Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet"

Transkript

1 Skolförvaltningen Margaretha Karlsson KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Inledning I slutrapporten av utredningen Framtida lokalbehov inom grundskolan som presenterades den 6 mars 2007 föreslås åtgärder som ska minska antalet skollokaler inom Centrala skolområdet. I följande konsekvensbeskrivning dokumenteras vilken ändringen (-arna) är, var de ska genomföras samt vilka som påverkas av ändringen. Konsekvenserna har vägts samman i en riskbedömning enligt Arbetsmiljöförordningen (AFS 2001:1) i samverkan med berörda fackliga organisationer. Sammanfattning De konsekvenser sammanslagningen av Gustavsbergsskolan med Södermalm F- 6 medför redovisas mer i detalj nedan under rubrikerna Lokaler, personal, barn, skolbarnsomsorg och skolskjutsar. Varje konsekvens har bedömts utifrån tänkbar risk enligt Arbetsmiljöverkets terminologi Ingen risk, Risk respektive Allvarlig risk. Utifrån riskbedömning lämnas också förslag till åtgärder i varje enskild fråga. Föreslagen förändring I lokalutredningen föreslås att Gustavsbergsskolan tas bort som grundskolelokal från och med läsårsstarten hösten Eleverna som skulle ha gått på Gustavsbergsskolan placeras i stället på Södermalmsskolan F-6. Det sammanlagda elevunderlaget för Gustavsbergsskolan/Södermalmsskolan är då vid läsårsstarten totalt 408 elever. Vid samma skolgård finns Södermalmsskolans ombyggda enhet för årskurserna 7-9 som läsåret 2008/09 beräknas ha ett elevunderlag om ca 308 elever. Södermalm F-6 delar idag vissa lokaler med Södermalm 7-9 som matsal, idrottshall, mindre idrottssal samt lokaler för slöjd och hemkunskap. Sammanfattningsvis kan konstateras att en sammanslagning av de två enheterna för med sig svårigheter av olika slag. Dit hör bland annat svårigheter att få matsituationen att fungera tillfredsställande. 2008/09 ska sammanlagt drygt 700 elever äta lunch i matsalen. Idag äter tidigaste matlaget kring halv elva och sista matlag strax efter klockan tolv. I varje omgång ryms maximalt 190 personer samtidigt i matsalen. Vi har tittat på möjligheten att låta de yngsta eleverna äta i sina klassrum men bedömer efter samråd med hälsovårdsinspektörer att det medför relativt omfattande krav på anpassning av lokaler i paviljongerna 1 och 2 om det ska vara tillfredsställande. c:\docume~1\pers\lokala~1\temp\xpgrpwise\konsekvensbeskrivning till nmnden.doc E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN, CENTRALA SKOLOMRÅDET Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 17. Södermalmsskolan vx Kristinehamn

2 2 Problem finns också kring hur man ska organisera skolbarnsomsorgen då tillräckligt antal lokaler inte går att skapa inom Södermalmsskolans väggar, inte ens efter en ombyggnation av paviljong fem. Utredarna har pekat på andra lokaler i relativ närhet av Södermalmsskolan. Det enda alternativet som verkar hållbart är att även fortsättningsvis behålla fritidshemmet Malmen. Utredarnas övriga alternativ har vi värderat men kommit fram till att de ger oss andra svårigheter, risker men också kostnader (se sid. 6, punkt 3.1) Sammanslagningen kan också medföra att befintliga lokaler för undervisning av barn i särskilda behov och undervisning i svenska som andraspråk inte kommer att räcka till. Slutsats Slutsatsen är att för att lösa sammanslagningen, enligt utredarnas alternativ, Alternativ 1, på ett godtagbart sätt så måste: paviljong fem byggas om för att rymma minst fyra klassrum och ett fritidshem. Frågan är lämnad till fastighetsavdelningen för bedömning. två ytterligare paviljonger placeras på Södermalmsskolan under ett till två läsår för att fungera som extra matsal för till exempel de yngsta barnen samt som fritidshem/undervisningslokaler. Det får utredas i särskild ordning om var man bäst placerar paviljonger för att användas som t.ex. matsal. ELLER Alternativ 1a sammanslagningen görs i två steg. Förslagsvis kan elever i förskoleklass, år 1 och år 2 från Gustavsbergsskolans upptagningsområde börja på Södermalm hösten 2008 medan eleverna i år 3 till och med år 6 blir kvar på Gustavsberg för att flytta till Södermalm vid läsårsstarten Kvar på Gustavsbergsskolan blir då ca 100 elever. Dessa äter även läsåret 2008/09 på Gustavsbergsskolan. Vi behåller det hus som är i bäst skick och förtätar verksamheten på så sätt att de fyra klasser som blir kvar finns i samma hus och med tillgång till befintliga fritidshemmen Linnéa och Maja samt vid behov även fritidshemmet Malmen i angränsande byggnad. Detta alternativ medför att Södermalmsskolans F-6 skulle omfatta 304 elever läsåret 2008/09. Det elevantalet bedömer vi att vi klarar inom befintliga lokaler och därmed inte behöver vidta särskilda åtgärder för att klara matsituationen. Vi bedömer också att det ger rimligare förutsättningar för att klara verksamheten för de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta alternativ medför dock konsekvensen att vi även läsåret 2008/09 kommer att ha vissa drift- och underhållskostnader för Gustavsbergsskolan.

3 3 1. Lokaler 1.1 Lokalerna på Södermalm idag Husen 1-4 rymmer i dagsläget 14 klassrum, fyra fritidshem, något/några mindre arbetsrum för personal i varje hus, grupprum av varierande storlek och antal, rektorsexpedition samt utrymmen för Fyren, Södermalmsskolans verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Paviljong ett och två är delvis ombyggda för ca tio-tolv år sedan för att inrymma fritidshem men i övrigt har ingen större renovering gjorts. Matsalen är gemensam med Södermalmsskolan 7-9. Enheterna har dessutom gemensamt tillgång till slöjdsalar, idrottshall och en mindre idrottssal samt hemkunskapssal. Redan idag har Gustavsbergsskolans elever slöjd, idrott, hemkunskap och språkval (moderna språk för år 6) på Södermalmsskolan. Gustavsbergsskolan har dock en egen matsal och belastar därmed inte idag matsalen på Södermalm. 1.2 Lokaler, allmänt Vissa av lokalerna på Södermalmsskolan F-6 är i sämre skick än de nyare delarna av nuvarande Gustavsbergsskolan. Riskbedömning: Risk för vantrivsel En tid- och kostnadssatt plan för lokalunderhåll och upprustning av Södermalmsskolan F-6 måste tas fram av fastighetsavdelningen som underlag för politiska beslut och prioriteringar i budget. En genomgripande upprustning bör vara klar senast läsåret Lokaler, paviljong 5 Paviljong 5 på Södermalmsskolan har fram till mitten av höstterminen 2006 använts för undervisning i hemkunskap, samt lokaler för skolsköterska, kurator, rektor Södermalm 7-9, studie- och yrkesvägledare samt övrig administration. För att inrymma det antal klasser en sammanslagen enhet skulle ha läsåret 2008/09 (18 klasser) måste paviljong 5 minst rymma fyra klassrum, arbetsrum för personalen samt ett fritidshem. Riskbedömning: ---- (går ej att avgöra innan fastighetsavdelningen utrett vad som går att göra i samband med ombyggnation) Frågan om ombyggnationen måste utredas snarast av fastighetsavdelningen. Utredning beställd Vår konsekvensbeskrivning förutsätter dock att paviljong 5 ska rymma minst fyra vanliga klassrum samt utrymmen för ett fritidshem för elever. 1.4 Arbetsplatser för lärare Arbetsrum/arbetsplatser för personal Riskbedömning: Ingen risk Behovet av arbetsplatser för personalen ska beaktas vid om - och nybyggnation (se Lokalt skolutvecklingsavtal) 1.5 Grupprum Tillgång till grupprum bör beaktas för att kunna dela elevgruppen i mindre grupper efter behov. Riskbedömning: Ingen risk Bör beaktas vid planering av ombyggnation av paviljong 5 och på sikt även de övriga husen. Alla lokaler ska dock kunna användas flexibelt så att fritidshemslokaler används för undervisning då man inte har fritidshemsbarn där.

4 4 1.6 Utrymningsvägar Utrymningsväg paviljong 5 vid förändrad verksamhet på övervåningen, trappan brantare och rakare än i övriga paviljonger. Riskbedömning: Risk med nuvarande konstruktion? Får avgöras av berörda myndigheter i samarbete med fastighetsavdelningen inför en ombyggnation. Frågan utreds av fastighetsavdelningen i samarbete med berörda myndigheter. 1.7 Matsalen Matsalen på Södermalmsskolan har kapacitet att laga mat åt det förväntade elevantalet om sammanlagt 408 elever från Södermalm F-6 och 307 elever 7-9. Det blir emellertid svårt att skapa ett hållbart schema för ätande. Idag äter första matlaget halv elva och sista matlag strax efter tolv. Vi bedömer det inte som hållbart att elever ska äta tidigare än halv elva och inte heller ser vi det som rimligt att de ska äta efter halv ett. De yngsta eleverna behöver tid på sig för att hinna med att äta. Det behöver finnas viss ställtid mellan matlag för att undvika trängsel i kapprum och vid toaletter. Tid måste också finnas för avtorkning av bord, hantering av maten vid matvagnarna och annat för att hålla matsalen i ett trevligt skick. Riskbedömning: Risk Överväganden Vi har övervägt möjligheten att låta de yngsta eleverna äta i sina paviljonger. Fördelen skulle vara att det blir drygt hundra elever färre som skulle äta i matsalen samt att de yngsta eleverna skulle få en lugnare matsituation. Samråd med hälsovårdsinspektörer har hållits för att se över möjligheterna till detta (070411). I samrådet konstaterades på plats att vissa anpassningar måste till i både paviljong 1 och paviljong 2 för att matserveringen ska kunna skötas på ett godtagbart sätt. Nackdelen med lösningen är att vi får två taxitransporter per dag som ska köra maten från köket och in på skolgården och därefter hämta disk och matavfall och köra tillbaka till kök/disk. En särskild lösning i form av en extern paviljong kopplas på Södermalm F-6 och får fungera som matsal för t.ex. de yngsta eleverna. 1.8 Utrymmen för elever i behov av särskilt stöd Idag får de elever på Södermalmsskolan F-6 som är i behov av särskilt stöd det dels i sina ordinarie grupper/klasser men också på avdelningen Fyren. Med ett ökat elevunderlag ökar även behovet av lokaler för denna verksamhet. Risken finns att verksamheten inte kan bedrivas vidare i den form som hittills. Riskbedömning: Risk En paviljong får placeras på Södermalm F-6 skolgård under läsåret 2008/09. Där måste inrymmas undervisningslokaler för minst en klass och ev även utrymme för fritidshem före och efter skoldagens slut. Det får utredas i särskild ordning om det är möjligt att använda t.ex. den fristående paviljong som idag finns på Strandskolan och som föreslås tas bort ht 2008 eller paviljong från Kärr skola.

5 5 2. Personal 2.1 Förändring av organisation och byte av arbetslag En sammanslagning av två olika enheter innebär också en sammanslagning av två olika kulturer, oro inför att byta arbetslag och inför eventuellt förändrade arbetsuppgifter.. Riskbedömning: Risk Graden av risk är individuell men otydlighet och osäkerhet i samband med omflyttning kan skapa oro bland berörd personal Planera gemensamma konferenser/möten/kompetensutvecklingstid under läsåret 2007/08. Vi använder tiden från nu fram till sammanslagningen till att i så stor utsträckning som möjligt förbereda oss inför läsåret 2008/09. Arbetet måste prioriteras. 2.2 Ledning Rektorsfrågan måste lösas. Blivande rektor och personal vid den nya sammanslagna enheten måste få tid att bygga den nya organisationen. Den sammanslagna enheten Gu/Sö F-6 med 408 barn och tillhörande personal blir ett stort område. Riskbedömning: Risk. Graden av risk är individuell men otydlighet och osäkerhet i samband med omflyttning kan skapa oro bland berörd personal. Tillsättningen av rektorer är delegerad till skolchef. Målet bör vara att beslutet om vem som blir rektor för den nya enheten är förberett så att alla vet det när KF tar beslut i frågan om skollokaler i juni Områdesgemensamma funktioner Till områdets gemensamma funktioner hör följande tjänster Skolassistenter 1,5 tjänst Intendent 1,0 tjänst Kurator 1,8 tjänster Skolsköterska 1,0 tjänst Vaktmästare 1,0 tjänst Varje rektorsområde har dessutom i sin pedagogiska organisation 1,0 specialpedagogtjänst vardera. Områdets två förskoleområden delar för närvarande på 1,0 tjänst specialpedagog. Den föreslagna förändringen innebär att samtliga elever blir kvar inom skolområdet. Underlaget för områdesgemensamma funktioner kommer därmed att finnas kvar tills vidare. Riskbedömning: Ingen risk 3. Barn 3.1 Hot och våld Vid en sammanslagning av många elever kring samma skolgård måste Beaktas att raster mm måste schemaläggas på ett annat sätt än idag, För att undvika situationer med trängsel och hot och ev risk för våld. Riskbedömning: Risk Schemalägg raster på ett sådant sätt att inte alla elever har rast samtidigt. Arbeta med grupper och klasser i ett förebyggande syfte, kamratstödjare eller liknande arbetssätt

6 6 4. Övrigt 4.1 Skolbarnsomsorg Lokaler och samverkansmöjligheter Under åren 2008/09 och 2009/10 ryms enligt utredarnas förslag inte alla barn som önskar det i fritidsverksamheten på själva Södermalmsskolan. De nuvarande fyra fritidshemmen med ett tillskott av ett fritidshem i en ombyggd paviljong fem beräknas inte täcka behovet. I lokalutredningen pekades bl.a på följande alternativ: F.d Dagcenters lokal i kvarteret Uranus. Detta alternativ har nackdelen att den helt saknar utegård vilket begränsar fritidshemsbarnens möjligheter till lek och utevistelse. Lokalen avgränsas i öster av Östra Staketgatan och i norr av kyrkans församlingshem. I väster ligger ett bostadsområde och söder går Tegelslagargatan. Ett annat problem är trafiksituationen längs Irisdalsgatan /Östra Staketgatan mellan Södermalm och denna lokal. Om lokalen ska fungera som fritidshem måste de följas till och från skolan av minst en personal. Enavdelningsfritidshem som ligger avskiljt har dessutom nackdelen att de inte ha någon avdelning att samordna öppning och stängning med. Det kostar i personaltid och därmed i resurser. Dagbarnvårdarlokalen i f.d Gustavsbergs gamla ålderdomshem. Lokalen är idag en grupplokal för områdets två dagbarnvårdargrupper. Lokalen innehåller ett kök, ett något större rum om ca 20 kvm samt två mycket små rum. Som fritidshemslokal för ett normalstort fritidshem bedömer vi att lokalen är otillräcklig. Lokalen ligger dock i anslutning till en park och skulle kunna nyttja lokaler i angränsande utrymme i Skapande Verkstad någon eftermiddag i veckan. Även här finns dock svårigheten att samordna personal kring öppning och stängning. Personal måste följa barnen till och från skolan vid skoldagens början och slut. Riskbedömning: Risk. Alla förflyttningar mellan enheter kräver personal för barnens säkerhets skull med tanke på barnens ålder och den relativt täta trafik vi har i området. Behåll fritidshemmet Malmen Komplettera med (minst) en förhyrd paviljong som ställs upp på Södermalm F-6 under åtminstone läsåret 2008/09 och eventuellt även 2009/10. Eventuellt kan man använda den paviljong som i lokalutredningens förslag ska flyttas från Strandskolan och den paviljong som idag står på Kärr skola, förutsatt att beslut tas om en nedläggning av Kärr skola Skolskjutsar Idag har Gustavsbergsskolan ett upptagningsområde som sträcker sig söderut från tätorten till landsbygden söder om staden. Dit hör området ända ned mot Björneborgsvägen och ned till Revsand. För dessa resande elever innebär flytten till Södermalmsskolan att deras av- och påstigningsplats skulle vara den bussficka som finns längs Södra Ringvägen. Idag finns en busskur där. Busshållplatsen saknar staket eller annan avgränsning från gatan. Riskbedömning: Allvarlig risk. En avgränsning mot Södra Ringvägen måste ordnas och samordnas med andra trafik- och hastighetsdämpande åtgärder. Alternativet är att söka en annan av- och påstigningsplats som bedöms säker.

7 7 Bilaga 1 Elevantal efter sammanslagning Södermalm F-6 + Gustavsberg F-6 Siffror som visar elevutvecklingen vid en sammanslagen enhet Gustavsberg F-6 och Södermalm F-6 med start läsåret 2008/09: Alternativ 1 Enligt utredarnas förslag Grupp 2008/ /10 Fsk År År År År År År Totalt /11 sätt: Grupp Vid alternativ 1a 2008/09 börjar de elever i år F-2 som skulle ha börjat på Gustavsbergsskolan i stället på Södermalmsskolan F-6. Eleverna i år 3-6 från Gustavsbergsskolan blir kvar på Gustavsberg och flyttar över till Södermalm först läsåret 2009/10. I detta alternativ går 104 barn alltså kvar på Gustavsbergsskolan läsåret 2008/09. Då ser elevfördelningen per årskurs på Södermalmsskolan F-6 ut på följande 2008/09 Sö 2009/ /11 Fsk År År År År År År Totalt I alternativ 1 a behöver paviljong 5 inte byggas om förrän till läsårsstarten 2009/10. Vår bedömning är att vi klarar fritidshemsbehoven för samtliga barn för enheterna med denna lösning utan att behöva nyttja f.d Dagcenters lokaler i kvarteret Uranus eller dagbarnvårdarlokalen Bullerbyn. Vi har räknat med att behålla fritidshemmet Malmen och befintliga fritidshem på Gustavsberg (Linnéa och Maja). Även i detta förslag måste personal följa barn i årskurserna F-2 till och från Södermalmsskolan vid skoldagens början och slut.

8 8 Bilaga 2 Belastning på matsalen på Södermalmsskolan För att ha något att jämföra med så har vi i Södermalmsskolans matsal idag 610 ätande elever (läsåret 2006/07). Matsalen på Södermalm belastas på följande sätt enligt utredarnas förslag, alternativ 1 (hela Gustavsbergsskolan flyttas över till Södermalmsskolan med start läsåret 2008/09): Enhet 2008/9 2009/ /11 Sö F Sö Totalt Om man väljer alternativ 1a, som innebär att sammanslagningen görs i två steg så belastas matsalen så här: Enhet 2008/9 2009/ /11 Sö F Sö Totalt I detta förslag äter kvarvarande 104 elever på Gustavsberg i matsalen på Gustavsbergsskolan. Eu/ Margaretha Karlsson Skolområdeschef Centrala skolområdet

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Skolan önskar Julinfo sid 1 (5)...så blev det december och snart är det juluppehåll. Så inledde jag för ett år sedan 2010 års sista informationsbrev. Då skrev jag bland annat om att vi till våren skulle

Läs mer

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9 Grundskolans åk 7-9 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan 130 192 Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan 243 192 Murbergsskolan 22 Kastellskolan Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023 ca 780 elever i åk

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan

Förstudie angående lokalväxling mellan grund- och gymnasieskolan SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\Skolförvaltningen Staben\SKN\2015\2015-09-16\Förstudie angående lokalväxling mellan grund 2.docx SKOLNÄMNDEN 1 (5) ÄRENDE 12 DNR 2015/590 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74

Läs mer

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131

Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 Organistationsförslag att arbeta kring Förslag framkomna vid arbetsgruppträff 110131 1. Renovering av svensbyskolan med inriktat mot framtida elevunderlag. Överytor i Sjulnäs används till samlingslokal/aula

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom)

16.00-17.30, Mus-Olle (kommunhuset i Krokom) KROKOMEN TJ1ELTE 31 mars 2014 1 (5) Plats och tid Beslutande 16.00-17.30, Mus-Olle (huset i Krokom) Karin Wallén, C, ordf Leif Olsson, C Leo Olofsson, M, 1:e vice ordf. Roger Nilsson, M Marianne Hallsten,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan

Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Så arbetar vi fram nya Annedalsskolan Projektgrupp Områdeschef Lokalförvaltningens projektledare Utvecklingsavdelningen Intressenter & konsulter Brukargrupp Med representanter för: medarbetare, facken

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan

Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan Om verksamheten Skolan är en F 6 skola och ligger i centrala Storuman med upptagningsområde centralorten, Skarvsjöbyområdet, Kaskeluokt, Blaiken och Gunnarbergstrakterna.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Mössebergsskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mössebergsskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Mössebergsskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnsomsorg Ansvariga för planen Skolledning ansvarar för framtagande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola

Stångenässkolan. en hälsofrämjande skola Stångenässkolan en hälsofrämjande skola Vi vill att barn och ungdomar ska få uppleva välbefinnandet i att röra på sig, förstå vikten av sömn och mat, samt tränas i, och uppleva glädjen med, det betydelsefulla

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt

Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt Lokalbehovsanalys Martinskolan Söders Waldorfskola Läsår 2013-2020 Kortsiktiga projekt 2014-05- 07 1 Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Nuläge... 3 Beslut enligt Stiftelserådets styrelse den 8 jan 2014...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Vallaskolan. Östersunds kommun Önevägen 147. 831 82 Östersund

Vallaskolan. Östersunds kommun Önevägen 147. 831 82 Östersund allaskolan Postadress: Besöksadress: Östersunds kommun Önevägen 147 Vallaskolan 832 53 Frösön 831 82 Östersund Rektor Omega Mats Bark 063-14 38 28 070-210 96 38 mats.bark@ostersund.se Rektor Alfa Maria

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Nibbleskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Nibbleskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Nibbleskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Fallqvist, 17 juni 2015 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll Innehåll Innehåll

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen!

Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! 1 ht 2013 vt 2014 2008 Välkommen till fritidshemmen Hajen och Valen! Hajens telefonnummer: 240466 Hajens mobil: 076/7688595 Valens telefonnummer: 240465 Valens mobil: 070/3642466 Venhaga förskola avd.

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08

1 (9) Välkommen. till fritidshemmen i. Boxholms kommun. Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 1 (9) Välkommen till fritidshemmen i Boxholms kommun Riktlinjer Avgifter 2012-11-08 2 (9) Innehåll VÄLKOMMEN TILL FRITIDSHEMMEN I BOXHOLMS KOMMUN 3 Föräldrasamverkan 3 PLATS I FRITIDSHEM 3 I BOXHOLMS KOMMUN

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente VK100S v1.0 040416, Flik 5.23 Skolskjutsreglemente 2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.23 1 (7) Skolskjutsreglemente Riktlinjer för skolskjuts för Förskoleklass Grundskola Särskola Gymnasium Dokumentnamn Skolskjutsreglemente

Läs mer

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11)

(Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN REGLEMENTE 2011-11-09 Skolskjutsreglemente (Beslutat av barn- och utbildningsnämnden 2011-11-09, BUN 117/11) Bilagor: 1. Kartor 2. Modell för bedömning av risk och otrygghet

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola

Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola Handlingsplan för omorganisationen av flytt av delar av Kyrkbyns skola till Bergets skola När Process Ansvariga Beslut (tidpunkt) Övrig info November Upptagningsområden utarbetas och bereds inför beslut

Läs mer

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015

Rönnbyskolans handlingsplan för. Elevhälsan 2014-2015 Rönnbyskolans handlingsplan för Elevhälsan 2014-2015 Reviderad 2014-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ELEVHÄLSAN 3 MÅLSÄTTNING 3 ELEVHÄLSOTEAMET 3 TRYGGHETSTEAMET 3 METODISKT ARBETE 4 ÄRENDEGÅNG VID ORO KRING

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan

Reglemente. Skolskjutsar. i Mariestads kommun. Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Reglemente Skolskjutsar i Mariestads kommun Gäller för elever i: Grundskolan åk 1-9 Grundsärskolan åk 1-9 Gymnasiesärskolan Antaget av Kommunstyrelsen 2011-0-1 KS 2011/0172 Senast reviderat 2013-05-02

Läs mer

Det finns alternativ!

Det finns alternativ! Lokalförsörjningsplanering i Lyckebo och Storvreta. Betänkande från föräldrar och boende i Lyckebo den 11 mars 2007. Det finns alternativ! Vi vill med denna skrivning försöka bidra till en så bra lösning

Läs mer

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna?

Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad händer med aspberger och hörsel samt de nystartade förberedelseklasserna? Anteckningar från medborgardialog Öjebyn, 22 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Vad händer med Björklundaskolan om alternativ 1 (förslaget) får igenom? Vad blir vinsten med alternativ 2? Vad händer

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer