Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande"

Transkript

1 1(9) Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: Mobilnr: E-post: Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande Kort information om stödet Den 4 januari 2006 presenterade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist en satsning på hästsektorn. Satsningen är totalt på 15 miljoner kronor och utgör en del av de medel från handelsgödsel- och bekämpningsmedelsskatterna, som regeringen tidigare meddelat ska återföras till de gröna näringarna. Jordbruksverket får sex miljoner som efter samråd med berörda organisationer ska användas till att främja livskraftigt hästföretagande. Fokus skall vara på följande åtgärder: * En sektorsstudie av hästnäringen i Sverige där inriktningen är att identifiera och lyfta fram de stora potentialerna. * Nätverk för hästintressenter/hästföretagare där syftet är att lyfta fram de positiva effekter för hästföretagandet som kan genereras av en positiv och konstruktiv dialog mellan olika intressenter inom hästnäringen. Här gäller det att utnyttja de redan befintliga lokala och regionala nätverk. * Insatser som stödjer utveckling av företag som verkar inom hästturismsektorn. * Information, utbildning samt övrig kompetensutveckling för att utveckla kunskapen om företagande och företagsledning bland hästföretagare. * Att ta fram förslag för att stimulera ridskoleverksamheter. Arbetet kommer till stor del att bedrivas som projekt med olika projektägare inom hästnäringen. Detta säkerställer en bra utväxling av pengarna. Projekt kan omfatta insatser inom mer än ett av de ovanstående fokusområdena. Tiden för genomförandet är mycket kort och det är viktigt att kunna redovisa ett bra resultat. Tanken är att projekten skall vara utformade med en god geografisk spridning, så att så många som möjligt får del av resultaten. Eftersom tiden är begränsad är det viktigt med samordning och dialog för att ta tillvara redan befintlig kunskap. Jordbruksverket, Jönköping Tfn: vx, fax: E-post: Internet:

2 Jordbruksverket (9) Prioriterade projekt Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande Syftet är att främja det lokala hästföretagandet genom samarbete mellan hästnäringen och kommunen. En modell skall utarbetas och testas för hur hästnäringen kan arbeta tillsammans med kommuner för att kartlägga och utveckla den lokala hästnäringen. Modellen skall inom ramen för projektet testas i åtminstone tio kommuner. Kontaktperson är Elisabeth Backteman, , Kunskaps- och kompetenscentra - Haninge som exempel Syftet är att stimulera till kompetens- och affärsutveckling kring hästföretag. I samarbete med Haninge kommun skall ett förslag till åtgärder utarbetas för hur Haninge kommun kan utvecklas till hästkommun. Resultatet skall vara ett pilotexempel som sedan skall kunna tillämpas i andra kommuner. Kontaktperson är Elisabeth Backteman, , Hästhusesyn Syftet är att sprida kunskap om gällande lagstiftning och regleringar inom miljöområdet till hästhållare/hästägare och bidra till att utveckla hästnäringen mot en hållbar utveckling. Ett verktyg för att miljöanpassa verksamheterna skall utvecklas för hästnäringen. LRFs Miljöhusesyn utgör en bas för arbetet. Hästhusesyn kommer att innehålla de regleringar och villkor som gäller specifikt för häst. Hästhusesyn skall finnas tillgänglig på internet. Projektet kommer även att inkludera arbetet kring att ta fram en egen hemsida. Kontaktperson är miljöchef Hästnäringens Miljöråd Lill Gusén, , , Utbildning för stallvärdar Syftet är att bidra till ökad kompetens hos inackorderingsföretagare, vilket kommer att bidra till fler kunniga och nöjda hästägare, bättre hästhållning med friskare hästar samt sunda företag. Ökat intresse för inackorderingsföretag bör också leda till en förändring med mer medvetna konsumenter av inackorderingstjänster. I en egen finansierad förstudie innan projektet avser projektägaren att ta 2

3 Jordbruksverket (9) fram en tydlig bild av såväl inackorderingsföretagens verksamhet och villkor som hästägandets för att kunna testa problemställningarnas relevans. Kontaktperson är Christina Risshytt Collman, , Nationellt Hästkörkort / Grönt kort Syftet är att förbättra kunskapen om god hästhållning bland landets hästägare och blivande hästägare. Projektet innebär en förstudie av förutsättningarna för införandet av ett frivilligt, nationellt hästkörkort. Kontaktperson är Elisabeth Backteman, , Lönsamt hästföretagande Syftet är att vidareutveckla administrativa verktyg för hästföretagare samt att förenkla regelverk för samma målgrupp. Det innebär bland annat tydligare regelverk för hästföretagare och ett likvärdigt regelverk för hästföretagare oavsett var i landet företaget är beläget. I projektet ska också tas fram jämförelsetal som företagen själva kan använda men som också kan användas i en jämförelse mellan företag i samma bransch. Som en del i projektet kommer en utvärdering att göras av olika hästprojekt som har drivits under åren. Målgrupp är hästföretagare samt tjänstemän på myndigheter och i organisationer som hanterar hästfrågor. Hästnätverk Syftet är att lyfta fram de positiva effekter för hästföretagandet som kan genereras av en positiv och konstruktiv dialog mellan olika intressenter inom hästnäringen. I första hand ska de nätverk som redan idag finns erbjudas möjlighet till fördjupade kontakter. Nya nätverk som kan skapa företagsutveckling ska också stimuleras. Målgrupp är hästföretagare samt företrädare för olika myndigheter och organisationer som direkt kan påverka hästföretagarnas möjligheter till affärsutveckling. 3

4 Jordbruksverket (9) Komptensutveckling för hästföretagare Syftet är att utveckla kunskapen om företagande och företagsledning bland hästföretagare. Utbildningen genomförs länsvis och ska innehålla företagsledning, kalkylering, beskattning, värdskap och marknadsföring. Målgrupp är Hästföretagare som under ett par år drivit sina företag och nu vill utvecklas genom att effektivisera verksamheten och/eller växa. Företagarna är en heterogen målgrupp där affärsidéer skiljer sig stort liksom företagens storlek och erfarenheter. Kompetensutvecklingen ska genomföras på regional nivå och måste målgruppsanpassas för att öka möjligheterna till en ökad lönsamhet och möjlighet till nya affärer. Hästturismföretagare Syftet är att utveckla nätverket och öka kunskapen för hästturismföretagare. Inriktning är mot redan befintliga hästturismföretagare som har drivit sina företag och nu vill utvecklas genom samverkan eller på egen hand. Redan i dag finns företag i olika nätverk som kan stöttas. Affärsutvecklingen kommer att riktas mot att företagen direkt kan skapa nya affärer. Målgrupp är hästturismföretagare som sedan ett par år är aktiva och nu vill utveckla verksamheten. Företagarna ska vara intresserade av att växa och/eller utvecklas mot nya kundgrupper eller med nya produkter. Hästen i samhället Syftet är att belysa likheter och skillnader mellan hur hästfrågor hanteras i olika bygder och kommuner. I projektet ingår också hur hästfrågorna hanteras i samhällets planering i förhållande till lokala traditioner. Slutresultatet är en skrift som ska förenkla för samhällsplanerare att fatta beslut. Målgrupp är samhällsplanerare samt mark- och hästägare. 4

5 Jordbruksverket (9) Ridsportens Affärsskola - regionala affärsskolor för förtroendevalda och ridskolechefer Projektets syften är att ge deltagarna en möjlighet till inblick i och kunskaper om ridskolan som företag inom områdena ledarskap, ekonomi och arbetsgivaransvar och därmed kunna identifiera åtgärder som leder till resultatförbättring, öka totalkvalitén vid respektive regions föreningsdrivna ridskolor samt skapa nätverk för utbyte av erfarenhet och information mellan ridskolor. Projektets mål är att ha skapat nätverk för utbyte av erfarenhet och information mellan ridskolor, ha genomfört Regionala Affärsskolor i 6-8 av SvRFs 19 distrikt bestående av ett tvådagarsseminarium. Seminarierna genomförs i internatform och även kvällsarbete ingår. Seminarierna arrangeras i samverkan med respektive distrikt. Projektägare är Svenska Ridsportföbundet, Herrskogsvägen 2, Strömsholm, Kolbäck. Kontaktperson är verksamhetschef Utbildning Kicki Ronnerberg Bäckman, , , Ridskolekonsulent - information och rådgivning inom ramen för SvRFs studiematerial Att driva ridskola. Projektets syfte är att utveckla och stärka ridskolans verksamhet och konkurrenskraft. Projektets mål är att ha informerat och utbildat ridskoleansvariga om SvRFs policy och rekommendationer för ridskoleverksamhet, ha genomfört endagars workshops i 8-10 av SvRFs distrikt samt ha erbjudit enskild rådgivning till ridskolor. Projektägare är Svenska Ridsportföbundet, Herrskogsvägen 2, Strömsholm, Kolbäck. Kontaktperson är verksamhetschef Utbildning Kicki Ronnerberg Bäckman, , , Informationsmaterial om ridskoleverksamhetens betydelse i samhället Den svenska ridskolan med sitt upplägg och sin verksamhet är unik. Den fyller en funktion både som utbildningsanläggning, samlingsplats och fritidsgård för barn, ungdomar och ridsportintresserade. Merparten av ridskolorna har ett etablerat samarbete med sina kommuner men både i allmänhetens och många politikers ögon är ridskolan en sluten och förbryllande värld. Det finns flera material om den svenska hästnäringen och ridsporten, men inget som har fokus på ridskolan dess betydelse för samhället. Projektets syfte är att skapa resurser för att bedriva en meningsfull verksamhet för barn och ungdomar och ge en inblick i hur ridskolan fungerar och dess roll i samhället. Projektets mål är att ha givit ridskolorna ett professionellt framtaget underlag för att sprida kunskap om sin verksamhet och om ridskolans betydelse i samhället. Projektägare är Svenska Ridsportföbundet, Herrskogsvägen 2, Strömsholm, Kolbäck. 5

6 Jordbruksverket (9) Kontaktperson är verksamhetschef Utbildning Kicki Ronnerberg Bäckman, , , Projekt Hästägandet Syftet är att öka förutsättningarna för att rekrytera nya hästägare, finna former för att på ett bättre sätt än i dag ta hand om, och höja statusen för, befintliga hästägare samt skapa förutsättningar för travtränarna att utveckla sin kundrelation med hästägarna. Projektägare är Svenska Travsportens Centralförbund, Hästsportens Hus, Stockholm. Kontaktperson är styrgruppens ordförande Johan Abenius, , , En kartläggning av travhästuppfödningen dess betydelse för svensk hästnäring och travet som breddsport Syftet är att undersöka orsakerna till varför betäckningssiffrorna sjunker samt skapa en uppfattning om den framtida utvecklingen för svensk travhästuppfödning. Uppfödningens påverkan på hästnäringen på landsbygden samt på travet som breddsport behöver också kartläggas. Projektägare är Svenska Travsportens Centralförbund, Hästsportens Hus, Stockholm. Kontaktperson är projektledare Christina Olsson, , , Utbildning för att höja avelskompetensen Syftet är att utbilda de som är engagerade på ledande positioner inom hästaveln i Sverige så att de har tillräckliga kunskaper för att i sina respektive positioner genomföra avelsprogram som kan stärka konkurrenskraften av svenska hästar. Målgruppen är beslutsfattare i medlemsföreningarna, domare, veterinärer och övriga funktionärer. Projektägare är Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, Skara. Kontaktperson är Dan-Axel Danielsson, , UNGPONNYCHAMPIONAT för att öka intresset för uppfödning av prestationsponnyer. Projektets syften är att uppmuntra och stärka de som är uppfödare och de som kan bli uppfödare till prestationsponnyer i Sverige samt att ge uppfödarna tillräcklig motivation för att genomföra ett avelsprogram som ytterligare kan stärka konkurrenskraften för de svenskfödda ponnyerna. Projektets effektmål är att markant öka antalet betäckta ponnyston i Sverige. Målgrupp är uppfödarna av ponnyer i Sverige. 6

7 Jordbruksverket (9) Projektägare är Svenska ponnyavelsförbundet (SPAF)/Ungponnygruppen, Örsås Tallbacken 2, Svenljunga Kontaktperson är Lena Börjesson, sammankallande i SPAFs ungponnygrupp, Ragnarp 2, Skällinge tel eller , Avelsseminarium Mälardalen Syftet är att bidra till en ökning av antalet professionellt satsande fullblodsuppfödare i Sverige. Det sker vid ett tvådagarsseminarium där goda exempel visas med hjälp av svenska och utländska föreläsare och experter. Bakgrunden är den kraftigt minskade fölproduktionen under senare år. Efter att fölproduktionen stadigt legat över 400 föl under flera år, gick den 2004 ned till 336 föl, en siffra som sannolikt minskade ytterligare Seminariet skall även spegla de ändrade villkoren för offentlig avelsvärdering. Projektägare är Svensk Galopp, Hästsportens Hus, Stockholm. Kontaktperson är generalsekreterare Björn Eklund, , Utveckling av framtidens hästföretagare Syftet är att utifrån regionens och hästföretagens behov av entreprenöriella kunskaper utbilda och samverka för att dels öka tillväxten i hästnäringen och dels höja kompetensen när det gäller företagande. Projektets mål är att under hösten 2006, i samarbete med Jordbruksverket, LRF, Vaggeryds Travsällskap, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet med flera ha genomfört Hästens dag i Vaggeryd, utifrån identifierade landsbygdsföretag ha initierat och drivit fyra nätverk: 1. Byggnation och inackordering, exempelvis nya nischer med inackordering från Tyskland med flera länder på kontinenten, ny teknik exempelvis Active Stable. 2. Foder, kompetenshöjande insatser i jordbruksföretagen för att kunna leverera ett kvalitativt och innehållsmässigt bra foder, samt att se fodertillverkningen som en ny inkomstmöjlighet för jordbruksföretagen. 3. Hästturism. Utveckling av nya och befintliga hästturismföretag på landsbygden. 4. Hållbart hästföretagande. Kompetenshöjande insatser när det gäller själva företagandet, exempelvis entreprenörskap, marknadsföring, ekonomi. genom Kreativ Arenas företagsrådgivning ha bistått med individuell rådgivning på företagsnivå inom nätverken, ha vidareutvecklat travbaneområdet intill Jönköping-Vaggeryds Travällskap till ett hästområde för hela regionen när det gäller andra hästsporter som körning, hoppning med flera. Hästklinik, hästvaruhus och inomhusevenemangsarena är också planerat. 7

8 Jordbruksverket (9) Projektägare är Vaggeryds Näringslivsråd, Box 117, Vaggeryd. Kontaktperson är Kreativ Arena/Rådgivning Per-Olof Toftgård, , Framtidens hästföretagande Projektet är ett pilotprojekt och skall utveckla en metod som genom samverkan i gränsöverskridande nätverk, kompetensutveckling samt produkt- och marknadsutveckling leder till livskraftiga hästföretag. Syftet är att höja professionalismen och näringslivsstatus för hästföretagandet och därmed utveckla dess potential för tillväxt. Mål och aktiviteter: 1. Bilda gränsöverskridande nätverk tillsammans med företagare inom andra områden. Samverkansmöjligheter med paketering av produkter. 2. Genomföra kompetensutvecklingsprogram innefattande företagsekonomi, mötet med kunden, se över infrastrukturen på gården och skapa smarta lösningar för att underlätta arbetsbelastningen, mentorskap för företagandet, mötet markägare - hästföretagare, lagar, regler, marknadsföring paketering och insatser. 3. Genomföra omvärldsanalys och därpå följande produkt- och marknadsutveckling. 4. Utforma paket och genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser. 5. Kontinuerligt lärande och utvärdering genom att man visar på hur målen uppfylls efter hand i processen med en fortlöpande utvärdering av deltagarna som ger chans till kompletteringar vid rätt timing. Metoden skall från början beskrivas för företagen så alla känner sig delaktiga i och kan påverka processen. Metoden blir därmed, efter projektets slut och utvärdering en del av resultatet. Förväntat resultat av detta projekt är en framtagen utvärderad användbar metod för spridning, gränsöverskridnde företagarnätverk för framtida utveckling samt ökad kunskap och exempel på hästnäringens utvecklingspotential. Projektägare är HästHalland, Hushållningssällskapet Halland, L:a Böslid, Eldsberga. Kontaktperson är projektledare Elisabeth Falkhaven, , bostad : , HästPoolen Syftet är att öka hästentreprenörernas försörjningsmöjligheter samt att turismföretagare ska se hästentreprenörerna som en resurs i sin verksamhet för att öka utbud och förutsättningar för turismnäringen. Projektet skall kunna erbjuda blivande entreprenörer mentorskap från dem som varit med och kommit igång med verksamhet i Hästkraft (ett tidigare projekt-se nedan), så att de får liknade grundkunskap. 8

9 Jordbruksverket (9) Planerade aktiviteter under projekttiden är bland annat: Utöka, utveckla och mångfaldiga nätverket av hästentreprenörer för att kunna erbjuda och säkra kvalitativa tjänster till turistföretag/organisationer samt skapa förutsättningar för gemensamma utbildningar. Bilda ett fungerande nätverk av turistföretagare inom olika branscher tillsammans med hästföretagare med hästen som gemensam nämnare. Utveckla nya entreprenörer tillsammans med befintliga inom nuvarande projekt samt vidareutbilda de sistnämnda. Projektet Hästkraft, som avslutas har skapat en grund för ett nätverk med entreprenörer som erbjuder sina hästrelaterade tjänster under hemsidan, Projektet bedrivs i Norrbotten. Projektägare är Hushållningssällskapet Norrbotten, Köpmangatan 2, LULEÅ. Kontaktperson och projektledare är LennartEnberg, , Projektansvarig är Alec Lundström,

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet Stimulera Ridskoleverksamhet Glädje Sport Kunskap LIVSKRAFTIGT HÄSTFÖRETAGANDE Projekt Stimulera ridskoleverksamhet Ridsportens Affärsskola Regionala affärsskolor för förtroendevalda

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(8) 2010-02-22 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt

Läs mer

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108

LANTBRUKARNAS. Titel/id. Projekttid. 1. Sammanfattning SLUTRAPPORT 2007-12-04. Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Titel/id Lönsamt Hästföretagande 2007 projektnr. 738 108 Projektägare LRF, Företag och samhälle Projekttid 2007-04-27 2007-12-05 1. Sammanfattning Projektet har haft

Läs mer

Regional samverkan inom ridsporten

Regional samverkan inom ridsporten Projektrapport 2010 Regionala forum för hästsektorn - Regionala Lärprojekt Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt Hästföretagande 2010 Regional samverkan inom ridsporten 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället

Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället Projektrapport 2010 Hästnäringens Nationella Stiftelse Regionala hästforum - en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället Projektet är finansierat av Jordbruksverket via

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft

Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Projektrapport, Svenska Ridsportförbundets förstudie Regionala forum för hästsektorn - hållbar samverkan med utvecklingskraft Projektet är finansierat av Jordbruksverket via Livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks

Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks Prata Vind Vindkraft varför tycker vi så olika? Malmö den 8 okt. 2013 Ulf Jobacker, företagsutvecklare, LRF Riks LRF:s vision Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD 2010-07-02

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD 2010-07-02 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD 2010-07-02 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4 2.1 Övriga aktörer...5 3. Organisation...5

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31 Bilaga 1 SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31 Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och Marie Johansson 2010-08-31 FÖRORD Träutbildningar

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp:

Slutrapport. Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1. Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19. Projektledare: Malin Gustafsson. Styrgrupp: Slutrapport Gårdsbutiker i Sjuhärad Fas 1 Projekttid: 2013-07-15-2013-09-19 Projektledare: Malin Gustafsson Styrgrupp: Roland Haraldsson, Leader Sjuhärad Annika Andersson, Leader Sjuhärad Susann Gustafson,

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl

Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Mineralstrategin vad har hänt? Mineralforum 28 april 2014 Joanna Lindahl Sveriges mineralstrategi Fem strategiska områden och 19 identifierade åtgärder idag pågår arbete med 14 av dem 1 En gruv- och mineralnäring

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Slutrapport Framtidens hästföretagande ett projekt inom satsningen hos Jordbruksverket år 2006 för främjandet av livskraftigt hästföretagande

Slutrapport Framtidens hästföretagande ett projekt inom satsningen hos Jordbruksverket år 2006 för främjandet av livskraftigt hästföretagande Slutrapport Framtidens hästföretagande ett projekt inom satsningen hos Jordbruksverket år 2006 för främjandet av livskraftigt hästföretagande Projektledning HästHalland Hushållningssällskapet Halland L:a

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård

Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård Projekt inom Hushållningssällskapen Trädgård :: Skolträdgårdar i norr Projektet ska förbättra skolmiljön och tillsammans med elever, personal och föräldrar lära ut grunderna för odling och öka intresset

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13

VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD. För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 VERKSAMHETSBESKRIVNING FÖR NEDRE MOTALA STRÖMS OCH BRÅVIKENS VATTENRÅD För perioden 2 april 2013 till 1 april 2014 2013-09-13 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Geografisk avgränsning...3 1.2 Syfte...4 2. Deltagare...4

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Sammanställning av en förstudie inför ett kommande Leader projekt

Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Sammanställning av en förstudie inför ett kommande Leader projekt Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Sammanställning av en förstudie inför ett kommande Leader projekt Projektorganisation Gunilla E Magnusson, ordförande Coompanion Sörmland Magnus

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-06-29 Diarienummer:2008-008 AK Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mötesplats mat och hälsa Kulturcheckens namn Studieförbundet Vuxenskolan i Sjuhärad

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen i Västmanlands län Samrådssvar dnr: 537-5058-14 Vattenmyndighetens kansli 721 86 Västerås Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad

Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd för förskoleförvaltningen i Malmö stad Gäller tillsvidare, revideras 2017 Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning:

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Innehåll Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar... 1 Bakgrundsförutsättningar

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 12 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2010-05-01 2010-05-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Stefan Johanson Växjö 2010 09 27

Stefan Johanson Växjö 2010 09 27 Stefan Johanson Växjö 2010 09 27 Hästnäringens Nationella Stiftelse Samverkansorgan Fokus på utbildning, avel och uppfödning Flyinge, Strömsholm och Wången (HRA) Gemensamma hästpolitiska frågor Forskningsfinansiering

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet

Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne. Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet Nya lösningar för laboratoriemedicin i Skåne Laboratoriemedicinprojektet i Region Skåne en del av förnyelsearbetet 1 Laboratoriemedicinprojekt - en del av förnyelsearbetet Detta är inte en ny utredning

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-07-05 Diarienummer:2008-009 AW Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Ljur Torslund Företagscheckens namn Mona Tamrell Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Konceptbeskrivning Ungagemang

Konceptbeskrivning Ungagemang Konceptbeskrivning Ungagemang Vad är Ungagemang? Syftet med Ungagemang är att skapa en fysisk mötesplats där unga ges verktyg och inspiration för att själva förvandla idéer till aktiviteter som skapar

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-23 KFN-2015/122.387 1 (3) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Slutrapport för proj ekt Förstudie Kunskaps- och kompetensutveckling turistföretagare

Slutrapport för proj ekt Förstudie Kunskaps- och kompetensutveckling turistföretagare Slutrapport för proj ekt Förstudie Kunskaps- och kompetensutveckling turistföretagare 1. Projekt Journalnummer: 2009-3121 Projektnamn: Förstudie Kunskaps- och kompetensutveckling turistföretagare Stödmottagare:

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal

Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Jämställdhetsperspektiv på Skånes tillväxtavtal Samhällsbyggnadsenheten Maria Lindegren LÄNSSTYRELSEN 1(7) I SKÅNE LÄN Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Grön Hälsa. Landsbygdsföretag i Östergötland som resurs för vård- och omsorg

Grön Hälsa. Landsbygdsföretag i Östergötland som resurs för vård- och omsorg Vreta Kluster 2014-08-27 Grön Hälsa Landsbygdsföretag i Östergötland som resurs för vård- och omsorg Sammanfattning Projektet Grön Hälsa är en förstudie vilken syftar till att skapa kunskap om utbud på

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Hästen i dagens samhälle

Hästen i dagens samhälle Hästen i dagens samhälle Hur påverkas hästsektorn när samhället förändras? Och hur påverkas samhället av hästens starka comeback? Hästhållning berör idag många delar i samhället och många behov ska balanseras

Läs mer