5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)"

Transkript

1 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag att besluta om den övergripande förvaltningsorganisation att gälla från och med Vid tillsättandet av den nya nämnden för ambulans, diagnostik och hälsa och i samband med diskussioner om rekrytering av ny förvaltningschef för förvaltningen för Hälsa och funktionsstöd på grund av pensionsavgång aktualiserades frågan om att förena ledningsorganisationerna i de två förvaltningar som är knutna till nämnden. En ny ledningsstruktur skulle innebära att förvaltningsorganisationen som stödjer Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) ligger i linje med regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut om att det ska finnas en överenstämmelse mellan den politiska nivån och förvaltningsorganisation Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att fastställa justeringen av den övergripande förvaltningsorganisationen enligt beskrivning från och med uppdra åt arbetsutskottet att, i enlighet med delegationsordningen, ge Anders Westberg uppdraget att vara förvaltningschef för hela förvaltningen Ambulans, Medicinsk Diagnostik, Hälsa och funktionsstöd med rapportering av sitt uppdrag till Driftnämnden för ADH från och med uppdra åt regiondirektören att verkställa förändringen i enlighet med regionstyrelsens intentioner och ge förvaltningschef Anders Westberg uppdraget att starta upp och leda arbetet med den gemensamma ledningsorganisationen under hösten 2015 Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( )

2 (4) TJÄNSTESKRIVELSE Catarina Dahlöf, regiondirektör Datum Diarienummer Regionstyrelsen Justering av förvaltningsorganisation i Region Halland från och med 1 januari 2016 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: fastställa justeringen av den övergripande förvaltningsorganisationen enligt beskrivning från och med , Uppdra åt arbetsutskottet att, i enlighet med delegationsordningen, ge Anders Westberg uppdraget att vara förvaltningschef för hela förvaltningen Ambulans, Medicinsk Diagnostik, Hälsa och funktionsstöd med rapportering av sitt uppdrag till Driftnämnden för ADH från och med uppdra åt regiondirektören att verkställa förändringen i enlighet med regionstyrelsens intentioner och ge förvaltningschef Anders Westberg uppdraget att starta upp och leda arbetet med den gemensamma ledningsorganisationen under hösten Sammanfattning I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag att att besluta om den övergripande förvaltningsorganisation att gälla från och med Vid tillsättandet av den nya nämnden för ADH och i samband med diskussioner om rekrytering av ny förvaltningschef för förvaltningen för Hälsa och funktionsstöd på grund av pensionsavgång aktualiserades frågan om att förena ledningsorganisationerna i de två förvaltningar som är knutna till nämnden. En ny ledningsstruktur skulle innebära att förvaltningsorganisationen som stödjer DN ADH ligger i linje med regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut om att det ska finnas en överenstämmelse mellan den politiska nivån och förvaltningsorganisation.

3 2(4) Bakgrund De övergripande principerna för nuvarande förvaltningsorganisation beslutades av landstingsfullmäktige under Inför den nya mandatperioden tillsattes nya nämnder och styrelser. I samband med starten i den nya nämnden för ADH blev det tydligt att en av förvaltningscheferna under året fyller pension, förordnandet går ut och hen önskar gå i pension. Vi rekryteringsmöte med RSAU och regiondirektör och i anslutning till formandet av åtgärdsarbetet framkom en önskan om att diskutera om det finns möjligheter att lägga samman ledningsorganisationen för de båda förvaltningarna i syfte att kunna ha en mer samlad strategisk stödfunktion till verksamheterna men också i genomförandet av det regiongemensamma åtgärdarbetet. Frågan har hanterats enligt delegationsordningen mellan RSAU och presidiet i DN ADH. En möjlighets och riskanalys har genomförts av de nuvarande förvaltningcheferna och personaldirektörerna i syfte att lyfta möjligheter och risker i samband med föreslagen förändring för att i genomförandet vidta åtgärder för att eliminera risker. Förslaget är nu genomarbetat och det finns en samsyn om att förslaget på en förändrad ledningsorganisation bör genomföras. Övergripande principer förvaltningschefer Fullmäktiges beslut om den politiska organisationen innebär att det ska finnas en tydlig koppling till driftnämndernas ansvar och verksamhet. Helhetsansvar och en enhetlig styrning är utgångspunkten och detta innebär ur förvaltningsperspektiv att det tillskapas förvaltningar som komptensmässigt överensstämmer med den politiska organisationen. Både driftnämnderna och förvaltningarna har hela Halland som ansvarsområde. För att kunna utöva en gemensam övergripande styrning samtidigt betona helhetsansvaret så reglerar reglementena att det är regionstyrelsen i samråd med respektive nämnd anställer ansvarig tjänsteman. Den tjänsteman som regionstyrelsen ställer till nämndens förfogande benämns förvaltningschef och genom avtal mellan regionstyrelsen och respektive nämnd erhåller nämnden det verktyg för att verkställa nämndens beslut och leda förvaltningsorganisationen. Förvaltningschefen för sin del får enligt detta avtal uppdrag från och rapporterar till en driftnämnd. Uppdraget regleras genom en förvaltningschefsinstruktion som bland annat reglerar dennes roll gentemot nämnden. Förvaltningschefen innehar också det från nämnden delegerade arbetsmiljöansvaret för tjänstemannaorganisationen.

4 3(4) Ledning av tjänstemannaorganisationen Tjänstemanna- och förvaltningsorganisationen ska sträva efter att stärka organisationens förmåga till strategiskt arbete som planering, uppföljning, innovation, samordning och ge medarbetarna goda förutsättningar att utföra beslutade uppdrag. Detta sker genom en tydlig uppföljning av mål med indikatorer som möjliggör målstyrning med hög delaktighet hos medarbetarna i handlingsplaner och aktiviteter som möjliggör måluppfyllelse. Regiondirektören ska på regionstyrelsens uppdrag leda tjänstemannaorganisationen Inriktningen är att arbetet ska bidra till en positiv regional utveckling och där regionens verksamheter i egen regi erbjuder tjänster utifrån invånarnas behov. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Övergripande principer - förvaltningsorganisation Inriktningen är att förvaltningschef och förvaltning ska rapportera till en driftsnämnd och att ansvarsområdet för förvaltningschef överensstämmer med driftnämndens verksamhetsansvar. Regionstyrelsen I regionstyrelsens ansvar ingår den s.k. uppsiktplikten dvs ett stort ansvar för att ha uppsikt över att alla nämnder genomför fullmäktiges beslut och de beslut som tagits i Regionstyrelsen enligt reglementet. Dessutom har regionstyrelsen i Region Halland det samlade ansvaret för regional utveckling. Detta är det statliga uppdraget är att tillsammans med många andra aktörer, som kommuner, högskolor, statliga myndigheter och näringsliv leda processer som utvecklar Halland till Bästa Livsplatsen. Att ha uppdraget som direktvald region innehåller möjligheter att utifrån en utveckling av ett hälsosamt jämlikt samhälle kunna utveckla och ta ansvar för sjukvårdens snabba utveckling och möjligheter. Regionstyrelsen är ägarens, dvs regionfullmäktiges, redskap för att genomföra såväl utvecklingsuppdraget som ansvaret för sjukvården. Regiondirektören (RD) är ansvarig tjänsteman inför regionstyrelsen, förvaltningschef för regionkontoret samt ska leda tjänstemannaorganisationen genom ansvariga direktörer i regionen och förvaltningscheferna. RD är därmed också ansvarig, på styrelsens och nämndernas uppdrag, att vara arbetsgivare för samtliga förvaltningschefer och direktörer.

5 4(4) DN ambulans, diagnostik och hälsa Driftnämnden har helhetsansvaret för den av regionstyrelsen beställda vården och som bedrivs i egen regi. Driftnämnden kommer också att ha ansvaret för ambulans och övriga sjuktransporter samt medicinsk diagnostik. I linje med vad som skrivits om kopplingen mellan driftnämnderna och förvaltningarna så innebär föreslagen förändring av förvaltningsorganisationen att det till nämnden från och med finns en gemensam förvaltningsledning för ambulansvård och medicinsk diagnostik samt hälsa- och funktionsstöd och som leds av en förvaltningschef och med en särskild områdeschef för Hälsa- och funktionsstöd. Förändringen påverkar därmed inte befintliga verksamhetsområden men skapar möjligheter att samordna operativa stödfunktioner inte minst i samband med åtgärdsarbetets regiongemensamma genomförande. Verkställande av beslutet Regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att utöka nuvarande förvaltningschef Anders Westbergs uppdrag från och med till att omfatta även förvaltningen hälsa- och funktionsstöd samt ge uppdrag åt denne att starta och leda arbetet med den nya förvaltningsledningen. Regiondirektören får uppdrag att genomföra regionstyrelsens beslut om en förvaltningsledning för de ovan nämnda verksamheterna inom DN ADHs uppdrag och uppdra åt förvaltningchefen Anders Westberg att starta arbetet med den sammanslagna ledningsorganisationen från och med hösten Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen

Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avrapportering till nämnd om genomförande av beslut 2014-06-27 om ny ledningsorganisation för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen Bakgrund:

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna

Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Revisionsrapport Styrning och ledning av naturbruksgymnasierna Region Hallands revisorer Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdraget...

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer