föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster."

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänst Konsekvensutredningen berör följande ändringar som föreslås i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Referenser till EU-förordningar och ICAO 1 -dokument har uppdaterats för att överensstämma med ändringar av EU-förordningar och aktuell version av ICAO-dokument, samtidigt som föreskriften har granskats med hänsyn till dessa ändringar. För att säkerställa datakvalitet i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 artikel 6.1 har föreskriften uppdaterats genom införlivande av Eurocontrols Specification med kvalitetskrav på data. Ansvar för flyginformation för Bornholm har förtydligats. Krav på lagring av all mottagen terrängdatamängd och hinderdatamängd införs för att data som samlats in för att möta andra luftfartskrav också ska finnas tillgänglig. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? 1.1 Problembeskrivning Referenser till EU-förordningar och ICAO-dokument behöver uppdateras för att överensstämma, samtidigt som föreskriften granskas med hänsyn till dessa ändringar. Inaktuella referenser till EU-förordningar och ICAOdokument kan skapa osäkerhet om vilken reglering som är gällande. Genom att uppdatera föreskiften undanröjs osäkerheten vid tillämpning av föreskriften. För att säkerställa datakvalitet i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 artikel 6.1 behöver föreskriften uppdateras. Artikel 6.1 anger att medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörerna av flygtrafiktjänster uppfyller de datakvalitetskrav som anges i del A i bilaga IV. Det innebär att medlemstaten ska ange vilken kvalitetsnivå olika flygdata ska ha, nivån kan vara rutin, väsentlig eller kritisk. Genom införlivande av Eurocontrols specifikation med kvalitetskrav på data 1 Internationella civila luftfartsmyndigheten.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (12) uppfyller vi medlemsstatens ansvar och bidrar till harmonisering genom att använda en gemensam europeisk specifikation för datakvalitetskrav vilket även underlättar tillämpningen av förordningen. I föreskriftens 9 och 21 anges att området som omfattas av informationen i integrerat informationspaket (IAIP) är den svenska flyginformationsregionen, exklusive Bornholm. Vi behöver förtydliga vad som menas med Bornholm, ex Rönne terminaltområde (TMA) eller territorialgränsen, i samarbete med Trafikstyrelsen i Danmark. Bornholm är danskt territorium men ligger i Sveriges flyginformationsregion. Det finns en risk för att flyginformation och flygdata som kan påverka flygsäkerheten inte publiceras eftersom det finns en gråzon där det råder osäkerhet om det är svensk eller dansk flygbriefingtjänst som har ansvaret. Genom att fastställa en tydligare geografisk gräns underlättas samarbetet och ansvaret blir tydligt. Hinder- och terrängdata kan tas fram för olika luftfartssyften och därmed blir datafångsten olika omfattande och kan ha olika kvalitetskrav. Problemet som finns idag är att man inte sparar all data som samlats in för att möta andra luftfartskrav. Som exempel är kraven på hinderdata i område 2 i närheten av en flygplats uppdelad i 4 områden, där område 2 a) är obligatoriskt, det är ett begränsat område i banans in- och utflygningsriktning. För att producera instrumentflygprocedurer krävs hinder och terrängdata för en större yta. Procedurkonstruktion är avreglerad och det finns flera leverantörer. Flygplatsen ansvarar för inmätning av data för procedurkonstruktion, men kan sakna möjlighet att lagra data, om datan då finns tillgänglig i flygbriefingtjänstens databas kan den återanvändas. Data kan även användas för att uppdatera information eller kartor för andra ändamål, t.ex. för allmänflyg, bruksflyg och militär luftfart. I samband med utredning av en händelse kan datan bidra med information. 1.2 Beskrivning av ändringar i föreskriftsförslaget a) Grundläggande krav har flyttats till inledande bestämmelser för att det ska bli logiskt och praktiskt för den som ska tillämpa författningen. b) I 1 har föreskriften uppdaterats för att inkludera gällande EUförordningar. c) I 2 anges Transportstyrelsen bemyndigande avseende EUförordningar. d) I 4 definitioner, har en ny definition lagts till klartext och AIRAC har kompletterats.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (12) e) Tidigare 3 ömsesidigt erkännande har tagits bort eftersom föreskrifterna inte reglerar produkter. f) I 5 grundläggande krav har referensen till ICAO Doc 8126 ändrats till ändring nr 2 vilket innebär att listan som används för att kombinera NOTAM 2 koder och attribut har uppdaterats. g) I 9 och 21 har förtydligande gjorts när det gäller den geografiska omfattningen av Bornholm. h) I 11 fastställs datakvalitetskrav för dataobjekt för flygdata och flyginformation för att uppfylla kraven i EU förordning 73/2010 om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum. i) I 15 har undantag från kravet på gul färg införts vid elektronisk publicering eftersom det skapar problem vid utskrift av dokumenten. j) I 18 har kravet utökats på information i luftfartspublikationer (AIP) avseende flexibel användning av luftrummet i enlighet med EU förordning 2150/2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet. k) I 31 har distributionsmetoden utökats för att inkludera elektronisk publicering. Allmänna rådet har förtydligats med fler exempel på större ändringar som ska distribueras 56 dagar före ikraftträdande. l) Tidigare 29 och 30 avseende användande av automatiska självbriefingsystem har tagits bort för att undvika dubbelreglering eftersom detta numera är en standard i Annex 15 och då omfattas av förordning (EU) nr 1035/2011 bilaga IV. m) I 33 har krav införts på lagring av all mottagen terrängdatamängd och hinderdatamängd som samlats in för att möta luftfartens krav. n) Redaktionella ändringar har gjorts i 5-6. o) Översyn har gjorts av rubriker. 2 Vad blir effekterna om någon lösning på problemet/någon reglering inte kommer till stånd Att behålla föreskrifterna innebär att vi inte uppfyller Sveriges åtagande inom EU och våra internationella förpliktelser. Datakvalitetskraven (rutin, väsentlig eller kritisk) för data är inte fastställd,vilket innebär att leveran- 2 Meddelande som distribueras via telekommunikation och innehåller information om tillkomst, beskaffenhet eller förändring av anläggningar, tjänster, procedurer eller riskkällor, om vilket kännedom i tid är av väsentlig betydelse för flygtrafiken

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (12) tören inte har något lagstöd för hur de ska hantera olika data. Kraven för att hantera kritisk data är högre, då kritisk data har större flygsäkerhetspåverkan. Om leverantören av flygbriefingtjänst hantera all data som kritisk data eftersom lagstöd saknas uppnås flygsäkerhet, men till en högre kostnad än när det finns olika nivåer fastställda utifrån datans flygsäkerhetspåverkan. Att ta fram nationella kriterier för varje dataobjekt är kostnadsdrivande och harmonisering med resten av Europa uteblir. Ansvaret för flygdata och flyginformation vid Bornholm har en otydlig geografisk gräns. Detta kvarstår om ingen förändring görs. Om kravet på lagring av all mottagen terräng- och hinderdata inte genomförs får databaserna ringare innehåll trots att data finns framtagen. I samband med utredning av en händelse kan det innebära att data som skulle kunna ha bidragit med information inte är tillgänglig. Det finns en risk att data som ska sparas enligt kraven sorteras bort vid lagring, om terräng- och hinderdata mottagits som innehåller data både enligt kraven och utöver kraven. 3 Vad ska uppnås För att uppnå de angivna datakvalitetskraven i (EU) nr 73/2010 krävs kompletterande nationell reglering. Den föreslagna ändringen av föreskrifterna tar om hand fastställande av datakvalitetskrav på ett harmoniserat sätt genom att införa Eurocontrols specifikation. (EU) nr 73/2010 anger kraven för flygdata och flyginformation i fråga om noggrannhet, upplösning och integritet. Detta krävs för att trygga säkerheten och stödja nya driftskoncept inom det europeiska nätet för flygledningstjänst. Därutöver uppdateras föreskrifterna så de refererar till aktuella EUförordningar och ICAO-dokument, för att undanröja osäkerhet om vilken reglering som är gällande vid tillämpning av föreskrifterna. Otydligheter när det gäller gränsdragning för ansvar att publicera flygdata och flyginformation vid Bornholm förtydligas och fastställs. Genom att fastställa en tydligare geografisk gräns underlättas samarbetet med Danmark och ansvaret blir tydligt. Krav på lagring av all mottagen terrängdatamängd och hinderdatamängd införs för att data som samlats in också ska finnas tillgänglig. Det innebär t.ex att information om hinder med högre kvalitet kan göras tillgänglig för och uppdatera andra produkter, vilket bidrar till flygsäkerheten. 4 Vilka möjliga lösningar finns 4.1 Alternativ som inte innebär reglering Leverantörer av flygtrafiktjänster kan använda tillgängliga internationella riktlinjer för att uppfylla datakvalitetskrav men Sverige uppfyller då inte förordningskraven. När det gäller den geografiska gränsen för flygdata och

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (12) flyginformation för Bornholm kan flygbriefingtjänsterna i Danmark respektive Sverige koordinera med varandra varje gång de ska publicera flygdata eller flyginformation. Hinder- och terräng-databaserna omfattar inte all mottagen data. 4.2 Regleringsalternativ Alternativ 1 Uppdaterade referenser till EU-förordningar, detta alternativ förenklar tillämpningen av föreskrifterna för användarna. Uppdaterad referens till ICAO-dokument bidrar till global harmonisering av listan som används för att kombinera NOTAM-koder och attribut Alternativ 2 Referenser till EU-förordningar och ICAO-dokument uppdateras samt datakvalitetskrav fastställs. Införlivande av Eurocontrols specifikation bidrar till harmonisering och underlättar tillämpningen av EU-förordningen Alternativ 3 Referenser till EU-förordningar och ICAO-dokument uppdateras samt datakvalitetskrav fastställs genom att Sverige inför nationella kriterier för varje dataobjekt. Detta alternativ är dock olämpligt då det innebär kostnader att ta fram egen kriterier samt harmonisering med resten av Europa uteblir. Alternativet utreds därför inte vidare Alternativ 4 Referenser till EU-förordningar och ICAO-dokument uppdateras samt gränsdragning för ansvar att publicera flygdata och flyginformation vid Bornholm förtydligas och fastställs. Krav på lagring av all mottagen terrängdatamängd och hinderdatamängd införs för att data som samlats in för att möta andra luftfartskrav ska finnas tillgänglig Alternativ 5 Alternativ 1, 2 och 4 genomförs. Referenser till EU-förordningar och ICAOdokument uppdateras. Införlivande av Eurocontrols specifikation bidrar till harmonisering och underlättar tillämpningen av EU-förordningen. Gränsdragning för ansvar att publicera flygdata och flyginformation vid Bornholm förtydligas och fastställs. Krav på lagring av all mottagen terrängdatamängd och hinderdatamängd införs för att data som samlats in för att möta andra luftfartskrav också ska finnas tillgänglig.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (12) 5 Samhällsekonomisk analys 5.1 Företag Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen Inga privata företag berörs eftersom föreskrifterna riktar sig till affärsverket Luftfartsverket Vilken blir tidsåtgången för de berörda företagen och vad innebär detta för företagens administrativa kostnader Idag berörs inga företag eftersom föreskrifterna riktar sig till Luftfartsverket Vilka är de ekonomiska konsekvenserna för de berörda företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta Inga privata företag berörs eftersom föreskrifterna riktar sig till affärsverket Luftfartsverket I vilken utsträckning påverkas konkurrensförhållandena för de berörda företagen Inga privata företag berörs eftersom föreskrifterna riktar sig till affärsverket Luftfartsverket Behöver särskild hänsyn tas till små företag Inga privata företag berörs eftersom föreskrifterna riktar sig till affärsverket Luftfartsverket I vilka andra avseenden påverkas de berörda företagen Inga privata företag berörs eftersom föreskrifterna riktar sig till affärsverket Luftfartsverket. 5.2 Konsumenter Alternativ 1 Konsumenter i det här fallet är mottagare av flyginformation, till exempel flygbolag, piloter, Försvarsmakten och procedurkonstruktörer. Konsumenterna påverkas inte. Alternativ 2 Samma effekter som alternativ 1, men kvalitetssäkringen utökas genom att alla dataobjekts kvalitetskrav fastställs. Flygsäkerheten påverkas positivt då föreskrifterna bidrar till att kvalitetssäkra flygdata och flyginformation.

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (12) Alternativ 4 Samma effekter som alternativ 1 samt att flygdata och flyginformation rörande Bornholm säkerställs och att hinder- och terrängdatabasen innehåller mer kvalitetssäkrad data bidrar till flygsäkerheten Alternativ 5 Alla ovanstående effekter uppkommer. 5.3 Statens finanser Inga förändringar förutses för statens finanser. 5.4 Samhället i övrigt Kvalitetssäkrad flygdata och flyginformation bidrar till flygsäkerhetsmålen. 5.5 Myndigheter och övrig offentlig förvaltning Alternativ 1 Luftfartsverket behöver uppdatera sina handböcker och utbilda sin personal Uppdatering av handböcker beräknas till kr (6 timmar à kr) och utbildning av personal till kr (1,5 timmar utbildning av 40 personer à kr). Alternativ 2 Samma som alternativ 1. Luftfartsverket behöver uppdatera sina handböcker och utbilda sin personal. Uppdatering av handböcker beräknas till kr (6 timmar à kr) och utbildning av personal till kr (3 timmar utbildning av 40 personer à kr). Fastställande av datakvalitetskraven följer av EU-förordningen. Att använda sig av Eurocontrols specifikation ger i sig inga ökade kostnader eftersom redan gällande EU-förordning anger kraven på flygdata och flyginformation. Kraven i EU-förordningen gäller processer och utrustning för att kvalitetssäkra flygdata och flyginformation. Det i föreskrifterna föreslagna kravet anger kvalitetsnivån för olika typer av data vilket i sig inte är kostnadsdrivande. Alternativ 4 Samma som alternativ 1. Försumbar kostnad att förtydliga den geografiska omfattningen av Bornholm. Uppdatering krävs av informationen i AIP, detta görs i en samlad uppdatering och merkostnaden består endast i den arbetstid som går åt för att ändra texten. Försumbar kostnad för lagringsutrymme för tillkommande krav på terräng- och hinderdatamängd.

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (12) Alternativ 5 Alternativ 2 och 4 tillsammans. 5.6 Sammanställning av de samhällsekonomiska konsekvenserna Alternativ 1 Berörd aktör Värderade effekter/prissatta konsekvenser Icke värderade effekter/icke prissatta konsekvenser Nettoeffekt i tkr Fördelar Nackdelar Företag Konsumenter 0 Statens finanser Samhället i övrigt 0 Myndigheter och andra offentliga organ 7,8 +78 = 85,8 Enklare tillämpning. Uppdatering av handböcker och utbildning för Luftfartsverket Total bedömning/ kommentar Totalt 85,8 Fördelen överstiger kostnaden. Alternativ 2 Berörd aktör Företag 0 Värderade effekter/prissatta konsekvenser Icke värderade effekter/icke prissatta konsekvenser Nettoeffekt i tkr Fördelar Nackdelar Konsumenter 0 Kvalitetssäkrad information Statens finanser 0 Samhället i övrigt 0 Kvalitetssäkrad information Myndigheter och andra offentliga organ 7, = 163,8 Enklare tillämpning. Uppdatering av handböcker och utbildning för Luftfartsverket Total bedömning/ kommentar Totalt 163,8 Fördelen överstiger kostnaden..

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (12) Alternativ 4 Berörd aktör Företag 0 Konsumenter 0 Statens finanser 0 Samhället i övrigt 0 Myndigheter och andra offentliga organ Värderade effekter/prissatta konsekvenser Icke värderade effekter/icke prissatta konsekvenser Nettoeffekt i tkr Fördelar Nackdelar 7, = 163,8 Enklare tillämpning. Uppdatering av handböcker och utbildning för Luftfartsverket Total bedömning/ kommentar Totalt 163,8 Fördelen överstiger kostnaden. Alternativ 5 Berörd aktör Företag 0 Värderade effekter/prissatta konsekvenser Icke värderade effekter/icke prissatta konsekvenser Nettoeffekt i tkr Fördelar Nackdelar Konsumenter 0 Kvalitetssäkrad information Statens finanser 0 Samhället i övrigt 0 Kvalitetssäkrad information Myndigheter och andra offentliga organ 7, = 163,8 Enklare tillämpning. Uppdatering av handböcker och utbildning för Luftfartsverket Total bedömning/ kommentar Totalt 163,8 Fördelen överstiger kostnaden. 6 Fördelningsanalys Alternativ 1 Inga effekter. Alternativ 2 Inga effekter.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (12) Alternativ 4 Inga effekter. Alternativ 5 Inga effekter. 7 Analys av transportpolitisk måluppfyllelse Alternativ 1 Funktionsmålet Inga effekter uppkommer. Hänsynsmålet Inga effekter uppkommer. Alternativ 2 Funktionsmålet Inga effekter uppkommer. Hänsynsmålet Förslaget bidrar till hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa genom att ange kraven för flygdata och flyginformation i fråga om noggrannhet, upplösning och integritet, tydligare gränser för Bornholm och lagring av all mottagen terräng- och hinderdata bidrar till flygsäkerheten. Alternativ 4 Funktionsmålet Inga effekter uppkommer. Hänsynsmålet Förslaget bidrar till hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa genom att ange kraven för flygdata och flyginformation i fråga om noggrannhet, upplösning och integritet, tydligare gränser för Bornholm och lagring av all mottagen terräng- och hinderdata bidrar till flygsäkerheten. Alternativ 5 Funktionsmålet Inga effekter uppkommer. Hänsynsmålet Förslaget bidrar till hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa genom att ange kraven för flygdata och flyginformation i fråga om noggrannhet, upplösning och integritet, tydligare gränser för Bornholm och lagring av all mottagen terräng- och hinderdata bidrar till flygsäkerheten.

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (12) 8 Vad är förslaget Projektgruppens rekommendation är att genomföra alternativ 5. Alternativ 5 innebär att referenser till EU-förordningar uppdateras vilket förenklar tillämpningen av föreskrifterna för användarna. Referens till ICAOdokument uppdateras vilket bidrar till global harmonisering av listan som används för att kombinera NOTAM-koder och attribut. Vidare bidrar förslaget till en förbättrad flygsäkerhet genom kvalitetssäkrad flygdata och flyginformation, därutöver underlättar förslaget för flygbriefingtjänsten när de utfärdar flyginformation rörande Bornholm. Krav på lagring av all mottagen terrängdatamängd och hinderdatamängd införs för att data som samlats in för att möta andra luftfartskrav också ska finnas tillgänglig. Kostnaden för att genomföra alternativ 5 beräknas till kr, projektet bedömer att fördelen överstiger kostnaden. 9 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa Regleringen är förenlig med EU-rätten och annan internationell reglering. 10 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser Föreskrifterna behöver träda i kraft så snart som möjligt för att uppfylla förordningskrav. Information om föreskriften publiceras på Transportstyrelsens externa webbplats, under arbetets gång och när den har beslutats. 11 Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens beslutanderätt på Bemyndigande 6 kap. 10 luftfartsförordningen (2010:770). Samråd kommer att genomföras med Försvarsmakten samt Trafikstyrelsen, Danmark angående Bornholm efter remiss.

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (12) Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Eva Noréus, projektledare Kristina Holmberg, sakkunnig Charlotta af Forselles, jurist

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sigge Skarsfjäll Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och

Läs mer

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Montell Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY ("ADQ") OCH AIS SVERIGE

VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY (ADQ) OCH AIS SVERIGE INFORMATION 2013-04-19 01.00 D 2013-006638 1(6) VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY ("ADQ") OCH AIS SVERIGE INLEDNING Detta PM syftar till att informera sakägare kring EU-förordning

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) Konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pia Schelin Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i VVFS 2003:28

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Morgan Sundell Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

TSFS 2010:164 Flygbriefingtjänst Sammanställning av synpunkter externremiss

TSFS 2010:164 Flygbriefingtjänst Sammanställning av synpunkter externremiss TSFS 2010:164 Flygbriefingtjänst Sammanställning av synpunkter externremiss Remissinstans Kommerskollegium Kapitel Paragraf Synpunkt Kommerskollegium bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte är anmälningspliktiga

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) Konsekvensutredning 1 (18) Datum Handläggare Ann-Sofi Lorefält Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:X) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:X) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Missiv 1 (3) Datum Dnr/Beteckning 2015-11-24 TSF 2015-20 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:X) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Välkommen att ta del av remiss av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 0-499

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 0-499 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

TSFS 2016:[XX] beslutade den [DATUM ÅR].

TSFS 2016:[XX] beslutade den [DATUM ÅR]. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

TSFS 2016:95. beslutade den 6 september 2016.

TSFS 2016:95. beslutade den 6 september 2016. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41

Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 2014-08-29 Staffan Stenvall SWECO Box 8 721 03 VÄSTERÅS Flyghinderanalys gällande uppförande av fastighet i Oxelösunds kommun del av Oxelö 8:39 och 7:41 Ni har sänt en förfrågan om flyghinderanalys till

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57)

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (12)

Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (12) Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande väg Konsekvensutredning om ändring av Vägverkets

Läs mer

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm

2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm 2014-11-21 Fredrik Joråd Kontur Arkitektkontor AB Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastighet i Upplands Väsby kommun - Vatthagen 1:103 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 16/01253 Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer