Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång"

Transkript

1 Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svenska åtgärder för att minska antalet luftrumsintrång och relaterade risker 1 (44)

2 Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats Dnr/Beteckning TSL Författare Mats Törnvall, Sigge Skarsfjäll, Barbro Holmqvist, Ann-Christine Sporrong Månad År Juni 2012 Eftertryck tillåts med angivande av källa. 2 (44)

3

4 Innehåll 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING, SJU PRIORITERADE ÅTGÄRDER Sju prioriterade åtgärder Åtgärdsplanens syfte och mandat... 9 BILAGA 1 DETALJERAD GENOMGÅNG AV UTVALDA ÅTGÄRDER FRÅN DEN EUROPEISKA ÅTGÄRDSPLANEN MOT LUFTRUMSINTRÅNG ÅTGÄRDER FÖR MYNDIGHETEN (REG) REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-R REG-P REG-P REG-P REG-P REG-P ÅTGÄRDER FÖR FÖRSVARSMAKTEN (MIL) MIL-P ÅTGÄRDER FÖR LEVERANTÖRER AV FLYGTRAFIKTJÄNST (ASP) ASP-R ASP-R ASP-R ASP-R-04, R-05 och P ASP-R ASP-R ÅTGÄRDER FÖR LEVERANTÖRER AV FLYGBRIEFINGTJÄNST (AIS) OCH FLYGVÄDER (MET) AIS-R-01 och R AIS-R-03 och R ÅTGÄRDER FÖR LUFTRUMSANVÄNDARE (USE) USE-R USE R-02 och USE-P USE-R-04 och USE-P (44)

5 7 ÅTGÄRDER FÖR UTBILDNINGSORGANISATIONER (TRG) TRN-R TRN-R-02 och R TRN-R TRN-R TRN-R TRN-P TRN-P TRN-P TRN-P TRN-P BILAGA 2 - EJ UTVALDA ÅTGÄRDER MIL ASP AIS/MET USE (44)

6 1 Inledning och sammanfattning, sju prioriterade åtgärder Antalet luftrumsintrång ökade fram till 2008, men har de senaste åren minskat något i antal. Som diagrammet nedan visar har antalet luftrumsintrång minskat kontinuerligt från 2008 (ca 340 st.) till 2011 (ca 270 st.). I sammanhanget får man dock beakta att antalet privatflygarcertifikat minskar och likaså flygtiden för de traditionella VFRflygningarna. Samtidigt ser vi en förskjutning från traditionella VFRflygplan (Cessna 172, Piper PA-28 Cherokee, m.fl.) till nyare, lättare och mer ekonomiska luftfartyg, i synnerhet ultralätta sådana. I det växande segmentet kan vi inte utesluta att det till viss del kompenserar för minskningen inom det traditionella privatflyget. Något som ytterligare talar för att statistiken är tillförlitlig är att luftrumsintrång är ett känt område sedan många år tillbaka och där vi har haft en stabil händelserapportering under en längre tid. Mörkertalet borde därför också vara mer eller mindre konstant. Transportstyrelsen strävar i arbetet med den svenska åtgärdsplanen mot en fortsatt positiv utveckling, dvs. att bidra till att antalet luftrumsintrång fortsätter att minska, samt att reducera de risker som finns kopplade till luftrumsintrång Antal luftrumsintrång Figur 1 - Antal luftrumsintrång Generellt sett rapporteras flest luftrumsintrång under sommarhalvåret, och de flesta inträffar i Östgöta TMA, Stockholm TMA (i synnerhet sektor Västerås) samt inom Malmö och Göteborg TMA. 6 (44)

7 Transportstyrelsen har i samarbete med berörda organisationer och dess utsedda kontaktpersoner arbetat fram prioriterade åtgärder för den svenska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång. I denna åtgärdsplan redovisas nedan de utvalda åtgärderna per delområde, där åtgärderna förklaras samt motiveras. I arbetet har följande kontaktpersoner och organisationer varit delaktiga: Rolf Björkman, Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK Paul Pinato, Allmänflygets intresseorganisation, AOPA Anders Lundahl, Svensk pilotförening, SPF Rickard Jörgensen, LFV Victoria Hansén, ACR Aviation Capacity Resources AB Andreas G Slottäng, Svensk flygledareförening, SFF Patrik Rudander, Försvarsmakten FM/Flyg-I Anders Erzell, LFV Mats Ahlgren, Trafikflyghögskolan, TFHS Hákon Asgeirsson, Nordic ATS Academy, (Entry Point North, EPN) Inom Transportstyrelsen har personal från sektionerna för flygtrafiktjänst och allmänflyg deltagit. 1.1 Sju prioriterade åtgärder Resultatet av arbetet och de prioriterade åtgärder som har valts ut för den svenska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång är följande: 1. Förbättra inflight service till allmänflyget i form av förbättrad flyginformationstjänst (FIS) i syfte att förebygga luftrumsintrång orsakade av felnavigeringar, okunskap om luftrummets utformning, etc. Transportstyrelsen anser att införandet av särskilda FISpositioner/frekvenser (FIS = Flight Information Service) i prioriterade områden skulle ha en signifikant flygsäkerhetshöjande effekt, och det är Transportstyrelsens uppfattning att införandet av dedikerade FISpositioner och frekvenser på relativt kort sikt kommer att innebära en besparing, eftersom kapacitetskrävande arbetsuppgifter som nu åligger ATC-positioner förs över till dedikerade positioner så att tjänsten kan utövas på ett liknande sätt som i Danmark. Därmed kan utövandet av FIS harmoniseras inom DK-SE FAB (Functional Airspace Block), och ATC-positionerna kan avlastas och bemanningen med flygledare kan minskas när annan ATS-personal utför FIS-tjänsten istället. (REG R-02, ASP R-04, R-05 och P-02) 2. Förbättra AIS Aeronautical Information Service Flygbriefingtjänst, främst i form av förbättrad tillgång till AIS-data (digitalt underlag för t.ex. GPS:er) och kartunderlag. Detta ska göras enkelt tillgängligt ( online ) och till en låg kostnad både för tillverkare (av GPS-utrustningar och digitalt kartunderlag för dessa) samt för 7 (44)

8 slutanvändaren i syfte att säkerställa att allmänflyget inte använder gammalt kartunderlag som kan orsaka luftrumsintrång. Trots att marknaden är avreglerad har LFV en särställning som myndighet och ägare av en stor mängd kartinformation, som bör göras tillgängligt enkelt, online och billigt för allmänflyget i flygsäkerhetshöjande syfte. (AIS R-01 och AIS R-02, m.fl.) 3. Förbättra utbildning, främst för privatpiloter men också för ATSpersonal och FIS-personal. (REG R-02, REG R-05, ASP R-02, USE R-04, USE P-01, TRN R-01, m.fl.) 4. Förbättra samarbete mellan Transportstyrelsen, ATS-enheter och flygklubbar/allmänflygorganisationer. (ASP R-03, ASP R-07, m.fl.) 5. Utöka transponderkrav för VFR-flygningar ner till höjder på 3000 eller 5000 ft. (samma/motsvarande som för IFR som i dagsläget har krav ner till 5000 ft.). Idag finns inget krav på transponder för VFRflygningar i luftrumsklass G, dvs. FL 95 och därunder (där det inte finns TMA /CTR), men i kommande EASA Standardised European Rules of the Air (SERA) tillkommer krav att områden med transponderkrav ska gälla för både IFR- och VFR-flygningar, men det är upp till medlemsstaterna att bestämma omfattningen av området. Av det vi hittills har sett av kommande SERA finns det inget som tyder på att man skulle ha olika höjder för IFR och VFR. En preliminär konsekvensanalys visar också att det inte skulle få orimliga konsekvenser för allmänflyget, och värdet av den flygsäkerhetshöjande effekten överstiger de kostnader som kravet innebär (REG R-07 m.fl.) 6. Tydliggöra ansvar för utformning och ändring av luftrummet. Vi som myndighet ser sällan ser de operativa bristerna i luftrummet, eftersom vi inte brukar detsamma. I huvudsak måste vi få in underlag från brukarna för att kunna ifrågasätta eller begära ett agerande rörande luftrummets utformning. Detta innebär att vi normalt inte utformar luftrummet utan endast sätter ramar/principer (t.ex. genom regelverk och policys) och sedan är det brukarna som lägger fram förslag och redovisar grunderna för dessa. Vi ändrar därmed normalt inte luftrummet om det inte finns ett förslag eller en uppenbar flygsäkerhetsrisk. (REG P-02, ASP R-06, m.fl.) 7. Krav på att GPS ska vara uppdaterad om den används som hjälpmedel eller stöd för navigation under flygning. AOPA motsätter sig även detta krav eftersom det är kostsamt att kontinuerligt var 28: e dag uppdatera sin GPS. Detta kan dock hanteras genom att förbättra AIS (enligt punkt 2) där underlag för uppdatering kan göras enkelt tillgängligt och billigt. (REG R-06, m.fl.) 8 (44)

9 I bilaga 1 återges en detaljerad genomgång av respektive åtgärd från den europeiska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång, European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction. Endast den korta texten återges, och den fullständiga beskrivningen av respektive åtgärd kan läsas i den europeiska åtgärdsplanen: Efter detta följer en kortare kommentar som förklarar åtgärdens omfattning och syfte, tillsammans med en motivering till varför åtgärden är prioriterad för svenskt vidkommande. Med undantag för REG och TRG är det endast utvalda åtgärder (recommended/proposed) inom de olika områdena som redovisas och kommenteras. För de olika områdena och åtgärderna redovisas även eventuella synpunkter och kommentarer från berörda kontaktpersoner och organisationer ovan. I bilaga 2 redovisas ej utvalda åtgärder ur den europeiska åtgärdsplanen. 1.2 Åtgärdsplanens syfte och mandat Syftet med Transportstyrelsens arbete och åtgärdsplanen mot luftrumsintrång är att minska förekomsten och därmed också riskerna förknippade med luftrumsintrång, för att därigenom öka flygsäkerheten och (i linje med de transportpolitiska målen) minska antalet personer som omkommer eller skadas allvarligt inom luftfarten. Transportstyrelsens verktyg för att öka flygsäkerheten är i första hand regelverk, utifrån vilket tillstånd beslutas och tillsyn bedrivs. I Transportstyrelsens instruktioner anges att myndigheten ska bedriva verksamheten riskbaserat, med andra ord ska regelverken vara riskbaserade. Luftrumsintrång är en risk för luftfarten, och även om åtgärdsplanen inte har något reglerande mandat i sig så utgör den ett värdefullt underlag för kommande ändringar i regelverket, så att delar av åtgärdsplanen kan omsättas i regelverket och därmed tvinga verksamhetsutövarna att vidta åtgärder. Transportstyrelsens förhoppning är dock att verksamhetsutövarna frivilligt och i ett proaktivt flygsäkerhetshöjande syfte inför åtgärderna även om de inte är tvingade att göra det i något regelverk. Trots allt har Transportstyrelsen och verksamhetsutövarna gemensamma mål om en ökad flygsäkerhet. 9 (44)

10 Bilaga 1 detaljerad genomgång av utvalda åtgärder från den europeiska åtgärdsplanen mot luftrumsintrång 2 Åtgärder för myndigheten (REG) 2.1 REG-R-01 Review airspace infringement risk dimensions and establish national safety improvement priorities Kommentar REG-R-01 Rekommendationen avser myndighetens övergripande arbetet med luftrumsintrång och omfattar en utredning av relaterade risker och prioritering av nationella förbättringsåtgärder. Åtgärden bygger själva grundstenen för arbetet med att minska antalet luftrumsintrång, där myndigheten uppmanas att samarbeta med och ta hjälp av luftrumsanvändare och service provider organisations, i syfte att välja ut och implementera prioriterade nationella åtgärder. Vidare skall medvetenheten om problemet ökas genom särskilda seminarier, och säkerhetsåtgärder inom allmänflygets intresseorganisationer ska stöttas för att förbättra säkerhetskulturen hos privatflygare. Detta föreslås ske genom information och publikationer, temakvällar på flygklubbar, webbsidor, mm. Transportstyrelsen arbetar enligt denna åtgärdspunkt och har redan genomfört ett antal åtgärder: H50P (ett projekt som hade till syfte att vända olyckstrenden inom privatflyget för att kunna uppnå riksdagens mål om en halvering av antalet haverier fram till 2008) Luftrumsintrång delrapport 2008 (http://www.transportstyrelsen.se/global/publikationer/luftfart/luft rumsintrang_2008_13.pdf) Informationsfolder till certifikatinnehavare 2009 (http://www.transportstyrelsen.se/global/nyhetsarkiv/luftfart/folde r_luftrumsintrang.pdf) MFL - Meddelande från luftfartsavdelningen 2010 (http://www.transportstyrelsen.se/global/luftfart/mfl/o_ pdf) 10 (44)

11 Under 2011 arrangerades ett särskilt seminarium om luftrumsintrång där kontaktpersoner för den svenska åtgärdsplanen utsågs (http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/seminarier-ochinformation/flygtrafiktjanst/) I och med framtagandet av denna åtgärdsplan arbetar Transportstyrelsen fortsatt aktivt med luftrumsintrång, och har för avsikt att fortsätta arbeta enligt denna åtgärdspunkt. Nu närmast följer implementeringen av åtgärdsplanen, uppföljningsmöten med kontaktpersoner och stöttning av olika initiativ för att öka medvetenheten om problemet. Utöver detta har ett internt projekt startats upp, där man kommer att gå igenom regelverket för allmänflyget under REG-R-02 Harmonise the requirements for the provision of FIS and licensing of FIC officers Kommentar REG-R-02 I Sverige tillhandahålls flyginformationstjänst (FIS) av ATS-enheter, i synnerhet av de två kontrollcentralerna vid Arlanda (ATCC Stockholm) och Sturup (ATCC Malmö) där flygkontrolltjänst (ATC) och FIS i större delar av svenskt luftrum utförs. FIS för okontrollerat luftrum under terminalområden (TMA) utförs även av mindre kontrollcentraler och torn. Dock finns det i Sverige inte särskilda FIC officers som åtgärdspunkten anger, på grund av att FIS utförs av flygledare i operativa positioner för flygkontrolltjänst. Historiskt sett har det funnits särskilda informationspositioner (så kallade FIS-positioner) vid kontrollcentralerna, men dessa avskaffades successivt under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. I flera andra europeiska länder finns det dock fortfarande särskilda FIS-positioner, t.ex. i vårt grannland Danmark. Norge och Finland har dock liknande tillämpning som Sverige vad det gäller FIS, dvs. att flygledare utför kombinerad ATC (kontrollerat luftrum) och FIS (okontrollerat luftrum). Med andra ord är det i dagsläget flygledare som behöver adresseras i syfte att uppnå förbättrad och harmoniserad FIS, utbildning samt refresh och verifiering av kompetens. Transportstyrelsen anser att tillhandahållandet av FIS (av vem det tillhandahålls samt hur) har en avgörande betydelse för att effektivt kunna minska antalet luftrumsintrång. En dedikerad FIS-position har många fördelar, som förbättrad service, vilket innebär att man kan förebygga problemet. Införandet av dedikerade FIS-positioner och frekvenser kommer på relativt kort sikt att innebära en besparing, eftersom kapacitetskrävande 11 (44)

12 arbetsuppgifter som nu åligger ATC-positioner förs över till dedikerade positioner som i Danmark. Därmed kan utövandet av FIS harmoniseras inom gemensamma dansk-svenska luftrummet (DK-SE FAB), och ATCpositionerna kan avlastas och bemanningen med flygledare kan minskas när annan ATS-personal utför FIS-tjänsten istället. Transportstyrelsen anser mot den bakgrunden att denna åtgärd är värd att arbeta vidare med. I arbetet inom DK-SE FAB finns ett särskilt uppdrag till LFV och Naviair som avser harmonisering av flyginformationstjänsten (mot bakgrund av att det hanteras olika inom LFV och Naviair i dagsläget). Förslag om harmonisering av luftrummets utformning, där delmängder är luftrumsklasser och hur dessa används, luftrumsstrukturer, hantering av flyginformationstjänst. LFV har på senare tid övervägt att återinföra dedikerade FIS-positioner vid sina kontrollcentraler, men detta arbete har avstannat av okänd anledning (se även nedan). 2.3 REG-R-03 Ensure that airspace change processes take due account of the different airspace users requirements Kommentar REG-R-03 Åtgärden adresserar hur processer för luftrumsförändringar tar hänsyn till olika organisationers behov. Åtgärden är omhändertagen inom Transportstyrelsens process för hantering av tillstånd för luftrumsutformning/förändring, vilken innefattar samråd med berörda parter och beaktande av flygsäkerhetsaspekter inklusive risken för luftrumsintrång. 2.4 REG-R-04 Harmonise lower airspace classification in line with the airspace strategic design principles Kommentar REG-R-04 Åtgärden syftar till en harmonisering av luftrumsklassificering i det lägre luftrummet. Åtgärden är relevant även för svenska förhållanden, men arbetet behöver bedrivas utanför Sveriges gränser för att ur ett större perspektiv uppnå en harmonisering. Generellt sett har Sverige så få luftrumsklasser som möjligt, och både Norge och Danmark har fler luftrumsklasser än Sverige. I andra europeiska länder tillämpas dessutom luftrumsklassen D i större utsträckning, som innebär en mindre sträng användning av luftrummet. 12 (44)

13 Sverige har i huvudsak luftrumsklass G och C, där den senare kan betraktas som relativt sträng vad det avser VFR-trafik och separationskrav. Ett problem är också att medlemsstater tolkar olika luftrumsklasser på olika sätt, så även om olika medlemsstater använder samma luftrumsklass behöver det inte innebära att reglerna för den tillämpas på samma sätt. Arbete pågår inom detta område på ett europeiskt plan, i syfte att ta ett större grepp om problemet, och utfärda ett regelverk som förtydligar frågan. Det är svårt för Transportstyrelsen att ensam vidta åtgärder då det i dagsläget inte står klart vad vi ska harmonisera oss mot. Av den anledningen avvaktar vi resultatet av det europeiska arbetet och kommande regelverk. Åtgärden är dock adresserad i uppdraget om harmonisering inom DK-SE FAB. Kommande europeisk reglering, Standardised European Rules of the Air (SERA) kommer att omfatta luftrumsklasser. 2.5 REG-R-05 Harmonise navigation and communication licensing requirements for private pilots Kommentar REG-R-05 Åtgärden adresserar en harmonisering av krav gällande navigation och kommunikation för privatpiloter. Den 8 april 2012 träder ett nytt regelverk från EASA i kraft gällande certifikat för privatflygare, vilket innefattar PPL, segelflyg (normalklassad luftfart), CPL, i stort sett allt förutom ultralätta luftfartyg (UL i form av skärmflyg, hängflyg, fallskärm, paramotor, samt experiment, veteran, mm.). Detta innebär att harmoniseringen gällande navigations- och kommunikations utbildning/licensering till stor del faller tillbaka på EASA i och med det kommande regelverket. Dock kvartstår det kompletterande nationella regelverket, som nu ses över i och med projektet som omnämns i ovan. Av dessa anledningar kvarstår åtgärden för uppföljning längre fram. 2.6 REG-R-06 Establish requirement for regular update of on-board GPS systems database Kommentar REG-R-06 Åtgärden syftar till att kravställa regelbunden uppdatering av GPSutrustning som används vid flygning/navigering. Transportstyrelsen har idag inget krav avseende GPS-utrustning vid VFR-flygning, utan det är i huvudsak att titta ut och navigera via kartor som är det avsedda 13 (44)

14 tillvägagångssättet. Dock är Transportstyrelsen medveten om att utvecklingen går mot detta håll, och att många privatpiloter redan i dagsläget i stor utsträckning använder sig av GPS vid flygning, och det finns ett problem i att man använder äldre och icke uppdaterad GPS-utrustning. Mot denna bakgrunden faller möjligheten för Transportstyrelsen att kravställa regelbunden uppdatering av GPS. Möjligtvis skulle krav kunna ställas att om GPS används så ska den vara uppdaterad, en fråga som tas med i en översyn av regelverket för allmänflyget under Ett alternativ till krav är dock att vi kan informera och uppmärksamma flygklubbar och privatpiloter på problemet och dess konsekvenser och på så vis skulle stimulera en tätare uppdateringar. Projektet som ser över regelverket för allmänflyget tar dock med sig åtgärden i sitt arbete. 2.7 REG-R-07 Review and harmonise requirements for the carriage and use of transponders by light aircraft Kommentar REG-R-07 Åtgärden syftar till översyn och harmonisering av regelverket för användandet av transponder för lätta luftfartyg. Befintligt nationellt regelverk avseende användandet av transponder finns i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:58) om privatflygning med flygplan, där 66 anger följande: 66 Flygplanet skall vara utrustat med transponder och flygburet kollisionsvarningssystem (ACAS), då sådana krävs, enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder. Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:26) om flygburet kollisionsvarningssystem och transponder, anger följande: 10 Ett luftfartyg skall vid flygning i de luftrum som framgår av nedanstående tabell vara utrustat med transponder i minst den omfattning som framgår av tabellen. Ett luftfartyg som inte är utrustat med transponder eller vars transponder tillfälligt är ur funktion kan dock få tillstånd från ATC att flyga i kontrollerat luftrum med krav på transponder. IFR-flygning VFR-flygning 14 (44)

15 Före inträde i sådant luftrum skall piloten ha fått tillstånd för den aktuella flygningen. LUFTRUM Kontrollzon (CTR) T T Kontrollområde (CTA) HT HT Trafikinformationszon (TIZ) Trafikinformationsområd e (TIA) Luftrumsklass G över den högsta höjden av ft/900 m AGL eller ft/1 500 m Luftrumsklass G, övrigt luftrum T HT HT T = transponder HT = höjdrapporterande transponder = inget krav på transponder 11 Transponder krävs inte vid flygning i avgränsat kontrollerat luftrum som permanent eller tillfälligt upplåtits för speciell flygverksamhet. 12 Ett luftfartyg som är utrustat med transponder skall ha den tillslagen under flygning och höjdrapporterande transponder skall vara inställd för att rapportera höjd under flygning om inte annat meddelats eller medgivits av ATS. Transportstyrelsen anser att kravbilden avseende användandet av transponder överlag är harmoniserad. En ytterligare åtgärd för Sverige skulle dock kunna vara att göra transponder obligatoriskt även för VFR över t.ex ft. (samma krav som för IFR idag enligt tabellen ovan). Eftersom vi i dagsläget skiljer mellan VFR och IFR har vi ingen enhetlig nivå, vilket skulle kunna förbättras. I samband med att detta ses över kan man även överväga att eventuellt sänka gränsen för kravet ytterligare, ner mot 3000 ft. Europeiskt kommande regelverk på området (SERA part A och B) omhändertar åtgärden till stora delar, men vi behöver även se över åtgärden nationellt. 15 (44)

16 2.8 REG-R-08 Optimise and harmonise occurrence reporting requirements and taxonomy, including those related to airspace infringement Kommentar REG-R-08 Åtgärden handlar om optimering och harmonisering gällande händelserapportering av luftrumsintrång. I Sverige finns tydliga rapporteringskrav gällande luftrumsintrång, som också är ett av luftfartsavdelningens säkerhetsnyckeltal (SPI:er). Detta innebär att Transportstyrelsen arbetar aktivt med trendbevakning, analys och åtgärder inom området. 2.9 REG-P-01 Ensure updated maps and charts are made available to flying clubs and schools Kommentar REG-P-01 Åtgärden avser att det ska säkerställas att uppdaterade kartor tillhandahålls flygklubbar och flygskolor, och att de bör göras tillgängliga on-line. Texten anger vidare att sponsring ska övervägas för att säkerställa att allmänflygklubbar som direkt påverkas av luftrumsförändringar erhåller uppdaterade kartor. I dagsläget tillhandahålls kartorna i huvudsak genom IAIP Sweden och den så kallade AC-kartan (ICAO Annex 4), skala 1: , som inte finns tillgänglig i IAIP eller på webben utan måste beställas från LFV, KSAK eller Kartbutiken. Dock är inte AC-kartan förstahandsvalet för privatflygare utan skalan 1: är mer praktisk tillämpbar och populär. Med andra ord finns uppdaterade kartor att tillgå för flygklubbar och skolor, men de finns inte tillgängliga on-line utan måste beställas mot en kostnad. Detta kan ha negativ inverka och innebära att det inte är säkerställt att piloter, flygklubbar och skolor använder uppdaterade kartor. Ansvaret ligger på den enskilde piloten/flygklubben att hålla sig med uppdaterat kartunderlag, och det blir då sannolikt en kostnadsfråga med uteblivna uppdateringar och användning av gamla/inaktuella kartor som följd. Transportstyrelsen kan se över att förbättra tillgängligheten till uppdaterade kartor för flygklubbar som är direkt berörda av luftrumsförändringar, och som ett komplement sända ut MFL i samband med luftrumsförändringar. KSAK meddelar genom egen hemsida och nyhetsbrev till medlemmarna att en ny karta kommer ut. Kartorna ändras då en större ändring har gjorts, 1 Det finns nio olika kartor i skalan 1: och de kostar ca 230 kr/st. KSAK köper informationen till kartorna från LFV 16 (44)

17 vilket innebär att det inte alltid är säkerställt att piloterna har tillgång till den senaste informationen om luftrummet. Ett problem är också att privatflygare i allt större utsträckning använder sig av GPS för navigering, och både själva GPS:en och kvalitet på kartorna varierar kraftigt mellan olika produkter. Det finns dock GPS:er på marknaden som automatiskt uppdaterar kartor, eller varnar i samband med luftrumsförändringar. Med andra ord är det såväl tryckta kartor som kartunderlag för uppdatering av GPS:er som behöver adresseras REG-P-02 Undertake periodic reviews of airspace allocation and structures within the respective FIRs and improve oversight of airspace management Kommentar REG-P-02 Åtgärden syftar till att det med viss periodicitet ska genomföras revisioner av luftrummets utformning, samt att tillsynen över luftrumshanteringen (airspace management) skall förbättras. Vidare ska hanteringen av luftrumsfrågor optimeras för att ta hänsyn till olika luftrumsbrukare. Även avgränsade områden i luftrummet (t.ex. farligt område, restriktionsområde) ska ses över och optimeras. Arbetet ska ske i samarbete med Försvarsmakten, leverantörer av flygtrafiktjänst och luftrumsbrukare. Överlag har Transportstyrelsen inte samma möjlighet som tidigare (då luftfartsinspektionen var en del av LFV) att initiera större översyner av luftrummet, eftersom luftrummets utformning idag är tydligare knutet till och styrs av kravställare i form av flygplatser, flygbolag och leverantörerna av flygtrafiktjänst. Luftrumsförändringar initieras av förändrade luftrumsflöden och arbetas fram av leverantörerna av flygtrafiktjänst. Förslag till ändring av luftrummets utformning ska sedan godkännas av Transportstyrelsen, där vi i vår tillståndsprocess tar hänsyn till flygsäkerheten och bland annat risken för luftrumsintrång och olika luftrumsbrukares behov. Således godkänns inga förändringar av luftrummet utan att de har bedömts ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Det finns också en koppling mellan denna åtgärd och REG-R-02, eftersom Airspace Management (FUA) adresseras inom det gemensamma dansksvenska luftrummet (DK-SE FAB), där det finns ett särskilt uppdrag till LFV och Naviair. Vad det gäller farliga områden och restriktionsområden har Försvarsmakten gjort en översyn och slagit ihop, tagit bort och ändrat utsträckningar på R- och D-områden till dagens (år 2012) behov. 17 (44)

18 2.11 REG-P-03 Promote membership of flying clubs and GA associations among private pilots Kommentar REG-P-03 Åtgärden adresserar marknadsföring till privatpiloter avseende medlemskap i flygklubbar och allmänflygorganisationer. En uppskattning är att mellan % av alla privatpiloter i landet redan är anslutna till någon flygklubb eller organisation. Åtgärden bör kunna omhändertas i det allmänna arbetet med åtgärdsplanen och marknadsföringen REG-P-04 Establish requirements for correct GPS equipment installation and maintenance Kommentar REG-P-04 Åtgärden syftar till att man skall etablera krav avseende GPS installation och underhåll. I övrigt se kommentar till REG-R-06 (2.6.1) ovan REG-P-05 Harmonise regulation of flights by ultra-lights, micro-lights and gliders (including hang-gliders and para-gliders) Kommentar REG-P-05 Åtgärden syftar till en harmonisering av regelverk för ultralätta, hängglidare, etc. Denna fråga kommer att adresseras i Transportstyrelsens projekt med en översyn av regelverket för allmänflyget. 18 (44)

19 3 Åtgärder för Försvarsmakten (MIL) Försvarsmakten deltog på seminariet om luftrumsintrång, men har inte inkommit med något förslag avseende åtgärder för att motverka luftrumsintrång. Av denna anledning har Transportstyrelsen nedan valt ut prioriterade åtgärder inom området. Åtgärderna MIL-R-01 till R-05 samt P- 01 och P-02 är mer aktuella för stater utan integrerad civil militär flygtrafiktjänst, och har därför avfärdats. 3.1 MIL-P-03 Review classification of restricted/reserved airspaces taking due account of strategic design principles and improve related airspace management procedures Kommentar MIL-P-03 Åtgärden syftar till en översyn av klassificeringen av avgränsade områden i luftrummet, så att dessa tar hänsyn till principer för utformning av luftrummet. Transportstyrelsen har också förtydligat tillämpningen av TSFS 2009:1, senare ändrad genom TSFS 2010:138, om utformning och användning av luftrummet genom att uppdatera luftrumspolicyn för utformning och namngivning av restriktionsområden. Åtgärden betraktas delvis som redan omhändertagen med hänvisning till kommentaren till REG-P-02 (2.10.1) ovan, men det är samtidigt något som Försvarsmakten behöver beakta kontinuerligt i samband med översyner och införande av restriktionsområden. 19 (44)

20 4 Åtgärder för leverantörer av flygtrafiktjänst (ASP) Representanter för ACR AB och LFV deltog på seminariet om luftrumsintrång, och de har båda lämnat förslag på åtgärder. ACR AB valde ut tre åtgärder i följande prioritetsordning: Samarbetet mellan lokala ATS och flygklubbar (ASP-R-03) o Där tror jag att det är relativt lätt att få resultat snabbt. Det är också bra om vi lyckas påverka alla som flyger till att vilja samarbeta med oss som jobbar med flygtrafiktjänst. Även en positiv vinst i att båda sidor ökar förståelsen för varandra med ett möte. Tillhandahållande av FIS och införande av FIS-position (ASP-R-04 och 05) o Med motiveringen att det skulle göra otroligt stor förändring för alla brukare att kunna få relevant information och att det finns en frekvens där de kan få den hjälp det innebär. Jag tror att det är den åtgärd som kommer att innebära den allra största förändringen, men förstår att den är kopplad mot de största kostnaderna också och kanske svårare att genomföra. Utbildning och harmonisering avseende ATC kommunikation och hantering av VFR-flygningar (ASP-R-01) o Detta är något som vi alltid kan förbättra. Antingen genom att det skickas ut rekommendationer till alla FL eller genom att vi genomför gemensamma utbildningar även här. Då kan vi även ta med lite flygplanskunskap och gemensamma diskussioner flygledare/föreläsare emellan. Det är alltid intressant för en flygledare att ha ett forum med erfarenhetsutbyte och föreläsningar på områden som berör oss för att vi ska kunna bli bättre på vårt yrke. LFV valde ut reducering av antalet undersidor på TMA (ASP-R-06) som den åtgärd som skulle ha störst möjlighet att reducera antalet luftrumsintrång, men man kommenterade även de respektive åtgärderna specifikt, vilket redovisas separat under respektive avsnitt nedan. Åtgärder som inte bedömts som prioriterade eller effektiva har avfärdats. 20 (44)

Distansflygningskurs!

Distansflygningskurs! Distansflygningskurs! Färdplanering När? Färdplanering Hur? Vad börjar vi med? Vad behöver vi? Hur gör vi? Färdplanering Kartor enroute TMA-kartor (KSAB) ICAO Jeppesen VFR/GPS Färdplanering Flygplatskort

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa. Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.se Transportstyrelsen E-mail: luftfart@transportstyrelsen.se 60173

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

KONTAKT... med flygtrafikledningen

KONTAKT... med flygtrafikledningen KONTAKT... med flygtrafikledningen Ett flygsäkerhetsprogram för allmänflyget H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA Luftfartsinspektionen H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete mellan

Läs mer

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world.

On a mile of higway, you can drive a mile. On a mile of railway, you can travel a mile. With a mile of runway, you have the whole world. On a mile of higway, you can drive a mile On a mile of railway, you can travel a mile With a mile of runway, you have the whole world. Ed Bolen Ljungbyhed-ESTL Lite historia Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen+

Läs mer

Introduktion till VFR-flygning

Introduktion till VFR-flygning Introduktion till VFR-flygning VACCSCA Av Martin Loxbo med illustrationer av Daniel Mattsson Version 2010-09-17 0 Inledning Många flygledare på VATSIM hanterar sällan VFR-trafik och är därför ovana och

Läs mer

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development

Projekt Green Flights. LG Stridsman ANS / Development Projekt Green Flights LG Stridsman ANS / Development Syfte & Mål med Green Flights Samordna miljörelaterade projekt inom ATM området som påverkar genomförandet av en flygning i Svenskt luftrum. Genom ökad

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Flygsäkerhetsseminariet 2008

Flygsäkerhetsseminariet 2008 Flygsäkerhetsseminariet 2008 För att de som inte var med på seminariet skall kunna ta del av alla presentationer och tillhörande frågestunder så har vi valt att lägga ut minnesanteckningar här på hemsidan.

Läs mer

EGOA EGOA. Enhanced General aviation Operations by ADS-B. Enhanced General aviation Operations by ADS-B EGOA

EGOA EGOA. Enhanced General aviation Operations by ADS-B. Enhanced General aviation Operations by ADS-B EGOA Enhanced General aviation Operations by ADS-B Enhanced General aviation Operations by ADS-B Grundkrav CNS/ATM Vidmakthålla/förbättra flygsäkerheten Öka kapaciteten i ATM systemen Alla flyg faser Ökat utbud

Läs mer

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Fråga Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Hej Jag har några spontana frågor 1. Är det fortsatt tillåtet att i stället för ATC-färdplan ha egen uppföljning i fjällområde eller andra områden där VFR

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Flygsäkerhet. Flygtrafiktjänsten

Flygsäkerhet. Flygtrafiktjänsten Flygsäkerhet Flygtrafiktjänsten Vad är flygsäkerhet? 2 Flygsäkerhet Det är ett honnörsord för en verksamhet som inte kan erbjuda 'full säkerhet', dvs flygning är inte helt ofarlig. Det finns ingen officiell

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) Konsekvensutredning 1 (18) Datum Handläggare Ann-Sofi Lorefält Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

RAPPORT Vindkraft och civil luftfart

RAPPORT Vindkraft och civil luftfart RAPPORT Vindkraft och civil luftfart En modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser 1 Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921

Läs mer

Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet. Rapport 2014:1

Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet. Rapport 2014:1 Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet Rapport 2014:1 Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet Rapport 2014:1 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04

Lunds universitet Rektor. Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand BESLUT 2004-09-29 Reg.nr 31-1636-04 Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Christian Sjöstrand Anmälan mot Lunds universitet angående kostnaden för manual vid flygutbildning Anmälan N N har anmält att Trafikflyghögskolan (TFHS) vid

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01

JP Vind AB. Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen. Göteborg 2010-12-01 Luftrumsutredning Vindkraftspark Moskogen Göteborg 2010-12-01 JP VIND AB Luftrumsutredning vindkraftspark Moskogen Datum 2010-12-01 Uppdragsnummer 61401042088 Utgåva/Status V2 Nils T:son Axberg Uppdragsledare

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB);

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB); Sida 1 av 9 BCL BCL-C Rubrik Certifikat för fri varmluftsballong och varmluftsskepp (FB) 2008:6 Serie PEL/FSTD Grund- LFS 2008:6 Ändring införd t o m LFS 2008:6 Bemyndigande 32, 44, 84 och 92 luftfartsförordningen

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Introduktion till AFIS

Introduktion till AFIS Introduktion till AFIS VACCSCA Mars 2008 Av Martin Loxbo med illustrationer av Daniel Mattsson Första upplagan 0 Inledning Vad är AFIS? AFIS, eller flyginformationstjänst för flygplats (Aerodrome Flight

Läs mer

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

Dokumentnummer D 2010-002710 TEKNISK BESKRIVNING DEL 3 UTREDNING FLYGVÄGAR VER 2.0

Dokumentnummer D 2010-002710 TEKNISK BESKRIVNING DEL 3 UTREDNING FLYGVÄGAR VER 2.0 Dokumentnummer D 2010-002710 TEKNISK BESKRIVNING DEL 3 UTREDNING FLYGVÄGAR VER 2.0 UTREDNING 2011-11-14 02.00 D 2010-002710 2(35) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2011-11-04

Läs mer

PPL/LAPL information från Kalmar FK

PPL/LAPL information från Kalmar FK PPL/LAPL information från Kalmar FK Varför börja flyga? Det är upp till dig men vi som flyger gör det av många olika anledningar. För en del är det en skön avkoppling att komma upp i luften och se världen

Läs mer

TB DEL II BILAGA 1 BEFINTLIGT SYSTEM FLYGVÄGAR

TB DEL II BILAGA 1 BEFINTLIGT SYSTEM FLYGVÄGAR TB DEL II BILAGA 1 BEFINTLIGT SYSTEM FLYGVÄGAR RAPPORT 2013-02-15 01.00 D 2012-017325 2(56) Revisionsförteckning Rev Datum Upprättad av Information 01.00 2013-02-15 Niclas Wiklander Bilaga till Swedavia

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved

UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se. Copyright. 2013 Trimtec AB, all rights reserved UAS Obemannad flygfotografering Trimtec AB www.trimtec.se UAS Obemannad flygfotografering Agenda UAS Fördelar Tekniken Hur det går till Användningsområden Lagar Tillstånd Regler Kamera Egenskaper Noggrannhet

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

IFF Identification of Friend or Foe

IFF Identification of Friend or Foe IFF Identification of Friend or Foe 1 AGENDA IFF Historik SweAF HQ Joint IFF Directorate Organisation Uppgifter FCA (Frequency Clearance Agreement) CONOPS Implementering i dag Framtiden 2 Historik - IFF

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Kursinformation Flygläkarkurs 2014

Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Kursinformation Flygläkarkurs 2014 Följande kursinformation vänder sig till enskilda och arbetsgivare med intresse av att delta i kurs för blivande flygläkare. Kurserna riktar sig i huvudsak till legitimerade

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM MANUAL 1(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT (ESGP) MANUAL 2(23) SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM GÖTEBORG CITY AIRPORT Styrande och vägledande dokument Luftfartslagstiftningen Gällande EG-förordningar

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Viktiga händelser. Kraftig trafikuppgång. Utredning om LFVs verksamhetsform NUAC. Framgångsrik effektivisering

Viktiga händelser. Kraftig trafikuppgång. Utredning om LFVs verksamhetsform NUAC. Framgångsrik effektivisering Årsredovisning 2011 Affärsverket LFV svarar för flygtrafiktjänster i Sverige. LFV är verksamt på 35 platser runt om i landet. LFV omsatte 2,5 miljarder under 2011 och redovisar ett resultat efter finansiella

Läs mer

Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst

Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst Civil och militär samverkan Betänkande av Flygtrafikledningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:65 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

LUFTFART. en tidning till LFVs kunder. LFV din helhetsleverantör

LUFTFART. en tidning till LFVs kunder. LFV din helhetsleverantör LUFTFART en tidning till LFVs kunder 2013 LFV din helhetsleverantör 1 Våra kunder ska alltid känna sig helt nöjda med sitt val av LFV som leverantör Pia Johansson Hög leveranssäkerhet är viktigt för oss

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft

Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft Kommunstyrelsen 2012 03 12 51 133 Arbets och personalutskottet 2012 02 27 46 104 Dnr 12.52 20 marsks16 Yttrande över Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Dag 2011-05-12 Kl 13:00-15:00. Plats Landvetter. Närvarande. Distribution Henrik Ripa (Riksdagsledamot, Moderata samlingspartiet) Diskussionsunderlag

Dag 2011-05-12 Kl 13:00-15:00. Plats Landvetter. Närvarande. Distribution Henrik Ripa (Riksdagsledamot, Moderata samlingspartiet) Diskussionsunderlag 1 (7) Möte Styrgruppsmöte 2 - Vindkraft Rävbacka Dag 2011-05-12 Kl 13:00-15:00 Plats Landvetter Närvarande Anna-Lena Holberg (Lerums kommun) Sandra Brantebäck (Swedavia) Niclas Gustafsson, (Swedavia) Johan

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

LFVs kundrapport 2012

LFVs kundrapport 2012 LFVs kundrapport 2012 2 Innehållsförteckning och sammanfattning Förord 4 För LFV finns inget viktigare än flygsäkerhet. Det är därför vi finns till. De 30 miljoner passagerare som varje år färdas genom

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

SESAR 2020, Remote TWR Inovairs årsmöte, 24/9 2014

SESAR 2020, Remote TWR Inovairs årsmöte, 24/9 2014 SESAR 2020, Remote TWR Inovairs årsmöte, 24/9 2014 Gunnar Frisk Saab John Bennet, Johan Lindgren, LFV 2014-09-24 AGENDA Översikt av SESAR2020 SESAR2020 - Svenska intressen Remote Towers 1 SESAR SINGLE

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27

Veronika Chromik (nika communication) Karsten Deppert och Sanna Kahlström Utgiven (datum): 2014-02-03 Uppdaterad (datum): 2014-01-27 1. BAKGRUND OCH SYFTE Mindpark arbetar idag med flera olika kommunikationskanaler på olika villkor och med olika förutsättningar. Syftet med att göra upp en kommunikationsplan är att dra fram tydliga riktlinjer

Läs mer

LFV AROWEB - ANVÄNDARHANDLEDNING INNEHÅLL. 1 INLEDNING... 2 1.1 Så här använder du den här handledningen... 2 1.2 Frågor, felanmälan och support...

LFV AROWEB - ANVÄNDARHANDLEDNING INNEHÅLL. 1 INLEDNING... 2 1.1 Så här använder du den här handledningen... 2 1.2 Frågor, felanmälan och support... INSTRUKTION 2015-06-02 11:00 D 2010-002381 1(21) AROWEB - ANVÄNDARHANDLEDNING INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Så här använder du den här handledningen... 2 1.2 Frågor, felanmälan och support... 2 2 ÖVERSIKT

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Slutrapport RL 2014:04

Slutrapport RL 2014:04 Slutrapport RL 2014:04 Allvarligt tillbud på Göteborg/Säve flygplats den 14 augusti 2013 med flygplanet SE-LYA av modellen DA 40 D. Diarienr L-111/13 2014-03-17 SHK undersöker olyckor och tillbud från

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012

SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 SVENSK STANDARD SS-ISO 39001:2012 Fastställd/Approved: 2012-12-03 Publicerad/Published: 2012-12- Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 03.220.20; 04.110; 04.150 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 23.11.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 305/23 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1206/2011 av den 22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för övervakning

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06

IVAO Sverige. IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 IVAO Sverige Drifthandbok Del III: Militär Påbyggnad Utgiven av SE-HQ 2011-01-06 Allmänt IVAO Sverige Måttenheter Inom Sverige används följade måttenheter för militära luftfartyg. Tilläggen består av meter

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer