Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång"

Transkript

1 Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svenska åtgärder för att minska antalet luftrumsintrång och relaterade risker 1 (44)

2 Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats Dnr/Beteckning TSL Författare Mats Törnvall, Sigge Skarsfjäll, Barbro Holmqvist, Ann-Christine Sporrong Månad År Juni 2012 Eftertryck tillåts med angivande av källa. 2 (44)

3

4 Innehåll 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING, SJU PRIORITERADE ÅTGÄRDER Sju prioriterade åtgärder Åtgärdsplanens syfte och mandat... 9 BILAGA 1 DETALJERAD GENOMGÅNG AV UTVALDA ÅTGÄRDER FRÅN DEN EUROPEISKA ÅTGÄRDSPLANEN MOT LUFTRUMSINTRÅNG ÅTGÄRDER FÖR MYNDIGHETEN (REG) REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-P REG-P REG-P REG-P REG-P ÅTGÄRDER FÖR FÖRSVARSMAKTEN (MIL) MIL-P ÅTGÄRDER FÖR LEVERANTÖRER AV FLYGTRAFIKTJÄNST (ASP) ASP-R ASP-R ASP-R ASP-R-04, R-05 och P ASP-R ASP-R ÅTGÄRDER FÖR LEVERANTÖRER AV FLYGBRIEFINGTJÄNST (AIS) OCH FLYGVÄDER (MET) AIS-R-01 och R AIS-R-03 och R ÅTGÄRDER FÖR LUFTRUMSANVÄNDARE (USE) USE-R USE R-02 och USE-P USE-R-04 och USE-P (44)

5 7 ÅTGÄRDER FÖR UTBILDNINGSORGANISATIONER (TRG) TRN-R TRN-R-02 och R TRN-R TRN-R TRN-R TRN-P TRN-P TRN-P TRN-P TRN-P BILAGA 2 - EJ UTVALDA ÅTGÄRDER MIL ASP AIS/MET USE (44)

6 1 Inledning och sammanfattning, sju prioriterade åtgärder Antalet luftrumsintrång ökade fram till 2008, men har de senaste åren minskat något i antal. Som diagrammet nedan visar har antalet luftrumsintrång minskat kontinuerligt från 2008 (ca 340 st.) till 2011 (ca 270 st.). I sammanhanget får man dock beakta att antalet privatflygarcertifikat minskar och likaså flygtiden för de traditionella VFRflygningarna. Samtidigt ser vi en förskjutning från traditionella VFRflygplan (Cessna 172, Piper PA-28 Cherokee, m.fl.) till nyare, lättare och mer ekonomiska luftfartyg, i synnerhet ultralätta sådana. I det växande segmentet kan vi inte utesluta att det till viss del kompenserar för minskningen inom det traditionella privatflyget. Något som ytterligare talar för att statistiken är tillförlitlig är att luftrumsintrång är ett känt område sedan många år tillbaka och där vi har haft en stabil händelserapportering under en längre tid. Mörkertalet borde därför också vara mer eller mindre konstant. Transportstyrelsen strävar i arbetet med den svenska åtgärdsplanen mot en fortsatt positiv utveckling, dvs. att bidra till att antalet luftrumsintrång fortsätter att minska, samt att reducera de risker som finns kopplade till luftrumsintrång Antal luftrumsintrång Figur 1 - Antal luftrumsintrång Generellt sett rapporteras flest luftrumsintrång under sommarhalvåret, och de flesta inträffar i Östgöta TMA, Stockholm TMA (i synnerhet sektor Västerås) samt inom Malmö och Göteborg TMA. 6 (44)

7 Transportstyrelsen har i samarbete med berörda organisationer och dess utsedda kontaktpersoner arbetat fram prioriterade åtgärder för den svenska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång. I denna åtgärdsplan redovisas nedan de utvalda åtgärderna per delområde, där åtgärderna förklaras samt motiveras. I arbetet har följande kontaktpersoner och organisationer varit delaktiga: Rolf Björkman, Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK Paul Pinato, Allmänflygets intresseorganisation, AOPA Anders Lundahl, Svensk pilotförening, SPF Rickard Jörgensen, LFV Victoria Hansén, ACR Aviation Capacity Resources AB Andreas G Slottäng, Svensk flygledareförening, SFF Patrik Rudander, Försvarsmakten FM/Flyg-I Anders Erzell, LFV Mats Ahlgren, Trafikflyghögskolan, TFHS Hákon Asgeirsson, Nordic ATS Academy, (Entry Point North, EPN) Inom Transportstyrelsen har personal från sektionerna för flygtrafiktjänst och allmänflyg deltagit. 1.1 Sju prioriterade åtgärder Resultatet av arbetet och de prioriterade åtgärder som har valts ut för den svenska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång är följande: 1. Förbättra inflight service till allmänflyget i form av förbättrad flyginformationstjänst (FIS) i syfte att förebygga luftrumsintrång orsakade av felnavigeringar, okunskap om luftrummets utformning, etc. Transportstyrelsen anser att införandet av särskilda FISpositioner/frekvenser (FIS = Flight Information Service) i prioriterade områden skulle ha en signifikant flygsäkerhetshöjande effekt, och det är Transportstyrelsens uppfattning att införandet av dedikerade FISpositioner och frekvenser på relativt kort sikt kommer att innebära en besparing, eftersom kapacitetskrävande arbetsuppgifter som nu åligger ATC-positioner förs över till dedikerade positioner så att tjänsten kan utövas på ett liknande sätt som i Danmark. Därmed kan utövandet av FIS harmoniseras inom DK-SE FAB (Functional Airspace Block), och ATC-positionerna kan avlastas och bemanningen med flygledare kan minskas när annan ATS-personal utför FIS-tjänsten istället. (REG R-02, ASP R-04, R-05 och P-02) 2. Förbättra AIS Aeronautical Information Service Flygbriefingtjänst, främst i form av förbättrad tillgång till AIS-data (digitalt underlag för t.ex. GPS:er) och kartunderlag. Detta ska göras enkelt tillgängligt ( online ) och till en låg kostnad både för tillverkare (av GPS-utrustningar och digitalt kartunderlag för dessa) samt för 7 (44)

8 slutanvändaren i syfte att säkerställa att allmänflyget inte använder gammalt kartunderlag som kan orsaka luftrumsintrång. Trots att marknaden är avreglerad har LFV en särställning som myndighet och ägare av en stor mängd kartinformation, som bör göras tillgängligt enkelt, online och billigt för allmänflyget i flygsäkerhetshöjande syfte. (AIS R-01 och AIS R-02, m.fl.) 3. Förbättra utbildning, främst för privatpiloter men också för ATSpersonal och FIS-personal. (REG R-02, REG R-05, ASP R-02, USE R-04, USE P-01, TRN R-01, m.fl.) 4. Förbättra samarbete mellan Transportstyrelsen, ATS-enheter och flygklubbar/allmänflygorganisationer. (ASP R-03, ASP R-07, m.fl.) 5. Utöka transponderkrav för VFR-flygningar ner till höjder på 3000 eller 5000 ft. (samma/motsvarande som för IFR som i dagsläget har krav ner till 5000 ft.). Idag finns inget krav på transponder för VFRflygningar i luftrumsklass G, dvs. FL 95 och därunder (där det inte finns TMA /CTR), men i kommande EASA Standardised European Rules of the Air (SERA) tillkommer krav att områden med transponderkrav ska gälla för både IFR- och VFR-flygningar, men det är upp till medlemsstaterna att bestämma omfattningen av området. Av det vi hittills har sett av kommande SERA finns det inget som tyder på att man skulle ha olika höjder för IFR och VFR. En preliminär konsekvensanalys visar också att det inte skulle få orimliga konsekvenser för allmänflyget, och värdet av den flygsäkerhetshöjande effekten överstiger de kostnader som kravet innebär (REG R-07 m.fl.) 6. Tydliggöra ansvar för utformning och ändring av luftrummet. Vi som myndighet ser sällan ser de operativa bristerna i luftrummet, eftersom vi inte brukar detsamma. I huvudsak måste vi få in underlag från brukarna för att kunna ifrågasätta eller begära ett agerande rörande luftrummets utformning. Detta innebär att vi normalt inte utformar luftrummet utan endast sätter ramar/principer (t.ex. genom regelverk och policys) och sedan är det brukarna som lägger fram förslag och redovisar grunderna för dessa. Vi ändrar därmed normalt inte luftrummet om det inte finns ett förslag eller en uppenbar flygsäkerhetsrisk. (REG P-02, ASP R-06, m.fl.) 7. Krav på att GPS ska vara uppdaterad om den används som hjälpmedel eller stöd för navigation under flygning. AOPA motsätter sig även detta krav eftersom det är kostsamt att kontinuerligt var 28: e dag uppdatera sin GPS. Detta kan dock hanteras genom att förbättra AIS (enligt punkt 2) där underlag för uppdatering kan göras enkelt tillgängligt och billigt. (REG R-06, m.fl.) 8 (44)

9 I bilaga 1 återges en detaljerad genomgång av respektive åtgärd från den europeiska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång, European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction. Endast den korta texten återges, och den fullständiga beskrivningen av respektive åtgärd kan läsas i den europeiska åtgärdsplanen: Efter detta följer en kortare kommentar som förklarar åtgärdens omfattning och syfte, tillsammans med en motivering till varför åtgärden är prioriterad för svenskt vidkommande. Med undantag för REG och TRG är det endast utvalda åtgärder (recommended/proposed) inom de olika områdena som redovisas och kommenteras. För de olika områdena och åtgärderna redovisas även eventuella synpunkter och kommentarer från berörda kontaktpersoner och organisationer ovan. I bilaga 2 redovisas ej utvalda åtgärder ur den europeiska åtgärdsplanen. 1.2 Åtgärdsplanens syfte och mandat Syftet med Transportstyrelsens arbete och åtgärdsplanen mot luftrumsintrång är att minska förekomsten och därmed också riskerna förknippade med luftrumsintrång, för att därigenom öka flygsäkerheten och (i linje med de transportpolitiska målen) minska antalet personer som omkommer eller skadas allvarligt inom luftfarten. Transportstyrelsens verktyg för att öka flygsäkerheten är i första hand regelverk, utifrån vilket tillstånd beslutas och tillsyn bedrivs. I Transportstyrelsens instruktioner anges att myndigheten ska bedriva verksamheten riskbaserat, med andra ord ska regelverken vara riskbaserade. Luftrumsintrång är en risk för luftfarten, och även om åtgärdsplanen inte har något reglerande mandat i sig så utgör den ett värdefullt underlag för kommande ändringar i regelverket, så att delar av åtgärdsplanen kan omsättas i regelverket och därmed tvinga verksamhetsutövarna att vidta åtgärder. Transportstyrelsens förhoppning är dock att verksamhetsutövarna frivilligt och i ett proaktivt flygsäkerhetshöjande syfte inför åtgärderna även om de inte är tvingade att göra det i något regelverk. Trots allt har Transportstyrelsen och verksamhetsutövarna gemensamma mål om en ökad flygsäkerhet. 9 (44)

10 Bilaga 1 detaljerad genomgång av utvalda åtgärder från den europeiska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång 2 Åtgärder för myndigheten (REG) 2.1 REG-R-01 Review airspace infringement risk dimensions and establish national safety improvement priorities Kommentar REG-R-01 Rekommendationen avser myndighetens övergripande arbetet med luftrumsintrång och omfattar en utredning av relaterade risker och prioritering av nationella förbättringsåtgärder. Åtgärden bygger själva grundstenen för arbetet med att minska antalet luftrumsintrång, där myndigheten uppmanas att samarbeta med och ta hjälp av luftrumsanvändare och service provider organisations, i syfte att välja ut och implementera prioriterade nationella åtgärder. Vidare skall medvetenheten om problemet ökas genom särskilda seminarier, och säkerhetsåtgärder inom allmänflygets intresseorganisationer ska stöttas för att förbättra säkerhetskulturen hos privatflygare. Detta föreslås ske genom information och publikationer, temakvällar på flygklubbar, webbsidor, mm. Transportstyrelsen arbetar enligt denna åtgärdspunkt och har redan genomfört ett antal åtgärder: H50P (ett projekt som hade till syfte att vända olyckstrenden inom privatflyget för att kunna uppnå riksdagens mål om en halvering av antalet haverier fram till 2008) Luftrumsintrång delrapport 2008 (http://www.transportstyrelsen.se/global/publikationer/luftfart/luft rumsintrang_2008_13.pdf) Informationsfolder till certifikatinnehavare 2009 (http://www.transportstyrelsen.se/global/nyhetsarkiv/luftfart/folde r_luftrumsintrang.pdf) MFL - Meddelande från luftfartsavdelningen 2010 (http://www.transportstyrelsen.se/global/luftfart/mfl/o_ pdf) 10 (44)

11 Under 2011 arrangerades ett särskilt seminarium om luftrumsintrång där kontaktpersoner för den svenska åtgärdsplanen utsågs (http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/seminarier-ochinformation/flygtrafiktjanst/) I och med framtagandet av denna åtgärdsplan arbetar Transportstyrelsen fortsatt aktivt med luftrumsintrång, och har för avsikt att fortsätta arbeta enligt denna åtgärdspunkt. Nu närmast följer implementeringen av åtgärdsplanen, uppföljningsmöten med kontaktpersoner och stöttning av olika initiativ för att öka medvetenheten om problemet. Utöver detta har ett internt projekt startats upp, där man kommer att gå igenom regelverket för allmänflyget under REG-R-02 Harmonise the requirements for the provision of FIS and licensing of FIC officers Kommentar REG-R-02 I Sverige tillhandahålls flyginformationstjänst (FIS) av ATS-enheter, i synnerhet av de två kontrollcentralerna vid Arlanda (ATCC Stockholm) och Sturup (ATCC Malmö) där flygkontrolltjänst (ATC) och FIS i större delar av svenskt luftrum utförs. FIS för okontrollerat luftrum under terminalområden (TMA) utförs även av mindre kontrollcentraler och torn. Dock finns det i Sverige inte särskilda FIC officers som åtgärdspunkten anger, på grund av att FIS utförs av flygledare i operativa positioner för flygkontrolltjänst. Historiskt sett har det funnits särskilda informationspositioner (så kallade FIS-positioner) vid kontrollcentralerna, men dessa avskaffades successivt under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. I flera andra europeiska länder finns det dock fortfarande särskilda FIS-positioner, t.ex. i vårt grannland Danmark. Norge och Finland har dock liknande tillämpning som Sverige vad det gäller FIS, dvs. att flygledare utför kombinerad ATC (kontrollerat luftrum) och FIS (okontrollerat luftrum). Med andra ord är det i dagsläget flygledare som behöver adresseras i syfte att uppnå förbättrad och harmoniserad FIS, utbildning samt refresh och verifiering av kompetens. Transportstyrelsen anser att tillhandahållandet av FIS (av vem det tillhandahålls samt hur) har en avgörande betydelse för att effektivt kunna minska antalet luftrumsintrång. En dedikerad FIS-position har många fördelar, som förbättrad service, vilket innebär att man kan förebygga problemet. Införandet av dedikerade FIS-positioner och frekvenser kommer på relativt kort sikt att innebära en besparing, eftersom kapacitetskrävande 11 (44)

12 arbetsuppgifter som nu åligger ATC-positioner förs över till dedikerade positioner som i Danmark. Därmed kan utövandet av FIS harmoniseras inom gemensamma dansk-svenska luftrummet (DK-SE FAB), och ATCpositionerna kan avlastas och bemanningen med flygledare kan minskas när annan ATS-personal utför FIS-tjänsten istället. Transportstyrelsen anser mot den bakgrunden att denna åtgärd är värd att arbeta vidare med. I arbetet inom DK-SE FAB finns ett särskilt uppdrag till LFV och Naviair som avser harmonisering av flyginformationstjänsten (mot bakgrund av att det hanteras olika inom LFV och Naviair i dagsläget). Förslag om harmonisering av luftrummets utformning, där delmängder är luftrumsklasser och hur dessa används, luftrumsstrukturer, hantering av flyginformationstjänst. LFV har på senare tid övervägt att återinföra dedikerade FIS-positioner vid sina kontrollcentraler, men detta arbete har avstannat av okänd anledning (se även nedan). 2.3 REG-R-03 Ensure that airspace change processes take due account of the different airspace users requirements Kommentar REG-R-03 Åtgärden adresserar hur processer för luftrumsförändringar tar hänsyn till olika organisationers behov. Åtgärden är omhändertagen inom Transportstyrelsens process för hantering av tillstånd för luftrumsutformning/förändring, vilken innefattar samråd med berörda parter och beaktande av flygsäkerhetsaspekter inklusive risken för luftrumsintrång. 2.4 REG-R-04 Harmonise lower airspace classification in line with the airspace strategic design principles Kommentar REG-R-04 Åtgärden syftar till en harmonisering av luftrumsklassificering i det lägre luftrummet. Åtgärden är relevant även för svenska förhållanden, men arbetet behöver bedrivas utanför Sveriges gränser för att ur ett större perspektiv uppnå en harmonisering. Generellt sett har Sverige så få luftrumsklasser som möjligt, och både Norge och Danmark har fler luftrumsklasser än Sverige. I andra europeiska länder tillämpas dessutom luftrumsklassen D i större utsträckning, som innebär en mindre sträng användning av luftrummet. 12 (44)

13 Sverige har i huvudsak luftrumsklass G och C, där den senare kan betraktas som relativt sträng vad det avser VFR-trafik och separationskrav. Ett problem är också att medlemsstater tolkar olika luftrumsklasser på olika sätt, så även om olika medlemsstater använder samma luftrumsklass behöver det inte innebära att reglerna för den tillämpas på samma sätt. Arbete pågår inom detta område på ett europeiskt plan, i syfte att ta ett större grepp om problemet, och utfärda ett regelverk som förtydligar frågan. Det är svårt för Transportstyrelsen att ensam vidta åtgärder då det i dagsläget inte står klart vad vi ska harmonisera oss mot. Av den anledningen avvaktar vi resultatet av det europeiska arbetet och kommande regelverk. Åtgärden är dock adresserad i uppdraget om harmonisering inom DK-SE FAB. Kommande europeisk reglering, Standardised European Rules of the Air (SERA) kommer att omfatta luftrumsklasser. 2.5 REG-R-05 Harmonise navigation and communication licensing requirements for private pilots Kommentar REG-R-05 Åtgärden adresserar en harmonisering av krav gällande navigation och kommunikation för privatpiloter. Den 8 april 2012 träder ett nytt regelverk från EASA i kraft gällande certifikat för privatflygare, vilket innefattar PPL, segelflyg (normalklassad luftfart), CPL, i stort sett allt förutom ultralätta luftfartyg (UL i form av skärmflyg, hängflyg, fallskärm, paramotor, samt experiment, veteran, mm.). Detta innebär att harmoniseringen gällande navigations- och kommunikations utbildning/licensering till stor del faller tillbaka på EASA i och med det kommande regelverket. Dock kvartstår det kompletterande nationella regelverket, som nu ses över i och med projektet som omnämns i ovan. Av dessa anledningar kvarstår åtgärden för uppföljning längre fram. 2.6 REG-R-06 Establish requirement for regular update of on-board GPS systems database Kommentar REG-R-06 Åtgärden syftar till att kravställa regelbunden uppdatering av GPSutrustning som används vid flygning/navigering. Transportstyrelsen har idag inget krav avseende GPS-utrustning vid VFR-flygning, utan det är i huvudsak att titta ut och navigera via kartor som är det avsedda 13 (44)

14 tillvägagångssättet. Dock är Transportstyrelsen medveten om att utvecklingen går mot detta håll, och att många privatpiloter redan i dagsläget i stor utsträckning använder sig av GPS vid flygning, och det finns ett problem i att man använder äldre och icke uppdaterad GPS-utrustning. Mot denna bakgrunden faller möjligheten för Transportstyrelsen att kravställa regelbunden uppdatering av GPS. Möjligtvis skulle krav kunna ställas att om GPS används så ska den vara uppdaterad, en fråga som tas med i en översyn av regelverket för allmänflyget under Ett alternativ till krav är dock att vi kan informera och uppmärksamma flygklubbar och privatpiloter på problemet och dess konsekvenser och på så vis skulle stimulera en tätare uppdateringar. Projektet som ser över regelverket för allmänflyget tar dock med sig åtgärden i sitt arbete. 2.7 REG-R-07 Review and harmonise requirements for the carriage and use of transponders by light aircraft Kommentar REG-R-07 Åtgärden syftar till översyn och harmonisering av regelverket för användandet av transponder för lätta luftfartyg. Befintligt nationellt regelverk avseende användandet av transponder finns i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning med flygplan, där 66 anger följande: 66 Flygplanet skall vara utrustat med transponder och flygburet kollisionsvarningssystem (ACAS), då sådana krävs, enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder. Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder, anger följande: 10 Ett luftfartyg skall vid flygning i de luftrum som framgår av nedanstående tabell vara utrustat med transponder i minst den omfattning som framgår av tabellen. Ett luftfartyg som inte är utrustat med transponder eller vars transponder tillfälligt är ur funktion kan dock få tillstånd från ATC att flyga i kontrollerat luftrum med krav på transponder. IFR-flygning VFR-flygning 14 (44)

15 Före inträde i sådant luftrum skall piloten ha fått tillstånd för den aktuella flygningen. LUFTRUM Kontrollzon (CTR) T T Kontrollområde (CTA) HT HT Trafikinformationszon (TIZ) Trafikinformationsområd e (TIA) Luftrumsklass G över den högsta höjden av ft/900 m AGL eller ft/1 500 m Luftrumsklass G, övrigt luftrum T HT HT T = transponder HT = höjdrapporterande transponder = inget krav på transponder 11 Transponder krävs inte vid flygning i avgränsat kontrollerat luftrum som permanent eller tillfälligt upplåtits för speciell flygverksamhet. 12 Ett luftfartyg som är utrustat med transponder skall ha den tillslagen under flygning och höjdrapporterande transponder skall vara inställd för att rapportera höjd under flygning om inte annat meddelats eller medgivits av ATS. Transportstyrelsen anser att kravbilden avseende användandet av transponder överlag är harmoniserad. En ytterligare åtgärd för Sverige skulle dock kunna vara att göra transponder obligatoriskt även för VFR över t.ex ft. (samma krav som för IFR idag enligt tabellen ovan). Eftersom vi i dagsläget skiljer mellan VFR och IFR har vi ingen enhetlig nivå, vilket skulle kunna förbättras. I samband med att detta ses över kan man även överväga att eventuellt sänka gränsen för kravet ytterligare, ner mot 3000 ft. Europeiskt kommande regelverk på området (SERA part A och B) omhändertar åtgärden till stora delar, men vi behöver även se över åtgärden nationellt. 15 (44)

16 2.8 REG-R-08 Optimise and harmonise occurrence reporting requirements and taxonomy, including those related to airspace infringement Kommentar REG-R-08 Åtgärden handlar om optimering och harmonisering gällande händelserapportering av luftrumsintrång. I Sverige finns tydliga rapporteringskrav gällande luftrumsintrång, som också är ett av luftfartsavdelningens säkerhetsnyckeltal (SPI:er). Detta innebär att Transportstyrelsen arbetar aktivt med trendbevakning, analys och åtgärder inom området. 2.9 REG-P-01 Ensure updated maps and charts are made available to flying clubs and schools Kommentar REG-P-01 Åtgärden avser att det ska säkerställas att uppdaterade kartor tillhandahålls flygklubbar och flygskolor, och att de bör göras tillgängliga on-line. Texten anger vidare att sponsring ska övervägas för att säkerställa att allmänflygklubbar som direkt påverkas av luftrumsförändringar erhåller uppdaterade kartor. I dagsläget tillhandahålls kartorna i huvudsak genom IAIP Sweden och den så kallade AC-kartan (ICAO Annex 4), skala 1: , som inte finns tillgänglig i IAIP eller på webben utan måste beställas från LFV, KSAK eller Kartbutiken. Dock är inte AC-kartan förstahandsvalet för privatflygare utan skalan 1: är mer praktisk tillämpbar och populär. Med andra ord finns uppdaterade kartor att tillgå för flygklubbar och skolor, men de finns inte tillgängliga on-line utan måste beställas mot en kostnad. Detta kan ha negativ inverka och innebära att det inte är säkerställt att piloter, flygklubbar och skolor använder uppdaterade kartor. Ansvaret ligger på den enskilde piloten/flygklubben att hålla sig med uppdaterat kartunderlag, och det blir då sannolikt en kostnadsfråga med uteblivna uppdateringar och användning av gamla/inaktuella kartor som följd. Transportstyrelsen kan se över att förbättra tillgängligheten till uppdaterade kartor för flygklubbar som är direkt berörda av luftrumsförändringar, och som ett komplement sända ut MFL i samband med luftrumsförändringar. KSAK meddelar genom egen hemsida och nyhetsbrev till medlemmarna att en ny karta kommer ut. Kartorna ändras då en större ändring har gjorts, 1 Det finns nio olika kartor i skalan 1: och de kostar ca 230 kr/st. KSAK köper informationen till kartorna från LFV 16 (44)

17 vilket innebär att det inte alltid är säkerställt att piloterna har tillgång till den senaste informationen om luftrummet. Ett problem är också att privatflygare i allt större utsträckning använder sig av GPS för navigering, och både själva GPS:en och kvalitet på kartorna varierar kraftigt mellan olika produkter. Det finns dock GPS:er på marknaden som automatiskt uppdaterar kartor, eller varnar i samband med luftrumsförändringar. Med andra ord är det såväl tryckta kartor som kartunderlag för uppdatering av GPS:er som behöver adresseras REG-P-02 Undertake periodic reviews of airspace allocation and structures within the respective FIRs and improve oversight of airspace management Kommentar REG-P-02 Åtgärden syftar till att det med viss periodicitet ska genomföras revisioner av luftrummets utformning, samt att tillsynen över luftrumshanteringen (airspace management) skall förbättras. Vidare ska hanteringen av luftrumsfrågor optimeras för att ta hänsyn till olika luftrumsbrukare. Även avgränsade områden i luftrummet (t.ex. farligt område, restriktionsområde) ska ses över och optimeras. Arbetet ska ske i samarbete med Försvarsmakten, leverantörer av flygtrafiktjänst och luftrumsbrukare. Överlag har Transportstyrelsen inte samma möjlighet som tidigare (då luftfartsinspektionen var en del av LFV) att initiera större översyner av luftrummet, eftersom luftrummets utformning idag är tydligare knutet till och styrs av kravställare i form av flygplatser, flygbolag och leverantörerna av flygtrafiktjänst. Luftrumsförändringar initieras av förändrade luftrumsflöden och arbetas fram av leverantörerna av flygtrafiktjänst. Förslag till ändring av luftrummets utformning ska sedan godkännas av Transportstyrelsen, där vi i vår tillståndsprocess tar hänsyn till flygsäkerheten och bland annat risken för luftrumsintrång och olika luftrumsbrukares behov. Således godkänns inga förändringar av luftrummet utan att de har bedömts ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Det finns också en koppling mellan denna åtgärd och REG-R-02, eftersom Airspace Management (FUA) adresseras inom det gemensamma dansksvenska luftrummet (DK-SE FAB), där det finns ett särskilt uppdrag till LFV och Naviair. Vad det gäller farliga områden och restriktionsområden har Försvarsmakten gjort en översyn och slagit ihop, tagit bort och ändrat utsträckningar på R- och D-områden till dagens (år 2012) behov. 17 (44)

18 2.11 REG-P-03 Promote membership of flying clubs and GA associations among private pilots Kommentar REG-P-03 Åtgärden adresserar marknadsföring till privatpiloter avseende medlemskap i flygklubbar och allmänflygorganisationer. En uppskattning är att mellan % av alla privatpiloter i landet redan är anslutna till någon flygklubb eller organisation. Åtgärden bör kunna omhändertas i det allmänna arbetet med åtgärdsplanen och marknadsföringen REG-P-04 Establish requirements for correct GPS equipment installation and maintenance Kommentar REG-P-04 Åtgärden syftar till att man skall etablera krav avseende GPS installation och underhåll. I övrigt se kommentar till REG-R-06 (2.6.1) ovan REG-P-05 Harmonise regulation of flights by ultra-lights, micro-lights and gliders (including hang-gliders and para-gliders) Kommentar REG-P-05 Åtgärden syftar till en harmonisering av regelverk för ultralätta, hängglidare, etc. Denna fråga kommer att adresseras i Transportstyrelsens projekt med en översyn av regelverket för allmänflyget. 18 (44)

19 3 Åtgärder för Försvarsmakten (MIL) Försvarsmakten deltog på seminariet om luftrumsintrång, men har inte inkommit med något förslag avseende åtgärder för att motverka luftrumsintrång. Av denna anledning har Transportstyrelsen nedan valt ut prioriterade åtgärder inom området. Åtgärderna MIL-R-01 till R-05 samt P- 01 och P-02 är mer aktuella för stater utan integrerad civil militär flygtrafiktjänst, och har därför avfärdats. 3.1 MIL-P-03 Review classification of restricted/reserved airspaces taking due account of strategic design principles and improve related airspace management procedures Kommentar MIL-P-03 Åtgärden syftar till en översyn av klassificeringen av avgränsade områden i luftrummet, så att dessa tar hänsyn till principer för utformning av luftrummet. Transportstyrelsen har också förtydligat tillämpningen av TSFS 2009:1, senare ändrad genom TSFS 2010:138, om utformning och användning av luftrummet genom att uppdatera luftrumspolicyn för utformning och namngivning av restriktionsområden. Åtgärden betraktas delvis som redan omhändertagen med hänvisning till kommentaren till REG-P-02 (2.10.1) ovan, men det är samtidigt något som Försvarsmakten behöver beakta kontinuerligt i samband med översyner och införande av restriktionsområden. 19 (44)

20 4 Åtgärder för leverantörer av flygtrafiktjänst (ASP) Representanter för ACR AB och LFV deltog på seminariet om luftrumsintrång, och de har båda lämnat förslag på åtgärder. ACR AB valde ut tre åtgärder i följande prioritetsordning: Samarbetet mellan lokala ATS och flygklubbar (ASP-R-03) o Där tror jag att det är relativt lätt att få resultat snabbt. Det är också bra om vi lyckas påverka alla som flyger till att vilja samarbeta med oss som jobbar med flygtrafiktjänst. Även en positiv vinst i att båda sidor ökar förståelsen för varandra med ett möte. Tillhandahållande av FIS och införande av FIS-position (ASP-R-04 och 05) o Med motiveringen att det skulle göra otroligt stor förändring för alla brukare att kunna få relevant information och att det finns en frekvens där de kan få den hjälp det innebär. Jag tror att det är den åtgärd som kommer att innebära den allra största förändringen, men förstår att den är kopplad mot de största kostnaderna också och kanske svårare att genomföra. Utbildning och harmonisering avseende ATC kommunikation och hantering av VFR-flygningar (ASP-R-01) o Detta är något som vi alltid kan förbättra. Antingen genom att det skickas ut rekommendationer till alla FL eller genom att vi genomför gemensamma utbildningar även här. Då kan vi även ta med lite flygplanskunskap och gemensamma diskussioner flygledare/föreläsare emellan. Det är alltid intressant för en flygledare att ha ett forum med erfarenhetsutbyte och föreläsningar på områden som berör oss för att vi ska kunna bli bättre på vårt yrke. LFV valde ut reducering av antalet undersidor på TMA (ASP-R-06) som den åtgärd som skulle ha störst möjlighet att reducera antalet luftrumsintrång, men man kommenterade även de respektive åtgärderna specifikt, vilket redovisas separat under respektive avsnitt nedan. Åtgärder som inte bedömts som prioriterade eller effektiva har avfärdats. 20 (44)

Information till VFR piloter

Information till VFR piloter Information till VFR piloter från LFV/NUA Denna information är framtagen av LFV och NUA, med syfte att påminna VFR-piloter om några viktiga områden, för att förebygga luftrumsintrång i svensk kontrollerad

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sigge Skarsfjäll Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVERIE/SWEDEN 17 JAN 2008 ENR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR/UIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 mom 2.6 och Appendix 4.

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification

1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification AIP SVRI/SWDN 14 NOV 2013 NR 1.4-1 1.4 Luftrumsklassning 1.4 ATS airspace classification I svenskt FIR tillämpas luftrumsklassning (ATS-luftrum) i enlighet med Annex 11 kap 2 mom 2.6 och Appendix 4. Omfattningen

Läs mer

Generella luftrumskrav

Generella luftrumskrav Generella luftrumskrav Alla luftfartyg som flyger i ett luftrum ska uppfylla de krav som finns inom den luftrumsklassen. Luftrumsklass C; kontrollerad luft, flygkontrolltjänst utövas, transponderkrav,

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

Luftrum och Bestämmelser

Luftrum och Bestämmelser Luftrum och Bestämmelser FN - ICAO International Civil Aviation Organization EU - EASA Sverige - Lagen Transportstyrelsen Sätter standarder så flygtrafik kan bedrivas internationellt Freedom of movement

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

RPAS I CIVILT LUFTRUM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR.

RPAS I CIVILT LUFTRUM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. RPAS ATC RPAS I CIVILT LUFTRUM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR. Trafikverket 2017 Clarion Hotel Arlanda Airport 23 mars 2017 Peder Blom, LFV RPAS-Remotely Piloted Aircraft System Obemannade farkoster går långt

Läs mer

FLYGSÄKERHETSINFO 34 FLYGTENDENSER 03/2009

FLYGSÄKERHETSINFO 34 FLYGTENDENSER 03/2009 34 FLYGTENDENSER 03/2009 Christina Berlin, christina.berlin@transportstyrelsen.se FLYGSÄKERHETSINFO I Flygsäkerhetsinfo 1 redovisas luftfartshändelser där svenskregistrerade luftfartyg är inblandade samt

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder

I Sverige regleras transponderkraven genom Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder Missiv 1 (6) Datum Beteckning 2014-04-28 TSF 2012-650 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart och Luftfartstyrelsens föreskrifter om flygburet kollisionsvarningssystem

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda

Funktionella system. ANS-seminarium. Arlanda Funktionella system ANS-seminarium Arlanda 2013-04-18 Innehåll - Funktionella system Definitioner/Bestämmelser Gränsdragningar Exempel Frågor Definitioner, EU 1034/2011 funktionella system: kombination

Läs mer

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Thomas Brandt

Thomas Brandt Thomas Brandt 070-555 15 03 tbrandt@hotmail.com Befälhavaransvar ICAO International Civil Aviation Organisation FN-organ Generella regler för civilflyg EASA - European Aviation Safety Agency EU-myndighet

Läs mer

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun

Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun 2014-09-09 Scanergy Wind AB Lantvärnsgatan 8 652 21 Karlstad Flyghinderanalys gällande vindkraftverk Marviken mfl i Norrköpings kommun Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och vi återkommer

Läs mer

VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY ("ADQ") OCH AIS SVERIGE

VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY (ADQ) OCH AIS SVERIGE INFORMATION 2013-04-19 01.00 D 2013-006638 1(6) VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY ("ADQ") OCH AIS SVERIGE INLEDNING Detta PM syftar till att informera sakägare kring EU-förordning

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften;

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; beslutade den 7 december 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 10 luftfartsförordningen

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 2015-10-01 Maria Majtorp Slipskäraren Holding Jakobsbergsgatan 22 111 44 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Stockholms kommun på fastgheten Timotejen 19 och Timotejen 28 Ni har

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Historia Kapitel 3: Roller och styrningar Kapitel 4: Flygsäkerhet Kapitel 5:

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services

3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services AIP SVERIGE/SWEDEN 13 NOV 2014 GEN 3.3-1 3.3 Flygtrafikledningstjänst 3.3 Air traffic services 1 Ansvarig myndighet 1 Responsible authority Ansvarig myndighet för flygtrafikledningen är Transportstyrelsen.

Läs mer

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA

Dnr TSL Juni 2013 ISBN. Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Dnr TSL 2012-5713 Juni 2013 ISBN Intrång på bana REKOMMENDATIONER FÖR ATT FÖRHINDRA INTRÅNG PÅ BANA Transportstyrelsen Sjö och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa. Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.se Transportstyrelsen E-mail: luftfart@transportstyrelsen.se 60173

Läs mer

Private Pilot (PP) exam

Private Pilot (PP) exam Private Pilot (PP) exam Briefingguide samt information om flygövningar Svensk version 1.0 av Mikael Gerner Det här dokumentet är en direkt översättning av English version 1.41 (24 sep 2009) och är en referens.

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikregler för luftfart Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Ansvar för trafikreglernas tillämpning...

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Trafikregler för luftfart

Trafikregler för luftfart Trafikregler för luftfart Varför? -Vi vill inte hamna i olyckor, skador, problem -Klara teoritentan -Klara uppflygning Frågor om förra lektion? Idag kap 8 till 13 Utom mörker samma PPL-UL Del 8 Luftrumssystemet

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen

Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till SERA-förordningen Analys av TSFS 2010:145 i förhållande till -förordningen Kap TSFS 2010:145 Kommentar Förordning 923/2012 1 1 Dessa föreskrifter motsvarar de internationella trafikreglerna 1 om inte annat framgår. 2 Föreskrifterna

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Riktlinjer för IFF/SSR. Bakgrund Samrådsgrupp Problemtyper Riktlinjer Planeringsprinciper Frequency Clearance Agreement

Riktlinjer för IFF/SSR. Bakgrund Samrådsgrupp Problemtyper Riktlinjer Planeringsprinciper Frequency Clearance Agreement Riktlinjer för IFF/SSR Bakgrund Samrådsgrupp Problemtyper Riktlinjer Planeringsprinciper Frequency Clearance Agreement Bakgrund Försvarsmakten köper in ett större antal system för identifiering av egna

Läs mer

Implementering av SMS och SSP i Sverige

Implementering av SMS och SSP i Sverige Implementering av SMS och SSP i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi samtidigt mellan tillgänglighet och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5, 7

Läs mer

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008

Flygsäkerhetsinfo nr 1/2009 Fjärde kvartalet 2008 Flygsäkerhetsinfo nr /9 Fjärde kvartalet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... Förord.... Händelserapportering... Luftrumsrörelser (IFR) Periodjämförelse... Händelserapporter.... Definition luftfartshändelse....

Läs mer

DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2

DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 AIP-SVERIGE/SWEDEN 14 NOV 2013 ENR 0 6 1 DEL 2 EN-ROUTE (ENR) PART 2 ENR 0.6 Innehållsförteckning/Table of contents ENR 1 ENR 1.1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER/ GENERAL RULES AND PROCEDURES.............................

Läs mer

KONTAKT... med flygtrafikledningen

KONTAKT... med flygtrafikledningen KONTAKT... med flygtrafikledningen Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA Luftfartsinspektionen H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan

Läs mer

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2010:13. Klarering av flygplan genom ett aktivt skjutområde öster om Öland, den 21 oktober 2009

ISSN 1400-5719. Rapport RL 2010:13. Klarering av flygplan genom ett aktivt skjutområde öster om Öland, den 21 oktober 2009 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2010:13 Klarering av flygplan genom ett aktivt skjutområde öster om Öland, den 21 oktober 2009 Dnr L-25/10 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med

Läs mer

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller.

Sist i detta dokument hittar du mer information om vad analysen innehåller, samt en sammanfattande förklaring av LFV:s och flygplatsernas roller. 2016-06-10 André Amanpour 2xA Projektpartner AB Box 49114 100 28 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Nacka kommun - Sicklaön 367:5 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; beslutade den 18 september 2013. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun

Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun 2014-02-26 VKS Vindkraft Sverige AB Ann-Sofi Laurin Strandvägen 169 591 46 MOTALA Revidering: LFV:s flyghinderanalys avseende planerat uppförande av Vindkraftverk Norrberget i Salas kommun Ni har sänt

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar;

Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; Transportstyrelsens föreskrifter om nationella luftvärdighetshandlingar; beslutade den 15 juni 2016. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 och 4 och 14 kap. 16 luftfartsförordningen

Läs mer

Introduktion till VFR-flygning

Introduktion till VFR-flygning Introduktion till VFR-flygning VACCSCA Av Martin Loxbo med illustrationer av Daniel Mattsson Version 2010-09-17 0 Inledning Många flygledare på VATSIM hanterar sällan VFR-trafik och är därför ovana och

Läs mer

Flygsäkerhetsseminariet 2008

Flygsäkerhetsseminariet 2008 Flygsäkerhetsseminariet 2008 För att de som inte var med på seminariet skall kunna ta del av alla presentationer och tillhörande frågestunder så har vi valt att lägga ut minnesanteckningar här på hemsidan.

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen

Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen 2015-01-30 Sofia Wahlén Ikano Bostad AB Box 1304 132 27 Sundbyberg Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Stockholms kommun Packrummet 9-12 Liljeholmen Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys

Läs mer

Rapport RL 2011:01 Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län, den 13 oktober 2009

Rapport RL 2011:01 Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län, den 13 oktober 2009 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2011:01 Tillbud med flygplanet SE-DSO i luftrummet över Sjöbo i Skåne län, den 13 oktober 2009 Dnr L-16/09 Det står var och en fritt att, med angivande av källan, för publicering

Läs mer

TSFS 2010:164 Flygbriefingtjänst Sammanställning av synpunkter externremiss

TSFS 2010:164 Flygbriefingtjänst Sammanställning av synpunkter externremiss TSFS 2010:164 Flygbriefingtjänst Sammanställning av synpunkter externremiss Remissinstans Kommerskollegium Kapitel Paragraf Synpunkt Kommerskollegium bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte är anmälningspliktiga

Läs mer

Rapport RL 2003:27. Separationsunderskridande mellan flygplanen G-KATA och OY-CNP i luftrummet vid Malmö/Sturup flygplats, M län, den 22 augusti 2002

Rapport RL 2003:27. Separationsunderskridande mellan flygplanen G-KATA och OY-CNP i luftrummet vid Malmö/Sturup flygplats, M län, den 22 augusti 2002 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2003:27 Separationsunderskridande mellan flygplanen G-KATA och OY-CNP i luftrummet vid Malmö/Sturup flygplats, M län, den 22 augusti 2002 Dnr L-083/02 SHK undersöker olyckor och

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk Beteckning RT gon V (X)

Förteckning över planerat/planerade byggnadsverk Beteckning RT gon V (X) 2017-01-30 avier Saladin LINK Arkitektur AB Box 92126 120 31 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet Hemholmen 1 Stockholm stad Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till och

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA

Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Air Operations 965/2012 Annex V - Specific Approvals Part-SPA Bo Eckerbert Sektionen för EU-OPS verksamhet (Of) Regelstruktur Originalbild framtagen av EASA PART SPA Specific Approvals Subpart C MNPS (Minimum

Läs mer

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Fråga Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Hej Jag har några spontana frågor 1. Är det fortsatt tillåtet att i stället för ATC-färdplan ha egen uppföljning i fjällområde eller andra områden där VFR

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

Flygsäkerhet. Flygtrafiktjänsten

Flygsäkerhet. Flygtrafiktjänsten Flygsäkerhet Flygtrafiktjänsten Vad är flygsäkerhet? 2 Flygsäkerhet Det är ett honnörsord för en verksamhet som inte kan erbjuda 'full säkerhet', dvs flygning är inte helt ofarlig. Det finns ingen officiell

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Lena Byström Möller ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om flygning med hängglidare; Serie OPS Utkom från trycket den 28 juni 2007 beslutade

Läs mer

EGOA EGOA. Enhanced General aviation Operations by ADS-B. Enhanced General aviation Operations by ADS-B EGOA

EGOA EGOA. Enhanced General aviation Operations by ADS-B. Enhanced General aviation Operations by ADS-B EGOA Enhanced General aviation Operations by ADS-B Enhanced General aviation Operations by ADS-B Grundkrav CNS/ATM Vidmakthålla/förbättra flygsäkerheten Öka kapaciteten i ATM systemen Alla flyg faser Ökat utbud

Läs mer

Kommittédirektiv. Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten. Dir.

Kommittédirektiv. Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten. Dir. Kommittédirektiv Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten Dir. 2009:95 Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2009 Sammanfattning

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao.

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06. Copyright 2011 IVAO Sweden http://www.ivaose.com se-hq@ivao. IVAO Sverige Drifthandbok Del I: Grunderna Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Välkommen Välkommen till svenska divisionen av IVAO. Förutom reglerna i detta dokument rekommenderas du att läsa

Läs mer

Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012)

Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012) Säkerhetsbedömning av genomförandeplanen för SERA-förordningen (EU nr 923/2012) SERA-förordningen anger i art 9 att genomförandeplanen av SERA-förordningen ska säkerhetsbedömas. De regler som finns i SERA-förordningen

Läs mer

1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules

1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules AIP SVERIGE/SWEDEN 21 AUG 2014 ENR 1.2-1 1.2 Föreskrifter för VFR-flygning 1.2 Visual flight rules 1 Allmänt 1 General 1.1 Nedanstående föreskrifter är tilläggsföreskrifter till Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Framtiden. Flygtrafiktjänsten

Framtiden. Flygtrafiktjänsten Framtiden Flygtrafiktjänsten SES Single European Sky FIR i Europa 3 SES Single European Sky Ett sätt att lagvägen lösa de problem som för närvarande belastar flyget men även möjliggöra för ATM att hantera

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Luftfartsstyrelsens författningssamling

Luftfartsstyrelsens författningssamling Luftfartsstyrelsens författningssamling Utgivare: Maria Melchersson Tell ISSN 1652-8956 Luftfartsstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2008:5) om segelflygarcertifikat;

Läs mer

Den åldrande piloten

Den åldrande piloten Eftermiddagens program: Den åldrande piloten 12.45-13.30 - inledning och bakgrund, vad säger bestämmelserna och vetenskapen? 13.45-14.30 - åldrande, sjukdom och trafiksäkerhet - Trafikmedicinskt Centrum

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:XX Utkom från

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet. Rapport 2014:1

Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet. Rapport 2014:1 Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet Rapport 2014:1 Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet Rapport 2014:1 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2016

Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Kursinformation Flygläkarkurs 2016 Följande kursinformation vänder sig till flygläkare och arbetsgivare med intresse av att delta i flygläkarkurs på avancerad nivå. Kurserna riktar sig i huvudsak till

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) Konsekvensutredning 1 (18) Datum Handläggare Ann-Sofi Lorefält Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB. Riskanalys Rävbacka vindkraftspark. Göteborg 2011-05-25

GÖTEBORG ENERGI AB. Riskanalys Rävbacka vindkraftspark. Göteborg 2011-05-25 Riskanalys Rävbacka vindkraftspark Göteborg 2011-05-25 Datum 2011-05-25 Uppdragsnummer 61401040709 Utgåva/Status V7 Nils T:son Axberg RJ Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343,

Läs mer

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta;

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta; Eurocontrol har den 2 december 2009 beslutat om de undervägsavgifter

Läs mer

Utveckling av Svenska och Europeiska flygregler för drönare. Rémi Vesvre

Utveckling av Svenska och Europeiska flygregler för drönare. Rémi Vesvre Utveckling av Svenska och Europeiska flygregler för drönare Rémi Vesvre Sverige Luftrummet Okontrollerad luft Restriktionsområde Kontrollzoner Förslag för UAS i kontrollerad luft Max: 7kg 5 km 50 knop

Läs mer