Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2"

Transkript

1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal :2

2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra flesta. Alla människor behöver en bostad. Vi förändrar och anpassar vårt boende flera gånger under vår livstid, för att möta en ny familjesituation eller för att studera eller arbeta. Att köpa eller sälja sin bostad är ofta en av livets viktigaste och största affärer. En fastighetsmäklare är experten som yrkesmässigt och professionellt förmedlar bostäder och andra fastigheter. Med kunskap och erfarenhet säkerställer fastighetsmäklare att både säljare och köpare kan känna sig trygga på bostadsmarknaden och att ägarbyten sker på ett smidigt och korrekt sätt. En väl fungerande bostadsmarknad är också en viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Fastighetsmäklare har därför en viktig roll att fylla, både för enskilda individer och för samhället i stort. Många vänder sig till Mäklarsamfundet med sitt intresse för bostadsmarknaden och söker information och fakta. Hur många fastighetsmäklare finns det? Hur ser könsfördelningen ut? Hur många bostäder säljs? Intresset är stort och frågorna ställs från både allmänhet, myndigheter och media men också från verksamma fastighetsmäklare och studerande. För många är det ett drömyrke att vara fastighetsmäklare, det är ett fritt och flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Men det är också ett arbete som kräver tillgänglighet, helgarbete och kunskap om vilka regler som gäller. Fastighetsmäklares expertroll har blivit allt tydligare över åren genom successiva skärpningar av lagar, regler och granskning. Rollen som fastighetsmäklare bygger på förtroende och utöver rent formella krav krävs ett genuint intresse av människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter som är inblandade i en bostadseller fastighetsaffär. I rollen som fastighetsmäklare kommer man som regel nära de inblandade parterna och får både inblick och förståelse för vad som påverkar och styr besluten i de enskilda fallen. I denna rapport har vi samlat aktuell fakta, information och nyckeltal. Vi vill härigenom medverka till att öka kunskapen och förståelsen för fastighetsmäklare och branschen samt möta det intresse som finns. Om Mäklarsamfundet Ingrid Eiken VD Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare och utgör drygt 8 procent av den samlade kåren. April 213 Ingrid Eiken VD, Mäklarsamfundet 2

3 Sammanfattning 1 År 212 fanns det fastighetsmäklare i Sverige, 57 procent är män och 43 procent är kvinnor. Drygt 8 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är tillsynsmyndighet och för att få vara verksam som fastighetsmäklare krävs att mäklaren är registrerad hos FMI. Det finns många verksamma mäklarföretag och nära 8 procent av företagen har mellan en och fyra personer anställda. Kedjetillhörigheten har ökat och uppskattningsvis är omkring två tredjedelar av mäklarna anslutna till någon av mäklarkedjorna. 2 Det finns ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige, 44 procent av dessa är småhus och 56 procent är flerbostadshus. 63 procent av alla bostäder är privatägda småhus och bostadsrätter. Under 211 genomfördes ca 153 ägarbyten till ett värde av ca 243 miljarder kronor. Under 212 genomfördes något färre ägarbyten till ett samlat något lägre värde. Statistiken för 212 är inte presenterad i alla delar ännu. I de flesta försäljningar anlitas en fastighetsmäklare. För småhus så anlitas en mäklare i 91 procent av alla försäljningar 3. Antalet sålda objekt per fastighetsmäklare uppgick 211 till i genomsnitt ca 23 objekt. Variationerna är dock stora och uppgiften omfattar inte kommersiella fastigheter. De flesta köpare och säljare är nöjda. Det görs få anmälningar och som andel av försäljningarna ligger de på runt,2 procent. Den offentliga tillsynen har ökat och FMI granskar löpande mäklarnas arbete. Under 212 fick 86 mäklare en varning och 24 mäklare fick en erinran som resultat av FMI:s granskningar. Fastighetsmäklarutbildningen och yrket lockar många. Det är mellan sju och femton sökande per utbildningsplats. Lönen är osäker och få har fast lön. Under 212 hade 67 procent av Mäklarsamfundets medlemmar provisionslön och 12 procent hade en kombination av fast lön och provision. De kommande åren blir det färre som utexamineras från högskolorna eftersom utbildningen på vissa orter läggs om från två till tre år. Därtill beräknas mellan 8-9 fastighetsmäklare lämna yrket för att gå i pension. Detta begränsar nytillskottet jämfört med tidigare år. INNEHÅLL Sammanfattning Fakta om fastighetsmäklare Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden Fastighetsmäklare, företagen och villkoren Fastighetsmäklarna står under statlig tillsyn och granskning Mäklarsamfundet Referenser Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den 31 december 212. Den 31 mars 213 fanns det 6 54 mäklare, en minskning med 283 jämfört med årsskiftet. 2 Uppgifter om bostadsbeståndet samt antal sålda objekt hämtat från Statistiska Centralbyrån (SCB). 3 Värderingsdata. 3

4 1. Fakta om fastighetsmäklare Fastighetsmäklare ett yrke med historia En fastighetsmäklare har som yrke att förmedla fastigheter. Det ställs höga krav på utbildning och den som yrkesmässigt förmedlar fastigheter ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). I rollen ligger i första hand att förmedla en försäljning, att knyta kontakt mellan säljare och köpare men också att bistå med rådgivning och avtalsskrivning för att ge parterna en trygg affär. En fastighetsmäklare ska vara opartisk i sin relation mellan säljare och köpare, och båda parter ska kunna lita på mäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. Fastighetsmäklarens uppdrag att förmedla en fastighet utgörs av ett förmedlingsuppdrag mellan säljaren (uppdragsgivaren) och fastighetsmäklaren. Mäklaren är personligen ansvarig för sitt förmedlingsarbete, så det är alltid mäklaren själv, och inte det företag där mäklaren är verksam, som är registrerad, ansvarig och som står under tillsyn av FMI. För att bli registrerad som fastighetsmäklare krävs teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Själva yrket har en lång historia. Redan i antiken fanns mellanmän i form av mäklare eller förmedlare. I de regelsystem som funnits för mäklare har alltid ställts uttryckliga krav på yrkesutövarna att vara hederliga, opartiska och att inte själva driva handel och dessa tre krav gäller 4 fortfarande. År 1947 infördes begreppet auktoriserad fastighetsmäklare och det var Sveriges handelskammare som utfärdade auktorisationen. Den infördes för att skapa ordning och för att visa att fastighetsmäklaren uppfyllde vissa krav på utbildning och praktik. Den var dock frivillig och inledningsvis var det endast ca 3 procent av mäklarkåren som begärde auktorisationen. Det var först 1984 som riksdagen beslöt om en tydligare lagreglering, lagen om fastighetsmäklare. Det blev då obligatoriskt att vara registrerad hos en myndighet (länsstyrelsen i det län man avsåg vara verksam) och det blev vid vite förbjudet att förmedla fastigheter utan utbildning och registrering. Lagen har därefter omarbetats vid ett par tillfällen, först 1995 och genom den nu gällande Fastighetsmäklarlagen, som började gälla den 1 juli 211. Riksdagen beslutade 1998 att grundutbildningen för att bli fastighetsmäklare skulle bli en tvåårig utbildning på högskolenivå. År 1995 tillkom Fastighetsmäklarnämnden som statlig tillsynsmyndighet och under 212 bytte denna myndighet namn till Fastighetsmäklarinspektionen. Läs mer: 4 Sveriges första författningsbestämmelse för mäklare är från 172-talet. Den följdes av en Mäklarordning som antogs 1853 och ändrades 1872 och

5 Antalet fastighetsmäklare har ökat med 5 procent på tio år År 212 fanns det fastighetsmäklare i Sverige. Under året tillkom 661 nya mäklare och 77 lämnade yrket vilket leder till en minskning av antalet mäklare jämfört med 211. Intresset för att arbeta som fastighetsmäklare är stort. Antalet verksamma mäklare har ökat trendmässigt med undantag för några år i början på 2-talet. Under fanns det fastighetsmäklare vilket är nästan 5 procent fler mäklare än det fanns 21. Mäklarsamfundets samlar idag drygt 8 procent av samtliga mäklare i branschen. Diagram 1. Antalet fastighetsmäklare, Samtliga fastighetsmäklare Medlemmar i Mäklarsamfundet Källa: FMI och Mäklarsamfundet. Första gången som yrkeskåren översteg 6 fastighetsmäklare var 27 men därefter har ökningstakten mattats av. Sedan 21 har antalet verksamma fastighetsmäklare varit relativt konstant. En minskning av antalet mäklare skedde under 212, med ca 5 personer. Vi förutser att antalet mäklare kommer att minska ytterligare något under 213 bland annat till följd av att vissa högskolor förlänger utbildningen från två till tre år (se även kapitel 5). Varje år förekommer det relativt omfattande förändringar beträffande in- och utflöden av fastighetsmäklare (nyregistreringar och avregistreringar). Under perioden ökade antalet mäklare med 813 personer som ett resultat av att mäklare nyregistrerades och avregistrerades. År 212 är första gången som det var fler mäklare som lämnade yrket än som sökte sig till yrket sedan 21. Diagram 2. Förändringar av in- och utflöde av fastighetsmäklare, Källa: FMI (antalet nyregistreringar och avregistreringar totalt, per år). Inflöde av mäklare Utflöde av mäklare 5 Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), den 31 december 212. Den 31 mars 213 fanns det fastighetsmäklare, en minskning med 283 sedan årsskiftet. 5

6 Manlig dominans i yrket men kvinnornas andel ökar Under 212 var 57 procent av fastighetsmäklarna män och 43 procent var kvinnor. Kvinnornas andel har ökat sedan mitten på 9-talet och kommer att fortsätta öka. Över åren har den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män inom fastighetsmäklaryrket planat ut. Under 212 var 57 procent av fastighetsmäklarna män och 43 procent var kvinnor. Så har det sett ut de senaste åren. I början på 9-talet var det däremot betydligt fler män än kvinnor som var verksamma som fastighetsmäklare och 1994 fanns det till exempel bara 17 procent. Diagram 3. Utveckling av andelen kvinnor och män, Procent Män Kvinnor Källa: FMI Åldersstrukturen bland fastighetsmäklare Åldersgruppen under 3 år utgörs till 6 procent av kvinnor och 4 procent av män. Bland de som är 5 år och äldre är fördelningen tvärt om. På sikt kommer kvinnornas andel i branschen att öka. De flesta fastighetsmäklare, 49 procent, befinner sig i spannet 3-49 år och 55 procent av dessa är män och 45 procent är kvinnor. Knappt 3 procent av de verksamma mäklarna är i åldersgruppen 5-69 år. I denna grupp är 29 procent kvinnor och 71 procent är män. Ett fåtal mäklare, 1 procent, är 7 år eller äldre och av dessa är endast 11 procent kvinnor och 89 procent män. 2 procent av fastighetsmäklarna är under 3 år och av dessa är 6 procent kvinnor och 4 procent män. 6

7 Diagram 4. Åldersstruktur bland fastighetsmäklare, 213. Antal % % 29% Män Kvinnor 5 Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre 1% Källa: FMI (januari 213). Diagram 5. Kvinnor och män i olika åldersgrupp, 213. Procent. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Män Kvinnor 3% 2% 1% % Under 3 år 3-49 år 5-69 år 7 år och äldre Källa: FMI (januari 213). Fler män än kvinnor har lång erfarenhet som fastighetsmäklare Bland de fastighetsmäklare som varit verksamma bara några få år dominerar kvinnorna och de flesta är unga. 6 Mäklarsamfundet har gjort en medlemsundersökning för att följa upp hur ålders- och könsfördelningen ser ut i relation till hur många år man har varit verksam som fastighetsmäklare. 6 Mäklarsamfundet, medlemsundersökning genomförd 212. Baseras på 1431 svarande fastighetsmäklare. 7

8 Vår medlemsundersökning visar att 44 procent har arbetat som fastighetsmäklare i tio år eller längre och bland dessa är 72 procent män och 28 procent kvinnor. Bland de fastighetsmäklare som varit verksamma upp till tre år återfinns 22 procent av fastighetsmäklarna. I denna grupp är 59 procent kvinnor och 41 procent män. De flesta, 57 procent, är under 3 år. 34 procent av fastighetsmäklarna har varit verksamma 4-1 år och här är könsfördelningen i det närmaste jämn. Tabell 1. Antal år som fastighetsmäklare. Procent. Antal år Andel Varav som mäklare mäklare Kvinnor Män 1 år + 44% 28% 72% % 49% 51% -3 22% 59% 41% Källa: Mäklarsamfundet (medlemsundersökning). En tredjedel av de som slutar har arbetat kortare tid än fem år Av de som lämnar branschen har en tredjedel bara varit verksamma i högst fem år. 54 procent i denna grupp är under 3 år och 65 procent av dessa är kvinnor. Mäklarsamfundet har analyserat den grupp som lämnade yrket (avregistrerade sig) under perioden med särskilt Tabell fokus 2 antal på avregistreringar hur många dessa som varit verksamma fem år eller kortare tid 7. Totalt var det mäklare som avregistrerade sig under dessa år och av dem hade ca en tredjedel, 958 personer, varit verksamma i högst fem år (36 procent). En majoritet, 54 procent, av dem som slutade inom fem år var 3 år eller yngre. Flest mäklare avregistrerar sig inom tre år och bland de unga som lämnar yrket inom fem år är 65 procent kvinnor och 35 procent är män. Efter fem år som fastighetsmäklare sjunker andelen som avregistrerar sig betydligt. Det ger en signal om att det kan ta några år att etablera sig som fastighetsmäklare men när detta väl skett så märks det i form av att färre lämnar yrket. Tabell 2. Antal avregistreringar inom fem år, Antal och procent. Slutar Varav efter Totalt Högst 3 år Män Kvinnor 1 år 25 57% 31% 69% 2 år % 33% 67% 3 år % 44% 56% 4 år 16 46% 26% 74% 5 år % 47% 53% Totalt % 35% 65% Källa: FMI (underlag bearbetat av Mäklarsamfundet). Källa: Mäklarsamfundet, medlemsundersökning 7 FMI, registerutdrag

9 Det krävs både teoretisk utbildning och praktik För att kunna arbeta som fastighetsmäklare krävs både teoretisk utbildning från universitet eller högskola samt praktik. Därefter ansöker man personligen om registrering hos FMI som beviljar ansökningar. Vilka universitet och högskolor som erbjuder relevant utbildning varierar från tid till annan. Malmö, Gävle, KTH, Borås, Trollhättan, Halmstad, Karlstad och Luleå är exempel på orter där fastighetsmäklarprogrammet erbjudits vid universitet eller högskola. Den teoretiska delen i utbildningen till fastighetsmäklare ska omfatta minst 12 högskolepoäng fördelade på kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik samt fastighetsvärdering. Därutöver måste en fördjupning eller breddning göras inom något av de nämnda kunskapsområdena eller nationalekonomi. Praktikperioden för fastighetsmäklare är inte studiemedelsberättigad i motsats till förhållandet för många andra utbildningar med krav på praktik. För många blivande fastighetsmäklare innebär därför praktikperioden en ekonomisk påfrestning som inte sällan innebär att praktiken genomförs med ringa eller helt utan ersättning. Det finns inte någon reglerad pensionsålder för fastighetsmäklare och många trivs med sitt yrke och fortsätter arbeta i hög ålder. Våren 213 (februari) finns det drygt 8 mäklare som är 7 år eller äldre vilket motsvarar ca en procent av mäklarna i branschen. När de som idag är 6 år eller äldre väljer att pensionera sig så betyder det att mellan 8-9 fastighetsmäklare kommer att avregistrera sig. De kommande pensionsavgångarna kommer också att påverka könsfördelningen i branschen med en ökad andel kvinnor. De närmaste åren kommer färre att utexamineras från högskolorna. Det begränsar branschens nytillskott av fastighetsmäklare jämfört med tidigare år. De senaste åren har det tagits in mellan elever per år till de olika programmen på höstterminerna och 8 färre, runt 25 elever, på vårterminerna. Söktrycket har under flera år varit högt, mellan sju och 15 sökande per plats är inte ovanligt. Det är genomgående fler kvinnor än män som söker och kvinnornas andel ökar bland de som antas. Förväntad utveckling av antalet fastighetsmäklare de kommande åren De kommande åren förutses mellan 8-9 fastighetmäklare lämna yrket för att gå i pension. Diagram 6. Förväntad förändring av antalet nya fastighetsmäklare VT 212 VT 213 VT 214 Källa: Verket för Högskoleservice (VHS). De kommande åren förväntas antalet utexaminerade från de olika fastighetsmäklarprogrammen att minska jämfört med tidigare. Våren (VT) 212 fick branschen ett nytillskott av ca 67 personer som hade lagt grund för att kunna söka en registrering till fastighetsmäklare 9. Av dessa var 57 procent kvinnor och 43 procent män. Våren 213 och våren 214 kommer det att snarare vara ca 45 som utexamineras, trots att intagningen inte minskat. Det beror på att flera lärosäten, till exempel Malmö, förlängt utbildningen från två till tre år vilket ger en minskning av nytillskottet de kommande åren. 8 Statistik och information om de olika linjerna finns bland annat på respektive universitet och högskola och hos FMI. 9 Ansökan om registrering lämnas in och prövas individuellt av FMI, som kontrollerar och godkänner ansökan. Registrering förutsätter också genomförd praktik på 1 veckor. 9

10 Fastighetsmäklarassistenter är assistenter med specifika kunskaper Sedan slutet på 199-talet finns en kvalificerad assistentutbildning som är anpassad specifikt för mäklarbranschen. Utbildning genomförs av Mäklarsamfundet och sedan starten har ca 1 5 fastighetsmäklarassistenter utbildats. Utbildningen är ensam i sitt slag i Sverige och motsvarar den tidigare fastighetsmäklarutbildningen innan den fick högskolestatus vilket innebär att man efter genomgången utbildning ska ha fått förståelse för och kunna stödja fastighetsmäklaren med många av arbetsuppgifterna i en mäklartjänst. Utbildningen pågår under ca sju månader och omfattar ett antal relevanta moduler där internatbaserad handledning varvas med självstudier. 1

11 2. Fastighetsmäklare verkar på bostadsmarknaden Bostadsbestånd i förändring Det finns ca 4,5 miljoner bostäder i Sverige och 63 procent av dessa är privatägda. Bostadsbeståndet ökade med 5,9 procent mellan 2 och 211 vilket är lågt jämfört med många andra länder och med hänsyn till befolkningsförändringarna. Statistik över hur många bostäder det finns i Sverige presenteras årligen av SCB. Den mest aktuella statistiken av- 1 ser 211 och då fanns det 4,5 miljoner bostäder i Sverige. Drygt 2,9 miljoner av dessa, 63 procent, var privatägda, dvs bostadsrätter och småhus. Övriga bostäder är hyresrätter i olika former. Diagram 7. Bostadsbeståndets fördelning, 211. Tusental. 2 5 Småhus Bostadsrätter Hyresrätter (Inklusive småhus) Källa: SCB Det totala bostadsbeståndet ökade med ca 251 bostäder mellan 2 och 211 vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent. Balansen mellan de olika upplåtelseformerna har samtidigt förändrats. Till exempel har hyresrätterna minskat och bostadsrätterna ökat i flerbostadshusen. Mellan så ökade det ägda beståndet med nästan 329 bostäder vilket är en ökning med 13 procent. Ökningen är ett resultat av att många hyresrätter ombildats till bostadsrätter kombinerat med att det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Sedan år 2 har ca 155 hyresrätter ombildats till bostadsrätter i landet. Av dessa finns 72 procent eller ca 112 i Stockholms län. Läs mer: 1 SCB presenterar statistik för helåret först i maj eller juni året efter. 11

12 Diagram 8. Bostadsbeståndets förändring, Småhus Bostadsrätter Hyresrätter Källa: SCB I praktiken bor sex av tio personer i ägd bostad. Fler skulle dock vilja äga sitt boende. Enligt undersökningar som SEB låter Demoskop genomföra så är det ca nio av tio som önskar bo i ägt boende. Senaste undersökningen visade att 69 procent vill bo i villa/radhus, 17 procent vill bo i bostadsrätt och övriga 12 procent vill bo i hyresrätt. Diagram 9. Utveckling av Sveriges bostadsbestånd efter ägandeform, Privat bestånd Hyresrätter Källa: SCB Det byggs för lite nya bostäder Bostadsmarknadsindex (BMI) är ett index som tagits fram av Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier. Bostadsmarknadsindexet är ett sammanvägt mått mellan antalet färdigställda bostäder och befolkningsförändringen samt omsättningen av småhus och bostadsrätter i förhållande till beståndet. Genomförda mätningar visar att Sveriges BMI sticker ut genom att genomgående ligga på en låg nivå och lägre än hos våra nordiska grannar. Det visar att bostadsbyggandet inte håller takten i förhållande till de befolkningsförändringar som sker. 12

13 Diagram 1. Antal färdigställda bostäder i Sverige Småhus Flerbostadshus 2 1 Källa: SCB Enligt SCB färdigställdes 2 64 nya bostäder under 211 i hela landet. Antalet påbörjade bostäder under 212 minskade med 23 procent enligt preliminära siffror från SCB. Svagast utveckling uppvisar nybyggnationen av småhus som bromsade in med 39 procent jämfört med 211, en minskning från ca småhus till 4 75 småhus. Tabell 3. Förändring av nybyggandet av bostäder 212 jämfört med Alla bostäder Småhus Flerbostadshus Riket totalt Storstadsområdena Övriga riket Källa: SCB Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter Under 212 såldes ca 46 5 småhus. Det är en minskning med ca 4 9 jämfört med året innan. I de flesta bostadsaffärer anlitas en fastighetsmäklare för att genomföra förmedlingen. Fastighetsmäklares yrke är kopplat till hur människor ordnar med sitt boende och hur boendet förändras över åren. Människor kommer i kontakt med fastighetsmäklare när de är på väg att göra sitt livs kanske största affär, nämligen att köpa eller sälja sitt boende. De vanligaste skälen till att flytta är flytt från föräldrahemmet, familjebildning, separation och byte till större eller mindre bostad på grund av förändring av hushållets storlek. Starka skäl att flytta kan också handla om att studera på en annan ort eller till följd av förändringar av arbetssituationen. I genomsnitt flyttar vi i Sverige 1 11 gånger under vår livstid. Försäljningen av småhus ökade fram till 27 och har sedan minskat. 211 ligger antalet sålda småhus på samma nivå som 2. Enligt preliminära siffror från SCB för 212 kommer antalet försäljningar fortsätta att minska något. Försäljningen av bostadsrätter har successivt ökat under hela 2-talet och 211 såldes ca 28 procent fler bostadsrätter än 2. Under 211 såldes ca 144 bostäder varav knappt 93 bostadsrätter och drygt 51 småhus. Därutöver såldes drygt 8 9 fritidshus. Statistiken för 212 är inte helt komplett ännu. Enligt preliminära siffror från SCB så såldes drygt 46 småhus och knappt 8 2 fritidshus. Däremot saknas uppgifter från SCB när det gäller bostadsrätter. Den mest aktuella statistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus presenteras varje månad av Svensk Mäklarstatistik och baseras på ca 7 procent av de bostads- 11 affärer som genomförts via fastighetsmäklare och på försäljningspriset vid tidpunkten för kontraktsskrivningen. Eftersom all statistik är baserad på köpekontraktstillfället undanröjer Mäklarstatistik de fördröjningar som sker mellan köpetillfället och tidpunkten för lagfart. Enligt en prognos baserad på Mäklarstatistiks statistik, såldes det 12 uppskattningsvis 87 bostadsrätter under Mäklarstatistik ägs av Hemnet som i sin tur ägs av Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. 12 Antaget att Mäklarstatistik fångar 7 procent av samtliga försäljningar i sin statistik. 13

14 Antalet försäljningar av bostäder och fritidshus minskade något mellan 211 och 212. Diagram 11. Antalet sålda bostadsrätter och småhus Bostadsrätter Småhus Källa: SCB, utom uppgiften för bostadsrätter som är en prognos baserad på Mäklarstatistik. Sammantaget representerar försäljningarna stora värden. Under 211 uppgår värdet av överlåtelserna till 243 miljarder kronor, varav värdet på bostadsrätter uppgick till ca 125 miljarder kronor och värdet på småhusen till ca 15 miljarder kronor. Värdet på de fritidshus som bytte ägare uppgick till ca 13 miljarder kronor. Till detta ska adderas värdet av alla kommersiella fastigheter som såldes under året men för dessa är statistiken inte 13 tillgänglig på samma sätt som för bostäder. Diagram 12. Värdet av sålda bostäder och fritidshus, (miljarder kronor) Bostadsrätter Småhus Fritidshus Källa: SCB. Transaktionsvärde för bostadsrätter saknas för I april 213 fanns ca 75 objekt till salu på objektvision.se. 14

15 Fastighetsmäklare förmedlar de flesta affärerna I de flesta försäljningar anlitas en fastighetsmäklare. Andelen ökar. När det handlar om småhus så anlitas en mäklare i 91 procent av alla försäljningar 212. Fastighetsmäklare är experter på att förmedla bostäder och andra fastigheter. Med kunskap som bas informerar och vägleder fastighetsmäklaren både säljare och köpare genom hela affären och det skapar trygghet. Enligt Värderingsdata som under många år följt upp samtliga villaförsäljningar så har andelen bostadsaffärer där mäklare anlitats successivt ökat från 77 procent 21 till 91 procent av försäljningarna 212. Denna trend pekar på större förtroende för fastighetsmäklarnas arbete och att deras expertkunskaper ger ett mervärde vid försäljningar. 14 Enligt Värderingsdatas undersökningar får fastighetsmäklare även ut ett högre försäljningspris, sex procent högre, jämfört med en privat försäljning. Ju högre upp i prisstegen bostaden befinner sig desto mer lönar det sig att anlita en fastighetsmäklare. I storstadslänen anlitas fastighetsmäklare i större utsträckning än i övriga län. Diagram 13. Den mäklade marknadens andel, Privat Mäklad 77% 79% 81% 83% 84% 85% 86% 86% 88% 9% 9% 91% 23% 21% 19% 18% 16% 15% 14% 14% 12% 1% 1% 9% Källa: Värderingsdata 14 Värderingsdata,

16 3. Fastighetsmäklare, företagen och villkoren Konkurrensen har ökat och antalet sålda objekt per fastighetsmäklare har minskat. År 2 såldes i medeltal 29 objekt per mäklare och 211 ca 23 objekt per mäklare. Variationerna är dock stora. Fastighetsmäklare förmedlar bostäder och fritidshus som är till försäljning genom ett förmedlingsuppdrag från säljaren. Vi har visat att antalet fastighetsmäklare har ökat kraftigt de senaste åren, och med 5 procent på tio år. Antalet försäljningar har också ökat, men inte i samma takt. Relationen mellan antalet fastighetsmäklare och antalet sålda objekt har därför förändrats över åren. Detta mått är ett sätt att illustrera hur konkurrensen på marknaden har förändrats sedan 2. Diagram 14. Antalet sålda objekt per mäklare och år, Medeltal Objekt 2 15 Objekt/mäklare Källa: SCB och FMI. Under 211 låg det genomsnittliga antalet objekt per fastighetsmäklare på ca 23 objekt. Under åren 2-27 låg denna relation på runt 29 objekt per mäklare och år men har därefter minskat till dagens nivå. I verkligheten varierar antalet objekt betydligt mellan olika fastighetsmäklare och mellan olika delar i landet. Med den nya lagstiftning som gäller för fastighetsmäklare sedan 211 är det också möjligt för fastighetsmäklare att erbjuda så kallade kringtjänster mot ersättning. Det kan till exempel handla om förmedling av bank- och finansieringstjänster, försäkringar, flyttstädning, home-styling eller hantverkshjälp. Dock begränsas möjligheten till ersättning till några tusen kronor för att inte vara förtroenderubbande. Variation och mötet med människor lockar Det bästa med att vara fastighetsmäklare är att träffa människor och att ha ett fritt yrke med variation. Det sämsta är osäkerheten om den egna lönen och arbetstiderna. 67 procent av mäklarna har enbart provisionslön. Enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning från 212 är det bästa med att vara fastighetsmäklare att få träffa människor och att ha ett fritt yrke med variation. Det sämsta är arbetstiderna och provisionslönerna. Både män och kvinnor svarar att osäkerheten kring den egna lönen och arbetstiderna, som innebär en förväntan på att alltid vara tillgänglig, är de mest negativa sidorna med yrket, dock är kvinnorna något mer negativa till detta. Bland männen nämns påverkan från den ibland negativa beskrivningen av mäklare i media. Det saknas tillförlitlig och rättvisande offentlig statistik när det gäller löner för fastighetsmäklare. För många branscher finns statistik hos SCB klassade efter Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). När det gäller fastighetsmäklare så har denna yrkesgrupp koden SSYK I denna grupp ingår även andra yrkesgrupper med normalt fasta löner och statliga anställningar och fastighetsmäklare går ej att 15 urskilja. Mäklarsamfundet har i tidigare nämnd medlemsundersökning följt upp olika löneformer för fastighetsmäklare. Svaren visar att en majoritet av fastighetsmäklarna, 67 procent, har provisionslön. Övriga har en kombination av provision och fast lön eller enbart fast lön. 15 Uppgift från SCB. 16

17 Diagram 15. Löneformer, 212. Procent. 67% 1% 11% 12% Annat Kombination av provision och fast lön Fast lön Provision Källa: Mäklarsamfundet Medlemsundersökningen visade att det finns skillnader mellan verksamhetstid och löneform. Erfarenhetstid och ålder följer varandra vilket betyder att de yngre i större omfattning har ren provisionslön Ju kortare tid en fastighetsmäklare varit verksam desto högre grad av provisionslön. Bland mäklare som varit verksamma -3 år har 82 procent provisionslön. Motsvarande andel för dem som varit verksamma 4-1 år är 7 procent. Bland dem som varit verksamma i mer än 1 år ligger andelen med provisionslön på 56 procent. Här finns också skillnader mellan män och kvinnor där kvinnor har en högre del provision än män och skillnaden ökar ju äldre man blir. I undersökningen ställdes frågor om årsinkomst inklusive semesterersättning, sjuklön och andra ersättningar. Svaren visar att lönesumman varierar inom kåren och efter erfarenhetstid, ålder och kön. Bland de med lägst inkomster finner vi 62 procent av dem som varit verksamma mindre än 3 år. Knappt hälften av mäklarna, 46 procent, uppger en lön i spannet 3 kronor upp till 499. Inkomster över en miljon kronor är mycket ovanliga. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män och det är fler kvinnor i de lägre inkomstspannen och fler män i de högre. Diagram 16. Årsinkomster i olika intervall. Procent. 1% 24% 8% 46% 21% 1 mkr eller mer 5 tkr-1 mkr 3 tkr -499 tkr 15 tkr -299 tkr -15 tkr Källa: Mäklarsamfundet En vanlig missuppfattning som fastighetsmäklare möter i sin vardag är att provisionen uppfattas vara det belopp som den enskilda fastighetsmäklaren får i lön. Det stämmer inte utan provision ska täcka en rad kostnader som mäklaren har för att kunna vara verksam, administrativa kostnader, registreringsavgifter, försäkringar osv. De som ingår i en kedja har som regel en avgift för detta som baseras på till exempel omsättningen och varierar mellan de olika kedjorna. 17

18 Företagen och branschen Det finns konkurrens. Det finns ca 2 79 verksamma företag i branschen och nästan 8 procent av dessa har mellan en och fyra personer anställda. Ungefär två tredjedelar är knutna till någon kedja. Branschen kännetecknas av att det finns olika företagsformer med mindre och större fristående mäklarföretag samt kedjor med olika franchisekoncept. Enligt UC:s 16 branschrapport för fastighetsmäklare 212 fanns det totalt 2 79 företag med knappt 6 8 anställda. Branschen omsatte drygt 8,5 miljarder kronor vilket är en minskning från året innan då omsättningen i branschen låg på 8,8 miljarder kronor. Branschens totala omsättning har ökat sedan början på nittiotalet och mer än fördubblats sedan 22. Dessa uppgifter avser även förmedling av andra fastigheter än bostäder och fritidshus. Diagram 17. Branschens omsättning, Tusental kronor Källa: UC Branschrapport Fastighetsmäklare 212:2 Förändring summa rörelseintäkter. I omsättningen ingår förutom provisioner från privatbostadsförsäljning även intäkter från försäljning av kommersiella fastigheter, värderingar och andra intäkter till mäklarbolagen. Det är mycket ovanligt att företagen i branschen har fler än 5 anställda och 79 procent av företagen har endast 1-4 anställda. Diagram 18. Antalet anställda i branschens företag, 211. Procent. 5% 1% % 15% 79% el fler Källa: UC Branschrapport Fastighetsmäklare 212:2. 16 UC Branschrapport Fastighetsmäklare 212:2 18

19 Många av de små företagen med 1-4 anställda, och förstås även de med fler anställda, kan ingå i en kedja och bedriva verksamheten som till exempel franchisetagare. Statistik hos Mäklarsamfundet visar att i februari 213 var 68 procent av Mäklarsamfundets medlemmar kedjeanslutna och 32 procent av medlemmarna arbetade i fristående företag. Motsvarande siffra för 2 visar att 17 procent av fastighetsmäklarna ingick i en kedja och 83 procent var fristående företag som arbetade i eget mäklarföretag. Diagram 19. Fristående företag och kedjeanslutna 2 och 213 (procent av medlemmar). Källa: Mäklarsamfundet Denna statistik är baserad på Mäklarsamfundets medlemsregister men speglar utvecklingen i stort. Kedjeverksamheten har blivit betydligt vanligare i hela Sverige och är resultatet av bland annat ökad konkurrens och mer medveten varumärkesmarknadsföring och konceptinriktning. Diagram 2. Kedjetillhörighet bland Mäklarsamfundets medlemmar, 213. Antal fastighetsmäklare Källa: Mäklarsamfundet. 19

20 UC:s Branschrapport Fastighetsmäklare innehåller information om branschens olika företag och ger en överskådlig bild av utvecklingen utifrån ett antal fakta och ekonomiska uppgifter om de enskilda företagen. Företagen värderas utifrån olika aspekter och beroende på vad som väljs så kan företag sorteras i storleksordning, till exempel utifrån antal anställda, omsättning och resultat. Undantagsvis efterfrågas endast en viss begränsad del av en fastighetsmäklartjänst. Då handlar det ofta om säljare som har relativt omfattande egen kunskap och därför är mest intresserade av att betala för en viss del av det som normalt ingår i en fastighetsmäklares uppdrag. Ett grundkrav som ställs på fastighetsmäklare är att de besöker objekt som ska säljas. Köpare och säljare hittar varandra på Hemnet Hemnet är Sveriges största sajt för bostadsannonser med ca 22 objekt per år. 17 Antalet unika besökare uppgår till ungefär 1,7 1,8 miljoner besökare varje vecka och det sker 4 miljoner sökningar. Sajten ägs av fastighetsmäklarna gemensamt med företag i branschen. Bostadsannonsering förekommer genom många olika kanaler och i princip samtliga bostäder som är till salu visas också på olika sajter på internet och mobila plattformar. De flesta mäklarföretag visar också objekt till salu på en egen hemsida. Det är fastighetsmäklarna som genom sina medlemsorganisationer, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF, äger Hemnet tillsammans med Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Hemnet startade 1998 och visar ca 22 objekt per år. Det är endast fastighetsmäklares utbud av villor, bostadsrätter, fritidshus och tomter som annonseras. Det sker ungefär 1,7-1,8 miljoner unika besökare och 4 miljoner sökningar varje vecka. Utbudet uppdateras dygnet runt och på sajten finns även kringinformation kring bostadsköp, till exempel: statistik, kartor, kalkyler för boendekostnad, energikostnad och försäkringar och mycket annat. Även kommersiella fastigheter förekommer på Hemnet men den vanligaste sajten för detta är objektvision.se. Läs mer: Hemnet 2

21 4. Fastighetsmäklarna står under statlig tillsyn och granskning Tillsyn och granskning bidrar till att skapa trygghet och förtroende. Köpare och säljare är som regel nöjda. Antalet anmälningar utgör två promille av antalet förmedlingar. Att en bransch står under effektiv tillsyn och granskning bidrar till att skapa trygghet och förtroende. Utöver att svara för registrering av fastighetsmäklare så är det FMI som utövar granskning och tillsyn av de enskilda fastighetsmäklarna (inte av mäklarföretagen). Utgångspunkten för tillsynen är att se till att fastighetsmäklarna fullgör de skyldigheter de har enligt fastighetsmäklarlagen. Statistiken Tabell 5. Fakta visar om många verksamhetens tillsynsärenden omfattning, avskrivs tillsyn efter och påföljder, bedömning av FMI. Tillsynen utövas utifrån en allmän granskningspolicy men under bestämda perioder kan tillfälliga granskningar ge- 26 som syftar 28 till att särskilt 21 uppmärksamma 211 en 212 viss nomföras FMI:s Avgjorda beslut i tillsynsärenden bidrar till 279 att utveckla 315så 348aspekt av 324 mäklarnas 491 arbete, så 354 kallade temagranskningar kallad Påföljdgod sed för fastighetsmäklare. I praktiken 46 betyder Det kan till 39 exempel 72 handla om 59 lockpriser, 87 journalföring 86 det att det är genom anmälningar och egna granskningar eller penningtvätt. Påföljd % 16% 18% 12% 12% 15% 17% 23% 2% Påföljd som % a som praxis utvecklas. För den enskilde fastighetsmäklaren kan detta vara ett dilemma. Det går inte att få ett Om det finns brister har mäklaren fått en varning eller förhandsbesked eller ett råd om hur man ska agera för att kunnat bli av med sin registrering. Sedan 1 juli 211 finns slippa en påföljd. Detta blir särskilt tydligt när lagstiftningen förändras som nu senast med de förändrade reglerna allvarliga 26 fall kan FMI 28återkalla 21 mäklarens 211 registrering 212 och också en lägre grad av påpekande som kallas erinran. I Påbörjade kring journalföring. Här har relativt många fastighetsmäk- då får inte 33mäklaren 416 fortsätta arbeta 44 som 412 mäklare. 346 Påföljd Påföljd % 18% 21% 13% 12% 17% 15% 21% 25% Påföljd som % a lare fått en varning eller erinran, och det har varit stor oro från många håll för att det inte varit enkelt att veta exakt vad som krävs för att slippa påföljd. Fastighetsmäklare som får en påföljd av FMI har möjlighet att överklaga beslutet. En majoritet av ärendena inleds på grund av en anmälan från privatpersoner som anser att mäklaren har brutit mot god fastighetsmäklarsed. Även myndigheter kan göra anmälningar. Ett exempel är när Skatteverket i sina revisioner finner att en mäklare har begått något fel. FMI kan också på eget initiativ granska en mäklare och de kontrollerar varje mäklare någon gång under en femårsperiod. Tabell 5. Fakta om verksamhetens omfattning, tillsyn och påföljder, Antal Försäljningar ca 142 Fastighetsmäklare Anmälningar FMI, egna granskningar Påföljd/Varning Påföljd/Erinran 24 Källa: FMI och SCB. Man kan också konstatera att andelen anmälningar i förhållande till antalet försäljningar har varierat något över åren men det är genomgående få anmälningar och de utgör endast runt två promille av antalet förmedlingar under de år som jämförs. År 2 gjordes anmälningar i,15 procent av genomförda bostadsaffärer. Motsvarande siffror för 27 och för 211 låg på,21 respektive,2 procent. Det är sålunda mer regel än undantag att köpare och säljare är mycket nöjda och inte anser att fastighetsmäklarna har brustit i sitt agerande. 21

22 Diagram 21. Anmälningar i procent av antalet bostadsaffärer ,25%,2%,15%,1%,5%,% Källa: FMI och SCB. FMI avgör inte ekonomiska tvister utan sådana krav prövas av till exempel Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) eller allmän domstol. Läs mer: 22

23 5. Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare och samlar drygt 8 procent av landets mäklare. Organisationen har en lång historia. Redan1919 togs första initiativet till att bilda det som är dagens Mäklarsamfund och 1984 togs namnet Sveriges Fastighetsmäklares Riksförbund, det vi idag kallar Mäklarsamfundet. En parallell branschorganisation till Mäklarsamfundet bildades 1957 med namnet Sveriges Aktiva Fastighetsmäklare, SAF, senare på 9-talet namnändrat till Fastighetsmäklarförbundet FMF. De senaste åren har Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet FMF i flera sammanhang samverkat och agerat gemensamt då organisationerna haft en samsyn i för branschen viktiga frågor som till exempel synpunkter på ny lagstiftning. Mäklarsamfundet arbetar för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Vi driver medlemmarnas intressefrågor och har traditionella arbetsuppgifter som kontakter med myndigheter och omvärld, att genomföra analyser och utredningar som rör fastighetsmäklare, samhälle och boende, remissvar, debatt och internationellt arbete, statistik, mediakontakter och bevakning m.m. Vi stödjer också våra medlemmar med andra frågor som till exempel utbildning, rådgivning och försäkringar, tidningen Fastighetsmäklaren och mycket annat. På juristavdelningen finns erfarenhet och kompetens samlad som ger medlemmarna stöd och hjälp. Mäklarsamfundet Utbildning erbjuder ett omfattande fort- och vidareutbildningsprogram för aktiva fastighetsmäklare och utbildar fastighetsmäklarassistenter. Medlemsnytta skapas genom hög service, bra villkor och genom att tillvara ta medlemmarnas intressen. Vi har kontakt med lärosäten som erbjuder fastighetsmäklarprogrammet och deltar regelbundet i utbildningssammanhang. Mäklarsamfundet genomför medlemsundersökningar och gör analyser om bostadsmarknaden samt ordnar seminarier och deltar i debatter. Vi tycker att det är viktigt att de utmaningar vi ser diskuteras och att de åtgärder som genomförs följs upp och granskas. Vi tycker att det är viktigt att bostadsmarknaden har sunda och långsiktiga förutsättningar och vi vill med egna analyser bidra till att sprida information, kunskap och förståelse för aktuella frågor. Vi ger en lägesbild såsom vi möter den. På detta sätt vill vi också ge underlag och bidra till en diskussion som möter framtidens utmaningar. Välkomna att kontakta oss på Mäklarsamfundet Ingrid Eiken VD Stina Wallster Vice VD Jonas Anderberg Chefsjurist Titti Öhrn Kundombudsman Sofia Linder Analysansvarig 17 Redan1919 togs första initiativet till att bilda det som är dagens Mäklarsamfund genom bildandet av Svenska Egendomsmäklareföreningen. Några år senare, 1934 grundas Sveriges Fastighetsmäklares Riksförbund och 194 bildas Sveriges Fastighetsmäklares Riksförening. Namnet ändrades så småningom till Auktoriserade Fastighetsmäklares Riksförbund för att 1984 ta namnet Sveriges Fastighetsmäklarsamfund. 23

24 Referenser Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), internet och registerutdrag. Finansinspektionen. Den svenska bolånemarknaden. Mars 212. Hemnet Mäklarsamfundet Mäklarstatistik Objektvision.se Statistiska Centralbyrån (SCB), databas på internet samt beställt statistikutdrag. Värderingsdata UC Branschfakta Fastighetsmäklare, 212:2. Universitet och högskolorna. 25

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Uppföljning av plusjobb

Uppföljning av plusjobb Uppföljning av plusjobb Linus Lindqvist RAPPORT 2007:14 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska

Läs mer