Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal KST 25 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter KST 26 Förslag om ändring av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare KST 27 Utvecklingsprojektet Cultura Viva inom bildningsväsende KST 28 Uppföljning av ekonomin och Revisorns mellanrapport KST 29 Uppföljning av nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 30 Kontroll av laglighet av kommunfullmäktiges beslut KST 31 Representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte KST 32 Ändring av Kårkulla samkommuns grundavtal KST 33 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 34 Utlåtande om delning av lägenhet KST 35 Nedläggning av ekonomikommittén KST 36 Val av nya medlemmar i styrgruppen för balanseringsprogrammet KST 37 Sättet för kungörandet av fullmäktiges möten KST 38 De kommunala tillkännagivandena KST 39 Uppdatering av förvaltningsstadgan och instruktionen för huvudansvarsområden KST 40 Besättande av en kanslisekreterarbefattning på ekonomiavdelningen KST 41 Besättande av en tjänst som personalchef KST 42 Besättande av en tjänst som ekonomisekreterare KST 43 Förundersökningar kring kommunsammanslagning KST 44 Val av kommunstyrelsens representanter i nämnderna KST 45 Val av I viceordförande i kommunfullmäktige KST 46 Förteckning över initiativ och motioner från år 2008 KST 47 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 2/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset l0 paus kl och Närvarande medlemmar Grundström Ove, suppleant, närvarande 22 Haanpää Harri, medlem Karell Anders, medlem, ej närvarande 22, avlägsnade sig under behandling av 46 Laaksonen Merja, medlem Lovén Mari, medlem Nordström Marcus, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen, Kristian, medlem, ordförande 45 Penttinen Arto, ordförande, ej närvarande 45 Rehnberg Raija, medlem, ej närvarande 22 Ryynänen Tarja, medlem Vierinen Kari, medlem Frånvarande medlemmar Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör, ej närvarande 24 Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande 28, 40, 42 Vesiluoma Anu, tf. bildningschef, närvarande Kärkkäinen Markku, kommuningenjör, närvarande Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande och Kristian Parviainen ordförande 45 Merja Laaksonen protokolljusterare Jarkko Sorvanto protokollförare Harri Haanpää protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 21 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Harri Haanpää och Merja Laaksonen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 22 ÄNDRING AV GENERALPLANEN FÖR REVELSUDD Kst Bilaga 5 Kommunfullmäktige behandlade granskningen av kommunens generalplan och beslöt då om ändringar i generalplanen dock så att bl.a. ändringsförslaget gällande Revelsuddsområdet behandlas senare. Behandlingen av ärendet har gått vidare och under beredningen har nödvändiga utlåtanden hämtats och myndighetsförhandlingar har förts. Under den första granskningen sökte markägarna på fastigheten Revelsudd 1:37 ändring av generalplanen i syfte att flytta en RA-byggnadsplats till ön Klobben i samband med generationsväxling på en lantbrukslägenhet. Ändringen motiverades med generationsväxlingen på en lantbrukslägenhet. Den byggnadsrätt som skulle flyttas är en kompensation från ett skyddsområde som fridlystes med ett beslut som miljöcentralen fattade år Vid utkastskedet föreslågs att den nya platsen placeras på ön enligt ansökan men efter responsen var det egentliga ändringsförslaget om Revelsudden samma som i den nuvarande generalplanen. Då förslaget vid den första granskningen skulle godkännas beslöt man att vänta på ytterligare utredningar. På basen av de utlåtanden som man har fått under planeprocessen har man konstaterar att generationsväxlingen inte är en tillräcklig orsak för att bilda en ny byggnadsplats på en strandtomt på en ö. Kompensationsgrunden är inte heller användbar eftersom det är staten som är avtalspart i samband med ersättningsförfarandet. Därför kan man inte anhålla om ändring genom planeändring. Den nya platsen strider dock inte mot principen om stranddimensionering om man tar hänsyn till hela ön och längden av strandlinjen. Under vissa förutsättningar kunde man placera en ny plats i spetsen av Revelsudd. En representant för Nylands miljöcentral har på en myndighetsförhandling konstaterat att det inte finns tillräckliga grunder för den ansökta ändringen av generalplanen och att ett undantagsförfarande skulle vara det rätta sättet att gå vidare i ärendet. Behandling: besluter att det inte finns tillräckliga grunder för en ändring av generalplanen. Ärendet kan behandlas i form av ett undantagsförfarande. Medlemmarna Karell och Rehnberg var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. KST 22 Bilaga 1 Behandling: Ärendet bordlades. === Medlemmarna ombes ta med sig bilagorna som delades ut på det senaste mötet. besluter att det inte finns tillräckliga grunder för en ändring av generalplanen. Ärendet kan behandlas i form av ett undantagsförfarande. Medlemmarna Karell och Rehnberg avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 TEKNLTK :19 /2008 KST 23 Tekn / 17 Bilaga 4 ANSÖKAN OM ÄNDRING AV GENERALPLAN, LAMMISTOVÄGEN 201 Anita Hukkanen och Jussi Muurikainen äger två RA-tomter vid Lammistovägen. Den ena av tomterna befinner sig öster om vägen, vid Björnträskets strand och den andra på den västra sidan om vägen. Markägarna ansöker om ändring av generalplanen så att man på den tomten som ligger väster om vägen kunde anvisa en byggrätt för ett egnahemshus. Byggrätt från den andra tomten, som ligger vid stranden skulle överföras till den västra tomten. Vid stranden skulle endast byggrätt för den befintliga strandbastun bli kvar. Den fritidsbostad som ligger vid stranden skulle efter godkännande av planeändringen rivas t.ex. inom loppet av tre år. Den totala byggrätten 2 x 160 våningsm2 skulle inte överstigas. Planeraren håller på att uppgöra ett förslag till ändringar av generalplanen. (MK) Tekn / 32 (MK) Bilaga 4 Ärendet bordläggs, planerarens förslag han inte till mötet. Enligt förslaget. ==== Utkastet till generalplaneändring sätts till offentlig behandling i följande form: Båda lägenheterna utmärks som en byggnadsplats för en stadigvarande bostad, vars byggnadsrätt är 2 x 160 m2 minskat med ytan av den bastu som blir kvar på lägenheten 1:35. Byggnadsplatsen för den stadigvarande bostaden utmärks på lägenheten 13:5. Fritidsbostaden som finns på lägenheten 1:35 bör rivas. Det bör tas i beaktande vid byggnadslovsskedet. Tekn / 58 Bilaga 5 (MK) Ärendet bordlades tills förvaltningsdomstolen har behandlat klagomålet. ==== Beslutet från förvaltningsrätten har kommit.. Enligt förslaget / 32. Nämnden ber att få åsikter och utlåtanden före Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Tekn / 73 Bilaga 6 Ansökan om ändring av generalplanen förkastas hänvisande till förvaltningsrättens utslag. ==== Sökandena har inlämnat en rättelseyrkan, ur vilken motiveringarna framkommer på ett detaljerat sätt. Invånarna i området har inlämnat en vädjan för ärendet. I den framkommer ytterligare motiveringar. Förslag (MK): Nämnden godkänner rättelseyrkan och i övrigt enligt förslaget / 58. Enligt förslaget. ==== Tekn / 50 Planeraren har givit sitt genmäle till anmärkningarna och utlåtandena Bilaga 4 Bilagans objekt nr 2. (MK) KST Bilaga 3 FGE Bilaga 4 Nämnden godkänner planerarens genmälen och skickar generalplanens ändringsförslag till kommunstyrelsen för slutbehandling. Enligt förslaget. ==== beslöt i 72 hålla förslaget offentligt framlagt till påseende enligt 19 MBF och inbegära utlåtanden av de myndigheter som i planbeskrivningen intagits som intressenter. Förslaget hölls framlagt och inom denna tid skulle också anmärkningar mot förslaget inlämnas. Inga anmärkningar har inlämnats och ett sammandrag av de inlämnade utlåtandena finns i bilaga 1. Planbeskrivningen och -kartan finns i bilaga 3 där också planläggarens genmäle intagits. föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt bilaga 3 (plankartan daterad ). Förslaget godkändes. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KST Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. ===== Vid kommunfullmäktiges möte redogjordes för ett bygglovsärende gällande denna lägenhet. Man önskade få utrett hur detta ärende påverkar planändringsfrågan och varför bygglovsärendet inte nämnts i planärendets beredning. Bygglovsfrågan kan kort beskrivas på följande sätt: planändringens sökande Anita Hukkanen och Jussi Muurikainen anhöll vintern 2007 om undantag från generalplanen för ändring av en fritidsbostad på lägenheten Björkstrand RNr 1:35 i Andby by till fast bostad. Miljönämnden förkastade anhållan p.g.a. att den stred mot gällande generalplan, på området tillåts endast fritidsbebyggelse. Sökandena besvärade sig över beslutet hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen beslöt förkasta besväret, grunder för att ändra miljönämndens beslut fanns inte. I en sådan situation är det ett normalt tillvägagångssätt att göra en liten ändring av planen. Ett förslag till ändring av planen uppgjordes. Enligt planförslaget flyttas den huvudsakliga byggrätten bort från stranden. Vid stranden finns byggrätt endast för en bastu. Den fritidsbyggnad, som i detta nu finns vid stranden skall rivas inom tre år efter det planförslaget godkänts. Planförslaget har i två skeden varit offentligt framlagt och processen har framskridit på normalt sätt. Landskapsmuséet hade några kommentarer till förslaget men andra myndigheter (bl.a. kommunens miljönämnd), grannar eller andra intressenter har inte haft något att invända mot förslaget. Det bör observeras att det här är fråga om två skilda processer. Planändringsprojektet står inte i konflikt med förvaltningsdomstolens beslut och därför har domstolens beslut inte nämnts i beredningen. Däremot kan man naturligtvis ha olika åsikt om planändringsförslaget. Tekn / 84 Bilaga 6 föreslår att kommunfullmäktige 1 godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2 godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Ärendet återremiterades till tekniska nämnden. ==== Situationen har klargjorts i kommunstyrelsens presentationstext. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 (MK) Enligt tekniska nämndens beslut av den / 50 Behandling: Fullmäktige godkände en ändring i instruktionen där smärre ändringar och ändringar av ringa betydelse i general- och detaljplanerna delegerades till tekniska nämnden. Beslutet gäller inte denna generalplaneändring eftersom den har varit framlagd innan instruktionen trädde i kraft. Enligt förslaget. ====== KST Bilaga 6 Behandling: KST 23 föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. === Medlemmarna ombes ta med sig bilagorna som delades ut på det senaste mötet. föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KST 24 KOMMUNDIREKTÖRENS DIREKTÖRSAVTAL KST Bilaga 1 s presidium har förhandlat om direktörsavtalet med kommundirektören enligt kommunstyrelsens beslut 208 ( ). Martti Järvinen/MJ valmennuspalvelut Oy har bistått kommunen med reda ut villkoren i tjänsteförhållandet. Han har konsulterat kommunledningen med ordnandet av ekonomiförvaltningen samt med ledningsgruppens sammansättning. Kommunförbundet rekommenderar i cirkuläret införandet av direktörsavtalet. Betydelsen av ett direktörsavtal betonas speciellt med tanke på de nu rådande allmänna tendensen med förändringar. Meningen med direktörsavtal är att underlätta och stöda ledningens arbete, göra arbetsfördelningen klarare och skapa ömsesidigt förtroende mellan kommundirektören och den politiska ledningen. Direktörsavtalet innebär i allmänhet ärenden som ansluter sig till arbetets förutsättningar, villkoren med tjänsteförhållandet, hur arbetet utvärderas och hur problemsituationer löses. På grund av omsättningen inom ledningsgruppen har tyngdpunkten i kommundirektörens arbete under det senaste året varit att få administrationen att rulla och samtidigt att bilda en ny ledningsgrupp. De utredningar av kommunsammanslagning och av balansering av ekonomin som för närvarande är under beredning färdigställs under våren 2010, varefter det är aktuellt med uppdatering av kommunens strategi. Tyngdpunkter i kommundirektörens målsättningar definieras på basen av den färdigställda strategin. Kommundirektörens direktörsavtal finns i bilaga 1. godkänner kommundirektörens direktörsavtal och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det. Behandling: Ärendet behandlades efter 2. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Då kommundirektören var jävig föredrogs ärendet av förvaltningschef Jarkko Sorvanto. Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Beskrivning av lönefaktorerna delades ut på mötet. Ordföranden understödd av medlem Nordström föreslog att ärendet bordläggs. Eftersom ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att kommunstyrelsen hade bordlagt ärendet. Ärendet bordlades. === KST 24 Bilaga 2 godkänner kommundirektörens direktörsavtal och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 42. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Under tiden då kommundirektören ej var närvarande fungerade förvaltningschef Jarkko Sorvanto som föredragande. Föredragande ändrade punkt 3.6 Uppsägningstid i bilagan enligt följande: Från tjänsteinnehavarens sida 5 mån. Från arbetsgivarens sida 10 mån utan förpliktelse att tjänstgöra. Om fullmäktige vill säga upp kommundirektören enligt kommunallagens 25 på grund av att han har förlorat fullmäktiges förtroende har kommundirektören rätt att som kompensation få en summa motsvarande 12 månaders lön förutsatt att han säger upp sig från sin tjänst. Föredragandes ändrade förslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KST 25 BILDN Bilaga 3a och 3b FÖRNYANDE AV HIISI INSTITUTETS AVTAL OCH FÖRESKRIFTER Hiisi institutets avtal och föreskrifter kommer att förnyas då Sammatti kommun sammanslogs med Lojo stad den De nya föreskrifterna träder i kraft den Ändringsförslagen finns antecknade i bilagan så att det som ska tas bort är kursiverat och inom parenteser och ändringarna är skrivna med kursiverad fetstil. Bildningsnämnden godkänner det förnyade avtalet och föreskrifterna samt föreslår till kommunstyrelsen att de godkänns. Enligt förslaget. = = = = = KST 25 Bilaga 3 föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringarna i Hiisi-institutets avtal och instruktion enligt bilaga. Behandling: Detta ärende behandlades efter behandlingen av 23. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KST 26 UNDN 3 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV VAKANSEN SOM FAMILJEDAGVÅRDARE TILL FAMILJEDAGVÅRDSLEDARE Enligt en fullmäktigemotion är familjedagvårdens position en del av småbarnsfostran som strävar efter att med ändamålsenligt, planenligt och långsiktigt utvecklingsarbete stärka ledarskapet samt innehållet. För att stärka verksamhetsförutsättningarna görs ett förslag på att en vakans som familjedagvårdare ändras till familjedagvårdsledare. För tillfället fungerar planeraren för småbarnsfostran och daghemsledaren som familjedagvårdsledare och som uppgift ingår förutom att förestå familjedagvården också daghemsledarens arbetsuppgifter i Störsvik, Bullerby, Päivärinne, Västanlid (fd. Svartbäck), att fungera som ledare för eftisverksamheten, övervakning och utveckling av den privata småbarnsfostran samt förvaltning av förskoleundervisningen och utveckling av innehållet. Ändringen av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare kan förverkligas utan kostnadstillägg i anslaget för familjedagvården - anslaget räcker också till för att utöka familjedagvårdsplatserna om behovet och efterfrågan förutsätter detta. Vakansändringen stärker familjedagvårdens ledarresurser och ger möjligheter till att utveckla familjedagvården enhetligt och rättvist. Utökningen av ledarresurserna för familjedagvården stärker också ledarresurserna för daghemmen eftersom de nuvarande förmännens resurser efter ändringen kan koncentreras mera till att leda daghemmen där ledarresurserna nu är bristfälliga och ansvarsområdena allt för stora. KST 26 Undervisningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att 1) en vakans som familjedagvårdare ändras till familjedagvårdsledare med början inom ramarna för anslagen och att 2) vakansen besätts med en tvåspråkig familjedagvårdsledare. Enligt förslaget. = = = = = Kommunfullmäktige besluter om inrättande och indragning av vakanser. Den myndighet som anställer personen i tjänsteförhållande eller i arbetsförhållande besluter om behörighetsvillkoren. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra en obesatt vakans som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare med början av inom ramarna för anslagen. Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 Förslaget godkändes. = = = = = Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 27 BILDN UTVECKLINGSPROJEKTET CULTURA VIVA INOM SJUNDEÅ BILDNINGSVÄSENDE Ett utvecklingsprojekt för åren , Cultura Viva, har påbörjats inom bildningsväsendet i. Till projektet söktes finansiering från Tekes, vilket beviljades. Projektet har fyra centrala mål: 1. Skapa en vision och strategier för bildningsväsendet. 2. Uppbygga en processenlig verksamhetsmodell för bildningsväsendets enheter för de övergångspunkter, som är kritiska med tanke på barns och ungas uppväxt och välbefinnande. 3. Utveckla förebyggande ledarskapsförmåga. 4. Utveckla kunnande och välmåga i arbetet. Som utvecklingsverktyg används bl.a. processdagar, processbeskrivningar, träning, nätverksverksamhet, Cultura Viva- verksamhetsdagar, arbetsvälmågaforum, grupparbeten, förfrågningar om arbetsmiljön samt ledarskapsanalyser. Med Tekes-finansieringen möjliggörs konsulternas arbete under projektet. En skild utnämnd projektgrupp ansvarar för projektets planering och organisering samt utvärdering. Projektgruppen består av bildningens förmän och personal, medlemmar är Hilkka Toivonen, Regina Nyberg, Minna Kämäräinen, Samuli Salonen, Hanna-Mari Sarlin och Anu Vesiluoma. Projektet leds av tf. bildningschef. En kontrollgrupp som består av nämndmedlemmar, kommunens ledning och personal ansvarar för utvärdering av projektets innehåll och effekt. Projekt- och kontrollgrupperna samt bildnings- och undervisningsnämnden följer under hela projektets gång hur man når det uppsatta målen. 1) Bildningsnämnden antecknar ärendet till sin kännedom. 2) och föreslår till kommunstyrelsen, att styrelsen beslutar om kontrollgruppens sammansättning 3) samt väljer en egen representant till kontrollgruppen och föreslår det vidare till kommunstyrelsen. Enligt förslaget så att Peppe Forsblom valdes till nämndens representant i kontrollgruppen. = = = = = KST 27 beslutar Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida tillsätta utvecklingsprojektets kontrollgrupp och utse medlemmarna i den 2. valja Ulf Forsblom till nämndens representant i kontrollgruppen. beslöt tillsätta utvecklingsprojektets kontrollgrupp och utse följande medlemmar i den: Pekka Halonen, Ulf Forsblom, Pirkko Turpeinen, personalchef och en representant för personalen som utses av vik. bildningschefen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KST 28 UPPFÖLJNING AV EKONOMIN OCH REVISORNS MELLANRAPPORT REVNÄMMND Revisorn presenterar revisionens mellanrapport om förvaltning och ekonomi för år Revisionsnämnden antecknar revisorns granskningspromemoria för kännedom och för den till kommunstyrelsen för åtgärder. Revisionsnämnden anser att promemorian är så central att nämnden besluter att undantagsvis sända den även kommunfullmäktige för kännedom. Då kommunfullmäktige godkände det ekonomiska balanseringsprogrammet förutsattes att kommunstyrelsen presenterar ett nytt förslag om ett program för att täcka underskottet (åtgärdsprogram) som behandlas i samband med budgeten. Ett sådant här program existerar inte ännu och därför har revisionsnämnden inte ännu kunnat meddela kommunfullmäktige sin uppfattning om programförslaget är tillräckligt och realistiskt så som kommunallagen förutsätter. Med hänvisning till ovannämnd samt övriga iakttagelser i samband med revisionen för år 2009 ifrågasätter revisionsnämnden nuvarande kommunstyrelsens funktionsförmåga. KST Bilaga 1 Godkändes. ===== har i sitt möte behandlat och godkänt åtgärdsprogrammet och skickat det vidare till kommunfullmäktige för beslut. Programmet har också bifogats i ansökan för prövningsbaserat statsunderstöd. Programmet behandlades dessutom i kommunfullmäktiges möte Vid kommunfullmäktiges möte delades ut dokumentet Siuntion talouden tila ja tasapainottamisprosessi, som Audiator-bolagens konsult har uppgjort. Beredningen av det ekonomiska balanseringsprogrammet inleddes på ett möte dit bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier och ledande tjänsteinnehavare hade inbjudits. antecknar revisorns mellanrapport för kännedom enligt bilaga. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag så att det lyder som följer: 1. antecknar revisorns mellanrapport för kännedom enligt bilaga. 2. meddelar revisionsnämnden för kännedom det åtgärdsprogram som behandlades i kommunfullmäktige meddelar revisionsnämnden för kännedom kommunstyrelsens beslut vidtar omedelbart åtgärder enligt revisionens mellanrapport punkt 2. KST Föredragandens ändrade förslag godkändes. ==== Rapport om kommunens ekonomiska läge delas ut på mötet. diskuterar dessutom om revisorns mellanrapport och om iakttagelser som har tagits upp i den. Medlemmarna ombes ta med sig revisorns mellanrapport som delades ut på det senaste mötet besluter att vidta åtgärder som revisorns mellanrapport förutsätter. Behandling: Ärendet behandlades efter 7. Rapport om uppföljningen av ekonomin under januari-december 2009 delades ut på mötet. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: besluter att lägesrapport om mellanrapporten med åtgärder tas upp på följande möte. konstaterar att den har vidtagit åtgärder för att uppgöra ekonomiskt uppföljningsprogram och nya instruktioner för intern övervakning. Föredragandens ändrade förslag godkändes. === KST 28 Lägesrapport om mellanrapporten med åtgärder finns som bredvidläsning. antecknar rapporten för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 Behandling: Ändringar som gjordes av föredraganden i bredvidläsningsmaterialet har beaktats i bredvidläsningsmaterialet. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: antecknar rapporten för kännedom och sänder rapporten till revisionsnämnden för kännedom. Föredragandens ändrade beslutsförslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 KST 29 UPPFÖLJNING AV NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 1/ Miljönämnden 1/ Undervisningsnämnden 1/ Bildningsnämnden 1/ Landsbygdsnämnden 1/ Grundtrygghetsnämnden 1/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Förvaltningschefens beslutsprotokoll Anställande av en högskolepraktikant Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 24. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KST 30 KONTROLL AV LAGLIGHET AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT anser att de beslut som fullmäktige fattade på sitt möte inte har tillkommit i felaktig ordning, fullmäktige inte har överträtt sina befogenheter och besluten inte heller på annat sätt strider mot lagen och att besluten därmed verkställs. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KST 31 REPRESENTANTER TILL SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE Sydkustens landskapsförbunds r.f. ber medlemskommunerna utse sina representanter till förbundsmöte som hålls i Grankulla. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. kommun har rätt att utse två representanter och personliga ersättare för dem. Kommunen ombes utse representanterna senast har beslutat att utse följande representanter och ersättare till förbundsmötet som ordnas på våren 2009: Ordinarie representanter Peppe Forsblom Kristian von Essen Personliga ersättare Merja Laaksonen Karin Gottberg-Ek beslutar utse två representanter och personliga ersättare för dem till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte beslöt utse Ulf Forsblom (personlig ersättare Raija Rehnberg) och Kristian von Essen (personlig ersättare Karin Gottberg-Ek) till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte === Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 KST 32 Bilaga 4 ÄNDRING AV KÅRKULLA SAMKOMMUNS GRUNDAVTAL Kårkulla samkommun anhåller om att medlemskommunerna godkänner en ändring av 3 i grundavtalet. Paragrafen gäller bestämmelser för medlemskommuner i samkommunen och den skall ändras p.g.a. kommunsammanslagningar som trädde i kraft En ny 3 i grundavtalet finns i bilaga. föreslår att kommunfullmäktige godkänner Kårkulla samkommuns ändrade grundavtal enligt bilaga. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 KST 33 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Kommunförbundet Cirkulär Nya allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling (JYSE 2009) Cirkulär Indexjusteringar av klientavgifterna för barndagvård fr.o.m Cirkulär Förteckning över cirkulären under 2009 Cirkulär Kopiostos bandinspelningsavtal för år 2010 Cirkulär Nationella veterandagen Kommunala arbetsmarknadsverket Cirkulär Ny arbetslagstiftning och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ett offentligt ansökningsförfarande Cirkulär /09 Cirkulärlistan för år 2009 Västra-Nylands räddningsverk Utlåtande om utkastet till räddningslag Västra Nylands avfallsnämnd Utdrag ur Västra Nylands avfallsnämnds protokoll Avgift för viktbaserad blandavfallshantering i västra Nylands avfallsnämnds medlemskommuner Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om ett besvär gällande generalplan. Förvaltningsdomstolen prövar inte rättelseyrkandet som ett besvär som gäller beslut om godkännande av generalplan inte heller som en begäran om upphävande av ett beslut eller som klagan. HNS Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 Möteskallelse för mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ekonomidirektörens för koncernen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslut Fastställande av vissa avgifter. Esbo stad / Räddningsverkets direktion Möteskallelse för mötet Protokollet för direktionens möte Esbo stad Verställighet av beslut Godkännande av Esbos miljöpolicy Fullmäktige har godkänt Esbos miljöpolicy Länsstyrelsen i Södra Finlands län Räddningsavdelningens brev stadsbidrag för räddningsväsendet ansökan för statsbidrag för räddningsverkets redskaps- och systemanskaffningar år 2010 samt statsbidrag för utvecklingsprojekt - understöd enligt prövning enligt 77 i räddningslagen Kunta-asunnot Oy Kunta-asunnot Oy:s bolagstämma har beslutat att sammanslå bolagets B- och C-aktieserier och kvar blir A- och B-aktieserierna. Patent- och registerstyrelsen har i juli 2009 registrerat ändringen i bolagsordningen. Kunta-asunnot Oy:s styrelsen har beslutat att döda aktier som tillhör C-aktieserien och beslutat att ge motsvarande antal B-aktier till ägarna av den tidigare C-aktieserien. Vidare ber styrelsen att alla ägare av C- aktieserien återlämnar aktiebreven till bolaget före för dödande av aktier. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 14 Mötets konstituering FGE 15 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 FGE 16 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter FGE 17 Förslag om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

2) besluter att förvaltningsdirektören vid prövotidens utgång automatiskt

2) besluter att förvaltningsdirektören vid prövotidens utgång automatiskt 429/2014 90 Besättande av förvaltningsdirektörstjänsten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige 1) väljer ekonomiemagister Jussi Muhonen f o m den 1.2.2015 med sex månaders prövotid, förutsatt att han

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Undervisningsnämnden nr 1/2010 28.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Undervisningsnämnden nr 1/2010 28.1.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNDN 1 UNDN 2 UNDN 3 Mötets konstituering Fullmäktigemotion som berör familjedagvården Förslag om ändring av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare UNDN

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 188 KST 189 KST 190 KST 191 KST 192 Mötets konstituering Godkännande av ett föravtal om ordnande av närtrafiken mellan och Helsingfors med Samkommunen Helsingforsregionens

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 Mötes konstituering Ekonomisk uppföljning Uppföljning

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 78 KST 79 KST 80 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammmet Behandling av 7 vid undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions möte 16.3.2010 som kommunstyrelsen

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 11.2.2013 Nr 2 Tid Måndagen den 11.2.2013 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 5 januari 2015 kl. 19:00-20.40 Matsalen i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer