Brukarundersökning Socialpsykiatrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin"

Transkript

1 Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin

2 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti 2010 genomfördes en enkätundersökning hos de personer som har sysselsättning på Aktivitetshuset eller har stöd i sitt boende genom Stödteamet. Stödet ges från Socialförvaltningens enhet för socialpsykiatri. Personerna har beslut med stöd utifrån lagstiftningarna SoL eller LSS. Under augusti har en enkätundersökning genomförts. Sammanlagt 45 personer fick erbjudande om att fylla i en enkät, vilket 31 personer gjorde. Det ger en svarsfrekvens på 68 % Genom enkätundersökningen är målsättningen att kartlägga personernas trivsel med faktorer som har antagits ha betydelse för ett gott liv, såsom boende, arbete, fritid, hälsa och social samvaro. Genom undersökningen har syftet varit att identifiera områden som är i behov av utveckling och förbättring. Grundtanken är att ett kontinuerlig uppföljnings- och förbättringsarbete ger en verksamhet i positiv utveckling. Som en sammanfattning visar resultatet på övervägande positiva svar. Målgruppen bedömer sin livssituation som god. Områden som får särskilt goda omdömen är boendet och sysselsättningen. Områden som visar på förbättringspotential är fritidsaktiviteter, sociala kontaktnät, delaktighet, stöd för att bättre planera sin ekonomi samt när det gäller hälsa tycks tobaksanvändandet vara oroande högt Jan Borgehed Jörgen Nilsson Utredningssekreterare Handikappomsorgschef

3 Bakgrund Socialnämnden beslutar årligen om en socialplan, som är ett styrdokument för socialförvaltningens verksamhet. I socialplanen fastställs ett antal resultatmål som verksamheterna har att arbeta emot. Genom olika aktiviteter ska verksamheten nå de mål som är uppsatta. I brukarperspektivet har särskilt god omsorg och ett självständigt liv mätts inom handikappomsorgens verksamheter under de senaste åren. I år har dock enkäten utformats på ett lite nytt sätt. Vi har i år inriktat oss på frågor som visar hur den enskilde brukaren uppfattar sin hälsa, bostad, arbetsplatsen, fritid och ekonomi. Svaren speglar således inte hur bra de uppfattar kommunens service utan svaren speglar mer den enskildes uppfattning om sin livssituation. Enkäten har riktats till personer som har biståndsbeslut enligt SoL och/eller LSS inom socialpsykiatrins verksamhetsområde sysselsättning och boendestöd. Aktivitetshuset - sysselsättning I Aktivitetshuset bedrivs daglig verksamhet. Verksamheten är indelad i två avdelningar, Träffpunkten som är inriktad på social samvaro och sysselsättning och Arbetsstyrkan där arbetstagarna är ute på praktikplatser i företag eller föreningar samt sysselsättning i Aktivitetshuset. Stödboendet - boendestöd Boendetstödet riktar sig till personer med psykiska funktionshinder i eget boende. Idag ger kommunen stöd till ett 40-tal personer i kommunen. Personalen utgår ifrån en gemensamhetslägenhet i Tingsryd, som även används för samkväm under fredagar och lördagar. Stödteamet erbjuder bl.a.: stödjande samtal i hemmet, stödjande samtal via telefon, stöd med vardagssysslor i hemmet, social träning och samvaro, utflykter och fritidsaktiviteter. Syfte Att genom enkäten få en bild hur de brukare som får insatser inom socialpsykiatrin upplever sin livssituation, gällande faktorer som t ex boende, arbete, fritid och hälsa. Metod Enkäten utformades som ett antal påståenden, där ett antal svarsalternativ gavs. Några av frågorna utformades med fasta graderingssvar. Dessutom fanns några öppna frågor när det gällde fritidssysselsättningar. Det fanns även möjlighet till egna kommentarer. Under augusti erbjöds 45 personer inom socialpsykiatrins att fylla i enkäten. Resultat med kommentarer Svarsfrekvens: Undersökningsperioden sträckte sig under tiden Antal inkomna enkätsvar blev 31 av 45 utdelade enkäter gör en svarsfrekvens på 68 %. Bakgrundsvariabler: Kön Är du man eller kvinna Kön Man Kvinna

4 Ålder Din ålder? Ålder Under 40 år år eller över Summa % Civilstånd Vilket civilstånd har du? Civilstånd Gift/sambo Ensamståen de Bostad Jag trivs i den bostad jag har Trivsel Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % En stor majoritet av de svarande trivdes bra eller mycket bra med sin bostad. Det var dock tre personer som uppgav att de inte trivdes alls med den bostad de hade. Bostadssituationen kan följas upp i genomförandeplanen och på så sätt fånga upp de som är missnöjda. Jag har inrett bostaden som jag vill ha det Inredning Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % De svarande upplever att de har haft inflytande på det sätt bostaden är inredd. 4

5 Om jag får möjlighet ska jag flytta till en ny bostad Flytta Antal Procnt Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % De flesta tycks trivas i sin bostad och har inga planer/önskan att flytta. Åtta personer har sådana önskningar/planer. Som en sammanfattning på boendefrågorna tycks de flesta uppleva sitt boende som bra. Arbetet Jag känner mig engagerad i det dagliga arbetet Engagerad Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % Kommentar 86 % av deltagarna uppger att de känner sig engagerade i arbetet. Det är nästan lika högt som i mätningarna i socialförvaltningens medarbetarenkät (95 %). Jag tycker det är roligt att gå till arbetet roligt Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % Svaren ger, liksom i föregående fråga ett högt och positivt resultat, 83 % tycker att det är roligt att gå till jobbet. Vid socialförvaltningens medarbetarenkät uppgav 95 % att de tyckte det var roligt att gå till jobbet. 5

6 Mitt arbete är viktigt och meningsfullt meningsfull Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % 79 % anser att deras arbete är viktigt och meningsfullt. Samma fråga i socialförvaltningens medarbetarenkät gav 95 %. Det är god stämning på min arbetsplats Stämning Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % 83 % anser att det råder god stämning på arbetsplatsen. Det kan jämföras med socialförvaltningens medarbetarenkät som gav siffran 85 % nöjda. Även om mätningarna för både socialpsykiatrin och för socialförvaltningens personal ger goda resultat kan vi se att enkäten för socialpsykiatrin ger något lägre värden. Jag känner mig delaktig och kan påverka hur jag vill ha det på min arbetsplats Delaktighet Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % 68 % anser att de är delaktiga och har möjlighet att påverka arbetsplatsen. 9 av 28 svarande har inte den uppfattningen. Resultatet ligger i linje med tidigare mätningar inom socialpsykiatrin. Just delaktigheten framstår som ett förbättringsområde. 6

7 Jag känner mig sällan eller aldrig stressad på jobbet Stress Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % 72 % känner sig inte stressade på arbetet. I mätningarna hos socialförvaltningens personal uppgav 50 % att de inte kände sig stressade. Socialpsykiatrins arbetsplatser tycks ha ett lugnare tempo, vilket stämmer bra med verksamheternas mål. Fritid Fritidsaktiviteter jag utövar 7 personer/31 angav inga aktiviteter Jag deltar i följande fritidsaktiviteter Trädgårdsarbete Stickar och broderar Samkväm på Stödis 5 st Tittar på hockey i Tingsryd 3 Tittar mycket på sport på TV Tittar mycket på TV 3 Bowling Promenader 5 Går och ser på fotboll Syförening Simmar 2 Djur och natur 3 Aktiviteter med mitt barn Spelar spel Är med på PRO:s aktiviteter Löser korsord Styrketräna Spelar instrument på Kulturverksataden Gymnastik Joggar Spelar fotboll Fiskar 2 Lagar mat 2 Modelljärnväg Cyklar Resor Sköta om hemmet Kommentarer: Frågan om utövande fritidsaktiviteter krävde aktivt skrivande. Listan ovan ger underlag och tips för fritidsplanering i framtiden. 7

8 Fritidsaktiviteter jag skulle vilja utöva 10 personer/31 angav inga önskade aktiviteter Jag skulle vilja delta i följande fritidsaktiviteter Någon förening, ev. RSMH 2 Inomhusfotboll Mjukhockey Boule Sång Styrketräna Gå på dans 2 Simning 4 Åka MC Ute och promenera 3 Ute och cykla Baka/matlagning 5 Köra gocart Badminton Jag skulle vilja göra saker, men kan inte Göra utflykter Fiska Vara biografmaskinist igen Trädgårdsarbete Gymnastik Gå på hockey Gå på fotboll Några av de önskade aktiviteterna har önskats av flera personer och ger möjlighet till att erbjuda gruppaktiviteter framöver. Om det är något som hindrar dig från att delta i fritidsaktiviteter, kryssa för en eller flera av nedanstående alternativ: Hinder Jag har inte tillräckligt med pengar Jag har ingen att gå med Jag har inte sett någon information om vad som händer jag kan inte ta mig till aktiviteterna Summa % 22 personer svarade på frågan och vi kan se att alla fyra exempel på hinder verkligen utgör hinder. Det största hindret som upplevs är att man inte har någon att utföra fritidsaktiviteter med. De faktorer som kommunens socialpsykiatri lättast kan påverka är just att skapa förutsättningar för att man gör saker tillsammans samt att se till att information om olika former av aktiviteter görs kända i målgruppen. 8

9 Jag har fritidsaktiviteter i den utsträckning jag önskar på vardagskvällarna Vardagsfritid Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % 47 % önskar sig en mer aktiv fritid. Det gör fritiden till ett område där kommunens socialpsykiatri kan stötta och hjälpa till för att fler ska uppleva en rik fritid. Jag har fritidsaktiviteter i den utsträckning jag önskar på helgerna Helgaktiviteter Stämmer inte alls Stämmer i någon mån Stämmer till stor del Stämmer helt och hållet Summa % Önskningar om fler aktiviteter under helgerna är lika många, 47 %, som under vardagarna. Även under helgerna finns ett behov av förbättringar. Hälsa Hur upplever du din allmänna fysiska hälsa för närvarande? Fysiska Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra % av de svarande uppger att de upplever sin fysiska hälsa som bra eller mycket bra. Två personer upplever sig ha en dålig fysisk hälsa. 9

10 Hur upplever du din allmänna psykiska hälsa för närvarande? Psyksikt Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra Summa % 87 % uppger att de upplever sin psykiska hälsa som bra eller mycket bra. Fyra personer upplever den som dålig. Att så många upplever sin fysiska och psykiska hälsa som god måste bedömas positivt. Innebär det att det är ett gott betyg för de insatser som socialpsykiatrin erbjuder!? Kan vi anta att bra utbyggda sysselsättningsmöjligheter och ett tryggt boendestöd ger positiva effekter? Händer det att du känner dig ensam? Ensamhet Ganska ofta (varje dag) Ibland (någon gång varje vecka) Nästan aldrig (någon gång i månaden) % uppger att de känner sig ensamma någon gång varje vecka eller oftare. Av de 10 som uppger att de nästan aldrig känner sig ensamma kan man anta att de sju som är gifta/sambo ingår. Skulle du vilja ha fler vänner? Kompisar Ja Nej % upplever att de känner sig ensamma minst en gång i veckan och lika många skulle vilja ha fler vänner. Social gemenskap tycks vara ett område som bör utvecklas. Röker eller snusar du? tobak Ja Nej Kommentar Antalet rökare/snusare är stor i gruppen. Något som påverkar både hälsa och ekonomi. Ett förbättringsområde när det gäller hälsa. 10

11 Ekonomi Kan du sköta din ekonomi själv?(t ex bankärenden, räkningar) skötsel Utan hjälp Med viss hjälp Sköter inte min ekonomi själv Nio av trettien svarande uppger att de sköter sin ekonomi själva. Finns det möjlighet att starta kurser i vardagsekonomi för övriga? Hur väl räcker dina pengar varje månad? Pengarna räcker sällan Pengarna räcker precis till mina utgifter Pengarna räcker så jag kan spara Knappt hälften uppger att ekonomin inte utgör ett problem. För övriga, lever de på marginalen och t ex inte kan utöva de fritidsaktiviteter de önskar? Har du tillräckligt med pengar för att betala medicin, glasögon läkarbesök, tandläkarbesök mm? Läkemedel mm Ja, alltid För det mesta Ibland inte Aldrig Övrigt Rent allmänt, anser du livet är: Livet Positivt och spännande Enahanda och inrutat Tråkigt De flesta ser ljust på livet. 11

12 Sammanfattande frågor Hur nöjd är du med ditt arbete? Jobbet Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd Summa % Stor nöjdhet, 86 % nöjda eller mycket nöjda. Hur nöjd är du med din bostad Boendet Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd Summa % Stor nöjdhet, 90 % nöjda eller mycket nöjda Hur nöjd är du med din fritid? Fritiden Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd Även om det tidigare i enkäten framkommet att just fritidssituationen är ett förbättringsområde uppger dock 74 % sig vara nöjda eller mycket nöjda med sin fritid. Hur nöjd är du med dina kontakter med släkt och vänner? Släkten Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd % uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sina kontakter med släkt och vänner. 12

13 Hur nöjd är du med antalet vänner du har? Antal vänner Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd Kommentarer 71 % uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med antalet vänner Hur nöjd är du med dina möjligheter att påverka din livssituation? Livssituation Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd Summa % Kommnetar: 77 % uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sin möjlighet att påverka sin livssituation. Gradera din livssituation idag i en skala 1-10, där 1 representerar sämsta liv och 10 bästa liv Gradera liv Många bedömer sin livssituation på ett positivt sätt I graderingen om sämsta liv till bästa liv på en skala 1-10 graderar 78 % sin livssituation i skalområdet De sammanfattande frågorna ger en ljusare bild än när specifika frågor ställts i början av enkäten. 13

14 Övrigt Som avslutning på enkäten fanns möjligheten att skriva något övrigt som man ville tillägga. Följande kommentarer gjordes: - Jag önskar att komma ut och resa lite mer, framför allt på sommaren. - Önskar bättre aktivering på Träffpunkten - I allmänhet bör Handikappomsorgen arbeta för bättre bemötande, bättre tillgänglighet, bättre information till brukarna. Dra inte ner resurserna utan tillsätt mera, så exempelvis att man kan få hjälp vid läkarbesök, tandläkarbesök och aktiviteter som att handla i Växjö. - Det var meningsfulla frågor som ni ställde i den här enkäten. Analys och diskussion Frågorna i årets enkätundersökning skilde sig en del från tidigare undersökningar. Tidigare har syftet ofta vara att fråga brukarna hur väl kommunens servis och insatser fungerar. I år har frågorna tydligare varit inriktade på att fråga brukarna hur de upplever sin livssituation. Resultatet av enkäter visar en brukargrupp som själva uppger att de till stora delar är nöjda med sin livssituation. Även om de flesta ger en egenbild som är positiv finns det ett par enkäter som genomgående visar på en negativ livssituation. Det är viktigt att uppmärksamma dessa personer. Frågor rörande arbetssituationen kan vi direkt jämföra med de medarbetarenkäter som genomförts inom socialförvaltningen. Skillnaderna är små när vi jämför svaren. Skulle jämförelser göras inom andra områden såsom boende, upplevd hälsa och fritid skulle troligen inga större skillnader visas. Det finns dock några områden som vi kan se som utvecklingsområden. Frågeställningar där svaren pekar på förbättringsmöjligheter. Dessa områden är: Fritidssysselsättning stöd för att ta bort hinder för deltagande Hälsa - när det gäller nikotinanvändning Delaktighet ökad delaktighet när det gäller utformning av boendestöd och arbetssituationen Ekonomi stöd till ökad självständighet Social tillhörighet att ha vänner Uppföljning av enkätresultatet Att mäta brukares uppfattning om sin livssituation och mätningar om socialpsykiatrins service är viktigt. För att göra mätningarna meningsfulla krävs dock en fortsättning. Som en fortsättning föreslår vi: 1. Redovisning av resultatet för brukargruppen 2. Redovisning av resultatet för personal inom socialpsykiatrin 3. Redovisning av resultatet för socialnämnden 4. Använda resultatet när personalen planerar verksamheten för år Använda resultatet när genomförandeplaner för brukarna upprättas inom stödboendet och inom den dagliga verksamheten. 6. Följa upp resultatet genom bl.a. samtalsgrupper hösten

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar

Jönköping kommun. Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Att följa upp verksamheternas ändamåls- enlighet med stöd av brukarundersökningar Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...3

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1

Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och dess Stödresurser i Blekinge BUFUS i Blekinge, delstudie 1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning av Funktionshinder och Funktionsnedsättningar och

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer