Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30"

Transkript

1 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar

2 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun Utredningen beskriver hur kommunen skulle kunna organisera sin skolverksamhet med minskade lokalytor. Utredningen är en konsekvens av att elevunderlaget i kommunen har minskat och att lokalkostnaderna därmed riskerar ta en allt större del av den totala skolkostnaden. De tre alternativ som beskrivs och kommenteras i skolutredningen är att förlägga 7-9 verksamheten i antingen Edsbyn eller Alfta eller att ha kvar 7-9 verksamheten i både Alfta och Edsbyn och då lägga ner någon eller några av byskolorna. I de fall 7-9 verksamheten flyttas från någon av skolorna finns också frågeställningen vad de tomma lokalerna i så fall kan fyllas med. Frågeställningen om alternativa verksamheter i lokalerna har lett till att denna del av utredningen kommer att beskriva dels vilka lokalkostnader som kommunen kommer ha om lämnade lokaler inte fylls med annan verksamhet och dels vilka lokalkostnader som blir om lämnade lokaler fylls. Utgångspunkten är att det är andra kommunala verksamheter som då är aktuella att flytta. Att utgå från att det kommer någon extern part och vill hyra i lokalerna antas vara mindre sannolikt. Fler verksamheter än bara de som barn och skolnämnden ansvarar för kommer därför att beröras i detta material. Helhetsperspektivet kommer därför också att inkludera lokalkostnader för: Fritidsgårdverksamheten i Alfta och Edsbyn Museet i Edsbyn Handikapp- och äldreomsorgens chefsverksamhet SFI-verksamheten Elevvården IM (fd.iv)-programmets verksamhet AEFAB kontor Möjlighet till en fleravdelningsförskola centralt i Edsbyn De ekonomiska beräkningar som presenteras i detta underlag ger därför svar på vad de totala kostnaderna för kommunen blir om ovanstående verksamheter och frågeställningar beräknas. 2 (22)

3 Syfte Hur är det ekonomiskt mest fördelaktigt att hantera kommunens lokaler med anledning av minskande elevunderlag och en krympande befolkning. Problemställning Vad blir de ekonomiska konsekvenserna för kommunen om: 1. En 7-9 skola i Edsbyn 2. En 7-9 skola i Alfta 3. Två 7-9 kvar Tillvägagångssätt För att beräkna det ekonomiska behovet av åtgärder i skollokaler har schabloner använts och beräknats utifrån lokalytan. Lokalinsatserna är de som bedöms behövas för att skapa lokaler för en framtida skola och är de som krävs för de närmsta åren. Under en 20-årsperiod bör ytterligare insatser för periodiskt underhåll förekomma. Den brist på planerat underhåll som finns i lokalerna är inräknad i materialet, då kostnader för närvarande inte tas i den omfattning förslitning av lokaler sker. Kostnaden tas med för att ge en korrekt bild av respektive lokals årliga kostnad. I och med att det tidigare år inte avsatts budgetmedel för att sköta det planerade underhållet finns i respektive lokal även ett eftersatt underhåll. I kalkylerna har det eftersatta underhållet hanterats på följande vis. Det finns ett eftersatt underhåll som slås ut på det totala antalet kvm. Om en del lokalyta iordningställs i förslagen kommer denna kvadratmeteryta att försvinna ut det från eftersatt underhåll. Därför skiljer kostnaden i fråga om eftersatt underhåll i de olika alternativen. Den summa som anges som driftkostnad i beräkningarna är den kostnad som tas idag + den kostnad för planerat underhåll som borde avsättas. Det eftersatta underhållet tas upp som en engångspost och fördelas på 20 år med en ränta på 6%. Detta sätt att räkna kommer därför att ge en annan årlig kostnad än den som barn och skolnämnden betalar som internhyra. Kommunens internhyra innefattar också avskrivningar och ränta på tidigare gjorda investeringar. Det beloppet är lika i alla exempel varför bedömningen har gjorts att det endast är driftkostnaden och tillkommande avskrivningar och räntekostnad som är relevant för jämförelsen mellan alternativen. 3 (22)

4 En 7-9 skola i Edsbyn Utifrån den utredning som tagits fram av barn och skolnämnden beräknas elevunderlaget för 7-9 verksamheten till 330 elever. Elevunderlaget kommer att sjunka under ett antal år framöver för att bottna på 292 elever 2017/2018. Därefter kommer elevunderlaget att öka igen och därför bedöms denna nivå som nödvändig att för dimensionering av 7-9 verksamhetens lokaler. Nedan beskrivs de åtgärder som är en nödvändiga på Celsiusskolan om 7-9 från Alfta ska in i Celsiusskolans lokaler. Nedan beskrivs också de möjliga kommunala verksamheter som då skulle kunna placeras i Alftaskolan och de åtgärder som då krävs. Om verksamheter som flyttas in i Alftaskolan i sin tur lämnar lokaler som blir tomma har det gjorts en bedömning om den lokalen då är möjlig att sälja eller kallställa. Därmed kommer tidigare lokalkostnad att försvinna eller minska. Om det inte finns plats för verksamhet i kommunala lokaler har bedömning gjorts att lokaler går att hyra externt för 550 kr/kvm. Exempel för en 7-9 skola i Edsbyn inkl. alternativ användning Alftaskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Alfta ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Celsiusskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Behov vid endast ett högstadium - No-sal: En ytterliggare sal krävs. - Slöjd: En ytterliggare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. - Lärararbetsplatser: En ytterliggare sal krävs för att lärarna från Alfta ska få arbetsplatser. 4 (22)

5 - Flykting/Specialundervisning: En ytterliggare sal krävs - Klassrum: 5-7 ytterliggare salar krävs. - Utemiljö. Övriga lokaler/verksamheter De behov som beskrivs ovan kommer inte att kunna uppfyllas inom den lokalyta som 7-9 Celsius hyr idag. För att frigöra utrymme på celsiusområdet har bedömningen gjorts att museets lokaler behöver frigöras för 7-9 verksamhet. Det innebär då att museet behöver flytta till andra lokaler. Bedömningen är att andra lokaler för museets verksamhet kan hyras för 550 kr/kvm. En alternativ lösning som föreslogs i utredningen var att använda F-6 lokaler för 7-9 men denna lösning bedöms inte som en långsiktigt bra. Samverkan med musikskolan möjliggör för att använda deras lokaler i Celsiusskolan även till obligatorisk musikundervisning. I tidigare diskussioner har det framkommit en vilja att göra en ordentlig samlingssal i kommunen. Om man gör en 7-9 på Celsiusskolan föreslås denna anpassning göras i skolans aula och då vara till gagn även för eleverna. Investeringen i aulan är inte en följd av att skolan bedömer det som en nödvändig åtgärd för 7-9 verksamheten. Alftaskolan Om Alftaskolans elever flyttas till Celsiusskolan frigörs lokalytor på Alftaskolan. I dessa lokaler finns då möjlighet att flytta in eleverna från Runemo skola och Viksjöfors skola. Åtgärder på Alftaskolan (om Runemo och Viksjöfors eleverna flyttas). 4-6 klasserna flyttar in i lokaler som tidigare hyrts av 7-9 verksamheten. Förskoleklass och 2 fritidsavdelningar flyttas in i fd. 4-6 klassernas lokaler i Alftaskolan. 2 förskolor flyttas in i fd. förskoleklass och 2 fritidsavdelningar Två byskolor flyttas in Utemiljö Ett annat alternativ som antas möjligt i beräkningen är att flytta AEFABs kontor till Alftaskolan. Bedömningen är att det då är 700 m2 som ska iordningställas och hyras ut. Antagandet görs att den kostnad som blir för att iordningställa lokalerna och den driftkostnad som är för lokalerna idag kommer att kompenseras till fullo i så fall. 5 (22)

6 Ännu ett alternativ som antas i beräkningarna är att flytta in SFI undervisningen till Alftaskolan. I dagsläget hyrs lokaler externt för denna verksamhet. Idag hyrs 280 m2 externt och det är också den ytan som beräknas nödvändig att iordningställa på Alftaskolan. SFI undervisningen skulle vara möjlig att på sikt flytta in i gymnasiets lokaler då deras lokaler blir lediga i takt med att elevunderlaget minskar. Även delar av kulturavdelningens personal som nu hyr på källarplanet i Edsbyns bibliotek antas kunna flytta till Alftaskolan. Då skulle de fortfarande ha närheten till Alfta bibliotek för samverkan. Därmed frigörs yta på Edsbyns bibliotek. Antagandet görs då att fritidsgårdens verksamhet i Edsbyn kan flytta in i de lokalerna. I beräkningarna tas också med att Celsiusskolans Aula rustas och att det då finns en större samlingslokal i kommunen och att hörsalen på det viset blir överflödig. Fritidsgården i Alfta är möjlig att flytta in i Alftaskolan. Det är också det som är beräkningarna baseras på. Övrigt För att lösa frågan om en större förskoleenhet med minst 3 avdelningar i centrala Edsbyn har beräkningar gjorts på att Södran byggs om. Det blir då möjligt att stänga de avdelningar som är på Sörgården och Västergården och att ytterligare kapacitet för minst en avdelning skapas. Handikapp och äldreomsorgens verksamhet kan flytta in i AEFABs nuvarande lokaler. IM programmet blir kvar i sina nuvarande lokaler. Elevvården antas bli kvar på Västergården där de hyr idag. Lillbo skola antas bli kvar i sina nuvarande lokaler Tomma lokaler Folkets Hem blir hyresledig och kan säljas Sörgården blir hyresledig och kan säljas Villan (Alfta Kyrkby 41:1) i Alfta blir hyresledig och kan säljas Kåken (Alfta Kyrkby 21:56) i Alfta blir hyresledig och kan säljas Runemo skola tomställs Viksjöfors skola tomställs 6 (22)

7 Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder Alftaskolan Driftkostnad Alftaskolan Tillkommande hyra AEFAB Viksjöfors tomställs Runemo tomställs Villan Säljs 0 0 Kåken Säljs 0 0 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan Driftkostnad Celsius IM program Chefer HK,OMV (Hyra AEFAB kontor) Nya lokaler museet Fritidsgård (Hörsalen) Eftersatt underhåll Lillboskolan Driftkostnad Lillboskolan avdelningsförskola Södran Driftkostnad Södran Eftersatt underhåll Västergården Driftkostnad Västergården Folkets Hem säljs 0 0 Sörgården säljs 0 0 Delsumma lokaler Tillkommande skolskjutsar Summa AEFAB hyra Alftaskolan AEFAB hyresintäkt nuv. kontor Summa koncern (22)

8 Exempel för en 7-9 skola i Edsbyn exkl. alternativ användning Alftaskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Alfta inte ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Celsiusskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Behov vid endast ett högstadium - No-sal: En ytterligare sal krävs. - Slöjd: En ytterligare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. - Lärararbetsplatser: En ytterligare sal krävs för att lärarna från Alfta ska få arbetsplatser. - Flykting/Specialundervisning: En ytterligare sal krävs - Klassrum: 5-7 ytterligare salar krävs. - Utemiljö. De behov som beskrivs ovan kommer inte att kunna uppfyllas inom den lokalyta som 7-9 Celsius hyr idag. För att frigöra utrymme på celsiusområdet har bedömningen gjorts att museets lokaler behöver frigöras för 7-9 verksamhet. Det innebär då att museet behöver flytta till andra lokaler. Bedömningen är att andra lokaler för museets verksamhet kan hyras för 550 kr/kvm. En alternativ lösning som föreslogs i utredningen var att använda F-6 lokaler för 7-9 men denna lösning bedöms inte som långsiktigt bra. Samverkan med musikskolan gör det möjligt att använda deras lokaler i celsiusskolan även till obligatorisk musikundervisning. I tidigare diskussioner har det framkommit en önskan om en funktionell och användbar samlingssal i kommunen. Om man gör en 7-9 på Celsiusskolan föreslås denna anpassning göras i skolans aula och då vara till gagn även för 8 (22)

9 eleverna. Investeringen i aulan är inte en följd av att skolan bedömer det som en nödvändig åtgärd för 7-9 verksamheten. Aulan rustas Alftaskolan Ingen verksamhet flyttas hit. Övrigt Fritidshemmet i Alfta blir kvar i Villan Fritidsgården i Alfta blir kvar i Kåken Fritidsgården i Edsbyn blir kvar i Folkets Hem Handikapp och äldreomsorgens chefer får hyra lokaler externt IM-programmet blir kvar i nuvarande lokaler alternativt hyr de andra lokaler om AEFAB behöver deras. AEFAB hyr även IM-programmets lokaler Elevvården blir kvar på Västergården SFI hyr fortsatt lokaler externt Sörgårdens förskola blir kvar i nuvarande lokaler Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Ytterligare en förskoleavdelning behöver skapas? 9 (22)

10 Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Eftersatt underhåll Alftaskolan 0 0 Driftkostnad Alftaskolan Eftersatt underhåll Viksjöfors Driftkostnad Viksjöfors Eftersatt underhåll Runemo Driftkostnad Runemo Eftersatt underhåll Villan Driftkostnad Villan Eftersatt underhåll Kåken Driftkostnad Kåken Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan Driftkostnad Celsius Chefer HK,OMV (ny lokal) IM program Hyra SFI Nya lokaler museet Eftersatt underhåll Lillboskolan Driftkostnad Lillboskolan Eftersatt underhåll Sörgården Driftkostnad Sörgården Eftersatt underhåll Västergården Driftkostnad Västergården Eftersatt underhåll Folkets Hem Driftkostnad Folkets Hem Delsumma lokaler Tillkommande skolskjutsar Summa AEFAB hyra nuv.kontor AEFAB hyra Improgram Summa koncernen (22)

11 En 7-9 skola i Alfta Utifrån den utredning som tagits fram av barn och skolnämnden beräknas elevunderlaget för 7-9 verksamheten till 330 elever. Elevunderlaget kommer att sjunka under ett antal år framöver för att bottna på 292 elever 2017/2018. Därefter kommer elevunderlaget att öka igen och därför bedöms denna nivå som nödvändig att för dimensionering av 7-9 verksamhetens lokaler. Nedan beskrivs de åtgärder som är en nödvändiga på Alftaskolan om 7-9 från Celsius elever ska in i Alftaskolans lokaler. Nedan beskrivs också de möjliga kommunala verksamheter som då skulle kunna placeras i Celsiusskolan och de åtgärder som då krävs. Om verksamheter som flyttas in i Celsiusskolan i sin tur lämnar lokaler som blir tomma har det gjorts en bedömning om den lokalen då är möjlig att sälja eller kallställa. Därmed kommer tidigare lokalkostnad att försvinna eller minska. Om det inte finns plats för verksamhet i kommunala lokaler har bedömning gjorts att lokaler går att hyra externt för 550 kr/kvm. Exempel för en 7-9 skola i Alfta inkl. alternativ användning Celsiusskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Celsius ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Behov vid endast ett högstadium -No sal: En ytterligare sal skapas/rustas - Slöjd: En ytterligare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. -Textilslöjden flyttas -Lärararbetsplatser skapas -5 klassrum anpassas -Matsal renoveras 11 (22)

12 -Högstadiets flyktingar in i Alfta -Låg och mellanstadiet flyttar från plan 2 till plan 1 -Låg och mellanstadiebyggnaden blir lågstadium -Utemiljön iordningställs -Grottan rustas för fritidshem och förskoleklass -Tillbyggnad innergård 500 kvm: Denna utbyggnad är nödvändig även om bibliotek och förskola skulle flytta till andra lokaler. Bedömningen är därför att det inte går att komma ifrån utbyggnaden om hela 7-9 verksamheten ska centraliseras till Alfta. Celsiusskolan Om Celsiusskolans elever flyttas till Alftaskolan frigörs lokalytor, på Celsiusskolan. I dessa lokaler finns då möjlighet att flytta in eleverna på F-6 verksamheten från Lillbo skola. Lillboskolan kan då omvandlas till en större förskoleenhet med 5 avdelningar, dvs ytterligare 3 avdelningar utöver de två redan befintliga. Det i sin tur möjliggör att flytta dit förskoleverksamhet från Sörgården och Västergården och till på det skapa mer kapacitet. Ännu ett alternativ som antas i beräkningarna är att flytta in SFI undervisningen till Celsiusskolan. I dagsläget hyrs lokaler externt för denna verksamhet. Idag hyrs 280 m2 externt och det är också den ytan som beräknas nödvändig att iordningställa på Celsiusskolan. SFI undervisningen skulle vara möjlig att på sikt flytta in i gymnasiets lokaler då deras lokaler blir lediga i takt med att elevunderlaget minskar. IM-programmet antas i beräkningarna flytta in i Celsiusskolan. Cheferna inom Hanikapp och äldreomsorgen kommer också att kunna flytta in på Celsiusskolan. De antas behöva åtminstone 13 kontorsrum och det är den lokalyta, ca: 300m2, som det är beräknat på i kalkylen. Museet antas i beräkningarna flytta från Celsiusskolan och de antas kunna hyra externa lokaler för sin verksamhet för motsvarande 500 kr/kvm. Fritidsgården i Edsbyn flyttas i beräkningarna till den lokal som museet är idag. Elevhälsan antas flytta från lokalerna på Västergården och in i Celsiusskolan. Elevhälsan behöver ungefär 150 m2 för sin verksamhet och 12 (22)

13 det är också det som beräknas i kalkylen. Aulan rustas Utemiljö Övrigt I beskrivningen ovan antas IM-programmet flytta till Celsiusskolan. Det är då möjligt för AEFAB att kunna använda deras lokaler och därmed få de behov av nya kontorsplatser som finns idag. Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Alfta fritidsgård flyttar från Kåken till Villan Tomma lokaler Folkets Hem blir hyresledig och kan säljas Sörgården blir hyresledig och kan säljas Västergården blir hyresledig och kan säljas Kåken (Alfta Kyrkby 21:56) blir hyresledig och kan säljas 13 (22)

14 Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder Alftaskolan Driftkostnad Alftaskolan Eftersatt underhåll Villan Fritidsgård Villan Driftkostnad Villan Eftersatt underhåll Viksjöfors Driftkostnad Viksjöfors Eftersatt underhåll Runemo Driftkostnad Runemo Kåken Säljs 0 0 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan Driftkostnad Celsius Hyra Hingsten (3 lägenheter) 0 0 Hyra IM programmet 0 0 Hyra SFI 0 0 Nya lokaler museet Eftersatt underhåll Lillboskolan Driftkostnad Lillboskolan Åtgärder Lillboskolan Sörgården säljs 0 0 Västergården säljs 0 0 Folkets hem säljs 0 0 Delsumma lokaler Tillkommande skolskjustsar Summa AEFAB hyra nuv.lokal AEFAB hyra Improgram Summa koncern (22)

15 Exempel en 7-9 skola i Alfta exkl. alternativ användning Celsiusskolan Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de lokaler som lämnas i Celsiusskolan inte ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan I samråd med rektorer för 7-9 verksamheten har det konstaterats att vissa åtgärder redan idag är nödvändiga i 7-9 verksamheten då den bedrivs på två enheter. Om samtliga elever i 7-9 verksamheten ska tas emot tillkommer ytterligare åtgärder. Behov vid en eller två högstadium i Alfta - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Behov vid endast ett högstadium i Alfta -No sal: En ytterligare sal skapas/rustas - Slöjd: En ytterligare sal krävs. Denna sal ska fungera som en kombinerad skapandesal för lättare slöjdarbeten. -Textilslöjden flyttas -Lärararbetsplatser skapas -5 klassrum anpassas -Matsal renoveras -Högstadiets flyktingar in i Alfta -Låg och mellanstadiet flyttar från plan 2 till plan 1 -Låg och mellanstadiebyggnaden blir lågstadium -Utemiljön iordningställs -Grottan rustas för fritidshem och förskoleklass -Tillbyggnad innergård 500 kvm: Denna utbyggnad är nödvändig även om bibliotek och förskola skulle flytta till andra lokaler. Bedömningen är därför att det inte går att komma ifrån utbyggnaden om hela 7-9 verksamheten ska centraliseras till Alfta. Celsiusskolan Inga åtgärder Aulan rustas Museet blir kvar i nuvarande lokaler åtgärdas 15 (22)

16 Övrigt Fritidsgården i Alfta blir kvar i Kåken Fritidshemmet i Alfta blir kvar i Villan Fritidsgården i Edsbyn blir kvar i Folkets Hem Handikapp och äldreomsorgens chefer får hyra lokaler externt IM-programmet blir kvar i nuvarande lokaler alternativt hyr de andra lokaler om AEFAB behöver deras. AEFAB hyr även IM-programmets lokaler Elevvården blir kvar på Västergården SFI hyr fortsatt lokaler externt Sörgården förskola blir kvar i nuvarande lokaler Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Ytterligare en förskoleavdelning behöver skapas? 16 (22)

17 Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder inkl. EUh Alftaskolan Driftkostnad Alftaskolan Eftersatt underhåll Viksjöfors Driftkostnad Viksjöfors Eftersatt underhåll Runemo Driftkostnad Runemo Eftersatt underhåll Villan Driftkostnad Villan Eftersatt underhåll Kåken Driftkostnad Kåken Edsbyn Eftersatt underhåll Celsius Driftkostnad Celsius Chefer HK,OMV (ny lokal) IM program Hyra SFI Eftersatt underhåll Lillboskolan Driftkostnad Lillboskolan Eftersatt underhåll Sörgården Driftkostnad Sörgården Eftersatt underhåll Västergården Driftkostnad Västergården Eftersatt underhåll Folkets Hem Driftkostnad Folkets Hem Delsumma lokaler Tillkommande skolskjutsar Summa AEFAB hyra nuv. lokaler AEFAB hyra IMprogrammet Summa koncern (22)

18 Två 7-9 skolor Om 7-9 verksamheten är kvar på Alftaskolan och Celsiusskolan finns det en del åtgärder som behöver genomföras för en 7-9 verksamhet som det är idag. Exempel två 7-9 skolor inkl. alternativ användning Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de tomma lokalytor som finns på Celsiusskolan och Alftaskolan fylls med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan Behov vid en eller två högstadium i Alfta - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Viksjöfors skola antas flytta till Alftaskolan. Det är möjligt i och med att de befintliga lokalerna är tillräckligt stora för att rymma eleverna. Fritidsgården i Alfta antas flytta till Alftaskolan Fritidshemmet i Alfta antas flytta från Villan till Alftaskolan Dessa åtgärder är möjliga att genomföra i befintliga lokaler på Alftaskolan. Det kommer trots detta finnas utrymme kvar. I skolutredningen ges även indikationer på att Runemo skola skulle få plats på Alftaskolan. I detta beräkningsexempel är Runemo skola kvar i sina befintliga lokaler. Celsiusskolan Behov vid en eller två högstadium på celsius - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Museet föreslås i detta exempel flytta från lokalerna på celsiusskolan. De antas kunna hyra nya lokaler till en kostnad av 550 kr/kvm. Det är då möjligt för fritidsgården i Edsbyn att flytta till de lokalerna. I skollokalutredningen beskrivs möjligheten att stänga Knåda skola och flytta dessa elever ut på de övriga skolorna i Edsbyområdet. Det har inte 18 (22)

19 räknats med att det kommer att göras i denna kalkyl. Aulan rustas Övrigt SFI blir kvar i nuvarande externa lokaler. Handikapp och Omvårdnadscheferna får flytta till nya lokaler. Ny hyra beräknas till 550 kr/kvm. IM programmet förutsätts flytta till nya lokaler och AEFAB kan då nyttja den delen. Elevvården blir kvar på Västergården För att lösa frågan om en större förskoleenhet med minst 3 avdelningar i centrala Edsbyn har beräkningar gjorts på att Södran byggs om. Det blir då möjligt att stänga de avdelningar som är på Sörgården och Västergården och att ytterligare kapacitet för minst en avdelning skapas. Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Tomma lokaler Sörgården blir hyresledig och kan säljas Villan blir hyresledig och kan säljas Kåken blir hyresledig och kan säljas Folkets Hem blir hyresledig och kan säljas 19 (22)

20 Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder Alftaskolan Driftkostnad Alftaskolan Villan Säljs 0 0 Viksjöfors tomställs Eftersatt underhåll Runemo Driftkostnad Runemo Kåken Säljs 0 0 Edsbyn Åtgärder Celsiusskolan Driftkostnad Celsius Hyra HK/OMV chefer Hyra IM programmet Hyra SFI Nya lokaler museet Eftersatt underhåll Lillboskolan Driftkostnad Lillboskolan avdelnings förskola Södran Driftkostnad Södran Västergården eftersatt underhåll Västergården driftkostnad Sörgården säljs 0 0 Folkets hem säljs 0 0 Delsumma lokaler Tillkommande skolskjutsar Summa AEFAB hyra nuv.lokaler AEFAB hyra IM program Summa koncern (22)

21 Exempel Två 7-9 skolor exkl. alternativ användning Nedan ges ett exempel på hur kommunen kan nyttja lokaler och organisera sin verksamhet om de tomma lokalytor som finns på Celsiusskolan och Alftaskolan inte ska fyllas med annan verksamhet och Helhetsperspektivet ska tas i beaktande. Alftaskolan Behov vid en eller två högstadium i Alfta - No salar: De två befintliga salarna behöver rustas - Hemkunskapssal behöver rustas - Bildsal behöver rustas Inga andra verksamheter flyttas in i Alftaskolan Celsiusskolan Behov vid en eller två högstadium på celsius - Hemkunskapssal. Den nuvarande hemkunskapssalen behöver rustas - No-salar: Idag finns det två No-salar på celsiusskolan. Båda dessa lokaler behöver rustas. - Bildsal: Den nuvarande bildsalen behöver rustas. Museet är kvar på celsiusskolan och renoveras. Aulan rustas Övrigt Fritidsgården i Alfta blir kvar i Kåken Fritidshemmet i Alfta blir kvar i Villan Fritidsgården i Edsbyn blir kvar i Folkets Hem Handikapp och äldreomsorgens chefer får hyra lokaler externt IM-programmet blir kvar i nuvarande lokaler alternativt hyr de andra lokaler om AEFAB behöver deras. AEFAB hyr även IM-programmets lokaler Elevvården blir kvar på Västergården SFI hyr fortsatt lokaler externt Sörgården förskola antas blir kvar i nuvarande lokaler Lillboskola antas bli kvar i nuvarande lokaler Viksjöfors skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Runemo skola antas bli kvar i nuvarande lokaler Ytterligare en förskoleavdelning behöver skapas? 21 (22)

22 Benämning Utgift Årlig kostnad Alfta Åtgärder inkl. EUh Alftaskolan Driftkostnad Alftaskolan Eftersatt underhåll Viksjöfors Driftkostnad Viksjöfors Eftersatt underhåll Runemo Driftkostnad Runemo Eftersatt underhåll Villan Driftkostnad Villan Eftersatt underhåll Kåken Driftkostnad Kåken Edsbyn Åtgärder inkl. EUh Celsius Driftkostnad Celsius Chefer HK,OMV (ny lokal) IM program Hyra SFI Nya lokaler museet 0 0 Eftersatt underhåll Lillboskolan Driftkostnad Lillboskolan Eftersatt underhåll Sörgården Driftkostnad Sörgården Eftersatt underhåll Västergården Driftkostnad Västergården Eftersatt underhåll Folkets Hem Driftkostnad Folkets Hem Summa AEFAB hyr nuv. lokal AEFAB hyr IM program Summa koncern (22)

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012

Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012 2012-02-17 1 (78) Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012 Del 1 Inledning och utredningsdirektiv Del 2 Nulägesbeskrivning Del 3 Övergripande aspekter och konsekvenser Del 4 Konsekvenser utifrån de

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Ovanåker ska vara en kommun som märks!

Ovanåker ska vara en kommun som märks! Ovanåker ska vara en kommun som märks! Nästan alla kommuner i Sverige konkurrerar om samma sak fler kommuninvånare, och de använder samma argument vacker natur, bra livskvalitet, billiga bostäder osv Vad

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

UTREDNING BUN

UTREDNING BUN 2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Skolans ytor. Exempel lokalprogram

Skolans ytor. Exempel lokalprogram skolans ytor 57 Skolans ytor I funktionsprogrammet redovisas lokalytor parallellt med de mer kvalitativa funktionskraven. Det finns många olika begrepp och metoder för att redovisa ytor inom byggnader.

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat

Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat Alterdalens skola f-6 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkosnad per elev 10,1 m²/elev 92 527 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Skolan består av tre ordinära klassrum

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen

GOTLANDS KOMMUN Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen 1 GOTLANDS KOMMUN 2007-02-07 Bilaga 5 Barn och utbildningsförvaltningen Planerings och försörjningsavdelningen Skolfastigheter Redovisning av driftkostnader och ev. behov av verksamhetsanpassning, periodiskt

Läs mer

TIBRO SKOLUTREDNING. Bilaga 1 Förstudie. Bilaga 1: Handlingsalternativ F Ransberg F 6 - Ny skola 4-6. Datum:

TIBRO SKOLUTREDNING. Bilaga 1 Förstudie. Bilaga 1: Handlingsalternativ F Ransberg F 6 - Ny skola 4-6. Datum: TIBRO SKOLUTREDNING Bilaga 1 Förstudie Bilaga 1: Handlingsalternativ F - 3 - Ransberg F 6 - Ny skola 4-6 Datum: 2016.03.01 1 Handlingsalternativ Ransberg F-6 Handlingsalternativ F - 3 - Ransberg F 6 -

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011

Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2011 l Slutlig 120911 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2011 2(22) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 7 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut

Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut Pontus Werlinder Utvecklingsavdelningen 08-508 270 59 pontus.werlinder@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-04-16 Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut Förslag till

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda

Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda MINNESANTECKNINGAR 1 (6) 2012-09-19 Lärande Lärande Centralt Minnesanteckningar från dialogmöte om organisationsförändringar inom förskola och grundskola i Floda Tid: 19 september 2012, kl 18.00 Plats:

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Projektdirektiv och långsiktiga mål

Projektdirektiv och långsiktiga mål Projektdirektiv och långsiktiga mål 3 Projektdirektiv Bakgrund - 2021 ska Sundsvall vara Sveriges bästa skolkommun! > Hållbar kunskap, trygghet och hög kompetens i ett 0-20 årsperspektiv > Helhetssyn där

Läs mer

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov. 2002-02-19 UTBILDNINGS- OCH ARBETS- MARKNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 855 21 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Olika vägar att lösa gymnasiets lokalbehov.

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-09-16\Förstudie angående lokalväxling mellan grund 2.docx SKOLNÄMNDEN 1 (5) ÄRENDE 12 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan. Förslag till revidering av Fågelboet 2

En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan. Förslag till revidering av Fågelboet 2 En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan Förslag till revidering av Fågelboet 2 En skola Grankullen Gränsskolan Språkskolan För att möjliggöra en framgångsrik skola som utmärks av pedagogiskt nytänkande

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

BUN. BUN gav vid sitt sammanträde under rubriken internbudget 2009 (BUN 104) förvaltningen följande uppdrag

BUN. BUN gav vid sitt sammanträde under rubriken internbudget 2009 (BUN 104) förvaltningen följande uppdrag Barn- och utbildningsförvaltningen Bisse Carlsson Datum 1(6) Dnr 090610 Reviderat BUN BUN gav vid sitt sammanträde 2008-11-26 under rubriken internbudget 2009 (BUN 104) förvaltningen följande uppdrag Utreda

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal. Verksamhetslokaler 2016 Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 2016 Oktober 2017 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Byleskolan - Ny skolbyggnad

Byleskolan - Ny skolbyggnad 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunfastigheter Maria Östholm Byleskolan - Ny skolbyggnad Sammanfattning Täby kyrkby och området Byle har en kraftig befolkningstillväxt bland annat till följd av omfattande

Läs mer

Grundskolans framtida organisation

Grundskolans framtida organisation Grundskolans framtida organisation 1. Förslaget i korthet 2. Konsekvensanalys ur olika perspektiv 3. Sammanställning av synpunkter på förslaget Behov av nya skollokaler och lokalöverskott samt ny skollag

Läs mer

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden

Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-12-19 SID 1 (5) KS/2014:494 TJÄNSTESKRIVELSE Inriktningsbeslut för ny skola i Järvastaden Sammanfattning Den utbyggnad som sker, främst i norra Solna, medför

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd

Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan för en mer levande Sankt Anna-bygd Underlag för fortsatt dialog om framtidens Sankt Anna, se inbjudan på baksidan. Sankt Anna-paketet en samlad handlingsplan

Läs mer

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad:

Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna. Upprättad: Utredning alternativ till Broby-Berga skolorna Upprättad: 2017-03-01 Upprättat av: Erika Johansson, projektledare Granskad av: Stefan Karlsson, projektchef Innehåll 1 Bakgrund... 1 2 Referenser... 1 3

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

~Tekniska. 2.Verksamhetsanalys. 1. Uppdrag. Förstudierapport. Högbyskolan, Tofsvipan 12

~Tekniska. 2.Verksamhetsanalys. 1. Uppdrag. Förstudierapport. Högbyskolan, Tofsvipan 12 1>~(0l1~ ~ ~Tekniska förvaltningen Bygg- och projekt avdelningen Högbyskolan, Tofsvipan 12 Ärende: Projektnr: Projektledare är Beställarens kontaktperson är BUF-skontaktperson är Förstudierapport Ombyggnation

Läs mer

Remissvar. Framtidens äldre omsorg. Teknik o Servicenämnden

Remissvar. Framtidens äldre omsorg. Teknik o Servicenämnden Remissvar Framtidens äldre omsorg Teknik o Servicenämnden Innehåll Sammanfattning... 2 Arbetsmetod/Process... 2 Samhällsperspektivet... 2 Service perspektivet... 3 Måltidsservice... 3 Städ och verksamhetsvaktmästeri...

Läs mer

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola.

Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Bilaga till styrdokument Modell för attraktiv skola respektive Modell för attraktiv förskola. Exempel på alternativ för västra området Efter förändringar i modell för attraktiv skola/förskola påverkas

Läs mer

Hyresavgifter för barn och utbildningsnämndens lokaler (ej momsbelagd hyra)

Hyresavgifter för barn och utbildningsnämndens lokaler (ej momsbelagd hyra) 1 (5) Hyresavgifter för barn och utbildningsnämndens lokaler (ej momsbelagd hyra) Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn och utbildningsnämnden (2011 09 06 54) Gäller för: Barn och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Protokollsregister 2014

Protokollsregister 2014 Protokollsregister 2014 Barn- och skolnämnden 2014-02-14, Ovanåkers kommun 1 Godkännande av dagordning 2 Bokslut 2013 och budgetuppföljning januari-december 2013 3 Arbetsplan 2014 för barn- och skolnämnden

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler (Ej momsbelagd hyra)

Hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler (Ej momsbelagd hyra) 1 (5) Hyresavgifter för barn- och utbildningsnämndens lokaler (Ej momsbelagd hyra) Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden (2011-09-06 54) Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Utbyggnadsbehov i Sala tätort

Utbyggnadsbehov i Sala tätort SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-12-09\Ärende 7 Utbyggnadsbehov i sala tätort.docx BARN OCH UTBILDNING 1 (6) ÄRENDE 7 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag den 5 maj, kl

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag den 5 maj, kl 2015-05-05 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag den 5 maj, kl 9.00-12.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Ylva Ivarsson, ks Linnea Adler (Hjärt- o lungföreningen)

Läs mer

Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde

Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö- skolområde 1.1. Bakgrund Under 01 föddes 45 barn i hela kommun. Fram till 1 maj 013 har det fötts 15 barn i hela kommunen. 1 Till detta kommer givetvis en

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi

Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi 1 (7) PM Underlag till Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån - Kommunalekonomi Stockholm 2013-05-31, reviderad 2013-09-03 WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen !!?'!' TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund 215-3-31 BUN/214:319 Tak för barngruppernas storlek /A- Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen

Ny förskola i kv. Rosteriet, Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-01-13 Handläggare Helén Örtegren Telefon: 08-508 23 051 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2014-01-30

Läs mer

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-08-25 52 Fördelning av lönesatsning 2015 UN-2014/8 Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta att med anledning av 2015 års lönesatsning

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby

Bilagor Utredning av skollokaler på Vallby Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2016-03-03 Dnr: 2015/2347-GSN-291 Grundskolenämnden Översyn av skollokaler på Vallbyområdet Förslag till beslut

Läs mer

Framtidens skola i Bollnäs

Framtidens skola i Bollnäs Framtidens skola i Bollnäs Presentation utredning 2012-04-24 Jörgen Hansson Malin Holmkvist 1 Sustainable engineering and design 2 Sustainable engineering and design Med vår samlade kunskap gör vi det

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola

Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-02-04 Konsekvensbeskrivning Nedläggning av Bråns skola, Pengsjö skola och Tväråbäcks skola Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 29 januari 2013 beslutades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Grans Naturbruks gymnasium

Grans Naturbruks gymnasium Grans Naturbruks gymnasium Beskrivning av fastigheten Mark Idag nyttjas ca 250 ha mark i verksamheten varav ca 59 ha är arrenderad. NLL äger 173 ha mark uppdelat på fem fastigheter i huvudsak åkermark

Läs mer

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar.

3. Samråda om och inhämta underlag kring kommunens långsiktiga behov av större investeringar. 1 (5) Överenskommelse om lokaler Beredningsprocess A. Tillsättande av lokalberedning under KS Majoriteten och alliansen är överens om att inrätta en investeringsberedning direkt under kommunstyrelsen.

Läs mer

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material

Läs mer

Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor

Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor 2010-08-25 1 (8) Svar på vanliga frågor när det gäller nya bidragsregler för fristående skolor och enskilda förskolor Riksdagen beslutade den 10 juni 2009 om förtydligande av skollagens (1985:1100) bestämmelser

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen

Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Lokalprogram för Malmö grundskolor Grundskoleförvaltningen Upprättad Datum: 2014-05-12 Version: 2.3 Ansvarig: Antaget av förvaltningsledningen 2014-05-13 rev 2014-09-09, 2014-10-13, 2014-12-10 Förvaltning:

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Förskola 1-3 år 1-3 år 4-5 år 4-5 år Grundbelopp (kr) Heltid 15h Heltid 15h Undervisning/pedagogisk verksamhet 78 469 47 081 70 622 42 373 Material och utrustning

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Lokalresursplan 2016-2020. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Lokalresursplan 2016-2020. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Lokalresursplan 2016-2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av nya lokalbehov... 3 2 Lokalbehov... 4 2.1 Beslutade behov från föregående period... 4 2.2 Nya behov...

Läs mer

Det finns alternativ!

Det finns alternativ! Lokalförsörjningsplanering i Lyckebo och Storvreta. Betänkande från föräldrar och boende i Lyckebo den 11 mars 2007. Det finns alternativ! Vi vill med denna skrivning försöka bidra till en så bra lösning

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Välkommen hem! ... Stamrenoveringar på gång! ... Vem blir min fastighetsvärd?

Välkommen hem! ... Stamrenoveringar på gång! ... Vem blir min fastighetsvärd? Välkommen hem!... Vem blir min fastighetsvärd?... December Stamrenoveringar på gång! Nu drar vi igång den nya fastighetsorganisationen med fastighetsvärdar, utförandegrupp och områdeskontor. Nu får du

Läs mer