ä,: Väg-och Trafik: Statens väg- och trafikinstitut > Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ä,: Väg-och Trafik: Statens väg- och trafikinstitut > Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax"

Transkript

1 VZfnotat Nummer: TO2 Datum: Titel: Hastighet vid olika väglag. Sammanställning av tidigare undersökningar och beräkning av årshastighet Författare: Gudrun Öberg Avdelning: T Projektnummer: Projektnamn: Tillståndsbild, reshastighet och fordonskostnad på avsnitt Uppdragsgivare: Vägverket Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / ä,: Väg-och Trafik: Statens väg- och trafikinstitut > Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax [ St/tutat Besök: OlausMagnus väg37linköping

2 Hastighet vid 01ika väg1ag Sammanstä11ning av tidigare undersökningar och årshastigheter beräkning av av Gudrun Öberg

3 I N N E H Å L L s F O R T E c K N I N G Sid BAKGRUND OCH SYFTE 1 UTNYTTJADE UNDERSÖKNINGAR 2 RESULTAT FRÅN HASTIGHETSMÃTNINGAR 3 VÄGLAGSFÖRDELNING 6 ÅRSHASTIGHETER 8

4 1 BAKGRUND OCH SYFTE VTI utför regeibundet punkthastighetsmätningar för att kartiägga hastighetsnivån på oiika typer av vägar och för oiika regioner, men även för att konstatera om hastighetsnivån förändras med tiden; VTI utför även reshastighetsmätningar för oiika specieiia ändamåi. Med syfte att visa hur hastighetsnivån ändras då det biir is och snö på vägen har hittiiis endast resuitat tagits fram för personbiiar (ref 2-4). I försöket med osaitade vägar i Östergötiand gjordes reshastighetsmätningar en vinter och det är den enda undersökning hittiiis där även tyngre fordons hastigheter vid is och snö presenterats (ref 1). Den tunga trafiken ingår som en viktig faktor för att bedöma viika åtgärder som skaii vidtas på vägen. Då det gäiier vinterväghåiiningen har därför Vägverket gett VTI i uppdrag att sammanstäiia resuitat av tyngre fordons hastigheter från tidigare mätningar. Då det gäiier prioritering av ombyggnad av vägar utnyttjas ofta oiycksriskkartor, men man anser att för att göra en bättre prioritering behövs även kartor som visar brister i framkomiighet. För detta ändamåi behövs information om frekvens av oiika vägiag på oiika vägtyper, så att man kan vikta ih0p de hastigheter som oiika fordonstyper håiier. För detta ändamåi kommer också resuitat från tidigare undersökningar vid VTI att utnyttjas.

5 2 UTNYTTJADE UNDERSÖKNINGAR Punkthastighetsmätningar görs sedan några år tiiibaka på 35 piatser. Mätningarna görs minst 2 gånger/år och under ett dygn varje gång. Noteringar om vägiag görs vid några tiiifäiien under dygnet. Ibiand görs även friktionsmätningar. (Ref 5-8). Under vintrarna 1973 och 1977 genomförde vägverket en vägiagsinventering för att få kunskap om hur trafikarbetet fördeiar sig på oiika vägiag på det statiiga vägnätet. Dessa och andra data har utnyttjats i en oiycksstudie (ref 9). Där finns även redovisat trafikarbetets procentueiia fördeining på bi a vägiag och region. Dessa sammanstäiiningar för vinterperioden har utnyttjats i detta projekt. Av referens 10 framgår hur stor de] av trafikarbetet som på sommaren (maj-september) uträttas vid vått vägiag. För att få fram detta har nederbördsstatistik utnyttjats och antaganden om hur iänge oiika beiäggningar är våta vid oiika mängd nederbörd.

6 3 RESULTAT FRÅN HASTIGHETSMÃTNINGAR De punkthastighetsmätningar.som VTI regeibundet gör har utnyttjats för att få fram hastighetsnivån vid oiika vägiag. I nedanstående tabeii finns redovisat hastigheten för deis iätta biiar (mest person-' biiar) och deis tunga biiar (iastbiiar, 1astbi1ar med siäp och bussar) på vägar med oiika standard och vid oiika vägiag. Hastigheterna är angivna som time mean Speed dvs medeivärdet av hastigheten hos de fordon som passerat mätsnittet. Som framgår av tabeiierna sänker de iätta fordonen sin medeihastighet med 5-7 km/h då vägiaget övergår från torr tiii våt/fuktig barmark. På vägen med iägst standard är sänkningen 2 km/h. Om det biir is/snö på vägen sänks medeihastigheten med meiian 9 och 13 km/h jämfört med torr barmark. De tunga fordonen påverkas i betydiigt mindre grad av vägiaget. Skiiinaden i medeihastighet vid torr barmark och is/snö väg- 1ag är 3-6 km/h. Skiiinaden i medeihastighet meiian torr barmark och is/snö är statistisk säkerstäiida (5% risknivå) medan de övriga skiiinaderna som regei ej är signifikanta. För att snabbt få en överbiick över dessa skiiinader har figurerna i biiaga 1 ritats. Figurerna visar 50- resp 85-percenti1erna i hastighetsfördeiningen vid oiika vägiag. De tunga fordonen har deiats i två grupper. Det går inte utifrån dessa data att säga att de vid barmark snabbare fordonen skuiie sänka hastigheten mer då vägiaget biir sämre. Sänkningen i km/h är ungefär densamma för 50- som för 85-percenti1en. För 1astbiiar och bussar sänks 50-percenti1en med knappt 5 km/h då vägiaget förändras från torr barmark tiii is/snö. Lastbiiarna med siäp sänker nästan iika mycket.

7 Typ av väg Torr barmark Våt/fuktig barmark is/snö Hastighets- Vägbredd gräns (km/h) (m) % 11 '17 i 95% 11 V 5 95% ". 00 < f l\ MV Tabe11 1 Mede1hastighet (mätt som time mean Speed) i 95% konfidensinterva11 (km/h) för 1ätta bi1ar på vägar av 01ika standard och vid 01ika väg1ag. n = anta1 mätningar

8 gräns (km/h) (m) v 2.0 Typ av väg Torr barmark Våt/fuktig barmark is/snö Hastighets- Vägbredd I "» 00<r OONO (\_I N l\ LD I MV 84.3 Tabe11 2 Mede1hastighet (mätt som time mean Speed) i 95% konfidensinterva11 (km/h) för tunga fordon på vägar av o1ika standard och vid o1ika väg1ag. n = anta] mätningar

9 4 VÄGLAGSFÖRDELNING Av referens 9 framgår hur trafikarbetet fördeias på oiika vägiag vintertid (oktober-aprii) för oiika deiar av Sverige och på vägar med oiika haikbekämpning. Av referens 10 framgår att trafikarbetet vid vått vägiag sommartid (maj-september) är c 8%. Vi antar vid beräkningarna i fortsättningen att 8% gäiier i de 3 regioner som Sverige här indeias i. Eftersom trafikarbetet är grovt sett iika stort i de två ovan nämnda tidsperioderna beräknas medeivärdet av andeiarna vägiag och detta får gäiia för heia året. För att sedan få vägiaget på oiika typer av vägar utnyttjas deis referens 9 och deis resuitat från oiika vägiagsstudier vid VTI (bi a referens 1) som visar på skiiinader i ande] is/snö vägiag för oiika typer av vägar. För några vägtyper har skattningar gjorts. Trafikarbetets fördeining me11an oiika vägtyper anses vara densamma vid is/snövägiag som över heia året. Med dessa ibiand grova antaganden fås trafikarbetets fördeining på oiika vägiag såsom framgår av nedanstående tabe11.

10 ' W»WWW Tabeii 3 Trafikarbetets fördelning 1%) på 01ika_väg1ag under ett år Södra Sverige Vägtyp hastighetsgrans (km/h) Vägbredd (m) torrt Vägiag vått/fuktigt is/snö ? i x \).'\)-1> MV Vägtyp hastighetsgräns (km/h) Vägbredd (m) torrt Vägiag vått/fuktigt is/snö ä å ? MV 5.5 Vägtyp hastighetsgräns (km/h) Vägbredd (m) torrt Vägiag vått/fuktigt is/snö MV f i.i

11 5 ÅRSHASTIGHET Medeihastigheter vid oiika väg1ag viktas samman för att erhåiia en årshastighet. Dessa presenteras för 3 regioner Södra Sverige (1än H, I, K, L, M, N och 0) Meiiersta Sverige (iän B, C, D, E, F, 0, P, RT och U) och Norra Sverige (1än S, W, X, Y, Z, AC och BD). Hastighetsdata har tagits fram för varje region. Resuitaten ses i nedanstående tabeii. Tabeii 4 Medelhastighet vid torrt vägiag och för a11a vägiag (årshastighet) Södra Sverige Vägtyp Personbiiar Lastbiiar hastighets- Vägbredd g 9 ' g gräns (km/h) (m) a11a torr AV a11a torr O MV Me11ersta Sverige Vägtyp Personbiiar Lastbiiar hastighets- Vägbredd Q Q Q Q gräns (km/h) (m) a11a torr Av a11a torr MV Norra Sverige Vägtyp Personbiiar Lastbiiar hastighets- Vägbredd g g ; g gräns (km/h) (m) aiia torr Av a11a torr MV

12 Vid beräkning av årshastigheten har mede1hastigheten vid vissa väg1ag uppskattats. Detta gä11er t ex våt barmark i Norra Sverige för samt- 1iga vägtyper. En käns1ighetsana1ys visar att om trafikarbetet i stä11et hade varit 10% mer på våt istä11et för på torr barmark hade årshastighet varit me11an 0 och 1 km/h 1ägre, som rege] 0.1 ti km/h 1ägre. Ungefär samma ski11nad erhå11s om trafikarbetet på is/snö väg1ag fördubb1as på bekostnad av torr barmark.

13 10 REFERENSER Öberg, Gudrun Försök med osaitade vägar vintern 1980/81 Biiisternas hastighetsanpassning tiii oiika vägiags- och friktionsförhåiianden Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 301, 1982 Öberg, Gudrun Friktion och reshastighet på vägar med oiika vinterväghåiining Statens väg- och trafikinstitut Rapport 218, 1981 Niisson, Göran K Undersökning av personbiiars hastighet deis vid hait och deis vid torrt vägiag på vägar med hastighetsgränserna 90 och 110 km/h Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 389, 1984 Koisrud, Björn Hastigheter i 1andsvägstrafik. 01ika faktorers inverkan på hastigheten för iätta biiar på rak och pian väg Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 390, 1984 Koisrud, Björn, Niisson, Göran K och Rioefa1k, Sture Hastighetsuppföijning på 1andsväg. Mätresuitat vintern 79/80 - hösten 1980 Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 337, 1983 Koisrud, Björn, Niisson, Göran K och Rigefaik, Sture Hastighetsuppföiining på iandsväg. Mätresuitat vintern 1980/81 - hösten 1981 Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 345, 1983 Koisrud, Björn, Niisson, Göran K och Rigefalk, Sture Hastighetsuppföijning på 1andsväg. Mätresuitat vintern 1981/82 - hösten 1982 Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 397, 1984 Koisrud, Björn, Niisson, Göran K och Rigefaik, Sture,Hastighetsuppföijning på 1andsväg. Mätresuitat vintern 1982/83 - hösten 1983 Statens väg- och trafikinstitut Meddeiande 409, 1984

14 11 Brüde, Uif, Larsson, Jörgen Samband vintertid meiian väderiek-vagiag-trafikoiyckor. bearbetning och anaiys Statens väg- och trafikinstitut Rapport 210, 1980 Statistisk 10 Hjeim, Oiie Ande] trafikarbete vid vått vägiag under maj-september Statens väg- och trafikinstitut Opubiicerat materiai

15 PERSONBILAR få 110- \ E es _-1_ _ - E / 35 Q W /, VAG.. TYP n_. o 5/ a m I!) :(139 ' o m ä m :1: 70' A m so.. IS F'UKTIG TORR SNÖ VÅT BARMARK BARMARK VÄGLAG x110 MV

16 LASTBILAR OCH BUSSAR HASTIGHET 50 PERCENTIL (Km/h) _ VÄG TYP H I m M 1: m 8 "" i o m m 70 A m x 110 MV so. 1 IS FUKTIG TORR SNÖ VÅT BARMARK BARMARK VÄGLAG

17 120- LASTBILAR MED SLÄP? 110-J \ E as a 100-._ Z god VAG TYP 0. In Lu 80- å o :2: m I 70 A m //j/ "3 x110 MV 60 I I I 13 FUKTIG TORR SNÖ VÅT BARMARK BARMARK VÄGLAG

18 _ummmozw >m HASTIGHET 85 PERCENTIL (Km/h) _00... (0 0 m 0l. N O 1 r l <....0._.áu i no.tu 3 D mo min 3 O mo :la 3 0 :0 min 3 D :0 :lä 3 X :0 {< mo.w mza Enda <3 måzåx <uor>o 3.2» m>mz mx

19 LASTBILAR OCH BUSSAR ^.C \ E as a 100- _/x z Lö I / VAG TYP a_.r - ä a I 4-7 m El m 'En m ä m I 70- A m 60 T. IS FUKTIG TORR SNÖ VÅT BARMARK BARMARK VÄGLAG x 110 MV

20 120 - LASTBILAR MED SLÄP HASTIGHET 85 PERCENTIL (Km/h) CD 0 on 0 \I 0 l l VÄG TYP I m E! m //á. 90 "_13 m 4a m A m x 110 MV 60.. IS FUKTIG TORR SNÖ VÅT BARMARK BARMARK VÄGLAG

21

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

VTlnotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTlnotat. Statens väg- och trafikinstitut VTlnotat Hummer: T 110 Datum: 1991-07-04 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m juni 1991. Författare: Göran K Nilsson #M Avdelning: Trafik Projektnummer:

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata.

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata. VT1 notat Nr 61-1995 Utgivningsår: 1996 Titel: Osaltat och sänkt hastighetsgräns vintern 1994/95 på E4 i Region Norr. Effekt på väglag och hastighet Författare: Gudrun Öberg Programområde: Vägunderhåll/drift

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Nya hastighetsgränser Anna Vadeby Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson 1(21)

Nya hastighetsgränser Anna Vadeby Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson 1(21) Nya hastighetsgränser 2012-01-15 Anna Vadeby Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson 1(21) Analys av hastighetsdata från TMS-systemet Bakgrund och Syfte Det statliga vägnätet är indelat i ca 22000 trafikhomogena

Läs mer

VTInotat. vi Vägval Tran/f_ Statens vag- och trafiklnstltut. Dubbade och odubbade personbilars reshastighet. Projektnummer:

VTInotat. vi Vägval Tran/f_ Statens vag- och trafiklnstltut. Dubbade och odubbade personbilars reshastighet. Projektnummer: VTInotat Nummer: T 59 Datum: 1989-06-22 Titel: Dubbade och odubbade personbilars reshastighet Författare: Gudrun Öberg Avdelning: Trafik Projektnummer: 72330-4 Projektnamn: Dubbdäck - hastighetsmätningar

Läs mer

skadade och dödade personer.

skadade och dödade personer. i notat Nr 54-1997 Utgivningsår: 1997 Titel: Förändrad vinterväghållning i Region Sydöst. Effekt på antalet skadade och dödade personer. Författare: Peter Wretling Verksamhetsgren: Drift och underhåll

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Nummer: T 64 Datum: 1989-09-18 Titel: Förändring. av antal dödäde;; antal svårt skadade och antal lindrigt skadade vid förändring av hastighetsá' situationen. Komplement till 'TSV-rapport PM 87:3,

Läs mer

VT' notat. Väg- och transport- Ifarskningsinstitutet. Projektnummer: / Nr T

VT' notat. Väg- och transport- Ifarskningsinstitutet. Projektnummer: / Nr T VT' notat Nr T 140-1993 Titel: Bensinpris, trafikutveckling och trafiksäkerhet Reviderad version av VTI Notat T 51 Författare: Avdelning: Peter Wretling Trafik Projektnummer: 74001-9/74322-9 Projektnamn:

Läs mer

VTInotat. w ägna/17mm_ Statens vag- och trafiklnstltut. Titel: Återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelser. Projektnummer:

VTInotat. w ägna/17mm_ Statens vag- och trafiklnstltut. Titel: Återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelser. Projektnummer: VTInotat Hummer: T 106 Datum: 1991-11-13 Titel: Återkallelse av körkort vid hastighetsöverträdelser Författare: Gunnar Andersson Avdelning: Trafik Projektnummer: 74382-2 Projektnamn: Körkortsåterkallelse

Läs mer

VTInotat. T Väyøcb MM_ Statens vag- och trafiklnstltut. Projektnummer: ,

VTInotat. T Väyøcb MM_ Statens vag- och trafiklnstltut. Projektnummer: , VTIntat Hummer: T 56 Datum: 1989-04n25 Titel: Hastighetsutvecklingen för persnbilar, utan släp, på landsvägar i Sverige. - Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m juni 1988, Författare: Göran K Nilssn Avdelning: Trafik

Läs mer

VTInotat. vi Väg_ach ag/f_ Statens vag- och trafiklnstltut. . Pa: Linköping. Telz'013-2Q40 0q. Telex VTISGIS. Telefax

VTInotat. vi Väg_ach ag/f_ Statens vag- och trafiklnstltut. . Pa: Linköping. Telz'013-2Q40 0q. Telex VTISGIS. Telefax VTInotat Nummer: T 73 Datum: 1989nll-30 Titel: Trafikens veckodagsvariation under året: En sammanw ställning grundad på Vägverkets trafikmätningar 1978-83 Författare: Rein Schandersson Avdelning: Trafik

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

v, Va -och Trafik- Pa:58101 Linköping. Tel Telex50125 VTISGIS. Telefax [ St/.tulet Besök: OlausMagnus väg37linköping VZfnotat

v, Va -och Trafik- Pa:58101 Linköping. Tel Telex50125 VTISGIS. Telefax [ St/.tulet Besök: OlausMagnus väg37linköping VZfnotat VZfnotat Nummer: T 14 - Datum: 1987-05-05 Titel: HUR PÅVERKAS KORRIGERINGAR AV OBSERVERAT ANTAL OLYCKOR OM MAN BEAKTAR SKILLNAÄDER I RAPPORTERINGSGRAD/SKAÄDEFÖLJD MELLAN OLIKA REGIONER? Författare: Ulf

Läs mer

VZfnotat. Nummer: T 17 Datum: Axelavstånd för olika fordonstyper. Förslag till nytt system för fordonskoder. Författare: Arne Carlsson

VZfnotat. Nummer: T 17 Datum: Axelavstånd för olika fordonstyper. Förslag till nytt system för fordonskoder. Författare: Arne Carlsson VZfnotat Nummer: T 17 Datum: 1987-08-13 Titel: Axelavstånd för olika fordonstyper. Förslag till nytt system för fordonskoder. Författare: Arne Carlsson Avdelning: Trafik Projektnummer: _76004-1 Projektnamn:

Läs mer

Revidering av VQ-samband för vägar med hastighetsgräns 100 och 120 km/h

Revidering av VQ-samband för vägar med hastighetsgräns 100 och 120 km/h Version 1.1 Skapad 1-6-15 www.vti.se Revidering av VQ-samband för vägar med hastighetsgräns och 1 km/h Johan Olstam Mohammad-Reza Yahya Arne Carlsson Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Motorväg med

Läs mer

MINSALT - TRAFIKSÄKERHET Revidering på grund av nollvisionen. Gudrun Öberg

MINSALT - TRAFIKSÄKERHET Revidering på grund av nollvisionen. Gudrun Öberg V T1 notat Nr 44-1997 Utgivningsår: 1997 Titel: MINSALT - TRAFIKSÄKERHET Revidering på grund av nollvisionen Författare: Gudrun Öberg Verksamhetsgren: Projektnummer: Projektnamn: Uppdragsgivare: Distribution:

Läs mer

VTT notat. Nr Utgivningsår: Titel: Lågtrafik på vägar med breda körfält. Författare: Sven-Olof Lundkvist. Programområde: Trafikteknik

VTT notat. Nr Utgivningsår: Titel: Lågtrafik på vägar med breda körfält. Författare: Sven-Olof Lundkvist. Programområde: Trafikteknik VTT notat Nr 52-1996 Utgivningsår: 1996 Titel: Lågtrafik på vägar med breda körfält Författare: Sven-Olof Lundkvist Programområde: Trafikteknik Projektnummer: _30104 Projektnamn: Alternativ vägutformning

Läs mer

Tema Vintermodell. VTI notat VTI notat Olycksrisker under för-, hög- och senvinter. Projektnummer Olycksriskmodellen

Tema Vintermodell. VTI notat VTI notat Olycksrisker under för-, hög- och senvinter. Projektnummer Olycksriskmodellen VTI notat 19-2003 Tema Vintermodell VTI notat 19 2003 Olycksrisker under för-, hög- och senvinter Foto: Anna Bergström, VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 80480 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström

Läs mer

VTlnotat. Projektnummer: / Uppdragsgivare: Distribution: fri / nyförvärv / begränsad l

VTlnotat. Projektnummer: / Uppdragsgivare: Distribution: fri / nyförvärv / begränsad l VTlnotat Nummer: T 51 Datum: 1989-02-23 Titel: BENSINPRIS, TRAFIKUTVECKLING OCH TRAFIKSÄKERHET Författare: Göran Nilsson Avdelning: Trafikavdelningen Projektnummer: 740 01-9/743 22-9 Projektnamn: Uppdragsgivare:

Läs mer

VT1 notat. Utgivningsår Nr Effektberäkningar till "Lathunden". Hastighetsreduktioner och bränsleförbrukning vid olika väglag.

VT1 notat. Utgivningsår Nr Effektberäkningar till Lathunden. Hastighetsreduktioner och bränsleförbrukning vid olika väglag. VT1 notat Nr 71-1996 Utgivningsår 1996 Titel: Effektberäkningar till "Lathunden". Hastighetsreduktioner och bränsleförbrukning vid olika väglag. Författare: Carl-Gustaf Wallman Programområde: Projektnummer:

Läs mer

Avdelning: T Projektnummer: Projektnamn: Bilbältesstudier Uppdragsgivare: _NTF/TSV Distribution: fri / nyförvärv / begränsad /

Avdelning: T Projektnummer: Projektnamn: Bilbältesstudier Uppdragsgivare: _NTF/TSV Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / VTInotat Nummer: T 03 Datum: 1936-12-11 Titel: ) Effekter av lagen om bilbältesanvändning för vuxna i baksätet Författare: Pavel Lacko Avdelning: T Projektnummer: 743 23-7 Projektnamn: Bilbältesstudier

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Effekter och vikten av sänkta hastigheter i tätort. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet på VTI

Effekter och vikten av sänkta hastigheter i tätort. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet på VTI Effekter och vikten av sänkta hastigheter i tätort Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet på VTI Upplägg Hastigheter i tätort idag resultat från NTFs och VTIs uppföljning Hastighetens betydelse för en

Läs mer

VTInotat. Uppdragsgivare: Företagarförbundet. Titel: Utredning beträffande samhälls- och miljökostnader vid transporter av grusmaterial

VTInotat. Uppdragsgivare: Företagarförbundet. Titel: Utredning beträffande samhälls- och miljökostnader vid transporter av grusmaterial VTInotat Nummer: T 90 Datum: 1990-08-14 Titel: Utredning beträffande samhälls- och miljökostnader vid transporter av grusmaterial Författare: Ulf Hammarström Avdelning: Trafikavdelningen _Projektnummer:

Läs mer

notat Nr Utgivningsår: 1994 Titel: Slitagemätning, Linköping Slutrapport Författare: Torbjörn Jacobson

notat Nr Utgivningsår: 1994 Titel: Slitagemätning, Linköping Slutrapport Författare: Torbjörn Jacobson notat Nr 64-1994 Utgivningsår: 1994 Titel: Slitagemätning, Linköping Slutrapport Författare: Torbjörn Jacobson Programområde: Vägteknik (Asfaltbeläggning) Projektnummer: 60104 Projektnamn: Slitagemätning,

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Torbjörn Jacobson. Vägavdelningen Provväg EG Kallebäck-Åbro. Vägverket, region Väst. Fri

Torbjörn Jacobson. Vägavdelningen Provväg EG Kallebäck-Åbro. Vägverket, region Väst. Fri VT notat Nr V230 1993 Titel: Dubbavnötning på provsträckor med skelettasfalt. E6 Göteborg, delen Kallebäck-Abro Författare: Avdelning: Vägavdelningen Projektnummer: 42382-2 Projektnamn: Provväg EG Kallebäck-Åbro

Läs mer

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Fordonsklass L ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Riktning : Totalt 03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08 4 18 1 37 1 15 1 18 3 24 10 21 2 2 08-09 4 24 3 18 0 0 0 7 22

Läs mer

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning NTF RAPPORT 2017:1 Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser inom Polisregion Väst www.ntf.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Train Warners vid Mo

Utvärdering av Train Warners vid Mo VTI notat 2 2002 VTI notat 2-2002 Utvärdering av Train Warners vid Mo Grindar Foto: Hans-Erik Persson Författare FoU-enhet Projektnummer 40413 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Hans-Åke Cedersund

Läs mer

Vägverkets Fordonsklasser

Vägverkets Fordonsklasser Vägverket 1 Vägverkets Fordonsklasser Vägverkets Trafikmätningsverksamhet på statligt vägnät Fordonsklasser stickprovsmätning ÅDT Fordonsmätning helårsmätning TF Sid 1 Vägverkets mätningsverksamhet på

Läs mer

VTInotat. NUmmer: T 58 Datum: Jämförelse mellan två mätapparaturer. Projektnummer: Distribution: ;Ei/nyförvärv/begrånsad/

VTInotat. NUmmer: T 58 Datum: Jämförelse mellan två mätapparaturer. Projektnummer: Distribution: ;Ei/nyförvärv/begrånsad/ VTInotat NUmmer: T 58 Datum: 1989-06-09 Titel: Jämförelse mellan två mätapparaturer Författare: Gunilla Rudander Awdelning: Trafikavdelningen Projektnummer: 76003-3 Projektnamn: Trafikanalysutrustning

Läs mer

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT National Swedish Road and Traffic Research Institute PREDIKTIONSMODELL FÖR TRAFIKOLYCKOR av Göran Nilsson Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren nr 5 1975 Prediklionsmodeil

Läs mer

Hastighetsundersökning 2016

Hastighetsundersökning 2016 RAPPORT Hastighetsundersökning 2016 Resultatrapport Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Hastighetsundersökning 2016, resultatrapport

Läs mer

Trafiksäkerhet. väghållningsåtgärder

Trafiksäkerhet. väghållningsåtgärder Statens väg- och" trafikinstitut (VTI) - Fack - 581 01 Linköping National Road & Traffic Research Institute - Fack ' 581 01 Linköping ' Sweden Nr 22 Trafiksäkerhet väghållningsåtgärder av Börje Thunberg

Läs mer

VTInotat. (db. Titel: Hastighetsmätares felvisning. Projektnummer: Uppdragsgivare: Egen FoU. NUmmer: T 112 Datum:

VTInotat. (db. Titel: Hastighetsmätares felvisning. Projektnummer: Uppdragsgivare: Egen FoU. NUmmer: T 112 Datum: VTInotat NUmmer: T 112 Datum: 1991-08-05 Titel: Hastighetsmätares felvisning Författare: Anna Abrahamsson Avdelning: Trafikavdelningen Projektnummer: 74013-4 Projektnamm: Hastighetsanpassningsåtgärder

Läs mer

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009.

Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Smedstorp Uppdragsnr: 102001101 Redovisning från trafikmätningar i Smedstorp på väg 1550, sep 2009. Trafikmätning Datum 2009-09-23 Innehållsförteckning Leveransbrev 1 Karta 2 Antal fordon

Läs mer

Projektnummer: Väg- och transportä forskningsinstitutet. VT1 notat. Nr Utgivningsår: 1994

Projektnummer: Väg- och transportä forskningsinstitutet. VT1 notat. Nr Utgivningsår: 1994 ' VT1 notat Nr 10-94 Utgivningsår: 1994 Titel: BREDA KÖRFÄLT, -= EFFEKT PA TRAFIKSAKERHET Lägesrapport januari 1994 Författare: Resursgrupp: Ulf Bräde och Jörgen Larsson Trafiksäkerhetsanalys Projektnummer:

Läs mer

Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort Karl-Lennart Bång, KTH. Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort

Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort Karl-Lennart Bång, KTH. Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort Utvärdering av nya hastighetsgränser i tätort Karl-Lennart Bång, KTH 1 Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2011 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig:

Läs mer

Sänkta hastighetsgränser vintern

Sänkta hastighetsgränser vintern VTI notat 58 2 VTI notat 58-2 Sänkta hastighetsgränser vintern 1999-2 trafiksäkerhetseffekter, hastighetseffekter och bilförares synpunkter Författare FoU-enhet Gunnar Andersson Trafiksystem Projektnummer

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (5) Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Delredovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (5) Tillståndsmätningar I syfte att åstadkomma en objektiv tillståndsbild över regelefterlevnaden

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Minnesanteckningar Referensgrupp utvärdering hastighetsgränser i Stockholm

Minnesanteckningar Referensgrupp utvärdering hastighetsgränser i Stockholm Minnesanteckningar Referensgrupp utvärdering hastighetsgränser i Stockholm 2012-02-09 Närvarande: Se bilaga Presentationer: Se bilaga. Inledning Catherine Kotake hälsade välkomna och berättade kortfattat

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

Nollvisionen, hastigheterna och samhällsekonomin. Föredrag vid VTIs och KFBs Transportforum januari 1999 i Linköping.

Nollvisionen, hastigheterna och samhällsekonomin. Föredrag vid VTIs och KFBs Transportforum januari 1999 i Linköping. Gunnar Carlsson 999--4 NTF Nollvisionen, hastigheterna och samhällsekonomin. Föredrag vid VTIs och KFBs Transportforum 3-4 januari 999 i Linköping.. Bakgrund och frågeställning En tillräckligt låg hastighet

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Svenskt Hastighetsindex

Svenskt Hastighetsindex SÄKER TRAFIK SVERIGE AB Svenskt Hastighetsindex Resultatrapport september - oktober 2010 Exempel - Företag AB Tunga lastbilar (LB) Rapporten upprättad 2010-11-24 av Lars Nordquist, Säker Trafik Sverige

Läs mer

- 4 - Sx gt ä f rå b > j 4 sida t) ; v ä F f 4» % f 5 k v p 2 DX av i k ; 5 ; k k i S * v å k i

- 4 - Sx gt ä f rå b > j 4 sida t) ; v ä F f 4» % f 5 k v p 2 DX av i k ; 5 ; k k i S * v å k i i f t * v 2 aan ; 'R- ät n. 20 sy S 4 d 3 Ule est ft v % Smed % t - 4 - Sx gt 9 9 0024. ä f rå b > P # & KO SN N! 0 : irafllic X åka 2 KeSearC t ing% j 4 sida t) ; v ä F f 4» % f 5 k v p 2 DX av i k ;

Läs mer

Vägytans inverkan på fordonshastigheter

Vägytans inverkan på fordonshastigheter VTI notat 40 2002 VTI notat 40-2002 Vägytans inverkan på fordonshastigheter Data från 1992 1999 Foto: Anita Ihs, VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 80374 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Anita

Läs mer

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll

Trafikanternas syn på vägarbeten. Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Trafikanternas syn på vägarbeten Anita Ihs Forskningschef Drift och Underhåll Utvärdering av kameraövervakade vägarbetsplatser en pilotstudie Radar som registrerar hastigheten hos passerande fordon Kamera

Läs mer

Slutrapport avseende projekt Svenskt Hastighetsindex TRV 2010/17577A

Slutrapport avseende projekt Svenskt Hastighetsindex TRV 2010/17577A Slutrapport avseende projekt Svenskt Hastighetsindex TRV 2010/17577A Sammanfattning Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten

Läs mer

db # % Statens väg- och trafikinstitut ? Va0- och Trafik- Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax M Institutet

db # % Statens väg- och trafikinstitut ? Va0- och Trafik- Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax M Institutet VTnotat Nummer: T 21 Datum: 1987-10-07 Titel: Försök med osaltad del på E4 i Västerbotten. Lägesrapport med resultat från förevintern 1986/87 Författare: Gudrun Öberg Avdelning: Trafik Projektnummer: 723

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet VTI notat 6-202 reviderad utgåva Utgivningsår 202 www.vti.se/publikationer Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet Effekter på hastighet, etapp 2 Anna Vadeby Åsa Forsman Förord Föreliggande studie

Läs mer

Utökad rapport. Trafikmätning:

Utökad rapport. Trafikmätning: Utökad rapport Trafikmätning: 2013-09-11-2013-09-17 Mätpunktsinformation Punktid: 2266 Trioid: Gata/Väg: Boråsvägen 55D, 447 34 Vårgårda, Sverige Beskrivning: Boråsvägen Riktning: Norrut Mätintervall:

Läs mer

VTInotat. vi Vägval Trafik_ Statens vag- och trafiklnstltut. Distribution: ;Ei/nyförvärv/begrânsad/ Ola Junghard. Projektnummer:

VTInotat. vi Vägval Trafik_ Statens vag- och trafiklnstltut. Distribution: ;Ei/nyförvärv/begrânsad/ Ola Junghard. Projektnummer: VTInotat Nummer: T 109 Datum: 1991-06-17 Titel: Reducerat faktorförsök med foldover för VTIs trafiksimuleringsmodell Författare: Anna Abrahamsson Ola Junghard Avdelning: Trafikavdelningen Projektnummer:

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Antal omkomna i vägtrafiken,

Antal omkomna i vägtrafiken, 1 2012-03-28 Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2011 Källa: STRADA, Transportstyrelsen 2 2012-03-28 Antal allvarligt skadade i vägtrafiken 2007-2011 Källa: STRADA 3 2012-03-28 Andelen allvarligt skadade

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Statens väg- och trafikinstitut?, Veag-och Trafik- Pa: Linköping. Tel Telex VTISGI S

Statens väg- och trafikinstitut?, Veag-och Trafik- Pa: Linköping. Tel Telex VTISGI S VTfntat Nummer: T 23 - Datum: 1987-11-06 Titel: Avgasemissiner sm funktin av vägens linjeföring Författare: Ulf Hammarström ch B Karlssn Avdelning: Trafik Prjektnummer: 753 14-5 Prjektnamn: - Avgasmdell

Läs mer

VT' notat. Väg- och transport- Ifarskningsinstitutet. Titel: Sidoläges- och hastighetsmätning på Rv40 Borås-Bollebygd. Uppdragsgivare: Vägverket

VT' notat. Väg- och transport- Ifarskningsinstitutet. Titel: Sidoläges- och hastighetsmätning på Rv40 Borås-Bollebygd. Uppdragsgivare: Vägverket VT' notat NUmmer: TF 55-13 Datum: 1989-10-24 Titel: Sidoläges- och hastighetsmätning på Rv40 Borås-Bollebygd Författare: Sven-lof Lundkvist, Uno Ytterbom, Magnus Fernlund Avdelning: TF Projektnummer: 553

Läs mer

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson

Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet VTI Urban Björketun Arne Carlsson Bakgrund Omkring år 2000: Vägverket sökte möjligheter för att öka

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning

Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning Nya hastighetsgränser i tätort uppföljning 2009-2010 Beställare: Trafikverket Utförare: KTH avdelningen för trafik och logistik Projektansvarig: Karl-Lennart Bång Tidplan: 2009-01-01 - (2010-12-31) 2011-12-31

Läs mer

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT

STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT STATENS VÄG- OCH TRAFIKINSTITUT National Swedish Road and Traftic Research Institute AKTUELL TRAFIKFORSKNING VID VÄG- OCH TRAFIKINSTITUTET av Börje Thunberg Särtryck ur Väg- och vattenbyggaren nr 12, 1975

Läs mer

PUBLIKATION 2006:154 L A. LågflödesOLA Objektiva fakta

PUBLIKATION 2006:154 L A. LågflödesOLA Objektiva fakta PUBLIKATION 26:14 L A LågflödesOLA Objektiva fakta Region Norr 26 Titel: LågflödesOLA Objektiva fakta Författare: Magnus Larsson och Anna-Lena Henriksson, Vägverket Region Norr Publikation: 26:14 Utgivningsdatum:

Läs mer

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN

Trafikutredning. Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Trafikutredning Väg 227 Dalarö HANINGE KOMMUN Mars 214 Medverkande Ramböll Lars Strömgren Handläggare 2 Trafikutredning Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Syfte och förutsättningar...4 Slutsats...4

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Nationell rapport Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Nationell rapport 2016-03-01 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic

Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic PM 2008-12-07 Cykelfartsgata på Hunnebergs- och Klostergatan i Linköping en före-/efterstudie Hans Thulin och Alexander Obrenovic Innehållsförteckning Sammanfattning (sidan 2) Bakgrund och syfte (sidan

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut Våg' 00/1 af/lf- Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut Våg' 00/1 af/lf- Pa: Linköping. Tel Telex VTISGIS. Telefax VTInotat N mer: T 79 Datum: l990-olm04 Titel: Trafik- och trefiksäkerhetssituationen på E4 Författare: Hans Thulin Avdelning: Trafikavdelningen Projektnummer: 743 62-5 Erojektnamn: Olycksförklaringsmodell.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Ola Wilhelmsson UPPRÄTTAD AV. Ola Wilhelmsson

UPPDRAGSLEDARE. Ola Wilhelmsson UPPRÄTTAD AV. Ola Wilhelmsson UPPDRAG Utvärdering nya hastighetsgränser UPPDRAGSNUMMER 2211030 UPPDRAGSLEDARE Ola Wilhelmssn UPPRÄTTAD AV Ola Wilhelmssn DATUM Rev DATUM 2011-02-15 SAMHÄLLSEKONOMI Den samhällseknmiska kalkylen för hastighetsförändringar

Läs mer

& äe %s Statens väg- och trafikinstitut. VZfnotat. Nummer: V 04 - Datum: Titel: Inledande studier av tvåskiktsläggning av vältbetong

& äe %s Statens väg- och trafikinstitut. VZfnotat. Nummer: V 04 - Datum: Titel: Inledande studier av tvåskiktsläggning av vältbetong VZfnotat Nummer: V 04 - Datum: 1986-11-14 Titel: Inledande studier av tvåskiktsläggning av vältbetong Författare: Örjan Petersson Avdelning: Vägavdelningen (Vägkonstruktionssektionen) Projektnummer: 4

Läs mer

Förslag till metoder dels för approximativ. beräkning av olyckskvot dels för beskrivning. Staffan Möller

Förslag till metoder dels för approximativ. beräkning av olyckskvot dels för beskrivning. Staffan Möller VTInotat Nummer: T 04 Datum: 1986-12-15 Titel: OLYCKSKVOT VID OLIKA VÄGLAG Förslag till metoder dels för approximativ beräkning av olyckskvot dels för beskrivning av väglag. Författare: Staffan Möller

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Nr Utgivningsår Vägmarkeringarnas funktion beroende på placering i körfältet

Nr Utgivningsår Vägmarkeringarnas funktion beroende på placering i körfältet VT1 notat Nr 40-1995 Utgivningsår 1995 Titel: Vägmarkeringarnas funktion beroende på placering i körfältet Författare: Peter Wretling Programområde: Fordon/Trafikteknik (Vägunderhåll/Drift- Effekter) Projektnummer:

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Trafiksäkerhet och konjunktur

Trafiksäkerhet och konjunktur Trafiksäkerhet och konjunktur Mats Wiklund Bakgrund Antalet dödade i trafiken minskar i lågkonjunktur och ökar i högkonjunktur Även trafikarbetet minskar i lågkonjunktur och ökar i högkonjunktur, men inte

Läs mer

41» Synpunkter på förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid. intermittenta och långsamma vägarbeten. ' 2000 o N H

41» Synpunkter på förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid. intermittenta och långsamma vägarbeten. ' 2000 o N H ' 2000 o N H.8 O= 5 VTI notat 20-2000 1 Synpunkter på förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid intermittenta och långsamma vägarbeten Författare FoU-enhet Maria Berlin och Lena Nilsson

Läs mer

Sweco Management Trafikmätning:

Sweco Management Trafikmätning: Sweco Management Trafikmätning: 2017-10-24-2017-10-30 Rapporten innehåller 2 st. mätpunkter Innehållsförteckning 1 INFORMATION 3 2 KARTÖVERSIKT 4 3 MÄTRESULTAT, ÖVERSIKT 5 4 MÄTPUNKTER 6-17 8391, Kallströmsväg

Läs mer

Sartryck ur Vag- och vattenbyggaren nr12/1977

Sartryck ur Vag- och vattenbyggaren nr12/1977 Statens vag- ochtrafikinstitut (VTH) : Fack - 58101 Linköping Nr 32-1977 National Road & Traffic Research Institute - Fack - 58101 Linköping : Sweden 32 av Goran Nilsson Behöver vi hastighetsgränser? Sartryck

Läs mer

Harmonisering av hastigheter

Harmonisering av hastigheter VTI notat 42 2004 Harmonisering av hastigheter Effekter av minskad hastighetsspridning Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50440 Projektnamn Harmoniserade

Läs mer

# VTlnotat. (db 1. T mygg/i nam_ Statens vag- och trafiklnstltut. Uppdragsgivare: Vägverket. Distribution:.fri/nyförvärv/begrânsad

# VTlnotat. (db 1. T mygg/i nam_ Statens vag- och trafiklnstltut. Uppdragsgivare: Vägverket. Distribution:.fri/nyförvärv/begrânsad # VTlnotat NUmmer: T 53 Datum: 1989-03-21 Titel: Uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade olyckor och polisrapporterade skadade Författare: Hans Thulin Avdelning: Trafikavdelningen Projektnummer: 743

Läs mer

VTInatat. (db _ Statens väg- och trafikinstitut. Distribution:

VTInatat. (db _ Statens väg- och trafikinstitut. Distribution: VTInatat Nummer: TF 69-01 Datum: 1988-03-12 Titel: VINTERDÄCK - DUBBAR - TRAFIKSÄKERHET - VÄGSLITAGE Föredrag vid TTFs vinterdagar i Borlänge 10-11 februari 1988 Författare: Gunnar Carlsson Avdelning:

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Örebro län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Örebro län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Örebro län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Vägverket konsult - TRIO

Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Antal fordon per hastighetsklass. Vägverket konsult - TRIO Fordon: Samtliga fordonsklasser Riktning: Riktning totalt 821 st 51,7 km/h 466 st 56,8 % 57,9 km/h 15 percentil: 44,2 km/h 50 percentil: 51,3 km/h 85 percentil: 60,9 km/h 90 percentil: 63,6 km/h Samtliga

Läs mer

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29

Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 2014-01-29 Beräkning av koldioxidutsläpp 2013 Teknisk dokumentation PM 1 BAKGRUND Detta PM redogör kortfattat för arbetsgång och resultat för de koldioxidberäkningar som M4Traffic genomfört åt Trafikkontoret. Beräkningar

Läs mer

Effektmodell vinterväghållning en översiktlig beräkningsmodell för vinterväghållningens effekter

Effektmodell vinterväghållning en översiktlig beräkningsmodell för vinterväghållningens effekter VTI notat 73 2001 VTI notat 73-2001 Effektmodell vinterväghållning en översiktlig beräkningsmodell för vinterväghållningens effekter Författare Carl-Gustaf Wallman FoU-enhet Drift och underhåll Projektnummer

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av ) 1(11) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg E6, Hallands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Trötthet i trafiken. VTI notat VTI notat Studie av trötthetsrelaterade olyckor

Trötthet i trafiken. VTI notat VTI notat Studie av trötthetsrelaterade olyckor VTI notat 34 2002 VTI notat 34-2002 Trötthet i trafiken Studie av trötthetsrelaterade olyckor Författare Jörgen Larsson och Anna Anund FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40423

Läs mer

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013

Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 VTI rapport 815 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Hastigheter på kommunala gator i tätort Resultat från mätningar 2013 Anna Vadeby Anna Anund Utgivare: Publikation: VTI rapport 815 Utgivningsår:

Läs mer

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro

PUBLIKATION 2007:16. Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror. Riksväg 50 E länsgräns Åsbro PUBLIKATION 27:6 Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Titel: Utvärdering och analys av trafiksäkerhetskameror Riksväg 5 E länsgräns Åsbro Publikation: 27:6 Utgivningsdatum:

Läs mer

RAPPORT Hastighetsindex mc 2017

RAPPORT Hastighetsindex mc 2017 RAPPORT Hastighetsindex mc 2017 Resultatrapport Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004 Rapport generell v 2.0 Dokumenttitel: Hastighetsindex

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

Tema Vintermodell: VTI notat Olyckskvot relativt torr barmark (vinter), hela Sverige t o kv cks ly o tiv la Andel trafikarbete

Tema Vintermodell: VTI notat Olyckskvot relativt torr barmark (vinter), hela Sverige t o kv cks ly o tiv la Andel trafikarbete VTI notat 60 2001 VTI notat 60-2001 Tema Vintermodell: Olycksrisker vid olika vinterväglag Olyckskvot relativt torr barmark (vinter), hela Sverige 40 35 Relativ olyckskvot 30 25 20 15 10 5 0 Andel trafikarbete

Läs mer

Motorcyklisters hastigheter nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser

Motorcyklisters hastigheter nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser VTI rapport 760 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Motorcyklisters hastigheter nivåer och förändringar i samband med nya hastighetsgränser Anna Vadeby Mohammad-Reza Yahya Utgivare: Publikation:

Läs mer

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet

Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet VTI notat 14-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Utvärdering av nya hastighetsgränssystemet Effekter på hastigheter, Etapp 1 Anna Vadeby Åsa Forsman Förord Föreliggande studie är gjord på

Läs mer

Vagavdelningen Vägverket. Fri

Vagavdelningen Vägverket. Fri _ VT Nr V2T7 1993 Titel: Broisolering. Sammanställning av resultat från vidhäftningsprovning på provbroar 1990-1992, för eventuell justering av kalibreringskurva. Författare: Ylva Colldin, Åsa Nilsson

Läs mer