Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05"

Transkript

1 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag verksamhet med förskoleklass, grundskola åk 1-3, fritids samt hörselklass för yngre elever (5 st). Skolan har 8 klassrum samt ett par grupprum. Halva skolan har tillgång till separata/tillbyggda kapprum med torkmöjligheter. Klassrummen upplevs som funktionella men en brist är att det saknas mindre rum/ grupprum. Att ca hälften av eleverna inte har möjlighet att torka sina kläder upplevs som ett problem. Personalen har tillgång till arbetsplatser men personalrummet upplevs som litet. Med nuvarande utformning av lokalytan klarar skolan endast en marginell ökning av antalet elever. Måltidsverksamheten finns i en separat byggnad för både Solanderskolan och Björklundaskolan. Måltidsverksamheten beskrivs under Solanderskolan Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet (f-2) 137 st 6 st 0 st 91 st Personal Årsarbetare Lärare 7,0 Förskolärare 2,0 Fritidspedagoger 8,5 Summa 17,5 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 970 m² 65,81% 970 m² 970 m² Verksamhetslokaler hörsel 89 m² 6,04% 89 m² 89 m² Idrottslokal inkl biutrymmen 384 m² 26,05% 384 m² 384 m² Driftslokaler 31 m² 2,10% 31 m² 0 m² Summa m² m² m² Fastighetens status Fastigheten består av två byggnader. En skoldel från mitten av 70-talet och en separat idrottslokal. Skolan är byggd i ett plan och försågs med ny ventilation 1994 och fasaden reoverades i samma veva, men övrig teknik är i behov av renovering. Idrottslokalen är av äldre datum och är i stort behov av renovering. Det bokförda värdet för båda byggnaderna ligger på 1,2 mkr (840 kr / m)² vilket normalt innebär att en renovering bör ske inom en 5-års period. Utemiljö Många infarter, trafik inom skolområdet och avsaknaden av bra avlämningsplatser skapar en otrygg utemiljö för elever på solander och björklundaskolan. När det gäller markytor så är dessa i dåligt skick medan lekutrustningen är relativt bra.

2 Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Före 2020 Idrottslokal inkl biutrymmen Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Björklundaskolan inkl fritids Städkostnader Summa Lokalkostnader kr kr kr kr kr Verksamhetskostnader service kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar kr Summa Servicekostnad kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids (inkl åk 4-5) Övriga verksamhetskostnader Summa kr kr kr kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler kök mm Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) kr/elev 641 kr/m² 92 kr/m² 311 kr/m² 238 kr/m² 10,5 m²/elev 7,1 m²/elev kr/elev 517 kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev

3 Solanderskolan 4-9 Version rev 10 dat Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 17,0 m²/elev kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Verksamheten vid Solanderskolan är organisatoriskt och lokalmässigt uppdelat på två enheter med två rektorer. I den s k mellanstadiebyggnaden finns idag åk 4-5, hörselklasser åk 3-7 samt lokal för fritids åk 3-5. Byggnaden består av 9 klassrum och två grupprum. Bristen på grupprum, kombinerat med stora kapprum, gör att kapprummen används som arbetsplats för elever. Under vinterhalvåret, med blöta kläder, är detta inte tillfredsställande. På grund av tekniska orsaker upptar hörseleleverna stora ytor. Möjlighet finns att förbättra/effektivisera lokalnyttjandet genom ombyggnationer. I högstadiebyggnaden finns åk 6-9 och hörselklasser åk 8-9. Inom området finns ytterligare två fristående byggnader. I den ena finns kök, matsal, samlingssal och lokaler för elevhälsan. I den andra finns lokaler för textilslöjd, hemkunskap och elever vid aspergerenheten. I högstadiets lokaler är det idag gott om plats och skolan kan rymma fler elever men antalet hänger ihop med hur man disponerar övriga lokaler inom området. Elevstatistiken indikerar en viss elevökning för Solanderskolan fram till 2017, dock inte för Öjebyn som helhet. Köket är ett tillagningskök som servar Solander och Björklundaskola samt skickar mat till Kullenskolan, Kullens förskola, Fagotten och Björklunda förskola. Fritids från Björklunda och Solander äter frukost och mellanmål i matsalen. Köket kommer byggas om till ett kylmatkök under som servar fler skol- och förskoleenheter. Elever (inkl hörsel och ASP, se även bifogad elevstatistik) Elever åk 4-6 Elever hörselklass f-9 Elever åk 7-9 Elever ksu (aspergergrupp) Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växelvis boende Elever i fritidsverksamhet (elever åk 3-6) 346 st 161 st 17 st 155 st 13 st 34 st 13 st 1 st 51 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Solander mellanstadie m² 20,19% m² m² Solander Högstadie m² 47,98% m² m² Källare 500 m² 6,81% 500 m² 500 m² Solander Hörsel och ASP 380 m² 5,18% 380 m² 380 m² Kök 299 m² 4,07% 299 m² 0 m² Matsal 212 m² 2,89% 212 m² 212 m² Komunala musikskolan 68 m² 0,93% 68 m² 68 m²

4 Solander konferens 267 m² 3,64% 0 m² 0 m² Externa hyresgäster 361 m² 4,92% 0 m² 0 m² Driftslokaler 249 m² 3,39% 249 m² 0 m² Summa m² m² m² Fastighetens status Det bokförda värdet uppgår till 19,5 mkr 2656 kr/m². kök och matsalsbyggnad: Stort behov av renovering, ombyggnad ingår i måltidsprojektet Högstadiebyggnad: Ombyggd och renoverad i mitten på 1990:talet bra skick Mellanstadiebyggnad: En skoldel från mitten av 70-talet. Skolan är byggd i ett plan och försågs med ny ventilation 1994 och fasaden renoverades i samma veva. Övrig teknik är i behov av renovering. Hemkunskapsbyggnad: Ombyggd och renoverad i mitten på 1990:talet bra skick Föreningshuset: Delvis renoverat med ny ventilation. Kvarstår utvändiga ytskit, samt delar invändigt Utemiljö Många infarter, trafik inom skolområdet och avsaknaden av bra avlämningsplatser skapar en otrygg utemiljö för elever på Solander och Björklundaskolan. När det gäller mellanstadiet så är markytor och lekutrstning i dåligt skick. Markytorna på högstadiet är bra. Både högstadiet och mellanstadiet behöver mer lekutrustning. Bedömning av investeringsbehov Behov år kök och matsalsbyggnad hus 9,10 Före 2020 Högstadiebyggnad Efter 2020 Mellanstadiebyggnad Före 2020 Hemkunskapsbyggnad Efter 2020 Föreningshuset Vid ny hg Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök och musikskola Varav Driftkostnad Städkostnader Summa lokalkostnader kr kr kr kr kr Verksamhetskostnader service Kostnad per dag kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar kr Summa Servicekostnad kr Verksamhetskostnader skola Personalkostnader skola åk 4-6 Personalkostnader hörsel f-9 Övriga verksamhetskostnader åk 4-6, hörsel Personalkostnader skola åk 7-9 Personalkostnader aspergergrupp Övriga verksamhetskostnader åk 7-9, asp. Summa kr kr kr kr kr kr kr

5 Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler mm Servicekostrnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) kr/elev 878 kr/m² 294 kr/m² 399 kr/m² 185 kr/m² 17,8 m²/elev 17,0 m²/elev kr/elev 740 kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev

6 Kullenskolan f-3 Version rev 10 dat Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 9,3 m²/elev kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Mottagningskök för komplett varm måltid från Solander, lagar frukost och mellis själv. Köket behöver storköksmaskiner anpassade för verksamheten. Diskhanteringen behöver moderniseras. Skolan har i stort en bra planlösning med separata kapprum till de 4 ordinära klassrummen. Förskoleklass och fritids för de yngre samsas i egna rum. Fritids för de äldre samsas med åk 3. I övrigt finns det varierade ytor att tillgå och med nuvarande elevtal har verksamheten tillräckliga ytor. I skolan finns också separat idrottshall och matsal. Specialpedagog delas med Björklunda. Åk 3 har slöjd i Öjebyn. Beroende på ålder kan skolan rymma ytterligare 5-10 elever. Med nuvarande upptagningsområde spås en kraftig elevminskning fram till 2017 (- 50 elever) men eftersom många föräldrar inom Björklunda upptagningsområde valt Kullenskolan är det svårt att spå den verkliga elevutvecklingen. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet 105 st 0 st 0 st 86 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 973 m² 67,95% 973 m² 973 m² Idrott 247 m² 17,25% 247 m² 0 m² Kök 61 m² 4,26% 61 m² 0 m² Matsal 68 m² 4,75% 68 m² 68 m² Driftslokaler 83 m² 5,80% 83 m² 0 m² Summa m² m² m² Fastighetens status Det bokförda värdet uppgår till 902 tkr eller 668 kr/m², normalt innebär detta att fastigheten är i behov av renovering inom en 5 års period. Skador och byggnadsfel har gjort att delar av byggnaden har renoverats genom årens lopp. Utemiljö Säker utemiljö för elever. Både markytor och lekutrustning är i bra skick. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök kr kr

7 Städkostnader Summa Lokalkostnad kr kr kr Verksamhetskostnader service kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar kr Summa servicekostnad kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa kr kr kr kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler mm Servicekostnad Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) kr/elev 998 kr/m² 130 kr/m² 566 kr/m² 243 kr/m² 9,9 m²/elev 9,3 m²/elev kr/elev 386 kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Aktiviteter i utredningen

Aktiviteter i utredningen Aktiviteter i utredningen 1. Diskussion kring elevutvecklingen i Infjärden/markbygden. 2. Det totala behovet av skolytori området på lång sikt. 3. Genomgång av nuläge skolstruktur i Infjärden. 4. Diskussion

Läs mer

UTREDNING BUN

UTREDNING BUN 2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att

Läs mer

Skolstruktur södra. Utbildningsförvaltningen

Skolstruktur södra. Utbildningsförvaltningen Skolstruktur södra Uppdrag beslut BUN 47 Översyn av strukturplan Diarienr 16BUN102 Beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram material specifikt för Blåsmark

Läs mer

Grans Naturbruks gymnasium

Grans Naturbruks gymnasium Grans Naturbruks gymnasium Beskrivning av fastigheten Mark Idag nyttjas ca 250 ha mark i verksamheten varav ca 59 ha är arrenderad. NLL äger 173 ha mark uppdelat på fem fastigheter i huvudsak åkermark

Läs mer

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag

Skåp, dubbla inkl montage WC, hel kaklad inkl porslin Ny dörr inkl beslag Prisexempel Ytskikt Målning Golv (rivning bef matta + nytt linoleum, sockling) Undertak (exkl. belysning) á pris 184kr/m2 1554kr/m2 440kr/m2+200kr rivning=640kr/m2 Fast inredning och rum Kapphyllor, ca

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Rapport Inventering Smögens Skola Upprättad av Sandra Andersson

Rapport Inventering Smögens Skola Upprättad av Sandra Andersson Rapport Inventering Smögens Skola Upprättad av Sandra Andersson Ramböll Sverige AB Division.Projektledning Lasarettsgatan 4A 452 37 Strömstad Telefon 010-615 60 00 Fax 0526-600 44 www.ramboll.se Organisationsnummer

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Lokalförsörjningsprocess

Lokalförsörjningsprocess Lokalförsörjningsprocess Utredning avseende Kyrkskolans lokalbehov Utredningens syfte: Beskriva Kyrkskolans utmaningar idag kopplat till nuvarande lokaler Utreda Kyrkskolans lokalbehov Belysa förslag på

Läs mer

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS

Hemvist F-6 RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Hemvist F-6 Bakgrund Hemvisten är elevernas bas och trygga punkt i skolan. I hemvisten finns deras studierum av olika storlek, kapprum och toaletter. Hemvistens lärare har ofta sitt

Läs mer

Christinaprojektet, bakgrund Bakgrund

Christinaprojektet, bakgrund Bakgrund Christinaprojektet Christinaprojektet, bakgrund Bakgrund Piteå växer och befolkningsmängden ökar, och så även behovet av fler förskole- och skolplatser. På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan

Inriktningsbeslut renovering och verksamhetsanpassning av Skönstaholmsskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Emil Hjort Telefon: 08-508 11 771 Åsa Härkegård Telefon: 08-508 33 333 Till Utbildningsnämnden Inriktningsbeslut

Läs mer

Genomförandebeslut för om- och tillbyggnation av Västertorpsskolan

Genomförandebeslut för om- och tillbyggnation av Västertorpsskolan Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-15 Handläggare Josefin Johansson Telefon: 076-1233601 Till Utbildningsnämnden 2017-10-19 Genomförandebeslut

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Frågor och svar kring omlokalisering

Frågor och svar kring omlokalisering Frågor och svar kring omlokalisering 2016-04-18 På Skolrådet den 4 april informerades om förslaget på ny omlokaliseringslösning. Förslaget innebär att årskurs F och 1 går på Hildur Ottelin där fler lokaler

Läs mer

Christinaprojektet, bakgrund Bakgrund

Christinaprojektet, bakgrund Bakgrund Christinaprojektet Christinaprojektet, bakgrund Bakgrund Piteå växer och befolkningsmängden ökar, och så även behovet av fler förskole- och skolplatser. På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan

Läs mer

Genomförandebeslut för om-och tillbyggnad av skolbyggnad vid Hedvig Eleonora skola

Genomförandebeslut för om-och tillbyggnad av skolbyggnad vid Hedvig Eleonora skola Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-06-26 Handläggare Monica Strandgren Telefon: 08-508 33 426 Till Utbildningsnämnden 2018-08-23 tillbyggnad

Läs mer

Trygghetsvandring i Öjebyn Område kring: Solanderskolan, Björklundaskolan, Björklunda sporthall/ badhus samt industri/ företags område

Trygghetsvandring i Öjebyn Område kring: Solanderskolan, Björklundaskolan, Björklunda sporthall/ badhus samt industri/ företags område Trygghetsvandring i Öjebyn 2010-06-09 Område kring: Solanderskolan, Björklundaskolan, Björklunda sporthall/ badhus samt industri/ företags område Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre

Läs mer

PM - Kostnadsbedömning 1 (7)

PM - Kostnadsbedömning 1 (7) PM - Kostnadsbedömning 1 (7) ABadABACUMBygg+&Fastighetsadministration Kaptensgatan3,70365ÖREBRO Tel0199307330 Mobil07096651918 Rev. Ljusnarshallen, Kopparberg Kostnadsbedömning för om och tillbyggnader

Läs mer

Rapport Inventering Sotenässkolan Upprättad av Sandra Andersson

Rapport Inventering Sotenässkolan Upprättad av Sandra Andersson Rapport Inventering Sotenässkolan Upprättad av Sandra Andersson Ramböll Sverige AB Division.Projektledning Lasarettsgatan 4A 452 37 Strömstad Telefon 010-615 60 00 Fax 0526-600 44 www.ramboll.se Organisationsnummer

Läs mer

Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05-14 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utifrån utredningsdirektiv undersöka möjligheten

Läs mer

PM Skolutbyggnad Sanduddens skola Dnr BUN18/ Jacob Holm Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen

PM Skolutbyggnad Sanduddens skola Dnr BUN18/ Jacob Holm Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-11-05 Jacob Holm Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen jacob.holm@ekero.se Skolutbyggnad Sanduddens skola Dnr BUN18/162-403 Bakgrund Antalet invånare i Ekerö kommun kommer under de

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Dimensionering av lokalyta storkök

Tekniska krav och anvisningar. Dimensionering av lokalyta storkök Tekniska krav och anvisningar Storkök Dimensionering av lokalyta storkök Dokumentet gäller för följande verksamheter: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Äldreboende Dokumentet gäller för: Nybyggnad 1

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan

Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan Barn- och utbildningsnämndens lokalbehovsplan Södra kommundelen Vinstorp Avveckling av Vinstorpskolan, när utbyggnaden av skollokaler i södra kommundelen är klar. Bilaga Uppföljning av lokalbehovsplan

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

FORNUDDENS SKOLA

FORNUDDENS SKOLA FORNUDDENS SKOLA 2016-03-15 Volymskiss 3 förslag 1 1 Alternativ 1, två volymer: En sammahängande skola längs Gärdesvägen, samt fristående idrottshall. Förslaget tar avstamp i att behålla platsens kvalitéer

Läs mer

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor:

Tjelvarskolan Följande alternativ utreds a. Skolan utökas till att omfatta en två-parallellig F-6 skola. Bilagor: Resultat efter dialoger och sammanfattning av de olika alternativen till förändrad grundskoleorganisation i Visby med kringområden samt kostnadsberäkning: Bilagor: 1. Nulägesbeskrivning av respektive skola

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan.

Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-04-15 Handläggare Michael Vogtmann Telefon: 08-508 33 650 Till Utbildningsnämnden 2016-05-19 Inriktningsbeslut

Läs mer

FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN

FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN FRAMTIDA ORGANISATION AV GRUNDSKOLAN I VADSTENA KOMMUN Utredning 2015-04-13 BOU2015/78-611, 2015.416 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Utredningens struktur... 4 A. Vision om skolan i Vadstena... 5 B. Fakta och prognos...

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola

Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-02-04 Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 29 januari 2013 beslutades

Läs mer

Ska 4:orna gå fritids i skolan eller gå tillbaka till fritids vid backgårds?

Ska 4:orna gå fritids i skolan eller gå tillbaka till fritids vid backgårds? Frågor kring förslag Ska 4:orna gå fritids i skolan eller gå tillbaka till fritids vid backgårds? Det beslutas lokalt i samråd med berörda. Varför inte Sjulsmark och Alterdalen tillsammans, det skulle

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: 2014-05-12 Version: 2.3 Ansvarig: Antaget av förvaltningsledningen 2014-05-13 rev 2014-09-09, 2014-10-13, 2014-12-10 Förvaltning:

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan och budgetförslag 2017-2019 Barn- och utbildningsnämnden 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 2015 Måluppfyllelse för strategiska områden 2015 2014 2013 2012 2011 Barn och unga 3

Läs mer

Viggbyskolan SITUATIONSPLAN VOLYMSTUDIE Skala 1:800

Viggbyskolan SITUATIONSPLAN VOLYMSTUDIE Skala 1:800 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRKLARINGAR I förslaget bevaras, "-talshuset", "50-talshuset" samt idrottshallen. Paviljongen rivs och en ny skolbyggnad byggs. FATIGHETSGRÄNS EGENSKAPSGRÄNS ENTRÉ IDROTTSPLAN Volymstudien

Läs mer

Rapport Inventering Kungshamns Skola

Rapport Inventering Kungshamns Skola Rapport Inventering Kungshamns Skola Upprättad av Sandra Andersson Ramböll Sverige AB Division.Projektledning Lasarettsgatan 4A 452 37 Strömstad Telefon 010-615 60 00 Fax 0526-600 44 www.ramboll.se Organisationsnummer

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys

ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys ARBETSMATERIAL Skolutredning Förskoleutredning Lokalbehovsanalys ARBETSMATERIAL Observera att siffror etc som presenteras i detta dokument endast är arbetsmaterial och kan komma att förändras i samband

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barnoch ungdomsverksamheten

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barnoch ungdomsverksamheten FÖRSLAG TILL BESLUT Sammanträdesdatum 2018-05-14 1 (2) Barn- och ungdomsutskottet - Beredande Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 Dnr 2018/000660-041 Tilläggsäskande i investeringsbudget

Läs mer

Framtida skolorganisation

Framtida skolorganisation Framtida skolorganisation Vad har vi? Vad behöver vi? Vad behöver ändras? Förutsättningar utifrån vikande elevunderlag, fortsatt kvalitet och måluppfyllelse, attraktiva tjänster, investeringsbehov, resursanvändning.

Läs mer

Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal

Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal Bilaga 1c Basnyckeltal Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. Basnyckeltalen syftar

Läs mer

Älvstranden Bildningscentrum

Älvstranden Bildningscentrum Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 129 Dnr KS/2017:237. Skollokalsutredning Information

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 129 Dnr KS/2017:237. Skollokalsutredning Information Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-08-21 1 (1) Sida 129 Dnr KS/2017:237 Skollokalsutredning Information Bakgrund Utbildningsförvaltningen har tillsammans med service- och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Skolverket Dokumentdatum: Dnr: 2019:990 1 (13)

Skolverket Dokumentdatum: Dnr: 2019:990 1 (13) 1 (13) s bedömning av de preliminära erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2018 Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande

Läs mer

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr 31 2015:723 Yttrandet avser en ansökan från Alterdalens

Läs mer

ÖVERGRIPANDE LOKALUTREDNING SKOLOR & FÖRSKOLOR PRESENTATION

ÖVERGRIPANDE LOKALUTREDNING SKOLOR & FÖRSKOLOR PRESENTATION ÖVERGRIPANDE LOKALUTREDNING SKOLOR & FÖRSKOLOR PRESENTATION 2015-05-19 TINGVALLASKOLAN ÄNGSKOLAN PARKSKOLAN STRÖMSKOLAN LYCKESKOLAN STOMMENSKOLAN UBBHULTSKOLAN HYSSNASKOLAN FRITSLASKOLAN SÄTILASKOLAN FOTSKÄLSKOLAN

Läs mer

Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/

Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/ Anders Anagrius Integrationschef 08 560 391 92 anders.anagrius@ekero.se Organisationsförändring och utbyggnad av skolor i centrala Ekerö Dnr BUN15/154-611 Inledning Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24

Läs mer

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-03-03 Dnr: 2015/2347-GSN-291 Grundskolenämnden Översyn av skollokaler på Vallbyområdet Förslag till beslut

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017 1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2017 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer

Lindboskolans ombyggnad. skisser och planer Lindboskolans ombyggnad skisser och planer Barn- och utbildningsnämnden 2017 Ombyggnationen av Lindboskolan har kommit igång och är en bra bit på väg. I styrgruppen för planeringen av byggprojektet har

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

FRAMTIDENS SKOLA ny 7-9 skola i Arvika

FRAMTIDENS SKOLA ny 7-9 skola i Arvika FRAMTIDENS SKOLA ny 7-9 skola i Arvika 160130 BAKGRUND I Arvika finns planer på att bygga en ny 7-9 skola för ca 800 elever som kan svara upp mot hela kommunens behov. Som en fördjupning av skollokalutredningen

Läs mer

Behovsbeskrivning kommundelen Område Yta År Tillväxt Teknik

Behovsbeskrivning kommundelen Område Yta År Tillväxt Teknik Utredningschef Staffan Friberg Sidan 1 av 6 Område Yta År Tillväxt Teknik Förskola Antalet barn i förskoleåldern i södra, återlämnande av förskolelokaler samt lokalers nyttjandeeffektivitet bedöms generera

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2017-03-24 Diarienummer: N132-0636/15 Sektor Utbildning/Sektor Kultur och Fritid Tommy Eliasson, Ulla Andreasson Telefon: 365 00 00 E-post: tommy.eliasson@ostra.goteborg.se Om-

Läs mer

Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans

Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans Välkommen till dialogmöte om Sanda skola & Klinteskolans framtid! Förslag till agenda Kort presentation av medverkande Föräldragruppen presenterar sin syn, analys och åsikt avseende verksamheterna vid

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Hansson Johanna 2017-03-07 KTN-2017-0057 Sjöblom Gunilla Sörås Staflin Pia Kulturnämnden Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal Förslag till

Läs mer

Handlingsplan för att säkra skolplatser för stadsdelens barn och elever

Handlingsplan för att säkra skolplatser för stadsdelens barn och elever Örgryte-Härlanda Göteborg 2017-03-10 Handlingsplan för att säkra skolplatser för stadsdelens barn och elever Innehåll Inledning och syfte... 3 Strategier... 3 Skolans styrning... 3 Bakgrund och nuläge...

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Vi blir fler. Föräldrainformation

Vi blir fler. Föräldrainformation Vi blir fler Föräldrainformation 2015-01-19 18.30-20.00 Kvällens agenda 18.30-20.00 Presentation Bakgrund Vision förskola Vision grundskola Genomgång av organisationsförslag förskola Genomgång av organisationsförslag

Läs mer

Förlag till inriktningsbeslut om byggnation av ny skola på Årstafältet

Förlag till inriktningsbeslut om byggnation av ny skola på Årstafältet Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Sida 1 (5) 2017-11-09 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnd Förlag till inriktningsbeslut om byggnation av ny

Läs mer

Utredning av skollokaler inom Kils kommuns tätort. från förskoleklass till årskurs 6 BILD KONCEPT

Utredning av skollokaler inom Kils kommuns tätort. från förskoleklass till årskurs 6 BILD KONCEPT Utredning av skollokaler inom Kils kommuns tätort från förskoleklass till årskurs 6 BILD KONCEPT 2017-10-20 Innehållsförteckning 1. Bakgrund x 2. Verksamhetsbeskrivning x 3. Förutsättningar budgetkalkyler

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016

Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016 Sammanställning av material från Workshops med vårdnadshavare den 26 januari 2016 Sammanställningen är upplagd efter anteckningar från gruppdiskussioner med vårdnadshavare. Under respektive diskussionspunkt

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Remissvar. Framtidens äldre omsorg. Teknik o Servicenämnden

Remissvar. Framtidens äldre omsorg. Teknik o Servicenämnden Remissvar Framtidens äldre omsorg Teknik o Servicenämnden Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmetod/Process... 2 Samhällsperspektivet... 2 Service perspektivet... 3 Måltidsservice... 3 Städ och verksamhetsvaktmästeri...

Läs mer

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016

Skolverkets bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016 1 (17) Skolverkets bedömning av erna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2016 Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon:

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen 219 Barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden/förskola Målkriterier Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2017-10-10 Sida 1 Bildningsstyrelsens arbetsutskott - Ordinarie ledamöter kallas - Ersättare f kallelsen för kännedom Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Bildningsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer