Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet"

Transkript

1 Skolförvaltningen Margaretha Karlsson KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Inledning I slutrapporten av utredningen Framtida lokalbehov inom grundskolan som presenterades den 6 mars 2007 föreslås åtgärder som ska minska antalet skollokaler inom Centrala skolområdet. I följande konsekvensbeskrivning dokumenteras vilken ändringen (-arna) är, var de ska genomföras samt vilka som påverkas av ändringen. Konsekvenserna har vägts samman i en riskbedömning enligt Arbetsmiljöförordningen (AFS 2001:1) i samverkan med berörda fackliga organisationer. Sammanfattning De konsekvenser sammanslagningen av Gustavsbergsskolan med Södermalm F- 6 medför redovisas mer i detalj nedan under rubrikerna Lokaler, personal, barn, skolbarnsomsorg och skolskjutsar. Varje konsekvens har bedömts utifrån tänkbar risk enligt Arbetsmiljöverkets terminologi Ingen risk, Risk respektive Allvarlig risk. Utifrån riskbedömning lämnas också förslag till åtgärder i varje enskild fråga. Föreslagen förändring I lokalutredningen föreslås att Gustavsbergsskolan tas bort som grundskolelokal från och med läsårsstarten hösten Eleverna som skulle ha gått på Gustavsbergsskolan placeras i stället på Södermalmsskolan F-6. Det sammanlagda elevunderlaget för Gustavsbergsskolan/Södermalmsskolan är då vid läsårsstarten totalt 408 elever. Vid samma skolgård finns Södermalmsskolans ombyggda enhet för årskurserna 7-9 som läsåret 2008/09 beräknas ha ett elevunderlag om ca 308 elever. Södermalm F-6 delar idag vissa lokaler med Södermalm 7-9 som matsal, idrottshall, mindre idrottssal samt lokaler för slöjd och hemkunskap. Sammanfattningsvis kan konstateras att en sammanslagning av de två enheterna för med sig svårigheter av olika slag. Dit hör bland annat svårigheter att få matsituationen att fungera tillfredsställande. 2008/09 ska sammanlagt drygt 700 elever äta lunch i matsalen. Idag äter tidigaste matlaget kring halv elva och sista matlag strax efter klockan tolv. I varje omgång ryms maximalt 190 personer samtidigt i matsalen. Vi har tittat på möjligheten att låta de yngsta eleverna äta i sina klassrum men bedömer efter samråd med hälsovårdsinspektörer att det medför relativt omfattande krav på anpassning av lokaler i paviljongerna 1 och 2 om det ska vara tillfredsställande. c:\docume~1\pers\lokala~1\temp\xpgrpwise\konsekvensbeskrivning till nmnden.doc E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN, CENTRALA SKOLOMRÅDET Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 17. Södermalmsskolan vx Kristinehamn

2 2 Problem finns också kring hur man ska organisera skolbarnsomsorgen då tillräckligt antal lokaler inte går att skapa inom Södermalmsskolans väggar, inte ens efter en ombyggnation av paviljong fem. Utredarna har pekat på andra lokaler i relativ närhet av Södermalmsskolan. Det enda alternativet som verkar hållbart är att även fortsättningsvis behålla fritidshemmet Malmen. Utredarnas övriga alternativ har vi värderat men kommit fram till att de ger oss andra svårigheter, risker men också kostnader (se sid. 6, punkt 3.1) Sammanslagningen kan också medföra att befintliga lokaler för undervisning av barn i särskilda behov och undervisning i svenska som andraspråk inte kommer att räcka till. Slutsats Slutsatsen är att för att lösa sammanslagningen, enligt utredarnas alternativ, Alternativ 1, på ett godtagbart sätt så måste: paviljong fem byggas om för att rymma minst fyra klassrum och ett fritidshem. Frågan är lämnad till fastighetsavdelningen för bedömning. två ytterligare paviljonger placeras på Södermalmsskolan under ett till två läsår för att fungera som extra matsal för till exempel de yngsta barnen samt som fritidshem/undervisningslokaler. Det får utredas i särskild ordning om var man bäst placerar paviljonger för att användas som t.ex. matsal. ELLER Alternativ 1a sammanslagningen görs i två steg. Förslagsvis kan elever i förskoleklass, år 1 och år 2 från Gustavsbergsskolans upptagningsområde börja på Södermalm hösten 2008 medan eleverna i år 3 till och med år 6 blir kvar på Gustavsberg för att flytta till Södermalm vid läsårsstarten Kvar på Gustavsbergsskolan blir då ca 100 elever. Dessa äter även läsåret 2008/09 på Gustavsbergsskolan. Vi behåller det hus som är i bäst skick och förtätar verksamheten på så sätt att de fyra klasser som blir kvar finns i samma hus och med tillgång till befintliga fritidshemmen Linnéa och Maja samt vid behov även fritidshemmet Malmen i angränsande byggnad. Detta alternativ medför att Södermalmsskolans F-6 skulle omfatta 304 elever läsåret 2008/09. Det elevantalet bedömer vi att vi klarar inom befintliga lokaler och därmed inte behöver vidta särskilda åtgärder för att klara matsituationen. Vi bedömer också att det ger rimligare förutsättningar för att klara verksamheten för de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta alternativ medför dock konsekvensen att vi även läsåret 2008/09 kommer att ha vissa drift- och underhållskostnader för Gustavsbergsskolan.

3 3 1. Lokaler 1.1 Lokalerna på Södermalm idag Husen 1-4 rymmer i dagsläget 14 klassrum, fyra fritidshem, något/några mindre arbetsrum för personal i varje hus, grupprum av varierande storlek och antal, rektorsexpedition samt utrymmen för Fyren, Södermalmsskolans verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Paviljong ett och två är delvis ombyggda för ca tio-tolv år sedan för att inrymma fritidshem men i övrigt har ingen större renovering gjorts. Matsalen är gemensam med Södermalmsskolan 7-9. Enheterna har dessutom gemensamt tillgång till slöjdsalar, idrottshall och en mindre idrottssal samt hemkunskapssal. Redan idag har Gustavsbergsskolans elever slöjd, idrott, hemkunskap och språkval (moderna språk för år 6) på Södermalmsskolan. Gustavsbergsskolan har dock en egen matsal och belastar därmed inte idag matsalen på Södermalm. 1.2 Lokaler, allmänt Vissa av lokalerna på Södermalmsskolan F-6 är i sämre skick än de nyare delarna av nuvarande Gustavsbergsskolan. Riskbedömning: Risk för vantrivsel En tid- och kostnadssatt plan för lokalunderhåll och upprustning av Södermalmsskolan F-6 måste tas fram av fastighetsavdelningen som underlag för politiska beslut och prioriteringar i budget. En genomgripande upprustning bör vara klar senast läsåret Lokaler, paviljong 5 Paviljong 5 på Södermalmsskolan har fram till mitten av höstterminen 2006 använts för undervisning i hemkunskap, samt lokaler för skolsköterska, kurator, rektor Södermalm 7-9, studie- och yrkesvägledare samt övrig administration. För att inrymma det antal klasser en sammanslagen enhet skulle ha läsåret 2008/09 (18 klasser) måste paviljong 5 minst rymma fyra klassrum, arbetsrum för personalen samt ett fritidshem. Riskbedömning: ---- (går ej att avgöra innan fastighetsavdelningen utrett vad som går att göra i samband med ombyggnation) Frågan om ombyggnationen måste utredas snarast av fastighetsavdelningen. Utredning beställd Vår konsekvensbeskrivning förutsätter dock att paviljong 5 ska rymma minst fyra vanliga klassrum samt utrymmen för ett fritidshem för elever. 1.4 Arbetsplatser för lärare Arbetsrum/arbetsplatser för personal Riskbedömning: Ingen risk Behovet av arbetsplatser för personalen ska beaktas vid om - och nybyggnation (se Lokalt skolutvecklingsavtal) 1.5 Grupprum Tillgång till grupprum bör beaktas för att kunna dela elevgruppen i mindre grupper efter behov. Riskbedömning: Ingen risk Bör beaktas vid planering av ombyggnation av paviljong 5 och på sikt även de övriga husen. Alla lokaler ska dock kunna användas flexibelt så att fritidshemslokaler används för undervisning då man inte har fritidshemsbarn där.

4 4 1.6 Utrymningsvägar Utrymningsväg paviljong 5 vid förändrad verksamhet på övervåningen, trappan brantare och rakare än i övriga paviljonger. Riskbedömning: Risk med nuvarande konstruktion? Får avgöras av berörda myndigheter i samarbete med fastighetsavdelningen inför en ombyggnation. Frågan utreds av fastighetsavdelningen i samarbete med berörda myndigheter. 1.7 Matsalen Matsalen på Södermalmsskolan har kapacitet att laga mat åt det förväntade elevantalet om sammanlagt 408 elever från Södermalm F-6 och 307 elever 7-9. Det blir emellertid svårt att skapa ett hållbart schema för ätande. Idag äter första matlaget halv elva och sista matlag strax efter tolv. Vi bedömer det inte som hållbart att elever ska äta tidigare än halv elva och inte heller ser vi det som rimligt att de ska äta efter halv ett. De yngsta eleverna behöver tid på sig för att hinna med att äta. Det behöver finnas viss ställtid mellan matlag för att undvika trängsel i kapprum och vid toaletter. Tid måste också finnas för avtorkning av bord, hantering av maten vid matvagnarna och annat för att hålla matsalen i ett trevligt skick. Riskbedömning: Risk Överväganden Vi har övervägt möjligheten att låta de yngsta eleverna äta i sina paviljonger. Fördelen skulle vara att det blir drygt hundra elever färre som skulle äta i matsalen samt att de yngsta eleverna skulle få en lugnare matsituation. Samråd med hälsovårdsinspektörer har hållits för att se över möjligheterna till detta (070411). I samrådet konstaterades på plats att vissa anpassningar måste till i både paviljong 1 och paviljong 2 för att matserveringen ska kunna skötas på ett godtagbart sätt. Nackdelen med lösningen är att vi får två taxitransporter per dag som ska köra maten från köket och in på skolgården och därefter hämta disk och matavfall och köra tillbaka till kök/disk. En särskild lösning i form av en extern paviljong kopplas på Södermalm F-6 och får fungera som matsal för t.ex. de yngsta eleverna. 1.8 Utrymmen för elever i behov av särskilt stöd Idag får de elever på Södermalmsskolan F-6 som är i behov av särskilt stöd det dels i sina ordinarie grupper/klasser men också på avdelningen Fyren. Med ett ökat elevunderlag ökar även behovet av lokaler för denna verksamhet. Risken finns att verksamheten inte kan bedrivas vidare i den form som hittills. Riskbedömning: Risk En paviljong får placeras på Södermalm F-6 skolgård under läsåret 2008/09. Där måste inrymmas undervisningslokaler för minst en klass och ev även utrymme för fritidshem före och efter skoldagens slut. Det får utredas i särskild ordning om det är möjligt att använda t.ex. den fristående paviljong som idag finns på Strandskolan och som föreslås tas bort ht 2008 eller paviljong från Kärr skola.

5 5 2. Personal 2.1 Förändring av organisation och byte av arbetslag En sammanslagning av två olika enheter innebär också en sammanslagning av två olika kulturer, oro inför att byta arbetslag och inför eventuellt förändrade arbetsuppgifter.. Riskbedömning: Risk Graden av risk är individuell men otydlighet och osäkerhet i samband med omflyttning kan skapa oro bland berörd personal Planera gemensamma konferenser/möten/kompetensutvecklingstid under läsåret 2007/08. Vi använder tiden från nu fram till sammanslagningen till att i så stor utsträckning som möjligt förbereda oss inför läsåret 2008/09. Arbetet måste prioriteras. 2.2 Ledning Rektorsfrågan måste lösas. Blivande rektor och personal vid den nya sammanslagna enheten måste få tid att bygga den nya organisationen. Den sammanslagna enheten Gu/Sö F-6 med 408 barn och tillhörande personal blir ett stort område. Riskbedömning: Risk. Graden av risk är individuell men otydlighet och osäkerhet i samband med omflyttning kan skapa oro bland berörd personal. Tillsättningen av rektorer är delegerad till skolchef. Målet bör vara att beslutet om vem som blir rektor för den nya enheten är förberett så att alla vet det när KF tar beslut i frågan om skollokaler i juni Områdesgemensamma funktioner Till områdets gemensamma funktioner hör följande tjänster Skolassistenter 1,5 tjänst Intendent 1,0 tjänst Kurator 1,8 tjänster Skolsköterska 1,0 tjänst Vaktmästare 1,0 tjänst Varje rektorsområde har dessutom i sin pedagogiska organisation 1,0 specialpedagogtjänst vardera. Områdets två förskoleområden delar för närvarande på 1,0 tjänst specialpedagog. Den föreslagna förändringen innebär att samtliga elever blir kvar inom skolområdet. Underlaget för områdesgemensamma funktioner kommer därmed att finnas kvar tills vidare. Riskbedömning: Ingen risk 3. Barn 3.1 Hot och våld Vid en sammanslagning av många elever kring samma skolgård måste Beaktas att raster mm måste schemaläggas på ett annat sätt än idag, För att undvika situationer med trängsel och hot och ev risk för våld. Riskbedömning: Risk Schemalägg raster på ett sådant sätt att inte alla elever har rast samtidigt. Arbeta med grupper och klasser i ett förebyggande syfte, kamratstödjare eller liknande arbetssätt

6 6 4. Övrigt 4.1 Skolbarnsomsorg Lokaler och samverkansmöjligheter Under åren 2008/09 och 2009/10 ryms enligt utredarnas förslag inte alla barn som önskar det i fritidsverksamheten på själva Södermalmsskolan. De nuvarande fyra fritidshemmen med ett tillskott av ett fritidshem i en ombyggd paviljong fem beräknas inte täcka behovet. I lokalutredningen pekades bl.a på följande alternativ: F.d Dagcenters lokal i kvarteret Uranus. Detta alternativ har nackdelen att den helt saknar utegård vilket begränsar fritidshemsbarnens möjligheter till lek och utevistelse. Lokalen avgränsas i öster av Östra Staketgatan och i norr av kyrkans församlingshem. I väster ligger ett bostadsområde och söder går Tegelslagargatan. Ett annat problem är trafiksituationen längs Irisdalsgatan /Östra Staketgatan mellan Södermalm och denna lokal. Om lokalen ska fungera som fritidshem måste de följas till och från skolan av minst en personal. Enavdelningsfritidshem som ligger avskiljt har dessutom nackdelen att de inte ha någon avdelning att samordna öppning och stängning med. Det kostar i personaltid och därmed i resurser. Dagbarnvårdarlokalen i f.d Gustavsbergs gamla ålderdomshem. Lokalen är idag en grupplokal för områdets två dagbarnvårdargrupper. Lokalen innehåller ett kök, ett något större rum om ca 20 kvm samt två mycket små rum. Som fritidshemslokal för ett normalstort fritidshem bedömer vi att lokalen är otillräcklig. Lokalen ligger dock i anslutning till en park och skulle kunna nyttja lokaler i angränsande utrymme i Skapande Verkstad någon eftermiddag i veckan. Även här finns dock svårigheten att samordna personal kring öppning och stängning. Personal måste följa barnen till och från skolan vid skoldagens början och slut. Riskbedömning: Risk. Alla förflyttningar mellan enheter kräver personal för barnens säkerhets skull med tanke på barnens ålder och den relativt täta trafik vi har i området. Behåll fritidshemmet Malmen Komplettera med (minst) en förhyrd paviljong som ställs upp på Södermalm F-6 under åtminstone läsåret 2008/09 och eventuellt även 2009/10. Eventuellt kan man använda den paviljong som i lokalutredningens förslag ska flyttas från Strandskolan och den paviljong som idag står på Kärr skola, förutsatt att beslut tas om en nedläggning av Kärr skola Skolskjutsar Idag har Gustavsbergsskolan ett upptagningsområde som sträcker sig söderut från tätorten till landsbygden söder om staden. Dit hör området ända ned mot Björneborgsvägen och ned till Revsand. För dessa resande elever innebär flytten till Södermalmsskolan att deras av- och påstigningsplats skulle vara den bussficka som finns längs Södra Ringvägen. Idag finns en busskur där. Busshållplatsen saknar staket eller annan avgränsning från gatan. Riskbedömning: Allvarlig risk. En avgränsning mot Södra Ringvägen måste ordnas och samordnas med andra trafik- och hastighetsdämpande åtgärder. Alternativet är att söka en annan av- och påstigningsplats som bedöms säker.

7 7 Bilaga 1 Elevantal efter sammanslagning Södermalm F-6 + Gustavsberg F-6 Siffror som visar elevutvecklingen vid en sammanslagen enhet Gustavsberg F-6 och Södermalm F-6 med start läsåret 2008/09: Alternativ 1 Enligt utredarnas förslag Grupp 2008/ /10 Fsk År År År År År År Totalt /11 sätt: Grupp Vid alternativ 1a 2008/09 börjar de elever i år F-2 som skulle ha börjat på Gustavsbergsskolan i stället på Södermalmsskolan F-6. Eleverna i år 3-6 från Gustavsbergsskolan blir kvar på Gustavsberg och flyttar över till Södermalm först läsåret 2009/10. I detta alternativ går 104 barn alltså kvar på Gustavsbergsskolan läsåret 2008/09. Då ser elevfördelningen per årskurs på Södermalmsskolan F-6 ut på följande 2008/09 Sö 2009/ /11 Fsk År År År År År År Totalt I alternativ 1 a behöver paviljong 5 inte byggas om förrän till läsårsstarten 2009/10. Vår bedömning är att vi klarar fritidshemsbehoven för samtliga barn för enheterna med denna lösning utan att behöva nyttja f.d Dagcenters lokaler i kvarteret Uranus eller dagbarnvårdarlokalen Bullerbyn. Vi har räknat med att behålla fritidshemmet Malmen och befintliga fritidshem på Gustavsberg (Linnéa och Maja). Även i detta förslag måste personal följa barn i årskurserna F-2 till och från Södermalmsskolan vid skoldagens början och slut.

8 8 Bilaga 2 Belastning på matsalen på Södermalmsskolan För att ha något att jämföra med så har vi i Södermalmsskolans matsal idag 610 ätande elever (läsåret 2006/07). Matsalen på Södermalm belastas på följande sätt enligt utredarnas förslag, alternativ 1 (hela Gustavsbergsskolan flyttas över till Södermalmsskolan med start läsåret 2008/09): Enhet 2008/9 2009/ /11 Sö F Sö Totalt Om man väljer alternativ 1a, som innebär att sammanslagningen görs i två steg så belastas matsalen så här: Enhet 2008/9 2009/ /11 Sö F Sö Totalt I detta förslag äter kvarvarande 104 elever på Gustavsberg i matsalen på Gustavsbergsskolan. Eu/ Margaretha Karlsson Skolområdeschef Centrala skolområdet

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sven Erik Bergström Kommunstyrelsens förvaltning 0300-83 40 58 sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-09 Diarienummer KS/2015:57 Kommunens yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Fullriggaren Malevik Skola AB om godkännande som huvudman för fristående förskoleklass,

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer