Kommunstyrelsen nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal KST 25 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter KST 26 Förslag om ändring av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare KST 27 Utvecklingsprojektet Cultura Viva inom bildningsväsende KST 28 Uppföljning av ekonomin och Revisorns mellanrapport KST 29 Uppföljning av nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 30 Kontroll av laglighet av kommunfullmäktiges beslut KST 31 Representanter till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte KST 32 Ändring av Kårkulla samkommuns grundavtal KST 33 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 34 Utlåtande om delning av lägenhet KST 35 Nedläggning av ekonomikommittén KST 36 Val av nya medlemmar i styrgruppen för balanseringsprogrammet KST 37 Sättet för kungörandet av fullmäktiges möten KST 38 De kommunala tillkännagivandena KST 39 Uppdatering av förvaltningsstadgan och instruktionen för huvudansvarsområden KST 40 Besättande av en kanslisekreterarbefattning på ekonomiavdelningen KST 41 Besättande av en tjänst som personalchef KST 42 Besättande av en tjänst som ekonomisekreterare KST 43 Förundersökningar kring kommunsammanslagning KST 44 Val av kommunstyrelsens representanter i nämnderna KST 45 Val av I viceordförande i kommunfullmäktige KST 46 Förteckning över initiativ och motioner från år 2008 KST 47 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 2/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset l0 paus kl och Närvarande medlemmar Grundström Ove, suppleant, närvarande 22 Haanpää Harri, medlem Karell Anders, medlem, ej närvarande 22, avlägsnade sig under behandling av 46 Laaksonen Merja, medlem Lovén Mari, medlem Nordström Marcus, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen, Kristian, medlem, ordförande 45 Penttinen Arto, ordförande, ej närvarande 45 Rehnberg Raija, medlem, ej närvarande 22 Ryynänen Tarja, medlem Vierinen Kari, medlem Frånvarande medlemmar Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör, ej närvarande 24 Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande 28, 40, 42 Vesiluoma Anu, tf. bildningschef, närvarande Kärkkäinen Markku, kommuningenjör, närvarande Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande och Kristian Parviainen ordförande 45 Merja Laaksonen protokolljusterare Jarkko Sorvanto protokollförare Harri Haanpää protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 21 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Harri Haanpää och Merja Laaksonen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 22 ÄNDRING AV GENERALPLANEN FÖR REVELSUDD Kst Bilaga 5 Kommunfullmäktige behandlade granskningen av kommunens generalplan och beslöt då om ändringar i generalplanen dock så att bl.a. ändringsförslaget gällande Revelsuddsområdet behandlas senare. Behandlingen av ärendet har gått vidare och under beredningen har nödvändiga utlåtanden hämtats och myndighetsförhandlingar har förts. Under den första granskningen sökte markägarna på fastigheten Revelsudd 1:37 ändring av generalplanen i syfte att flytta en RA-byggnadsplats till ön Klobben i samband med generationsväxling på en lantbrukslägenhet. Ändringen motiverades med generationsväxlingen på en lantbrukslägenhet. Den byggnadsrätt som skulle flyttas är en kompensation från ett skyddsområde som fridlystes med ett beslut som miljöcentralen fattade år Vid utkastskedet föreslågs att den nya platsen placeras på ön enligt ansökan men efter responsen var det egentliga ändringsförslaget om Revelsudden samma som i den nuvarande generalplanen. Då förslaget vid den första granskningen skulle godkännas beslöt man att vänta på ytterligare utredningar. På basen av de utlåtanden som man har fått under planeprocessen har man konstaterar att generationsväxlingen inte är en tillräcklig orsak för att bilda en ny byggnadsplats på en strandtomt på en ö. Kompensationsgrunden är inte heller användbar eftersom det är staten som är avtalspart i samband med ersättningsförfarandet. Därför kan man inte anhålla om ändring genom planeändring. Den nya platsen strider dock inte mot principen om stranddimensionering om man tar hänsyn till hela ön och längden av strandlinjen. Under vissa förutsättningar kunde man placera en ny plats i spetsen av Revelsudd. En representant för Nylands miljöcentral har på en myndighetsförhandling konstaterat att det inte finns tillräckliga grunder för den ansökta ändringen av generalplanen och att ett undantagsförfarande skulle vara det rätta sättet att gå vidare i ärendet. Behandling: besluter att det inte finns tillräckliga grunder för en ändring av generalplanen. Ärendet kan behandlas i form av ett undantagsförfarande. Medlemmarna Karell och Rehnberg var på grund av jäv inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. KST 22 Bilaga 1 Behandling: Ärendet bordlades. === Medlemmarna ombes ta med sig bilagorna som delades ut på det senaste mötet. besluter att det inte finns tillräckliga grunder för en ändring av generalplanen. Ärendet kan behandlas i form av ett undantagsförfarande. Medlemmarna Karell och Rehnberg avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 TEKNLTK :19 /2008 KST 23 Tekn / 17 Bilaga 4 ANSÖKAN OM ÄNDRING AV GENERALPLAN, LAMMISTOVÄGEN 201 Anita Hukkanen och Jussi Muurikainen äger två RA-tomter vid Lammistovägen. Den ena av tomterna befinner sig öster om vägen, vid Björnträskets strand och den andra på den västra sidan om vägen. Markägarna ansöker om ändring av generalplanen så att man på den tomten som ligger väster om vägen kunde anvisa en byggrätt för ett egnahemshus. Byggrätt från den andra tomten, som ligger vid stranden skulle överföras till den västra tomten. Vid stranden skulle endast byggrätt för den befintliga strandbastun bli kvar. Den fritidsbostad som ligger vid stranden skulle efter godkännande av planeändringen rivas t.ex. inom loppet av tre år. Den totala byggrätten 2 x 160 våningsm2 skulle inte överstigas. Planeraren håller på att uppgöra ett förslag till ändringar av generalplanen. (MK) Tekn / 32 (MK) Bilaga 4 Ärendet bordläggs, planerarens förslag han inte till mötet. Enligt förslaget. ==== Utkastet till generalplaneändring sätts till offentlig behandling i följande form: Båda lägenheterna utmärks som en byggnadsplats för en stadigvarande bostad, vars byggnadsrätt är 2 x 160 m2 minskat med ytan av den bastu som blir kvar på lägenheten 1:35. Byggnadsplatsen för den stadigvarande bostaden utmärks på lägenheten 13:5. Fritidsbostaden som finns på lägenheten 1:35 bör rivas. Det bör tas i beaktande vid byggnadslovsskedet. Tekn / 58 Bilaga 5 (MK) Ärendet bordlades tills förvaltningsdomstolen har behandlat klagomålet. ==== Beslutet från förvaltningsrätten har kommit.. Enligt förslaget / 32. Nämnden ber att få åsikter och utlåtanden före Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Tekn / 73 Bilaga 6 Ansökan om ändring av generalplanen förkastas hänvisande till förvaltningsrättens utslag. ==== Sökandena har inlämnat en rättelseyrkan, ur vilken motiveringarna framkommer på ett detaljerat sätt. Invånarna i området har inlämnat en vädjan för ärendet. I den framkommer ytterligare motiveringar. Förslag (MK): Nämnden godkänner rättelseyrkan och i övrigt enligt förslaget / 58. Enligt förslaget. ==== Tekn / 50 Planeraren har givit sitt genmäle till anmärkningarna och utlåtandena Bilaga 4 Bilagans objekt nr 2. (MK) KST Bilaga 3 FGE Bilaga 4 Nämnden godkänner planerarens genmälen och skickar generalplanens ändringsförslag till kommunstyrelsen för slutbehandling. Enligt förslaget. ==== beslöt i 72 hålla förslaget offentligt framlagt till påseende enligt 19 MBF och inbegära utlåtanden av de myndigheter som i planbeskrivningen intagits som intressenter. Förslaget hölls framlagt och inom denna tid skulle också anmärkningar mot förslaget inlämnas. Inga anmärkningar har inlämnats och ett sammandrag av de inlämnade utlåtandena finns i bilaga 1. Planbeskrivningen och -kartan finns i bilaga 3 där också planläggarens genmäle intagits. föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt bilaga 3 (plankartan daterad ). Förslaget godkändes. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KST Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. ===== Vid kommunfullmäktiges möte redogjordes för ett bygglovsärende gällande denna lägenhet. Man önskade få utrett hur detta ärende påverkar planändringsfrågan och varför bygglovsärendet inte nämnts i planärendets beredning. Bygglovsfrågan kan kort beskrivas på följande sätt: planändringens sökande Anita Hukkanen och Jussi Muurikainen anhöll vintern 2007 om undantag från generalplanen för ändring av en fritidsbostad på lägenheten Björkstrand RNr 1:35 i Andby by till fast bostad. Miljönämnden förkastade anhållan p.g.a. att den stred mot gällande generalplan, på området tillåts endast fritidsbebyggelse. Sökandena besvärade sig över beslutet hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen beslöt förkasta besväret, grunder för att ändra miljönämndens beslut fanns inte. I en sådan situation är det ett normalt tillvägagångssätt att göra en liten ändring av planen. Ett förslag till ändring av planen uppgjordes. Enligt planförslaget flyttas den huvudsakliga byggrätten bort från stranden. Vid stranden finns byggrätt endast för en bastu. Den fritidsbyggnad, som i detta nu finns vid stranden skall rivas inom tre år efter det planförslaget godkänts. Planförslaget har i två skeden varit offentligt framlagt och processen har framskridit på normalt sätt. Landskapsmuséet hade några kommentarer till förslaget men andra myndigheter (bl.a. kommunens miljönämnd), grannar eller andra intressenter har inte haft något att invända mot förslaget. Det bör observeras att det här är fråga om två skilda processer. Planändringsprojektet står inte i konflikt med förvaltningsdomstolens beslut och därför har domstolens beslut inte nämnts i beredningen. Däremot kan man naturligtvis ha olika åsikt om planändringsförslaget. Tekn / 84 Bilaga 6 föreslår att kommunfullmäktige 1 godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2 godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Ärendet återremiterades till tekniska nämnden. ==== Situationen har klargjorts i kommunstyrelsens presentationstext. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 (MK) Enligt tekniska nämndens beslut av den / 50 Behandling: Fullmäktige godkände en ändring i instruktionen där smärre ändringar och ändringar av ringa betydelse i general- och detaljplanerna delegerades till tekniska nämnden. Beslutet gäller inte denna generalplaneändring eftersom den har varit framlagd innan instruktionen trädde i kraft. Enligt förslaget. ====== KST Bilaga 6 Behandling: KST 23 föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. === Medlemmarna ombes ta med sig bilagorna som delades ut på det senaste mötet. föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner planläggarens genmäle till de inlämnade utlåtandena 2. godkänner förslaget till ändring av generalplanen för norra objekt 2 (lägenheterna Karhurinne RNr 13:5 i Backa by och Björnstrand RNr 1:35 i Andby by) enligt kst bilaga 3/ och fge bilaga 4/ (plankartan daterad ). Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KST 24 KOMMUNDIREKTÖRENS DIREKTÖRSAVTAL KST Bilaga 1 s presidium har förhandlat om direktörsavtalet med kommundirektören enligt kommunstyrelsens beslut 208 ( ). Martti Järvinen/MJ valmennuspalvelut Oy har bistått kommunen med reda ut villkoren i tjänsteförhållandet. Han har konsulterat kommunledningen med ordnandet av ekonomiförvaltningen samt med ledningsgruppens sammansättning. Kommunförbundet rekommenderar i cirkuläret införandet av direktörsavtalet. Betydelsen av ett direktörsavtal betonas speciellt med tanke på de nu rådande allmänna tendensen med förändringar. Meningen med direktörsavtal är att underlätta och stöda ledningens arbete, göra arbetsfördelningen klarare och skapa ömsesidigt förtroende mellan kommundirektören och den politiska ledningen. Direktörsavtalet innebär i allmänhet ärenden som ansluter sig till arbetets förutsättningar, villkoren med tjänsteförhållandet, hur arbetet utvärderas och hur problemsituationer löses. På grund av omsättningen inom ledningsgruppen har tyngdpunkten i kommundirektörens arbete under det senaste året varit att få administrationen att rulla och samtidigt att bilda en ny ledningsgrupp. De utredningar av kommunsammanslagning och av balansering av ekonomin som för närvarande är under beredning färdigställs under våren 2010, varefter det är aktuellt med uppdatering av kommunens strategi. Tyngdpunkter i kommundirektörens målsättningar definieras på basen av den färdigställda strategin. Kommundirektörens direktörsavtal finns i bilaga 1. godkänner kommundirektörens direktörsavtal och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det. Behandling: Ärendet behandlades efter 2. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Då kommundirektören var jävig föredrogs ärendet av förvaltningschef Jarkko Sorvanto. Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Beskrivning av lönefaktorerna delades ut på mötet. Ordföranden understödd av medlem Nordström föreslog att ärendet bordläggs. Eftersom ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att kommunstyrelsen hade bordlagt ärendet. Ärendet bordlades. === KST 24 Bilaga 2 godkänner kommundirektörens direktörsavtal och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 42. Kommundirektör Isotupa avlägsnade sig och var inte närvarande under behandlingen av detta ärende. Under tiden då kommundirektören ej var närvarande fungerade förvaltningschef Jarkko Sorvanto som föredragande. Föredragande ändrade punkt 3.6 Uppsägningstid i bilagan enligt följande: Från tjänsteinnehavarens sida 5 mån. Från arbetsgivarens sida 10 mån utan förpliktelse att tjänstgöra. Om fullmäktige vill säga upp kommundirektören enligt kommunallagens 25 på grund av att han har förlorat fullmäktiges förtroende har kommundirektören rätt att som kompensation få en summa motsvarande 12 månaders lön förutsatt att han säger upp sig från sin tjänst. Föredragandes ändrade förslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 KST 25 BILDN Bilaga 3a och 3b FÖRNYANDE AV HIISI INSTITUTETS AVTAL OCH FÖRESKRIFTER Hiisi institutets avtal och föreskrifter kommer att förnyas då Sammatti kommun sammanslogs med Lojo stad den De nya föreskrifterna träder i kraft den Ändringsförslagen finns antecknade i bilagan så att det som ska tas bort är kursiverat och inom parenteser och ändringarna är skrivna med kursiverad fetstil. Bildningsnämnden godkänner det förnyade avtalet och föreskrifterna samt föreslår till kommunstyrelsen att de godkänns. Enligt förslaget. = = = = = KST 25 Bilaga 3 föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändringarna i Hiisi-institutets avtal och instruktion enligt bilaga. Behandling: Detta ärende behandlades efter behandlingen av 23. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KST 26 UNDN 3 FÖRSLAG OM ÄNDRING AV VAKANSEN SOM FAMILJEDAGVÅRDARE TILL FAMILJEDAGVÅRDSLEDARE Enligt en fullmäktigemotion är familjedagvårdens position en del av småbarnsfostran som strävar efter att med ändamålsenligt, planenligt och långsiktigt utvecklingsarbete stärka ledarskapet samt innehållet. För att stärka verksamhetsförutsättningarna görs ett förslag på att en vakans som familjedagvårdare ändras till familjedagvårdsledare. För tillfället fungerar planeraren för småbarnsfostran och daghemsledaren som familjedagvårdsledare och som uppgift ingår förutom att förestå familjedagvården också daghemsledarens arbetsuppgifter i Störsvik, Bullerby, Päivärinne, Västanlid (fd. Svartbäck), att fungera som ledare för eftisverksamheten, övervakning och utveckling av den privata småbarnsfostran samt förvaltning av förskoleundervisningen och utveckling av innehållet. Ändringen av vakansen som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare kan förverkligas utan kostnadstillägg i anslaget för familjedagvården - anslaget räcker också till för att utöka familjedagvårdsplatserna om behovet och efterfrågan förutsätter detta. Vakansändringen stärker familjedagvårdens ledarresurser och ger möjligheter till att utveckla familjedagvården enhetligt och rättvist. Utökningen av ledarresurserna för familjedagvården stärker också ledarresurserna för daghemmen eftersom de nuvarande förmännens resurser efter ändringen kan koncentreras mera till att leda daghemmen där ledarresurserna nu är bristfälliga och ansvarsområdena allt för stora. KST 26 Undervisningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att 1) en vakans som familjedagvårdare ändras till familjedagvårdsledare med början inom ramarna för anslagen och att 2) vakansen besätts med en tvåspråkig familjedagvårdsledare. Enligt förslaget. = = = = = Kommunfullmäktige besluter om inrättande och indragning av vakanser. Den myndighet som anställer personen i tjänsteförhållande eller i arbetsförhållande besluter om behörighetsvillkoren. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra en obesatt vakans som familjedagvårdare till familjedagvårdsledare med början av inom ramarna för anslagen. Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 Förslaget godkändes. = = = = = Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 27 BILDN UTVECKLINGSPROJEKTET CULTURA VIVA INOM SJUNDEÅ BILDNINGSVÄSENDE Ett utvecklingsprojekt för åren , Cultura Viva, har påbörjats inom bildningsväsendet i. Till projektet söktes finansiering från Tekes, vilket beviljades. Projektet har fyra centrala mål: 1. Skapa en vision och strategier för bildningsväsendet. 2. Uppbygga en processenlig verksamhetsmodell för bildningsväsendets enheter för de övergångspunkter, som är kritiska med tanke på barns och ungas uppväxt och välbefinnande. 3. Utveckla förebyggande ledarskapsförmåga. 4. Utveckla kunnande och välmåga i arbetet. Som utvecklingsverktyg används bl.a. processdagar, processbeskrivningar, träning, nätverksverksamhet, Cultura Viva- verksamhetsdagar, arbetsvälmågaforum, grupparbeten, förfrågningar om arbetsmiljön samt ledarskapsanalyser. Med Tekes-finansieringen möjliggörs konsulternas arbete under projektet. En skild utnämnd projektgrupp ansvarar för projektets planering och organisering samt utvärdering. Projektgruppen består av bildningens förmän och personal, medlemmar är Hilkka Toivonen, Regina Nyberg, Minna Kämäräinen, Samuli Salonen, Hanna-Mari Sarlin och Anu Vesiluoma. Projektet leds av tf. bildningschef. En kontrollgrupp som består av nämndmedlemmar, kommunens ledning och personal ansvarar för utvärdering av projektets innehåll och effekt. Projekt- och kontrollgrupperna samt bildnings- och undervisningsnämnden följer under hela projektets gång hur man når det uppsatta målen. 1) Bildningsnämnden antecknar ärendet till sin kännedom. 2) och föreslår till kommunstyrelsen, att styrelsen beslutar om kontrollgruppens sammansättning 3) samt väljer en egen representant till kontrollgruppen och föreslår det vidare till kommunstyrelsen. Enligt förslaget så att Peppe Forsblom valdes till nämndens representant i kontrollgruppen. = = = = = KST 27 beslutar Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida tillsätta utvecklingsprojektets kontrollgrupp och utse medlemmarna i den 2. valja Ulf Forsblom till nämndens representant i kontrollgruppen. beslöt tillsätta utvecklingsprojektets kontrollgrupp och utse följande medlemmar i den: Pekka Halonen, Ulf Forsblom, Pirkko Turpeinen, personalchef och en representant för personalen som utses av vik. bildningschefen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KST 28 UPPFÖLJNING AV EKONOMIN OCH REVISORNS MELLANRAPPORT REVNÄMMND Revisorn presenterar revisionens mellanrapport om förvaltning och ekonomi för år Revisionsnämnden antecknar revisorns granskningspromemoria för kännedom och för den till kommunstyrelsen för åtgärder. Revisionsnämnden anser att promemorian är så central att nämnden besluter att undantagsvis sända den även kommunfullmäktige för kännedom. Då kommunfullmäktige godkände det ekonomiska balanseringsprogrammet förutsattes att kommunstyrelsen presenterar ett nytt förslag om ett program för att täcka underskottet (åtgärdsprogram) som behandlas i samband med budgeten. Ett sådant här program existerar inte ännu och därför har revisionsnämnden inte ännu kunnat meddela kommunfullmäktige sin uppfattning om programförslaget är tillräckligt och realistiskt så som kommunallagen förutsätter. Med hänvisning till ovannämnd samt övriga iakttagelser i samband med revisionen för år 2009 ifrågasätter revisionsnämnden nuvarande kommunstyrelsens funktionsförmåga. KST Bilaga 1 Godkändes. ===== har i sitt möte behandlat och godkänt åtgärdsprogrammet och skickat det vidare till kommunfullmäktige för beslut. Programmet har också bifogats i ansökan för prövningsbaserat statsunderstöd. Programmet behandlades dessutom i kommunfullmäktiges möte Vid kommunfullmäktiges möte delades ut dokumentet Siuntion talouden tila ja tasapainottamisprosessi, som Audiator-bolagens konsult har uppgjort. Beredningen av det ekonomiska balanseringsprogrammet inleddes på ett möte dit bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier och ledande tjänsteinnehavare hade inbjudits. antecknar revisorns mellanrapport för kännedom enligt bilaga. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag så att det lyder som följer: 1. antecknar revisorns mellanrapport för kännedom enligt bilaga. 2. meddelar revisionsnämnden för kännedom det åtgärdsprogram som behandlades i kommunfullmäktige meddelar revisionsnämnden för kännedom kommunstyrelsens beslut vidtar omedelbart åtgärder enligt revisionens mellanrapport punkt 2. KST Föredragandens ändrade förslag godkändes. ==== Rapport om kommunens ekonomiska läge delas ut på mötet. diskuterar dessutom om revisorns mellanrapport och om iakttagelser som har tagits upp i den. Medlemmarna ombes ta med sig revisorns mellanrapport som delades ut på det senaste mötet besluter att vidta åtgärder som revisorns mellanrapport förutsätter. Behandling: Ärendet behandlades efter 7. Rapport om uppföljningen av ekonomin under januari-december 2009 delades ut på mötet. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: besluter att lägesrapport om mellanrapporten med åtgärder tas upp på följande möte. konstaterar att den har vidtagit åtgärder för att uppgöra ekonomiskt uppföljningsprogram och nya instruktioner för intern övervakning. Föredragandens ändrade förslag godkändes. === KST 28 Lägesrapport om mellanrapporten med åtgärder finns som bredvidläsning. antecknar rapporten för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 Behandling: Ändringar som gjordes av föredraganden i bredvidläsningsmaterialet har beaktats i bredvidläsningsmaterialet. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: antecknar rapporten för kännedom och sänder rapporten till revisionsnämnden för kännedom. Föredragandens ändrade beslutsförslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 KST 29 UPPFÖLJNING AV NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 1/ Miljönämnden 1/ Undervisningsnämnden 1/ Bildningsnämnden 1/ Landsbygdsnämnden 1/ Grundtrygghetsnämnden 1/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Förvaltningschefens beslutsprotokoll Anställande av en högskolepraktikant Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 24. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KST 30 KONTROLL AV LAGLIGHET AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT anser att de beslut som fullmäktige fattade på sitt möte inte har tillkommit i felaktig ordning, fullmäktige inte har överträtt sina befogenheter och besluten inte heller på annat sätt strider mot lagen och att besluten därmed verkställs. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KST 31 REPRESENTANTER TILL SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE Sydkustens landskapsförbunds r.f. ber medlemskommunerna utse sina representanter till förbundsmöte som hålls i Grankulla. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. kommun har rätt att utse två representanter och personliga ersättare för dem. Kommunen ombes utse representanterna senast har beslutat att utse följande representanter och ersättare till förbundsmötet som ordnas på våren 2009: Ordinarie representanter Peppe Forsblom Kristian von Essen Personliga ersättare Merja Laaksonen Karin Gottberg-Ek beslutar utse två representanter och personliga ersättare för dem till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte beslöt utse Ulf Forsblom (personlig ersättare Raija Rehnberg) och Kristian von Essen (personlig ersättare Karin Gottberg-Ek) till Sydkustens landskapsförbunds förbundsmöte === Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 KST 32 Bilaga 4 ÄNDRING AV KÅRKULLA SAMKOMMUNS GRUNDAVTAL Kårkulla samkommun anhåller om att medlemskommunerna godkänner en ändring av 3 i grundavtalet. Paragrafen gäller bestämmelser för medlemskommuner i samkommunen och den skall ändras p.g.a. kommunsammanslagningar som trädde i kraft En ny 3 i grundavtalet finns i bilaga. föreslår att kommunfullmäktige godkänner Kårkulla samkommuns ändrade grundavtal enligt bilaga. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 KST 33 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Kommunförbundet Cirkulär Nya allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling (JYSE 2009) Cirkulär Indexjusteringar av klientavgifterna för barndagvård fr.o.m Cirkulär Förteckning över cirkulären under 2009 Cirkulär Kopiostos bandinspelningsavtal för år 2010 Cirkulär Nationella veterandagen Kommunala arbetsmarknadsverket Cirkulär Ny arbetslagstiftning och Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ett offentligt ansökningsförfarande Cirkulär /09 Cirkulärlistan för år 2009 Västra-Nylands räddningsverk Utlåtande om utkastet till räddningslag Västra Nylands avfallsnämnd Utdrag ur Västra Nylands avfallsnämnds protokoll Avgift för viktbaserad blandavfallshantering i västra Nylands avfallsnämnds medlemskommuner Helsingfors förvaltningsdomstol Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om ett besvär gällande generalplan. Förvaltningsdomstolen prövar inte rättelseyrkandet som ett besvär som gäller beslut om godkännande av generalplan inte heller som en begäran om upphävande av ett beslut eller som klagan. HNS Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 Möteskallelse för mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Ekonomidirektörens för koncernen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslut Fastställande av vissa avgifter. Esbo stad / Räddningsverkets direktion Möteskallelse för mötet Protokollet för direktionens möte Esbo stad Verställighet av beslut Godkännande av Esbos miljöpolicy Fullmäktige har godkänt Esbos miljöpolicy Länsstyrelsen i Södra Finlands län Räddningsavdelningens brev stadsbidrag för räddningsväsendet ansökan för statsbidrag för räddningsverkets redskaps- och systemanskaffningar år 2010 samt statsbidrag för utvecklingsprojekt - understöd enligt prövning enligt 77 i räddningslagen Kunta-asunnot Oy Kunta-asunnot Oy:s bolagstämma har beslutat att sammanslå bolagets B- och C-aktieserier och kvar blir A- och B-aktieserierna. Patent- och registerstyrelsen har i juli 2009 registrerat ändringen i bolagsordningen. Kunta-asunnot Oy:s styrelsen har beslutat att döda aktier som tillhör C-aktieserien och beslutat att ge motsvarande antal B-aktier till ägarna av den tidigare C-aktieserien. Vidare ber styrelsen att alla ägare av C- aktieserien återlämnar aktiebreven till bolaget före för dödande av aktier. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida

Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors. Rubrik Sida PROTOKOLL 1/2015 1 Landskapsfullmäktige TID 10.06.2015 klo 09:00-10:40 PLATS Finlands Nationalmuseum, Mannerheimvägen 34, Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 1 Öppnande av sammanträdet, förrättande

Läs mer