Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument"

Transkript

1 BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Krav på registrering Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Det gäller dock inte för advokater och inte heller för sådana fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbart 1. kommunal förmedling av hyresrätter, 2. vederlagsfri förmedling av hyresrätter till personer inskrivna vid ett universitet eller en högskola, 3. förmedling av hyresrätter för fritidsändamål, 4. förmedling av hyresrätter till lokaler, eller 5. förmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor. Vad innebär fastighetsförmedling? Fastighetsförmedling innebär att en mäklare har fått i uppdrag att finna och sammanföra parter som vill sälja eller köpa resp. hyra ut eller hyra ett objekt. Om en mäklare anlitas bara för enstaka moment i en överlåtelse (t.ex. att utforma köpehandlingarna) är det inte fråga om fastighetsförmedling. Mäklaren är en opartisk mellanman Det är vanligtvis säljaren som anlitar en fastighetsmäklare för att få hjälp med att hitta en köpare och med försäljningen. Men det är naturligtvis inget som hindrar att en köpare anlitar en mäklare, även om det är mindre vanligt. FMN, MAJ

2 Oavsett vem det är som anlitat mäklaren skall mäklaren fungera som en opartisk mellanman. Mäklaren skall under förmedlingsarbetet tillvarata både säljarens och köparens intresse. När det gäller rent affärsmässiga överväganden, prisfrågor och liknande är det emellertid naturligt att mäklaren tar större hänsyn till sin uppdragsgivare. Uppdragsavtalet När en fastighetsmäklare åtar sig ett förmedlingsuppdrag skall ett skriftligt uppdragsavtal upprättas mellan mäklaren och uppdragsgivaren. Fastighetsförmedlingens olika moment I fastighetsförmedlingen ingår även att mäklaren utför olika moment före eller i samband med en överlåtelse. Normalt ingår i fastighetsförmedlingen att besöka och värdera objektet, s.k. intag, att kontrollera vem som äger objektet liksom vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar det, att upprätta en objektsbeskrivning och att marknadsföra objektet, att genomföra visningar, att ta emot bud och föra diskussioner med spekulanter, att göra en beräkning av boendekostnaderna för köparen, en s.k. boendekostnadskalkyl, att upprätta köpehandlingar och att hjälpa köparen att söka lagfart eller medlemskap i bostadsrättsförening om köparen så önskar. Objektsbeskrivningen Mäklaren skall före överlåtelsen ge köparen en skriftlig beskrivning av objektet. Den skall innehålla uppgifter om vem som äger objektet, samt om vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar det. Den skall också innehålla uppgifter om fastighetsbeteckning, taxeringsvärde och areal samt om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Boendekostnadskalkylen Mäklaren skall innan köpekontraktet skrivs under ge köparen en skriftlig beräkning av dennes blivande boendekostnader. Uppgifter om fastighetens skick Mäklaren utför ingen besiktning av fastigheten och har ingen skyldighet att undersöka fastigheten närmare. Det är säljaren som lämnar uppgifter om fastighetens storlek och skick. Mäklaren är dock skyldig att upplysa om sådana fel som han känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom tidigare försäljning av liknande hus eller sin allmänna sakkunskap. Fel som är uppenbara för den som beser fastigheten behöver mäklaren inte upplysa om. FMN, MAJ

3 Enbart fysiska personer kan åta sig ett förmedlingsuppdrag Det är alltid en enskild mäklare som personligen ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med lag och god fastighetsmäklarsed. Även om uppdragsgivaren vänder sig till ett mäklarföretag är det en bestämd mäklare och inte företaget som skall åta sig förmedlingsuppdraget. Uppdraget att förmedla ett objekt kan ges till en eller fler mäklare Den som vill få hjälp med en fastighetsförmedling kan vända sig till en eller till flera mäklare. Även om bara en mäklare får uppdraget kan uppdragsgivaren välja om han eller hon vill ge mäklaren uppdraget med eller utan ensamrätt. Se mer om ensamrätt i det särskilda faktabladet Förmedlingsuppdrag med ensamrätt. Vad händer om fler mäklare får i uppdrag att förmedla ett objekt? Om fler mäklare får i uppdrag att förmedla ett objekt har var och en av dessa mäklare ett eget separat förmedlingsuppdrag. Ingen har då någon ensamrätt utan de konkurrerar med varandra om att lyckas förmedla objektet. Om flera mäklare vid ett mäklarföretag åtar sig att förmedla ett objekt och finns namngiva i uppdragsavtalet har var och en av dem i själva verket ingått var sitt eget avtal med uppdragsgivaren. Då är det inte något ensamrättsavtal fastän de arbetar på samma företag. Mäklarens möjlighet att överlämna uppdraget Mäklaren får inte utan skriftligt medgivande från uppdragsgivaren låta någon annan överta förmedlingsuppdraget. Mäklarens möjlighet att använda sig av medhjälpare Mäklaren kan låta en assistent utföra begränsade delar av uppdraget. Men det gäller bara om mäklarens särskilda sakkunskap inte krävs. En assistent får inte uppträda på ett sådant sätt att det kan uppfattas som att det är assistenten som utför och ansvarar för förmedlingsuppdraget. Mäklaren kan även låta en annan mäklare medverka och sköta delar av uppdraget. Mäklaren måste dock ha fått uppdragsgivarens medgivande till detta. Om flera mäklare tillsammans sköter ett förmedlingsuppdrag är det dock alltid en av dem som har uppdraget och som har ansvaret för förmedlingen. De andra mäklarna är då enbart medhjälpare. FMN, MAJ

4 Beslut i fråga om försäljningen Mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen. Mäklaren kan endast ge säljare och köpare råd utifrån den sakkunskap mäklaren har. Ombud Mäklaren får inte vara ombud för säljare eller köpare annat än i begränsad omfattning, t.ex. för att kvittera handpenningen. Mäklaren får inte köpa ett förmedlingsobjekt Mäklaren får inte själv köpa ett objekt eller förmedla det till en närstående under den tid som mäklaren har i uppdrag att förmedla objektet. Ensamrätt För uppdrag som getts med ensamrätt gäller särskilda regler för mäklarens rätt till ersättning. Ensamrättsavtal kan bara ingås med en enda mäklare. Även om det bara är en mäklare som fått uppdraget att förmedla en fastighet har den mäklaren ensamrätt endast om man har kommit överens om detta särskilt. Se mer om ensamrätt i det särskilda faktabladet Förmedlingsuppdrag med ensamrätt. Avtalsfrihet beträffande villkoren för uppdraget Mäklaren och uppdragsgivaren får själva komma överens om villkoren för uppdraget. Tiden för ensamrätt får dock bestämmas till högst tre månader åt gången. I fråga om sådant som inte tagits med i villkoren för uppdraget gäller vad som kan följa av fastighetsmäklarlagen (t.ex. om ersättningen till mäklaren) eller andra särskilda lagregler. Uppdragsavtalet I uppdragsavtalet anges förutsättningarna för uppdraget samt mäklarens och uppdragsgivarens skyldigheter och åtaganden vid en fastighetsförmedling. En viktig del i avtalet rör mäklarens rätt till ersättning. Se mer om själva uppdragsavtalet i det särskilda faktabladet Uppdragsavtalet. FMN, MAJ

5 Förmedlingsuppdragets giltighetstid Om det inte finns någon överenskommelse om när uppdraget skall upphöra, gäller det tills det sägs upp. Formen för uppsägning Om mäklaren vill säga upp ett uppdrag måste mäklaren göra det skriftligen. Från uppdragsgivarens sida kan uppsägningen vara muntlig om man inte har kommit överens om något annat. Det kan dock vara svårt att bevisa att och när en muntlig uppsägning har skett. Uppsägning av förmedlingsuppdrag som gäller för viss tid Även om det finns ett villkor om att uppdraget skall gälla under en angiven tid kan det sägas upp i förtid om mäklaren och uppdragsgivaren är överens om det. Men om de inte är överens om uppsägningen måste det finnas särskilda skäl som gör att det inte kan krävas att uppdragsavtalet skall fortsätta att gälla. Att uppdragsgivaren vill byta mäklare är i sig inte ett acceptabelt skäl för att bryta ett uppdragsavtal utan mäklarens medgivande. Men om uppdragsgivaren förlorat förtroendet för mäklaren, t.ex. för att mäklaren på något sätt misskött uppdraget, kan det finnas godtagbara skäl för uppdragsgivaren att avbryta uppdraget. En mäklare måste ha tungt vägande skäl för att få bryta ett uppdragsavtal i förtid. Ett sådant skäl kan vara att samarbetet med uppdragsgivaren inte fungerar därför att uppdragsgivaren medvetet lämnat felaktiga uppgifter till mäklaren. Skadeståndsskyldighet p.g.a. uppsägning Den som säger upp förmedlingsuppdraget i förtid utan mäklarens medgivande kan bli tvungen att betala skadestånd. Det kan gälla ersättning till mäklaren för dennes annonseringskostnader och liknande. Se mer om skadeståndsskyldigheten i det särskilda faktabladet Ersättningen till fastighetsmäklaren. Inget tvång att sälja Den som gett en mäklare ett förmedlingsuppdrag är inte tvungen att fullfölja någon försäljning utan kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning. Överlåtelse utan mäklarens medverkan En mäklare som fått ett förmedlingsuppdrag kan i vissa fall ha rätt till ersättning om ett objekt säljs utan mäklarens medverkan. Se mer om mäklarens rätt till ersättning i det särskilda faktabladet Ersättningen till fastighetsmäklaren. FMN, MAJ

6 Ersättningen till mäklaren Se om ersättningen i de särskilda faktabladen Ersättningen till fastighetsmäklaren och Förmedlingsuppdrag med ensamrätt. Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet som har tillsyn över de registrerade fastighetsmäklarna. Nämnden ger ut fler faktablad i serien BRA ATT VETA OM Faktabladen kan beställas hos Fastighetsmäklarnämnden eller hämtas på nämndens webbplats. POSTADRESS Box 17174, Stockholm, BESÖKSADRESS Sankt Paulsgatan 6 TELEFON VX , TELEFAX E-POST WEBBPLATS FMN, MAJ

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen. Ida Sjödin

EXAMENSARBETE. Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen. Ida Sjödin EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens roll och ansvar vid förmedlande av objekt enligt fastighetsmäklarlagen Ida Sjödin Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Ekonomi, teknik och

Läs mer

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen

God fastighetsmäklarsed 2006-11-30. Objektsbeskrivningen God fastighetsmäklarsed 2006-11-30 Objektsbeskrivningen 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Obligatoriska uppgifter i objektsbeskrivningen... 4 4.1 Ägare...

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

VILLA - BLIKSTORP Storegårdsvägen 3

VILLA - BLIKSTORP Storegårdsvägen 3 VILLA - BLIKSTORP Storegårdsvägen 3 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 120 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 805 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 755 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Villa i 1

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

I n b ä d d a t m e l l a n K l ä d e s h o l m e n & B l e k e t K V N O R D V Å G N o r d v å g T y p : V i l l a t o m t, U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r

Läs mer

N o r d v å g B L E K E T N o r d v å g T y p : T o m t U p p l å t e l s e f o r m : Ä g a n d e r ä t t T o m t : 3 6 0 K V M P r i s : F r å n 5 8 5 0 0 0 0 k r S m s : a 6 3 2 8 8 t i l l 7 1 1 2 2

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL:

BOAREA: UTHUS: BYGGÅR: TOMTAREAL: Fritidshus med högsta standard Burvik Golf, Uppland SÅLD Välordnad villa i vackra Burviks Golf & Fritidsområde, Enens väg 1. För permanent- eller fritidsboende. Hörntomt med högt läge och fin utsikt mot

Läs mer

I n b ä d d a t m e l l a n K l ä d e s h o l m e n & B l e k e t B R F A m a z o n T j ö r n - B R F A M A Z O N S m s : a 7 0 7 6 7 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g e

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

T j ö r n - M o s s h o l m e n A m a z o n k a j e n T j ö r n - M o s s h o l m e n K v a r t e r e t A m a z o n S m s : a 9 9 0 5 6 t i l l 7 1 1 2 2 s å f å r d u o b j e k t b e s k r i v n i n g

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklarens ansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Montan Fastighetsmäklarens ansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt-Åke Jönsson Ämnesområde Civilrätt Termin VT 1998 3.1 Lagstiftningens framväxt...

Läs mer

Årsbok 2013 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2013 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Detta gäller dock inte för den som är advokat och inte heller för fastighetsmäklare

Läs mer