Mall för pedagogisk dokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för pedagogisk dokumentation"

Transkript

1 Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor och multimedia-verktyg öka deras språkliga medvetenhet. Uppgift och utmaning till barnen: Vi startar vårt projekt med att barnen får ett meddelande från rymdvarelser som mystiskt har kraschat på vår planet, inte långt ifrån vår förskola i ett närliggande skogsområde. Dessa har spelat in en film som visas för barnen. Där berättar de om deras hemliga meddelande som ligger gömt i ett träd utanför förskolan. Barnen får olika uppdrag under terminens gång för att kunna hjälpa rymdvarelserna att ta sig hem igen. Denna uppstart har inspirerats av vintergatan, ett tv-program som barnen på förskolan följt och visat stort intresse för. Val av arbetsmetod: Tematiskt arbete Ett uppdragsbaserat tema arbete, där varje uppdrag arbetas med i ett par till tre veckor. Då kommer nästa uppdrag och resultatet från det förra. Uppdragen och resultaten visas på förskolans smartboard under en samling. Vad hände/ hur gjorde barnen? Uppdrag 1: Temat startade med att barnen fick se en film från rymdnissarna som skickats till förskolan. Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med

2 vår planet och behövde hjälp med att ta sig hem. De hade lämnat uppgifter i ett speciellt träd utanför förskolan. Barnen skulle samla ihop tre kottar, en lång och en smal pinne samt tio löv. Detta genomfördes två dagar senare då vi skulle gå till skogen. Vi hade med oss vår fallskärm med olika färger på. Vi samlade alla löv på röd färg, alla pinnar på blå och alla kottar på gul. Det blev därför både sortering och färgträning för barnen. Först fick barnen samla så många kottar, pinnar och löv de ville och sedan valde vi ut så många som de stod i uppdaget. Vi räknade tillsammans och samlade sakerna i en påse. I uppdraget stod det även att barnen skulle skriva orden på de föremål vi hittat i skogen. Detta gjorde vi i en gemensam samling dagen efter vi varit i skogen. Vi använde oss av appen skolstil och ljudade tillsammans ihop orden. De yngsta barnen fortsatte att arbeta med ipaden och utforskade en pekboksapp. De övriga barnen fick tillsammans skriva ner orden (pinne, kotte och löv) på ett papper. Allt barnen samlat och skrivit samlades i en påse som vi tillsammans med barnen placerade i trädet utanför förskolan. Barnen har även fått göra egna rymdraketer som hänger inne i vårt fantasirum. Här har vi fokus på matmatik, naturvetenskap, it och språk. Uppdrag 2: Det andra uppdraget som rymdnissarna gav oss var att de behövde skräp till deras motor, och de behövde barnens hjälp för att samla in det. På uppdraget stod det att vi behövde föremål av plast, papper, kartong samt något organiskt. Dagen efter begav vi oss på en skräp letarrunda och samlade in allt skräp som fanns i naturen. Samtidigt som vi hjälpte rymdnissarna städade vi även Laröd. När vi kom tillbaka till förskolan hjälptes vi tillsammas åt att sortera det vi

3 hittat. När rymdnissarna fått vad de behövde pratade vi vidare om hur vi skulle källsortera på förskolan. Vi har även använt oss av filmvisning för att förstärka barnens förståelse av att det är viktigt att man värnar om miljön. Dessa filmer finns på UR och heter Barr och Pinne räddar världen. Här har vi fokus på naturvetenskap, it, matematik och språk. Uppdrag 3: Rymdnissarna stötte på några riddare som tagit deras magiska lavalampa och behöver en ny för att klara sig i rymden. De behövde även äpple propellrar till sin raket och någonting att äta. Vi delade in barnen i olika grupper och vi gjorde tillsammans tre äpple propellrar, två lavalampor och tekakor. Barnen har även fått måla vars en planet som de gett ett namn och som sedan hängts in i rymdrummet. Här kommer naturkunskap, matematik, skapande och teknik in i temat. Dokumentation och filmskapande genom it. Uppdrag 4: Vår fjärde film handlade om Greta, en Nalle som skickats till oss från rymden. Vårt uppdrag var att lära henne hur man är en bra kompis. Barnen ska göra en film i imovie där de förklarar för Greta vad vänskap är. Filmen skapas av barnen, värdegrunden och IT är ämnet för detta uppdrag. Uppdrag 5: Eftersom barnen visat så bra för Greta hur man är en bra kompis vill hon nu stanna på förskolan, Rymdnissarna frågar barnen om detta är ok och de svarar samtliga ja medan vi tittar på den senaste filmen från Rymdnissarna, Rymdnissarna berättar även i sin film att de har hört talas om julsånger men att de inte vet vad detta är och undrar om barnen vill lära dem vad det är Återigen svarar barnen ja, tanken är att vi ska spela in tre sånger till rymdnissarna och

4 samtidigt berätta vad sångerna heter och berätta lite grann vad julsånger är för dem. Här kommer musik och skapande in. Barnen skapar även sina egna instrument till Lucia-tåget och vi använder ljud-appar för att spela in våra sånger. Efter denna filmen tar Rymdnissarna lite paus och vi på förskolan fokuserar på jul pyssel och reflektion kring terminen som gått. Hur är barn/ föräldrar aktivt delaktiga i dokumentationen? Hur kan de påverka innehållet? Vårt temaarbete presenteras på vårt föräldramöte. Vi kommer kontinuerligt att dokumentera vårt arbete på vår blogg och på fronter. Föräldrarna kommer nästan dagligen med frågor om vårt arbete för att barnen pratar mycket om arbetet hemma. Vi kommer tillsammans med barnen dokumentera vårt arbete, vi kommer fotografera/filma, göra skapande aktiviteter och mycket mer. Vi kommer vara lyhörda för barnens önskningar och förslag. Filmerna finns nu också att se genom QRkoder i förskolans entré. Hur utvärderar vi tillsammans med barnen och föräldrarna? Vi har kontinuerliga samtal med barnen där vi diskuterar arbetet tillsammans, vad de hoppas att rymdnissarna ska ge för uppdrag samt vad barnen tycker om de uppdrag de har fått tidigare. Varje film från rymdnissarna är inspirerad av barnens reaktion och utvärdering från den förra, på så sett blir barnen till högsta grad delaktiga.vi utgår hela tiden ifrån barnens intresse och nyfikenhet.

5 Föräldrarna är även en källa till hur deras barn tar till sig vårt tema, så vi samtalar ofta med dem om detta och låter dem följa med på våran rymdnisse resa via bloggen samt med barnens dokumentation och QRkoder. Temaarbetet tas även upp vid utvecklingsamtalen. Vilka resultat kan du se? Att barnen visar ett stort intresse för rymdnissarna och deras uppdrag. Man kan se att filmerna påverkar barnen, både Rymdnissarnas och filmerna vi ser om "Barr och Pinne". Barnen blev väldigt engagerade efter vi gått skräprundan och sett en film om vad som händer om man slänger skräp i naturen. Barnen letar ofta efter skräp när vi är på utflykter och slänger det i papperskorgar. Nu har även andra program kommit in naturligt i vårt rymdnissetema tema, så som "Labyrint", "bästa bokstaven", "bacillakuten" och filmen "frost" Rymdnissarna har även inspirerat barnen i den fria leken, då barnen ofta tänker på dem vid tex skapande tillfällen, det kan vara att de vill bygga hus till dem i ateljen, eller att vårt dockis numera fått namnet rymdrummet så man kan ju säga att vårat tema påverkat den pedagogiska miljön och att det utifrån barnens intresse. Ikt andvändningen har via vårt tema arbete blivit mer pedagogisk och avancerad, barnen vill gärna hjälpa varandra och skapa filmer/skiva ord till våra rymdnissar. Fler och fler frågar efter språk appar som vi använt inom temat såsom skolstil 2 och borgholms lek, och barnen har börjat fråga efter att få skriva på paddan istället för att fråga ifall de får spela på den. Kommunikationen med rymdnissarna via smartboarden har utvecklat ett intresse för interaktion med just smartboard. Vi har därför vid olika tillfällen varierat samlingarna och tillämpat detta intressanta verktyg. Vi använder oss bl.a. av

6 Borgholms lek som är en språk-applikation till Ipad och liknande som innehåller stavning, rim och ljudande av bokstäver. Barnen får komma fram och visa på Ipaden hur en uppgift ska lösas och kan samtidigt med hjälp av smartboarden visa de andra barnen hur uppgiften avklaras. På så sätt upplever vi att barnen lär av varandra. Barnen har även fått bekanta sig med appar där man spelar in ljud, och blivit receptiva i lyssningen och frågar gärna efter omtagningar för att det ska bli perfekta ljudspår till rymdnissarna. Vi har genom vårt tema rymdnissarna haft spännande uppgifter där vi fått in samtliga ämnesområden. Det som verkar vara en sporre för barnen i detta tema är att barnen själva på sätt och vis blir de som lär rymdnissarna saker och vi upplever att barnen känt en viss stolthet till detta. Vilka delar i läroplanen har bearbetats under perioden? Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra Respekt för att levande och omsorg om sin närmiljö Utvecklar självständighet och tillit till den egna förmågan Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Matematik: Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

7 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, Naturvetenskap/teknik: Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Skapande: Utvecklar sin förmåga att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Språk:

8 Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa IKT: Utvecklar förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa Vi jobbar mycket med appar inom olika ämnesområden, ibland använder barnen ipadsen i grupp om minst två och två och ibland kopplar vi upp den på projektor/smartboard så att vi kan lära många tillsammans. Det finns ju ett rikt utbud av lärorika appar och i år kan man nog kalla för ett test år. då vi har provat väldigt många och sållat fram de bästa för oss. Genom ikt har barnen kunnat bli mer och mer delaktiga i den dagliga och gemensamma dokumentationen då de har fått ta del av vårt bloggande. Att använda bild, foto och film är även något som utvecklats under året och som sker mer naturligt för både barn och pedagog genom tillexempel appar som

9 imovie, book creator, explain everyting, notabilety, pic collage och så självklart kamera funktionen i ipad/iphone. När detta sker märker vi även att språket och skrivandet kommer in som en naturlig följd, man vill liksom beskriva bilden. Detta kan ske både genom ljudinspelning, tangents textande eller fritt textande vilket gör pedagogiken med hjälp av ipads ikt mer multimodal. Detta har vi upplevt lett till att barnen tenderar att knäcka koder inom samtliga ämnesområden tidigare än förr. Barnen använder fler och fler appar pedagogiskt, de gör egna filmer är delaktiga i vårt bloggande och blir medvetna om QR-koder. Barnen använder appar som imovie, puppetpals och book creator för att skicka meddelande till rymdnissarna. Smartboarden används som en kommunikations källa mellan barnen och rymdnissarna. Eftersom rymdnissarna som tema är ämnesövergripande kan vi använda oss av alla läroplanens mål i vårt temaarbete. Vi anpassar uppdragen som barnen får efter läroplanens mål och på så sätt är det enkelt att uppnå målen som är beskrivna i föregående stycke. Lärandet blir levande och konkret för barnen eftersom de i sin tur får lära rymdnissarna det de själva har lärt sig. VT 2015 Tema: fortsättning på rymdnissarna Grupp: alla En ny termin har startat och vi finner fortfarande ett brinnande intresse hos barnen för att hjälpa rymdnissarna med både det ena och det andra. Med lite hjälp av tomten och hans julklappsutdelning har vi kommit fram till vårt nästa mål, närmiljö och trafikvett! Uppdrag 1

10 Rymdnissarna har fått varsin cykel i julklapp, men har aldrig cyklat innan och behöver nu barnens hjälp för att lära sig. Rymdnissarna skickar ett brev med ett nytt uppdrag där de behöver hjälp med att tyda och förstå några skyltar samt lära sig att cykla. Barnens uppgift blir att gå ut på skylt-jakt och försöka hitta samt dokumentera dessa skyltar (även två sorters trafikljus). Nästa del av uppdraget blir att skapa en digital instruktionsbok till rymdnissarna som både innehåller skyltar och dess innebörd men även beskrivning på hur man cyklar. Sidan om detta ska barnen få ta sitt eget cykel-körkort, de har fått ett eget teori häfte som anpassats efter barnen och ska få övningsköra innan de får körkortet. På måndagar blir det sagor om naturkunskap med inriktning på olika kretslopp, framförallt trädets- och vattnets kretslopp. När våren sedan har anlänt så fortsätter vi arbeta med vårt årstidsträd.

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

bygg- och konstruktionsprojekt

bygg- och konstruktionsprojekt skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan bygg- och konstruktionsprojekt för barn 1-3 år Författare: Annika Johansson Kristina Laestander Roos Artikel nummer 9/2008 Denna artikel

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan?

Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Hur kan ipads stödja lärandet i förskolan? Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan Författare Ursula Aglassinger,

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan

Man är ju stark om man har sagan i sig. - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Man är ju stark om man har sagan i sig - En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan Jenny Berg Charlotte Vennberg Examensarbete 15 p Utbildningsvetenskap 61-90 p Lärarprogrammet Institutionen

Läs mer

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta

Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Mäta och jämföra längder En studie om förskolebarns förståelse för begreppet längd och hur de arbetar med detta Karin

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Teknik med återvunnet material i förskolan

Teknik med återvunnet material i förskolan Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Teknik med återvunnet material i förskolan Helena Larsson Ht-2009 15 hp B-nivå Lärarprogrammet 210 hp Examinator: Lars T. Andersson Handledare:

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer