Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet"

Transkript

1 Skolförvaltningen Margaretha Karlsson KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Inledning I slutrapporten av utredningen Framtida lokalbehov inom grundskolan som presenterades den 6 mars 2007 föreslås åtgärder som ska minska antalet skollokaler inom Centrala skolområdet. I följande konsekvensbeskrivning dokumenteras vilken ändringen (-arna) är, var de ska genomföras samt vilka som påverkas av ändringen. Konsekvenserna har vägts samman i en riskbedömning enligt Arbetsmiljöförordningen (AFS 2001:1) i samverkan med berörda fackliga organisationer. Sammanfattning De konsekvenser sammanslagningen av Gustavsbergsskolan med Södermalm F- 6 medför redovisas mer i detalj nedan under rubrikerna Lokaler, personal, barn, skolbarnsomsorg och skolskjutsar. Varje konsekvens har bedömts utifrån tänkbar risk enligt Arbetsmiljöverkets terminologi Ingen risk, Risk respektive Allvarlig risk. Utifrån riskbedömning lämnas också förslag till åtgärder i varje enskild fråga. Föreslagen förändring I lokalutredningen föreslås att Gustavsbergsskolan tas bort som grundskolelokal från och med läsårsstarten hösten Eleverna som skulle ha gått på Gustavsbergsskolan placeras i stället på Södermalmsskolan F-6. Det sammanlagda elevunderlaget för Gustavsbergsskolan/Södermalmsskolan är då vid läsårsstarten totalt 408 elever. Vid samma skolgård finns Södermalmsskolans ombyggda enhet för årskurserna 7-9 som läsåret 2008/09 beräknas ha ett elevunderlag om ca 308 elever. Södermalm F-6 delar idag vissa lokaler med Södermalm 7-9 som matsal, idrottshall, mindre idrottssal samt lokaler för slöjd och hemkunskap. Sammanfattningsvis kan konstateras att en sammanslagning av de två enheterna för med sig svårigheter av olika slag. Dit hör bland annat svårigheter att få matsituationen att fungera tillfredsställande. 2008/09 ska sammanlagt drygt 700 elever äta lunch i matsalen. Idag äter tidigaste matlaget kring halv elva och sista matlag strax efter klockan tolv. I varje omgång ryms maximalt 190 personer samtidigt i matsalen. Vi har tittat på möjligheten att låta de yngsta eleverna äta i sina klassrum men bedömer efter samråd med hälsovårdsinspektörer att det medför relativt omfattande krav på anpassning av lokaler i paviljongerna 1 och 2 om det ska vara tillfredsställande. c:\docume~1\pers\lokala~1\temp\xpgrpwise\konsekvensbeskrivning till nmnden.doc E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN, CENTRALA SKOLOMRÅDET Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 17. Södermalmsskolan vx Kristinehamn

2 2 Problem finns också kring hur man ska organisera skolbarnsomsorgen då tillräckligt antal lokaler inte går att skapa inom Södermalmsskolans väggar, inte ens efter en ombyggnation av paviljong fem. Utredarna har pekat på andra lokaler i relativ närhet av Södermalmsskolan. Det enda alternativet som verkar hållbart är att även fortsättningsvis behålla fritidshemmet Malmen. Utredarnas övriga alternativ har vi värderat men kommit fram till att de ger oss andra svårigheter, risker men också kostnader (se sid. 6, punkt 3.1) Sammanslagningen kan också medföra att befintliga lokaler för undervisning av barn i särskilda behov och undervisning i svenska som andraspråk inte kommer att räcka till. Slutsats Slutsatsen är att för att lösa sammanslagningen, enligt utredarnas alternativ, Alternativ 1, på ett godtagbart sätt så måste: paviljong fem byggas om för att rymma minst fyra klassrum och ett fritidshem. Frågan är lämnad till fastighetsavdelningen för bedömning. två ytterligare paviljonger placeras på Södermalmsskolan under ett till två läsår för att fungera som extra matsal för till exempel de yngsta barnen samt som fritidshem/undervisningslokaler. Det får utredas i särskild ordning om var man bäst placerar paviljonger för att användas som t.ex. matsal. ELLER Alternativ 1a sammanslagningen görs i två steg. Förslagsvis kan elever i förskoleklass, år 1 och år 2 från Gustavsbergsskolans upptagningsområde börja på Södermalm hösten 2008 medan eleverna i år 3 till och med år 6 blir kvar på Gustavsberg för att flytta till Södermalm vid läsårsstarten Kvar på Gustavsbergsskolan blir då ca 100 elever. Dessa äter även läsåret 2008/09 på Gustavsbergsskolan. Vi behåller det hus som är i bäst skick och förtätar verksamheten på så sätt att de fyra klasser som blir kvar finns i samma hus och med tillgång till befintliga fritidshemmen Linnéa och Maja samt vid behov även fritidshemmet Malmen i angränsande byggnad. Detta alternativ medför att Södermalmsskolans F-6 skulle omfatta 304 elever läsåret 2008/09. Det elevantalet bedömer vi att vi klarar inom befintliga lokaler och därmed inte behöver vidta särskilda åtgärder för att klara matsituationen. Vi bedömer också att det ger rimligare förutsättningar för att klara verksamheten för de barn som är i behov av särskilt stöd. Detta alternativ medför dock konsekvensen att vi även läsåret 2008/09 kommer att ha vissa drift- och underhållskostnader för Gustavsbergsskolan.

3 3 1. Lokaler 1.1 Lokalerna på Södermalm idag Husen 1-4 rymmer i dagsläget 14 klassrum, fyra fritidshem, något/några mindre arbetsrum för personal i varje hus, grupprum av varierande storlek och antal, rektorsexpedition samt utrymmen för Fyren, Södermalmsskolans verksamhet för barn i behov av särskilt stöd. Paviljong ett och två är delvis ombyggda för ca tio-tolv år sedan för att inrymma fritidshem men i övrigt har ingen större renovering gjorts. Matsalen är gemensam med Södermalmsskolan 7-9. Enheterna har dessutom gemensamt tillgång till slöjdsalar, idrottshall och en mindre idrottssal samt hemkunskapssal. Redan idag har Gustavsbergsskolans elever slöjd, idrott, hemkunskap och språkval (moderna språk för år 6) på Södermalmsskolan. Gustavsbergsskolan har dock en egen matsal och belastar därmed inte idag matsalen på Södermalm. 1.2 Lokaler, allmänt Vissa av lokalerna på Södermalmsskolan F-6 är i sämre skick än de nyare delarna av nuvarande Gustavsbergsskolan. Riskbedömning: Risk för vantrivsel En tid- och kostnadssatt plan för lokalunderhåll och upprustning av Södermalmsskolan F-6 måste tas fram av fastighetsavdelningen som underlag för politiska beslut och prioriteringar i budget. En genomgripande upprustning bör vara klar senast läsåret Lokaler, paviljong 5 Paviljong 5 på Södermalmsskolan har fram till mitten av höstterminen 2006 använts för undervisning i hemkunskap, samt lokaler för skolsköterska, kurator, rektor Södermalm 7-9, studie- och yrkesvägledare samt övrig administration. För att inrymma det antal klasser en sammanslagen enhet skulle ha läsåret 2008/09 (18 klasser) måste paviljong 5 minst rymma fyra klassrum, arbetsrum för personalen samt ett fritidshem. Riskbedömning: ---- (går ej att avgöra innan fastighetsavdelningen utrett vad som går att göra i samband med ombyggnation) Frågan om ombyggnationen måste utredas snarast av fastighetsavdelningen. Utredning beställd Vår konsekvensbeskrivning förutsätter dock att paviljong 5 ska rymma minst fyra vanliga klassrum samt utrymmen för ett fritidshem för elever. 1.4 Arbetsplatser för lärare Arbetsrum/arbetsplatser för personal Riskbedömning: Ingen risk Behovet av arbetsplatser för personalen ska beaktas vid om - och nybyggnation (se Lokalt skolutvecklingsavtal) 1.5 Grupprum Tillgång till grupprum bör beaktas för att kunna dela elevgruppen i mindre grupper efter behov. Riskbedömning: Ingen risk Bör beaktas vid planering av ombyggnation av paviljong 5 och på sikt även de övriga husen. Alla lokaler ska dock kunna användas flexibelt så att fritidshemslokaler används för undervisning då man inte har fritidshemsbarn där.

4 4 1.6 Utrymningsvägar Utrymningsväg paviljong 5 vid förändrad verksamhet på övervåningen, trappan brantare och rakare än i övriga paviljonger. Riskbedömning: Risk med nuvarande konstruktion? Får avgöras av berörda myndigheter i samarbete med fastighetsavdelningen inför en ombyggnation. Frågan utreds av fastighetsavdelningen i samarbete med berörda myndigheter. 1.7 Matsalen Matsalen på Södermalmsskolan har kapacitet att laga mat åt det förväntade elevantalet om sammanlagt 408 elever från Södermalm F-6 och 307 elever 7-9. Det blir emellertid svårt att skapa ett hållbart schema för ätande. Idag äter första matlaget halv elva och sista matlag strax efter tolv. Vi bedömer det inte som hållbart att elever ska äta tidigare än halv elva och inte heller ser vi det som rimligt att de ska äta efter halv ett. De yngsta eleverna behöver tid på sig för att hinna med att äta. Det behöver finnas viss ställtid mellan matlag för att undvika trängsel i kapprum och vid toaletter. Tid måste också finnas för avtorkning av bord, hantering av maten vid matvagnarna och annat för att hålla matsalen i ett trevligt skick. Riskbedömning: Risk Överväganden Vi har övervägt möjligheten att låta de yngsta eleverna äta i sina paviljonger. Fördelen skulle vara att det blir drygt hundra elever färre som skulle äta i matsalen samt att de yngsta eleverna skulle få en lugnare matsituation. Samråd med hälsovårdsinspektörer har hållits för att se över möjligheterna till detta (070411). I samrådet konstaterades på plats att vissa anpassningar måste till i både paviljong 1 och paviljong 2 för att matserveringen ska kunna skötas på ett godtagbart sätt. Nackdelen med lösningen är att vi får två taxitransporter per dag som ska köra maten från köket och in på skolgården och därefter hämta disk och matavfall och köra tillbaka till kök/disk. En särskild lösning i form av en extern paviljong kopplas på Södermalm F-6 och får fungera som matsal för t.ex. de yngsta eleverna. 1.8 Utrymmen för elever i behov av särskilt stöd Idag får de elever på Södermalmsskolan F-6 som är i behov av särskilt stöd det dels i sina ordinarie grupper/klasser men också på avdelningen Fyren. Med ett ökat elevunderlag ökar även behovet av lokaler för denna verksamhet. Risken finns att verksamheten inte kan bedrivas vidare i den form som hittills. Riskbedömning: Risk En paviljong får placeras på Södermalm F-6 skolgård under läsåret 2008/09. Där måste inrymmas undervisningslokaler för minst en klass och ev även utrymme för fritidshem före och efter skoldagens slut. Det får utredas i särskild ordning om det är möjligt att använda t.ex. den fristående paviljong som idag finns på Strandskolan och som föreslås tas bort ht 2008 eller paviljong från Kärr skola.

5 5 2. Personal 2.1 Förändring av organisation och byte av arbetslag En sammanslagning av två olika enheter innebär också en sammanslagning av två olika kulturer, oro inför att byta arbetslag och inför eventuellt förändrade arbetsuppgifter.. Riskbedömning: Risk Graden av risk är individuell men otydlighet och osäkerhet i samband med omflyttning kan skapa oro bland berörd personal Planera gemensamma konferenser/möten/kompetensutvecklingstid under läsåret 2007/08. Vi använder tiden från nu fram till sammanslagningen till att i så stor utsträckning som möjligt förbereda oss inför läsåret 2008/09. Arbetet måste prioriteras. 2.2 Ledning Rektorsfrågan måste lösas. Blivande rektor och personal vid den nya sammanslagna enheten måste få tid att bygga den nya organisationen. Den sammanslagna enheten Gu/Sö F-6 med 408 barn och tillhörande personal blir ett stort område. Riskbedömning: Risk. Graden av risk är individuell men otydlighet och osäkerhet i samband med omflyttning kan skapa oro bland berörd personal. Tillsättningen av rektorer är delegerad till skolchef. Målet bör vara att beslutet om vem som blir rektor för den nya enheten är förberett så att alla vet det när KF tar beslut i frågan om skollokaler i juni Områdesgemensamma funktioner Till områdets gemensamma funktioner hör följande tjänster Skolassistenter 1,5 tjänst Intendent 1,0 tjänst Kurator 1,8 tjänster Skolsköterska 1,0 tjänst Vaktmästare 1,0 tjänst Varje rektorsområde har dessutom i sin pedagogiska organisation 1,0 specialpedagogtjänst vardera. Områdets två förskoleområden delar för närvarande på 1,0 tjänst specialpedagog. Den föreslagna förändringen innebär att samtliga elever blir kvar inom skolområdet. Underlaget för områdesgemensamma funktioner kommer därmed att finnas kvar tills vidare. Riskbedömning: Ingen risk 3. Barn 3.1 Hot och våld Vid en sammanslagning av många elever kring samma skolgård måste Beaktas att raster mm måste schemaläggas på ett annat sätt än idag, För att undvika situationer med trängsel och hot och ev risk för våld. Riskbedömning: Risk Schemalägg raster på ett sådant sätt att inte alla elever har rast samtidigt. Arbeta med grupper och klasser i ett förebyggande syfte, kamratstödjare eller liknande arbetssätt

6 6 4. Övrigt 4.1 Skolbarnsomsorg Lokaler och samverkansmöjligheter Under åren 2008/09 och 2009/10 ryms enligt utredarnas förslag inte alla barn som önskar det i fritidsverksamheten på själva Södermalmsskolan. De nuvarande fyra fritidshemmen med ett tillskott av ett fritidshem i en ombyggd paviljong fem beräknas inte täcka behovet. I lokalutredningen pekades bl.a på följande alternativ: F.d Dagcenters lokal i kvarteret Uranus. Detta alternativ har nackdelen att den helt saknar utegård vilket begränsar fritidshemsbarnens möjligheter till lek och utevistelse. Lokalen avgränsas i öster av Östra Staketgatan och i norr av kyrkans församlingshem. I väster ligger ett bostadsområde och söder går Tegelslagargatan. Ett annat problem är trafiksituationen längs Irisdalsgatan /Östra Staketgatan mellan Södermalm och denna lokal. Om lokalen ska fungera som fritidshem måste de följas till och från skolan av minst en personal. Enavdelningsfritidshem som ligger avskiljt har dessutom nackdelen att de inte ha någon avdelning att samordna öppning och stängning med. Det kostar i personaltid och därmed i resurser. Dagbarnvårdarlokalen i f.d Gustavsbergs gamla ålderdomshem. Lokalen är idag en grupplokal för områdets två dagbarnvårdargrupper. Lokalen innehåller ett kök, ett något större rum om ca 20 kvm samt två mycket små rum. Som fritidshemslokal för ett normalstort fritidshem bedömer vi att lokalen är otillräcklig. Lokalen ligger dock i anslutning till en park och skulle kunna nyttja lokaler i angränsande utrymme i Skapande Verkstad någon eftermiddag i veckan. Även här finns dock svårigheten att samordna personal kring öppning och stängning. Personal måste följa barnen till och från skolan vid skoldagens början och slut. Riskbedömning: Risk. Alla förflyttningar mellan enheter kräver personal för barnens säkerhets skull med tanke på barnens ålder och den relativt täta trafik vi har i området. Behåll fritidshemmet Malmen Komplettera med (minst) en förhyrd paviljong som ställs upp på Södermalm F-6 under åtminstone läsåret 2008/09 och eventuellt även 2009/10. Eventuellt kan man använda den paviljong som i lokalutredningens förslag ska flyttas från Strandskolan och den paviljong som idag står på Kärr skola, förutsatt att beslut tas om en nedläggning av Kärr skola Skolskjutsar Idag har Gustavsbergsskolan ett upptagningsområde som sträcker sig söderut från tätorten till landsbygden söder om staden. Dit hör området ända ned mot Björneborgsvägen och ned till Revsand. För dessa resande elever innebär flytten till Södermalmsskolan att deras av- och påstigningsplats skulle vara den bussficka som finns längs Södra Ringvägen. Idag finns en busskur där. Busshållplatsen saknar staket eller annan avgränsning från gatan. Riskbedömning: Allvarlig risk. En avgränsning mot Södra Ringvägen måste ordnas och samordnas med andra trafik- och hastighetsdämpande åtgärder. Alternativet är att söka en annan av- och påstigningsplats som bedöms säker.

7 7 Bilaga 1 Elevantal efter sammanslagning Södermalm F-6 + Gustavsberg F-6 Siffror som visar elevutvecklingen vid en sammanslagen enhet Gustavsberg F-6 och Södermalm F-6 med start läsåret 2008/09: Alternativ 1 Enligt utredarnas förslag Grupp 2008/ /10 Fsk År År År År År År Totalt /11 sätt: Grupp Vid alternativ 1a 2008/09 börjar de elever i år F-2 som skulle ha börjat på Gustavsbergsskolan i stället på Södermalmsskolan F-6. Eleverna i år 3-6 från Gustavsbergsskolan blir kvar på Gustavsberg och flyttar över till Södermalm först läsåret 2009/10. I detta alternativ går 104 barn alltså kvar på Gustavsbergsskolan läsåret 2008/09. Då ser elevfördelningen per årskurs på Södermalmsskolan F-6 ut på följande 2008/09 Sö 2009/ /11 Fsk År År År År År År Totalt I alternativ 1 a behöver paviljong 5 inte byggas om förrän till läsårsstarten 2009/10. Vår bedömning är att vi klarar fritidshemsbehoven för samtliga barn för enheterna med denna lösning utan att behöva nyttja f.d Dagcenters lokaler i kvarteret Uranus eller dagbarnvårdarlokalen Bullerbyn. Vi har räknat med att behålla fritidshemmet Malmen och befintliga fritidshem på Gustavsberg (Linnéa och Maja). Även i detta förslag måste personal följa barn i årskurserna F-2 till och från Södermalmsskolan vid skoldagens början och slut.

8 8 Bilaga 2 Belastning på matsalen på Södermalmsskolan För att ha något att jämföra med så har vi i Södermalmsskolans matsal idag 610 ätande elever (läsåret 2006/07). Matsalen på Södermalm belastas på följande sätt enligt utredarnas förslag, alternativ 1 (hela Gustavsbergsskolan flyttas över till Södermalmsskolan med start läsåret 2008/09): Enhet 2008/9 2009/ /11 Sö F Sö Totalt Om man väljer alternativ 1a, som innebär att sammanslagningen görs i två steg så belastas matsalen så här: Enhet 2008/9 2009/ /11 Sö F Sö Totalt I detta förslag äter kvarvarande 104 elever på Gustavsberg i matsalen på Gustavsbergsskolan. Eu/ Margaretha Karlsson Skolområdeschef Centrala skolområdet

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41

Stadieindelning i Tyresös skolor. Förslag till beslut. Tyresö kommun (13) Agnetha Hedenbergh. Diarienummer 2011/BUN127-41 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-10-10 1 (13) Agnetha Hedenbergh Diarienummer 2011/BUN127-41 Barn- och utbildningsnämnden Stadieindelning i Tyresös skolor Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05

Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Arbetsmaterial Ny skolorganisation Malmslätt och Tokarp 2013-04-05 Uppdrag Utbildningskontoret har av barn- och ungdomsnämnden fått uppdraget att ta fram förslag på ny skolorganisation för Malmslätt och

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Datum 2014-02-07 Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor

Läs mer

Anpassning av Grundskolans lokaler

Anpassning av Grundskolans lokaler Sätra Anpassning av Grundskolans lokaler utifrån elevutveckling och verksamhetens behov 2007-12-18 Utbildningskontoret Linköpings kommun Klas Lind och Christer Gunnarsson 2 Skollokaler i Linköping Anpassning

Läs mer

Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan.

Sammanfattning Förslaget med omorganisationen innebär att nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. 10 maj 1 (10) HANDLÄGGARE Marianne Widercrantz, Annika Sundell, Monika Reuterstrand Förslag till beslut Nuvarande Hörningsnässkolan och Ängsnässkolan blir en skola med namnet Hörningsnässkolan. Skolan

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Munksundsskolan - en skola för framtiden.

Munksundsskolan - en skola för framtiden. TJÄNSTESKRIVELSE 22 OKTOBER 2012 1 (5) Skolförvaltningen Göran Hedström Mobiltfn 0701-625162 e-post goran.hedstrom@enkoping.se Munksundsskolan - en skola för framtiden. Förslag till beslut Skolnämnden

Läs mer

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9

Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-04-23 Utbildningssamordnare Mats Sandberg 0410-733936, 0708-817491 mats.sandberg@trelleborg.se Underlag för förslag till beslut att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark

FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark FAQ inför AB-klassernas flytt från Norskolan till Näsbypark Här nedan presenteras frågor och svar som kan vara intressanta för alla elever/föräldrar inför att AB-klasserna på Norskolan flyttas till Näsbyparksskolan

Läs mer

F-6 skola, centralorten 2015-05-19

F-6 skola, centralorten 2015-05-19 F-6 skola, centralorten 2015-05-19 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort

Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort PM Skolutredning Byggnation av ny skola samt förskola i Anebys centralort Sammanfattning Med anledning av att Svartåskolans lokaler tömts på grund av fukt- och mögelskador behöver kommunen bygga en ny

Läs mer

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05

Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag

Läs mer

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 2013-10-23 1 (5) Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 Vid nämndens möte 2013-06-04 informerades om ett första steg i utredningen om lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Då redovisades

Läs mer

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola

Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 2016-03-09 Protokoll från samrådsgruppen Brännaregårdens och Ekeryds skola, förskoleklass, fritids och förskola 9 mars 18.00-20.00 i Brännaregårdsskolans matsal Välkomna, presentation av kvällen, förhållningsregler.

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG

ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG 1 ÖVERSYN AV LOKALNYTTJANDE I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR I ÖSTERSUNDS KOMMUN Dnr 729/2011 UPPDRAG Barn och Utbildningsnämnden fastställde 20110413 direktiv avseende översyn av lokalnyttjande i förskolor och

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser

Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-27 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/43 Organisering av Järfälla Musikklasser Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1. Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

Strukturförändring Pärlan och Silverdansen TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman 2015-03-05 Handläggare Ewa Norrström Avdelning styrning och kvalitet 15UTN/155:1 Skolinspektionens dnr31-2015:818 Skolinspektionen Registrator Box 23 069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan till Skolinspektionen

Läs mer

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9 Grundskolans åk 7-9 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan 130 192 Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan 243 192 Murbergsskolan 22 Kastellskolan Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023 ca 780 elever i åk

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 24 2012 Till elever Veckans ordspråk: Skratta alltid när du kan. Det är billig medicin. Lord Byron Hej! Välkomna tillbaka! Det ska verkligen bli kul att få se er alla igen. Vi hoppas att sommarlovet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Gräsö skola. läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Resultat Gräsö skola Östhammars kommun läsåret 2014/2015 20150611 KVALITETSRAPPORT GRUNDSKOLA FRITISHEMMET Denna kvalitetsrapport innehåller inga tabeller eller diagram över resultaten.

Läs mer

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked

Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked 2015-04-16 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/292-226 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Ny- och tillbyggnation av Sickla skola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013

Fårdala och Stimmets förskolor och skolor. Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Fårdalas grundskola BOU-nämnden Enhetsplan 2013 Verksamhetsbeskrivning Fårdala och Stimmets förskolor och skolor Enheten består av förskolorna Båten, Gunghästen,

Läs mer

F-6 skola, centralorten

F-6 skola, centralorten F-6 skola, centralorten 2015-03-11 Rösparksskolan Mossens fritidshem Nya skolan (förskoleklass och fritidshem) Rösparksskola (årskurs 1-6) Nolby (Tellus fritidshem) 2015-03-11 2 Rösparksskolan - nuläge

Läs mer

LPP Delaktighet, inflytande och förberedelse inför årskurs 3 Beskrivning av elevgrupp och andra omständigheter

LPP Delaktighet, inflytande och förberedelse inför årskurs 3 Beskrivning av elevgrupp och andra omständigheter LPP Delaktighet, inflytande och förberedelse inför årskurs 3 Beskrivning av elevgrupp och andra omständigheter Det är en bit in på vårterminen och jag och mitt arbetslag ska arbeta med en grupp elever

Läs mer

Till dig som har barn på Bråviksskolan

Till dig som har barn på Bråviksskolan Till dig som har barn på Bråviksskolan 2014-10-03 Mötesanteckningar från föräldramöten för år F-3 samt år 4-6 på Bråviksskolan, torsdag 2 oktober Närvarande utöver föräldrarna: Caroline Strid, rektor Bråviksskolan

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande

Välkommen till Granbackaskolan. Samverkan och samspel för livslångt lärande Välkommen till Granbackaskolan Samverkan och samspel för livslångt lärande Granbackaskolan En skola med: - förskoleklasser - grundskola åk 1-5 - särskola åk 1-10 - fritidshem Särskola åk 1-6 Karta Fritidshem

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år

ORGANISATION. F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år Rusksele skola ORGANISATION F-KLASS- ÅR 2 9 ELEVER ÅR 3- ÅR 6 19 ELEVER FRITIDS 5 inskrivna och 6 skolskjutsbarn FÖRSKOLAN 15 barn 1-5 år lärare 2,2 tjänster inkl slöjd 13 elever / lärare Fritidspersonal

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012

Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 2010-03-11 Alternativa förslag för Hallägraskolan 2010-2012 Undertecknad fick 2010-03-04 i uppdrag av barn- och ungdomsnämndens och fastighetsnämndens ordförande samt kommunchefen att, i samverkan med

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Fritidshem Knopen 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Fritidshem Knopen 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5

VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5 VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE HT 2014 NORRHAMMARSKOLAN F-5 Norrhammarskolan F-5 Norrhammarskolan F-5 en central F-5-skola. Område Norr. ca 240 elever fördelat på elva klasser. Tre avdelningar, fritidshem

Läs mer

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1

Genomförandeförslag för ombyggnad av byggnaden Farsta gymnasium till grundskola - etapp 1 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-02 Handläggare Maria Holdo Telefon: 08-508 33 888 Till Utbildningsnämnden 2015-02-19 Genomförandeförslag

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27. SWECO Architects AB Sundsvall LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR GRUNDSKOLOR OCH FÖRSKOLOR Bergsåker/Lidens skolområde 2012-03-27 SWECO Architects AB Sundsvall 6291026000 Inledning Arbetet med lokalförsörjningsplanen har baserats på en inventering

Läs mer

Fritidshem Verksamhetsplan

Fritidshem Verksamhetsplan Läsåret 2016-2017 Fritidshem Verksamhetsplan Avdelningar: Fritids förskoleklass- åk 1 Fritids åk 2-3 Fritids åk 4-5 Väsby skola Besöksadress: Skolvägen 11, 194 76 Upplands Väsby Postadress: Upplands Väsby

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer

A: Precisera den planerade förändringen. Vad består ändringarna av? Nedläggning av skolan i Rusksele. Var ska ändringarna genomföras?

A: Precisera den planerade förändringen. Vad består ändringarna av? Nedläggning av skolan i Rusksele. Var ska ändringarna genomföras? Riskbedömning inför ändringar i verksamheten. (utgår från gemensamma riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Lycksele kommun, antaget av Kommunfullmäktige 2005-03-14 10) Efter genomförd riskbedömning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Utlokaliserat fritidshem och en utbyggnad av förskoleverksamheten i Segersäng.

Utlokaliserat fritidshem och en utbyggnad av förskoleverksamheten i Segersäng. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 20-21 20-02-11 Dnr: 2008/97 611 Utlokaliserat fritidshem och en utbyggnad av förskoleverksamheten i Segersäng. Sammanfattning Vid sitt sammanträde den

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut 2016-05-31 2015/038020 1 (5) Vimmerby kommun Enheten för region syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91 28 598 81 Vimmerby Möjlighet att lämna synpunkter före beslut Ert organisationsnummer: 212000-0787 Arbetsställe:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Strukturförändring De Geers skola

Strukturförändring De Geers skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-386/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring De Geers

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Samverkan förskoleklass, skola och fritidshem Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) 2014-02-08 UN-2013/341 Utbildningsnämnden Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98

Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret. Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019. Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 Barn- och skolnämnd Lunds stad Skolkontoret Områdeslokalplan för Järnåkra-Klostergården 2015 2019 Enligt BSN Lunds stad beslut 2014-11-19 98 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Områdets avgränsning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006-2007. Pedagogiskt bokslut LJUNGSBACKENSKOLAN. Skolbarnomsorgen (Fritids)

KVALITETSREDOVISNING 2006-2007. Pedagogiskt bokslut LJUNGSBACKENSKOLAN. Skolbarnomsorgen (Fritids) KVALITETSREDOVISNING 2006-2007 Pedagogiskt bokslut LJUNGSBACKENSKOLAN Skolbarnomsorgen (Fritids) Kvalitetsredovisning för Ljungsbackenskolan 2006-2007. Budgetenhet: Skolbarnomsorgen (Fritids). Ljungsbackenskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010

Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 Datum 2010-10-18 Kvalitetsredovisning för Bergkvara skola Läsåret 2009/2010 2010-10-07 Anders Thomas rektor Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torskolan

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Råda skola. Lokalbehovsutredning Tage Nordvist

Råda skola. Lokalbehovsutredning Tage Nordvist Råda skola Lokalbehovsutredning Tage Nordvist 2016-10-17 Uppdraget Utredningen bör utifrån de elevunderlag som nu är kända belysa förutsättningar för ombyggd skola för F-6 nybyggd skola för F-6 nybyggd

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Vi blir fler. Föräldrainformation

Vi blir fler. Föräldrainformation Vi blir fler Föräldrainformation 2015-01-19 18.30-20.00 Kvällens agenda 18.30-20.00 Presentation Bakgrund Vision förskola Vision grundskola Genomgång av organisationsförslag förskola Genomgång av organisationsförslag

Läs mer

Välkommen till Östra Stenhagenskolan

Välkommen till Östra Stenhagenskolan Välkommen till Östra Stenhagenskolan Östra Stenhagenskolan är en vacker arkitektonisk byggnad som t o m vunnit pris för sitt speciella utseende. Lokalerna är ljusa och rymliga och det är högt i tak både

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN

SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER ORUST KOMMUN SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER I ORUST KOMMUN från och med 2014-04-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 1998-03-23, 50. Reviderat av Barn- och utbildningsnämnden 2000-09-18, 125. Reviderat av Barn- och

Läs mer