Kommunstyrelsen nr 15/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST 261 Överföring av anslag mellan uppgifter i budgeten för år 2010 KST 262 KST 263 KST 264 KST 265 KST 266 KST 267 KST 268 KST 269 KST 270 KST 271 KST 272 KST 273 KST 274 KST 275 KST 276 KST 277 KST 278 KST 279 KST 280 KST 281 Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänteinnehavarbeslut Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Anlända skrivelser, Anmälningar och beslut Val av ordförande och viceordförande i kommunfullmäktige Val av kommunstyrelse Val av teknisk nämnd Val av miljö- och byggnadsnämnd Val av bildningsnämnd Val av sektioner vid bildningsnämnden Tilläggsanslag för underhåll av byggnader Understöd som beviljas för reparationsverksamhet i bostadsbyggnader Generalplaneändringen för Marsudden-området, Planen för deltagande och bedömning Utlåtande om MKB:s för havsvindkraftsparken utanför Raseborg-Ingå Utlåtande över MKB-behovet för marktäktsprojekt Motioner om planering i sydöstra Utvecklingsstrategin och verksamhetsmålen Inrättande av tjänst som fritidschef Övriga ärenden Anskaffning av markområden i kommuncentrum

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 15/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Penttinen Arto, ordförande Forsblom, Peppe, ersättare Haanpää Harri, medlem Karell Anders, medlem Laaksonen Merja, medlem Lovén Mari, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Rehnberg Raija, medlem Ryynänen Tarja, medlem Vierinen Kari, medlem Frånvarande medlemmar Nordström Marcus Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande, anlände under beh. av 272, kl Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Lindström Catharina, teknisk chef, närvarande 258, , 281 Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Raija Rehnberg protokolljusterare Mari Lovén protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 258 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Raija Rehnberg och Mari Lovén. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 259 TILLÄGGSANSLAG FÖR KOMMUNSTYRELSEN I BUDGETEN FÖR ÅR 2010 Enligt 65 5 mom i kommunallagen skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige besluter om ändringar i budgeten. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Budgeten för år 2010 har godkänts av kommunfullmäktige På kommunstyrelsens huvudansvarsområde behövs tilläggsanslag på euro: - personalkostnader har överskridits p.g.a. förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter och pensionsutgiftsbaserade avgifter. - köp av tjänster har överskridits bl.a. på grund av att ekonomiskt balanseringsprogram har uppgjorts och utomstående konsulter har anlitats i strategiarbetet, p.g.a. rekryteringskostnader för ledande tjänsteinnehavare, tyky-verksamheten (bemärkelsedagar, motionssedlar för understöd till frivillig motion) kostnaderna för sjukvården inom företagshälsovården har ökat samt p.g.a att övriga andelar av samarbetskostnader, - Material, förnödenheter och varor hart överskridits p.g.a att sättet att registrera adb-anläggningar har ändrats (tidigare registrerades även små anskaffningar i investeringar), p.g.a. att utgifterna för uppvärmning, avfallshantering, utskrifter/kopiering och kontorsmaterial har stigit mera än prognostiserat. - inbesparing i bidrag är inkomstkalkylerna uppfylls inte. /Allmän förvaltning Budg2010 Förerkl Progn.2010 Under/över Verksamhetsintäkter Försäljninginkomster Stöd och bidrag Övriga verkamhetsintäkter Verksamhetsutgifter Personalkostnader Löner och provisioner Personalkostnader Pensionskostnader Övriga personalk Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Bidrag Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Övriga verksamhetsk Verksamhetsbidrag Förslag: föreslår att kommunfullmäktige besluter 1. bevilja ett tilläggsanslag på euro till budgeten för år 2010 på kommunstyrelsens uppgiftsområde och 2. minska verksamhetsinkomster med euro. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 281. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 KST 260 TILLÄGGSANSLAG FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN I BUDGETEN FÖR ÅR 2010 Enligt 65 5 mom i kommunallagen skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige besluter om ändringar i budgeten. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Budgeten för år 2010 har godkänts av kommunfullmäktige Tilläggsanslag på ,92 euro behövs för uppgiftsområdet för grundtrygghetsnämndens uppgiftsområde för Losts del. Behovet av tilläggsanslag består av att kommun har informerats om utgifterna för utkomststödet både för årets 2009 bokslut att för budgeten för år 2010 så att statsbidraget har dragits in på summan. Lost har minskat kommuns återbäring för andra tredjedelen för år 2010 med den aktuella summan. Dessa statsbidrag skall registreras i form av inkomster i respektive kommuns egen bokföring. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro för år 2010 för uppgiftsområdet för grundtrygghetsnämnden. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 KST 261 ÖVERFÖRING AV ANSLAG MELLAN UPPGIFTER I BUDGETEN FÖR ÅR 2010 Bilaga 1 Enligt 65 5 mom i kommunallagen skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Fullmäktige besluter om ändringar i budgeten. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Budgeten för år 2010 har godkänts av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har godkänt ekonomiskt balanseringsprogram. Som en åtgärd i programmet godkändes att stödservice för administrationen omorganiseras som syftar till att då arbetstagare går i pension uppstår en inbesparing av ca två årsverken under åren För att det uppställda målet nås skall administrationens stödfunktioner omorganiseras. Då föredragningslista och protokollteamet förverkligades överflyttades både från tekniska avdelningen och från bildningsavdelningen en vakans som kanslisekreterare till allmänna avdelningen. I det av fullmäktige godkända ekonomiska balanseringsprogrammet ingår dessutom rätt allokering av utgifterna som en utvecklingsåtgärd. Bokföring utvecklas och kommer att utvecklas vidare från och med början av året. I bokföringen har pensionsutgifterna tidigare registrerats kalkylmässigt för kostnadsställen. Då det gäller förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter och pensionsutgiftsbaserade avgifter är detta dock inte det rätta sättet. Från och med detta år registreras pensionsutgifterna enligt orsaksprincipen för de verksamheter som har orsakat utgifterna. I samband med debiteringen av förtidspensionsutgiftsbaserade avgifter och pensionsutgiftsbaserade avgifter ger Kommunernas pensionsförsäkring en utredning över i vilken verksamhetsenhet pensionstagaren arbetade då arbetsförhållandet upphörde. Denna information används då pensionsutgiften allokeras till olika uppdrag. Pensionsutgiftsbaserade avgifter skall budgeteras per uppgift på motsvarande sätt som de registreras enligt orsaksprincipen. Ett av tyngdpunktsområden i budgeten var ibruktagandet av interna hyror från början av år Detta har inletts så att fastighetskostnader, som kan direkt allokeras per respektive, har allokerats till kostnadsställen i förhållande till arealen som används av respektive kostnadsställe. Dessa utgifter är el, värme och avfallshantering. I budgeten har anslag för dessa utgifter allokerats direkt till tekniska nämnden. Alla ovannämnda ändringar ger upphov till överföring av anslag mellan kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Kommunens utgifter i helhet ökas inte på grund av detta. Ändringarna framgår i bilagetabellen. Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 Förslag: föreslår att kommunfullmäktige godkänner överföring av anslag i budgeten för år 2010 mellan kommunstyrelsen och nämnderna enligt bilaga. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KST 262 Förslag: LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT anser att de beslut som fullmäktige fattade på sitt möte inte har tillkommit i felaktig ordning, att fullmäktige inte har överträtt sina befogenheter och att besluten inte heller på annat sätt strider mot lagen och att besluten därmed verkställs. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KST 263 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 10/ Tekniska nämnden 11/ Miljönämnden 10/ Närings- och markpolitisk kommitté 4/ Förvaltningschefens beslutsprotokoll Ersättning för servering i samband med fullmäktigemöten/ersättare Förvaltningschefens beslutsprotokoll Anställande av utvecklingschef till ett tidsbundet tjänsteförhållande för tiden Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll LC - Siuntio traditionell julmarknad Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 KST 264 UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT BALANSERINGSPROGRAM Kommunfullmäktige har på sitt möte godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram för kommun. Då kommunfullmäktige godkände balanseringsprogrammet beslöts samtidigt att balanseringsprogrammet uppföljs vid varje fullmäktigemöte. Förslag: 1. antecknar uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. 1. antecknade uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KST 265 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Nylands förbund Brev Etapplandskapsplan 1 för Nyland Begäran om yttrande angående indelning i ekonomiska regioner fr.o.m. år 2011 Rosk n Roll Oy Ab Möteskallelse till extra bolagsstämma Regionförvaltningsverket Brev Begäran om förslag till deltagare i försvarskurs Västra Nylands folkhögskola Kallelse till samkommunstämma Raseborgs stad Utdrag ur fullmäktiges beslut Gemensam serviceorganisation för företag i västra Nyland Närings-, trafik- och miljöcentralen Beslut Utbetalning av statsstöd för kollektivtrafiken. Närings-, trafik- och miljöcentralen betalar kommun statsstöd på 396,80. Åbo hovrätt Dom i ett ärende som gäller skadeersättning. Talan mot kommun ogillas. Lojo stad Protokoll från social och hälsovårdsnämnden 8/ Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 Utdrag ur Lojo stads stadsfullmäktiges beslut Gemensam serviceorganisation för företag i västra Nyland Justitieministeriet Riksdagsval 2011: Ändringar i vallagen, bestämmande och meddelande av röstningsställena, valmaterial m.m. HNS Mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Eteva samkommun Kallelse till Eteva samkommuns samkommunstämma antecknade skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KST 266 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Enligt 12 KomL väljer fullmäktige bland sina ledamöter ordförande och ett behövligt antal viceordförande för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige har fattat beslut om en kortare mandattid. Fullmäktige har valt ordförande och två viceordföranden för åren Kommunfullmäktige har dessutom valt ny I viceordförande till slutet av år Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är antalet viceordföranden två. Ordföranden och viceordförandena väljs vid samma valförrättning. Till ordförande utses den som erhållit de flesta rösterna, till första viceordförande den som erhållit det näst högsta röstantalet och till andra viceordförande den som därnäst erhållit de flesta rösterna. Vad som här sagts om rösterna gäller jämförelsetal, då valet förrättas som proportionellt val. Valet kan naturligtvis också förrättas genom sämjoval. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige väljer ordförande och två viceordföranden i kommunfullmäktige för åren Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 267 VAL AV KOMMUNSTYRELSE Enligt 2 i kommunstyrelsens instruktion, som träder i kraft , har kommunstyrelsen 11 medlemmar, av vilka en utses till ordförande, en till I viceordförande och en till II viceordförande. Varje medlem har en personlig ersättare. s mandattid är två år. Detta innebär att kommunfullmäktige nu bör välja en kommunstyrelse för mandatperioden Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock inte 1. den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen 2. den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen eller 3. den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen. Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen. Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen skall vara personer som inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där kommunen har bestämmanderätt. Vid val av kommunala organ gäller bestämmelserna i jämställdhetslagen. Enligt dessa skall i kommunala organ med undantag för fullmäktige kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller skilt för ordinarie medlemmar och ersättare. Däremot krävs inte att en ordinarie medlem och hans/hennes personliga ersättare skall vara av samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet. Man kan avvika från könskvoten av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att sakkunniga inom ett specialområde är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoten frångås är det skäl att anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar dock mycket sällan till att frångå könskvoten då medlemmar väljs i kommunala organ. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Förslag: föreslår, att kommunfullmäktige 1. väljer medlemmar och för dem personliga ersättare i kommunstyrelsen för åren väljer bland medlemmarna en till kommunstyrelsens ordförande, en till I viceordförande och en till II viceordförande Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KST 268 VAL AV TEKNISK NÄMND Kommunfullmäktige har beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag till nya instruktioner för kommunen. Dessa träder i kraft Kommunfullmäktige beslöt samtidigt på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Då kommunens förvaltning ändras så att organisationen ändras och verksamhetsorgan nedläggs i mitten av deras mandatperiod, då avslutas också förtroendeuppdraget för dem som är medlemmar i dessa verksamhetsorgan. Kommunfullmäktige bör således välja medlemmar i de verksamhetsorgan som inrättas fr.o.m för återstående mandatperiod för åren Enligt instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt instruktionen för tekniska avdelningen, som träder i kraft , har tekniska nämnden 9 medlemmar och varje medlem en personlig ersättare. Valbar till en nämnd är den, som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden, 2) den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse som verkar inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmanderätt, eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden. Vid val av kommunala organ gäller bestämmelserna i jämställdhetslagen. Enligt dessa skall i kommunala organ med undantag för fullmäktige kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller skilt för ordinarie medlemmar och ersättare. Däremot krävs inte att en ordinarie medlem och hans/hennes personliga ersättare skall vara av samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet. Man kan avvika från könskvoten av särskilda Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 skäl. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att sakkunniga inom ett specialområde är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoten frångås är det skäl att anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar dock mycket sällan till att frångå könskvoten då medlemmar väljs i kommunala organ. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige väljer 1. medlemmarna i tekniska nämnden för åren och personliga ersättare för dem 2. ordförande och viceordförande för nämnden, vilka utses bland nämndens medlemmar. föreslår att kommunfullmäktige väljer 1. följande medlemmar och personliga ersättare för dem i tekniska nämnden för åren : Egentliga medlemmar Kjell Flythström Jan-Peter Nygård Susanne Ekström Sirpa Kaisla Risto Heikkilä Pekka Keränen Tuulia Tuomi Karin Gottberg-Ek Mikael Westermark Ersättare Stefan Svanfeldt Merja Laaksonen Gerd Hallén Tom Paasikivi Petri Tapio Cotrino Jarmo Hussi Pirjo Hanhikorpi Timo Raivio Minna Uusi-Eskola 2. bland medlemmarna Pekka Keränen till tekniska nämndens ordförande samt Mikael Westermarck till viceordförande för samma tid. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KST 269 VAL AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND Kommunfullmäktige har beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag till nya instruktioner för kommunen. Dessa träder i kraft Kommunfullmäktige beslöt samtidigt på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Då kommunens förvaltning ändras så att organisationen ändras och verksamhetsorgan nedläggs i mitten av deras mandatperiod, då avslutas också förtroendeuppdraget för dem som är medlemmar i dessa verksamhetsorgan. Kommunfullmäktige bör således välja medlemmar i de verksamhetsorgan som inrättas fr.o.m för återstående mandatperiod för åren Enligt instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt instruktionen för tekniska avdelningen, som träder i kraft , har miljö- och byggnadsnämnden 9 medlemmar och varje medlem en personlig ersättare. Valbar till en nämnd är den, som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden, 2) den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse som verkar inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmanderätt, eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden. Vid val av kommunala organ gäller bestämmelserna i jämställdhetslagen. Enligt dessa skall i kommunala organ med undantag för fullmäktige kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller skilt för ordinarie medlemmar och ersättare. Däremot krävs inte att en ordinarie medlem och hans/hennes personliga ersättare skall vara av samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet. Man kan avvika från könskvoten av särskilda Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 skäl. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att sakkunniga inom ett specialområde är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoten frångås är det skäl att anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar dock mycket sällan till att frångå könskvoten då medlemmar väljs i kommunala organ. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige väljer 1. medlemmarna i miljö- och byggnadsnämnden för åren och personliga ersättare för dem 2. ordförande och viceordförande för nämnden, vilka utses bland nämndens medlemmar. föreslår att kommunfullmäktige väljer 1. följande medlemmar och personliga ersättare för dem i miljö- och byggnadsnämnden för åren : Egentliga medlemmar Gustav Mildh Johanna Grönberg Raija Rehnberg Kirsi Pesonen Jaakko Tuominen Raimo Holmström Lea Mäkinen Yrjö Kokkonen Paula Kämäräinen Ersättare Bo Backman Ann-Made Bardy Peppe Forsblom Ken Lehtonen Sirpa Kaisla Sinikka Hussi Lasse Niskanen Hanna Bärlund Leif Andersson 2. bland medlemmarna Jaakko Tuominen till miljö- och byggnadsnämndens ordförande samt Yrjö Kokkonen till viceordförande för samma tid. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KST 270 VAL AV BILDNINGSNÄMND Kommunfullmäktige har beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag till nya instruktioner för kommunen. Dessa träder i kraft Kommunfullmäktige beslöt samtidigt på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Då kommunens förvaltning ändras så att organisationen ändras och verksamhetsorgan nedläggs i mitten av deras mandatperiod, då avslutas också förtroendeuppdraget för dem som är medlemmar i dessa verksamhetsorgan. Kommunfullmäktige bör således välja medlemmar i de verksamhetsorgan som inrättas fr.o.m för återstående mandatperiod för åren Enligt instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen, som träder i kraft , har bildningsnämnden 9 medlemmar och varje medlem en personlig ersättare. Valbar till en nämnd är den, som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden, 2) den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse som verkar inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmanderätt, eller 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden. Vid val av kommunala organ gäller bestämmelserna i jämställdhetslagen. Enligt dessa skall i kommunala organ med undantag för fullmäktige kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller skilt för ordinarie medlemmar och ersättare. Däremot krävs inte att en ordinarie medlem och hans/hennes personliga ersättare skall vara av samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet. Man kan avvika från könskvoten av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att sakkunniga inom ett specialområde Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoten frångås är det skäl att anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar dock mycket sällan till att frångå könskvoten då medlemmar väljs i kommunala organ. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige väljer 1. medlemmarna i bildningsnämnden för åren och personliga ersättare för dem 2. ordförande och viceordförande för nämnden, vilka utses bland nämndens medlemmar. föreslår att kommunfullmäktige väljer 1. följande medlemmar i bildningsnämnden för åren och personliga ersättare för dem: Egentliga medlemmar Carl-Johan Gottberg Heidi Backman Elisa Calin Mari Loven Markku Huittinen Anna Paasikivi Pekka Halonen OlliAlho Tuula Savinainen Ersättare Stefan Svanfeldt Helena Lönn Mikko Malmgren Jussi Suvanto Kirsti Pitkänen Markku Tiilikainen Susanna Söderlund Bjarne Bäckman Merike Hintikka 2. bland medlemmarna Carl-Johan Gottberg till ordförande och Anna Paasikivi till viceordförande för bildningsnämnden för samma tid. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 KST 271 VAL AV SEKTIONER VID BILDNINGSNÄMNDEN Kommunfullmäktige har beslutat godkänna kommunstyrelsens förslag till nya instruktioner för kommunen. Dessa träder i kraft Kommunfullmäktige beslöt samtidigt på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Då kommunens förvaltning ändras så att organisationen ändras och verksamhetsorgan nedläggs i mitten av deras mandatperiod, då avslutas också förtroendeuppdraget för dem som är medlemmar i dessa verksamhetsorgan. Kommunfullmäktige bör således välja medlemmar i de verksamhetsorgan som inrättas fr.o.m för återstående mandatperiod för åren Enligt 16 2 mom. koml skall i en tvåspråkig kommun för undervisningsförvaltningen tillsättas ett organ för vardera språkgruppen eller ett gemensamt organ med särskilda sektioner för vardera språkgruppen. Medlemmarna i organen eller sektionerna skall väljas bland personer som hör till respektive språkgrupp. Enligt instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen, som träder i kraft , har både bildningsnämndens svensk- och finskspråkiga sektion 7 medlemmar. Det är ändamålsenligt att för varje medlem välja en personlig ersättare. Båda sektionerna ska ha minst tre medlemmar från bildningsnämnden. En av medlemmarna väljs till ordförande och en annan till viceordförande och dessa ska vara medlemmar i bildningsnämnden. Om valbarhet till sektioner gäller i tillämpliga delar, vad som stadgas om verksamhetsorganet i fråga, i detta fall om bildningsnämnden: Valbar till sektioner är den, som är valbar till fullmäktige, dock inte: 1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden, 2) den som är anställd hos ett samfund eller en stiftelse som verkar inom nämndens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmanderätt, eller Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden. Vid val av medlemmar sektioner bör dessutom iakttas 16 i kommunallagen. Enligt den skall ledamöterna i sektionerna väljas bland personer som hör till respektive språkgrupp. Vid val av kommunala organ gäller bestämmelserna i jämställdhetslagen. Enligt dessa skall i kommunala organ med undantag för fullmäktige kvinnor och män vara representerade till minst 40 % vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller skilt för ordinarie medlemmar och ersättare. Däremot krävs inte att en ordinarie medlem och hans/hennes personliga ersättare skall vara av samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet. Man kan avvika från könskvoten av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att sakkunniga inom ett specialområde är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoten frångås är det skäl att anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar dock mycket sällan till att frångå könskvoten då medlemmar väljs i kommunala organ. Förslag: föreslår, att kommunfullmäktige väljer 1. medlemmarna i bildningsnämndens finskspråkiga sektion för åren och personliga ersättare för dem 2. ordförande och viceordförande för den finskspråkiga sektionen, vilka utses bland sektionens medlemmar, för samma tid. 3. medlemmarna i bildningsnämndens svenskspråkiga sektion för åren och personliga ersättare för dem 4. ordförande och viceordförande för den svenskspråkiga sektionen, vilka utses bland sektionens medlemmar, för samma tid. föreslår, att kommunfullmäktige väljer 1. följande medlemmar och personliga ersättare för dem i bildningsnämndens finskspråkiga sektion för åren : Egentliga medlemmar Tuula Kolehmainen Raija Linnala Merike Hintikka Marko Lehto Pekka Halonen Ersättare Mari Lovén Marko Linnala Petri Pakkala Seppo Jutila Susanna Lehtonen Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering för privatpersoner Skuldsanering för privatpersoner Skuldsatt blir fri Pamela Wikholm Examensarbete för rättstradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Pamela Wikholm Utbildningsprogram

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET

STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9. 2003 B 13/2003 rd STATENS REVISIONSVERKS BERÄTTELSE TILL RIKSDAGEN OM SIN VERKSAMHET Given 2.9.2003 Helsingfors 2003 ISSN 1459-0344

Läs mer

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Lag om Svenska Finlands folkting 3 Stadgar för Svenska Finlands folkting 8 Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Nr 1331 Lag om Svenska Finlands folkting Given i Helsingfors den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING PROGRAMMET FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV AVVECKLINGEN AV TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT:S FORSKNINGSREAKTOR; KONTAKT-

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny stiftelselag,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer