Resursfördelning Regionstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resursfördelning Regionstyrelsen"

Transkript

1 1(2 Datum Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Diarienummer Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2016

2 2(27 ) Innehållsförteckning 1 Inledning Styrning och ledning Styrkedjan Beslut om resursfördelning och uppdrag Uppdrag- förankring och beslut Tidplan Uppföljning 6 2. Gemensamma mål Ekonomiska mål, överordnade Miljömål Region Halland som arbetsgivare 7 3. Beskrivning av specifika mål Regional utveckling Hälso- och sjukvård Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården 9 4. Uppdrag och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling Resurser för regionstyrelsens egen verksamet inklusive regional utveckling Mål till driftnämnd kultur och skola 12 Kultur 12 Skola Resurser för Kultur och skola RS övriga verksamhet Mål till driftnämnd Regionservice Resurser för Driftnämnd Regionservice Mål till lokala nämnder Resurser för lokala nämnderna Styrning och resursfördelning för de gemensamma nämnderna Resurser för gemensamma nämnder Regionstyrelsens Uppdrag till nämnderna Regionövergripande åtgärdsarbete Uppdrag till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård 18

3 3(27 ) Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet Tandvårdstaxa Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård 18 Övrig Hälso- och sjukvård Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus Resurser för Driftnämnd Närsjukvård 23 Regionstyrelsens uppdrag till DN Närsjukvård Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 24 * Se även Resurser för Driftnämnd Psykiatri 25

4 4(27 ) 1 Inledning Region Halland står inför en stor utmaning. Att få en ekonomi i balans är överordnat alla andra mål. Samtidigt med detta ska välfärdsuppdraget till Hallands invånare fullföljas. Detta ställer krav på en balanserad styrning som utgår från de ekonomiska förutsättningarna oavsett vilken verksamhet som bedrivs. Uppdraget till driftnämnder och lokala nämnder för 2016 utgår från Mål & Budget 2016, beslutad i Regionfullmäktige (RF). Mål & Budget 2016 fokuserar på en ekonomi i balans med ett fåtal mål som har ett tydligt fokus. Uppdraget till nämnderna har samma förväntan- att tydligt målsätta och styra på det som har störst betydelse inom respektive verksamhet för att nå beslutade mål med en budget i balans. 1.1 Styrning och ledning Region Halland har att förhålla sig l de grundläggande förutsättningar som omnämns i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för en hållbar tillväxt som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) som har det samlade ansvaret för att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. I enlighet med regionfullmäktiges budgetbeslut för 2016 är en del av budgetmedlen anvisade till regionala utvecklingsmedel samt driftsmedel för nämndernas verksamhet. Regionstyrelsen har också uppdraget att fatta beslut om resursfördelningen mellan nämnderna utifrån regionfullmäktiges övergripande beslut. För 2015 skedde detta under hösten. För att på ett tydligare sätt samordna budgetprocessen föreslås inför 2016 att motsvarande resursfördelning beslutas vid regionstyrelsens möte i maj och i anslutning till behandlingen av budgetberedningens förslag till regionfullmäktige. Förutsättningen är att Mål och budget antas. Eventuella förändringar inom mål- och budget efter fullmäktiges beslut i juni och som påverkar resursfördelningen kan behandlas vid regionstyrelsens efterkommande möte som en kompletterande resursfördelning. Regionstyrelsens tre utskott (arbetsutskottet, tillväxtutskottet samt hälso- och sjukvårdsutskottet) har på delegation möjlighet att fatta beslut och göra justeringar av exempelvis budget.

5 5(27 ) 1.2 Styrkedjan Uppdrag och resurser till driftnämnderna och lokala nämnderna är en del av en samlad styrkedja för verksamhets- och budgetplanering. Till hel- och delägda bolag finns ett generellt ägaruppdrag som kan kompletteras med ett årligt kompletterande ägaruppdrag. De i fullmäktige beslutade överenskommelserna mellan Hallands sex kommuner och regionen om de gemensamma nämnderna styr ersättningen. Regionkontoret redovisar med sin verksamhetsplan hur man avser genomföra det uppdrag regionstyrelsen givit regionkontoret. För stiftelser som förvaltas av Region Halland sker styrning genom de donationsvillkor som är uppsatta för respektive stiftelse. 1.3 Beslut om resursfördelning och uppdrag Regionstyrelsen beslutar enligt reglementet om resursfördelning och uppdrag till nämnderna inom Region Halland. Regionfullmäktiges beslut om mål och budget innebär en total ram om tkr för regionens verksamhet inklusive åtgärdsarbetet som har en budgeterad effekt på tkr. Regionstyrelsens delegationsordning ger utskotten rätt att under pågående verksamhetsår utöka och förändra nämndernas uppdrag och anvisa medel för det utökade uppdraget. I grunden finns det uppdrag som regionstyrelsen fattar beslut om. Uppdragen är styrande för nämndernas resursfördelning och ska återrapporteras genom nämndens åtagande under september Resursfördelningen för regionstyrelsen inklusive regiongemensamma kostnader och kostnader för lokala nämnderna är tkr, vilket innefattar regiongemensam åtgärdsplan om tkr Resursfördelning för hälso- och sjukvården är tkr, vilket innefattar regiongemensam åtgärdsplan om tkr. Förändring av resursfördelning av teknisk karaktär kan beslutas av ekonomidirektör om det inte innebär en kostnadsökning på totalen för Region Halland

6 6(27 ) 1.4 Uppdrag- förankring och beslut. Driftnämnderna har såväl gemensamma mål som nämndspecifika mål. Dessa mål samt tilldelad ekonomisk ersättning för nämndernas uppdrag beskrivs i uppdraget. 1.5 Tidplan Detta övergripande driftnämndbeslut om nämndens åtagande, det vill säga svar på uppdraget, ska vara regionkontoret tillhanda senast den 20 september och en återrapportering sker till regionstyrelsen den 28 oktober Nämndens åtagande ska skrivas i enlighet med mallen nämndens åtagande. 1.6 Uppföljning Regionstyrelsen har ansvar att följa upp arbetet som ska ske såväl i rapportform som i dialogform. Uppföljning av RFs beslutade mål och uppdrag sker med månadsrapporter som ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt relevanta kvalitetsindikatorer som ska mätas månatligen. Djupare uppföljning inklusive mål sker med uppföljningsrapport och årsrapport enligt den plan för uppföljning som RS beslutar för Det regionövergripande åtgärdsarbetet har identifierat målstyrning som tillsammans med kunskapsstyrning och produktions- och kapacitetsstyrning ligger till grund för en förbättrad styrning. I takt med fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2, vilket omfattar de sjukvårdande nämnderna, kommer målen att brytas ner och specificeras ytterligare i mätbara indikatorer vilket gör det möjligt att följa målen från fullmäktigenivå ner till verksamhetsnivå. Detta är ett utvecklingsarbete som Regionstyrelsen fortlöpande kommer att ta del av. Under hösten 2015 kommer Regionstyrelsen att besluta om sin egen uppföljningsplan och utifrån detta beslut tas Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2016 fram. Uppföljning i dialogform sker i möten mellan driftnämnder och berörda utskott i RS genom gemensamma eller bilaterala planeringsförutsättningar.

7 7(27 ) 2. Gemensamma mål 2.1 Ekonomiska mål, överordnade Med utgångspunkt från det ekonomiska läget i Halland är de ekonomiska målen för att nå en ekonomi i balans överordnade de övriga målen. Balans i ekonomin är en förutsättning för att fullfölja välfärdsuppdraget. Det är av största vikt att nämnderna håller sina tilldelade budgetar samt medverkar i genomförandet av fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet. Inom varje given budgetram måste verksamheten präglas av ett effektiv resursutnyttjande. Att öka verkningsgraden betyder att få ut mer effekt av varje insatt skattekrona. Produktiviteten beskriver då hur mycket man utför med insatta resurser och effektiviten är ett mått på resultat eller måluppfyllelsen. Mål Budgetramen ska hållas Öka verkningsgraden 2.2 Miljömål Region Halland ska bidra till att de regionala miljömålen uppfylls, dels genom insatser i den egna verksamheten och dels inom områden där vi har ett regionalt utvecklingsansvar. Mål Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, långsiktig och föredömlig. Ett nytt miljöprogram är under framtagande och utifrån det kommer indikatorer tas fram. 2.3 Region Halland som arbetsgivare Målet gäller samtliga driftnämnder i rollen som arbetsgivare. För att uppnå detta mål krävs ett regiongemensamt arbete som ligger i linje med åtgärdsarbetet samt vad som regleras i regionstyrelsens och driftnämndernas reglementen, dvs. att regionstyrelsen ansvarar för den övergripande arbetsgivarpolitiken och att driftnämnderna svarar för arbetsgivaransvaret enligt givna riktlinjer.

8 8(27 ) Driftnämnderna ska aktivt bidra genom att avsätta resurser för det regiongemensamma arbete samt för att säkerställa analys och uppföljning på varje organisatorisk nivå. Viktiga effekter av arbetet mot EN tydlig och attraktiv arbetsgivare är de ekonomiska besparingar som den samordningen medför men också att arbetsvillkor och lönesättning är homogena utifrån profession och förvaltning. Mål Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare Arbetet mot EN tydlig arbetsgivare har sin utgångspunkt utifrån följande områden, vilka kommer användas vid framtagande av indikatorer; Arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö Kompetensförsörjning Chefsutveckling 3. Beskrivning av specifika mål 3.1 Regional utveckling Regional utveckling är av vikt för utveckling av hela samhället. Det finns tydliga samband mellan befolkningens hälsa och ekonomisk tillväxt. Det regionala utvecklingsarbetet antar ett Hallandsperspektiv och förutsätter och involverar många aktörer som gemensamt ska arbeta mot uppsatta mål. Målområde med konkreta mål Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år Hög attraktivitet - Stark konkurrenskraft - Fler i arbete

9 9(27 ) 3.2 Hälso- och sjukvård Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Livsstilsrelaterad ohälsa ökar i befolkningen och står för en påtaglig andel av det ökande framtida vårdbehovet. För att kunna möta detta med tillgängliga resurser, bibehållen tillgänglighet och hög kvalitet krävs ett fokus på att bibehålla hälsan i befolkningen. Genom förebyggande insatser och tidig upptäckt av riskfaktorer eller sjukdom kan vi minska risk att insjukna eller mildra förlopp av sjukdom. Mål: Hälsan ska öka i Halland En god hälsa är beroende av många faktorer såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Mål: Skillnaden i hälsa ska minska Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland. Hälsan i länet är inte jämt fördelad och riktade insatser kan krävas på de områden där skillnader är identifierade Öka verkningsgraden inom hälso- och sjukvården I takt med fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2, vilket omfattar de sjukvårdande nämnderna, kommer fortsatt fokus ligga på att öka verkningsgraden. Mål: Antalet vårdskador ska halveras till 2018 Att minska vårdskadorna. Minskar både lidande och kvalitetsbristkostnader. Mål: Följsamheten till nationella riktlinjer ska vara öka. Kunskapsstyrning på nationell, regional och lokalnivå ska vara styrande inom utvecklingen av hälso- och sjukvården för att säkra bästa möjliga medicinska behandlingsmetoder.

10 10(2 4. Uppdrag och tilldelade resurser till styrelsen och nämnderna 4.1 Mål till regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling Målområde med konkreta mål Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år Hög attraktivitet - Stark konkurrenskraft - Fler i arbete Varje insats inom det regionala utvecklingsarbetet ska utgå från att öka verkningsgraden för insatsen Resurser för regionstyrelsen tillväxt inklusive kultur och skola Resurstilldelning om 553,1 tkr, exklusive regiongemensamt åtgärdsarbete om 400 tkr, innefattar ramar för regionkontorets verksamhet samt medel för utvecklingsfrågor års avtal med ALMI är under förhandling och kommer att tas upp som ett separat beslut i RS när förhandlingen är klar. Kollektivtrafiken styrs av den regionala kollektivtrafikstrategin som tidigare beslutats av regionfullmäktige. Inför 2016 utökas ramen för underskotts-täckning från ca 343 till 402 milj. Satsningen förbättrar förutsättningar för den regionala utvecklingen och utvidgad arbetsmarknad för hallänningarna, bland annat i söder med de förutsättningar som invigningen av den nya tunneln genom Hallandsås skapar.

11 11(2 Utvecklingsmedel 1. Utvecklingsmedel regional utveckling Budget 2015 Inkl lönerevision Plan/Tillägg Indexerad Budget Bredbandsutbyggnad Planeringsförutsättningar bredbandsutbyggnad Inspel bredbandbandsutbyggnad S:a bredbandsutbyggnad Regional medfinansiering Inspel Regional medfinansiering S:a Regional medfinansiering S:a utvecklingsmedel ALMI Inspel ALMI S:a ALMI Hallandstrafiken Planeringsförutsättningar Hallandstrafiken Inspel Hallandstrafiken* Inspel Öresundståg, ökad trafik söderut S:a Hallandstrafiken Driftsnämnd Skola och kultur, se punkt SUMMA *Avropsmedel

12 12(2 4.2 Mål till driftnämnd kultur och skola Målområden med konkreta mål Mål Stark konkurrenskraft - Halland är en stark kunskapsregion - Halland är en region med goda kontakter i omvärlden Kultur Hög attraktivitet - Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer Region Halland ansvarar för regional kulturpolitik med grund i den nationella kultursamverkansmodellen och fördelar statliga och regionala anslag till kultur. Detta omhändertas genom kulturplanen för perioden års budget inkluderar en teknisk justering gällande kostnadsfördelning för nämnden kultur och skola. Driftnämnden ska vidare säkerställa implementeringen, prioriteringen och genomförandet av Hallands kulturplan Nämnden ansvarar för framtagandet av en kulturplan för nästkommande period. Skola 2015 års budget inkluderar en teknisk justering gällande kostnadsfördelning för nämnden kultur och skola. Driftnämnden för kultur och skola (DNKS) ska fortsatt säkerställa utveckling av erbjudande om vuxenutbildningen inom den gröna näringen i syfte att möta näringens behov av utbildad arbetskraft samtidigt som detta bidrar till minskad arbetslöshet. DNKS fullföljer beslutet om samlokalisering av naturbruksverksamheten och återrapporterar de samlade erfarenheterna till regionstyrelsen. Driftnämnden ska stimulera folkhögskolorna till fortsatt integrationsarbete och arbete för minskat utanförskap med olika verksamheter såsom etableringskurs för nyanlända invandrare, utveckling av socialt företagande och studiemotiverande folkhögskolekurser.

13 13( Resurser för Kultur och skola Budget 2015 inkl lönerevision Netto Plan/Tillägg Indexerad Budget 2016 Skolförvaltningen Skolförvaltning Teknisk justering nämndsoverhead -259 Inspel Vuxenutbildning Inspel Socialt företagande Teknisk justering central OH Effekt av regionalt åtgärsarbete** S:a skolförvaltning Kulturförvaltningen Kulturförvaltning Teknisk justering nämndsoverhead 655 Planeringsförutsättningar Kulturresidens Planeringsförutsättningar Fristadskonstnär Planeringsförutsättningar Ökade driftskostnader för Hallands konstmuseum pga tillbyggnad Inspel Ökade driftskostnader för Hallands konstmuseum pga tillbyggnad Planeringsförutsättningar Fristadskonstnär Inspel Ökade hyreskostnader vid försäljning av Kirsten Munch Inspel Underhållskostnader ombyggnation Hallands konsthistoriska museum Inspel Ökade lokalkostnader för Region Hallands konstsamling Inspel Vidga arbetet med Kultur och hälsa Inspel Läsfrämjande insatser Teknisk justering central OH -8-8 Effekt av regionalt åtgärdsarbete** S:a Kulturförvaltning SUMMA DRIFTSNÄMND KULTUR OCH SKOLA **Preliminär beräkning kopplat till Åtgärdsarbetet inom Hälso och sjukvård. Se 4.7.1

14 14(2 4.3 RS övriga verksamhet Budget Indexerad Netto 2015 inkl Budget Plan/Tillägg lönerevision 2016 Gemensamma kostnader Regionkontoret Kostnader Åtgärdsarbetet E-plan drift Arena Grön Tillväxt 0,5 tjänst Destinationsutveckling Kattegattleden Vetenskapliga rådet Hälsoinnovation Teknisk förändring central OH Effekt av regionalt åtgärsarbete** Totalt Regionkontoret Politik E-plan utveckling Lokala nämnder, se TOTALT REGIONSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHET ** Se även Mål till driftnämnd Regionservice Mål Andelen vårdskador ska halveras till 2018 Öka verkningsgraden Halland är en region som stimulerar till innovationer, förnyelser och ökat företagande Driftnämnden för regionservice är nämnd för Region Hallands serviceorganisation. Uppgiften att vara intern leverantör av kostnadseffektiv service och administration ska utifrån kundkrav och behov från nämnder och styrelser i regionen, utföra och effektivisera den service av olika slag som ägaren, regionstyrelsen, överenskommer med nämnden att utföra.

15 15(2 Det innebär att kontinuerligt jämföra och utveckla kvalitet, effektivitet och kostnad med motsvarande service hos andra leverantörer och systematiskt tillfråga kunderna om nöjdhet med service. Efter samråd med RS kan DN RGS konkurrensutsätta delar av verksamheten när behov uppstår eller när en kund initierar frågan. DN RGS förvaltning ska ha beredskap att utveckla ytterligare stöd till kärnverksamheten efter RS beslut. DN RGS ska i samverkan med andra DN identifiera områden med utvecklingspotential där förbättring inom nämndens ansvarsområde bidrar till att Region Halland halverar andelen vårdskador till 2018 och ökar verkningsgraden. RGS ska också till ägaren föreslå nytänkande lösningar som bidrar till målen. Innovativa upphandlingar är ett sätt målet Halland en region som stimulerar till innovationer, förnyelse och ökat företagande kan brytas ned Resurser för Driftnämnd Regionservice Driftnämnden för Regionservice är intäktsfinansierad och tilldelas inte några resurser. Driftnämnden ska genomföra kostnadseffektiviseringar i sin verksamhet motsvarande årlig prisuppräkning 2016 och kan därför inte ta ut någon kompensation för pris- och löneökningar 2016 för de tjänster man avtalar om priser med övriga nämnder/förvaltningar. 4.5 Mål till lokala nämnder Målområden med konkreta mål Hälsan ska öka i Halland Skillnader i hälsa ska minska Hög attraktivitet - Halland är en region som erbjuder attraktiva mötesplatser, boende och livsmiljöer Lokala nämnderna utför utvecklingsarbete, till skillnad från driftnämnderna vars ansvar är drift av vård i egen regi. Uppdragen för lokala nämnderna beslutas av regionstyrelsen. Från och med 2015 ges även särskilda uppdrag. Lokala nämndernas ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. Erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar.

16 16( Resurser för lokala nämnderna Budget 2015 Budget 2016 Lokal nämnd Halmstad Lokal nämnd Laholm Lokal nämnd Hylte Lokal nämnd Falkenberg Lokal nämnd Varberg Lokal nämnd Kungsbacka TOTALT LOKALA NÄMNDER Styrning och resursfördelning för de gemensamma nämnderna De i fullmäktige beslutade överenskommelserna mellan Hallands sex kommuner och regionen om de gemensamma nämnderna styr ersättningen. Uppdraget för den gemensamma nämnden hemsjukvård och hjälpmedel regleras enligt Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2015 och Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Resurser för gemensamma nämnder tkr 2016 Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel Patientnämnd Regionstyrelsens Uppdrag till nämnderna Från och med 2015 har Region Halland en styrelse Regionstyrelsen (RS). I Regionfullmäktiges (RF) budgetbeslut för 2016 kommer medel att fördelas för utveckling och nämndernas ansvarsområden. RS ska inför 2016 fatta beslut om budget- och resursfördelning inom hälso- och sjukvården. Detta beslut ska arbetas in i RS:s samlade ansvar för att leda, styra och samordna Region Hallands ansvarsområden Hälso- och sjukvård är den största verksamheten inom Region Halland. Av den totala budgeten går cirka 87 procent till hälso- och sjukvård och av de cirka medarbetarna är nästan 80 procent verksamma inom vården.

17 17(2 En del av vården drivs i regionens regi och en del ges av andra vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionens uppdrag och ansvar för hälso- och sjukvården regleras framför allt av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och kommunallagen. Regionen ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland och se till att invånarna får en säker vård med hög kvalitet och tillgänglighet utifrån sina behov. Regionstyrelsen har helhetsansvaret för att beställa hälso- och sjukvård för hela länet, oavsett utförare. Regionstyrelsen styr dels genom beslut om uppdrag, mål och ersättningar till driftnämnder och externa leverantörer, dels genom uppföljning. Regionstyrelsen har också att tillse att den hälso- och sjukvård som utförs bedrivs inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige har angett. Verksamheten ska vara resurseffektiv och ge mesta möjliga vård för varje skattekrona. Driftnämnden ska identifiera inom vilka medicinska områden och processer respektive nämnd och dess verksamheter har störst förbättringspotential när det gäller medicinska resultat och följsamhet till riktlinjer. De regiongemensamma indikatorerna ska följas upp Regionövergripande åtgärdsarbete Det omfattande analysarbete inklusive ekonomiska beräkningar i Fas 1 i det regionövergripande åtgärdsarbetet har avslutats och rapporterats till Regionstyrelsen. Regiondirektören har av regionstyrelsen fått i uppdrag att genomföra Fas 2. Resultatet i Fas 1 pekar på ett antal förbättringsområden vad gäller styrning och ledning. En Ekonomisk beräkning har gjorts och baseras på ett antal antaganden och framtida scenario med mål att nå ännu högre kvalitet till lägre kostnad. Estimerad effektiviseringspotential uppgår till 463 mkr under En förutsättning för antaganden i den ekonomiska beräkningen är att den samlade styrningen framtagen i åtgärdsarbetet och Lean som verksamhetsstrategi implementeras i organisationen, samt att chefs och teamutveckling genomförs. Det är av största vikt att nämnderna medverkar i genomförandet av fas 2 i det regionövergripande åtgärdsarbetet. Ingående obalans avses de obalanser som identifierats inför 2016 års budget. Obalansen minskas i takt med att berörda driftnämnders eget åtgärdsarbete får effekt.

18 18(2 Regionstyrelsen håller samman det regionövergripande åtgärdsarbetet, vilket skall utföras som en helhet för hela regionen. Innehållet av förbättringsområdena beskrivs i Fas 1 och den planen hålls samman av regionstyrelsen Uppdrag till driftnämnderna inom hälso- och sjukvård Beställningen av hälso- och sjukvård för 2016 kan komma att justeras beroende av: Åtgärdsarbetet Kunskapsstyrning Förändrad viktlista 2016 För vissa nya uppdrag till verksamheterna inrättas ett centralt utvecklingskonto varifrån medel avropas i den takt som arbetet fortskrider. När stimulansmedel upphör att utbetalas ska driftnämnderna ha planerat verksamheten på så sätt att fortsatt drift möjliggörs i de fall det är befogat Styrprocess för verksamheter som ingår i vårdvalet De driftnämnder som är leverantörer i Vårdval Halland inom närsjukvård eller specialiserad öppenvård har utöver ägarstyrningen genom uppdraget även en styrning genom uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval. Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag styr Vårdval Halland Tandvårdstaxa Den referensprislista som TLV ger ut avseende tandvårdstaxa är styrande. Det innebär att referensprislistans totala förändring är den prisändring som Region Halland skall förhålla sej till. Berörda förvaltningar ska inkomma med förslag på tandvårdstaxa utifrån ovanstående regler. Bedömning görs av RS innan beslut fattas i RF Tilldelade resurser till Regionstyrelsens Hälso- och sjukvård Regionfullmäktige ger i Mål och budget 2016 regionstyrelsens hälso- och sjukvård en ram om tkr. Denna ram avser regionstyrelsen använda enligt uppställningen nedan. I budget 2016 ingår inte 2016 års löneöversyn för största delen av verksamheten, denna kommer att ges av Regionstyrelsen som tilläggsbudget under Beslut om köptrohet till labb-tjänster för privata vårdgivare med avtal med Region Halland innebär för Vårdval Halland förändringar i fördelningen mellan driftnämnder samt av Hälso- och sjukvårdspengen.

19 19(2 Beslutade avropsmedel utbetalas i den takt som redovisning sker till HSU om arbetets fortskridande. Budget 2015 tkr Budget 2016 tkr Den nära vården - Vårdval Halland Somatikuppdrag Avtals- och taxevård Valfrihetsvård Vårdval specialiserad vård Riktade statsbidrag Psykiatriuppdrag Läkemedel Tandvård (inkl moms) Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling (Negativt tecken betyder intäkter) Summa

20 20(2 RS Hälso- och sjukvård RS HoS Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 Plan/tillägg Hälso- och sjukvårdspeng Förändrad OH-debitering -256 Befolkningsökning/vårdtyngdsökning Prisförändringar medicinsk service Särskilt uppdrag första linjen psykisk ohälsa BoU Smittspårning klamydia -100 Dietister 2,5 tjr Teambaserad neurorehabilitering Sammanhållen journal (VAS) Gemensamt avvikelsesystem, Platina -183 Riskfond för dyra sjukvårdsmtrl Ersättn för regiongemensamt utv.arbete -300 Öppenvårdsteam missbruk -850 Ökad röntgenkostnad pga HÖK ortopedi 200 Teambaserad neurorehabilitering Öppenvårdsteam missbruk 850 Hemsjukvårdsavtal ST-utbildning inklusive SK-kurser ST utbildning/vvh Tekniska hjälpmedel inkl inkontinesenheten Uppdrag läkarmedverkan råd och stöd Vaccinationer asylbarn samt pneumo/influensa Vaccinationer pneumokock Tolkersättningar VVH Studierektor ST Avtals- och taxevård Prisförändringar medicinsk service 242 Valfrihetsvård Vårdval specialiserad vård Riktade statsbidrag Statsbidrag standardiserade vårdförlopp Statsbidrag psykisk ohälsa (PRIO) Satsningar psykisk ohälsa Läkemedel

21 21(2 Differens mellan ufall och budget läkemedel Tandvård Förändrad OH-debitering -34 Ökad barntandvård Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Uppföljningsstöd till processer -200 Implementering kunskapsstyrning diabetes mfl -400 Utbildningsinsats standardiserade vårdförlopp 100 Gemensam verksamhetsutveckling Screening osteoporos Behandlingskostnader osteop/minskn beställning Utveckling psykosvård Utveckling missbruksvården HS: Kapitalkostnader och investeringskostnader utrustning Läkarmedverkan i hemsjukvården* Hälsofrämjande arbete utvecklingspott Verksamhetsförändringar kopplat till lokalförändr o ambitionsökningar varav innehållen beställning HS RS HoS *Beroende på resultat i pilotstudie kan förstärkt läkarmedverkan i hemsjukvården permanentas och utökas För verksamhetsutveckling inom det hälsofrämjande arbetet finns en central pott om 5000 tkr för samtliga verksamheter med offentlig finansiering i Region Halland. Dessa pengar fördelas utifrån riktlinjer och beslut i Regionstyrelsen. Ansökan sker enligt riktlinjer Resurser till Driftnämnd Hallands Sjukhus Ersättning till Driftnämnden Hallands sjukhus ges dels via ett anslag till öppenvården, dels som prestationsersättning för slutenvård, cytostatika och dagkirurgi. Den prestationsersatta vården ersätts enligt följande uttryckt i 2015 års poäng samt 2016 års indexerade budget: Ersättning för slutenvård, poäng motsvarande tkr. Ersättning för cytostatika, 968 poäng motsvarande tkr. Ersättning för dagkirurgi, poäng motsvarande tkr.

22 22(2 När viktlistor för 2016 fastställs av Socialstyrelsen kommer antal poäng att förändras utifrån hur förändringarna i viktlistan slår. Omfördelning mellan Slutenvårdsuppdraget och Dagkirurgi kommer att ske utifrån förändringarna i viktlistan. Denna förändring förhåller sig neutral inom DN Hallands Sjukhus och påverkar inte heller totalramen för Hälso- och sjukvården Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 DN Hallands Sjukhus Plan/tillägg Slutenvård Dagkirurgi Cytostatikaläkemedel Mottagningsverksamhet öppen specialistvård samt ab. Käk- och ansiktsrtg Regionvård Kunskapscentrum för smärta AT läkare Specialisttandvård HS Löneöversyn Prisförändringar medicinsk service Förändrad OH-debitering Ökade hyreskostnader, om och tillbyggnader Cytostatikaläkemedel enl planeringsförutsätningar Rekvisitionsläkemedel Medicinteknisk utveckling diabetes Regionalt uppdrag medicinteknisk patientsäkerhet Driftkostnad ökning av vårdplatser neonatal Minskat köpt regionvård Minskad regionvård, hepatit C Dietister 2,5 tjr Minskad röntgenkostnad pga HÖK ortopedi -200 Koordinator standardiserade vårdförlopp* 825 Effekt av regionalt åtgärdsarbete** DN Hallands Sjukhus *Avropsmedel ** Se även 4.7.1

23 23(2 Regionstyrelsens uppdrag till DN Hallands sjukhus Ingen ersättning kommer att utbetalas för åtgärder som enligt nationella riktlinjer inte skall utföras. Avstämning kring dessa skall ske kontinuerligt i dialog mellan verksamheten och beställare. Kontinuerlig gemensam avstämning mellan beställare och utförare avseende små volymer i syfte att säkra kritiska volymer ur bl.a. kvalitetshänseende. I takt med att återbesök förs ut i närsjukvården ska andelen nybesök öka och därmed minska antalet vårdgarantibesök. Produktions- och kapacitetsstyrning (PKP) skall användas för att möta det samlade vårdbehovet i Halland. Koordinatorsfunktion för standardiserade vårdförlopp i cancervården skall finnas under Beroende på resultat i pilotstudie kan förstärkt läkarmedverkan i hemsjukvården permanentas och utökas.* Regionala riktlinjer för kontinuerlig glukosmätning skall tas fram Samlad dietistfunktion inrättas som samlad regional resurs för alla invånare i Halland Resurser för Driftnämnd Närsjukvård Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 DN NSV Plan/tillägg Palliativ vård Falkenberg Tandvård Palliativ vård Falkenberg ST-tandläkare Ortodonti 900 Inrättande asylteam* Särskilt uppdrag 1.a linjens barn- och ungdomspsykiatri Effekt av regionalt åtgärdsarbete** DN NSV *Avropsmedel ** Se även Hälso och sjukvårdspeng fördelas efter antal listade invånare. Barntandvårdspeng fördelas efter vald tandvårdsklinik. Regionstyrelsens uppdrag till DN Närsjukvård Inrättande av ST-tandläkartjänst inom ortodonti Inrättande av asylteam för hälsoundersökningar av asylsökande Särskilt uppdrag att inrätta team för neurorehabilitering som samlad regional resurs för alla invånare i Halland. Inrättande av missbruksteam enligt missbruksutredningens förslag*

24 24( Resurser för Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa DN ADH Budget 2015 inkl. lönerevision Plan/tillägg Indexerad budget 2016 Uppdrag medicinsk service bla mammografi Mödrahälsovård Ungdomsmottagning Ambulanssjukvård Sjukresor Sjukvårdsrådgivning Handikappverksamhet Löneöversyn Prisförändringar medicinsk service Förändrad OH-debitering -75 Fasta kostnader Ambulansflyg -300 Smittspårning Klamydia 100 Höja hörsamheten till cellprov 200 Subventionerade preventivmedel 400 Lokaler Falkenberg 150 Barnhjälpmedel tyngdprodukter Barn med autism Effekt av regionalt åtgärdsarbete* DN ADH * Se även Regionstyrelsens uppdrag till DN ADH Utvärdera ökat åldersspann vid ambulant bedömning och beroende på resultat breddinföra detta i Halland Utveckla patologi och röntgen för att möta behoven i standardiserade vårdförlopp inom cancervården Arbeta mot en alltmer affärsmässig prislista inom såväl lab som röntgen Ökad hörsamhet till cellprov Utveckla vården för barn med autism tillsammans med psykiatrin Hälsa och Funktionsstöd ska vara behjälpliga i kunskapsstyrning kring fosterdiagnostik.

25 25( Resurser för Driftnämnd Psykiatri Budget 2015 inkl. lönerevision Indexerad budget 2016 DN PS Plan/tillägg Psykiatrisk vård Remiterad rättsvård Löneöversyn Förändrad OH-debitering -219 Prisförändringar medicinsk service -567 Vårdavdelning missbruk Särskilt uppdrag 1.a linjens barn- och ungdomspsykiatri Missbruk och beroendevård i öppenvård* Effekt av regionalt åtgärdsarbete** DN PS *Avropsmedel ** Se även Regionstyrelsens uppdrag till DN Psykiatri Åtgärder som enligt nationella riktlinjer inte skall utföras ska inte heller utföras inom Region Halland. Avstämning kring dessa skall ske kontinuerligt i dialog mellan verksamheten och beställare. *Bygga upp den samlade missbruksvården tillsammans med övriga förvaltningar i RH inklusive Vårdval Halland samt andra myndigheter och organisationer. Ångestsyndrom kommer under 2016 att införas som en del i Vårdval Halland specialiserad vård psykiatri. Under 2015 bedrivs utvecklingsarbete för att bland annat identifiera rätt patientgrupp och volymer. Detta kommer att innebära en justering i ramen. 4.8 Investeringar Investeringsbudgeten omsluter 535 mkr 2016, varav merparten avser hälso- och sjukvårdens behov. Av den totala investeringsbudgeten avser 285 mnkr bedömt utrymme för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyutrustning. Av de 285 mnkr avser 249 mnkr hälso- och sjukvårdens ansvarsområden. Investeringsramarna är inte förändrade utifrån att gränsen för investering är höjd. De underlag som kommit in via driftnämnden i form av inspel har hanterats. Investeringar som görs ska rymmas inom befintlig kostnadsram.

26 26(2 Investeringar, tkr Fastigheter Utrustning Totalt Utrustningsinvesteringar 2015 tillägg 2016 indexerat Regionkontoret 3,5 4,0 Regionservice 19,8 4,4 25,0 Hälso och sjukvård ,7 249,3 Kultur och skola 2,8 0 3,0 Oförutsett 3,9 0 3,7 Totalt ,1 285 Hälso och sjukvård 2015 tillägg 2016 indexerat DN HS 98,4 3,6 104,0 DN ADH 53 27,1 82,0 AMD 50 27,5 79,0 HFS 3-0,4 2,7 DN NSV 10,5 0 11,0 DN PS 3,1 0 3,3 RS Hälso och sjukvård ,0 Totalt ,7 249,3 Investeringsnivån för fastighetsinvesteringar 2016 har bedömts till 250 mnkr, vilket är en ökning med 50 mnkr, men i samma nivå som Detta belopp hanteras som en ram för regionstyrelsen. RS beslut om lokalresursplan i december utgör det kommande årets investeringsbudget. RS fattar sedan under löpande år beslut om nya investeringsobjekt inom ramen för anvisat anslag. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

27 27(2

Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014

Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014 1(9) Datum Diarienummer 2013-08-28 HSS130059 Regionkontoret Jonny Eriksson, Controller 035-134955 Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014 Innehåll Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

Budget för hälso- och sjukvård 2015

Budget för hälso- och sjukvård 2015 1(10 ) Datum Diarienummer 2014-10-20 RS140073 Regionkontoret Per Bilén, Controller 035-179856 Budget för hälso- och sjukvård 2015 Innehåll Budget för hälso- och sjukvård 2015 1 Sammanfattning Budget för

Läs mer

Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder År 2015

Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder År 2015 Direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder År 2015 1. Inledning... 2 1.1. Styrning och ledning...2 1.2. Styrkedjan...3 1.3. Beslut om direktiv och resursfördelning...3 1.4. Direktiv

Läs mer

Mål och inriktning för Regionservice 2016

Mål och inriktning för Regionservice 2016 1(7) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2015-11-04 DNRGS Driftnämnden för Regionservice Mål och inriktning för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden beslutar om mål och inriktning

Läs mer

Resursfördelning Regionstyrelsen

Resursfördelning Regionstyrelsen 1(33) Datum Diarienummer Regionkontoret 2016-04-06 RS160154 Louise Lindstedt Budgetchef Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019 2/33 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari

Läs mer

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307

24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 24 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Ärendet Region Hallands ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande består i huvudsak av ett visst

Läs mer

Reviderad resursfördelning Regionstyrelsen. inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan med anledning av hälso- och sjukvårdsstrategi

Reviderad resursfördelning Regionstyrelsen. inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan med anledning av hälso- och sjukvårdsstrategi 1(42) Datum Diarienummer Regionkontoret 2016-11-02 RS160154 Louise Lindstedt Budgetchef Reviderad resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019 med anledning

Läs mer

8 Revidering av resursfördelning 2017 inklusive uppdrag och beställning med anledning beslut om ny hälso- och sjukvårdsstrategi

8 Revidering av resursfördelning 2017 inklusive uppdrag och beställning med anledning beslut om ny hälso- och sjukvårdsstrategi 8 Revidering av resursfördelning 2017 inklusive uppdrag och beställning med anledning beslut om ny hälso- och sjukvårdsstrategi RS160154 Ärendet Regionstyrelsen antog den 6 april 2016, 46, att anta budgetramar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Datum Diarienummer 2011-11-15 HSS110110 Jonny Eriksson Ekonomisk styrning och kontroll 072-7424213 Jonny.a.eriksson@regionhalland.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsens

Läs mer

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland

8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland 8 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 112 Tolkersättning i hälso- och sjukvården i Region Halland RS160307 Beslut

Läs mer

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. 2012-10-09 Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013. Innehållande Mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan Ambulanssjukvården Halland utgörs av verksamheterna:

Läs mer

Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013

Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar

Läs mer

Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014

Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2013-10-02 RS130099 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

46 Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 inklusive ekonomisk plan RS160154

46 Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 inklusive ekonomisk plan RS160154 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-04-06 RS160154, Louise Lindstedt (ekonomi ledning), (Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden

Läs mer

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381

15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 15 Förstärkta insatser för asylsökande och nyanlända barn och unga med psykisk ohälsa RS150381 Ärendet En god psykisk hälsa har stor betydelse för en lyckad integration. I Region Halland krävs en ökad

Läs mer

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352

6 Planeringsförutsättningar för budget och plan RS160352 6 Planeringsförutsättningar för budget och plan 2018 2020 RS160352 Ärendet Regionstyrelsen har fattat beslut om en regionövergripande mål- och budgetprocess 2018 den 2016-09-07 120. Ett delmoment i den

Läs mer

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice

Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice 1(6) Datum Datum Diarienummer 2012-09-12 2012-09-12 Ls100344 Regionstyrelsens uppdrag till Driftsnämnden för Regionservice Inledning Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019

21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetider

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019

20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019 20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2013

Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2013 1(9) Datum Diarienummer 2012-10-03 RS 120124 Regionkontoret Jonny Eriksson, Controller 035-134955 Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2013 Innehåll Hälso- och sjukvårdstyrelsens budget 2013 1 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om regional medfinansiering

Överenskommelse om regional medfinansiering 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-09-25 RS140074 Caroline Johansson Kansliavdelningen 035-17 96 52 REGIONSTYRELSEN Överenskommelse om regional medfinansiering Förslag till beslut

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA

DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA Tid: kl. 09:00-14:00 Plats: Konf rum Barken-Briggen i Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter Ersättare Övriga 1(9) 1. Justering Ej föredragning av utse

Läs mer

Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510

Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-10-24 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 171 Inriktningsbeslut om Vårdval 2.0 (Beslut enligt delegation) RS170510 Beslut Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019

28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019 28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetider

Läs mer

Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)

Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Förslag 2013-10-16 Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) I detta dokument redovisas driftnämndens

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Regionens verksamhetsram

Regionens verksamhetsram Regionens verksamhetsram Detta ska jag prata om Övergripande om Västra Götalandsregionens styrning av verksamheten Styrelsers och nämnders roller, framför allt i styrningen av hälso- och sjukvården Uppgifter

Läs mer

Region Halland: januari september 2013

Region Halland: januari september 2013 Mnkr Månadsrapport Ärende 20 1(9) Datum 2013-10-15 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region Halland: januari

Läs mer

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077

8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 8 Lokalresursplan (LRP) oktober 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

14 Utrustningsinvestering av positronemissionstomograf (PET/CT) RS160402

14 Utrustningsinvestering av positronemissionstomograf (PET/CT) RS160402 14 Utrustningsinvestering av positronemissionstomograf (PET/CT) RS160402 Ärendet Region Halland köper PET/CT undersökningar idag via regionvård och regionkontoret har genomfört en behovsanalys där det

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret.

Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning för regionkontoret. 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Datum Diarienummer 2012-10-30 RS120419 Regionstyrelsen Mål och inriktning för regionkontoret 2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar om mål och inriktning

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Planeringsförutsättningar för budget och plan

Planeringsförutsättningar för budget och plan 1(10) Datum Diarienummer 2014-12-04 RS140458 Regionkontoret Christer Håkansson Budgetchef Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019 Inledning Vision och uppdrag Region Hallands vision är

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

82 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond RS160331

82 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond RS160331 Hälso- och sjukvårdsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-07 RS160331, Driftnämnden Hallands sjukhus, Åke Bengtsson (ekonomi ledning) 82 Fördelning av medel ur Stiftelsen Varbergs sjukhus

Läs mer

24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546

24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546 24 Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 23 år i tre steg till 2019 RS160546 Ärendet I budgetpropositionen 2016 aviserades en höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och

Läs mer

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Falkenberg Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 5 Lokal

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

Planeringsförutsättningar för budget och plan

Planeringsförutsättningar för budget och plan TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-12-04 RS140458 Christer Håkansson, budgetchef christer.hakansson@regionhalland.se Regionstyrelsen Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019 Förslag

Läs mer

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan Lokal nämnd i Halmstad

Mål och inriktning - Nämndplan Lokal nämnd i Halmstad Mål och inriktning - Nämndplan 2016 Lokal nämnd i Halmstad Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2016 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2016 4 Invånarna och

Läs mer

Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, vårdenhet (VE) Hyltebruk

Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset, vårdenhet (VE) Hyltebruk TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-04-20 RS180371 Regionkontoret Ekonomi Louise Lindstedt Ekonomidirektör Regionstyrelsen Nittebo 1:89 Hyltebruk, upprustning samt förbättring av entréfunktion, bårhuset,

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Inriktning 2016 för Kultur i Halland

Inriktning 2016 för Kultur i Halland TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Kultur i Halland Eva Nyhammar Kulturchef Datum Diarienummer 2015-08-24 DNKS150009 Driftnämnden Kultur och skola Inriktning 2016 för Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH

Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH Trygg och effektiv utskrivning i Halland GNHH 170310 Lagförslag Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Ska ersätta dagens betalningsansvarslag. Tidplan Lagrådsremiss 20 december 2016

Läs mer

Prioritering och resursfördelning utifrån Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan

Prioritering och resursfördelning utifrån Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 1(36) Datum Diarienummer 2017-09-01 RS160154 Prioritering och resursfördelning utifrån Regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020. 2/36 Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkedjan...

Läs mer

35 Svar på motion om Landsbygdsklinik i Hallands inland RS170203

35 Svar på motion om Landsbygdsklinik i Hallands inland RS170203 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2018-02-14 35 Svar på motion om Landsbygdsklinik i Hallands inland RS170203 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Regionstyrelsen. 1 Justering. Föredragningslista Sammanträdesdatum Tid Onsdag 11 maj 2016, kl 09:00 14:00

Regionstyrelsen. 1 Justering. Föredragningslista Sammanträdesdatum Tid Onsdag 11 maj 2016, kl 09:00 14:00 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-05-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 maj 2016, kl 09:00 14:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen RFs mål - RS prioriterade

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Svar på motion till regionfullmäktige om Landsbygdsklinik i Hallands inland

Svar på motion till regionfullmäktige om Landsbygdsklinik i Hallands inland TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-01-10 RS170203 Regionkontoret Regional hälso- och sjukvårdssamverkan Magnus Lundblad Hälso- och sjukvårdsstrateg Regionstyrelsen Svar på motion till regionfullmäktige

Läs mer

6 Lokalresursplan (LRP) februari 2017 RS170024

6 Lokalresursplan (LRP) februari 2017 RS170024 6 Lokalresursplan (LRP) februari 2017 RS170024 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Halland. Kungsbacka. Varberg. Falkenberg Hyltebruk. Halmstad. Laholm

Halland. Kungsbacka. Varberg. Falkenberg Hyltebruk. Halmstad. Laholm Halland Kungsbacka Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Agenda Lagstiftning Departement Socialstyrelse Sveriges kommuner och landsting (SKL) Andra nationella institut Samverkan Hälso- och sjukvården

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-05 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 5 maj 2015 klockan 09.00-14.00 Plats: Konferensrum Showroom, Hjälpmedelscentrum, Kistingevägen

Läs mer

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF)

Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Uppföljningsrapport 2 behovsuppföljning RF 7/11 Budget och Uppdrag RF 26-27/9 Årsplan utgångspunkt Regionfullmäktige (RF) Politisk styrning Region Halland Bästa Livsplatsen Seminarie Kunskap och förståelse

Läs mer

Region Halland: januari oktober 2013

Region Halland: januari oktober 2013 Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region

Läs mer

Arbetsordning och delegationsordning

Arbetsordning och delegationsordning Ärende 31 RS 2015-01-07 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Staben Regionkontoret 2014-12-15 RS140163 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen REGIONSTYRELSEN Arbetsordning och delegationsordning

Läs mer

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095

6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 6 Reinvestering av system för bild- och patient-informationshantering Röntgen Halland RS130095 Ärendet Sammanslagningen av Röntgen Halmstad, Röntgen Varberg och Röntgen Halland gjordes 2012 med en gemensam

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554

25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 25 Sexuell och reproduktiv hälsa - insatser till ensamkommande ungdomar samt personal vid HVB-hem och ungdomsmottagningar RS160554 Ärendet Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland ensamkommande

Läs mer

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013

Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 2012-10-24 Inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan Beslutad av Driftnämnden Halmstad 2012-XX-XX

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

175 Redovisning av pågående motioner november 2017

175 Redovisning av pågående motioner november 2017 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-11-08 175 Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Läs mer

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden

1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 1(9) Nämndsplan 2013 Laholmsnämnden 2(9) Innehållsförteckning Nämndsplan 2013... 1 Inledning... 3 Laholmsnämndens uppdrag... 4 Nämndsplan 2013... 5 Delaktighet och dialog... 5 Kunskap om invånarna och

Läs mer

Planeringsberedning Inköpspolicy

Planeringsberedning Inköpspolicy Planeringsberedning 160614 Inköpspolicy Uppdaterad inköpspolicy för Region Halland - agenda för dagen Kort inramning Revisionsrapport om direktupphandling Styrande dokument på olika nivåer Roller Dialog

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315

Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-11-29 Regionfullmäktige 85 Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315 Beslut Regionfullmäktige beslutar att I ärendet yttrar sig Mats Eriksson (M). Ärendet

Läs mer

Tandvårdstaxor 2019, barntandvårdspeng, karensbelopp och procentuell avsättning av barntandvårdspengen för riskfond 1 och fri tandvård t.o.m.

Tandvårdstaxor 2019, barntandvårdspeng, karensbelopp och procentuell avsättning av barntandvårdspengen för riskfond 1 och fri tandvård t.o.m. TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-09-17 RS180761 Regionkontoret Ekonomiavdelningen Rickard Ekdal Controller Hälso och sjukvårdsavdelningen Gunnel Håkansson Tandvårdsstrateg Regionstyrelsen Tandvårdstaxor

Läs mer

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland 2015

Överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland 2015 Överenskommelse om hemsjukvården i Region Halland 2015 I enlighet med 18 Hälso- och sjukvårdslagen överlåter Region Halland till kommunerna i Halland skyldigheten att erbjuda de som vistas i respektive

Läs mer

7 Politisk beredningsgrupp RS170377

7 Politisk beredningsgrupp RS170377 7 Politisk beredningsgrupp RS170377 Ärendet För att koordinera och gemensamt kunna bereda frågor som rör genomförandet av hälso- och sjukvårdsstrategin samt för att möta behovet av en systemförändring

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Lokalresursplan (LRP) april Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att

Lokalresursplan (LRP) april Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018-02-28 RS180012 Regionkontoret Ekonomi ledning Louise Lindstedt Tf ekonomidirektör Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) april 2018 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Hylte

Verksamhetsplan Lokal nämnd i Hylte Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Hylte Innehållsförteckning Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog med invånare 6 Lokal och regional samverkan 6 Utvecklingsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för Regionservice 2016

Verksamhetsplan för Regionservice 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Regionservice Torbjörn Svanberg Förvaltningschef Datum Diarienummer 2015-12-08 DNRGS150038 Driftnämnden Regionservice Verksamhetsplan för Regionservice 2016 Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-02 Driftnämnden Psykiatri Tid: Tisdag 2 maj kl. 09:30 13:00 Plats: Sjukhuset, Varberg ( Balgö ) Beslutsärenden 1 Justering Nämnden beslutar utse Göran Gunnarsson

Läs mer

Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Hallands sjukhus Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-17 Driftnämnden Hallands sjukhus Tid: Onsdagen den 17 maj 2017 klockan 10.00-16.00 Plats: Konferensrum Kattegatt/Barken-Briggen, Hallands sjukhus Halmstad 1

Läs mer

Verksamhetsplan Regionstyrelsen

Verksamhetsplan Regionstyrelsen Verksamhetsplan 2019 Regionstyrelsen Regionstyrelsen Innehåll Styrning från fullmäktige Styrelsens plan Uppdrag Mål Ekonomiska förutsättningar och budget Tidplan Regionstyrelsen Regionplanen utgör grunden

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden (HNH)

Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden (HNH) 1(6) Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-02-26 HNH140001 Caroline Johansson, nämndtjänsteman Kansliavdelningen 035-179652 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel Årsredovisning 2014 för hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning

Uppföljningsrapport 2. Driftnämnden Regionservice. Januari - augusti Sammanfattning BÄSTA LIVSPLATSEN Region Halland Datum 2017-09-14 Diarienummer DNRGS170093 1 (19) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Uppföljningsrapport 2 Driftnämnden Regionservice Januari -

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess

Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag

Läs mer