MA-Skåne Staben 1 (35)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MA-Skåne Staben 1 (35)"

Transkript

1

2 Staben 1 (35) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 MA-Skånes uppdrag och verksamhet 3 Verksamhetens mål en rationell upphandling är en känslig fråga med ett delat ansvar 3 Årets viktigaste händelser 4 Utvecklingen framöver 6 Ekonomiskt resultat 7 Budgetuppföljning Ekonomiskt utfall åren Ekonomiska förutsättningar inför budgetåret Budgetavvikelser i korthet 9 Under 2006 genomfördes flera större utrustningsinvesteringar 9 Tillgång till information ur Raindance och ebill ger goda analysmöjligheter 10 Intern kontroll 10 Uveckling av kundstöd 11 Årets viktigaste händelser 11 Verksamhetsresultat 11 Säkerhetsarbetet 11 Utvecklingen framöver 12 Informations- och kommunikationsarbetet 13 Måluppfyllelse 13 Projekt SI-Öresund 13 Verksamhetsresultat 13 Årets viktigaste händelser 14 Utvecklingen framöver 14 Kvalitetsarbete 15 Årets viktigaste händelser 15 Verksamhetsresultat 15 Utvecklingen framöver 15 Upphandling och inköp i Regionen 16 Måluppfyllelse 16 Årets viktigaste händelser 17 Verksamhetsresultat 17 Utvecklingen framöver 20 Kundcenter för kundens behov 22 Måluppfyllelse 22 Årets viktigaste händelser 23 Verksamhetsresultat 23 Utvecklingen framöver 24

3 Staben 2 (35) Materialförsörjning 26 Måluppfyllelse 26 Årets viktigaste händelser 26 Verksamhetsresultat 26 Utvecklingen framöver 28 Personalredovisning 29 Chefs- och ledarutveckling 29 Medarbetarutveckling 29 Medarbetarundersökning 29 Hälsa 29 Jämställdhet och mångfald 29 Verksamhetsnära lönekriterier 30 Restriktioner vid anställning 30 Arbetstid 30 Plusjobb 30 Miljöredovisning 31 Status i miljöledningsarbetet 31 Lagar och andra krav 31 Försiktighetsprincipen 31 Hållbar konsumtion 31 Avfallsminimering 33 Miljöfordon 33 Viktiga miljöhändelser och miljöförbättringar under år Ett viktigt miljömål under Informationsmaterial 34 Goda exempel 34 Kommunikation 34 Utbildningsbehov för medarbetarna Miljömål för

4 Staben 3 (35) Sammanfattning MA-Skånes uppdrag och verksamhet (Kontaktperson: Lars-Erik Lindström) Det inledande avsnittet beskriver översiktligt verksamhetens förutsättningar och de viktigaste händelserna under året. Avsnittet berör också tankar om framtiden och kan läsas som en fristående sammanfattning. Verksamhetens mål en rationell upphandling är en känslig fråga med ett delat ansvar En sparad inköpskrona är en nettokrona för verksamheten. Denna enkla men viktiga insikt är lika angelägen för offentlig som för privat verksamhet. Att köpa för andras pengar i vårt fall skattemedel ställer stora krav på dem som kan påverka processen. Det är lätt att tillräcklig kvalitet för ett definierat behov i slutändan blir bästa möjliga kvalitet. Svensk sjukvård har ett bra anseende som baseras på hög kompetens, bra och ändamålsenliga lokaler och en generellt sätt hög kvalitetsnivå på material och utrustning. Det ställs stora krav på sjukvården och det är inte förvånande att bästa möjliga kvalitet ofta ses som en självklarhet för maximalt resultat av både personal och patienter. Med dagens ökande kostnader och stora ekonomiska underskott är det dock rimligt att kritiskt granska dagens material- och utrustningskostnader. En stabil och beprövad produkt eller utrustning måste ställas mot den senaste innovativa modellen. Vad är den funktionella skillnaden egentligen och hur påverkar den det medicinska resultatet? Tillför den ett mervärde som leder till besparingar eller effektiviseringar i behandlingsprocessen till glädje för både patienten och den behandlande enheten? Har utvecklingen initierats av ett faktiskt behov eller av företagets önskan att vinna marknadsandelar? Dessa frågor är givetvis svåra att både diskutera och bedöma men resonemanget måste ändå föras. Särintressen bör vägas mot samverkan och samordning. Detta sker också i många fall i en nära dialog mellan kravställare och MA-Skåne som inköpsorganisation. Det finns dock alltid utrymme för förbättringar. Den överblick som nu är tillgänglig bör ytterligare utnyttjas för att identifiera och diskutera inköpsbeteenden som leder till särlösningar och ett fragmenterat inköpsmönster inom Regionen. Förtydligade direktiv och ramar för Region Skånes upphandling måste komma från Regionens ledning. Det finns en direkt koppling mellan MA-Skånes resurser och intjänandeförmågan. Enligt den information som lämnats i de senaste årens verksamhetsplaner och årsuppföljningar ägnas allt mer tid åt strukturerad faktainsamling och analys av köpmönster och köpbeteenden. Nya upphandlingsområden identifieras men arbetet med underlagsmaterial från våra inköpshandläggare och ekonomer tillsammans med ett omfattande argumentationsarbete drar stora resurser. I prioriteringen mellan att i tid effektuera de upphandlingar och inköpsuppdrag som fortlöpande kräver vår uppmärksamhet får den analyserande verksamheten stå tillbaka. Ytterligare resurser i kombination med tydliga direktiv och förväntningar skulle utan tvekan kunna innebära stora nettobesparingar för Regionen utan att det påverkar kärnverksamhetens omfattning eller inriktning. Vi avser att återkomma i denna fråga under 2007.

5 Staben 4 (35) Årets viktigaste händelser Följande huvudteman berördes inledningsvis i förra årets årsuppföljning och har varit vägledande även under verksamhetsåret De ger också ett stöd för den programförklaring som lämnats under föregående rubrik. Ansvaret för en effektiv upphandling delas mellan verksamheterna och MA-Skåne Resurserna styrs mot områden där de gör bäst nytta Regionen måste bli bättre på avtalsförvaltning Fördröjd samlokalisering i Lund Efter inriktningsbeslut 2005 fastställdes under våren att MA-Skåne skulle samlokaliseras till Lund. Därmed stängs lokalkontoren i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Förändringen har som mål att stärka det interna samarbetet, öka kvaliteten i våra processer och ge en mer effektiv verksamhet. Den ökande andelen regional upphandling oavsett geografisk placering har också varit en bidragande faktor. En viktig del i förändringen är att fyra funktionsområden har ersatts av sju mindre och för kunderna tydliga team med olika inriktning och ansvarsområden. Den planerade inflyttningen i Regionhuset under hösten har av olika skäl tidsmässigt förskjutits i flera steg och är nu planerad till två tillfällen under 2007 (juni respektive november). Den tidsmässiga förskjutningen av samlokaliseringen har varit negativ och bundit energi i organisationen. Mellanlösningar har konstruerats för att så långt det har varit möjligt samla teamen inom ramen för befintliga lokaler. KundCenter etablerat i april Enligt planerna öppnades MA-Skånes KundCenter under maj månad i nya lokaler i SkåneFörrådets byggnad i Lund. Via ett telefonnummer kan Regionens verksamheter få samlad hjälp och rådgivning både i inköpsärenden och när det gäller SkåneFörrådets sortiment och leveranser. Ambitionen är också att vårt KundCenter ska ha en uppsökande informativ verksamhet riktad i första hand mot sjukhusen som även ger en värdefull återkoppling av MA-Skånes totala insatser. Tyvärr har året präglats av svåra och återkommande tekniska problem, inte minst med telefonsystemet och affärssystemet. Detta har inte bara påverkat den dagliga verksamheten negativt utan även resulterat i färre uppsökande externa kontakter. Dessa kommer istället att i ökad omfattning genomföras under Nytt affärssystem innebar initiala problem I början av oktober månad infördes ett nytt lager- och inköpssystem efter en längre tids planering och förberedelser. Systemet ersatte ett äldre förråds- respektive inköpssystem utan inbördes kommunikation och med en bristande långsiktig service och utveckling. Trots satsningen på ett på marknaden existerande och fungerande standardsystem blev implementeringen långt svårare än vad både vi och systemleverantören hade räknat med. Ansvaret får delas mellan parterna men resultatet innebar tyvärr långgående konsekvenser för våra kunder med omfattande och långvariga leveransproblem som följd. Alla resurser har därmed hittills fått inriktats på att stabilisera den grundläggande användningen av systemet och de inbyggda positiva möjligheter som systemet erbjuder kommer därmed först att kunna utnyttjas under Problemen på SkåneFörrådet har i första hand även påverkat vårt nyetablerade KundCenter, men också MA-Skånes verksamhet i övrigt. Vi kommer därför att förstärka olika former av förtroendeskapande insatser under 2007.

6 Staben 5 (35) Förändringar på SkåneFörrådet Nytt lagersystem Under en tidigare rubrik har redovisats att ett nytt lagersystem infördes under året med driftstörningar som följd. Det är dock viktigt att inte fastna i de beskrivna problemen. Dessa är övergående. Systemet innehåller många konstruktiva och utvecklande funktioner som kommer att underlätta intern planering, styrning och uppföljning för både SkåneFörrådet och KundCenter. Det är också viktigt att det nu finns en gemensam databas mellan lager- och inköpssystemet och att kommunikationen i flera dimensioner underlättas mellan SkåneFörrådet och KundCenter. Vi kommer att kunna se betydande förbättringar över tiden. Lagerautomater Fem lagerautomater är på plats sedan slutet av 2006 men är ännu inte i operativ drift beroende på de problem som tidigare har relaterats. När dessa har lösts rör det sig om en lönsam investering som kommer att innebära en rationalisering av den dagliga verksamheten samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Leveranser till primärkommunerna Inom ramen för närsjukvårdskonceptet påbörjades under året leverans av förbrukningsartiklar till flertalet primärkommuner. Region Skåne har betalningsansvaret för dessa produkter och volymerna har ökat kraftigt under året. En delvis oväntad sidoeffekt är att antalet samtal av rådgivande karaktär till vårt KundCenter också har ökat under året. Den service som lämnas är dock uppskattad. En dialog kommer att föras i början av 2007 med uppdragsgivaren inom Hälsooch sjukvårdsledningen om de resurser som mer långsiktigt krävs för uppdraget. Samarbete med ITT Diskussion pågår med Universitetssjukhuset i Lund om en närmare samverkan kring det interna logistikprojekt (Logistikcentrum) som nu får en allt större spridning inom sjukhuset. Erfarenheterna kan vara intressanta även för andra sjukhus i Regionen. Internt kvalitetsprojekt Vid halvårsskiftet påbörjades arbetet med att skapa ett enhetligt kvalitetsledningssystem för MA- Skåne. Till projektet är knutet en erfaren projektledare som är utlånad till 50 procent från Medicinsk Teknik och Fysik i Kristianstad. Gäller även under Systemet ska ersätta de delsystem som hittills använts av olika enheter inom MA-Skåne och vi räknar med en certifiering (ISO 9001) under första kvartalet Därmed kompletteras förvaltningens ledningssystem där miljöområdet täcktes in med en certifiering 2003 (ISO 14001). Även detta projekt har påverkats tidsmässigt av de problem som införandet av det nya affärssystemet medförde men vi räknar med att arbetet, trots detta, ska vara avslutat i slutet av Efter några avslutande insatser i början av 2007 av process- och rutingenomgången inom verksamhetsområde Upphandling kommer arbetet att fortsätta med KundCenter och därefter SkåneFörrådet för att avslutas med stödfunktioner och ledning. Interreg III A projektet Projektet Inköpssamverkan till sjukhusen i Öresundsregionen har etablerats och också konkretiserats. Med stöd av det planerings- och beredningsarbete som har utförts i fyra tvärnationella temagrupper tas nu ett gemensamt förfrågningsunderlag fram avseende tre upphandlingar (bröstimplantat, EKG-elektroder och gips). Efter godkännande i respektive region kommer dessa upphandlingar att genomföras tidigt under våren Erfarenheterna utgör sedan grund för ett andra samarbetssteg där mer komplexa och värdemässigt tyngre

7 Staben 6 (35) upphandlingar blir aktuella. Vid lämplig tidpunkt under 2007 kommer erfarenheterna inom projektet att spridas i en vidare krets av intressenter på båda sidor om Sundet. Utvecklingen framöver I Verksamhetsplanen för 2006 anges sex fokusområden för perioden : Ökad kunddialog på vårt eget initiativ Etablering av systematiskt analysarbete Förstärkt samverkan mellan våra tre verksamhetsområden för totalt sett ökad kundnytta Konkreta exempel på internationell upphandling i egen regi eller tillsammans med andra huvudmän Fler lager- och logistikuppdrag från enskilda enheter inom Region Skåne Aktiv part i Interreg IIIA-projektet med snabb omsättning i praktisk handling Med stöd av det som sagts under inledande och kommande avsnitt kan vi konstatera att samtliga fokusområden varit föremål för aktiva åtgärder under Arbetet fortsätter nu med särskild observans på de tre inledande punkterna. Efter de två senaste årens omfattande interna förändringsarbete och de problem som uppstått i samband med vissa åtgärder är det nu viktigt att snabbt komma vidare och skapa positiva resultat med ett mer extrovert perspektiv. Ledningsgruppen har därför beslutat att 2007 ska präglas av konsolidering, kvalitetsgranskning, resultat och förtroendeskapande åtgärder. Förberedelser pågår för en anpassning av Regionens tjänstemannaorganisation till de styrprinciper som tillämpas av den nya politiska majoriteten. Oavsett vilken lösning som kommer att beslutas känns det angeläget att understryka behovet av en intern och extern tydlighet i uppdrag, mandat och organisation för MA-Skånes verksamhet på strategisk nivå.

8 Staben 7 (35) Ekonomiskt resultat (Kontaktperson:Rose-Marie Hansson) MA-Skånes ekonomiska resultat, i förhållande till tilldelat regionbidrag, blev ett underskott på 3,9 miljoner kronor. Resultatet prognostiserades under året till ett underskott på 1,0 miljoner kronor. Det försämrade resultatet vid årsslutet förklaras främst av ökade kostnader till följd av stora inkörningsproblem med det nya IT-stödet för lager, distribution och inköp samt avslut av transaktionsposter i det gamla systemet. Produktionsstörningarna på SkåneFörrådet krävde stora kostnadskrävande insatser i form av övertidsarbete, extrapersonal och transporter för att kunderna skulle kunna erhålla beställt gods. Till följd av system- och hanteringsfel i det nya systemet redovisas obalanser på lageranknutna konton i balansräkningen. I samarbete med systemleverantören kommer transaktioner i det nya systemet att kontrolleras och utredas och projektets införande anses avslutat först när en korrekt huvudbok redovisats. Budgetuppföljning 2006 Utfall i förhållande till budget (Mkr i löpande priser) Resultaträkning Bokslut 2006 Budget 2006 Avvikelse Regionbidrag 63,7 63,7 0 Verksamhetens intäkter 20,7 5,3-15,4*) Verksamhetens intäkter 84,4 69,0-15,4 Personalkostnader - 46,9-46,5-0,4 Omkostnader - 40,8-22,0-18,8*) Avskrivningar - 0,5-0,3-0,2 Verksamhetens kostnader - 88,2-68,8-19,3 Verksamhetens resultat - 3,8 0,1-3,9 Finansiella intäkter/kostnader - 0,1-0,1 0 Årets resultat - 3,9 0-3,9 *) I resultaträkningen ovan redovisas med lika belopp på intäkts- som kostnadssidan (15,6 miljoner kronor) den volym som genereras av de förrådsuttag till externa kunder där vi tidigare endast redovisade omkostnadspåslaget. Detta för att få en rättvisande intäkts- och kostnadsnivå på koncernens resultaträkning. I redovisade budgetavvikelser nedan bortses från detta belopp för att inte störa analysen.

9 Staben 8 (35) Ekonomiskt utfall åren Bokslutsutfall åren (Mkr i löpande priser) Resultaträkning Bokslut 2006 Bokslut 2005 Bokslut 2004 Bokslut 2003 Bokslut 2002 Bokslut 2001 Bokslut 2000 Regionbidrag 63,7 61,9 63,8 61,3 58,0 56,0 54,0 52,5 Verksamhetens intäkter 20,7 4,9 5,3 5,4 6,8 7,0 8,5 10,6 Verksamhetens intäkter 84,4 66,8 69,1 66,7 64,8 63,0 62,5 63,1 Bokslut 1999 Personalkostnader - 46,9-42,4-41,1-39,7-38,0-38,3-38,8-40,6 Omkostnader - 40,8-19,6-20,6-21,1-23,2-27,5-24,1-23,1 Avskrivningar - 0,5-0,1-0,2-0,3-0,3-1,0-1,0-1,3 Verksamhetens kostnader - 88,2-62,1-61,9-61,0-61,5-66,8-63,9-65,0 Verksamhetens resultat - 3,8 4,7 7,2 5,7 3,3-3,8-1,4-1,9 Finansiella intäkter/kostnader - 0,1 0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,3 Årets resultat - 3,9 4,7 7,1 5,6 3,2-3,9 Eg - 1,2-1,5-2,2 MA-Skåne har under de senaste fyra åren redovisat ett överskott i verksamheten. Ett sammantaget resultat av en styrning av resurser till prioriterade områden kombinerat med en stark återhållsamhet på oprioriterade områden samt en inte fullt ut nyttjad personalstat. Detta har inneburit att förvaltningen har kunnat planera verksamheten mer långsiktigt och klarat oplanerade och opåverkbara förändringar under löpande budgetår. Resultatet 2006 i förhållande till 2005 har förändrats dramatiskt, - 8,6 miljoner kronor i löpande priser varav: personalkostnader 4,5 Mkr omkostnader 5,2 Mkr (varav 1,5 Mkr i korrigeringspost vid avslut av det gamla lagersystemet) kapitaltjänst 0,5 Mkr ökat regionbidrag + 1,6 Mkr Under år 2007 kommer ledningen att ytterligare öka styrningen av möjliga insatser och ständigt pröva nya utvecklingsområden mot prioriterade och beslutade områden. Ökad tydlighet kommer att krävas i verksamhets- och målbeskrivningarna och viktiga frånval kommer ständigt att ske. Uppföljningen och rapporteringen under det kommande verksamhetsåret kommer att fokusera än mer på resultatuppföljningen. Ekonomiska förutsättningar inför budgetåret 2006 Ett kostnadstyngt år kompensation först 2007 De ekonomiska förutsättningarna för 2006 var sämre än året innan. Enligt verksamhetsplan och målbeskrivningar planerades för större utvecklingsinsatser och utrustningsinvesteringar, samtidigt som personalstaten beräknades nyttjas i högre utsträckning (pensioneringar/generationsväxling). Förvaltningens regionbidrag reducerades kraftigt 2005 till följd av ett överskott som året tidigare genererats av ett flertal långtidssjukfrånvarande medarbetare. Det reducerade regionbidraget skulle dock återställas under år 2006 i takt med att medarbetarna återgick i aktiv tjänst. Även

10 Staben 9 (35) under 2006 sattes flera rehabiliteringsinsatser in och detta resulterade i en minskning av antalet långtidssjuka medarbetare inom MA-Skåne, vilket är ett glädjande resultat. En viss förskjutning i utvecklingsinsatser och utrustningsinvesteringar beräknades dock ske och det ekonomiska resultatet för året prognostiserades till en budget i balans. Det bedömdes då att ett kompenserat regionbidrag var aktuellt först år Under senare delen av året ändrades prognosen till ett underskott på 1 miljon kronor då högre kostnader redovisades på resultaträkningen än vad som beräknats. Inför budgetarbetet år 2007 finns nu ett förslag om kompensation. En god ekonomi är grunden för att verksamheten ska kunna få långsiktiga och hållfasta planeringsförutsättningar. För budgetåret 2006 kan konstateras att inga marginaler fanns för oförutsedda händelser i och med att året redan tyngdes av höga kostnader som skulle kompenseras först Budgetavvikelser i korthet (inom parentes anges förändringen mellan 2006/2005) Intäkterna uppgick i stort till budgeterad nivå. Färre externa förrådsuttag uppvägdes av erhållna bidrag till det pågående Interreg III A-projektet Sygehusindkøb Øresund från Københavns Amt (75 kkr) och Regional utvecklingsledning inom Region Skåne (110 kkr). Personalkostnaderna blev sammantaget något högre än budget, 0,3 miljoner kronor. Ökade personalkostnader noteras för timlön (488 kkr), övertid (641 kkr), utbildning (609 kkr) och rekrytering (160 kkr). Personalkostnadsökningen innehåller dels en prisökning till följd av årets lönerevision på 3,3 procent (inkl specialinriktad satsning inom verksamhetsområde Upphandling) och volymförändring till följd av förändringar i personalstat och löneglidning på 1,7 procent. Omkostnaderna blev också högre än budgeterad, 3,2 miljoner kronor, och förklaras av ökade kostnader för uppbokad korrigeringspost för avslut av det gamla lagersystemet (historik och öppna poster kkr), IT-/konsultkostnader (2 493 kkr), transport-/frakt- och emballagekostnader (702 kkr), fastighetskostnader inkl el (200 kkr) samt IT-utrustning (126 kkr). De ökade kostnaderna för IT-/konsultkostnader innehåller bland annat ersättning för köpta tjänster (800 kr) av ITT (motsvarar lägre personalkostnader), kostnader för extrapersonal (481 kkr), utvecklingskostnader för IT-stöd (1 105 kkr) samt externt köp av upphandlingsstöd (248 kkr). Kapitaltjänstkostnader redovisar ökade kostnader (488 kkr) i förhållande till fjolåret och förklaras främst av att avskrivning av det nya IT-stödet påbörjades Under 2006 genomfördes flera större utrustningsinvesteringar Under året har följande utrustningsinvesteringar genomförts: Ombyggnad på Skiffervägen för nytt KundCenter (236 kkr) Möbler till KundCenter (404 kkr) Larmanläggning Skiffervägen (186 kkr) Scanner mm till nya IT-stödet (235 kkr) Vidare har förvaltningen erhållit investeringsmedel för införande av lagerautomater, vilka kommer att gå i produktion och aktiveras i anläggningsregistret i början av Det nya ITstödet för lager, distribution och inköp klassades under året som en immateriell tillgång (5 566 kkr).

11 Staben 10 (35) Tillgång till information ur Raindance och ebill ger goda analysmöjligheter MA-Skåne har en övergripande behörighet till ekonomisystemet Raindance och fakturahanteringssystemet ebill. Syftet med denna behörighet är att hämta samlad information ur systemen för analysarbete kring vad och hur Regionen köper. Region Skåne köper årligen varor, tjänster och byggentreprenader för miljardbelopp. Målet är att inköpen och upphandlingsarbetet bedrivs kostnadseffektivt och att Regionens roll som stor kund tillvaratas samt att inköp ska präglas av ett totalkostnadstänkande ur ett regionperspektiv. Här har MA-Skåne en viktig roll som Region Skånes organisation för upphandling och varuförsörjning. Under 2006 analyserades flera områden, dels egna prioriterade områden dels lämnades analys och uppgifter till koncernledningsstaben och revisionskontoret inom ett flertal utvecklingsområden. Arbetet med strukturerad faktainsamling och analys konkretiseras ytterligare under Den nya versionen av ekonomisystemet Raindance möjliggör ett förbättrat informationsuttag. Intern kontroll Inom MA-Skåne finns lokalt anpassade rutiner för att säkerställa den interna kontrollen och regelverket följer de centrala direktiven. En löpande intern kontroll sker dock i och med att kvalitetsarbetet är sammankopplat med kontrollmomenten. Som stöd finns anvisningar, lathundar, rutiner m m i det dagliga arbetet. Under 2005 påbörjades en kvalitetsbeskrivning av redovisningsprocessen, vilket resulterat i flera förbättringsområden. Samtliga medarbetare som är involverade i redovisningsprocessen har varit aktivt delaktiga i arbetet. Arbetet fortgår och förfinades ytterligare under Punkten Ständiga förbättringar finns på agendan vid varje ekonomimöte och på så sätt hålls kvalitetsbeskrivningarna och ständiga förbättringar levande.

12 Staben 11 (35) Uveckling av kundstöd (Kontaktperson: Christian Hill) MA-Skånes kundstöd består huvudsakligen av övergripande ansvar för Webbutiken, Avtalswebben och inköps- och lagersystem samt olika former av administrativ service, Kunderna finns såväl inom som utom Region Skåne. Årets viktigaste händelser I början av oktober byttes befintliga IT-system för lager och inköp mot ett nytt gemensamt system för inköp, lager och distribution. Utbildning av medarbetare vid KundCenter och SkåneFörrådet skedde under september. Inledningsvis innebar övergången stora problem, innan system- och hanteringsfel hade rättats till. En del problem återstod vid årets slut, vilka kommer att lösas i början av Det nya systemet kommer att ge en bättre överblick och kontroll över hela inköps-, leverans- och faktureringsprocessen. Servern till Webbutiken byttes under januari. Samtidigt skedde en omläggning till en annan teknisk plattform. En väsentligt förbättrad sökfunktion utvecklades och togs i bruk i mitten av året. Den förändringen kombinerades med möjligheten att kunna sätta behörigheter på produkt, produktgrupp, kund, kundgrupp med flera för att kunna differentiera sortimentet. Layouten har ändrats enligt önskemål från kunderna. En ny och bättre handdatorlösning utvecklades under året och tas i bruk i början av Olika projekt pågick, för att undersöka förutsättningarna för integration mellan kunders IT-system och Webbutiken. En detaljerad kartläggning av funktionerna i Webbutiken gjordes för att få med dem i Region Skånes kommande Beställningsportal. Verksamhetsresultat Under förstudie och test av det nya systemet för inköp, lager och distribution deltog cirka 15 medarbetare aktivt i arbetsgrupper eller på annat sätt. Alla medarbetare vid SkåneFörrådet och KundCenter blev utbildade i systemet. Minst 97 procent av kunderna inom Region Skåne beställer sitt dagliga behov av förbrukningsartiklar för sjukvård, tandvård, kontor m fl från SkåneFörrådet via Webbutiken. Alla Skånetvätts kunder beställer sitt dagliga behov av tvättgods via butiken, förutom vid Ängelholms lasarett, där endast hälften beställer, och vid Hässleholms sjukhus, där beställning sker på annat sätt. Antalet leveranstyper i Webbutiken har minskats från fem till tre när det nya systemet för inköp, lager och distribution togs i drift, vilket underlättar för kunderna vid val av produkter. Utbudet har breddats genom att fler produktgrupper lagts in. Produkterna har bland annat blivit enklare att beställa och kunderna sparar tid. I Avtalswebben ökar antalet gällande avtal och för närvarande finns redovisat mer än avtal med över 850 leverantörer. Utredningen om att integrera Avtalswebben med Epi-server har fördröjts, men kommer att ske under Säkerhetsarbetet Avsikten var att under 2006 påbörja dokumentation av uppkomna skador och incidenter på ett systematiskt sätt för uppföljning och analys. Det har inte kunnat ske, då anskaffningen av ett ITsystem för avvikelsehantering har fördröjts. Ett system beräknas kunna vara i drift under Under året bildades en organisation för det systematiska brandskyddet:

13 Staben 12 (35) Brandskyddssamordnarna och brandskyddshandläggarna deltog i den av Region Skåne genomförda utbildningen. En brandskyddspolicy har utarbetats. Utrymningsövning skall årligen genomföras vid respektive arbetsplats inom MA-Skåne, men har inte skett på grund av olika omständigheter. Brandskyddskontroll enligt en till verksamheten anpassad checklista har genomförts enligt plan. Utvecklingen framöver Det nya IT-systemet för lager, distribution och inköp innebär möjligheter att ge våra kunder en ännu bättre service, t ex tidig information om leveransstatus på lagda beställningar hos SkåneFörrådet och andra leverantörer. Arbetsrutiner kommer att rationaliseras ytterligare och såväl medarbetare som arbetsledning kommer att få förbättrade möjligheter att göra analyser och att följa upp den löpande verksamheten. Förutsättningarna för fler samordnade leveranser ökar, vilket innebär miljövinster. En funktion kommer att läggas till i Webbutiken, vilken innebär att kunderna ska kunna ta ut följesedlar på leveranser från SkåneFörrådet. Avsikten är också att de via Webbutiken ska kunna få tillgång till underlag för att göra egen leveransstatistik. MA-Skånes del i utvecklingen av Beställningsportalen förväntas öka.

14 Staben 13 (35) Informations- och kommunikationsarbetet (Kontaktperson: Anita Stålbrand) Måluppfyllelse Informations- och kommunikationsarbetets uppgift är att sprida kunskap om och medvetandegöra MA-Skånes roll och resultat. Kanaler och budskap ska samverka och bilda verksamhetens profil. Signaler som sänds till kunder, leverantörer, medarbetare, regionledning och massmedia ska genomsyras av denna helhetssyn. Etik, kvalitet och miljöaspekter ska ingå som en naturlig del i såväl långsiktiga som kortsiktiga informationsaktiviteter. Informations- och kommunikationsarbetet ska syfta till att stärka bilden av MA-Skåne som en regiongemensam organisation med uppdrag att medverka till att verksamheternas samlade köpkraft utnyttjas så långt som möjligt. Det kan konstateras att många delar av intentionerna i upphandlingspolicyn är kända i Regionens verksamheter men att det fortfarande efter tre år finns ett behov av information som kan bidra till ökad avtalstrohet. I informationsarbetet ligger ett ansvar att skapa och utveckla kontakter med olika media. Under 2006 har MA-Skåne vid ett flertal tillfällen haft kontakter med media i avtalsfrågor men främst med anledning av det gemensamma Interregprojektet med inköpsorganisationerna i Hovedstadsregionen i Danmark. Projekt SI-Öresund Vid årsskiftet startade ett gemensamt EU-projekt mellan MA-Skåne och inköpsorganisationerna inom den nu bildade Hovedstadsregionen i Danmark. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för ett samarbete mellan offentliga inköpsorganisationer på ömse sidor om sundet. En gemensam webbplast har byggts upp där alla intressenter kan följa projektets utveckling. Informationsenheten har en central roll i projektet och ansvarar förutom för projektets webbplats även för marknadsföring och mediakontakter på den svenska sidan. Verksamhetsresultat Avtalsinformationen på webbplatsen har ytterligare vässats och kompletterats. Den samlade informationen i de webbaserade portalerna har uppdaterats och nya portaler har sammanställts för specifika avtal. Etableringen av MA-Skånes nya KundCenter har krävt informationsinsatser under hösten såväl internt som externt. Avtalswebben har fungerat väl och kommer att utvecklas under Avtalsredaktionen har inte nyttjats lika flitigt i en jämförelse med 2005, vilket kan ses som ett tecken på att Regionens avtal har blivit enklare att hitta. En analys av inkomna ärenden visar att svarstiden i Avtalsredaktionen är mellan två minuter till 5 tim med ett genomsnitt på 1 tim 21 min. Under 2006 har en ny webbplats byggts upp för att beskriva och rapportera arbetet i Interreg-projektet III A den samlade informationen i de webbaserade portalerna har uppdaterats och specifik information har ytterligare sammanställts sökfunktioner förenklats på webbplatsen. Avtal i korthet lagts upp som en enkel sökväg för medarbetarna vid KundCenter en katalog sammanställts över förbruknings- och sjukvårdsartiklar som ordinerats av läkare i kommunernas hemsjukvård. Produkterna levereras från SkåneFörrådet och presenteras i en produktkatalog på MA-Skånes webbplats. informationen i Reseportalen flyttats över i Epi-server

15 Staben 14 (35) en kort beskrivning på webbplatsen tagits fram om hur anbud lämnas som underlättar för leverantörer och frigör tid för distriktskanslier och inköpare Årets viktigaste händelser SI-Öresund Vid årsskiftet startades det gemensamma EU-projektet mellan MA-Skåne och inköpsorganisationerna inom den då kommande Hovedstadregionen i Danmark (etablerades januari 2007). Informationsenheten har under året koordinerat arbetet från den svenska sidan med bildande av temagrupper, planering av konferenser, workshops, publicering av gemensam webbplats m.m. Projektet har väckt uppmärksamhet i både dagspress, fackpress, radio. Samarbetet har varit oerhört spännande och utvecklande och under 2007 förväntas projektet omsättas i praktisk handling med konkreta upphandlingar inom tre områden. Nytt inköps- och lagersystem på SkåneFörrådet Höstens driftstart med nytt inköps- och lagersystem på SkåneFörrådet krävde stora insatser. Informationsenheten involverades under tre månader mer eller mindre i den dagliga driften med fortlöpande information till interna och externa kunder, avvikelsehantering och telefonservice. Utvecklingen framöver Kraven kommer ytterligare att öka för överskådlig avtalsinformation på webbplatsen. Avtalswebben kommer att utvecklas till ett än mer modernt och lättnavigerat verktyg för såväl inköpare som kunder och leverantörer. Under 2007 behöver tid skapas för inriktning av mer strategisk information som kan leda till att fler samordnade upphandlingar i Regionen kan genomföras. De så kallade KIM-grupperna (Kontaktpersoner för Implementering av upphandlingspolicyn) behöver finna nya arbetssätt för att fortsatt vara de strategiska forum som är så viktiga för Regionens upphandlingar. Vårt gemensamma inköpsprojekt med Hovedstadsregionen i Danmark tar ytterligare form och minst tre gemensamma upphandlingar genomförs under 2007.

16 Staben 15 (35) Kvalitetsarbete (Kontaktperson: Anita Stålbrand) Under våren 2006 togs beslut om att kvalitetssäkra MA-Skånes arbetsprocesser och påbörja ett certifieringsarbete. Verksamheten ska förberedas för en kvalitetssäkring mot SS-EN-ISO 9001:2000. Målsättningen med en certifiering är att befästa MA-Skånes nya organisation och skapa enkla och effektiva processer. Genom certifieringsarbetet kommer MA-Skånes roll och arbetssätt att synliggöras för både medarbetare och uppdragsgivare. Årets viktigaste händelser En projektledare har tillsats på 50 procent tjänst för att leda certifieringsarbetet, som påbörjades i september Certifieringsarbetet blev till viss del försenat under hösten på grund av de inkörningsproblem som uppstod vid införandet av nytt inköps- och lagerhanteringssystemet på SkåneFörrådet. Fler resurser än planerat fick avdelas för att lösa uppkomna problem. Verksamhetsresultat En kartläggning av upphandlingsprocessen genomfördes Riktlinjer och rutiner relaterade till upphandlingsprocessen har setts över och korrigerats för att optimera processen. Rutiner som var oklara har setts över och nya dokumenterade rutiner har tagits fram. Ansvarsfördelningen mellan MA-Skåne och uppdragsgivaren och mellan inköpare och materialkonsulenter har tydliggjorts Kompetensförsörjningen har kartlagts och dokumentering av tillhörande riktlinjer och rutiner har påbörjats Arbetet med ekonomiprocessen har påbörjats Förvaltningsövergripande rutiner relaterat till ledningsprocessen har setts över Utvecklingen framöver Enligt projektplanen skulle arbetet med upphandlingsprocessen ha varit klar vid årsskiftet 2006/2007, men en del arbete återstår som ska slutföras under våren. Om tilltänkta resurser finns tillgängliga och inget oförutsett inträffar under våren kommer arbetet att följa projektplanen.

17 Staben 16 (35) Upphandling och inköp i Regionen (Kontaktperson: Kristian Silverberg) Måluppfyllelse Verksamhetsområde Upphandling (benämns i det följande Upphandling) har till uppgift att på ett optimalt sätt genomföra upphandlingar och teckna avtal för varor och tjänster, dels för enskild förvaltning men framförallt gemensamt och samordnat för hela Region Skåne. För att säkerställa kvaliteten och vara så effektiva som möjligt har verksamhetsområdet sedan halvårsskiftet 2006 delats in i sju team: Team Centrum upphandlar varor, tjänster och medicinteknisk utrustning Team Sjukvård/Tandvård/Teknik upphandlar huvudsakligen förbrukningsartiklar med tyngdpunkt på medicintekniska förbrukningsartiklar och för tandvården Team Teknik upphandlar såväl större som mindre medicintekniska utrustningar Team Tjänster upphandlar sjukvårdstjänster, övriga tjänster och entreprenader Team IT/Telefon upphandlar IT-system, hårdvara och telefoni Team Läkemedel upphandlar läkemedel och sjukhusapotek Team Materialkonsulenter arbetar tillsammans med inköpare vid upphandlingar av medicintekniska förbrukningsartiklar som produktspecialist Upphandling ska: Sluta avtal avseende varor och tjänster för Regionens olika verksamheter Samordna upphandlingar och avtal inom Region Skåne Fortlöpande köpa in varor och tjänster för Regionens verksamheters olika behov MA-Skånes övergripande strategiska mål har brutits ner i verksamhetsmål, framgångsfaktorer, mättal och handlingsplan för de fem målområdena; Kunder Nöjda och välinformerade kunder Medarbetare Efterfrågade, kunniga och stolta medarbetare Arbetsprocesser Affärsmässighet (den totalt bästa lösningen för Region Skåne och helheten) Kvalitet och miljö. Utveckling Nätverksbyggande, kvalitetssäkra upphandlingsprocessen samt fokus på affärsmässigheten Ekonomi Optimala upphandlingar och upphandlingsområden Kunder Under året har Upphandling fortsatt att förbättra och förenkla informationen på webbplatsen och två nya portaler har skapats. Upphandling genomför regelbundet informationsmöten och utbildningar för uppdragsgivare i olika grupperingar. Detta görs i syfte att informera om de förändringar och utvecklingsaktiviteter som sker inom verksamheten. En kontinuerlig dialog förs hur Upphandling uppfattas, hur samarbetet sker och behov av utveckling. För att öka avtalstroheten och förankra resultatet av genomförda upphandlingar genomförs minimässor regelbundet efter avslutat upphandling. Vid dessa mässor får verksamhetsföreträdare information och utbildning om de nya produkterna som valts sedan föregående upphandling. För att öka tillgängligheten och ge snabba svar på avtalsfrågor har MA-Skåne sedan tidigare skapat en webbaserad Avtalsredaktion. Svarstiden mäts för att få ett mått på tillgänglighet och under 2006 uppgick svarstiden i snitt till 1 timme och 21 minuter.

18 Staben 17 (35) Medarbetare Det är av avgörande betydelse för verksamhetsområdet att medarbetarna både är och uppfattas som kompetenta. Under 2006 har en ökning av den samlade kompetensutbildningen ökat jämfört med fjolåret (102 till 174 dagar), främst i satsningen på juridikutbildningar. Årets goda resultat vid överprövningar kan ses ett resultat av detta. Lagen om Offentlig upphandling omarbetas för närvarande i enlighet med antagna EU-direktiv. Förändringarna kommer bland annat att innebära att utvärderingskriterierna ska viktas och antagna anbudsgivare ska rangordnas. När reglerna väl träder i kraft kan det innebära att varje upphandling tar längre tid. Som föreberedelse för kommande lagändringar har utbildning genomförts för samtliga handläggare tillsammans med kollegor i Landstinget Halland, Landstinget Kronoberg och Blekinge Läns landsting. Utbildningar har också anordnats med juridiska avdelningen och under 2007 kommer satsningar att fortsätta. Arbetsprocesser Arbetssätt och Utveckling Under 2006 fattade MA-Skåne beslut om att påbörja arbetet med att införa ett kvalitetsledningssystem och förbereda för en certifiering enligt ISO En kartläggning av arbetsprocesserna är genomförd och arbetet fortsätter under 2007 med bland annat kvalitetssäkring av upphandlingsmallar. Upphandling har under de senaste åren medvetet arbetat för att upphandlingsfrågorna ska komma in så tidigt som möjligt i anskaffningsprocessen så att förutsättningar skapas för att uppnå bästa möjliga slutresultat. För att lyckas krävs: Definition av tydliga mål Skapande av projekt Tillsättning av resurser Realistiska tidplaner Att mål inte låses till viss slutledning Ett mandat Årets viktigaste händelser Omorgansation av verksamhetsområdet har genomförts. Sju team har skapats, huvudsakligen efter ämnesområden. Genom denna förändring har ledningskapaciteten stärkts avsevärt. Uppstart av certifieringsarbete enligt ISO 9001 Arbetet med målkort, som under 2007 kommer att bytas ner ytterligare på teamnivå Verksamhetsresultat Upphandlingsvolymer Den årliga upphandlingsvolymen och antalet upphandlingar är förhållandevis konstant över tiden även om det enstaka år sker avvikelser. Emellertid finns det en tydlig trend att upphandlingsvolymerna successivt ökar till följd av nya upphandlingsområden.

19 Staben 18 (35) Upphandlingsvolym 2004; Mkr Upphandlingsvolym 2005; Mkr Upphandlingsvolym 2006; Mkr

20 Staben 19 (35) Kostnadseffektiva upphandlingar och inköp Under upphandlingar genomförts, vilket kan jämföras med 2005 då 182 upphandlingar genomfördes och 2004 då 171 genomfördes. Det sammanlagda värdet har nästan halverats mot föregående år. Förändringen beror på att det under 2005 genomfördes några ovanligt stora upphandlingar (Närsjukvården Österlen Mkr, Läkemedel Mkr, Telefoni 615 Mkr, Närsjukvård MSS 400 Mkr m.m.). De tolv största upphandlingarna svarade under 2005 för 80 procent av den totala avtalssumman. Kostnadsreduceringar Nedan redovisas några av de under 2006 genomförda upphandlingarna där kostnadsreduceringar konstaterats. Upphandlingsområde Avtalssumma/år, Mkr Kostn.reducering/år, Mkr Läkemedelsbonus 450,0 80,5 18 Röntgenkontrast 37,0 25,0 68 Vätsketerapi 45,2 15,0 33 Onkologi Paklitaxel 15,5 12,3 79 Kontorsartiklar 12,2 4,5 37 Blodgruppsutrustning 4,2 2,4 58 Dialys 7,8 1,6 26 Steriliserings.mtrl 6,0 1,2 20 Undersökn angiografi 6,4 0,9 14 Massör 0,6 0,5 7,0 Bevakning 0,6 0,2 30 Op Dränage 4,3 0,1 2 Procent.reducering/År, Mkr Den totala kostnadsreduceringen uppgår under året till 144,2 miljoner kronor. Detta är en förbättring med cirka 25 miljoner kronor mot föregående år. Förutom direkta kostnader resulterar en upphandling i förbättrad standardisering, en ökad effektivitet, minskade hanteringskostnader, minskat antal fakturor och en ökad kvalitet. Det finns många olika förklaringar till att kostnadsreduceringarna uppstått. En samordnad upphandling av vanligt förbrukningsmaterial leder ofta till en kostnadsreducering om man samtidigt styr upphandlat sortiment och avtalstrohet. Kostnadsreduceringar uppstår som en följd av att den konkurrens som finns på marknaden tillvaratas. När en leverantör vill komma in på en ny marknad sker ofta en prisdumpning initialt. I vissa fall stannar kostnaden kvar på en lägre nivå även framöver. I de fall en kostnadsreducering inte kunnat påvisas efter genomförd upphandlingen, finns det ett stort värde i att upphandlingen pressar tillbaka en trolig kostnadsökning. Värde är dock svårt att uppskatta. Volymer Upphandlingsvolymer redovisas i bilaga Nyckeltal VO Upphandling. Överprövningar Under 2005 har femton överprövningar slutförts. Motsvarande siffra för 2006 uppgår till tolv överprövningar. I samtliga fall vann Regionen.

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Förstudie upphandlingsprocessen

Förstudie upphandlingsprocessen Revisionsrapport Förstudie upphandlingsprocessen Fredrik Andrén Juni 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Bemanningstjänster till Saab-koncernen.

Bemanningstjänster till Saab-koncernen. 1 (6) Er referens Your reference Request For Quotation (RFQ): Bemanningstjänster till Saab-koncernen. Inledning Ni är härmed utvalda att delta i upphandling av Bemanningstjänster för Saab koncernen, nedan

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 03341 66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd Bakgrund Föredrogs bilagd skrivelse 2003-04-22 från landstingsdirektören med förslag om ändring av organisationen för

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer