Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (18) Datum Handläggare Ann-Sofi Lorefält Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) 1 Vad är problemet och vad ska uppnås? 1.1 Bakgrund Flygväder är en tjänst som utgör en del av flygtrafiktjänsten och innefattar observationer, prognoser, övervakning, delgivning och rapportering av flygväderförhållanden. Myndighetsansvaret för flygväder låg tidigare på Luftfartsverket för att sedan övergå till Luftfartsstyrelsen. Idag är Transportstyrelsen enligt 6 kap. 10 luftfartsförordningen (2010:770) ansvarig svensk flygvädermyndighet. Det är alltså Transporstyrelsen som har ansvaret för att omhänderta ICAO:s standarder och rekommendationer och utforma nationella regler avseende flygväder. Regelgivningen inom området har emellertid varit eftersatt under många år vilket kan ha sin förklaring i att expertkunskapen om flygväder sedan lång tid tillbaka har varit begränsad hos Luftfartsinspektionen, Luftfartsstyrelsen och Transportstyrelsen. Kunskapen har istället funnits hos Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) som är svensk meterologisk myndighet och samtidigt en certifierad leverantör av flygväder. SMHI har som meteorologisk myndighet blivit liktydig med allmän vädermyndighet i Sverige. Det har inneburit att innehavare av flygväderutrustning och leverantörer av flygtrafikledningstjänst, istället för att tillämpa Transportstyrelsens föreskrifter på området, har använt sig av SMHI:s manualer. Detta är naturligtvis något som Transportstyrelsen som flygvädermyndighet bär ansvar för och är skyldig att åtgärda. Vid framtagande av nya regler är emellertid Transportstyrelsen enligt 6 kap. 10 luftfartsförordningen skyldig att samråda med SMHI och Försvarsmakten. Den 1 januari 2009 bildades myndigheten Transportstyrelsen. Föreskrifterna i Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS) fördes inte över till Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) i samband med verksamhetsövergången. Att de nu aktuella föreskrifterna ges ut som ett nytryck beror således inte på att hela innehållet som sådant är nytt, utan på att Transportstyrelsen behöver besluta dem på nytt för en sammanhållen publicering i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

2 Datum 2 (18) För att piloter och flygledare ska få korrekt information om aktuella väderförhållanden och kunna planera flygningar på ett säkert sätt är det nödvändigt att flygväderinformation når alla parter. Flygväder är därför en tjänst som berör såväl flygvädertjänsten, flygtrafikledningsenheterna, den som driver en flygplats som operatörerna. Detta förhållande återges även i de standarder och rekommendationer som den Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har tagit fram. Standarderna och rekommendationerna anger vad som bör gälla för samtliga aktörer. När det gäller flygvädertjänsten har dessutom EU genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 av den 17 oktober 2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygvädertjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010 reglerat vilka krav som ska gälla för flygvädertjänsten i Europa vid tillhandahållande av flygvädertjänst 1. Transportstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:54) om särskilda bestämmelser för flygväder (MET) reglerar idag vad som gäller vid utövande av flygvädertjänst. Regelverket omfattar endast bestämmelser för flygvädertjänsten. För den som driver en flygplats återfinns reglerna avseende flygväder i Luftfartsverkets föreskrifter om ändring i Bestämmelser för Civil Luftfart Flygplatser (BCL-F) 3.7. ICAO:s standarder och rekommendationer för operatörer har dock inte omarbetas till nationell rätt, varför det saknas nationella regler för operatörer. Reglerna finns idag på många ställen. I vissa fall har Transportstyrelsen som behörig myndighet brustit i sina internationella åtaganden då myndigheten inte har omhändertagit ICAO:s standarder och rekommendationer. Det splittrade regelverket innebär svårigheter för aktörerna att följa internationella överenskommelser. För att åstadkomma ett hanterbart regelverk bör därför de nationella reglerna samlas i en gemensam föreskrift för leverantörer av flygvädertjänst, flygtrafikledningsenheter, den som driver en flygplats och operatörer. När det gäller flygvädertjänsten och flygtrafikledningsenheterna återfinns regler avseende flygväder i Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och i LFS 2007: 54. Av bilaga III till förordningen framgår att leverantörer av flygvädertjänst ska kunna visa att deras arbetsmetoder och driftsprocesser uppfyller de standarder som är tillämpliga i Annex 3 om flygvädertjänster för internationell luftfart i den sjuttonde upplagan från juli 2010, inbegripet alla ändringar till och med nr 75. Standarder i Annex 3 ska alltså tillämpas enligt förordningen. När det gäller ICAO:s rekommendationer som också anges i Annex 3 har Transportstyrelsen 1 EUT L 271, s. 23 (Celex 32011R1035).

3 Datum 3 (18) genom 4 1 punkten LFS 2007:54 föreskrivit att ICAO Annex 3 i den femtonde upplagan inklusive alla ändringar till och med nr 73 ska gälla. Transportstyrelsens föreskrifter ligger alltså inte i fas med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 som anger att standarder i sjuttonde upplagan inbegripet ändringar till och med nr 75 ska gälla. För att det nationella regelverket ska harmonisera med EU-lagstiftningen bör föreskrifterna uppdateras så att rekommendationer från Annex 3 sjuttonde upplagan inbegripet ändringarna till och med nr 75 omfattas. För att underlätta för leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter är det även i samband med denna översyn lämpligt att Transportstyrelsen bedömer vilka av rekommendationer som ska gälla i Sverige. Vad avser regelverket för den som driver en flygplats och operatörer behöver Transportstyrelsens föreskrifter uppdateras för att omhänderta ICAO:s standarder och rekommendationer. Avsaknaden av nationell reglering för operatörer innebär svårigheter för piloterna att förutse vilka bestämmelser som gäller och att veta vad som förväntas av dem. Eftersom alla aktörer är beroende av att få korrekt information om vädret är det viktigt att regelverket tydligt anger vad som förväntas av berörda parter. Eftersom luftfartyg ofta opererar över nationsgränserna är det särskilt viktigt att det nationella regelverket överensstämmer med internationella bestämmelser. 1.2 Förslag till reglering Leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1035/2011 anger att leverantörer av flygvädertjänst ska uppfylla tillämpliga standarder i Annex 3 till och med ändring 75. I dagens nationella reglering gäller rekommendationerna till och med ändring 73. Den certifierade flygväderleverantören SMHI har beviljats ett undantag att tillämpa rekommendationerna till och med ändring 74. Det har i praktiken inneburit att även flygtrafikledningsenheterna som observerat väder har tillämpat rekommendationerna till och med ändring 74 eftersom det är SMHI:s manualer som använts. Det innebär att Transportstyrelsens föreskrift behöver uppdateras från ändring 73 till och med ändring 75. Följande rekommendationer har införts i föreskriften från ändring 73 till ändring 74: Transportstyrelsen har som flygvädermyndighet fastställt att automatisk flygväderobservation vid flygplats som sänds till intressenter utanför flygplatsen (AUTO METAR) inte får distribueras när flygtrafikledningsenheten är i drift. Det innebär att när flygtrafikledningsenheten är öppen ska METAR baseras på

4 Datum 4 (18) manuella observationer, vilket ger en högre kvalitet än vid användning av AUTO METAR. Krav på operativ noggrannhet på mätningar och observationer har införts. Krav på rapportering av sikt har förtydligats till att också gälla förhärskande sikt lägre än 5000 meter. Ett nytt begrepp för att definiera nederbörd i automatiska system, okänt nederbördsslag (UP), har införts för nederbörd som systemet inte kan identifiera. Vid rapportering av rådande väder har den bortre gränsen för uttrycket flygplatsens närhet definierats som ut till 16 km från flygplatsens referenspunkt. Inga moln (SKC) har tagits bort. I AUTO METAR har molntyp ersatts med /// när molntyp inte kan registreras. I AUTO METAR har inga moln registrerade (NCD) införts när det automatiska systemet inte kan registrera några moln alls. I AUTO METAR har molnmängden och höjden till molnbasen ersatts med //////, när cumulonimbusmoln (CB) eller upptornade cumulusmoln (TCU) identifieras men molnmängden och höjden till molnbasen inte kan registreras. I AUTO METAR ska nederbörd som inträffat nyligen och som inte kan identifieras rapporteras som tilläggsinformation. En enhet som utövar prognostjänst ska inkludera en ändringsgrupp i flygplatsprognos (TAF) när flygvädret ändras enligt följande: - Medelvärdet på vindriktningen ändras med 60º eller mer och medelhastigheten före eller efter ändringen är 10 knop eller mer. - Medelvärdet för vindhastigheten ändras med 10 knop eller mer. - Medelvärdet på vindhastigheten (vindbyar) ökar med 10 knop eller mer medelhastigheten före eller efter ändringen är 15 knop eller mer. - Mängden av ett molnskikt under fot ändras: från brutet molntäcke eller mulet till inga signifikanta moln (NSC), enstaka moln eller spridda moln, är NSC ett nytt begrepp som ersätter det borttagna inga moln (SKC). I SIGMET (varning för signifikanta flygväderförhållanden till luftfartyg som flyger på sträcka) har radioaktivt moln (RDOACT CLD) införts som ett nytt begrepp. Begreppet vindskjuvningslarm har införts. I flygplatsvarningar har tsunami tillkommit som kriterium för utfärdande. I datalänk utsändning av flyginformation för luftfartyg under flygning (D-VOLMET-utsändning) ska NIL SIGMET (ingen

5 Datum 5 (18) SIGMET) anges när det inte finns någon SIGMET utfärdad i aktuell flyginformationsregion (FIR). Följande rekommendationer har införts i föreskriften från ändring 74 till ändring 75. Flygväderobservation vid flygplats som anger lokala förhållanden (MET REPORT) får numera vara automatisk och ska då markeras med AUTO. Regler för automatisk MET REPORT (AUTO MET REPORT) ska följa de regler som styr AUTO METAR (automatisk flygväderobservation vid flygplats som sänds till intressenter utanför flygplatsen). Vid angivande av siktens riktning i METAR (flygväderobservation vid flygplats som sänds till intressenter utanför flygplatsen) ska flygplatsens referenspunkt vara referens istället för flygplatsen. Nedfall av vulkanisk aska och giftiga kemikalier har förts in som nya krav för utfärdande av flygplatsvarning. Rådgivande information om vulkanisk aska och tropiska cykloner är ny information som ska ingå i den flygväderinformation som en operatör ska tillhandahållas för planering under flygning av en enhet som utövar delgivningstjänst. I flygplatsprognos (TAF) ska molnslaget upptornade cumulus (TCU) anges. Ingen variation i siktvärde tillgänglig (NDV) tas bort vid rapportering av sikt i AUTO METAR. I övrigt har föreskriften kompletterats med en bestämmelse som innebär att flygplatsprognos får följas upp med hjälp av AUTO METAR (automatisk flygväderobservation vid flygplats som sänds till intressenter utanför flygplatsen) när en flygtrafikledningsenhet under sin öppethållning har stängt en kortare period, max 3 timmar. I nuvarande föreskrift finns vidare en bestämmelse som anger att ett antal flygplatser ska ange banförhållanden som tilläggsinformation i METAR (flygväderobservation vid flygplats som sänds till intressenter utanför flygplatsen) vid vinterförhållanden. I den nya föreskriften tillkommer kravet för Göteborg/Säve, Linköping/SAAB och Stockholm/Skavsta. Skälet till tillägget är att trafiken har ökat vid dessa flygplatser. Slutligen har ett krav avseende säkerhetsbedömning av ändring i befintliga system och införande av nya system och förfaranden för användning av flygväderinformation införts. Detta gäller system som ingår i det europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN). I BCL-F 3.7 finns bestämmelser om godkännande av meterologisk utrustning. Kravet på godkännande har tagits bort eftersom det redan finns driftgodkännanden för det som är

6 Datum 6 (18) flygsäkerhetskritiskt i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS). Driftgodkännandena omhändertar emellertid endast säkerhetsbedömning gentemot utövande av flygtrafikledningstjänst. För att säkerställa att leverantörer av flygvädertjänst sprider flygsäker information om flygväder inom Europa införs dock ett krav på säkerhetsbedömningar Den som driver en flygplats I den nu gällande nationella föreskriften (BCL-F 3.7) finns idag bestämmelser som går utöver Transportstyrelsens bemyndigande som flygvädermyndighet samt bestämmelser som omhändertagits och reglerats i andra föreskrifter. Kraven för den som driver en flygplats behöver därför ses över. Kraven från BCL-F3.7 har genom föreskriftsförslaget omarbetats på följande sätt: Tillämpningsområdet ändras från meteorologisk utrustning (vilket ligger utanför Transportstyrelsens bemyndigande) till flygväderutrustning. Flera av kraven i BCL-F3.7 omhändertas genom annan nationell reglering som ställer krav på säkerhets- och kvalitetsledningssystem hos den som driver en flygplats. Kraven tas därför bort. I BCL-F3.7 finns krav på typgodkännanden för meteorologisk utrustning, placering av vädersensorer och operativa godkännanden för meterologisk utrustning. Krav på godkännandena tas bort eftersom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) redan ställer krav på driftgodkännande när det är flygsäkerhetskritiskt. Nationella kravet på kvicksilverbarometer har tagits bort eftersom utrustningen inte längre används. I Annex 3 finns vidare standarder och rekommendationer som inte tidigare har omhändertagits av Transportstyrelsen och som vänder sig till den som driver en flygplats. Från ICAO:s Annex 3, Doc 8896 Manual of Aeronautical Meteorological Practice och Doc 9837 Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes har följande krav omhändertagits. Placering av sensorer för mätning av sikt och bansynvidd. Krav på kalibrering av sensor för mätning av sikt och bansynvidd. Tidigare fanns krav på att mätning av sikt generellt skulle ske 2,5 meter över banan. Detta har nu ändrats till att enbart omfatta

7 Datum 7 (18) mätning av sikt när teknisk utrustning används och sensorerna ska placeras ca 2,5 meter över banan. Placering av vindmätare ändras från ca 10 meter över banorna till 9-11 meter över marken. Slutligen har även följande nationella krav på den som driver en flygplats införts. I 10 LFS 2007:54 anges att teknisk utrustning för bansynvidd ska användas vid lågsiktsstarter med bansynvidd lägre än 250 meter. Regeln ska idag följas av den som utövar observationstjänst. Kravet kan emellertid inte ställas på den som utövar observationstjänsten eftersom denna inte ansvarar för den tekniska utrustningen vid flygplatsen. Kravet måste istället riktas mot den som driver en flygplats. Kravbilden har även ändrats på så sätt att den nu gäller lågsiktsstarter med bansynvidd lägre än 400 meter. Skälet till ändringen är att regelverket för lågsiktsstarter har ändrats inom EU Operatörer För att ICAO:s standarder och rekommendationer ska bli gällande i Sverige, behöver de omsättas till nationell rätt. I ICAO Annex 3 finns flera paragrafer som vänder sig till operatör och som idag inte är omhändertagna. Reglerna omfattar Krav på hur en operatör ska beställa flygvädertjänst och vad beställningen ska innehålla. Förutsättningarna för när flygväderobservationer och rapporter från luftfartyg i form av rutinmässiga observationer (AIREP) och speciella observationer (AIREP SPECIAL) ska sändas. T.ex. ska turbulens och isbildning rapporteras när de är såväl måttliga som svåra. Innehåll i rapporterna AIREP och AIREP SPECIAL som sänds via luft-mark-datalänk. Innehåll i AIREP SPECIAL som sänds via röstkommunikation. Krav på rapportering via röstkommunikation av flygväderförhållanden som kan påverka säkerheten och driften hos andra luftfartyg. Förutsättningar för vindskjuvningsrapportering. Rapportering av vulkanisk aktivitet.

8 Datum 8 (18) 2 Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om någon reglering inte kommer till stånd? 2.1 Alternativa lösningar Som alternativ till föreslagen reglering kan Transportstyrelsen avstå från att reglera. 2.2 Effekter om reglering inte kommer till stånd Allmänt Enligt 12 kap. 5 luftfartsförordningen (2010:770) ska den som meddelar föreskrifter med stöd av luftfartsförordning iaktta de normer som ICAO fastställer och andra internationella förpliktelser som Sverige har åtagit sig. Med beaktande av denna bestämmelse och för att ICAO:s standarder och rekommendationer ska bli gällande i Sverige behöver nuvarande föreskrifter uppdateras. Om Transportstyrelsen skulle avstå från att införa ICAO:s standarder och rekommendationer skulle det innebära att aktörer inom luftfarten inte har en gemensam plattform för flygväder. Eftersom luftfarten i sin natur är internationell är det särskilt viktigt att prognoser och övervakning av flygväder utgår från gemensamma förutsättningar Leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter För att Transportstyrelsens föreskrifter ska harmonisera med Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 behöver föreskrifterna uppdateras på så sätt att Transportstyrelsen omhändertar ICAO:s rekommendationer i Annex 3 upplaga sjutton till och med ändring 75. Detta är särskilt viktigt för att svenska rapporter om flygväder ska vara begripliga för omvärlden. Om det inte regleras när en enhet som utövar observationstjänst ska skicka manuella observationer och när den får sända automatiska observationer riskerar flygsäkerheten att försämras och en osäkerhet kring kvaliteten på rapporterna kommer att råda. Detsamma gäller regeln om krav på operativ noggrannhet på mätningar och observationer. Om inte okänt nederbördsslag (UP) införs i automatiska system blir informationen sämre eftersom det automatiska systemet inte förmår att identifiera nederbörd och utelämnar information. Samma förutsättningar gäller när molntyp inte kan registreras (///), när moln inte kan registreras (NCD) och när varken molnmängd eller molnbas kan registreras vid cumulonimbusmoln (CB) och högt upptornade cumulus (TCU) (//////). Den osäkerhet som finns om definitionen av flygplatsens närhet fortlever om inte rekommendationen om ut till 16 km från flygplatsens referenspunkt införs. Väder som påverkar flygsäkerheten i samband med start och landning anges med begreppet i flygplatsens närhet.

9 Datum 9 (18) Om ändringsgrupper i flygplatsprognos (TAF) med avseende på förändringar i vindriktning och hastighet inte införs försämras planeringsförutsättningarna för operatörer med avseende på val av bana. Om SIGMET (varning för signifikanta flygväderförhållanden till luftfartyg som flyger på sträcka) inte innehåller information om eventuellt radioaktiva moln riskerar operatörer att missa viktig information som kan påverka såväl luftfartygs drift som passagerare. Begreppet NIL SIGMET är viktigt att distribuera i D-VOLMETutsändningar (datalänk utsändning av flyginformation för luftfartyg under flygning) för att klargöra att det inte finns några aktuella SIGMET. Om begreppet inte införs finns en osäkerhet kring om SIGMET utfärdats eller inte. Genom att tillåta AUTO MET REPORT (automatisk observation av flygväder vid flygplatsen som anger lokala förhållanden) på en flygplats när flygtrafikledningsenheten inte är i drift får funktioner inom flygplatsorganisationen tillgång till väderuppgifter vid sin egen flygplats som underlag vid till exempel snöröjning. Om Transportstyrelsen inte tillåter AUTO MET REPORT försämras informationen avseende flygväder inom flygplatsen. Om nedfall av vulkanisk aska och giftiga kemikalier inte utgör kriterier för att utfärda flygplatsvarningar riskerar operatörer och den som driver en flygplats att missa viktig information om begränsningar avseende luftfartygs drift och drift av flygplats. Om rådgivande information om vulkanisk aska och tropiska cykloner inte når en operatör under flygning finns det en betydande risk för att flygsäkerheten försämras. Upptornade cumulus (TCU) påverkar luftfartygs drift i närhet av molnet och om operatörer inte uppmärksammas på förväntad förekomst av upptornade cumulus riskerar luftfartyg att råka ut för oväntade vindfenomen under startoch landningsfaserna. Om kravet på säkerhetsbedömning av ändring i befintliga system och införande av nya system och förfaranden för användning av flygväderinformation, som ingår i det europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN) inte införs, finns det risk för att Sverige kan sprida vilseledande information om flygväder Den som driver en flygplats När det gäller regleringen för den som driver en flygplats anger ICAO:s standarder och rekommendationer hur utrustning för mätning av

10 Datum 10 (18) flygväderdata ska placeras och handhas. Utrustningen används för att observera väder på flygplatsen. Om regleringen inte kommer till stånd finns det risk för att observationen inte är representativ för relevant del av banan eller flygplatsens närhet. Det kan innebära att ett luftfartyg får felaktig information om vindstyrka och vindriktning eller felaktig information om lufttryck, vilket i värsta fall kan leda till haveri. Om kravet på att teknisk utrustning för bansynvidd ska användas vid lågsiktsstarter med bansynvidd lägre än 250 meter inte ändras till att gälla för bansynvidd lägre än 400 meter kommer aktörerna ha olika värden för bansynvidd eftersom värdet inom EU har ändrats för operatörer. För att möjliggöra en enhetlig och förutsägbar tillämpning måste värdet anpassas till det värde som gäller inom EU. Om Transportstyrelsen skulle välja att upphäva all nationell reglering skulle det innebära bristande flygsäkerhet eftersom ICAO:s rekommendationer vilka gjorts gällande genom nationell rätt inte längre kan tillämpas. Särskilt flygsäkerhetskritiskt är regleringen avseende observationstjänst Operatörer Om regleringen av hur en operatör ska beställa flygvädertjänst och vad beställningen ska innehålla inte skulle komma till stånd skulle det försvåra för operatören att planera flygningen. Information om flygvädret påverkar t.ex. hur mycket bränsle som behövs för den aktuella flygningen. Krav på att operatören ska rapportera speciella väderfenomen till flygtrafikledningstjänsten eller flygvädertjänsten är viktigt för att dessa ska kunna sprida information om väderförhållanden som kan påverka andra luftfartygs drift t.ex. turbulens och vulkanisk aska. Om regleringen inte kommer till stånd skulle det kunna innebära att operatörer i luftrummet inte får information om speciella väderförhållanden, vilket i värsta fall skulle kunna leda till ett haveri. 3 Vilka berörs av regleringen? Leverantörer av flygvädertjänst, flygtrafikledningsenheter, den som driver en flygplats och operatörer.

11 Datum 11 (18) 4 Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de övervägda regleringsalternativen om man jämför? 4.1 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser För att bedöma vilka konsekvenser regleringen kommer att innebära för berörda aktörer har projektgruppen efterfrågat underlag från delar av branschen avseende deras kostnadsmässiga och andra konsekvenser. Förfrågan har skickats till leverantörer av flygtrafiktjänst. Information har även hämtats från ansvariga saksektioner inom Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har bedömt att förändringarna inte innebär några miljömässiga konsekvenser, eftersom föreskriften inte påverkar t.ex. luftfartygs flygbanor Leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter Tre leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter har tillfrågats, varav två leverantörer har inkommit med underlag. En leverantör har bedömt att huvudkontoret kommer behöva lägga en veckas arbete avseende uppdatering av handböcker och utbildningsplanering till en kostnad av kr. Leverantören har fyra flygtrafikledningsenheter (ATS). Kostnaden för varje ATS bedöms uppgå till kr för utbildning (4 timmar x kr). Totalt för samtliga ATS kr (4 ATS x kr). För leverantören i sin helhet uppgår den totala kostnaden till kr ( kr kr). En annan leverantör har redovisat en total kostnad om kr för framtagande och genomförande av utbildning samt uppdatering av drifthandböcker. Huvudkontoret bedöms behöva lägga 10 arbetsdagar på att ta fram utbildningsmaterial till sina lokala flygtrafikledningsenheter. Kostnaden för detta arbete beräknas uppgå till kr. Varje lokal flygtrafikledningsenhet bedöms behöva lägga ner en arbetsdag på utbildning. Totalt behöver 250 flygledare/assistenter utbildas inom organisationen till en kostnad av kr/timme. Detta ger en kostnad om kr (250 flygledare x en arbetsdag/8 timmar x kr). Kostnaden för uppdatering av drifthandböcker beräknas uppgå till kr. Den tredje leverantören har inte redovisat några kostnader. Projektgruppen bedömer dock att leverantören kommer att ha kostnader för uppdatering av handböcker och utbildning. Uppskattningsvis bedömer projektgruppen att

12 Datum 12 (18) leverantören kommer att behöva avsätta 40 timmar för att utföra arbetet till en kostnad av totalt kr (40 timmar x kr). I övrigt finns det 20 flygtrafikledningsenheter som utövar flyginformationstjänst för flygplats (AFIS). Dessa är även leverantörer av flygväder. Projektgruppen uppskattar att kostnaden för varje leverantör bedöms uppgå till kr avseende kostnader för uppdatering av drifthandböcker och utbildning (en arbetsvecka/ 5 dagar/ 40 timmar x kr). För samtliga 20 leverantörer uppgår kostnaden alltså till kr (20 leverantörer x kr) Den som driver en flygplats Regelverket kommer att ställa krav på den som driver en flygplats avseende placering av utrustning för automatisk mätning av bansynvidd och vindmätare. Vad projektgruppen känner till har alla flygplatser som berörs i dagsläget redan installerat den utrustningen. Med hänsyn härtill och då ändringarna i föreskriften inte ställer krav på införskaffande av utrustning utan endast placering bedömer projektgruppen att den som driver en flygplats, för det fall att utrustningen är felplacerad och måste flyttas, får en kostnad om ca kr för flytt av utrustning Operatörer Flygbolag Flygbolagen bedöms ha kostnader för revision av handboksinstruktioner innefattande utbildningsmaterial samt kostnader för utskrift och tryck av revisioner. Kostnaden bedöms uppgå till kr (16 timmar x kr) per bolag. I Sverige finns 26 EU-OPS företag, 21 JAR-OPS 3 företag/bruksflyg helikopter, 14 bruksflyg företag flygplan och 2 firmaflyg. Den totala kostnaden för samtliga flygbolag bedöms uppgå till kr (63 flygbolag x kr). Allmänflyg Regelverket bedöms inte innebära några kostnadsmässiga konsekvenser för allmänflyget. Däremot bedömer projektgruppen att privatflygare påverkas av regelverket på så sätt att de måste tillgodogöra sig den nya informationen Sammanfattning Sammanfattningsvis noterar projektgruppen att det är stora skillnader i de belopp som räknats fram för berörda aktörer. Kostnaderna avser i stor utsträckning utbildning av personal inom företagen. Det är därför naturligt att de företag som har stor personalstyrka också har högre kostnader. I

13 Datum 13 (18) övrigt bedömer projektgruppen inte att kostnaderna för att omhänderta regelverket drabbar aktörerna olika. 4.2 Jämförelse av konsekvenser av de olika regleringsalternativen Om Transportstyrelsen avstår från att reglera innebär det att Sverige inte har harmoniserad flygvädertjänst med omvärlden. Det innebär att aktörer i luftrummet riskerar att inte få tillgång till relevant flygväderinformation. Harmoniserad flygvädertjänst innebär ökad flygsäkerhet eftersom risken för missförstånd minskar när alla aktörer observerar, rapporterar och prognostiserar väder med samma förutsättningar. Detta är särskilt viktigt inom luftfarten eftersom trafikslaget i sin natur är internationellt. Dessutom är det ur flygsäkerhetssynpunkt mycket viktigt att aktörerna i luftrummet kan planera sin verksamhet efter rådande och förväntade väderförhållanden. För att såväl svenska som utländska aktörer ska kunna förstå och lämna begripliga flygväderrapporter behöver ICAO:s standarder och rekommendationer inarbetas i nationell rätt. Regelverket skulle därför ha positiva effekter för flygsäkerheten och innebära att svenska aktörer kan agera på den internationella marknaden. Med beaktande av den konkurrenssituation som numera råder på marknaden är det även viktigt att rollerna mellan olika myndigheter och olika certifierade leverantörer tydliggörs, i detta fall roller och ansvarsfördelning mellan Transportstyrelsen och SMHI. Ett samlat regelverk skulle enligt Transportstyrelsens mening underlätta för aktörerna att förutse vilka regler som gäller samt tydliggöra för aktörerna att det är Transportstyrelsens föreskrifter som ska tillämpas som regelverk och inte SMHI:s manualer. Det skulle i sin tur leda till att alla aktörer har samma möjligheter att förutse och påverka sin situation på marknaden. Med beaktande av de skäl som redovisats ovan anser projektgruppen att nyttan med regleringen överstiger kostnaderna. 5 Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler Sverige ska följa? Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering och ICAO:s standarder och rekommendationer. ICAO anger att vissa flygplatser som har internationell trafik ska rapportera bankod i METAR (flygväderobservation vid flygplats som sänds till intressenter utanför flygplatsen) för att ange banförhållanden avseende t.ex. halka, snö och is på banan. ICAO överlämnar alltså till flygvädermyndigheterna att specificera vilka flygplatser som ska rapportera bankod. Transportstyrelsen har bedömt att de tolv största flygplatserna i

14 Datum 14 (18) Sverige ska rapportera banförhållanden. Denna rapportering är ett komplement till SNOWTAM (meddelande till operatörer om snöförhållanden på flygplats). SNOWTAM distribueras via flygbriefingtjänsten och är en detaljerad beskrivning av vinterförhållandena på både bana, taxibana och på plattan på en flygplats. METAR med bankod är en enklare beskrivning av förhållandet på banan ihop med en beskrivning av hur halt det är på banan, METAR med bankod distribueras via flygvädertjänsten varje halvtimme. ICAO anger att AUTO MET REPORT (flygväderobservation vid flygplats som anger lokala förhållanden) får användas men anger inte någon begränsning för när rapporten får användas. Eftersom manuella MET REPORT håller en högre kvalitet än automatiska anser projektgruppen att manuella rapporter ska användas i stor utsträckning som möjligt dvs. under flygtrafikledningsenhetens öppethållning. Övrig tid får dock automatiska rapporter skickas. I 10 LFS 2007:54 anges att teknisk utrustning för bansynvidd ska användas vid lågsiktsstarter med bansynvidd lägre än 250 meter. Regeln ska idag följas av den som utövar observationstjänst. Kravet kan emellertid inte ställas på den som utövar observationstjänsten eftersom denna inte ansvarar för den tekniska utrustningen vid flygplatsen. Kravet måste istället riktas mot den som driver en flygplats. Kravbilden har även ändrats på så sätt att den nu gäller lågsiktsstarter med bansynvidd lägre än 400 meter. Skälet till ändringen är att regelverket för lågsiktsstarter har ändrats inom EU. När det gäller kravet för leverantör av flygvädertjänst avseende säkerhetsbedömning av ändring i befintliga system och införande av nya system och förfaranden för användning av flygväderinformation som ingår i det europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN) saknas internationell reglering. Inom andra områden av flygtrafiktjänsten finns liknande krav på säkerhetsbedömningar. Projektgruppen finner det sannolikt att ett liknande krav även kommer att införas inom flygvädertjänsten. I avvaktan på en eventuell EU-reglering behöver dock säkerhetsnivån säkerställas genom en nationell regel. 6 Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? När det gäller tidpunkten för ikraftträdande borde föreskriften redan ha uppdaterats för att stämma överens med ICAO:s standarder och rekommendationer. Det är därför viktigt att ikraftträdandet sker så snart som möjligt.

15 Datum 15 (18) Eftersom det är viktigt att aktörer inom luftfarten får kännedom om förändringarna finns det behov av informationsinsatser. För att nå den stora krets som berörs av regleringen kommer information att publiceras på Transportstyrelsens externa webbplats. Vidare kommer leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter att bjudas in till en informationsträff hos Transportstyrelsen. Föreskrifterna kommer att innebära störst förändring för den som driver en flygplats. För att säkerställa att informationen verkligen når den som driver en flygplats kommer projektgruppen att delta vid ett av Transportstyrelsens anordnade flygplatsseminarium. Slutligen kommer operatörerna att erhålla riktade e- postmeddelanden med mer detaljerad information. 7 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt? Regleringen bedöms inte påverka företags arbetsförutsättningar. Regelverket tydliggör ansvarsfördelningen mellan leverantörer av flygvädertjänst, flygtrafikledningsenheter, den som driver en flygplats och operatörer. Arbetsuppgifterna bedöms kunna utföras inom befintliga organisationer utan att förutsättningarna för företagen behöver ändras. Däremot kan regelverket innebära vissa förändringar för enskilda medarbetare på så sätt att arbetsuppgifter kan tillkomma t.ex. krav på rapportering av flygväderförhållanden från luftfartyg. 7.1 Hur många företag berörs, i vilka branscher är företagen verksamma samt hur stora är företagen? I Sverige finns 22 leverantörer av flygvädertjänst fördelade på 58 flygtrafikledningsenheter och 51 flygplatser. Vidare finns 63 flygbolag och ca privatflygare vilka kommer att beröras av regleringen. SMHI och LFV är de största leverantörerna av flygvädertjänst. SMHI är en stor leverantör för att de utövar alla flygvädertjänster och LFV för att de utövar observationstjänst vid 32 flygtrafikledningsenheter. Övriga leverantörer tillhandahåller endast observationstjänst vid den egna flygplatsen. SAS är det största flygbolaget i Sverige med ca piloter och 150 luftfartyg. Vidare finns 10 medelstora flygbolag med ca 250 piloter och 7-15 luftfartyg. Övriga flygbolag har 1-5 luftfartyg och ca 2-10 piloter. 7.2 Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader? Tillfrågade aktörer har redovisat följande tidsåtgång samt följande administrativa kostnader. Bedömning avseende vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen samt vilka administrativa kostnader regleringen kan innebära har även beretts internt inom Transportstyrelsen.

16 Datum 16 (18) Leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter Tre leverantörer av flygvädertjänst och flygtrafikledningsenheter har tillfrågats, varav två leverantörer har inkommit med underlag avseende tidsåtgång och administrativa kostnader. En leverantör har angett att företagets huvudkontor kommer att behöva avsätta en veckas arbete för uppdatering av handböcker och utbildningsmaterial. Varje flygtrafikledningsenhet kommer att behöva avsätta fem timmar för utbildning. Den sammanlagda tidsåtgången för leverantören bedöms alltså uppgå till 60 timmar (40 timmar för huvudkontoret + fem timmar x 4 enheter). De administrativa kostnaderna för leverantören bedöms uppgå till totalt kr för uppdatering av handböcker och utbildningsplanering. En annan leverantör har redovisat följande tidsåtgång och administrativa kostnader. Huvudkontoret bedöms behöva lägga ner 80 timmars arbete på att ta fram utbildningsmaterial. Varje flygtrafikledningsenhet bedöms behöva lägga 8 timmar på genomförande av utbildning. Leverantören har 38 flygtrafikledningsenheter. Den totala tidsåtgången för samtliga flygtrafikledningsenheter bedöms alltså uppgå till 304 timmar (38 flygtrafikledningsenheter x 8 timmar). Leverantören har vidare redovisat administrativa kostnader om totalt kr för uppdatering av handböcker och utbildningsmaterial. Leverantören har inte angett någon tidsåtgång för uppdatering av handböcker. Projektgruppen uppskattar tidsåtgången för detta till 80 timmar. Den tredje leverantören har inte inkommit med något underlag avseende tidsåtgång och administrativa kostnader. Projektgruppen bedömer att leverantören kommer att behöva avsätta 40 timmar för uppdatering av handböcker och utbildning. De administrativa kostnaderna bedöms uppgå till kr (30 timmar x kr). Tidsåtgång för uppdatering av handböcker och utbildning för övriga leverantörer av flygtrafikledningstjänst (AFIS) bedöms uppgå till 40 timmar/leverantör. Den totala tidsåtgången för samtliga 20 leverantörer förväntas uppgå till 800 timmar (20 leverantörer x 40 timmar). Uppskattningsvis bedöms de administrativa kostnaderna för uppdatering av handböcker uppgå till kr. Den totala administrativa kostnaden för samtliga 20 leverantörer bedöms alltså uppgå till kr (20 leverantörer x kr) Den som driver en flygplats Regelverket bedöms inte innebära några administrativa kostnader för den som driver en flygplats. Om utrustning tillföljd av regelverket behöver

17 Datum 17 (18) flyttas bedöms den som driver en flygplats som berörs behöva avsätta 80 timmar till detta Operatörer Flygbolag Flygbolagen bedöms behöva avsätta 16 timmars arbete för uppdatering av handböcker och utbildningsmaterial. Det innebär uppskattningsvis en administrativ kostnad för varje bolag med kr (16 timmar x kr). Den totala tidsåtgången för samtliga 63 flygbolag blir alltså timmar (63 bolag x 16 timmar) och den totala administrativa kostnaden kr (63 bolag x kr). Allmänflyg Regleringen bedöms inte medföra några administrativa kostnader för allmänflyget. Däremot måste varje enskild privatflygare avsätta tid till att tillgodogöra sig regelverket. Uppskattningsvis bör varje privatflygare avsätta två timmar till detta. Den totala tidsåtgången för samtliga privatflygare blir timmar (6 000 privatflygare x 2 timmar). 7.3 Vilka andra kostnader medför den föreslagna regleringen för företagen och vilka följdändringar av verksamheten kan företagen behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen? Andra kostnader utöver de administrativa redovisas under rubriken I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? Regleringen bedöms inte påverka konkurrensförhållandena för svenska företag inom landet. I och med att företagen tvingas följa regelverket och därmed anpassa sig till den internationella ordningen kan de bli mer konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. 7.5 Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? Avsikten är att regelverket ska förtydliga ansvarsfördelningen mellan aktörerna i luftrummet och på flygplatsen. Eftersom flygväder har varit ett eftersatt område inom Transportstyrelsen är avsikten dessutom att regelverket ska ge en tydlig och samlad bild av regleringen för flygväder. Det bör underlätta för aktörerna att tillgodogöra sig regelverket. Vidare införs i föreskriften möjligheten att kunna följa upp en utfärdad flygplatsprognos, under en kort period på maximalt tre timmar, med hjälp av underlag från ett automatiskt observationssystem. Detta gäller under förutsättning att flygtrafikledningsenheten vid den aktuella flygplatsen har

18 Datum 18 (18) stängt under en kort period och att flygplatsprognosen är utfärdad att gälla under nio eller 24 timmar. Anledningen till den föreslagna förändringen är att underlätta för operatörer att planera sin flygning eftersom den utfärdade prognosen beskriver vädret för en längre period än vad som idag är möjligt vid flygplatser där flygtrafikledningsenheten är stängd under en kort period. För en leverantör av flygvädertjänst blir administrationen kring utfärdandet av flygplatsprognos enklare och kräver färre insatser än vad som är fallet då flera korta prognoser utfärdas. Vidare anses inte flygsäkerheten bli sämre eftersom de brister som en rapport från ett automatiskt system kan innehålla rättas till av manuell observatör innan flygtrafikledningsenheten öppnar igen. 7.6 Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? Särskild hänsyn behöver inte tas till små företag vid reglernas utformning. Föreskrifterna omhändertar ICAO:s standarder och rekommendationer och ger på så sätt en samlad bild av regelverket för flygväder. Föreskrifterna bör därför underlätta för små företag att tillgodogöra sig informationen och leva upp till de internationella krav som fastställts. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Pia Schelin Projektledare, Ann-Sofi Lorefält Sakkunnig, Lisa Gezelius Jurist,

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anders Erzell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Uppdatering av Transportstyrelsens

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Pia Schelin Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och användning av luftrummet 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sigge Skarsfjäll Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst - Transportstyrelsens föreskrifter (2009:11) om utformning och

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Morgan Sundell Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler TSL 2011-4270 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler 1. Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd 1(13) - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Denna konsekvensutredning omfattar följande föreskrifter: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:57)

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET) X Utkom från trycket den DATUM ÅR LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om flygvädertjänst (MET) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar...

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal

AKTUELL STATISTIK Flygsäkerhetsinfo kvartal Flygsäkerhetsinfo kvartal 1 2013 pernilla.gunnarsson@transportstyrelsen.se hakan.brobeck@transportstyrelsen.se Händelsestatistiken baseras på de händelser som är inrapporterade till Transportstyrelsen.

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) Konsekvensutredning 1(7) Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst (TSFS 2010:153) 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Som

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgifter, rabatter och igångsättningsstöd för användning av flygplatser; beslutade den 8 september 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska undersökningar m.m; beslutade den 15 mars 2013. Ändringar införda t.o.m. 2015:30. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel.

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats 1 Introduktion Enligt Luftfartslagen 6 kap, 8 är en myndighet ansvarig för att utfärda tillstånd för

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer 1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1)

Bakgrund. Allmänt. 1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 1) Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplanen för förskolan - med anledning av regeringsuppdrag till om nationella it-strategier för skolväsendet Innehållet i konsekvensutredningen utgår

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:X) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:X) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Missiv 1 (3) Datum Dnr/Beteckning 2015-11-24 TSF 2015-20 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:X) om flygtrafikledningstjänst (ATS) Välkommen att ta del av remiss av Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) Konsekvensutredning 1 (22) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pia Schelin Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet

Konsekvensutredning anpassning av nationella föreskrifter med anledning av EU:s nya flygoperativa regler för icke-kommersiell verksamhet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Juridikenheten Juridiska sektionen för operatörer, fartyg och luftfartyg Konsekvensutredning anpassning av nationella

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor Avdelningen för juridik och inre marknad Kari Björkqvist Direktnr: 08-406 83 04 e-post: kari.bjorkqvist@swedac.se Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat för flygledare och flygledarelev (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 20 juli 2009. Ändringar införda t.o.m TSFS 2013:19. Den

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den [ ] om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med icke-kommersiell flygdrift och

Läs mer

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Primärt experter åt SESAR JU (SESAR JU är EU-kommissionens organ för att leda arbetet med att effektivisera EUs framtida flygtrafikledning. Vernamack

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag LUFTFART Serie SEC Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om luftfartsskydd vid svenska mindre flygföretag Innehåll Inledande bestämmelser...1 Tillämpningsområde...1 Definitioner och förkortningar...1

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9

Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 2015-04-10 Pia Hjalmarsson Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Flyghinderanalys gällande Uppförande av vindkraftverk Filipstads kommun på fastigheten Filipstad Torskbäcken 1:9 Ni har sänt en förfrågan

Läs mer

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000

Rapport RL 2000:17. Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 ISSN 1400-5719 Rapport RL 2000:17 Olycka ombord på flygplanet SE-LFB i luftrummet över Bohuslän, O län, den 17 januari 2000 Dnr L-002/00 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften;

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften; beslutade den 7 december 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 10 luftfartsförordningen

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY ("ADQ") OCH AIS SVERIGE

VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY (ADQ) OCH AIS SVERIGE INFORMATION 2013-04-19 01.00 D 2013-006638 1(6) VIKTIG INFORMATION KRING EU 73/2010 AERONAUTICAL DATA QUALITY ("ADQ") OCH AIS SVERIGE INLEDNING Detta PM syftar till att informera sakägare kring EU-förordning

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 23.11.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 305/23 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1206/2011 av den 22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för övervakning

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer