Yttrande om Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för grundskola årskurs F-3 i Södertälje kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande om Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för grundskola årskurs F-3 i Södertälje kommun"

Transkript

1 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för grundskola årskurs F-3 i Södertälje kommun (Dnr hos Skolinspektionen :1101) Dnr: UN18/26 Sammanfattning av ärendet Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig grundskola med årskurs F-3 i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2019/20. Demografin för elever i ålder 6-9 år i Södertälje kommun visar en ökning med ca 250 elever till totalt ca elever fram till Sammanfattningsvis kan konstateras att: På kort sikt kan en utökning av Internationella Engelska Skolan negativt påverka de ekonomiska förutsättningarna för ett stabilt elevunderlag för skolorna i närliggande områden, framförallt den nystartade Viksbergskolan. En utökning med årskurserna F-3 till en grundskola F-9 underlättar planering och dimensionering av de kommunala skolorna samt minskar kommunens framtida behov av utbyggnad av grundskolan. Internationella Engelska Skolan saknar egen idrottshall, vilket innebär att de har tillgång till idrottshall i mån av ledig kapacitet i kommunens idrottshallar. En utökning innebär att trafiksituationen runt Internationella Engelska Skolan och Brunnsängskolan ytterligare försämras och att åtgärder för att öka trafiksäkerheten behöver vidtas. Etableringen av Internationella Engelska Skolan ökar segregationen i Södertäljes skolor. Etableringen av Internationella Engelska Skolan ökar attraktiviteten av det totala utbudet av grundskolor i Södertälje kommun. Skolans engelska profil bidrar också till att tillgodose kraven på engelskspråkighet till följd av en ökad internationalisering och globalisering. Södertälje kommun Utbildningskontoret Södertälje Organisationsnr: Besöksadress: Campusgatan 26 Växel:

2

3 Utbildningskontoret PM Yttrande om Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för grundskola årskurs F-3 i Södertälje kommun Lena Henlöv Ledningsstrateg Staben Telefon (direkt): E-post:

4 PM Yttrande Internationella Engelska Skolan Södertälje kommun Utbildningskontoret 2 (5) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Inledning Elevutveckling och skolkapacitet i Södertälje kommun Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en utökning av Internationella Engelska Skolan Skolkapacitet, planering och ekonomisk stabilitet Lokaler Attraktiva skolor och segregation Ekonomiska konsekvenser och finansiering... 5

5 PM Yttrande Internationella Engelska Skolan Södertälje kommun Utbildningskontoret 3 (5) 1. Bakgrund 1.1 Inledning Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig grundskola med årskurs F-3 i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2019/20. Södertälje kommun bereds möjlighet att yttra sig i enlighet med 2 kap 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande innehåller en redogörelse av konsekvenserna som en eventuell utökning enligt ansökan får för kommunens egen grundskoleverksamhet. 1.2 Elevutveckling och skolkapacitet i Södertälje kommun Idag består den kommunala grundskolan i Södertälje av 18 grundskolor. Från och med hösten 2018 startar ytterligare en skola, vilket innebär att det finns 19 grundskolor. I kommunen finns också 10 fristående grundskolor (se bilaga 1). Den kommunala grundskolan i Södertälje tätort har inför våren 2018 en kapacitet om ca platser för årskurs F-3, ca 2 procent av dessa platser är lediga. Inför hösten startas ytterligare en kommunal grundskola med kapacitet för 240 barn i årskurserna F-3. Kommundelarna utanför tätorten har en sammanlagd kapacitet på 825 platser för motsvarande årskurser. För läsåret 2017/18 finns ca 980 barn inskrivna på de fristående skolorna i kommunen i årskurs F-3. Utöver detta går ca 85 grundskoleelever i årskurs F-3 folkbokförda i Södertälje kommun på fristående skolor eller kommunala grundskolor i andra kommuner. Demografin för elever i åldern 6-9 år visar en ökning med ca 250 elever till totalt ca elever fram till Kommunen sammanställer årligen lokalförsörjningsbehoven och har en tydlig planering för hur denna ökning ska klaras av. Vid beräkning av platsbehov tas hänsyn till bl.a. föräldrars/elevers benägenhet att välja fristående skolor. Internationella Engelska Skolan är idag etablerad i den nordostliga delen av Södertälje tätort, i direkt anslutning till Brunnsängskolan som är en F-9 skola med 750 elevers kapacitet, varav 230 elever i årskurs F-3. Antalet elever i området ökar för närvarande och en ny grundskola, Viksbergskolan, startar höstterminen Viksbergskolans kapacitet beräknas till 420 elever i årskurserna F-6. Ytterligare en fristående grundskola, Nyckelskolan, finns i området. 2. Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en utökning av Internationella Engelska Skolan 2.1 Skolkapacitet, planering och ekonomisk stabilitet I samband med att Internationella Engelska Skolan etablerade årskurs 4-9 höstterminen 2017 tappade närliggande skolor elever till Internationella Engelska Skolan. Inför hösten 2018 startar som beskrivs ovan en ny kommunal skola F-6 i aktuell stadsdel, utifrån ett behov av fler

6 PM Yttrande Internationella Engelska Skolan Södertälje kommun Utbildningskontoret 4 (5) skolplatser när befolkningen ökar. En utökning av Internationella Engelska skolan med årskurserna F-3 kommer under de närmaste ett till fem åren att påverka de ekonomiska förutsättningarna för ett stabilt elevunderlag för skolorna i närliggande områden, framförallt den nystartade Viksbergskolan. På längre sikt bedöms elevantalet både i stadsdelen och i Södertälje som helhet att fortsätta öka, vilket innebär att det finns ett behov av fler skolplatser. En utökning av Internationella Engelska Skolan så den omfattar alla årskurserna F-9, skulle också underlätta planeringen av skolplatser i kommunen. De kommunala skolorna ska i nuläget tillhandahålla årskurs F-3 för de elever som sedan fortsätter på Internationella Engelska Skolan i årskurs 4, vilket försvårar planering och dimensionering av kommunens skolplatser. 2.2 Lokaler I Internationella Engelska Skolans ansökan till Skolinspektionen uppger de att de idag har en fullt utrustad gymnastikhall. För närvarande hyr Internationella Engelska Skolan framförallt timmar i gymnastikhallen vid den kommande Viksbergskolan. Hallen är belägen 3,2 km från Internationella Engelska Skolan. Från och med hösten startar Viksbergskolan, vilket innebär att de för sin undervisning ska använda Viksbergshallen. Enligt Södertälje kommuns nuvarande regelverk prioriteras tiderna i de kommunala idrottshallarna i första hand till kommunala skolor. Därefter får fristående skolor tillgång till att hyra hallarna i den utsträckning det finns ledig kapacitet. Internationella Engelska Skolan har från och med hösten 2018 således möjlighet att disponera Brunnsängshallen och Viksbergshallen de tider befintliga kommunala skolor inte har behov av hallarna för sin undervisning. Vidare är trafiksituationen vid Brunnsängskolan och Internationella Engelska Skolan redan nu besvärlig. De två skolorna har samma tillfartsvägar. Med ett ytterligare ökat antal barn kommer denna situation att förvärras. Internationella Engelska Skolans elever kommer till stor del från andra delar av Södertälje samt även från närliggande kommuner, vilket innebär att de i stor utsträckning lämnas med bil. Utbildningskontoret bedömer att det i ännu större utsträckning kommer att gälla för elever i de yngre årskurserna. Det kommer att behövas åtgärder för att skapa en trafiksäker miljö vid skolorna. 2.3 Attraktiva skolor och segregation Utöver att elever i skolans närområde flyttade från nuvarande kommunala skolor till Internationella Engelska Skolan är det främst Södertäljes attraktiva kommunala och fristående skolor som tappat elever till förmån för Internationella Engelska Skolan. Vi kan konstatera att det är de i samhället resursstarka vårdnadshavarna som sökt och placerat sina barn i skolan. Det innebär att segregationen i Södertäljes skolor ytterligare förstärkts. Med en utökning av Internationella Engelska Skolan befaras segregationen ytterligare förstärkas i Södertäljes skolor. Vi vill dock poängtera att Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har ett mycket stort söktryck med många elever i kö, vilket självklart kan öka attraktiviteten av det totala utbudet av grundskolor i Södertälje kommun. Dessutom kan skolan med sin engelska profil bidra till att tillgodose kraven på engelskspråkighet till följd av en ökad internationalisering och globalisering.

7 PM Yttrande Internationella Engelska Skolan Södertälje kommun Utbildningskontoret 5 (5) 3. Ekonomiska konsekvenser och finansiering På kort sikt, ca 1-5 år, kan utökningen av Internationella Engelska Skolan innebära svårigheter att få tillräckligt med elever och därmed ekonomisk stabilitet till nyetablerade Viksbergskolan. På längre sikt innebär utökningen av skolplatser ett mindre behov av utbyggnad av de kommunala skolorna.

8 Remiss Södertälje kommun (1) Dnr :1101 Remiss från Skolinspektionen Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående grundskola vid Internationella Engelska Skolan Södertälje i Södertälje kommun fr.o.m. läsåret 2019/20. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-9 år) av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 18 april E-postadress: Vänligen ange ansökans diarienummer :1101 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

9 Skolinspektionen 2 (2) På Skolinspektionens vägnar Matilda Pedersen Utredare Bilaga Ansökan från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Kopia till Internationella Engelska Skolan i Sverige AB

10 Befolkningsprognos , Södertälje kommun totalt Folkmängd Avrundade värden Södertälje kommun totalt Ålder Summa Åk F

11 Grundskoleelever inklusive förskoleklass i Södertälje kommun åk F Totalt Blombackaskolan Brunnsängskolan Eneskolan Fornbackaskolan Hovsjöskolan Hölöskolan Igelsta grundskola Lina grundskola Majtorpskolan Mölnboskolan Oxbacksskolan Pershagenskolan Ronnaskolan Rosenborgskolan Soldalaskolan Stålhamraskolan Tavestaskolan Vallaskolan Wasaskolan Summa Utbildningskontoret, Utvecklingsenheten Benkt Ergust

12 Elever i fristående grundskolor åk F totalt Elafskolan Internationella Engelska skolan Järna friskola Kringlaskolan Magelungens grundskola Södertälje Mariaskolan Mikaelgården Mora Park Nyckelskolan Solvikskolan Södertälje Friskola Vittra i Östertälje Örjanskolan Utbildningskontoret, Kvalitet och Inspektion Benkt Ergust

13 Grundskolor i Södertälje Södertälje kommun Tänk på att kartans innehåll kan skilja sig från verkligheten. För tomtgränser är det markeringarna på marken som är juridiskt gällande m

Ärende 14. Dnr: UN 18/32

Ärende 14. Dnr: UN 18/32 Ärende 14 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning

Läs mer

Ärende 12. Dnr: UN 18/30

Ärende 12. Dnr: UN 18/30 Ärende 12 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Thoréngruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering

Läs mer

Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen under 2017

Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen under 2017 Ärende 6 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-11-23 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Redovisning av antalet anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen under 2017 Dnr:

Läs mer

Ärende 17. Dnr: UN 18/38

Ärende 17. Dnr: UN 18/38 Ärende 17 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning

Läs mer

Ärende 16. Dnr: UN 18/36

Ärende 16. Dnr: UN 18/36 Ärende 16 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som huvudman för en särskild variant av gymnasieutbildning

Läs mer

Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9

Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9 Ärende 8 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2019-02-15 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultatredovisning betyg HT 2018 årskurs 6 till 9 Dnr: UN 19/29 Sammanfattning av ärendet Enligt den

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 10 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 10 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Ärende 15. Dnr: UN 18/35

Ärende 15. Dnr: UN 18/35 Ärende 15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Aprendere Skolor ABs ansökan om godkännande som huvudman för utökning

Läs mer

Ärende 13. Dnr: UN 18/28

Ärende 13. Dnr: UN 18/28 Ärende 13 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande över remiss från Skolinspektionen avseende Thoréngruppen ABs ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering

Läs mer

Redovisning av antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Redovisning av antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet Ärende 6 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-11-12 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Redovisning av antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet Dnr: UN 18/131 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem.

Yttrande över ansökan från Internationella Engelska skolan i Sverige AB som huvudman för utökning av befintlig grundskola F-3 och fritidshem. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-04-23 rev 2015-04-23 Utbildningskontoret Dnr BOU 2015-130 Eva Torenfält-Karlsson, Kathrin Hansson Barn- och ungdomsnämnden Yttrande över ansökan från Internationella Engelska

Läs mer

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB Remiss gällande Ljud & Bildskolan LBS AB:s ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun (dnr SI 2019:887) 9 2019VFN149 Page 6 of 216 Sektorn för utbildning

Läs mer

Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns grundskolor

Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns grundskolor Ärende 10 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-10-15 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns grundskolor Dnr: UN 18/114, KS 18/360 Sammanfattning

Läs mer

Remiss gällande Fridaskolorna AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola VFN153

Remiss gällande Fridaskolorna AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola VFN153 Remiss gällande Fridaskolorna AB:s ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 13 2019VFN153 Page 42 of 216 Sektorn för utbildning och kultur Elin Rosén Välfärdsnämnden

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Yttrande angående Internationella Engelska skolan AB ansökan om godkännande om fristående grundskola

Yttrande angående Internationella Engelska skolan AB ansökan om godkännande om fristående grundskola YTTRANDE Tyresö kommun 2013-03-13 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Marika Lyman, utredare Diarienummer Dnr 2013/BUN 036, 41 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Yttrande angående Internationella

Läs mer

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun

Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna 7-9 i Ängelholms kommun Skoli spektionen Vejbystrands skola och förskola Skogsvägen 40 266 54 Vejbystrand p,261,2 1 (4) Godkännande av Vejbystrands skola och förskola, ekonomisk förening, som huvudman för grundskola årskurserna

Läs mer

BN AU PROTOKOLL

BN AU PROTOKOLL BN AU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ilu HEDEMORA 1(11) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-10.20 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands

Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands Ärende 8 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-14 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Riktlinjer för ersättning av gymnasiestudier utomlands Dnr: UN 18/ Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i UN 2007-01-30

Läs mer

Resultatredovisning betyg HT 2017 årskurs 6 till 9

Resultatredovisning betyg HT 2017 årskurs 6 till 9 Ärende 6 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultatredovisning betyg HT 2017 årskurs 6 till 9 Dnr UN 18/12 Sammanfattning av ärendet Enligt den av nämnden

Läs mer

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN 2016.084 5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 DNR BUN 2016.084 HENRIK LENNERMARK SID 1/2 UTBILDNINGSCHEF HENRIK.LENNERMARK@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Resultat föräldraenkät HT 2016

Resultat föräldraenkät HT 2016 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultat föräldraenkät HT 2016 Dnr: 17/02 Sammanfattning av ärendet Denna enkätundersökning riktades till vårdnadshavare

Läs mer

Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms kommun

Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms kommun .kolinspektione JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm Att: anna.jensen@jenseneducation.se 1 (7) Ansökan om godkt'rrmande som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium,l3rra i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor

Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor Januari 2011 1 (3) Att yttra sig till Skolinspektionen om fristående gymnasieskolor - Om Skolinspektionens och kommunernas olika roller vid etablering av fristående skolor Inledning Skolinspektionen har

Läs mer

Förslag till beslut. Förslag till Skolinspektionen. Kommunstyrelsen. Remissvaret antas och skickas till Skolinspektionen.

Förslag till beslut. Förslag till Skolinspektionen. Kommunstyrelsen. Remissvaret antas och skickas till Skolinspektionen. Kommunstyrelsen 2018-03-20 1 (5) Kommunledningskontoret KSKF/2018:142 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss angående ansökan från Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB om utökning av en befintlig fristående

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

Resultat grundskola årskurs 6-9 HT16

Resultat grundskola årskurs 6-9 HT16 Resultat grundskola årskurs 6-9 HT16 Kommentarer och analys 1 Tabeller och kommentarer som underlag för analys Behörighet till gymnasiet åk 9 HT 2016 Behörighet till högskoleförberedande program Yrkes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 33 UTN 22/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för befintlig fristående gymnasieskola vid Hermods gymnasium, dnr 32-2017:824

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 37 UTN 33/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Göteborgs fria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 36 UTN 30/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets

Läs mer

Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2014/15

Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2014/15 1 (6) Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 35 UTN 24/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet,

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Reservation. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Reservation. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan. Kommunstyrelsens utbildningsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 13 Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut (NTI) om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Beslut. Förslag till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning 1(3) Eskilstuna kommun avstyrker ansökan. Kommunstyrelsens utbildningsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(3) 12 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vår referens. Bo-Göran Pettersson Jan Walhagen

Tjänsteskrivelse Vår referens. Bo-Göran Pettersson Jan Walhagen SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (4) Datum 2014-03-05 Vår referens Bo-Göran Pettersson Jan Walhagen Tjänsteskrivelse Ansökningar om godkännande som huvudman för fritidshem, förskoleklass,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-03-30 32 UTN 21/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Ingrid Segerstedts gymnasium, dnr

Läs mer

Remiss - Dnr 31-2014:802 - Ansökan från Svartådalens Skola AB

Remiss - Dnr 31-2014:802 - Ansökan från Svartådalens Skola AB SALA4000, v 2.0, 2012-08-27 N:\ Staben\BLN\2014\2014-03-11\Ärende 9 Remiss skola Svartådalen.docx SKOLFÖRVALTNINGEN 1 (5) DNR 2014/261 BILAGA BLN 2014/13/2 ÄRENDE 9 BENNY WETTERBERG DIREKT: 0224-74 80

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 34 UTN 23/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation

Läs mer

Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning

Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning Ärende 8 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2019-03-11 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Fortsatt auktorisationsmodell för Södertälje kommuns gymnasiala vuxenutbildning Dnr: UN 19/43 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Stockholm i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Stockholm i Stockholms kommun Thoren Innovation School AB Järnvägsallén 24 903 28 Umeå Att: christina.rosenqvist@thorengruppen.se 1 (7) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Stockholm i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-30 39 UTN 35/17 Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Business

Läs mer

Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen.

Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-03-16 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor.

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor. Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2015-03-24 Robert Handläggare Lundh Telefon:08 Robert Lundh 508 33 638 Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola Kung Saga AB Midsommargården 126 37 Hägersten Att: jenny@kunqsaqa.se 1(5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasiesärskola vid Kung Saga Gymnasium i Stockholms kommun Med ändring av beslut den

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun Thorengruppen AB Järnvägsallan 24 903 28 Umeå Att: christina.rosenqvist@thorengruppen.se 1 (5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun avslår

Läs mer

Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero Ärende 7 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-05-15 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero Dnr: UN 17/052 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2018:7711 Hörnsjö Friskola ekonomisk förening Organisationsnummer 769604-2188 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Hörnsjö Friskola ekonomisk förening Skolinspektionen Box 3177, 903

Läs mer

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan Ärende 8 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-23 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018

Läs mer

(4) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar

(4) Barn- och utbildningsnämnden. Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2016-04-07 1 (4) KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2016-04-14 Kl. 08.30 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Ansökan, yttrande och beslut avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun inför läsåret 2019/2020

Ansökan, yttrande och beslut avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun inför läsåret 2019/2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-03-26 Utbildningskontoret Dnr BIN 2018-15 Åsa Carlsson Bildningsnämnden Ansökan, yttrande och beslut avseende ansökningar från fristående gymnasieskolor i Linköpings kommun

Läs mer

Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrande förutsättning till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91)

Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrande förutsättning till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) Ärende 10 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2018-03-09 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrande förutsättning till undervisning och revitalisering (SOU

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Södervikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Södervikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Södervikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Södervikskolan 1 (2) Södervikskolan AB Söderviksvägen 1 194 57 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Gymnasieskolan Foucaultgymnasiet Inga omplaceringar Inga omplaceringar Morabergs

Gymnasieskolan Foucaultgymnasiet Inga omplaceringar Inga omplaceringar Morabergs Uppföljning studiero vårterminen 2018 Omplaceringar av elever Grundskolan 2018 2017 Blombackaskolan Inga omplaceringar Inga omplaceringar Brunnsängskolan Inga omplaceringar Inga omplaceringar Eneskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business School Nacka i Nacka kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business School Nacka i Nacka kommun ThorenGruppen AB Järnvägsallén 24 903 28 Umeå Att: christina.rosenqvist@thorengruppen.se 1 (8) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Business School Nacka i Nacka kommun Godkännande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Grundskolan. Utbildningskontoret. Rapport Resultatredovisning2018

Grundskolan. Utbildningskontoret. Rapport Resultatredovisning2018 Ärende 6 Utbildningskontoret Rapport 2018-08-13 Resultatredovisning2018 Grundskolan Anki Frohm Biträdande verksamhetschef grundskola Utbildningskontoret E-post: ann-kristin.frohm@sodertalje.se VT 2014

Läs mer

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723 Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr 31 2015:723 Yttrandet avser en ansökan från Alterdalens

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms kommun Nr, Skolinspektionen Täby enskilda gymnasium AB Box 2800 187 28 Täby Att: poul.sorensen@tabyenskilda.se 1 (6) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Stockholms enskilda gymnasium i Stockholms

Läs mer

Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2013/14

Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2013/14 1 (12) Beslut om ansökningar att starta fristående skola - läsåret 2013/14 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Stockholms kommun Rektorn vid Kämpetorpsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kämpetorpsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-23 99 KS 196/18 Nyetablering eller utökning fristående gymnasieskola 2018 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ansökningarna avstyrks med bedömningen

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskoia vid Framtidsgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskoia vid Framtidsgymnasiet Stockholm i Stockholms kommun Lcolinspektionen At Framtidsgymnasiet i Göteborg AB Box 213 101 24 Stockholm Att: mattias.flodwall@academedia.se 1(5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskoia vid Framtidsgymnasiet Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun 'kolinspektionen Utvecklingspedagogik Sverige AB Box 418 191 24 Sollentuna Att: niklas.ahlstrom@up.se 1 (5) Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Stockholms kommun

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

ANKOM SÖDERTAUE KOM MUN o 8 l. ~. \~.. b~~~... ~... i - -~ ~..._.. Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9

ANKOM SÖDERTAUE KOM MUN o 8 l. ~. \~.. b~~~... ~... i - -~ ~..._.. Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9 södertälje kommun 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningskontoret ANKOM SÖDERTAUE KOM MUN! 2017-02- o 8 l! \""':i - 71 ~. \~.. b~~~... ~... i - -~ -.. - -- ~...._.. Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Resultatredovisning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola .t \\ Beslut v 2013-05-24 Information & Kompetens i Sverige AB GabrieUa.nylander@klaragymnasium.se Rektorn vid Klara Privata Skola Kungsholmen Henrik.engebetzen@klaraprivata.se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Datum. Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun

Datum. Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Uppsala kommun Uppsala KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD ^ KOMMUN Handläggare P-0 Östergren Rev Datum Diarienummer 203-04-29 203-05- BUN 203-093.2 Barn- och ungdomsnämnden Ansökan Thorengruppen AB om godkännande

Läs mer

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman 2015-03-05 Handläggare Ewa Norrström Avdelning styrning och kvalitet 15UTN/155:1 Skolinspektionens dnr31-2015:818 Skolinspektionen Registrator Box 23 069 104 35 Stockholm Yttrande över ansökan till Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:6095 Vims AB Org.nr. 556859-1555 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-05-24 Information & Kompetens i Sverige AB Gabriella.nylander@klaragymnasium.se Rektorn vid Klara Privata Skola Södermalm Asa.wengelin@klaraprivata.se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vilhelmina kommun Rektorn vid Latikberg skola för grundskola efter tillsyn av Latikberg skola i Vilhelmina kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S)

Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-29 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Yttrande om Mer tid för kunskap. (Dnr hos Regeringskansliets U2015/04749/S) Dnr: UN 16/015 Sammanfattning av ärendet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 1 Plats och tid Lejonet, kommunhuset, kl 08.30-11.50 Beslutande Ledamöter Martina Kjellqvist (KD) Claes Sandros (KD) Helene Berndtsson (M) Alf Benson

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut G-klaven AB Org.nr. 556603-3592 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i G-klavens fristående skola i Ronneby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2017-06-09 Dnr 44-2016:4319 Lonnhyttans skola ekonomisk förening Org Nr: 716453-2033 skolan@lonnhyttan.se för grundskola efter tillsyn av Lonnhyttans skola ekonomisk förening Skolinspektionen

Läs mer