Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2"

Transkript

1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :2

2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra flesta. Alla människor behöver en bostad. Vi förändrar och anpassar vårt boende flera gånger under vår livstid, för att möta en ny familjesituation eller för att studera eller arbeta. Att köpa eller sälja sin bostad är ofta en av livets viktigaste och största affärer. En fastighetsmäklare är experten som yrkesmässigt och professionellt förmedlar bostäder och andra fastigheter. Med kunskap och erfarenhet säkerställer fastighetsmäklare att både säljare och köpare kan känna sig trygga på bostadsmarknaden och att ägarbyten sker på ett smidigt och korrekt sätt. En väl fungerande bostadsmarknad är också en viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Fastighetsmäklare har därför en viktig roll att fylla, både för enskilda individer och för samhället i stort. Många vänder sig till Mäklarsamfundet med sitt intresse för bostadsmarknaden och söker information och fakta. Hur många fastighetsmäklare finns det? Hur ser könsfördelningen ut? Hur många bostäder säljs? Intresset är stort och frågorna ställs från både allmänhet, myndigheter och media men också från verksamma fastighetsmäklare och studerande. För många är det ett drömyrke att vara fastighetsmäklare, det är ett fritt och flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Men det är också ett arbete som kräver tillgänglighet, helgarbete och kunskap om vilka regler som gäller. Fastighetsmäklares expertroll har blivit allt tydligare över åren genom successiva skärpningar av lagar, regler och granskning. Rollen som fastighetsmäklare bygger på förtroende och utöver rent formella krav krävs ett genuint intresse av människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter som är inblandade i en bostadseller fastighetsaffär. I rollen som fastighetsmäklare kommer man som regel nära de inblandade parterna och får både inblick och förståelse för vad som påverkar och styr besluten i de enskilda fallen. I denna rapport har vi samlat aktuell fakta, information och nyckeltal. Vi vill härigenom medverka till att öka kunskapen och förståelsen för fastighetsmäklare och branschen samt möta det intresse som finns. Om Mäklarsamfundet Ingrid Eiken VD Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare och utgör drygt 8 procent av den samlade kåren. April 213 Ingrid Eiken VD, Mäklarsamfundet 2

3 Sammanfattning 1 År 212 fanns det fastighetsmäklare i Sverige, 57 procent är män och 43 procent är kvinnor. Drygt 8 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är tillsynsmyndighet och för att få vara verksam som fastighetsmäklare krävs att mäklaren är registrerad hos FMI. Det finns många verksamma mäklarföretag och nära 8 procent av företagen har mellan en och fyra personer anställda. Kedjetillhörigheten har ökat och uppskattningsvis är omkring två tredjedelar av mäklarna anslutna till någon av mäklarkedjorna. 2 Det finns ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige, 44 procent av dessa är småhus och 56 procent är flerbostadshus. 63 procent av alla bostäder är privatägda småhus och bostadsrätter. Under 211 genomfördes ca 153 ägarbyten till ett värde av ca 243 miljarder kronor. Under 212 genomfördes något färre ägarbyten till ett samlat något lägre värde. Statistiken för 212 är inte presenterad i alla delar ännu. I de flesta försäljningar anlitas en fastighetsmäklare. För småhus så anlitas en mäklare i 91 procent av alla försäljningar 3. Antalet sålda objekt per fastighetsmäklare uppgick 211 till i genomsnitt ca 23 objekt. Variationerna är dock stora och uppgiften omfattar inte kommersiella fastigheter. De flesta köpare och säljare är nöjda. Det görs få anmälningar och som andel av försäljningarna ligger de på runt,2 procent. Den offentliga tillsynen har ökat och FMI granskar löpande mäklarnas arbete. Under 212 fick 86 mäklare en varning och 24 mäklare fick en erinran som resultat av FMI:s granskningar. Fastighetsmäklarutbildningen och yrket lockar många. Det är mellan sju och femton sökande per utbildningsplats. Lönen är osäker och få har fast lön. Under 212 hade 67 procent av Mäklarsamfundets medlemmar provisionslön och 12 procent hade en kombination av fast lön och provision. De kommande åren blir det färre som utexamineras från högskolorna eftersom utbildningen på vissa orter läggs om från två till tre år. Därtill beräknas mellan 8-9 fastighetsmäklare lämna yrket för att gå i pension. Detta begränsar nytillskottet jämfört med tidigare år. INNEHÅLL Sammanfattning Fakta om fastighetsmäklare Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden Fastighetsmäklare, företagen och villkoren Fastighetsmäklarna står under statlig tillsyn och granskning Mäklarsamfundet Referenser Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den 31 december 212. Den 31 mars 213 fanns det 6 54 mäklare, en minskning med 283 jämfört med årsskiftet. 2 Uppgifter om bostadsbeståndet samt antal sålda objekt hämtat från Statistiska Centralbyrån (SCB). 3 Värderingsdata. 3

4 1. Fakta om fastighetsmäklare Fastighetsmäklare ett yrke med historia En fastighetsmäklare har som yrke att förmedla fastigheter. Det ställs höga krav på utbildning och den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). I rollen ligger i första hand att förmedla en försäljning, att knyta kontakt mellan säljare och köpare men också att bistå med rådgivning och avtalsskrivning för att ge parterna en trygg affär. En fastighetsmäklare ska vara opartisk i sin relation mellan säljare och köpare, och båda parter ska kunna lita på mäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. Fastighetsmäklarens uppdrag att förmedla en fastighet utgörs av ett förmedlingsuppdrag mellan säljaren (uppdragsgivaren) och fastighetsmäklaren. Mäklaren är personligen ansvarig för sitt förmedlingsarbete, så det är alltid mäklaren själv, och inte det företag där mäklaren är verksam, som är registrerad, ansvarig och som står under tillsyn av FMI. För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Själva yrket har en lång historia. Redan i antiken fanns mellanmän i form av mäklare eller förmedlare. I de regelsystem som funnits för mäklare har alltid ställts uttryckliga krav på yrkesutövarna att vara hederliga, opartiska och att inte själva driva handel och dessa tre krav gäller 4 fortfarande. År 1947 infördes begreppet auktoriserad fastighetsmäklare och det var Sveriges handelskammare som utfärdade auktorisationen. Den infördes för att skapa ordning och för att visa att fastighetsmäklaren uppfyllde vissa krav på utbildning och praktik. Den var dock frivillig och inledningsvis var det endast ca 3 procent av mäklarkåren som begärde auktorisationen. Det var först 1984 som riksdagen beslöt om en tydligare lagreglering, lagen om fastighetsmäklare. Det blev då obligatoriskt att vara registrerad hos en myndighet (länsstyrelsen i det län man avsåg vara verksam) och det blev vid vite förbjudet att förmedla fastigheter utan utbildning och registrering. Lagen har därefter omarbetats vid ett par tillfällen, först 1995 och genom den nu gällande Fastighetsmäklarlagen, som började gälla den 1 juli 211. Riksdagen beslutade 1998 att grundutbildningen för att bli fastighetsmäklare skulle bli en tvåårig utbildning på högskolenivå. År 1995 tillkom Fastighetsmäklarnämnden som statlig tillsynsmyndighet och under 212 bytte denna myndighet namn till Fastighetsmäklarinspektionen. Läs mer: 4 Sveriges första författningsbestämmelse för mäklare är från 172-talet. Den följdes av en Mäklarordning som antogs 1853 och ändrades 1872 och

5 Antalet fastighetsmäklare har ökat med 5 procent på tio år År 212 fanns det fastighetsmäklare i Sverige. Under året tillkom 661 nya mäklare och 77 lämnade yrket vilket leder till en minskning av antalet mäklare jämfört med 211. Intresset för att arbeta som fastighetsmäklare är stort. Antalet verksamma mäklare har ökat trendmässigt med undantag för några år i början på 2-talet. Under fanns det fastighetsmäklare vilket är nästan 5 procent fler mäklare än det fanns 21. Mäklarsamfundets samlar idag drygt 8 procent av samtliga mäklare i branschen. Diagram 1. Antalet fastighetsmäklare, Samtliga fastighetsmäklare Medlemmar i Mäklarsamfundet Källa: FMI och Mäklarsamfundet. Första gången som yrkeskåren översteg 6 fastighetsmäklare var 27 men därefter har ökningstakten mattats av. Sedan 21 har antalet verksamma fastighetsmäklare varit relativt konstant. En minskning av antalet mäklare skedde under 212, med ca 5 personer. Vi förutser att antalet mäklare kommer att minska ytterligare något under 213 bland annat till följd av att vissa högskolor förlänger utbildningen från två till tre år (se även kapitel 5). Varje år förekommer det relativt omfattande förändringar beträffande in- och utflöden av fastighetsmäklare (nyregistreringar och avregistreringar). Under perioden ökade antalet mäklare med 813 personer som ett resultat av att mäklare nyregistrerades och avregistrerades. År 212 är första gången som det var fler mäklare som lämnade yrket än som sökte sig till yrket sedan 21. Diagram 2. Förändringar av in- och utflöde av fastighetsmäklare, Källa: FMI (antalet nyregistreringar och avregistreringar totalt, per år). Inflöde av mäklare Utflöde av mäklare 5 Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den 31 december 212. Den 31 mars 213 fanns det fastighetsmäklare, en minskning med 283 sedan årsskiftet. 5

6 Manlig dominans i yrket men kvinnornas andel ökar Under 212 var 57 procent av fastighetsmäklarna män och 43 procent var kvinnor. Kvinnornas andel har ökat sedan mitten på 9-talet och kommer att fortsätta öka. Över åren har den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män inom fastighetsmäklaryrket planat ut. Under 212 var 57 procent av fastighetsmäklarna män och 43 procent var kvinnor. Så har det sett ut de senaste åren. I början på 9-talet var det däremot betydligt fler män än kvinnor som var verksamma som fastighetsmäklare och 1994 fanns det till exempel bara 17 procent. Diagram 3. Utveckling av andelen kvinnor och män, Procent Män Kvinnor Källa: FMI Åldersstrukturen bland fastighetsmäklare Åldersgruppen under 3 år utgörs till 6 procent av kvinnor och 4 procent av män. Bland de som är 5 år och äldre är fördelningen tvärt om. På sikt kommer kvinnornas andel i branschen att öka. De flesta fastighetsmäklare, 49 procent, befinner sig i spannet 3-49 år och 55 procent av dessa är män och 45 procent är kvinnor. Knappt 3 procent av de verksamma mäklarna är i åldersgruppen 5-69 år. I denna grupp är 29 procent kvinnor och 71 procent är män. Ett fåtal mäklare, 1 procent, är 7 år eller äldre och av dessa är endast 11 procent kvinnor och 89 procent män. 2 procent av fastighetsmäklarna är under 3 år och av dessa är 6 procent kvinnor och 4 procent män. 6

7 Diagram 4. Åldersstruktur bland fastighetsmäklare, 213. Antal % % 29% Män Kvinnor 5 Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre 1% Källa: FMI (januari 213). Diagram 5. Kvinnor och män i olika åldersgrupp, 213. Procent. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Män Kvinnor 3% 2% 1% % Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre Källa: FMI (januari 213). Fler män än kvinnor har lång erfarenhet som fastighetsmäklare Bland de fastighetsmäklare som varit verksamma bara några få år dominerar kvinnorna och de flesta är unga. 6 Mäklarsamfundet har gjort en medlemsundersökning för att följa upp hur ålders- och könsfördelningen ser ut i relation till hur många år man har varit verksam som fastighetsmäklare. 6 Mäklarsamfundet, medlemsundersökning genomförd 212. Baseras på 1431 svarande fastighetsmäklare. 7

8 Vår medlemsundersökning visar att 44 procent har arbetat som fastighetsmäklare i tio år eller längre och bland dessa är 72 procent män och 28 procent kvinnor. Bland de fastighetsmäklare som varit verksamma upp till tre år återfinns 22 procent av fastighetsmäklarna. I denna grupp är 59 procent kvinnor och 41 procent män. De flesta, 57 procent, är under 3 år. 34 procent av fastighetsmäklarna har varit verksamma 4-1 år och här är könsfördelningen i det närmaste jämn. Tabell 1. Antal år som fastighetsmäklare. Procent. Antal år Andel Varav som mäklare mäklare Kvinnor Män 1 år + 44% 28% 72% % 49% 51% -3 22% 59% 41% Källa: Mäklarsamfundet (medlemsundersökning). En tredjedel av de som slutar har arbetat kortare tid än fem år Av de som lämnar branschen har en tredjedel bara varit verksamma i högst fem år. 54 procent i denna grupp är under 3 år och 65 procent av dessa är kvinnor. Mäklarsamfundet har analyserat den grupp som lämnade yrket (avregistrerade sig) under perioden med särskilt Tabell fokus 2 antal på avregistreringar hur många dessa som varit verksamma fem år eller kortare tid 7. Totalt var det mäklare som avregistrerade sig under dessa år och av dem hade ca en tredjedel, 958 personer, varit verksamma i högst fem år (36 procent). En majoritet, 54 procent, av dem som slutade inom fem år var 3 år eller yngre. Flest mäklare avregistrerar sig inom tre år och bland de unga som lämnar yrket inom fem år är 65 procent kvinnor och 35 procent är män. Efter fem år som fastighetsmäklare sjunker andelen som avregistrerar sig betydligt. Det ger en signal om att det kan ta några år att etablera sig som fastighetsmäklare men när detta väl skett så märks det i form av att färre lämnar yrket. Tabell 2. Antal avregistreringar inom fem år, Antal och procent. Slutar Varav efter Totalt Högst 3 år Män Kvinnor 1 år 25 57% 31% 69% 2 år % 33% 67% 3 år % 44% 56% 4 år 16 46% 26% 74% 5 år % 47% 53% Totalt % 35% 65% Källa: FMI (underlag bearbetat av Mäklarsamfundet). Källa: Mäklarsamfundet, medlemsundersökning 7 FMI, registerutdrag

9 Det krävs både teoretisk utbildning och praktik För att kunna arbeta som fastighetsmäklare krävs både teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Därefter ansöker man personligen om registrering hos FMI som beviljar ansökningar. Vilka universitet och högskolor som erbjuder relevant utbildning varierar från tid till annan. Malmö, Gävle, KTH, Borås, Trollhättan, Halmstad, Karlstad och Luleå är exempel på orter där fastighetsmäklarprogrammet erbjudits vid universitet eller högskola. Den teoretiska delen i utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 12 högskolepoäng fördelade på kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering. Därutöver måste en fördjupning eller breddning göras inom något av de nämnda kunskapsområdena eller nationalekonomi. Praktikperioden för fastighetsmäklare är inte studiemedelsberättigad i motsats till förhållandet för många andra utbildningar med krav på praktik. För många blivande fastighetsmäklare innebär därför praktikperioden en ekonomisk påfrestning som inte sällan innebär att praktiken genomförs med ringa eller helt utan ersättning. Det finns inte någon reglerad pensionsålder för fastighetsmäklare och många trivs med sitt yrke och fortsätter arbeta i hög ålder. Våren 213 (februari) finns det drygt 8 mäklare som är 7 år eller äldre vilket motsvarar ca en procent av mäklarna i branschen. När de som idag är 6 år eller äldre väljer att pensionera sig så betyder det att mellan 8-9 fastighetsmäklare kommer att avregistrera sig. De kommande pensionsavgångarna kommer också att påverka könsfördelningen i branschen med en ökad andel kvinnor. De närmaste åren kommer färre att utexamineras från högskolorna. Det begränsar branschens nytillskott av fastighetsmäklare jämfört med tidigare år. De senaste åren har det tagits in mellan elever per år till de olika programmen på höstterminerna och 8 färre, runt 25 elever, på vårterminerna. Söktrycket har under flera år varit högt, mellan sju och 15 sökande per plats är inte ovanligt. Det är genomgående fler kvinnor än män som söker och kvinnornas andel ökar bland de som antas. Förväntad utveckling av antalet fastighetsmäklare de kommande åren De kommande åren förutses mellan 8-9 fastighetmäklare lämna yrket för att gå i pension. Diagram 6. Förväntad förändring av antalet nya fastighetsmäklare VT 212 VT 213 VT 214 Källa: Verket för Högskoleservice (VHS). De kommande åren förväntas antalet utexaminerade från de olika fastighetsmäklarprogrammen att minska jämfört med tidigare. Våren (VT) 212 fick branschen ett nytillskott av ca 67 personer som hade lagt grund för att kunna söka en registrering till fastighetsmäklare 9. Av dessa var 57 procent kvinnor och 43 procent män. Våren 213 och våren 214 kommer det att snarare vara ca 45 som utexamineras, trots att intagningen inte minskat. Det beror på att flera lärosäten, till exempel Malmö, förlängt utbildningen från två till tre år vilket ger en minskning av nytillskottet de kommande åren. 8 Statistik och information om de olika linjerna finns bland annat på respektive universitet och högskola och hos FMI. 9 Ansökan om registrering lämnas in och prövas individuellt av FMI, som kontrollerar och godkänner ansökan. Registrering förutsätter också genomförd praktik på 1 veckor. 9

10 Fastighetsmäklarassistenter är assistenter med specifika kunskaper Sedan slutet på 199-talet finns en kvalificerad assistentutbildning som är anpassad specifikt för mäklarbranschen. Utbildning genomförs av Mäklarsamfundet och sedan starten har ca 1 5 fastighetsmäklarassistenter utbildats. Utbildningen är ensam i sitt slag i Sverige och motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskolestatus vilket innebär att man efter genomgången utbildning ska ha fått förståelse för och kunna stödja fastighetsmäklaren med många av arbetsuppgifterna i en mäklartjänst. Utbildningen pågår under ca sju månader och omfattar ett antal relevanta moduler där internatbaserad handledning varvas med självstudier. 1

11 2. Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden Bostadsbestånd i förändring Det finns ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige och 63 procent av dessa är privatägda. Bostadsbeståndet ökade med 5,9 procent mellan 2 och 211 vilket är lågt jämfört med många andra länder och med hänsyn till befolkningsförändringarna. Statistik över hur många bostäder det finns i Sverige presenteras årligen av SCB. Den mest aktuella statistiken av- 1 ser 211 och då fanns det 4,5 miljoner bostäder i Sverige. Drygt 2,9 miljoner av dessa, 63 procent, var privatägda, dvs bostadsrätter och småhus. Övriga bostäder är hyresrätter i olika former. Diagram 7. Bostadsbeståndets fördelning, 211. Tusental. 2 5 Småhus Bostadsrätter Hyresrätter (Inklusive småhus) Källa: SCB Det totala bostadsbeståndet ökade med ca 251 bostäder mellan 2 och 211 vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent. Balansen mellan de olika upplåtelseformerna har samtidigt förändrats. Till exempel har hyresrätterna minskat och bostadsrätterna ökat i flerbostadshusen. Mellan så ökade det ägda beståndet med nästan 329 bostäder vilket är en ökning med 13 procent. Ökningen är ett resultat av att många hyresrätter ombildats till bostadsrätter kombinerat med att det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Sedan år 2 har ca 155 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 112 i Stockholms län. Läs mer: 1 SCB presenterar statistik för helåret först i maj eller juni året efter. 11

12 Diagram 8. Bostadsbeståndets förändring, Småhus Bostadsrätter Hyresrätter Källa: SCB I praktiken bor sex av tio personer i ägd bostad. Fler skulle dock vilja äga sitt boende. Enligt undersökningar som SEB låter Demoskop genomföra så är det ca nio av tio som önskar bo i ägt boende. Senaste undersökningen visade att 69 procent vill bo i villa/radhus, 17 procent vill bo i bostadsrätt och övriga 12 procent vill bo i hyresrätt. Diagram 9. Utveckling av Sveriges bostadsbestånd efter ägandeform, Privat bestånd Hyresrätter Källa: SCB Det byggs för lite nya bostäder Bostadsmarknadsindex (BMI) är ett index som tagits fram av Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier. Bostadsmarknadsindexet är ett sammanvägt mått mellan antalet färdigställda bostäder och befolkningsförändringen samt omsättningen av småhus och bostadsrätter i förhållande till beståndet. Genomförda mätningar visar att Sveriges BMI sticker ut genom att genomgående ligga på en låg nivå och lägre än hos våra nordiska grannar. Det visar att bostadsbyggandet inte håller takten i förhållande till de befolkningsförändringar som sker. 12

13 Diagram 1. Antal färdigställda bostäder i Sverige Småhus Flerbostadshus 2 1 Källa: SCB Enligt SCB färdigställdes 2 64 nya bostäder under 211 i hela landet. Antalet påbörjade bostäder under 212 minskade med 23 procent enligt preliminära siffror från SCB. Svagast utveckling uppvisar nybyggnationen av småhus som bromsade in med 39 procent jämfört med 211, en minskning från ca småhus till 4 75 småhus. Tabell 3. Förändring av nybyggandet av bostäder 212 jämfört med Alla bostäder Småhus Flerbostadshus Riket totalt Storstadsområdena Övriga riket Källa: SCB Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter Under 212 såldes ca 46 5 småhus. Det är en minskning med ca 4 9 jämfört med året innan. I de flesta bostadsaffärer anlitas en fastighetsmäklare för att genomföra förmedlingen. Fastighetsmäklares yrke är kopplat till hur människor ordnar med sitt boende och hur boendet förändras över åren. Människor kommer i kontakt med fastighetsmäklare när de är på väg att göra sitt livs kanske största affär, nämligen att köpa eller sälja sitt boende. De vanligaste skälen till att flytta är flytt från föräldrahemmet, familjebildning, separation och byte till större eller mindre bostad på grund av förändring av hushållets storlek. Starka skäl att flytta kan också handla om att studera på en annan ort eller till följd av förändringar av arbetssituationen. I genomsnitt flyttar vi i Sverige 1 11 gånger under vår livstid. Försäljningen av småhus ökade fram till 27 och har sedan minskat. 211 ligger antalet sålda småhus på samma nivå som 2. Enligt preliminära siffror från SCB för 212 kommer antalet försäljningar fortsätta att minska något. Försäljningen av bostadsrätter har successivt ökat under hela 2-talet och 211 såldes ca 28 procent fler bostadsrätter än 2. Under 211 såldes ca 144 bostäder varav knappt 93 bostadsrätter och drygt 51 småhus. Därutöver såldes drygt 8 9 fritidshus. Statistiken för 212 är inte helt komplett ännu. Enligt preliminära siffror från SCB så såldes drygt 46 småhus och knappt 8 2 fritidshus. Däremot saknas uppgifter från SCB när det gäller bostadsrätter. Den mest aktuella statistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus presenteras varje månad av Svensk Mäklarstatistik och baseras på ca 7 procent av de bostads- 11 affärer som genomförts via fastighetsmäklare och på försäljningspriset vid tidpunkten för kontraktsskrivningen. Eftersom all statistik är baserad på köpekontraktstillfället undanröjer Mäklarstatistik de fördröjningar som sker mellan köpetillfället och tidpunkten för lagfart. Enligt en prognos baserad på Mäklarstatistiks statistik, såldes det 12 uppskattningsvis 87 bostadsrätter under Mäklarstatistik ägs av Hemnet som i sin tur ägs av Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 12 Antaget att Mäklarstatistik fångar 7 procent av samtliga försäljningar i sin statistik. 13

14 Antalet försäljningar av bostäder och fritidshus minskade något mellan 211 och 212. Diagram 11. Antalet sålda bostadsrätter och småhus Bostadsrätter Småhus Källa: SCB, utom uppgiften för bostadsrätter som är en prognos baserad på Mäklarstatistik. Sammantaget representerar försäljningarna stora värden. Under 211 uppgår värdet av överlåtelserna till 243 miljarder kronor, varav värdet på bostadsrätter uppgick till ca 125 miljarder kronor och värdet på småhusen till ca 15 miljarder kronor. Värdet på de fritidshus som bytte ägare uppgick till ca 13 miljarder kronor. Till detta ska adderas värdet av alla kommersiella fastigheter som såldes under året men för dessa är statistiken inte 13 tillgänglig på samma sätt som för bostäder. Diagram 12. Värdet av sålda bostäder och fritidshus, (miljarder kronor) Bostadsrätter Småhus Fritidshus Källa: SCB. Transaktionsvärde för bostadsrätter saknas för I april 213 fanns ca 75 objekt till salu på objektvision.se. 14

15 Fastighetsmäklare förmedlar de flesta affärerna I de flesta försäljningar anlitas en fastighetsmäklare. Andelen ökar. När det handlar om småhus så anlitas en mäklare i 91 procent av alla försäljningar 212. Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter. Med kunskap som bas informerar och vägleder fastighetsmäklaren både säljare och köpare genom hela affären och det skapar trygghet. Enligt Värderingsdata som under många år följt upp samtliga villaförsäljningar så har andelen bostadsaffärer där mäklare anlitats successivt ökat från 77 procent 21 till 91 procent av försäljningarna 212. Denna trend pekar på större förtroende för fastighetsmäklarnas arbete och att deras expertkunskaper ger ett mervärde vid försäljningar. 14 Enligt Värderingsdatas undersökningar får fastighetsmäklare även ut ett högre försäljningspris, sex procent högre, jämfört med en privat försäljning. Ju högre upp i prisstegen bostaden befinner sig desto mer lönar det sig att anlita en fastighetsmäklare. I storstadslänen anlitas fastighetsmäklare i större utsträckning än i övriga län. Diagram 13. Den mäklade marknadens andel, Privat Mäklad 77% 79% 81% 83% 84% 85% 86% 86% 88% 9% 9% 91% 23% 21% 19% 18% 16% 15% 14% 14% 12% 1% 1% 9% Källa: Värderingsdata 14 Värderingsdata,

16 3. Fastighetsmäklare, företagen och villkoren Konkurrensen har ökat och antalet sålda objekt per fastighetsmäklare har minskat. År 2 såldes i medeltal 29 objekt per mäklare och 211 ca 23 objekt per mäklare. Variationerna är dock stora. Fastighetsmäklare förmedlar bostäder och fritidshus som är till försäljning genom ett förmedlingsuppdrag från säljaren. Vi har visat att antalet fastighetsmäklare har ökat kraftigt de senaste åren, och med 5 procent på tio år. Antalet försäljningar har också ökat, men inte i samma takt. Relationen mellan antalet fastighetsmäklare och antalet sålda objekt har därför förändrats över åren. Detta mått är ett sätt att illustrera hur konkurrensen på marknaden har förändrats sedan 2. Diagram 14. Antalet sålda objekt per mäklare och år, Medeltal Objekt 2 15 Objekt/mäklare Källa: SCB och FMI. Under 211 låg det genomsnittliga antalet objekt per fastighetsmäklare på ca 23 objekt. Under åren 2-27 låg denna relation på runt 29 objekt per mäklare och år men har därefter minskat till dagens nivå. I verkligheten varierar antalet objekt betydligt mellan olika fastighetsmäklare och mellan olika delar i landet. Med den nya lagstiftning som gäller för fastighetsmäklare sedan 211 är det också möjligt för fastighetsmäklare att erbjuda så kallade kringtjänster mot ersättning. Det kan till exempel handla om förmedling av bank- och finansieringstjänster, försäkringar, flyttstädning, home-styling eller hantverkshjälp. Dock begränsas möjligheten till ersättning till några tusen kronor för att inte vara förtroenderubbande. Variation och mötet med människor lockar Det bästa med att vara fastighetsmäklare är att träffa människor och att ha ett fritt yrke med variation. Det sämsta är osäkerheten om den egna lönen och arbetstiderna. 67 procent av mäklarna har enbart provisionslön. Enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning från 212 är det bästa med att vara fastighetsmäklare att få träffa människor och att ha ett fritt yrke med variation. Det sämsta är arbetstiderna och provisionslönerna. Både män och kvinnor svarar att osäkerheten kring den egna lönen och arbetstiderna, som innebär en förväntan på att alltid vara tillgänglig, är de mest negativa sidorna med yrket, dock är kvinnorna något mer negativa till detta. Bland männen nämns påverkan från den ibland negativa beskrivningen av mäklare i media. Det saknas tillförlitlig och rättvisande offentlig statistik när det gäller löner för fastighetsmäklare. För många branscher finns statistik hos SCB klassade efter Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). När det gäller fastighetsmäklare så har denna yrkesgrupp koden SSYK I denna grupp ingår även andra yrkesgrupper med normalt fasta löner och statliga anställningar och fastighetsmäklare går ej att 15 urskilja. Mäklarsamfundet har i tidigare nämnd medlemsundersökning följt upp olika löneformer för fastighetsmäklare. Svaren visar att en majoritet av fastighetsmäklarna, 67 procent, har provisionslön. Övriga har en kombination av provision och fast lön eller enbart fast lön. 15 Uppgift från SCB. 16

17 Diagram 15. Löneformer, 212. Procent. 67% 1% 11% 12% Annat Kombination av provision och fast lön Fast lön Provision Källa: Mäklarsamfundet Medlemsundersökningen visade att det finns skillnader mellan verksamhetstid och löneform. Erfarenhetstid och ålder följer varandra vilket betyder att de yngre i större omfattning har ren provisionslön Ju kortare tid en fastighetsmäklare varit verksam desto högre grad av provisionslön. Bland mäklare som varit verksamma -3 år har 82 procent provisionslön. Motsvarande andel för dem som varit verksamma 4-1 år är 7 procent. Bland dem som varit verksamma i mer än 1 år ligger andelen med provisionslön på 56 procent. Här finns också skillnader mellan män och kvinnor där kvinnor har en högre del provision än män och skillnaden ökar ju äldre man blir. I undersökningen ställdes frågor om årsinkomst inklusive semesterersättning, sjuklön och andra ersättningar. Svaren visar att lönesumman varierar inom kåren och efter erfarenhetstid, ålder och kön. Bland de med lägst inkomster finner vi 62 procent av dem som varit verksamma mindre än 3 år. Knappt hälften av mäklarna, 46 procent, uppger en lön i spannet 3 kronor upp till 499. Inkomster över en miljon kronor är mycket ovanliga. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män och det är fler kvinnor i de lägre inkomstspannen och fler män i de högre. Diagram 16. Årsinkomster i olika intervall. Procent. 1% 24% 8% 46% 21% 1 mkr eller mer 5 tkr-1 mkr 3 tkr -499 tkr 15 tkr -299 tkr -15 tkr Källa: Mäklarsamfundet En vanlig missuppfattning som fastighetsmäklare möter i sin vardag är att provisionen uppfattas vara det belopp som den enskilda fastighetsmäklaren får i lön. Det stämmer inte utan provision ska täcka en rad kostnader som mäklaren har för att kunna vara verksam, administrativa kostnader, registreringsavgifter, försäkringar osv. De som ingår i en kedja har som regel en avgift för detta som baseras på till exempel omsättningen och varierar mellan de olika kedjorna. 17

18 Företagen och branschen Det finns konkurrens. Det finns ca 2 79 verksamma företag i branschen och nästan 8 procent av dessa har mellan en och fyra personer anställda. Ungefär två tredjedelar är knutna till någon kedja. Branschen kännetecknas av att det finns olika företagsformer med mindre och större fristående mäklarföretag samt kedjor med olika franchisekoncept. Enligt UC:s 16 branschrapport för fastighetsmäklare 212 fanns det totalt 2 79 företag med knappt 6 8 anställda. Branschen omsatte drygt 8,5 miljarder kronor vilket är en minskning från året innan då omsättningen i branschen låg på 8,8 miljarder kronor. Branschens totala omsättning har ökat sedan början på nittiotalet och mer än fördubblats sedan 22. Dessa uppgifter avser även förmedling av andra fastigheter än bostäder och fritidshus. Diagram 17. Branschens omsättning, Tusental kronor Källa: UC Branschrapport Fastighetsmäklare 212:2 Förändring summa rörelseintäkter. I omsättningen ingår förutom provisioner från privatbostadsförsäljning även intäkter från försäljning av kommersiella fastigheter, värderingar och andra intäkter till mäklarbolagen. Det är mycket ovanligt att företagen i branschen har fler än 5 anställda och 79 procent av företagen har endast 1-4 anställda. Diagram 18. Antalet anställda i branschens företag, 211. Procent. 5% 1% % 15% 79% el fler Källa: UC Branschrapport Fastighetsmäklare 212:2. 16 UC Branschrapport Fastighetsmäklare 212:2 18

19 Många av de små företagen med 1-4 anställda, och förstås även de med fler anställda, kan ingå i en kedja och bedriva verksamheten som till exempel franchisetagare. Statistik hos Mäklarsamfundet visar att i februari 213 var 68 procent av Mäklarsamfundets medlemmar kedjeanslutna och 32 procent av medlemmarna arbetade i fristående företag. Motsvarande siffra för 2 visar att 17 procent av fastighetsmäklarna ingick i en kedja och 83 procent var fristående företag som arbetade i eget mäklarföretag. Diagram 19. Fristående företag och kedjeanslutna 2 och 213 (procent av medlemmar). Källa: Mäklarsamfundet Denna statistik är baserad på Mäklarsamfundets medlemsregister men speglar utvecklingen i stort. Kedjeverksamheten har blivit betydligt vanligare i hela Sverige och är resultatet av bland annat ökad konkurrens och mer medveten varumärkesmarknadsföring och konceptinriktning. Diagram 2. Kedjetillhörighet bland Mäklarsamfundets medlemmar, 213. Antal fastighetsmäklare Källa: Mäklarsamfundet. 19

20 UC:s Branschrapport Fastighetsmäklare innehåller information om branschens olika företag och ger en överskådlig bild av utvecklingen utifrån ett antal fakta och ekonomiska uppgifter om de enskilda företagen. Företagen värderas utifrån olika aspekter och beroende på vad som väljs så kan företag sorteras i storleksordning, till exempel utifrån antal anställda, omsättning och resultat. Undantagsvis efterfrågas endast en viss begränsad del av en fastighetsmäklartjänst. Då handlar det ofta om säljare som har relativt omfattande egen kunskap och därför är mest intresserade av att betala för en viss del av det som normalt ingår i en fastighetsmäklares uppdrag. Ett grundkrav som ställs på fastighetsmäklare är att de besöker objekt som ska säljas. Köpare och säljare hittar varandra på Hemnet Hemnet är Sveriges största sajt för bostadsannonser med ca 22 objekt per år. 17 Antalet unika besökare uppgår till ungefär 1,7 1,8 miljoner besökare varje vecka och det sker 4 miljoner sökningar. Sajten ägs av fastighetsmäklarna gemensamt med företag i branschen. Bostadsannonsering förekommer genom många olika kanaler och i princip samtliga bostäder som är till salu visas också på olika sajter på internet och mobila plattformar. De flesta mäklarföretag visar också objekt till salu på en egen hemsida. Det är fastighetsmäklarna som genom sina medlemsorganisationer, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF, äger Hemnet tillsammans med Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Hemnet startade 1998 och visar ca 22 objekt per år. Det är endast fastighetsmäklares utbud av villor, bostadsrätter, fritidshus och tomter som annonseras. Det sker ungefär 1,7-1,8 miljoner unika besökare och 4 miljoner sökningar varje vecka. Utbudet uppdateras dygnet runt och på sajten finns även kringinformation kring bostadsköp, till exempel: statistik, kartor, kalkyler för boendekostnad, energikostnad och försäkringar och mycket annat. Även kommersiella fastigheter förekommer på Hemnet men den vanligaste sajten för detta är objektvision.se. Läs mer: Hemnet 2

21 4. Fastighetsmäklarna står under statlig tillsyn och granskning Tillsyn och granskning bidrar till att skapa trygghet och förtroende. Köpare och säljare är som regel nöjda. Antalet anmälningar utgör två promille av antalet förmedlingar. Att en bransch står under effektiv tillsyn och granskning bidrar till att skapa trygghet och förtroende. Utöver att svara för registrering av fastighetsmäklare så är det FMI som utövar granskning och tillsyn av de enskilda fastighetsmäklarna (inte av mäklarföretagen). Utgångspunkten för tillsynen är att se till att fastighetsmäklarna fullgör de skyldigheter de har enligt fastighetsmäklarlagen. Statistiken Tabell 5. Fakta visar om många verksamhetens tillsynsärenden omfattning, avskrivs tillsyn efter och påföljder, bedömning av FMI. Tillsynen utövas utifrån en allmän granskningspolicy men under bestämda perioder kan tillfälliga granskningar ge- 26 som syftar 28 till att särskilt 21 uppmärksamma 211 en 212 viss nomföras FMI:s Avgjorda beslut i tillsynsärenden bidrar till 279 att utveckla 315så 348aspekt av 324 mäklarnas 491 arbete, så 354 kallade temagranskningar kallad Påföljdgod sed för fastighetsmäklare. I praktiken 46 betyder Det kan till 39 exempel 72 handla om 59 lockpriser, 87 journalföring 86 det att det är genom anmälningar och egna granskningar eller penningtvätt. Påföljd % 16% 18% 12% 12% 15% 17% 23% 2% Påföljd som % a som praxis utvecklas. För den enskilde fastighetsmäklaren kan detta vara ett dilemma. Det går inte att få ett Om det finns brister har mäklaren fått en varning eller förhandsbesked eller ett råd om hur man ska agera för att kunnat bli av med sin registrering. Sedan 1 juli 211 finns slippa en påföljd. Detta blir särskilt tydligt när lagstiftningen förändras som nu senast med de förändrade reglerna allvarliga 26 fall kan FMI 28återkalla 21 mäklarens 211 registrering 212 och också en lägre grad av påpekande som kallas erinran. I Påbörjade kring journalföring. Här har relativt många fastighetsmäk- då får inte 33mäklaren 416 fortsätta arbeta 44 som 412 mäklare. 346 Påföljd Påföljd % 18% 21% 13% 12% 17% 15% 21% 25% Påföljd som % a lare fått en varning eller erinran, och det har varit stor oro från många håll för att det inte varit enkelt att veta exakt vad som krävs för att slippa påföljd. Fastighetsmäklare som får en påföljd av FMI har möjlighet att överklaga beslutet. En majoritet av ärendena inleds på grund av en anmälan från privatpersoner som anser att mäklaren har brutit mot god fastighetsmäklarsed. Även myndigheter kan göra anmälningar. Ett exempel är när Skatteverket i sina revisioner finner att en mäklare har begått något fel. FMI kan också på eget initiativ granska en mäklare och de kontrollerar varje mäklare någon gång under en femårsperiod. Tabell 5. Fakta om verksamhetens omfattning, tillsyn och påföljder, Antal Försäljningar ca 142 Fastighetsmäklare Anmälningar FMI, egna granskningar Påföljd/Varning Påföljd/Erinran 24 Källa: FMI och SCB. Man kan också konstatera att andelen anmälningar i förhållande till antalet försäljningar har varierat något över åren men det är genomgående få anmälningar och de utgör endast runt två promille av antalet förmedlingar under de år som jämförs. År 2 gjordes anmälningar i,15 procent av genomförda bostadsaffärer. Motsvarande siffror för 27 och för 211 låg på,21 respektive,2 procent. Det är sålunda mer regel än undantag att köpare och säljare är mycket nöjda och inte anser att fastighetsmäklarna har brustit i sitt agerande. 21

22 Diagram 21. Anmälningar i procent av antalet bostadsaffärer ,25%,2%,15%,1%,5%,% Källa: FMI och SCB. FMI avgör inte ekonomiska tvister utan sådana krav prövas av till exempel Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) eller allmän domstol. Läs mer: 22

23 5. Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare och samlar drygt 8 procent av landets mäklare. Organisationen har en lång historia. Redan1919 togs första initiativet till att bilda det som är dagens Mäklarsamfund och 1984 togs namnet Sveriges Fastighetsmäklares Riksförbund, det vi idag kallar Mäklarsamfundet. En parallell branschorganisation till Mäklarsamfundet bildades 1957 med namnet Sveriges Aktiva Fastighetsmäklare, SAF, senare på 9-talet namnändrat till Fastighetsmäklarförbundet FMF. De senaste åren har Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF i flera sammanhang samverkat och agerat gemensamt då organisationerna haft en samsyn i för branschen viktiga frågor som till exempel synpunkter på ny lagstiftning. Mäklarsamfundet arbetar för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Vi driver medlemmarnas intressefrågor och har traditionella arbetsuppgifter som kontakter med myndigheter och omvärld, att genomföra analyser och utredningar som rör fastighetsmäklare, samhälle och boende, remissvar, debatt och internationellt arbete, statistik, mediakontakter och bevakning m.m. Vi stödjer också våra medlemmar med andra frågor som till exempel utbildning, rådgivning och försäkringar, tidningen Fastighetsmäklaren och mycket annat. På juristavdelningen finns erfarenhet och kompetens samlad som ger medlemmarna stöd och hjälp. Mäklarsamfundet Utbildning erbjuder ett omfattande fort- och vidareutbildningsprogram för aktiva fastighetsmäklare och utbildar fastighetsmäklarassistenter. Medlemsnytta skapas genom hög service, bra villkor och genom att tillvara ta medlemmarnas intressen. Vi har kontakt med lärosäten som erbjuder fastighetsmäklarprogrammet och deltar regelbundet i utbildningssammanhang. Mäklarsamfundet genomför medlemsundersökningar och gör analyser om bostadsmarknaden samt ordnar seminarier och deltar i debatter. Vi tycker att det är viktigt att de utmaningar vi ser diskuteras och att de åtgärder som genomförs följs upp och granskas. Vi tycker att det är viktigt att bostadsmarknaden har sunda och långsiktiga förutsättningar och vi vill med egna analyser bidra till att sprida information, kunskap och förståelse för aktuella frågor. Vi ger en lägesbild såsom vi möter den. På detta sätt vill vi också ge underlag och bidra till en diskussion som möter framtidens utmaningar. Välkomna att kontakta oss på Mäklarsamfundet Ingrid Eiken VD Stina Wallster Vice VD Jonas Anderberg Chefsjurist Titti Öhrn Kundombudsman Sofia Linder Analysansvarig 17 Redan1919 togs första initiativet till att bilda det som är dagens Mäklarsamfund genom bildandet av Svenska Egendomsmäklareföreningen. Några år senare, 1934 grundas Sveriges Fastighetsmäklares Riksförbund och 194 bildas Sveriges Fastighetsmäklares Riksförening. Namnet ändrades så småningom till Auktoriserade Fastighetsmäklares Riksförbund för att 1984 ta namnet Sveriges Fastighetsmäklarsamfund. 23

24 Referenser Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), internet och registerutdrag. Finansinspektionen. Den svenska bolånemarknaden. Mars 212. Hemnet Mäklarsamfundet Mäklarstatistik Objektvision.se Statistiska Centralbyrån (SCB), databas på internet samt beställt statistikutdrag. Värderingsdata UC Branschfakta Fastighetsmäklare, 212:2. Universitet och högskolorna. 25

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 214:1 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 Förord Alla människor behöver en bostad. Därför är bostadsfrågor ett område som väcker intresse,

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN

FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN FAKTA & NYCKELTAL 2017 NOVEMBER 2017 Fastighetsmäklarbranschen Fakta & nyckeltal 2017 Förord I snitt har det skett mellan 150 000 170 000 överlåtelser per år i det ägda beståndet

Läs mer

FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN

FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN FAKTA & NYCKELTAL 216 MAJ 216 M-ANALYS 216:2 Fastighetsmäklarbranschen Fakta & nyckeltal 216 Förord Alla människor behöver en bostad, därför är bostadsfrågor ett område som väcker

Läs mer

20 år som myndighet. Fastighetsmäklarinspektionen 20 år

20 år som myndighet. Fastighetsmäklarinspektionen 20 år Publicerad 2015-10-07 20 år som myndighet Pressmeddelande den 7 oktober 2015 Fastighetsmäklarinspektionen 20 år Myndigheten startade sin verksamhet den 1 oktober 1995 och har nu uppnått 20 år som myndighet.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och villor,

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare

Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Bra för blivande fastighetsmäklare att veta om Utbildningskrav för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare Detta faktablad innehåller kortfattad information om de utbildningskrav som gäller för

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Trendbrott under 2011

Trendbrott under 2011 Stockholm den 17 januari 2012 Trendbrott under 2011 Efter flera år av prisuppgångar på bostäder i Sverige skedde under 2011 ett trendbrott med nedåtgående priser. Sett till de senaste fyra åren har prisuppgångarna

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om en fastighetsmäklares köp och försäljningar av bostadsrätter under perioden

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om förtroende för mäklaren. Prövning av om fastighetsmäklaren, utan att förtroendet för denne rubbas, kan delta

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; beslutade den 14 december

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

Bilaga Norrbotten. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Norrbotten. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling SFS 0668-0666.fm Page 1 Tuesday, June 7, 2011 3:31 PM Svensk författningssamling Fastighetsmäklarförordning; utfärdad den 19 maj 2011. Utkom från trycket den 10 juni 2011 Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Bilaga Jämtland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Jämtland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument

Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument BRA ATT VETA OM Fastighetsförmedling när säljare och köpare är konsument Fastighetsmäklare En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter, delar av fastigheter,

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har lämnat

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Välkommen till Hemnet Sveriges största bostadsmarknad Alla som har letat

Läs mer

Bilaga Västmanland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Västmanland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/1,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/1,

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Bilaga Jönköping. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Jönköping. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/1,

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet, omsorgsplikt och opartiskhet. Prövning av om fastighetsmäklarens utförande av ett värderingsuppdrag

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare;

Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Nu gällande föreskrifter Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering som fastighetsmäklare; Förslag till nya föreskrifter Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om antalet rum i en bostadsrätt,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om handel med fastigheter. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv respektive avyttring av fem bostadsrätter

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:3 om registrering som fastighetsmäklare;

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER 2008 BAKGRUND Under hösten 2007 genomförde Hemnet en undersökning som kartlade generella frågor om bostadsmarkanden (såsom hur man bor, hur flyttplanerna ser ut, vilka källor

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Juridik. 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5.

Juridik. 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5. Juridik 1. Ändringar i penningtvättslagen 2. FMI Highlights 3. Distansavtalslagen 4. Fastighetsskatt och typkoder 5. Kommande nyheter Juridik - 1???????? Penningtvätt ID kontroll sedan tidigare Vem ska

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer