Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:"

Transkript

1 Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar vi principernas ramverk? Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: respektera principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel, se över sina interna processer för att säkerställa att principerna tillämpas av företagets medarbetare på alla nivåer i organisationen, både när företaget registrerar sig och därefter, leva upp till de krav som ställs i ramverket. Detta dokument har i första hand tagits fram för att hjälpa små och medelstora företag som registrerar sig och ansluter sig till ramverket. Här presenteras de åtgärder ditt företag måste vidta för att leva upp till de krav som ställs inom ramen för The Supply Chain Initiative. 1. Registrering Företaget måste först göra en bindande utfästelse att registrera sig genom att företagets europeiska VD eller motsvarande signerar en skriftlig avsiktsförklaring. Därefter ska företaget under en övergångsperiod på cirka sex månader vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna uppfylla de krav som ramverket stipulerar. Så snart dessa åtgärder har vidtagits kan företaget genomföra sin officiella registrering på Supply Chain Initiatives webbplats genom att lämna den information som krävs för detta (den registrerande chefens namn och titel, kontaktpunkt och intern ombudsman, nationella företagsdata, etc...). Genom att ansluta sig till Supply Chain Initiative åtar sig företaget att respektera såväl principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel som de skyldigheter som listas i ramverket. 2. Respektera Principerna för god affärssed Förutsatt att de följs, väntas de tio principer om gott uppförande som formulerats av en intressentgrupp med representanter från livsmedelskedjans alla led leda till rättvisare affärsmetoder (Respekt för konsumentens intressen, Kontraktsfrihet, Gott uppförande, Skriftliga avtal, Förutsägbarhet, Efterlevnad av avtal, Informationsutbyte, Sekretess, Riskansvar, Befogad begäran) 3. Informera medarbetarna om företagets engagemang Företaget måste informera alla medarbetare som har löpande kontakter med affärspartners om att man anslutit sig till Supply Chain Initiative och därmed åtagit sig

2 att efterleva Principerna, samt uppmana medarbetarna att anpassa sitt beteende gentemot leverantörer och inköpare efter Principerna. Förutom självskrivna befattningar som försäljnings- eller inköpsansvariga, bör alla medarbetare som deltar i förhandlingar eller fullföljer affärsavtal upplysas om att dessa principer måste efterlevas (dvs även stödfunktioner såsom ekonomi och bokföring, logistik, merchandising...) 4. Översyn av befintliga affärsavtal Företagsledningen måste kontrollera i vilken mån befintliga affärsregler är förenliga med principerna och anpassa reglerna om så krävs (analys, anpassning, fylla i luckor) 5. Skapa ett tvistlösningsförfarande för hantering av individuella klagomål om överträdelse av principerna Företaget måste skapa ett system där affärspartners öppet kan diskutera efterlevnaden av principerna, med beaktande av att misstag kan begås och bör rättas till, utan rädsla för konflikter eller vedergällning. Man måste dessutom utse en vid affärsförhandlingar oberoende tvistlösningsansvarig eller intern ombudsman. Denna person får agera medlare mellan affärsteamen och övriga inblandade parter. Vid registreringen kan företaget dock hävda att det är för litet för att kunna garantera detta oberoende. Namnet på, och kontaktuppgifterna till, denna person måste publiceras på Supply Chain Initiatives webbplats. Beroende på företagets struktur och komplexitet, kan den tvistlösningsansvarige vara: A) för större organisationer: - någon på företagets avdelning för bolags- eller juridiska frågor som inte deltar i affärsförhandlingen; - En extern ombudsman, exempelvis en pensionerad domare med goda kunskaper om branschen eller en juristbyrå; B) för små och medelstora företag: - en högre chef som är oberoende vid affärsförhandlingar och som anses mest lämplig för uppdraget - vid registreringen kan ett företag intyga att det är för litet för att kunna säkra detta oberoende Små och medelstora företag bör också kontrollera om deras organisation erbjuder en lämplig syndikerad lösning. Den tvistlösningsansvariges uppgift är att: - ta emot klagomål från affärspartners avseende den påstådda överträdelsen av principer(na);

3 - snabbt besvara affärspartners frågor/klagomål för att bekräfta mottagandet av dessa; - snabbt och objektivt utreda klagomålet internt; - medla med affärspartnern för att försöka nå en lösning på tvisten mellan de två berörda parterna, eller, om det rör sig om ett komplicerat fall, erbjuda ytterligare tvistlösningsåtgärder såsom de i ramverket föreskrivna åtgärderna extern medling, skiljedomsförfarande eller rättsskipning. - notera inkomna klagomål, hur de har hanterats, inom vilken tidsram det skett och vad resultatet blev, för att sedan kunna lämna dessa uppgifter i den årliga enkäten. 6. Utbildning Berörd personal måste utbildas, framför allt inom områden där man har noterat ett gap mellan principerna och företagets befintliga praxis. Utbildningen kan ske på flera olika sätt: - en utbildning om själva Principerna i stil med utbildningen om efterlevnad av lagstiftningen. Ett specialdesignat e- lärningsverktyg finns tillgängligt på engelska, franska och tyska till ett mycket konkurrenskraftigt pris. - Utbildning i beteenden klassundervisning eller andra former av kurser, till exempel rollspel, som företaget eventuellt redan erbjuder. - Nationella organisationer skulle också kunna erbjuda utbildningsverktyg, speciellt sådana som är anpassade för små och medelstora företag. 7. Utse en intern mellanhand för samverkan med styrgruppen Denna uppgift kan anförtros den tvistlösningsansvarige eller någon annan person. Hans/hennes uppgift är att samverka med och ta emot information från Styrgruppen, samt om så krävs, agera utifrån denna input. 8. Informera affärspartners om ert deltagande Detta är inte bara ett sätt att tydligt markera att ert företag förbundit sig att respektera god affärssed, utan också ett stipulerat krav. Systemet är inte normgivande för hur affärspartners bör informeras, utan kräver en proaktiv åtgärd (t ex att skicka ett brev eller e- mail, en referens i kontraktsvillkoren). Ett passivt inlägg på en webbplats skulle inte räcka. 9. Deltagande i den årliga undersökningen Varje signatär måste fylla i enkäten på nationell nivå. Det är en okomplicerad enkät, som ställer en rad kvalitativa och kvantitativa frågor om efterlevandet av principerna, tvistlösningshantering, och ramverkets allmänna slagkraft. Undersökningsresultaten, som presenteras anonymt, gör det möjligt för Styrgruppen att bedöma initiativets slagkraft. Undersökningen kan också hjälpa företagen utvärdera sina egna framsteg inom ramen för initiativet och anpassa sina interna processer och utbildningsinsatser därefter.

4 CHECKLISTA FÖR FÖRETAGSLEDNINGEN RAMVERK FÖR GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING AV PRINCIPERNA FÖR GOD AFFÄRSSSED Åtgärder att vidta (tidssekvens) Ansvarig person/ avdelning Startdatum Tidsåtgång Förväntat slutdatum Datum för slutförande 1. Informera om företagets deltagande i ramverket Principerna och däri ingående åtaganden 2. Se över företagets befintliga affärspraxis och jämför med principerna Jämför med företagets regler för engagemang, policies, eventuella koder Jämför med kontraktsvillkoren i befintliga avtal 3. Utse tvistlösnings- ansvarig person 4. Arrangera utbildning Identifiera berörda medarbetare/ avdelningar/ befattningar 5. Utse intern kontaktperson Bestäm utbildning (om principerna, beteende ) Genomförande av utbildning

5 6. Informera affärspartners 7. Arrangera intern översyn Definiera den interna processen 8. Besvara obligatorisk enkät Rapportering till ledning Korrigerande åtgärder/utbildning Översättning: DLF

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG... 2 Föreslagna åtgärder... 3 DEL I OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Norconsult. Etiska riktlinjer

Norconsult. Etiska riktlinjer Norconsult Etiska riktlinjer Principer för Ledarskap, Värderingar och Etik i Norconsult LEDARSKAP Ta och ge ANSVAR är trygga inom sitt ansvarsområde och ser helheten visar tillit och delegerar uppgifter

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Bedrägeribekämpningspolitik

Bedrägeribekämpningspolitik Policy för att förebygga och motverka förbjudet beteende inom Europeiska investeringsbankens verksamhet POLITIK FÖR ATT FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA FÖRBJUDET BETEENDE I EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS VERKSAMHET

Läs mer

EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW

EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW EBERSPÄCHER LEDNING CODE OF CONDUCT EBERSPÄCHER GROUP UPPFÖRANDEKOD DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW 2 I CODE OF CONDUCT LEDNINGENS FÖRORD Som en global partner inom fordonsindustrin med fabriker placerade

Läs mer