Geta kommun, beslutsprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Transkript

1 PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19: Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande - Camilla Andersson - Gerd Bergman Gunnel Nordlund-White - Britt-Marie Henriksson (ers GNW) Yngve Österlund (ers CA) Diana Nurmi (ers KB) Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande - Mathias Styrström, kommundirektör Paragrafer Underskrifter Geta Ingvar Björling Mötesordf, KST-ordf Mathias Styrström Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta Diana Nurmi Gerd Bergman Utdragets/kopians riktighet styrks: Namnförtydligande, titel/funktion: Inger Björling, byråsekreterare Protokolljusterarnas signaturer: Protokollet framläggs till påseende i kommunkansliet i Vestergeta

2 Sid 2/9 KALLELSE Tid och plats: Måndag 10 februari 2014, kl 19:00, kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta 28 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 29 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN 30 BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING 31 VAL AV REPRESENTANTER TILL MARIEHAMNS ENERGI AB BOLAGSTÄMMOR VAL AV SKOLNÄMND GEMENSAM UPPHANDLING AV LÖNE-/PA-SYSTEM 34 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR PERSONLIG ASSISTENT 35 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Geta den Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag: Mathias Styrström, k.dir Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet

3 Sid 3/9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE Kst 28 Sammanträdets öppnande Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. Protokolljustering Till protokolljusterare utses Diana Nurmi och Gerd Bergman. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslistan Föredragningslistan fastställs med följande korrigeringar och tillägg: 34 tillagd 35 flyttad (tidigare 34) Kommunstyrelsen 29, bilaga TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN Kst 29 Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom. Enligt förslag. Kommunstyrelsen 30, bilaga BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING Kst 30 Kommundirektören presenterar Geta kommuns budget- och skatteuppföljning för perioden Kommunstyrelsen tar till kännedom budget- och skatteuppföljning för perioden Enligt förslag.

4 Sid 4/9 Kommunstyrelsen 31 Kommunstyrelsen VAL AV REPRESENTANTER TILL MARIEHAMNS ENERGI AB BOLAGSSTÄMMOR Kst 13 Geta kommun innehar aktier i och bör därmed utse en representant med ersättare till Ålands Energi Ab:s bolagsstämmor under åren Kommunstyrelsen skall enligt 48 förvaltningsstadgan företräda och föra kommunens talan genom att utse kommunens representanter i sammanhang där kommunens rätt bör bevakas. Vid förhinder för de utsedda representanterna eller deras ersättare representeras kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören eller någon av dem utsedd person. Kommunstyrelsen utser till Mariehamns Energi Ab:s bolagsstämmor åren representant jämte ersättare enligt följande: Ärendet återemitteras för att klargöra aktieinnehavet. Kst 31 Kommundirektören har utrett aktieinnehavet och meddelar att Geta kommun innehar 216 aktier i vad som tidigare var Åland Energi AB men som sedermera bytt namn till Mariehamns Energi AB. Kommunstyrelsen utser till Mariehamns Energi Ab:s bolagsstämmor åren representant jämte ersättare enligt följande: Kommundirektören utses till representant och kommunstyrelseordförande till ersättare.

5 Sid 5/9 Kommunstyrelsen 32, bilaga Kommunstyrelsen VAL AV SKOLNÄMND Kst 7 Enligt 51 kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan mandattid är föreskriven. Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte annat är föreskrivet. Enligt 54 kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. Valbar till ledamot i en nämnd är inte 1) den som står under förmyndarskap, 2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 3) kommundirektören, 4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden Under den gångna mandatperioden har skolnämnden haft sex medlemmar jämte personliga ersättare för dessa. Enligt kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och yttranderätt vid organens sammanträden. Kommunstyrelsen utser NN till sin representant i skolnämnden för åren , och föreslår att kommunfullmäktige till skolnämnden utser sex medlemmar med personliga ersättare för åren enligt följande: Kommunstyrelsen utser Camilla Andersson till sin representant i skolnämnden för åren , ifall hon/han inte blir vald att ingå i nämnden, och föreslår att kommunfullmäktige till skolnämnden utser sex medlemmar med personliga ersättare för åren enligt följande: Ledamöter Göran Gottberg Ordf Camilla Eklund Vice ordf Henrik Sundberg Pia Småros-Berndtsson Jenny Stara Dan-Johan Dahlblom Ersättare Madeleine Sjögren Helena Martinsson Ramona Jansson-Eker Anna Carlsson Kim Björling Andreas Engström Kst 32 Kommundirektören har efter kommunstyrelsens föregående möte ( ) granskat valet av nämndledamöter och ersättare, nedan kallat ledamöter, i förhållande till 54 kommunallagen. Genom granskningen har det framkommit att två ledamöter innehar anställning

6 Sid 6/9 hos kommunen under den nämnd de också utsetts till, skolnämnden. Detta är dock inte förenligt med 54 punkt 4 kommunallagen. För beredningen av ärendet har tolkningen av 54 punkt 4 utretts i samråd med Ålands kommunförbund gällande definitionen av anställd hos kommunen och lyder under nämnden. Slutsatsen är att samtliga som arbetar inom kommunen och under nämndens ansvarsområde innefattas i begreppet. Dock bör hänsyn tas till arbetets omfattning och varaktighet. En av personerna jobbar 100% under visstid som sträcker sig till mars Den andra personen har timanställning och arbetsmängden har historiskt understigit 25% av heltid. Sysselsättningen är dessutom inte primär utan personen har annan heltidssysselsättning. Med ovanstående resonemang bör det vara oförenligt med lagen att personen som arbetar 100% fram till mars 2015 under skolnämndens ansvar även är ledamot i samma nämnd. Den andra personen som har timanställning bör dock anses vara så pass begränsad i omfattningen av sitt arbete under nämnden att det inte utgör ett hinder att vara ledamot i samma nämnd. Kommunstyrelsen justerar sitt förslag på ledamöter i Skolnämnden till fullmäktige. Kommunstyrelsen justerar sitt förslag inför fullmäktige enligt följande: Ledamöter Göran Gottberg Ordf Camilla Eklund Vice ordf Henrik Sundberg Pia Småros-Berndtsson Jenny Stara Dan-Johan Dahlblom Ersättare Madeleine Sjögren Helena Martinsson Ramona Jansson-Eker Marianne Asp Gottberg Kim Björling Andreas Engström

7 Sid 7/9 Kommunstyrelsen 33, bilaga GEMENSAM UPPHANDLING AV LÖNE-/PA-SYSTEM Kst 33 ÅHS har vid senaste kommundirektörsmötet informerat om deras roll som projektägare för upphandling av nytt löne- och PA-system. Projektet sköts inom ramen för ÅDA och övervakas således av en ÅDAstyrgrupp samt ÅDA-projektgrupp. ÅHS framställde även en fråga till samtliga kommuner huruvida intresse finns att delta i upphandlingen. Upphandlingen är inriktad på löneräkningssystem samt personaladministrationssystem. Nuvarande leverantörer, Abilita samt Norlic, kommer upphöra med utveckling och support på sina system 2017 respektive Geta kommun har möjlighet att delta i upphandlingen med option. Det vill säga att vi deltar i upphandlingen men avgör om vi vill eller inte vill anta erbjudandet när det upphandlingen är klar eller senare angiven tidpunkt. Kommunen är under optionstiden dock bunden till detta och kan inte anta något annat erbjudande. För Geta kommun är det framförallt lönesystemet som är intressant där kommunen idag har Abilita som leverantör. Behovet av PA-system är idag litet. ÅHS önskar svar huruvida Geta kommun vill delta i upphandling eller ingå genom option senast Kommunstyrelsen diskuterar för- och nackdelar kring gemensam upphandling av löne- och PA-system innan ärendet återremitteras till kommundirektören. Kommunstyrelsen diskuterade ärendet och återremitterar till kommundirektören.

8 Sid 8/9 Kommunstyrelsen 34 Skolnämnden BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR PERSONLIG ASSISTENT SkolnN 5 S.dir förslag: Vikarierande daghemsföreståndare Erica Berndtsson-Öhberg har lämnat in en anhållan om personlig assistent för ett barn vid daghemmet Kotten. Anhållan styrks av en rekommendation från skolpsykolog Jan Grajewski. Behovet av personlig assistent är 21 timmar/vecka men då barnet var fjärde vecka inte har någon barnomsorg så betyder det att arbetstiden skulle bli 41,18% av heltid. Kostnaderna för en assistent blir ca 1200 euro per månad. Eftersom skolberedskapstesterna ännu inte är genomförda är det för tidigt att bedöma huruvida assistenten kommer att behövas för hela året eller bara för vårterminen. Det troliga är dock att behöver finns kvar för hela året. Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen att ett tilläggsanslag på euro beviljas för en personlig assistent på daghemmet Kotten under tiden och Enligt förslag. Kst 34 Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för en personlig assistent på Kotten under Tilläggsanslaget är beräknat till euro. Ärendet återremmiteras till skolnämnden för att undersöka vilka möjligheter nämnden själv har att hantera ärendet genom omdisponering av sin egen budget. Alternativt att skolnämnden undersöker den ekonomiska prognosen för 2014 i syfte att hitta områden som blir mindre kostnadstunga än beräknat vid budgetens fastställelse som kan utnyttjas till ändamålet. Då ovanstående belopp utgör 1% av skolnämndens kostnadsram bör det finns möjlighet därtill. Därtill informeras skolnämnden om att skatteintäkterna för kommunen under årets början är ca 8% lägre än för motsvarande period 2013 vilket ska jämföras med en budgeterad ökning om ca 10%. Detta skapar ytterligare orsak att vara försiktig med kostnadsökningar utan att först undersöka möjliga alternativ genom omdisponering av befintlig budget. Enligt förslag.

9 Sid 9/9 Kommunstyrelsen 35, bilaga MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING Kst 35 Mötet förklaras avslutat kl 19:30. Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 maj 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 34 Protokolljustering...

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst

1. Förbundsdirektörens förslag till budget 2014 jämte planåren 2015-2016 2. Avtalsförslag Fixtjänst AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 29 oktober 2013, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 84 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 85 Protokolljustering...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer