ComNordWood (11 sid) Projektet. Projekt numer: Projekt namn: IT-samarbete mellan nordiska småföretag i träindustrin ComNordWood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ComNordWood 2003-01-21 (11 sid) Projektet. Projekt numer: 99111 Projekt namn: IT-samarbete mellan nordiska småföretag i träindustrin ComNordWood"

Transkript

1 1 ComNordWood (11 sid) Projektet Oddur Gunnarsson Nordisk Industrifond Holbergs gate 1 NO-0166 OSLO Norge Facklig slutrapport Projekt numer: Projekt namn: IT-samarbete mellan nordiska småföretag i träindustrin ComNordWood 1. Projektets fackliga resultat 1.1 Projektets bakgrund De små och medelstora företagen inom Nordisk träindustri har en potential för gränsöverskridande samarbete som tidigare ej tillvaratagits. På initiativ av Nordiska Ministerrådet och Nordisk Industrifond har ett projekt genomförts med målsättningen att etablera nya konkreta samarbetsformer mellan småföretag inom träindustrin i de nordiska länderna genom att utveckla en plattform för marknadsföring, produktion och logistik. Internet har använts som projektnav med bas i projektets hemsidor med webbadressen som byggts under projektets genomförande. Projektets starttidpunkt är och sluttidpunkt Arbetsnamnet för projektet är ComNordWood. ComNordWood har föregåtts av förstudien IT som resursstöd för träindustriföretag i Norden som baseras på grundförutsättningen att träindustrin finns väl representerad i samtliga nordiska länder. Dessutom är träindustrin ofta lokaliserad till glesbygd med behov av stödjande åtgärder bland annat IT-satsningar för att trygga tillväxt och sysselsättning. I förstudien har ca 25 olika småföretag inom samtliga nordiska länder besökts besökts för att kunna verifiera behovet av en gemensam nordisk satsning för branschen. I första hand har de företag medverkat som tidigare deltagit i Nordic Wood-programmet. Potentialen för framtida samarbete mellan företagen ligger inom tre områden: A. Att som tillverkare föres nästa led i förädlingskedjan med råvara eller komponenter, B. Att som tillverkare och leverantör samarbeta genom produktionssamverkan samt med kompletterande produkter leverera till större beställare som byggvaruhus eller byggföretag i i Norden samt C. Att på nordisk bas utveckla samarbetet och medverka vid leveranser inom och utanför Norden och därigenom stärka det nordiska branschsamarbetet.

2 2 I samband med förstudien identifierades även behovet av att skapa en samarbetsmodell för samverkan mellan små och medelstora företag i träindustrin och större beställare såsom byggvaruhandel och byggföretag. I förstudien konstaterades att graden av nätverkssamverkan på det lokala, regionala eller nationella planet var relativt låg. ComNordWood har visat att sådan samverkan är nödvändig för att stärka konkurrenskraft och sysselsättning. Genom att utveckla befintliga kluster inom nordisk träindustri och att ge incitament för att utveckla ytterligare klustersamverkan skapas denna möjlighet. I grunden är det den kommersiella samverkan och samverkan i utvecklingsfrågor som är basen för olika nätverkslösningar där klustersamverkan hittills har visat sig överlägsen andra former. Utöver förstudien har även en förankringsstudie genomförts före starten av ComNordWood för att säkra att liknande projekt ej genomförts tidigare eller att sådana projekt planerats inom träindustrin. Förankringsstudien visade på en tydlig medvetenhet om betydelsen av Internet som bas för kommersiell utveckling. Denna kartläggning skedde i samarbete med nationella forskningsfinansiärer, industriforskningsinstitut inom trä, branschorganisationer inom träindustri samt med vissa övriga intressenter typ ambassader, exportråd och handelskammare över hela Norden. 1.2 Ökad affärsnytta och konkurrenskraft Affärsnyttan och konkurrenskraften hos företagen kan ökas genom IT-baserade lösningar som gör att företagen kan söka kontakt med varandra för att utveckla inbördes affärer. ComNordWood har satsat på att utöver personliga initiala insatser från projektledningen ge företagen och andra intressenter möjligheter att skapa samarbete via plattformen Projektet har även gjort insatser för att bygga upp samarbete mellan kluster i de olika nordiska länderna. En viktig grundläggande insats för branschens små och medelstora företag är att skapa samarbete med internationell byggvaruhandel och större nordiska byggföretag som beställare. Ett grundläggande problem har därvid varit hur importkonkurrensen kan mötas från de mindre och medelstora företagen inom nordisk träindustri. Ett 20-tal seminarier har behandlat olika frågor av vikt för företagen. Målsättningen att skapa en plattform för samarbete har förverkligats genom möjligheterna att aktivt söka kontakter via ComNordWood och genom att ge kontaktvägar till byggvaruhandel och nordiska byggföretag. Nordens ledande byggvaruhandelskedja med nordens största anläggning samt de fem största nordiska byggföretagen som även arbetar internationellt har medverkat i detta arbete. ComNordWood kan därigenom ses som ett projekt som är av branschutvecklande karaktär. 1.3 Nordiskt samarbete med IT-inriktning ComNordWood har byggt på en aktiv användning av IT som samarbetsverktyg mellan små och medelstora företag inom nordisk träindustri. Företagen kan fritt utnyttja webbplatsen för att söka efter samarbetspartners inom

3 3 marknadsföring, råvarutillförsel, produktion och logistik. Information har även getts till övriga nordiska intressenter t ex arkitekter, byggvaruhandel och byggföretag om möjligheterna att skapa samarbete via projektets gemensamma webbplats. 1.4 Samverkansmodell Projektet baseras på en samverkansmodell som har byggt på insatser från projektledningen, företagen och ett antal övriga intressenter såsom arkitekter, byggvaruhandel och byggföretag. Samverkansmodellen presenteras på 1.5 Projektstyrning Projektet har indelats i 7 faser, varav vissa har löpt parallellt. Projektledare har varit MDM Management AB, Stockholm. Styrgruppen har varit operativ under projektets uppbyggnadsskede och under de avgörande projektfaserna. Under projektets avslutningsfas har projektledningen inriktat arbetet mot att utvidga antalet representerade produktområden och företag samt att genomföra åtgärder för fortlevnad. ComNordWood startade under hösten 1999 och har avslutats vid årsskiftet 2002/2003. Projektet har föregåtts av en förstudie där ca 25 små och medelstora företag inom träindustrin i samtliga nordiska länder besökts och fått möjlighet att lägga synpunkter på projektets inriktning och innehåll. Förstudien har dessutom kompletterats med en förankringsstudie för att säkerställa att projektet är av unik karaktär. Nedan följer en översikt över styrgruppsarbetet: Styrgruppsmöte 1 Det första styrgruppsmötet på Arlanda Sky City Conference, Stockholm var av konstituerande natur och inleddes med en genomgång av de 22 företag som deltagit i förstudien till ComNordWood. Informationsfolder och upplägg av hemsidor fastställdes. Styrgruppen beslutade att insatser skulle göras över hela förädlingskedjan d v s från sågverk och framåt. Arbetet med att skapa en nomenklatur för företagens olika produktområden rapporterades som påbörjat. Styrgruppen beslöt att kontaktarbetet i första hand skall inriktas mot geografiska eller andra kluster inom nordisk träindustri. Projektledningen presenterade förutsättningarna för samverkan mellan företagen bland annat på basis av tidigare förstudie och förankringsstudie. Styrgruppsmöte 2 Styrgruppsmötet genomfördes på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Fram till detta styrgruppsmöte har bearbetning skett av kluster i Finland och Sverige samt enskilda företag i Danmark, Norge och Sverige. Styrgruppen beslutade att hemsidorna läggs ut på Internet med adressen Även underleverantörer till

4 4 träindustrin är intressanta som samarbetspartners. Projektledningen konstaterade att bearbetningen hittills bestått i kontaktskapande verksamhet och företagsbesök i de nordiska länderna men att en successiv övergång till elektronisk kommunikation är nödvändig. Projektledningen skall ej arbeta med direkta affärsförhandlingar utan har till uppgift att skapa och underlätta kontakter mellan de deltagande företagen. Styrgruppsmöte 3 Detta styrgruppsmöte genomfördes på NCC:s huvudkontor i Stockholm. Styrgruppen konstaterade att en kritisk massa har uppnåtts med närmare 35 företag. Totalt har närmare 80 företag kontaktats för medverkan i projektet. Styrgruppen beslutade att avvakta med att ta ställning till när riktad bearbetning skall ske av övriga intressenter (arkitekter, byggföretag och byggvaruhandel). Viktiga problemområden för det vidare arbetet identifierades: Mixen av deltagare och produktområden, företagens kapacitetsfrågor, möjligheterna till klustersamarbete, praktisk organisation av företagssamarbetet, hemsidestrukturen och inriktningen mot det kommersiellt intressanta. Projektledningen fick i uppdrag att utarbeta förslag till deadlines/milstolpar samt idémässigt underlag för att kunnna diskutera projektets fortlevnad efter det att den 3-åriga projekttiden gått ut. En mer kommersiell inriktning av hemsidestrukturen krävs på sikt. Styrgruppsmöte 4 Detta styrgruppsmöte genomfördes i Århus. Styrgruppen konstaterade att hemsidorna uppdaterats med projektaktiviteter, styrgruppsdeltagare och deltagande företag. Uppföljning kommer att ske med avseende på samarbetsformer och kontakter mellan de deltagande företagen. Kontakter har tagits med Skanska och NCC för att förstärka kontaktnätet för de deltagande företagen. Projektledningen har tagit kontakter med byggvarukedjorna Interpares i Sverige och Ditas A/S i Danmark. Styrgruppen beslutade att information till arkitekter, byggföretag och byggvaruhandel skall anstå till dess att hemsidorna har anpassats till denna målgrupp. Projektledningen fick i uppdrag att kontakta samtliga företag och att sammanställa hittills uppnådda resultat och även företagens framtida planerade deltagande. Styrgruppen konstaterade att en nordisk plattform är ytterst angelägen för det fortsatta samarbetet och i samband med detta diskuterades ett förslag till fortvarighetsprojekt. Vidare poängterades de positiva effekterna av det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som nu äger rum mellan de olika nationella klustren inom ramen för ComNordWood. Styrgruppsmöte 5 Detta styrgruppsmöte genomfördes i Gjövik. En preliminär ansökan beträffande samverkan mellan de medverkande klustren anmäldes som inlämnad till Nordisk Industrifond. Hemsidorna har uppdaterats med de deltagande företagens produktområden, projektaktiviteter, projektaktiviteter samt nyheter. Styrgruppen konstaterade att projektet ännu ej lett till någon direkt kommersiell utväxling mellan företagen. Detta skall ses mot bakgrund av att projektets första år har varit en

5 uppsamlingsaktivitet och att sådan utväxling skall realiseras under projektets återstående verksamhetstid. Detta ligger dessutom helt i linje med projektets målsättningar som i första hand är att skapa en plattform för nordiskt samarbete mellan mindre och medelstora företag inom träindustrin och att få dessa att samverka genom egna initiativ. Styrgruppsmötet hade inriktningen att försöka åstadkomma organisatoriska och finansiella förutsättningar för samverkan mellan de deltagande nationella klustren. Den preliminära ansökan som klustret Träindustrin Sala-Heby tagit fram i samarbete med projektledningen för ComNordWood för att kunna utöka samarbetet mellan företagen och rådgivarna inom respektive kluster kunde ej få anslutning i nuläget från representanterna för de medverkande klustren. Anledningen till detta är att man ansåg att det inte var säkerställt hur behoven hos de enskilda klustren och de deltagande företagen beträffande verksamhetsplanering och disponering av budgetmedel skulle kunna garanteras. Styrgruppen konstaterade att de som representerar klustren i ComNordWood-projektet ej kan ingå juridiskt bindande avtal. Styrgruppen konstaterade dessutom att man inte kunde nå enighet på detta möte om någon ny finansieringsansökan utan att först få besked om hur de nationella klustren ställer sig bakom. ComNordWood drivs fortsättningsvis efter den för projektet fastställda projektplanen vilket innebär att aktiviteterna inom de olika projektfaserna successivt realiseras. En grundläggande komponent i detta är att använda IT som stöd i affärsprocesserna med större nordiska beställare. Ett av målen med ComNordWood är att höja IT-kompetensen inom de deltagande företagen bl a vid offertgivning, CAD/CAM i produktionsprocessen och behandlingen av elektroniska fakturor. En sådan inriktning har ett bekräftat stort intresse från såväl företag inom träindustrin som inköpare hos byggvaruhandel och större byggföretag. Efter styrgruppsmötet i Gjövik har projektledningen drivit projektet efter styrgruppens intentioner och projektplaner som bygger på den fastställda fasindelningen. Inriktningen har ändrats från klustersamverkan till inriktning mot det enskilda företagets möjligheter. Huvudinriktningen har varit att företagen av egen kraft skall kunna använda de olika underlag som finns tillgängliga. Utvecklingen av kluster inom den nordiska träindustrin är på kraftig tillväxt och ett samarbete mellan dessa kluster är en förutsättning för att hävda Norden som en region inom EU. Styrgruppen har varit allsidigt sammansatt med representanter från samtliga nordiska länder. Deltagarna framgår av bilaga Resultaten för de fasindelade projektaktiviteterna Under projektets gång har en plattform för IT-samarbete mellan nordiska småföretag i träindustrin skapats. Dessutom har samarbete utvecklats mellan träindustriella kluster i de olika länderna och grunden därmed lagts till projekt med samverkan mellan nordiska kluster. Såväl de kvantitativa som de kvalitativa målen har uppnåtts, se avsnitt 2, Genomförande i förhållande till uppsatta mål nedan. En omfattande seminarieverksamhet har genomförts, se fas 3: Samarbetsaktiviteter och information nedan. En sammanfattande slutsats är att det krävs klustersamverkan inom de nordiska länderna för att säkerställa att projektresultaten tas tillvara framgent. 5

6 6 Nedan följer en sammanfattning av resultaten för de fasindelade projektaktiviterna från projektstart till slutdatum : Faserna har delvis överlappat varandra. Fas 1: Etablering och projektstyrning: En allsidigt sammansatt styrgrupp etablerades i projektets inledning. Projektstyrningsupplägget framgår av avsnitt 5, Projektstyrning ovan vilket även innehåller en redogörelse för styrgruppsresultaten. En 4-sidig informationsfolder har använts under hela projektet i kontakter med företagen och olika intressenter såsom arkitekter, byggvaruhandel, byggföretag, industriforskningsinstitut inom trä, branschorganisationer och fackpress. Folderns innehåll framgår av bilaga 1. Projektets hemsidor utarbetades och etablerades i projektets initialskede. Hemsidorna har hållits kontinuerligt uppdaterade. De omfattar följande informations- och sökmöjligheter: Affärsnytta och konkurrenskraft, Nordiskt samarbete, projektets innehåll och fasindelning, samverkansmodell, projektstyrning, seminarier och företagsbesök, produktområden och företag, projektaktiviteter, ökad IT-användning, nyheter, pressklipp samt kontaktuppgifter för att nå projektledningen. Vid planeringen av olika aktiviteter har särskild hänsyn tagits till behovet av samarbete mellan nordiska kluster. Under projektets slutskede har insatserna i huvudsak inriktats mot enskilda företag genom diskussioner, förmedling av förfrågningar och en omfattande seminarieverksamhet med tongivande stora beställarföretag. Fas 2: Användning av Internet som projektnav/hemsidor: Projektets webbplats har använts som projektnav och gemensam referenspunkt under hela projekttiden. Hemsidornas innehåll presenteras i bilaga 2. Deltagare i styrgrupp och projektledning har publicerats. Informations- och sökuppgifter har lagts ut som underlag för företagen och övriga intressenter. Företagens produktområden är av väsentlig betydelse för att kunna informera såväl företagen som övriga intressenter t ex föreskrivande led, byggvaruhandel och byggföretag. En speciellt utarbetad nomneklatur finns därför framtagen som bygger på den SNI-kod som används såväl inom Norden som inom EU. Nomenklaturen omfattar 12 huvudområden med cirka 120 underkoder. Som underlag för företagsbesök och intresseanmälan på webbplatsen har särskilda blanketter utformats med uppgifter om företaget, produktområden och inom önskade nordiska samarbetsområden. Blanketterna är nedladdningsbara från webbplatsen, se bilaga 2. Uppgifter om produktområden och företag finns utlagda på webbplatsen, se bilaga 2. Projektledningen har inledningsvis använt personliga kontakter för att initiera samarbete mellan företagen men tygdpunkten har senare förskjutits mot att företagen själva använder projektets hemsidor för att hämta uppgifter om produktområden och nordiska samarbetsområden. Projektet har från projektledningens sida avslutats genom en kompletterande uppdatering av intresseanmälan, produktgrupper och företag, projektaktiviteter, ökad IT-användning, nyheter samt pressklipp. Hemsidorna kommer att ligga kvar under hela 2003 för att företagen fortsättningsvis skall kunna söka kontaktskapande information.

7 Fas 3: Samarbetsaktiviteter och information: Under projektets gång har kontakter med och information skett till över 200 nordiska företag och andra intressenter såsom arkitekter, byggvaruhandel och byggföretag. Till detta kommer samarbete med olika nordiska kluster inom träindustrin. Samarbetsaktiviteterna har skett genom företagsbesök i samtliga nordiska länder, styrgruppsaktiviteter, informationsmöten, klustersamarbete, seminarieverksamhet samt information om webbplatsen. Projektledningen har utfört löpande bearbetning av små och medelstora företag inom nordisk träindustri. Speciell vikt har lagts vid klustersamarbete under projektets gång. Detta samarbete har ej kunnat följföljas under projektets slutfas då dessa kluster ej haft egna finansiella möjligheter till medverkan i stygruppsarbetet och bearbetningen av enskilda företag. Ansökan om delfinansiering för klustersamverkan har inlämnats till Nordisk Industrifond men ej beviljats. Erfarenheterna visar att projektets fortlevnad måste säkerställas genom att klustermedverkan kan finansieras. I projektets inledning har samarbetet byggt på formella samarbetsavtal. Det har senare visat sig att administrationen för att åstadkomma och rapportera sådana avtal är för betungande och tar för stor del av projektledningens kapacitet. Samverkan har därför byggt på frivilligt deltagande från de företag som finns representerade på projektets hemsidor. Målsättningen att utveckla en plattform för marknadsföring, produktion och logistik har därmed uppnåtts, se avsnitt 2, Projektets genomförande i förhållande till de uppställda målen nedan. Samarbete har etablerats med nordens ledande byggvarukedja och fem stora nordiska byggföretag som arbetar internationellt. Kraven från dessa på de mindre och medelstora företagen inom träindustrin har vidarebefordrats. I samband med detta har olika kommersiella förfrågningar gått vidare till företagen och vissa förfrågningar av allmän karaktär publicerats på hemsidorna. Information har gått ut till olika intressenter utöver företagen om dels projektet dels aktuella samarbetsmöjligheter. Stor vikt har lagts vid seminarieverksamhet och företagsbesök för att förmedla kunskap i aktuella frågor för de små och medelstora företagen i träbranschen. Viktiga frågor som belysts är om det finns en framtid för SME-företag inom nordisk träindustri bland annat importkonkurrens, globala leverantörer, samarbete med internationella byggvaruhus samt export genom ökat samarbete med nordiskt baserad byggindustri. Ett 20-tal seminarier har genomförts under medverkan av byggvaruhandel, de stora nordiska byggföretagen samt andra organisationer med anknytning till den nordiska träindustrin, se bilaga 2. Fas 4: Uppdatering av webbplatsen: Webbplatsen har fortlöpande uppdaterats med uppgifter om tillkommande produktområden och företag samt projektaktiviteter, nyheter, förfrågningar och pressklipp. Fas 5: Vidareutveckling av IT-användning: Deltagande företag och kluster har i första hand använt som kommunikationsverktyg och projektets hemsidor som projektnav. Ett vägvisarprojekt kring IT-användning inom träindustrin har hållits i Sverige, IT.SME Träindustrin för att få fram incitament för liknande projekt i övriga nordiska länder, se bilaga 2. Projektet som delfinansierats av NUTEK har bland annat 7

8 8 täckt in inköpsprocessen, inköpskrav från byggvaruhandel och stora nordiska byggföretag och internationell byggvaruhandel, sortimentskrav, elektronisk handel, kalkylprogram, förfrågningar, offerter, fakturor och miljökrav. I samband med detta projekt har information även skett om ComNordWood som därigenom fått ökad genomslagskraft och gett ett ökat intresse kring möjligheterna kring nordiskt samarbete. Projektbeskrivning redovisas i bilaga 2. Skärmutställning från Elmia Trä och Teknik Internationell mässa presenteras i bilaga 3. Fas 6: Spridning av projektresultaten och fortvarighet: Löpande information om projektet och projektets hemsidor har skett till olika intressenter med tonvikt på byggvaruhandel och byggföretag. Nyheter och pressklipp har publicerats på projektets hemsidor. Åtgärder för fortvarighet har byggt på klustersamarbete som ej har kunnat fullföljas i projektets slutskede på grund av att de deltagande nationella klustren ej haft finansiella möjligheter att delta fullt ut. Ansökan om delfinansiering har inlämnats till Nordisk Industrifond men ej beviljats. Projektets bedöms ej kunna säkerställas utan att någon form av stödfinansiering för kluster kan skapas. Hemsidorna ligger kvar under minst år 2003 i avvaktan på att en lösning kan åstadkommas. Projektledningen har gjort bedömningen att ett långsiktigt samarbete kräver klustersamverkan då de enskilda företagen är för små för att kunna hävda sig var och en. Det måste dessutom finnas samordnande krafter för att de enskilda företagen skall ta direktkontakt med varandra via den kontakt- och sökinformation som finns publicerad på projektets hemsidor. Dessutom kräver de stora beställarföretagen att det finns en gemensam kontaktpunkt för förmedling av såväl mindre som större beställningar. Sådana större beställningar kräver samordning mellan de deltagande enskilda SME-företagen och skapar mycket intressanta möjligheter. Fas 7: Slutrapport och rekommendationer: Slutrapport utöver denna facklig rapport har utarbetats separat. De rekommendationer som projektet kommit fram till är följande: 1. Klustersamverkan krävs för att säkerställa projektets fortlevnad och därigenom utveckla ett samarbete för små och medelstora företag i Norden. De olika nationella klustren har ej tillräcklig egenfinansiering för att bygga upp ett riktat långsiktigt samarbete utan det krävs stödfinansiering. 2. Projektets hemsidor ligger kvar under minst 2003 för att företag och övriga intressenter skall kunna ta del av och utnyttja den omfattande sök- och kontaktinformationen. 3. Projektnav i form av Internetbaserade lösningar rekommenderas generellt för alla liknande projekt.

9 9 4. Seminarieverksamhet för kunskapsöverföring t ex för ökad IT-användning är en nödvändig komponent i utvecklingen av såväl enskilda företag som en sammanhållande faktor för nordiskt utvecklingsarbete. 5. Samarbetet med större nordiska beställarföretag behöver vidareutvecklas. 6. Samarbetet med såväl nationella som internationella byggvaruhandelskedjor behöver vidareutvecklas. 6. Det räcker inte med att enbart skapa samarbete mellan de små- och medelstora företagen i branschen utan detta samarbete måste göras känt genom informationsspridning till kunderna. 2. Genomförande i förhållande till uppställda mål Uppställda mål har formulerats i projektansökan och dessutom har olika kvalitativa mål formulerats för aktiviteter inom respektive projektfas. 2.1 Kvalitativa mål Den kvalitativa huvudmålsättningen har formulerats i ansökan : Huvudmålet är att etablera nya konkreta samarbetsformer mellan småföretag inom träindustrin i de nordiska länderna. Detta görs genom att utveckla en plattform för samarbete vad gäller marknadsföring, produktion och logistik. Därigenom skapas ökade förutsättningar för ökad export/import samt ökad teknologispridning inom branschen. Plattformen syftar även till att ta tillvara nya samarbetsformer för att stärka företagen, branschen och det nordiska samarbetet. Ovanstående målsättning har i sin helhet uppnåtts genom att nedanstående aktiviteter inom de olika projektfaserna genomförts planenligt: Fas 1: Etablering och projektstyrning - Styrgrupp etablerad - Informationsfolder utarbetad - Hemsidor utarbetade - Detaljerad projektplanering - Styrgruppsmöten planerade och genomförda - Satsning på klustersamarbete - Inriktning mot enskilda företag under projektets slutskede Fas 2: Användning av Internet som projektnav/hemsidor - Publicering av deltagare i styrgrupp och projektledning - Skapande av nomenklatur som är anpassad till nordiska förhållanden och EUanpassad

10 10 - Blanketter för produktgrupper - Uppgifter om produktområden och företag utlagda på hemsidorna - Aktiva insatser från projektledningen för att åstadkomma samarbete mellan företagen - Kontinuerlig uppdatering av projektets hemsidor Fas 3: Samarbetsaktiviteter och information - Kontakter och information till över 200 nordiska små och medelstora företag inom träindustrin - Informations- och styrgruppsmöten - Löpande bearbetning av små och medelstora företag inom nordisk träindustri - Klustersamarbete under projektets gång som senare ersatts av satsning på samarbete mellan enskilda företag - Samarbete med stora nordiska byggföretag - Samarbete med nordisk byggvaruhandel - Förmedling av kommersiella förfrågningar - Seminarieverksamhet - Företagsbesök - Information till olika intressenter utöver företagen - Möjligheter till intresseanmälan från företagen Fas 4: Uppdatering av webbplatsen - Uppdatering av webbplatsen med produktområden och företag - Uppdatering av webbplatsen med projektaktiviteter, nyheter och pressklipp Fas 5: Vidareutveckling av IT-användning - Satsning på som kommunikationsverktyg för företagen och i projektet - Vägvisarprojekt i Sverige kring ökad IT-användning inom träindustrin - Samarbete med stora beställarföretag Fas 6: Spridning av projektresultaten och fortvarighet - Information till olika intressenter med tonvikt på byggvaruhandel och byggföretag - Åtgärder för fortvarighet under projektets gång Fas 7: Rekommendationer och slutrapport - Slutrapport till nordisk Industrifond med resultatredovisning och rekommendationer Insatser för att nå de kvalitativa målen har redovisats under avsnitt 6, Resultaten för de fasindelade projektaktiviteterna ovan.

11 Kvantitativa mål De kvantitativa målen för projektet har formulerats i ansökan : Minst 25 deltagande företag för år 1, minst 50 deltagande företag för år 2 och 150 deltagande företag för år 3. Engagerade företag framgår av bilaga 2, Produktområden och företag. Utöver engagerade företag redovisas nedan även informerade och deltagande myndigher, forskningsfinansiärer samt forskningsinstitut vid projektavslut : Antal engagerade företag med mindre än 50 anställda: 123 Antal engagerade företag med mer än 50 anställda: 29 Antal engagerade näringslivsorganisationer: 8 Antal informerade myndigheter och forskningsfinansiärer: 4 Antal informerade forskningsinstitut: 4 Detaljerade administrativa data framgår av slutrapport del 4: Administrativa/statistiska data: 3. Avvikelser Projektet har bedrivits inom beviljade tidsramar från Projektstarten blev något försenad på grund av diskussioner kring olika villkor för projektets drivande. Denna tidsförskjutning har delgivits NI i de löpande statusrapporterna. Projektförberedelserna pågick med inledande aktiviteter för de olika faserna fram till maj Fullskala uppnåddes från och med oktober Bilagor: 1. Informationsfolder ComNordWood 2. Kopia av projektets hemsidor med - Företagsuppgifter, produktområden, samarbetsområden och nomenklatur - Produktområden och företag - Seminarier och företagsbesök - IT.SME för ComNordWood 3. Skärmutställning från mässan Elmia Trä och Teknik 2002 Datum: Projektledarens underskrift: Namnförtydligande: Telefon: Fax:

12 12

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare integration mot portaler och dokumentplattformar SBUF-projekt 13380 Stockholm 2017-03-15 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund På senare år har det växt fram en lång rad

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Projekt Graningeskolan

Projekt Graningeskolan Förstudie Projekt Graningeskolan Projektnummer: 11-017-030 1/5 Index 1. Bakgrund... 3 2. Förstudien... 3 3. Målsättningar & Resultat... 3 4. Mätbara resultat... 4 5. Kostnader... 4 6. Slutsatser... 4 7.

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion

Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion 2014-02-18 Jan Heimdahl Dnr KSL/14/0002-1. Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-04-02 Gemensam upphandling och samverkansavtal inriktning och vägval för en gemensam vuxenutbildningsregion Förslag

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD.

KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE. Gäller från och för projekt beviljade av ICLD. KRAV PÅ REDOVISNING KOMMUNALT PARTNERSKAP FÖRSTUDIE Gäller från 2009-01-01 och för projekt beviljade av ICLD. 2013-03-07 2 Följande krav på redovisning av beviljade medel inom ramen Kommunalt Partnerskap

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 4 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-01-01 2009-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt

Projektbeskrivning Effektivare varuförsörjning Etapp 2 med införande och pilotprojekt Projektbeskrivning "Effektivare varuförsörjning" Etapp 2 med införande och pilotprojekt 1 1. Bakgrund 1.1. Etapp 1 av projektet med standardisering Under 2013 har branschen inom ramarna för BEAst drivit

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13. Projektets genomförande och rapportering. Projektets genomförande. Rapportering av projekt. Spridning av resultat

Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13. Projektets genomförande och rapportering. Projektets genomförande. Rapportering av projekt. Spridning av resultat Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13 Reviderad: 2014-12-02 Ansvarig: UL Fastställare: VD Fastställd 2014-12-03 Projektets genomförande och rapportering Projektets genomförande Kontraktsbestämmelserna anger

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm

Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt Stockholm Projektbeskrivning Effektivare granskningsprocess SBUF-projekt 13379 Stockholm 2017-03-17 1 1. Bakgrund och nuläge 1.1. Bakgrund Granskning av ritningar är ett omfattande arbete i branschen som många parter

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation

Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation Diskussionsunderlag betr föreslagen samarbetsorganisation för bildelning, Genom att aktörer i bildelningsbranschen arbetar tillsammans kan mer åstadkommas - med mindre resurser. Samverkan innebär att aktörer

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering Nordisk geosyntet grupp 99110 Slutrapportering 2003-12-17 2 (5) Facklig rapport Den övergripande målsättningen med gruppens arbete har varit att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och

Läs mer

Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13. Projektets genomförande och rapportering. Projektets genomförande. Rapportering av projekt

Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13. Projektets genomförande och rapportering. Projektets genomförande. Rapportering av projekt Svenskt Vatten KVALITETSRUTIN SVU13 Reviderad: 2016 05 04 Ansvarig: UL Fastställare: VD Fastställd 2016 05 04 Projektets genomförande och rapportering Projektets genomförande Kontraktsbestämmelserna anger

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Stiftelsen Köpmannaförbundet

Stiftelsen Köpmannaförbundet Stiftelsen Köpmannaförbundet Information om stiftelsen och ansökningsblanketter Handelns organisation har en lång historik där Sveriges Köpmannaförbund efter mer än ett århundrade blivit en del av Svensk

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr

Turismsamverkan. Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. 8 933 870 kr Turismsamverkan Nedre Dalälven vann pris för bästa monter på Vildmarksmässan 2013. Projektägare: Nedre Dalälvens Utvecklings AB Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 30 Jnr: 2009-2129

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre SÄLMA Ⅱ Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre Kommuner, landsting och offentligt finansierade privata vårdgivare inbjuds att delta i ett nationellt förbättringsprojekt 2007. Gemensam

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com

Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013. www.interreg-sverige-norge.com 27-23 Läges/statusrapport Rapporten avser projekt som är (endast ett alternativ) Nordens Gröna Bälte Inre Skandinavien Gränslöst Samarbete Regionöverskridande (flera delområden) Projektets namn Gränsregional

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Pollineringssamarbete lantbruk biodling, del 1

Pollineringssamarbete lantbruk biodling, del 1 Pollineringssamarbete lantbruk biodling, del 1 Projektet provade nya metoder och samarbetsformer mellan biodlare och växtodlare. Projektägare: Sveriges Biodlares Riksförbund Projektledare: Matias Köping

Läs mer