Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsplan och budgetförslag Barn- och utbildningsnämnden

2 1. Måluppfyllelse strategiska områden Måluppfyllelse för strategiska områden Barn och unga Utbildning, arbete och näringsliv Demokrati och öppenhet Livsmiljö Personal Ekonomi

3 2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha invånare och år invånare Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Insatser för att rekrytera och behålla personal Arbete med Skola för hållbar utveckling Insatser för ungas psykiska hälsa Skapande av en röd tråd från grundskola till gymnasium för studie-och yrkesvägledning Arbete för att ge eleverna en god läsförståelse och skrivförmåga Fullföljande av skolstrukturplanen

4 2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017, forts 2. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Uppföljning av värdegrundsarbetet för att enklare identifiera övergripande utvecklingsområden Kompetensutveckling inom svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt En satsning på svenska bl a för att minska skillnaden mellan pojkars och flickors kunskapsresultat Kvalificerad fortbildning samt processtöd i mångfaldsarbetet via den årliga Kunskapsfestivalen

5 2. Mål och nyckeltal Prioriterade mål 2017, forts 3. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Detta förväntas bidra till uppfyllelsen av målet: Omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för skolstrukturen en sammanhållen skolmiljö omfattande förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan nya förskolor utifrån nationella riktlinjer för barngruppernas storlek Strömbackaelevernas elevbygge

6 2. Mål och nyckeltal Nämndens övriga mål 4. Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger 5. Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande 6. Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne 7. Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 8. Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 9. Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 10. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 11. I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 12. Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 13. Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 14. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

7 3. Nuläge Barn och unga. Kompetensutveckling genomförd för 430 pedagoger i lågaffektivt bemötande och kunskap om hemmasittare för att öka kompetensen att möta de svåraste eleverna. Utbildning, arbete och näringsliv. Ett riktat statsbidrag sökt för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Tre nya förskoleavdelningar i centrala Piteå (Rönnen). Demokrati och öppenhet. Antalet nyanlända har ökat. Språkslussfilial vid Christinaskolan och senast i havsbadets lokaler. Ca 60 elever från 5 till 16 år på havsbadet. Dessutom nya ansökningar om EU-projekt. Livsmiljö. Musik- och dansskolans olika projekt. SKA-lyftet börjar våren 2016 för att bland annat utveckla lärandet kring hur vi bäst uppnår både kommunala och nationella mål.

8 3. Nuläge Personal. Utmaning med kompetensförsörjning. Rekryteringsfolder har tagits fram. Vikariepoolen ska utökas. Tillsvidareanställning för alla förskollärare och elva nya förskollärare. Ekonomi. Ekonomin mycket instabil för innevarande år p.g.a. volymökning jämfört med prognos, osäkerhet kring nyanlända, ökade kostnader för danselever, ökad personalbrist samt konstruktionen av statsbidragen. Resultatet 2016 är med stor osäkerhet prognosticerat till -2 mkr.

9 4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Prioriteringar: Översyn av den lokala och centrala elevhälsan Utvecklat samarbete med Socialnämnden för att bromsa utvecklingen mot fler hemmasittare och unga missbrukare Samtalsgrupper för tjejer och YAM (Youth Awareness for Mental health)

10 4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Prioriteringar: 120 av kommunens lärare kommer att delta i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet under läsåret 16/17. Där ges också utrymme till att särskilt reflektera över pojkars lärande. Utökad undervisning i matematik i åk 4-6 läsåret 16/17. Fler matematiklärare måste rekryteras. Egen satsning på matematik fortsätter. Under läsåret 16/17 kommer 79 lärare delta i Matematiklyftet. Nationell strategi om digitalisering av skolväsendet måste uppmärksammas

11 4. Prioriteringar utifrån mål Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser Prioriteringar: Planering av organisation och rekryteringar för att möta nyanlända Lågstadiesatsningen läsåret 16/17, vilket utökar grundbemanningen och ger bättre arbetsmiljö

12 4. Prioriteringar utifrån mål Samverkan En dialog med de fackliga organisationerna har initierats för att skapa en mer hållbar organisation i förvaltningen Nämnden samverkar med 4-kantens kommuner, framförallt när det gäller gymnasieskolan. På den regionala nivån är UF representerat i Länsstyrgruppen (NLL, Soc, BUP) samt kommunförbundets råd och styrgrupp för kunskapsutveckling. BUNs strategi för vetenskap och beprövad erfarenhet konkretiseras i Umeå univetsitetets magisterutbildning utlokaliserad till Piteå fr om ht 16

13 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Avvikelse mot standardkostnad Förskola och skolbarnomsorg, % Grundskola inkl förskoleklass, % Gymnasieskola, % Kostnaden för förskolan i Piteå har endast ökat med drygt hälften jämfört med riket Andelen personal med högskoleexamen har minskat betydligt på förskolan under perioden Måltidskostnaden för grundskolan och gymnasiet ligger ca 50-55% högre 2014 för Piteå än för kommungruppen och skillnaden har ökat mellan 2013 och Undervisningskostnader och kostnader för läromedel ligger under eller på samma nivå som kommungruppen och riket Högre andel behöriga lärare för gymnasiet

14 Ackumulerad volymändring Vht År Antal elever/platser Kr Förskola Grundsk Fritids Totalt antal gymn elever att finansiera (Strömbacka och andra huvudmän) Totalt äskad volymökning Prognos beräknad på Statisticons befolkningsprognos med demografiframskrivning ( innevånare år 2020) Och endast rörlig kostnad

15 Totala besparingar 2017, 1,2%, = 9,7 milj kr Vardagsbesparing 0,5% = 4 milj kr Minskad ram med 0,5% för alla verksamheter enligt osthyvelsprincipen Riktade besparingar 0,7% = 5,7 milj kr

16 Förslag riktade besparingar Gymn utbildning Minskad ram 0,7% Musikklass Christinask 2,17 tj Minska extra tjänster för musikklass Gr särskola 2-2,6 tj Anpassning av personaltäthet enl nyckeltal (RS) Minskning av rehab konto (centralt) Skoldatatek, avslut samarbete länet Kultur vht, centralt konto internationellt utb grsk 200 Finns kvar 300 tkr i budget 300 Endast kvar 20% tj på Cmit 400 Enheterna får betala kulturvht från sin peng 100 Minskning av budget till 100 tkr (är idag 200 tkr) Hörsel klass Nettokostnad för hörselklass Ta bort extra anslag till små grundskolor åk 1-åk 6 Små enheter, grundskola Summa 8 100

17 Förslag nya hyresnivåer VEP Lokalhyra 2016 utbildningsförvaltningen, Förslag ny fastställt 2010 Hyra 2016 hyra 2017 Höjning i % Undervisningslokal/klassrum kr/dag ,7% Institutionslokaler för slöjd, bild, HK, musik och teknik kr/dag ,6% Hortlax samlingssal kr/dag ,0% Matsal kr/dag ,7% Storkök kr/dag ,6% Lilla samlingssalen Strömbacka upp till 4 timmar ,8% Stora samlingssalen Strömbacka upp till 4 timmar ,7% Strömbacka A-hallen Undantaget skolverksamh ,7% B-hallen och ordinarie föreningsverksamh ,7% C-hallen ,7% Cafeteria Kr/dygn ,0% Höjning medelvärde 7,2%

18 Investeringar (tkr) Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Barn- och utbildningsnämnden, totalt Skolstruktur Åter och nyanskaffning inventarier fsk och grsk Återanskaffning inventarier Strömbacka datorer åk Musikskolan instrument Ospecade invest omfördelade från drift

19 Projekt VT 2015 HT Förbrukat Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadie 0,5 mkr 7,4 mkr Fanns budget 4 mkr från 2014 Beslut i KS:AU efter upphandling Ombyggnad Sjulnäskolans kök 1,1 mkr 0,0 mkr Skjutsframåt beslut BUN Ombyggnad Roknäsgården för förskola 1,8 mkr Projektet påbörjat 2014 färdigställande underskott 800 tkr Förskola Trulle in i lillpiteskola rustning kök 2,5 mkr 0,4 mkr Gjort en avdelning till, ej gjort köket. Ombyggnad Munksunds förskola 2,7 mkr 11,0 mkr Total budget 12 mkr tot kostnad 13,1 Underskott 1,1 mkr Om och tillbyggnad av Munksundsskolan 4,0 mkr 7,5 mkr 4,3 mkr Har inte hunnit förbruka lika mycket som planerat. Anpassning Pitholmsskolan steg 2 0,1 mkr Åtgärder för att klara mellanstadiet från Strömnnäs och Munksund Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 1,0 mkr 9,0 mkr 0,0 mkr Projektet förskjutet 1 termin Beslut i BUN Ombyggnad Strömnässkolan 6,5 mkr 8,7 mkr 14,9 mkr Här ligger vi i fas 15,2 mkr planerat 14,9 mkr förbrukat Munkberga Förskola 0,5 mkr Akuta åtgärder för att klara verksamheten ytterligare ca 5 år Anpassning freja för strömnäs 0,1 mkr Anpassning för att strömnässkolan ska finnas här tillfälligt. Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm 0,1 mkr 4,0 mkr 0,0 mkr Projektet blir inte av här finns andra lösningar Norrmalmsskolan Akuta åtg vent 0,8 mkr Akuta åtgärder för att klara verksamheten tills stora projektet Norrmalms/Christina är klart. Ombyggnad rönnen till förskola 4,6 mkr Utökning med 3 förskoleavdlningar Beslut BUN Hortlaxskolan utökning matsal del 1 2,5 mkr 0,9 mkr Har gjort en billigare lösning än en tillbyggnad delat i 2 etapper Porsnässkolan Anpassning för ÅK 4 0,3 mkr Anpasssningar för att rymma åk 4 från Backgårdsskolan Bergsvikens förskola Modul 0,3 mkr Delar av kostnad fr etablering av modul. Summa 17,3 mkr 32,8 mkr 47,5 mkr Summa äskande 50,1 mkr Beviljad budget 35,0 mkr Anslagsöverföring från ,3 mkr Budget 45,3 mkr Diff -2,2 mkr

20

21 Investeringar BUN Förbrukat 2014 Förbrukat VT 2016 HT 2017 VT 2017 HT 2018 VT 2018 HT 2019 VT 2019 HT 2020 VT 2020 HT Summa Tidigare Status Område Projekt Västra Ombyggnad Sjulnäskolans mellanstadium 0,1 mkr 7,4 mkr 0,3 mkr 7,8 mkr 7,7 mkr Klart Ombyggnad Sjulnäskolans kök 1,1 mkr 2,0 mkr 3,1 mkr 3,1 mkr Ej startat Ombyggnad Roknäsgården för förskola 2,5 mkr 1,8 mkr 4,3 mkr 3,5 mkr Klart Anp. till förskola i Lillpite skola, rustning kök 0,4 mkr 0,1 mkr 0,5 mkr 2,5 mkr Klart Renovering kök lillpite 1,5 mkr 1,5 mkr 1,5 mkr Ej startat Tillbyggnad förskola vid Böle skola 16,0 mkr 16,0 mkr 0,0 mkr Ej startat Böle skola 12,0 mkr 12,0 mkr 12,0 mkr Ej startat Östra Pitholm Område Ombyggnad Munksunds förskola 0,2 mkr 11,0 mkr 0,8 mkr 12,0 mkr 10,9 mkr Klart Rivning, nybyggnation Munksunds skola 0,0 mkr 4,3 mkr 10,2 mkr 9,0 mkr 13,0 mkr 5,5 mkr 42,0 mkr 35,0 mkr Genomförande pågår Anpassning Pitholmsskolan steg 1 0,4 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr Klart Anpassning Pitholmsskolan steg2 0,1 mkr 0,1 mkr 0,5 mkr Klart Tillbyggnad mellanstadiet Pitholm 0,1 mkr 7,9 mkr 4,9 mkr 2,1 mkr 15,0 mkr 26,0 mkr Ej startat Strömnässkolan åk f 3 2,5 mkr 14,9 mkr 14,9 mkr 1,4 mkr 33,7 mkr 33,7 mkr Genomförande pågår Renovering Idrottsbyggnad Strömnäs 0,5 mkr 0,5 mkr 4,4 mkr Genomförande pågår Tillbyggnad förskola vid Strömnässkolan (4 grp) 5,0 mkr 10,0 mkr 15,0 mkr 0,0 mkr Ej Startat 1928 Freja (tillfällig lokal för Strömnässkolan) 0,6 mkr 0,1 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr Klart 1930 Strömbackaskolan, flytt av vårdskolan 0,2 mkr 0,0 mkr 0,2 mkr 0,2 mkr Klart 1497 Munkberga förskola 0,5 mkr 0,5 mkr 0,5 mkr Klart Ombyggnad Strömnässkolan etapp 2 0,0 mkr 15,0 mkr Utgår Klubbgärdsskolan ombyggnad till förskola 0,0 mkr 7,5 mkr Utgår Östra Piteå C Öjebyn Område Norrmalm /särskolan 0,8 mkr 0,3 mkr 1,9 mkr 15,0 mkr 17,0 mkr 17,0 mkr 18,0 mkr 70,0 mkr 36,0 mkr Ej startat Ombyggnad särskolan i gamla matsalen Norrmalm 0,0 mkr 7,7 mkr Utgår Ombyggnad röda byggn. Rönnen till förskola 4,6 mkr 2,9 mkr 7,5 mkr 5,8 mkr Klart Matsal Christinaskolan 5,0 mkr 5,0 mkr 10,0 mkr 10,0 mkr Ej startat Renovering kök ca 10 mkr (reinvestering) Ej startat reinv Björklundaskolan, Solander m 10,9 mkr 12,8 mkr 23,7 mkr 23,7 mkr Ej startat Rivning ga sporthallen, mindre omb. Björklundahallen 1,0 mkr 1,0 mkr 0,0 mkr Ej startat Kullenskolan 10,0 mkr 4,3 mkr 14,3 mkr 14,3 mkr Ej startat Södra Område Hortlaxskolan utökning matsal steg 1 0,9 mkr 0,9 mkr 2,5 mkr Klart Hortlaxskolan utökning matsal steg 2 0,7 mkr 0,7 mkr 1,7 mkr Ej startat Åtgärder Hx området Blåsmark, Bergsviken 0,7 mkr 0,0 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr Klart Tillbyggnad Bergsvikens förskola 0,3 mkr 2,0 mkr 6,0 mkr 8,3 mkr 0,0 mkr Ej startat Renovering Bergsvikens förskola (reinvestering) Ej startat reinv Norra Område Sjulsmarksskolan 2,0 mkr 5,0 mkr 7,0 mkr 7,0 mkr Ej startat Porsnäs anpassningar, utökning Matsal 0,3 mkr 0,3 mkr 0,0 mkr Klart Rosviksskolan 6,0 mkr 6,0 mkr 12,0 mkr 12,0 mkr Ej startat Backgårdsskolan (kan bli akut) 0,0 mkr 3,0 mkr 4,0 mkr 7,0 mkr 0,0 mkr Projektering pågår Backgårdsskolan Finansiering FSK och KS 2 mkr Summa 7,1 mkr 47,5 mkr 30,5 mkr 13,7 mkr 24,9 mkr 17,4 mkr 29,6 mkr 38,9 mkr 34,8 mkr 27,0 mkr 34,3 mkr 2,0 mkr 21,0 mkr 321,7 mkr 286,2 mkr Summa investering enligt plan 7,1 mkr 47,5 mkr 44,2 mkr 42,3 mkr 68,5 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 21,0 mkr Planerat Summa budget 17,4 mkr 45,3 mkr 40 2,2 = 37,8 mkr 40 6,4 = 33,6 mkr Budget Diff. 10,3 mkr 2,2 mkr 6,4 mkr 8,7 mkr Budget Äskande 48,7 mkr 68,5 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 21,0 mkr Äskande Ej Startat 1,1 mkr 19,8 mkr 61,4 mkr 61,8 mkr 36,3 mkr 5,0 mkr Ej startat Startat 43,1 mkr 28,9 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr Startat

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Nolia City konferens, sammanträdesrum Storfors kl. 08:30-14:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2015

Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2015 1 Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2015 Ordförande: Ruth Rahkola Förvaltningschef: Ingemar Jernelöf Nämndens uppdrag Nämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet,

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1 Barn- och utbildningsnämnden Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 2014 Måluppfyllelse för strategiska områden 2014 2013 2012 2011 2010 Barn och unga 3

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Aktiviteter i utredningen

Aktiviteter i utredningen Aktiviteter i utredningen 1. Diskussion kring elevutvecklingen i Infjärden/markbygden. 2. Det totala behovet av skolytori området på lång sikt. 3. Genomgång av nuläge skolstruktur i Infjärden. 4. Diskussion

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Södra Vi skola och Tallbackens fritidshem Djursdala skola och fritidshem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

10 Redovisning av åtgärder utifrån resultat av trygghetsenkäter

10 Redovisning av åtgärder utifrån resultat av trygghetsenkäter Barn- och utbildningsutskottet Ärendelista Måndag 9 februari 2015 1 Godkännande av föredragningslista 2 Information Tundalsskolan åk 7-9 3 Ekonomi 4 Val av representanter till Robertsfors folkhälsoråd

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014 Margareta Sundin Utredare 20141120 Sid 1 Innehåll Bakgrund... 1 Elever med annat modersmål än svenska... 1 Vad säger nationella styrdokument?...

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Smedby skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 5 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2010 Verksamhetsbeskrivning Barnomsorg och skola är fr o m 1 augusti 2008 organiserade i sju rektorsområden som ansvarar för lärande för barn/ungdom 1-16 år. Inom Barn-

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Ludvigsborgsskolans verksamhetsplan 2016

Ludvigsborgsskolans verksamhetsplan 2016 Västervik den 29 februari 2016 Ludvigsborgsskolans verksamhetsplan 2016 Kort bakgrund Ludvigsborgsskolan och dess förutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter styrs av Skollagen, (2010.800)

Läs mer

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen

Nyanlända i Piteå. Utbildningsförvaltningen Nyanlända i Piteå 20160411 Alla vägar bär till Piteå Karta här Antal 140 Antal nyanlända elever i grundskolan 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 EU medborgare Anknytning Kommunplacerade EKB Egen invandring

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Plats och tid Kommunhuset, lokal Tryggö Kungshamn, kl. 08.00-09.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Justerare Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

UTREDNING BUN

UTREDNING BUN 2015-11-04 UTREDNING BUN - MALUNG-SÄLENS KOMMUN BAKGRUND Uppdrag stadieindelning Minskning av barn och elever Oförändrad ram (3 år) Arbetet med risk- och konsekvensarbetet Uppdrag KFV fick i uppdrag att

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 27 Utbildningsnämnden Summa: 105 074 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 105 074 2017: 187 379 2018:

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Sörgården i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Sörgården i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Sörgården i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Populärutgåva av kvalitetsredovisning 2010

Populärutgåva av kvalitetsredovisning 2010 Populärutgåva av kvalitetsredovisning 2010 Piteå kommun Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Förord Sveriges näst bästa skolkommun 2010 Det är med glädje och en stor portion stolthet vi tog emot Lärarförbundets

Läs mer

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för Vasaskolan period 2 (okt dec), läsåret 2013 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Masmästargårdens förskola i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Masmästargårdens förskola i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Masmästargårdens förskola i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016

KVALITETSANALYS. i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 KVALITETSANALYS i korthet för förskola och skola i Nacka 2016 DET HÄR ÄR EN KORTVERSION AV KVALITETSANALYSEN 2016. HELA RAPPORTEN KAN DU LÄSA/LADDA NER PÅ NACKA.SE KVALITETSANALYS 2016...3 SÅ STYRS NACKA...4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Dialogforum 2014-02-12

Dialogforum 2014-02-12 Dialogforum 2014-02-12 Lagmansgymnasiet Senaste nytt! Första valomgången är gjord och gymnasium Skaraborg visar på 82 förstahandväljare + 10 som tillkommer från Grästorp Länk: http://www.gymnasiumskaraborg.se/index.php/intagning-resultat

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Förslag på struktur för Piteås förskolor och grundskolor

Förslag på struktur för Piteås förskolor och grundskolor Förslag på struktur för Piteås förskolor och grundskolor 2014 2020 Inledning Barnen växer idag upp i ett samhälle som skiljer sig från tidigare generationers. Arbetsmarknaden ställer andra krav på kompetens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för Jonsboskolan period 3 (jan-mars), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet 1 Skolpolitiskt seminarium Gustav Fridolin 28 september 2017 Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet PISA visade allvarliga varningsklockor Genomsnittlig poäng 520 510 500 490 480 470 Läsförståelse Matematik

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer