Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige"

Transkript

1 Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är etablerad som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz och som vill vara tillfälligt verksam som fastighetsmäklare i Sverige. De bestämmelser som ligger till grund för informationen finns 5, 6 och fastighetsmäklarlagen (2011:666), 3-6, 11 och 14 fastighetsmäklarförordningen (2011:668) samt Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter (KAMFS 2013:4) om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Dessa författningar kan du hitta på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats under fliken Regler. Krav på registrering Den som vill arbeta som fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Den som arbetar som fastighetsmäklare utan att vara registrerad kan dömas till fängelse eller böter. Rätt till registrering Den som arbetar som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz (etableringsmedlemsstaten) och som vill arbeta tillfälligt som fastighetsmäklare i Sverige, kan under vissa förutsättningar få registrera sig som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen utan att uppfylla de svenska utbildningskraven. Registreringen är kostnadsfri Registreringen för tillfällig verksamhet är kostnadsfri. Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och har tillsyn över dessa samt informerar om god fastighetsmäklarsed. Myndigheten ger ut fler faktablad som du hittar under rubrikerna Konsument, Fastighetsmäklare, Student och Press. Faktabladen kan beställas hos Fastighetsmäklarinspektionen eller hämtas på myndighetens webbplats. POSTADRESS Box 17174, Stockholm BESÖKSADRESS Sankt Paulsgatan 6 TELEFON VX TELEFAX E-POST WEBBPLATS FMI, 2013: ver

2 Registreringens omfattning Registreringen kan avse alla de förmedlingsobjekt som anges i 1 fastighetsmäklarlagen (fullständig registrering) eller endast förmedling av hyresrätter (registrering för hyresförmedlare). Omfattningen av registreringen beror på vilken verksamhet mäklaren bedriver i etableringsmedlemsstaten. Förutsättningarna för registrering Mäklaren ska antingen vara lagligen etablerad som fastighetsmäklare i en EES-stat eller i Schweiz (etableringsmedlemsstaten) eller om fastighetsmäklaryrket inte är särskilt reglerat i etableringsmedlemsstaten, ha arbetat som fastighetsmäklare där under minst två av de senaste tio åren. Verksamheten i Sverige ska vara av tillfällig art och mäklaren ska bedriva sin verksamhet i Sverige. Mäklaren måste ha en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan drabba honom eller henne om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter enligt 8-22 fastighetsmäklarlagen. Registrering sker efter underrättelse till Fastighetsmäklarinspektionen Den som vill få en registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare ska ge in en skriftlig underrättelse om detta till Fastighetsmäklarinspektionen. Registreringen sker när en fullständig underrättelse med bifogade handlingar kommit in till Fastighetsmäklarinspektionen. Underrättelsens innehåll Underrättelsen ska innehålla uppgift om fastighetsmäklarens namn, personnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han eller hon ska driva sin verksamhet under. Av underrättelsen ska framgå om verksamheten omfattar förmedling av alla slags förmedlingsobjekt som anges i 1 fastighetsmäklarlagen eller förmedling endast av hyresrätter. I underrättelsen ska anges under vilken tid mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige. FMI, Juli 2013: ver

3 Handlingar som ska bifogas underrättelsen Till underrättelsen ska fogas bevis om mäklarens nationalitet, bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 fastighetsmäklarlagen, och intyg om att mäklaren uppfyller kraven enligt 3 fastighetsmäklarförordningen. Bevis om mäklarens nationalitet utgörs av en kopia av mäklarens pass eller motsvarande handling som visar nationaliteten. Beviset kan också utgöras av ett intyg om mäklarens nationalitet som är utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller en erkänd yrkesorganisation i det landet. Bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 fastighetsmäklarlagen utgörs av ett intyg från försäkringsbolaget. I intyget ska den sökandes namn och personnummer eller födelsedatum vara angivet. Dessutom ska det framgå av intyget om ansvarsförsäkringen gäller för förmedling av all den egendom som anges i 1 fastighetsmäklarlagen eller om den gäller för förmedling av enbart hyresrätter. Intyg om att mäklaren uppfyller kraven på laglig etablering eller verksamhetsutövning som fastighetsmäklare ska vara utfärdat av en behörig myndighet, notarius publicus eller en erkänd yrkesorganisation i det landet. Det ska framgå av intyget om verksamheten omfattat förmedling av all den egendom som anges i 1 fastighetsmäklarlagen eller om den har varit begränsad till förmedling av enbart hyresrätter. Språket i underrättelsen och bifogade handlingar Bevisen och intygen ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Även sådana handlingar på engelska kan godtas. Registreringens giltighet Registreringen, och därmed rätten att arbeta som fastighetsmäklare i Sverige, gäller under ett år. Registreringen kan därefter förnyas på begäran av mäklaren. En förnyelse kan dock ske endast om verksamheten alltjämt bedöms som tillfällig. Tillsyn av den som har registrering för tillfällig verksamhet i Sverige Om fastighetsmäklaren står under tillsyn i etableringsmedlemsstaten kan den staten utöva tillsyn över mäklarens verksamhet i Sverige. FMI, Juli 2013: ver

4 Mäklaren står även under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn beträffande den tillfälliga verksamheten i Sverige. Registreringen kan återkallas av Fastighetsmäklarinspektionen Fastighetsmäklarinspektionen kan återkalla den tillfälliga registreringen om mäklarens verksamhet bedöms vara av varaktig art och inte enbart tillfällig, mäklaren saknar giltig försäkring, mäklaren försätts i konkurs, får näringsförbud eller ställs under förvaltare, mäklaren inte är redbar och i övrigt lämplig som fastighetsmäklare, vilket kan vara fallet t.ex. om mäklaren gör sig skyldig till brott, ekonomiska oegentligheter eller inte fullgör sina ekonomiska åtaganden eller om mäklaren handlar i strid med sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Ett beslut om återkallelse kan gälla omedelbart och innebär då att mäklaren inte längre får arbeta som fastighetsmäklare i Sverige. Fastighetsmäklarinspektionens beslut enligt fastighetsmäklarlagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Underrättelse till behörig myndighet i etableringsmedlemsstaten Fastighetsmäklarinspektionen ska underrätta etableringsmedlemsstaten om den tillfälliga registreringen återkallas eller om mäklaren meddelas disciplinpåföljd. En sådan underrättelse ska ske sedan beslutet fått laga kraft. Information till kunderna Den som arbetar som fastighetsmäklare i Sverige med stöd av en registrering för tillfällig verksamhet ska i sin verksamhet här lämna sina kunder uppgifter i enlighet med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Dessa uppgifter är följande. Uppgifter om mäklaren finns upptagen i ett handelsregister eller annat liknande register i etableringsmedlemsstaten samt dennes registreringsnummer eller motsvarande identifikationsnummer i registret. Namn och adress till tillsynsmyndigheten i etableringsmedlemsstaten om mäklarens verksamhet där omfattas av ett tillståndssystem. FMI, Juli 2013: ver

5 Uppgifter om en yrkessammanslutning eller liknande organisation i etableringsmedlemsstaten där mäklaren är medlem. Yrkestiteln eller om sådan titel inte finns, mäklarens bevis på formella kvalifikationer, i den medlemsstat där mäklaren har tilldelats denna titel. Det momsregistreringsnummer som gäller för mäklaren om dennes förmedlingsverksamhet är momspliktig. Uppgift om mäklarens försäkringsskydd. Dessutom ska mäklaren informera om att registreringen hos Fastighetsmäklarinspektionen avser tillfällig verksamhet. Informationen om detta till kunderna ska vara skriftlig. FMI, Juli 2013: ver

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer

Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr 177-2012 Behandlingen av personuppgifter i Rikskriminalpolisens register över spaningsfilmer 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer