Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal KST 25 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter KST 26 Förslag om ändring av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare KST 27 Utvecklingsprojektet Cultura Viva inom bildningsväsende KST 28 Uppföljning av ekonomin och Revisorns mellanrapport KST 29 Uppföljning av nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 30 Kontroll av laglighet av kommunfullmäktiges beslut KST 31 Representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte KST 32 Ändring av Kårkulla samkommuns grundavtal KST 33 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 34 Utlåtande om delning av lägenhet KST 35 Nedläggning av ekonomikommittén KST 36 Val av nya medlemmar i styrgruppen för balanseringsprogrammet KST 37 Sättet för kungörandet av fullmäktiges möten KST 38 De kommunala tillkännagivandena KST 39 Uppdatering av förvaltningsstadgan och instruktionen för huvudansvarsområden KST 40 Besättande av en kanslisekreterarbefattning på ekonomiavdelningen KST 41 Besättande av en tjänst som personalchef KST 42 Besättande av en tjänst som ekonomisekreterare KST 43 Förundersökningar kring kommunsammanslagning KST 44 Val av kommunstyrelsens representanter i nämnderna KST 45 Val av I viceordförande i kommunfullmäktige KST 46 Förteckning över initiativ och motioner från år 2008 KST 47 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 2/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset l0 paus kl och Närvarande medlemmar Grundström Ove, suppleant, närvarande 22 Haanpää Harri, medlem Karell Anders, medlem, ej närvarande 22, avlägsnade sig under behandling av 46 Laaksonen Merja, medlem Lovén Mari, medlem Nordström Marcus, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen, Kristian, medlem, ordförande 45 Penttinen Arto, ordförande, ej närvarande 45 Rehnberg Raija, medlem, ej närvarande 22 Ryynänen Tarja, medlem Vierinen Kari, medlem Frånvarande medlemmar Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör, ej närvarande 24 Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande 28, 40, 42 Vesiluoma Anu, tf. bildningschef, närvarande Kärkkäinen Markku, kommuningenjör, närvarande Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande och Kristian Parviainen ordförande 45 Merja Laaksonen protokolljusterare Jarkko Sorvanto protokollförare Harri Haanpää protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 21 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Harri Haanpää och Merja Laaksonen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 22 ÄNDRING AV GENERALPLANEN FÖR REVELSUDD Kst Bilaga 5 Kommunfullmäktige behandlade granskningen av kommunens generalplan och beslöt då om ändringar i generalplanen dock så att bl.a. ändringsförslaget gällande Revelsuddsområdet behandlas senare. Behandlingen av ärendet har gått vidare och under beredningen har nödvändiga utlåtanden hämtats och myndighetsförhandlingar har förts. Under den första granskningen sökte markägarna på fastigheten Revelsudd 1:37 ändring av generalplanen i syfte att flytta en RA-byggnadsplats till ön Klobben i samband med generationsväxling på en lantbrukslägenhet. Ändringen motiverades med generationsväxlingen på en lantbrukslägenhet. Den byggnadsrätt som skulle flyttas är en kompensation från ett skyddsområde som fridlystes med ett beslut som miljöcentralen fattade år Vid utkastskedet föreslågs att den nya platsen placeras på ön enligt ansökan men efter responsen var det egentliga ändringsförslaget om Revelsudden samma som i den nuvarande generalplanen. Då förslaget vid den första granskningen skulle godkännas beslöt man att vänta på ytterligare utredningar. På basen av de utlåtanden som man har fått under planeprocessen har man konstaterar att generationsväxlingen inte är en tillräcklig orsak för att bilda en ny byggnadsplats på en strandtomt på en ö. Kompensationsgrunden är inte heller användbar eftersom det är staten som är avtalspart i samband med ersättningsförfarandet. Därför kan man inte anhålla om ändring genom planeändring. Den nya platsen strider dock inte mot principen om stranddimensionering om man tar hänsyn till hela ön och längden av strandlinjen. Under vissa förutsättningar kunde man placera en ny plats i spetsen av Revelsudd. En representant för Nylands miljöcentral har på en myndighetsförhandling konstaterat att det inte finns tillräckliga grunder för den ansökta ändringen av generalplanen och att ett undantagsförfarande skulle vara det rätta sättet att gå vidare i ärendet. Behandling: besluter att det inte finns tillräckliga grunder för en ändring av generalplanen. Ärendet kan behandlas i form av ett undantagsförfarande. Medlemmarna Karell och Rehnberg var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. KST 22 Bilaga 1 Behandling: Ärendet bordlades. === Medlemmarna ombes ta med sig bilagorna som delades ut på det senaste mötet. besluter att det inte finns tillräckliga grunder för en ändring av generalplanen. Ärendet kan behandlas i form av ett undantagsförfarande. Medlemmarna Karell och Rehnberg avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 TEKNLTK :19 /2008 KST 23 Tekn / 17 Bilaga 4 ANSÖKAN OM ÄNDRING AV GENERALPLAN, LAMMISTOVÄGEN 201 Anita Hukkanen och Jussi Muurikainen äger två RA-tomter vid Lammistovägen. Den ena av tomterna befinner sig öster om vägen, vid Björnträskets strand och den andra på den västra sidan om vägen. Markägarna ansöker om ändring av generalplanen så att man på den tomten som ligger väster om vägen kunde anvisa en byggrätt för ett egnahemshus. Byggrätt från den andra tomten, som ligger vid stranden skulle överföras till den västra tomten. Vid stranden skulle endast byggrätt för den befintliga strandbastun bli kvar. Den fritidsbostad som ligger vid stranden skulle efter godkännande av planeändringen rivas t.ex. inom loppet av tre år. Den totala byggrätten 2 x 160 våningsm2 skulle inte överstigas. Planeraren håller på att uppgöra ett förslag till ändringar av generalplanen. (MK) Tekn / 32 (MK) Bilaga 4 Ärendet bordläggs, planerarens förslag han inte till mötet. Enligt förslaget. ==== Utkastet till generalplaneändring sätts till offentlig behandling i följande form: Båda lägenheterna utmärks som en byggnadsplats för en stadigvarande bostad, vars byggnadsrätt är 2 x 160 m2 minskat med ytan av den bastu som blir kvar på lägenheten 1:35. Byggnadsplatsen för den stadigvarande bostaden utmärks på lägenheten 13:5. Fritidsbostaden som finns på lägenheten 1:35 bör rivas. Det bör tas i beaktande vid byggnadslovsskedet. Tekn / 58 Bilaga 5 (MK) Ärendet bordlades tills förvaltningsdomstolen har behandlat klagomålet. ==== Beslutet från förvaltningsrätten har kommit.. Enligt förslaget / 32. Nämnden ber att få åsikter och utlåtanden före Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Tekn / 73 Bilaga 6 Ansökan om ändring av generalplanen förkastas hänvisande till förvaltningsrättens utslag. ==== Sökandena har inlämnat en rättelseyrkan, ur vilken motiveringarna framkommer på ett detaljerat sätt. Invånarna i området har inlämnat en vädjan för ärendet. I den framkommer ytterligare motiveringar. Förslag (MK): Nämnden godkänner rättelseyrkan och i övrigt enligt förslaget / 58. Enligt förslaget. ==== Tekn / 50 Planeraren har givit sitt genmäle till anmärkningarna och utlåtandena Bilaga 4 Bilagans objekt nr 2. (MK) KST Bilaga 3 FGE Bilaga 4 Nämnden godkänner planerarens genmälen och skickar generalplanens ändringsförslag till kommunstyrelsen för slutbehandling. Enligt förslaget. ==== beslöt i 72 hålla förslaget offentligt framlagt till påseende enligt 19 MBF och inbegära utlåtanden av de myndigheter som i planbeskrivningen intagits som intressenter. Förslaget hölls framlagt och inom denna tid skulle också anmärkningar mot förslaget inlämnas. Inga anmärkningar har inlämnats och ett sammandrag av de inlämnade utlåtandena finns i bilaga 1. Planbeskrivningen och -kartan finns i bilaga 3 där också planläggarens genmäle intagits. föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt bilaga 3 (plankartan daterad ). Förslaget godkändes. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KST Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. ===== Vid kommunfullmäktiges möte redogjordes för ett bygglovsärende gällande denna lägenhet. Man önskade få utrett hur detta ärende påverkar planändringsfrågan och varför bygglovsärendet inte nämnts i planärendets beredning. Bygglovsfrågan kan kort beskrivas på följande sätt: planändringens sökande Anita Hukkanen och Jussi Muurikainen anhöll vintern 2007 om undantag från generalplanen för ändring av en fritidsbostad på lägenheten Björkstrand RNr 1:35 i Andby by till fast bostad. Miljönämnden förkastade anhållan p.g.a. att den stred mot gällande generalplan, på området tillåts endast fritidsbebyggelse. Sökandena besvärade sig över beslutet hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen beslöt förkasta besväret, grunder för att ändra miljönämndens beslut fanns inte. I en sådan situation är det ett normalt tillvägagångssätt att göra en liten ändring av planen. Ett förslag till ändring av planen uppgjordes. Enligt planförslaget flyttas den huvudsakliga byggrätten bort från stranden. Vid stranden finns byggrätt endast för en bastu. Den fritidsbyggnad, som i detta nu finns vid stranden skall rivas inom tre år efter det planförslaget godkänts. Planförslaget har i två skeden varit offentligt framlagt och processen har framskridit på normalt sätt. Landskapsmuséet hade några kommentarer till förslaget men andra myndigheter (bl.a. kommunens miljönämnd), grannar eller andra intressenter har inte haft något att invända mot förslaget. Det bör observeras att det här är fråga om två skilda processer. Planändringsprojektet står inte i konflikt med förvaltningsdomstolens beslut och därför har domstolens beslut inte nämnts i beredningen. Däremot kan man naturligtvis ha olika åsikt om planändringsförslaget. Tekn / 84 Bilaga 6 föreslår att kommunfullmäktige 1 godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2 godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Ärendet återremiterades till tekniska nämnden. ==== Situationen har klargjorts i kommunstyrelsens presentationstext. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 (MK) Enligt tekniska nämndens beslut av den / 50 Behandling: Fullmäktige godkände en ändring i instruktionen där smärre ändringar och ändringar av ringa betydelse i general- och detaljplanerna delegerades till tekniska nämnden. Beslutet gäller inte denna generalplaneändring eftersom den har varit framlagd innan instruktionen trädde i kraft. Enligt förslaget. ====== KST Bilaga 6 Behandling: KST 23 föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. === Medlemmarna ombes ta med sig bilagorna som delades ut på det senaste mötet. föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KST 24 KOMMUNDIREKTÖRENS DIREKTÖRSAVTAL KST Bilaga 1 s presidium har förhandlat om direktörsavtalet med kommundirektören enligt kommunstyrelsens beslut 208 ( ). Martti Järvinen/MJ valmennuspalvelut Oy har bistått kommunen med reda ut villkoren i tjänsteförhållandet. Han har konsulterat kommunledningen med ordnandet av ekonomiförvaltningen samt med ledningsgruppens sammansättning. Kommunförbundet rekommenderar i cirkuläret införandet av direktörsavtalet. Betydelsen av ett direktörsavtal betonas speciellt med tanke på de nu rådande allmänna tendensen med förändringar. Meningen med direktörsavtal är att underlätta och stöda ledningens arbete, göra arbetsfördelningen klarare och skapa ömsesidigt förtroende mellan kommundirektören och den politiska ledningen. Direktörsavtalet innebär i allmänhet ärenden som ansluter sig till arbetets förutsättningar, villkoren med tjänsteförhållandet, hur arbetet utvärderas och hur problemsituationer löses. På grund av omsättningen inom ledningsgruppen har tyngdpunkten i kommundirektörens arbete under det senaste året varit att få administrationen att rulla och samtidigt att bilda en ny ledningsgrupp. De utredningar av kommunsammanslagning och av balansering av ekonomin som för närvarande är under beredning färdigställs under våren 2010, varefter det är aktuellt med uppdatering av kommunens strategi. Tyngdpunkter i kommundirektörens målsättningar definieras på basen av den färdigställda strategin. Kommundirektörens direktörsavtal finns i bilaga 1. godkänner kommundirektörens direktörsavtal och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det. Behandling: Ärendet behandlades efter 2. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Då kommundirektören var jävig föredrogs ärendet av förvaltningschef Jarkko Sorvanto. Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Beskrivning av lönefaktorerna delades ut på mötet. Ordföranden understödd av medlem Nordström föreslog att ärendet bordläggs. Eftersom ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att kommunstyrelsen hade bordlagt ärendet. Ärendet bordlades. === KST 24 Bilaga 2 godkänner kommundirektörens direktörsavtal och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 42. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Under tiden då kommundirektören ej var närvarande fungerade förvaltningschef Jarkko Sorvanto som föredragande. Föredragande ändrade punkt 3.6 Uppsägningstid i bilagan enligt följande: Från tjänsteinnehavarens sida 5 mån. Från arbetsgivarens sida 10 mån utan förpliktelse att tjänstgöra. Om fullmäktige vill säga upp kommundirektören enligt kommunallagens 25 på grund av att han har förlorat fullmäktiges förtroende har kommundirektören rätt att som kompensation få en summa motsvarande 12 månaders lön förutsatt att han säger upp sig från sin tjänst. Föredragandes ändrade förslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KST 25 BILDN Bilaga 3a och 3b FÖRNYANDE AV HIISI INSTITUTETS AVTAL OCH FÖRESKRIFTER Hiisi institutets avtal och föreskrifter kommer att förnyas då Sammatti kommun sammanslogs med Lojo stad den De nya föreskrifterna träder i kraft den Ändringsförslagen finns antecknade i bilagan så att det som ska tas bort är kursiverat och inom parenteser och ändringarna är skrivna med kursiverad fetstil. Bildningsnämnden godkänner det förnyade avtalet och föreskrifterna samt föreslår till kommunstyrelsen att de godkänns. Enligt förslaget. = = = = = KST 25 Bilaga 3 föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringarna i Hiisi-institutets avtal och instruktion enligt bilaga. Behandling: Detta ärende behandlades efter behandlingen av 23. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KST 26 UNDN 3 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV VAKANSEN SOM FAMILJEDAGVÅRDARE TILL FAMILJEDAGVÅRDSLEDARE Enligt en fullmäktigemotion är familjedagvårdens position en del av småbarnsfostran som strävar efter att med ändamålsenligt, planenligt och långsiktigt utvecklingsarbete stärka ledarskapet samt innehållet. För att stärka verksamhetsförutsättningarna görs ett förslag på att en vakans som familjedagvårdare ändras till familjedagvårdsledare. För tillfället fungerar planeraren för småbarnsfostran och daghemsledaren som familjedagvårdsledare och som uppgift ingår förutom att förestå familjedagvården också daghemsledarens arbetsuppgifter i Störsvik, Bullerby, Päivärinne, Västanlid (fd. Svartbäck), att fungera som ledare för eftisverksamheten, övervakning och utveckling av den privata småbarnsfostran samt förvaltning av förskoleundervisningen och utveckling av innehållet. Ändringen av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare kan förverkligas utan kostnadstillägg i anslaget för familjedagvården - anslaget räcker också till för att utöka familjedagvårdsplatserna om behovet och efterfrågan förutsätter detta. Vakansändringen stärker familjedagvårdens ledarresurser och ger möjligheter till att utveckla familjedagvården enhetligt och rättvist. Utökningen av ledarresurserna för familjedagvården stärker också ledarresurserna för daghemmen eftersom de nuvarande förmännens resurser efter ändringen kan koncentreras mera till att leda daghemmen där ledarresurserna nu är bristfälliga och ansvarsområdena allt för stora. KST 26 Undervisningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att 1) en vakans som familjedagvårdare ändras till familjedagvårdsledare med början inom ramarna för anslagen och att 2) vakansen besätts med en tvåspråkig familjedagvårdsledare. Enligt förslaget. = = = = = Kommunfullmäktige besluter om inrättande och indragning av vakanser. Den myndighet som anställer personen i tjänsteförhållande eller i arbetsförhållande besluter om behörighetsvillkoren. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra en obesatt vakans som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare med början av inom ramarna för anslagen. Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 Förslaget godkändes. = = = = = Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 27 BILDN UTVECKLINGSPROJEKTET CULTURA VIVA INOM SJUNDEÅ BILDNINGSVÄSENDE Ett utvecklingsprojekt för åren , Cultura Viva, har påbörjats inom bildningsväsendet i. Till projektet söktes finansiering från Tekes, vilket beviljades. Projektet har fyra centrala mål: 1. Skapa en vision och strategier för bildningsväsendet. 2. Uppbygga en processenlig verksamhetsmodell för bildningsväsendets enheter för de övergångspunkter, som är kritiska med tanke på barns och ungas uppväxt och välbefinnande. 3. Utveckla förebyggande ledarskapsförmåga. 4. Utveckla kunnande och välmåga i arbetet. Som utvecklingsverktyg används bl.a. processdagar, processbeskrivningar, träning, nätverksverksamhet, Cultura Viva- verksamhetsdagar, arbetsvälmågaforum, grupparbeten, förfrågningar om arbetsmiljön samt ledarskapsanalyser. Med Tekes-finansieringen möjliggörs konsulternas arbete under projektet. En skild utnämnd projektgrupp ansvarar för projektets planering och organisering samt utvärdering. Projektgruppen består av bildningens förmän och personal, medlemmar är Hilkka Toivonen, Regina Nyberg, Minna Kämäräinen, Samuli Salonen, Hanna-Mari Sarlin och Anu Vesiluoma. Projektet leds av tf. bildningschef. En kontrollgrupp som består av nämndmedlemmar, kommunens ledning och personal ansvarar för utvärdering av projektets innehåll och effekt. Projekt- och kontrollgrupperna samt bildnings- och undervisningsnämnden följer under hela projektets gång hur man når det uppsatta målen. 1) Bildningsnämnden antecknar ärendet till sin kännedom. 2) och föreslår till kommunstyrelsen, att styrelsen beslutar om kontrollgruppens sammansättning 3) samt väljer en egen representant till kontrollgruppen och föreslår det vidare till kommunstyrelsen. Enligt förslaget så att Peppe Forsblom valdes till nämndens representant i kontrollgruppen. = = = = = KST 27 beslutar Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida tillsätta utvecklingsprojektets kontrollgrupp och utse medlemmarna i den 2. valja Ulf Forsblom till nämndens representant i kontrollgruppen. beslöt tillsätta utvecklingsprojektets kontrollgrupp och utse följande medlemmar i den: Pekka Halonen, Ulf Forsblom, Pirkko Turpeinen, personalchef och en representant för personalen som utses av vik. bildningschefen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KST 28 UPPFÖLJNING AV EKONOMIN OCH REVISORNS MELLANRAPPORT REVNÄMMND Revisorn presenterar revisionens mellanrapport om förvaltning och ekonomi för år Revisionsnämnden antecknar revisorns granskningspromemoria för kännedom och för den till kommunstyrelsen för åtgärder. Revisionsnämnden anser att promemorian är så central att nämnden besluter att undantagsvis sända den även kommunfullmäktige för kännedom. Då kommunfullmäktige godkände det ekonomiska balanseringsprogrammet förutsattes att kommunstyrelsen presenterar ett nytt förslag om ett program för att täcka underskottet (åtgärdsprogram) som behandlas i samband med budgeten. Ett sådant här program existerar inte ännu och därför har revisionsnämnden inte ännu kunnat meddela kommunfullmäktige sin uppfattning om programförslaget är tillräckligt och realistiskt så som kommunallagen förutsätter. Med hänvisning till ovannämnd samt övriga iakttagelser i samband med revisionen för år 2009 ifrågasätter revisionsnämnden nuvarande kommunstyrelsens funktionsförmåga. KST Bilaga 1 Godkändes. ===== har i sitt möte behandlat och godkänt åtgärdsprogrammet och skickat det vidare till kommunfullmäktige för beslut. Programmet har också bifogats i ansökan för prövningsbaserat statsunderstöd. Programmet behandlades dessutom i kommunfullmäktiges möte Vid kommunfullmäktiges möte delades ut dokumentet Siuntion talouden tila ja tasapainottamisprosessi, som Audiator-bolagens konsult har uppgjort. Beredningen av det ekonomiska balanseringsprogrammet inleddes på ett möte dit bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier och ledande tjänsteinnehavare hade inbjudits. antecknar revisorns mellanrapport för kännedom enligt bilaga. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag så att det lyder som följer: 1. antecknar revisorns mellanrapport för kännedom enligt bilaga. 2. meddelar revisionsnämnden för kännedom det åtgärdsprogram som behandlades i kommunfullmäktige meddelar revisionsnämnden för kännedom kommunstyrelsens beslut vidtar omedelbart åtgärder enligt revisionens mellanrapport punkt 2. KST Föredragandens ändrade förslag godkändes. ==== Rapport om kommunens ekonomiska läge delas ut på mötet. diskuterar dessutom om revisorns mellanrapport och om iakttagelser som har tagits upp i den. Medlemmarna ombes ta med sig revisorns mellanrapport som delades ut på det senaste mötet besluter att vidta åtgärder som revisorns mellanrapport förutsätter. Behandling: Ärendet behandlades efter 7. Rapport om uppföljningen av ekonomin under januari-december 2009 delades ut på mötet. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: besluter att lägesrapport om mellanrapporten med åtgärder tas upp på följande möte. konstaterar att den har vidtagit åtgärder för att uppgöra ekonomiskt uppföljningsprogram och nya instruktioner för intern övervakning. Föredragandens ändrade förslag godkändes. === KST 28 Lägesrapport om mellanrapporten med åtgärder finns som bredvidläsning. antecknar rapporten för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 Behandling: Ändringar som gjordes av föredraganden i bredvidläsningsmaterialet har beaktats i bredvidläsningsmaterialet. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: antecknar rapporten för kännedom och sänder rapporten till revisionsnämnden för kännedom. Föredragandens ändrade beslutsförslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 KST 29 UPPFÖLJNING AV NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 1/ Miljönämnden 1/ Undervisningsnämnden 1/ Bildningsnämnden 1/ Landsbygdsnämnden 1/ Grundtrygghetsnämnden 1/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Förvaltningschefens beslutsprotokoll Anställande av en högskolepraktikant Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 24. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KST 30 KONTROLL AV LAGLIGHET AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT anser att de beslut som fullmäktige fattade på sitt möte inte har tillkommit i felaktig ordning, fullmäktige inte har överträtt sina befogenheter och besluten inte heller på annat sätt strider mot lagen och att besluten därmed verkställs. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KST 31 REPRESENTANTER TILL SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE Sydkustens landskapsförbunds r.f. ber medlemskommunerna utse sina representanter till förbundsmöte som hålls i Grankulla. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. kommun har rätt att utse två representanter och personliga ersättare för dem. Kommunen ombes utse representanterna senast har beslutat att utse följande representanter och ersättare till förbundsmötet som ordnas på våren 2009: Ordinarie representanter Peppe Forsblom Kristian von Essen Personliga ersättare Merja Laaksonen Karin Gottberg-Ek beslutar utse två representanter och personliga ersättare för dem till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte beslöt utse Ulf Forsblom (personlig ersättare Raija Rehnberg) och Kristian von Essen (personlig ersättare Karin Gottberg-Ek) till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte === Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 KST 32 Bilaga 4 ÄNDRING AV KÅRKULLA SAMKOMMUNS GRUNDAVTAL Kårkulla samkommun anhåller om att medlemskommunerna godkänner en ändring av 3 i grundavtalet. Paragrafen gäller bestämmelser för medlemskommuner i samkommunen och den skall ändras p.g.a. kommunsammanslagningar som trädde i kraft En ny 3 i grundavtalet finns i bilaga. föreslår att kommunfullmäktige godkänner Kårkulla samkommuns ändrade grundavtal enligt bilaga. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 KST 33 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Kommunförbundet Cirkulär Nya allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling (JYSE 2009) Cirkulär Indexjusteringar av klientavgifterna för barndagvård fr.o.m Cirkulär Förteckning över cirkulären under 2009 Cirkulär Kopiostos bandinspelningsavtal för år 2010 Cirkulär Nationella veterandagen Kommunala arbetsmarknadsverket Cirkulär Ny arbetslagstiftning och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ett offentligt ansökningsförfarande Cirkulär /09 Cirkulärlistan för år 2009 Västra-Nylands räddningsverk Utlåtande om utkastet till räddningslag Västra Nylands avfallsnämnd Utdrag ur Västra Nylands avfallsnämnds protokoll Avgift för viktbaserad blandavfallshantering i västra Nylands avfallsnämnds medlemskommuner Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om ett besvär gällande generalplan. Förvaltningsdomstolen prövar inte rättelseyrkandet som ett besvär som gäller beslut om godkännande av generalplan inte heller som en begäran om upphävande av ett beslut eller som klagan. HNS Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 Möteskallelse för mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ekonomidirektörens för koncernen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslut Fastställande av vissa avgifter. Esbo stad / Räddningsverkets direktion Möteskallelse för mötet Protokollet för direktionens möte Esbo stad Verställighet av beslut Godkännande av Esbos miljöpolicy Fullmäktige har godkänt Esbos miljöpolicy Länsstyrelsen i Södra Finlands län Räddningsavdelningens brev stadsbidrag för räddningsväsendet ansökan för statsbidrag för räddningsverkets redskaps- och systemanskaffningar år 2010 samt statsbidrag för utvecklingsprojekt - understöd enligt prövning enligt 77 i räddningslagen Kunta-asunnot Oy Kunta-asunnot Oy:s bolagstämma har beslutat att sammanslå bolagets B- och C-aktieserier och kvar blir A- och B-aktieserierna. Patent- och registerstyrelsen har i juli 2009 registrerat ändringen i bolagsordningen. Kunta-asunnot Oy:s styrelsen har beslutat att döda aktier som tillhör C-aktieserien och beslutat att ge motsvarande antal B-aktier till ägarna av den tidigare C-aktieserien. Vidare ber styrelsen att alla ägare av C- aktieserien återlämnar aktiebreven till bolaget före för dödande av aktier. Nämnd Kommunfullmäktige

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 232 KST 233 KST 234 KST 235 KST 236 KST 237 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-10-24 67 74 Kl 13:45 15:10. Protokoll nr: 7/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 24 oktober 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 67 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 68 Protokolljustering...

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA

Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA Kvarnen samkommun FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av samkommunstämman den 14.12.2010. Träder i kraft den 1.1.2011 Genom denna förvaltningsstadga upphävs tidigare förvaltningsstadga för Samkommunen för Kronoby

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer