget om att sökanden uppfyller kravet på förvärvade kvalifikationer kan också vara utfärdat av den arbetsgivare hos vilken mäklaren har utövat yrket. Bevis om att sökanden inte har yrkesförbud Den som vill åberopa utländska yrkeskvalifikationer från en stat där fastighetsmäklaryrket är reglerat ska till ansökningen foga ett bevis eller intyg om att han eller hon inte har förbjudits att utöva yrket i den staten på grund av grav yrkesmässig försummelse eller brottslig handling. Beviset eller intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller en erkänd yrkesorganisation i det landet. Beviset får vid tidpunkten för ansökningen inte vara äldre än tre månader. Lämplighetsprov Fastighetsmäklarinspektionen prövar i varje särskilt fall om det krävs att en sökande som uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning ska genomgå ett lämplighetsprov. Ett sådant lämplighetsprov ska omfatta den juridik som anges i punkterna 1 4 i bilagan till Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare och som den sökande saknar. Bevis om att en sökande med godkänt resultat har genomgått lämplighetsprovet utgörs av ett intyg från ett universitet eller en högskola med offentlig huvudman eller hos en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina. Det kan också utgöras av ett intyg från en lärare i en kurs hos en sådan utbildningsanordnare, vilken omfattar den juridik som den sökande saknar. För närmare information om lämplighetsprov kontakta någon av följande. Högskolan i Gävle; kontaktperson Jonas Molin ( ). Högskolan erbjuder sig att ge lämplighetsprov som en uppdragsutbildning till dem som av Fastighetsmäklarinspektionen fått besked om att de måste komplettera sin ansökan med ett lämplighetsprov. Erbjudandet gäller således endast dem som har eller kommer att få anställning på ett företag och under förutsättning att det skrivs ett avtal med företaget. FMI, Juli 2014: ver

5 Malmö högskola, kontaktperson Katja Lundquist (tfn: ). Högskolan erbjuder lämplighetsprov som en uppdragsutbildning. Erbjudandet gäller således endast dem som har eller kommer att få anställning på ett företag och under förutsättning att det skrivs ett avtal om lämplighetsprovet med företaget. Lars Tegelberg, enskild examinator (tfn: ). Om du önskar allmän information om lämplighetsprov kan du även kontakta Fastighetsmäklarinspektionen på telefonnummer eller via e-post: Övriga krav för rätten till registrering För den som åberopar utländska yrkeskvalifikationer gäller i övrigt samma krav som för den söker registrering med stöd av svensk utbildning. Den som ansöker om registrering ska vara minst 18 år, får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken, ska ha en ansvarsförsäkring för fastighetsmäklare, ska ha för avsikt att vara yrkesverksam som fastighetsmäklare och ska vara redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare. Handlingar som ska bifogas en ansökan beträffande dessa övriga krav Av den som är bosatt i Sverige Bevis om att en sökande inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken som är utfärdat av överförmyndaren i den kommun där sökanden är folkbokförd vid tidpunkten för ansökan om registrering. Beviset får vid ansökningen inte vara äldre än en månad. Bevis om att sökanden har en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan drabba honom eller henne om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Ett sådant bevis om försäkring kan utgöras av ett intyg från försäkringsbolaget som kan ha exempelvis följande lydelse: Härmed intygas att (mäklarens namn och personnummer) har en sådan ansvarsförsäkring som anges i 6 2 fastighetsmäklarlagen jämförd med 20 fastighetsmäklarförordningen. Av intyget ska det framgå om ansvarsförsäkringen gäller för fullständig registrering eller om den gäller för registrering för hyresförmedlare. FMI, Juli 2014: ver

6 Av den som inte är bosatt i Sverige Bevis om att den sökande inte är underårig utgörs av ett intyg från en behörig myndighet eller av ett annat officiellt dokument där sökandens ålder framgår. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Bevis om att den sökande inte är försatt i konkurs utgörs av ett dokument från en behörig myndighet eller ett annat officiellt organ i det land där sökanden är bosatt som visar att sökanden inte är försatt i konkurs i det landet. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Bevis om att den sökande inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken utgörs av ett bevis om det som är utfärdat av överförmyndaren för Stockholms kommun. Beviset får inte vara äldre än en månad. Bevis om att den sökande inte har näringsförbud utgörs av ett dokument från en behörig myndighet eller ett annat officiellt organ i det land där sökanden är bosatt som visar att sökanden inte har näringsförbud i det landet. Beviset får inte vara äldre än tre månader. Bevis om att en sökande har en sådan försäkring som avses i 6 2 fastighetsmäklarlagen jämförd med 20 fastighetsmäklarförordningen utgörs av ett intyg från försäkringsbolaget. I intyget ska den sökandes namn samt personnummer eller samordningsnummer vara angivet. Dessutom ska det framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare. Ansökan om registrering En ansökan om registrering kan göras antingen via Direktansökan på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats eller genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka den till inspektionen med post. Vid en direktansökan måste nödvändiga bevis och intyg skickas med post. Observera att en direktansökan endast kan göras av den som har ett svenskt personnummer. I ansökan ska anges om registrering söks för förmedling av alla de förmedlingsobjekt som anges i 1 fastighetsmäklarlagen (fullständig registrering) eller endast förmedling av hyresrätter (registrering för hyresförmedlare). Av ansökan ska också framgå att den sökande har för avsikt att vara verksam som fastighetsmäklare. Språket i ansökan och bifogade handlingar Bevisen och intygen ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Även sådana handlingar på engelska kan godtas. FMI, Juli 2014: ver

7 Ansökningsavgift Samtidigt med ansökan om registrering ska en ansökningsavgift betalas. Avgiften är kr. Den ska betalas in till Bankgiro konto Ansökningen kommer inte att behandlas förrän ansökningsavgiften har kommit in till Fastighetsmäklarinspektionen. FMI, Juli 2014: ver

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund

Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund Anvisningar för ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund 1. Allmänt 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM INTRÄDE I SVERIGES ADVOKATSAMFUND 1. ALLMÄNT 1.1 Stadgarna Regler om antagande av ledamot finns i 3 Advokatsamfundets stadgar, som fick sin nuvarande lydelse genom de ändringar

Läs mer

Om försäkringsförmedling

Om försäkringsförmedling Om försäkringsförmedling [Uppdaterad 2008-01-05] Från och med den 1 juli 2005 gäller lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405). Lagen bygger på ett EG-direktiv (2002/92/EG). Den ersätter försäkringsmäklarlagen

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientsäkerhetsförordning; utfärdad den 18 november 2010. SFS 2010:1369 Utkom från trycket den 3 december 2010 Regeringen föreskriver 1 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å=

dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= = dçç=íê~åëä~íçêëëéç= s ÖäÉÇåáåÖ= Ñ ê=~ìâíçêáëéê~çé=íê~åëä~íçêéê= = = k êáåöëê ííëäáö~=äóê å= 10-12-02 h~ãã~êâçääéöáéí = = 1(20) Innehåll 1 Förord...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Bestämmelser...3

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning BESLUT 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 Mikael.Herjevik@uk-ambetet.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS

HANDBOK FÖR DEN GENERELLA ORDNINGEN FÖR ERKÄNNANDE AV EXAMENSBEVIS EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD Inre marknaden FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR, LAGREGLERAD YRKESVERKSAMHET SAMT POSTTJÄNSTER Yrkesverksamhet som är lagreglerad beträffande kvalifikationer MARKT/D/8327/2001-SV Orig.:

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2004

God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2004 God tolksed Vägledning för auktoriserade tolkar 2004 1 (17) Innehåll 1 Inledning...2 2 Tolkens uppgift...3 2.1 Tolk- och translatorsförordningen...3 2.2 Kammarkollegiets tolkföreskrifter...3 3 Jäv, tystnadsplikt

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN

KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT TILLSTÅND) FRÅN HANINGE KOMMUN Uppdaterad senast 10 december 2009 Dnr: 28/2009 Aktbil: 2 Kansliet Jonathan Peduru-Aratchi KRAV SOM HAR UTVÄRDERATS I DOKUMENTET ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM SERVERINGSTILLSTÅND (VARAKTIGT OCH TILLFÄLLIGT

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer