Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 13/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 232 KST 233 KST 234 KST 235 KST 236 KST 237 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Åtgärder som föranleds av utvecklandet av kommuns organisation och beslutsfattande - godkännande av nya instruktioner och upphävningen av vissa direktiv KST 238 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren KST 239 KST 240 KST 241 KST 242 KST 243 KST 244 Planeringen av svenska skolas tillbyggnad Anhållan om utlåtande som gäller undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen, fastighet Gläntan Rnr 1:47, Tjusterby Förlorande av valbarhet av medlem i revisionsnämnden och val av ny medlem Kallelse till förhandlingar om att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning Grundandet av en gemensam serviceorganisation för företag i Västra Nyland Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 13/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Penttinen Arto, ordförande von Essen Kristian, ersättare Karell Anders, medlem Laaksonen Merja, medlem Lovén Mari, medlem Nordström Marcus, medlem Frånvarande medlemmar Haanpää Harri Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Rehnberg Raija, medlem Ryynänen Tarja, medlem Vierinen Kari, medlem Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande, anlände under behandlingen av 232 Calin Elisa, fge I viceordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande 232, 238 Nordman Tina, bildningschef, närvarande 232, Malmberg Magnus, tf. teknisk chef, närvarande 232, Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Anders Karell protokolljusterare Kari Vierinen protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 232 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Anders Karell och Kari Vierinen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 233 UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT BALANSERINGSPROGRAM Kommunfullmäktige har på sitt möte godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram för kommun. Då kommunfullmäktige godkände balanseringsprogrammet beslöts samtidigt att balanseringsprogrammet uppföljs vid varje fullmäktigemöte. Förslag: 1. antecknar uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av antecknade uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 KST 234 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 8/ Landsbygdsnämnden 2/ Undervisningsnämnden 7/ Bildningsnämnden 7/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Användning av förköpsrätt Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll Användning av förköpsrätt Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 KST 235 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: HNS Kallelse till en sammankomst under rubriken Samarbetet mellan HNS och kommunerna och den nya lagen om hälso- och sjukvård Protokollen och från styrelsemöten för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingfors förvaltningsdomstol Beslut (anlänt ) som gäller ett besvär över val av klasslärare. Förvaltningsdomstolen avslår besväret. Beslut (anlänt ) som gäller ett besvär över att utnämna en klasslärare till en tjänst för viss tid. Anledning saknas att döma i saken. Tekniska nämnden Utdrag ur tekniska nämndens beslut Övriga ärenden / Tekniska kansliets öppethållningstider Kårkulla samkommun Kallelse och föredragningslista till samkommuns fullmäktigemöte KOKO-styrgrupp Protokoll från KOKO-styrgruppens möte 3/ Nylands förbund Nylands förbunds landskapsstyrelsens protokoll för mötet Kommunförbundet Cirkulär Lag om hantering av översvämningsrisker gäller planeringen av hanteringen av betydande översvämningsriskerna Föreningen Nylands friluftsområden rf. Möteskallelse till fullmäktiges möte i Helsingfors Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Finansministeriet Beslut Upphävning av minskad statsstöd för kommunal basservice för år 2010 pga. finansiering som betalas för inledande av privat grundundervisning antecknade sig anlända skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KST 236 Förslag: LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT anser att de beslut som fullmäktige fattade på sitt möte inte har tillkommit i felaktig ordning, att fullmäktige inte har överträtt sina befogenheter och att besluten inte heller på annat sätt strider mot lagen och att besluten därmed verkställs. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KH:301 /2010 KST 237 KST Bilaga 3 ÅTGÄRDER SOM FÖRANLEDS AV UTVECKLANDET AV SJUNDEÅ KOMMUNS ORGANISATION OCH BESLUTSFATTANDE - GODKÄNNANDE AV NYA INSTRUKTIONER OCH UPPHÄVNINGEN AV VISSA DIREKTIV Kommunfullmäktige i har godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram. Programmet innehåller sammanlagt ca.40 åtgärder på olika nivåer för åren För år 2011 har godkänts åtgärder som bl.a. utvecklar kommunens nämndstruktur genom att minska antalet nämnder, genom att utveckla kommunens anskaffningsväsen genom att öka delegeringen av beslutanderätt då det gäller anskaffningar samt genom att ändra personalens beslutanderätt genom att öka delegeringen av personalens beslutanderätt. Centrala mål för förnyandet av instruktioner Med förnyandet av instruktioner strävar man efter att målet med förnyande av instruktioner är att allmänt utveckla kommunens instruktionsstruktur och att förnya samt uppdatera kommunens centrala instruktioner. Med förnyandet av instruktioner strävar man dessutom efter att i synnerhet - strömlinjeforma nämndstrukturen och göra den lättare - delvis förenhetliga nämndernas allmänna uppgifter och roll, - ännu tydligare koncentrera linjedragningarna och principbesluten hos förtroendemannaorgan och sk. operativa beslut hos tjänsteinnehavare (ökad delegering) - minska och inrikta på nytt arbetsmängden vid beredningsarbetet - utveckla anskaffningsprocessen enligt balanseringsprogrammet och öka delegeringen av beslutanderätten i anskaffningsärendena - beakta nya arrangemang i organisationen (t.ex. omorganisering av städningen och matservicen samt införandet av teamarbete). Om beredningsprocessen Förnyandet av instruktioner påbörjades på våren 2010 efter att det ekonomiska balanseringsprogrammet hade godkänts. Första skedet i beredningen var att kartlägga noggrannare ändringsbehov och genom att uppgöra de första skisserna. Arbetet med att förnya instruktioner inleddes på ett möte där representanter för avdelningarna deltog. För beredningsarbetet bildades en beredningsgrupp bestående av representanter för avdelningarna. Gruppen sammanträdde ca. en gång i månaden. Med representanter för olika avdelningar har utöver detta hållits skilda regelbundna sammankomster, Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 där instruktioner för respektive avdelning bearbetades. Kommunens ledningsgrupp fungerade som projektets ledningsgrupp. Ledningsgruppen har behandlat ärendet vid flera tidpunkter under våren, sommaren och hösten. Förnyandet av instruktioner har behandlats med förmän Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium och alla nämnders presidier kallades till en sammankomst då förnyandet av instruktioner och dess centrala mål presenterades och då man fick höra förtroendevaldas åsikter om reformen. Beredningsarbetet gick vidare på basen av responsen. Kommunens samarbetsgrupp har behandlat förnyandet av instruktioner och arbetets mål på sitt möte Målet är att föra instruktionerna för godkännande till kommunfullmäktige under hösten 2010 så, att medlemmarna i förtroendeorganen kan väljas enligt den nya nämndstrukturen senast på fullmäktigemötet och att de nya instruktionerna träder i kraft fr.o.m Förtroendemannaorganisationen Målet med förnyandet av instruktioner är att tydligt ändra den nuvarande nämndstrukturen. Det föreslås att nämndstrukturen blir lättare genom att avskaffa grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden och landsbygdsnämnden. Enligt förslaget flyttas grundtrygghetsärenden till kommunstyrelsen och landsbygdsärenden till tekniska nämnden utom vägförrättningssektionens ärenden, som överflyttas till miljönämnden (vägförrättningssektionen kommer att vara underställd miljönämnden). Ärenden som nu hör till bildningsnämnden överflyttas till undervisningsnämnden vars namn ändras till bildningsnämnden. Den nya bildningsnämnden (dvs. nuvarande undervisningsnämnd) har även i framtiden två sektioner en för respektive språkgrupp. I en situation då nya instruktioner gäller skulle kommunen ha en bildningsnämnd (och två sektioner inom bildningsnämnden), en teknisk nämnd, en miljönämnd (och en vägförrättningssektion underställd miljönämnden), en revisionsnämnd och en centralvalnämnd. Arbetsfördelningen mellan förtroendemannaorganisationer och tjänsteinnehavarorganisationen förtydligas dessutom så att beslut på sk. operativa ärenden fattas i större grad av tjänsteinnehavare. Förtroendemannaorgan behåller dock i flera fall även uttrycklig beslutanderätt, och dessutom strävar man efter att förtroendemannaorganisationer har en möjlighet att koncentrera sig mera än förut på att fatta principiella och linjedragningsfrågor. och nämnder har fortfarande möjlighet att använda över- Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 tagningsrätt då det gäller beslut som tjänsteinnehavare underställda dem fattar. Instruktionsändringarna orsakar betydande ändringar i nämndstrukturen. Det föreslås föreslår att flera nämnder avskaffas och nämndernas och kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt omorganiseras. Då den kommunala administrationen omorganiseras varvid kommunala organ avskaffas i mitten av deras mandatperiod, upphör samtidigt även förtroendeuppgiften för medlemmarna i organen. I samband med reformen är det ändamålsenligt att nya förtroendemän väljs till alla nämnder utom till centralvalnämnden. Nämnderna avskaffas fr.o.m Enligt förslaget väljs de nya förtroendevalda till nämnder enligt de nya instruktionerna vid kommunfullmäktiges möte Tjänsteinnehavarorganisationen Förslaget innehåller inga större organisatoriska ändringar i tjänstemannaorganisationen. Indelningen i avdelningar blir oförändrad. För tjänsteinnehavarorganisationens del är målsättningen att övre nivån av organisationen (indelning i avdelningar och fördelning av avdelningar per resultatområde) beskrivs i instruktionen. Dessutom innehåller instruktionerna bestämmelser om beslutanderätt som delegerats till tjänsteinnehavare. Då det gäller utvecklandet av organisationen för tjänsteinnehavare och ledningen sker den största förändringen i bildningsväsendet, då bildningsavdelningen enligt förslaget delas i tre resultatområden. Ett av resultatområden, resultatområdet för fritt bildningsarbete, är ett nytt område och omfattar ungdoms-, idrotts-, kultur-, biblioteks- och fritidsväsendena och leds enligt förslaget av fritidschefen. Dessutom föreslås att chefen resultatområdet för undervisning är ledande rektor. Enligt förslaget inrättas dock inga nya tjänster, utan ändringarna görs genom ändring av nuvarande vakanser/benämningar. Instruktioner som upphävs Enligt förslaget skall följande instruktioner upphävas i samband med att nya instruktioner godkäns: - kommuns förvaltningsstadga, fullmäktige , senaste ändringar Instruktion för kommunstyrelsen i kommun, fullmäktige , senaste ändringar Instruktion för kommuns huvusansvarsområden, fullmäktige , senaste ändringar kommunfullmäktiges beslut Komplettering av bestämmelser om arkivvård Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 Förslag: föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2. godkänner personalstadgan enligt bilaga 3. godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4. godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5. godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6. godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7. besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga (fullmäktige , senaste ändringar ) 10. besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i (fullmäktige , senaste ändringar ) 11. besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden (fullmäktige , senaste ändringar ) 12. besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Behandling: Föredraganden gjorde tekniska korrigeringar i bilagorna och dessutom följande ändringar: Instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen: - andra stycket i 2 mom 1 enligt följande: Av nämndens medlemmar bör minst tre ha finska som modersmål och minst tre ha svenska som modersmål. - punkt 24 i 5 tas bort - punkt 5 i 11 tas bort - ordalydelsen i punkt 3 i 11 ändras enligt följande: beslutar om öppethållningstiderna i utrymmena för småbarnsuppfostran Föredraganden ändrade ytterligare sitt beslutsförslag enligt följande: 9) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Föredragandens ändrade förslag godkändes. === FGE Bilaga 3 Behandling: Varpio understödd av Laaksonen föreslog att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att fullmäktige hade enhälligt godkänt det. KST 237 Bilaga 1 Förslag: Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning. === föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m ) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m ) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 8) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m ) besluter att namnet på miljönämnden är miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m ) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 11) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 13) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Föredraganden gjorde följande ändringar i bilagorna: Instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt tekniska avdelningen: - Miljönämndens namn ändras till miljö- och byggnadsnämnden. - Instruktion för tekniska nämnden och miljönämnden samt tekniska avdelningen ändras till Instruktion för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen - i 9 i punkt 21: enhet för mat- och städservice Instruktion för kommunstyrelsen i kommun: - i 12 utser inte företrädare i centralvalnämnden, valnämnderna och i revisionsnämnden. Personalstadga för kommun: - i 5 Beslut om prövotidens längd fattas av den anställande myndigheten. - i 9 Beslut om beviljande av bisysslotillstånd samt tillstånd att ta emot och inneha bisyssla och om förbud mot att ta emot bisyssla fattas av kommundirektören. - i 14 Det första och andra stycket byter plats. - i 15 Beslut om återkrav av lön som betalats utan grund till kommundirektören och beslut om att avstå från återkrav av lön fattas av kommunstyrelsen. kommuns instruktion för anskaffningar: - i 3 Kommundirektören beslutar om gemensamma anskaffningar upp till euro inom ramen för budgeten. Avdelningscheferna beslutar om anskaffningar som avser respektive avdelnings verksamhet upp till euro inom ramen för budgeten. beslutar om anskaffningar över euro inom ramen för budgeten. kommuns förvaltningsstadga: - i 4 Möteskallelsen skall sändas till medlemmarna och till de övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt senast fem dagar före mötet. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 von Essen föreslog, att 9 punkt 40 i instruktion för tekniska nämnden och miljönämnden samt tekniska avdelningen ändras så att siffran ändras till och siffran ändras till Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden, att det hade förfallit på grund av brist på understöd. Föredragandens ändrade förslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KH:341 /2010 KST 238 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2011 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN Den kommunala ekonomin kommer fortsättningsvis att vara synnerligen utmanande under år Tillväxten av Finlands ekonomi i år har stärkts av världsekonomin som fortsätter att återhämta sig och delvis även av tillfälliga inhemska faktorer. Tillväxten under resten av året förutspås dock bli svag, då vissa faktorer som i början av återhämtningsperioden har stött tillväxten förlorar sin påverkan. Utsikterna i den kommunala ekonomin förbättras något av kännbara förhöjningar av kommunal- och fastighetsskatterna för år 2010, måttlig lösning på arbetsmarknaden, höjning av kommunernas andel av samfundskatten samt större inflytning av skatteintäkter. För att kommunernas driftsekonomi skall hållas stabil måste ökningen av utgifterna fortfarande hållas under kontroll. Enligt kommunförbundets uppskattning stiger kommunernas skatteinkomster under de närmaste åren i medeltal bara ca 3,5 procent. Den positiva utvecklingen i den kommunala ekonomin äventyras genast ifall ökningen av verksamhetsutgifter inte hålls inom de ramar som inkomstutvecklingen ställer. Kontrollen över löneutgifterna och genomförandet av åtgärder som förbättrar produktiviteten spelar en central roll här. Enligt det ekonomiska balanseringsprogram som godkändes av fullmäktige skall det ackumulerande underskottet i kommuns ekonomi minskas under 2011 till euro eller 180 euro per invånare före slutet av år Underskottet var euro (323/invånare), prognosen för år 2010 enligt situationen i augusti visar, att det kumulativa underskottet skulle vara ca euro i slutet av året. Således strävar man efter ett överskott på minst euro för år Utgångspunkten då utvecklingen av driftsekonomin bedöms och ekonomiplanen uppgörs har varit att verksamheten och produktionen av service skall anpassas till tillbuds stående resurser och nivån av årsbidraget bör vara högre än nivån med avskrivningar och högre än det överskott som man strävar efter för att kunna täcka underskottet. Enligt prognoserna är inflationen 2,5 % under år Vid budgetering av budgetanslag har en ökning av verksamhetsutgifter på ca 1,65 % beaktats. Personalens löneutgifter stiger uppskattningsvis med ca 2,5 %. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Utgångspunkten vid beredningen av nästa års budget och ekonomiplan har varit dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi som innebär att inkomstskatteprocenten höjs till 21 %, fastighetsskatteprocenten för övriga bostadsbyggnader till 1,10 % för år 2011 och för år 2013 höjs den allmänna fastighetsskatteprocenten till 1,28 %, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader till 0,63 % samt för övriga bostadsbyggnader till 1,23 %. Statsandelsreformen trädde i kraft i början av år 2010 som en delreform. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter skulle statsandelarna öka med 2-3 %. Kommunerna informerades om beräkningarna per kommun under juni månad. De sista uppdateringarna har kommit Enligt dessa förhandsuppgifter beräknas statsandelen enligt modellen med en enda penningström för kommuns del vara euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet euro, vilket innebär att den kalkylerade statsandelen för år 2011 är euro. Detta är 0,3 % mindre än den kalkylerade statsandelen för år Enligt Kommunförbundet saknas ännu uppdateringar av de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, uträkning över hemkommunsersättningar samt av beräkning över statsandelen för basservice som är en sammandragstabell. I dessa saknas påverkan av indexjusteringen från 1,7 % till 1,6 %. Investeringar och slutsumman av investeringar som föreslås i budgetförslaget grundar sig på den ekonomiplan som fullmäktige har godkänt och på avtalet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. Anskaffningar värda mindre än har behandlats i driftsekonomidelen. Interna debiteringar (interna inkomster) mellan kanslier har definierats i budgeten av den resultatenhet som har dessa interna debiteringsposter bland sina inkomster. Då det gäller interna hyror görs beräkningen dock av ekonomiavdelningen och detta arbetsskede är ännu inte färdigt. Interna hyror kommer att inkluderas i den slutgiltiga budgeten. Dessa poster inverkar inte i kommunens resultat i helhet. Budgetens finansieringsdel för år 2011 och ekonomiplanen för åren följer det av fullmäktige godkända dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. På basen av finansieringsdelen kommer kommunens egentliga verksamhet och investeringar samt finansieringsverksamhet under år 2011 att minska likviditeten med t euro. fattar beslut om sitt förslag för budgeten för år 2011 och för ekonomiplanen för åren på sitt möte Kommunfullmäktige behandlar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 Kommundirektörens förslag för budgeten och ekonomiplanen för åren finns i bredvidläsning. Den extra ekonomiska börda som förhandlingarna om en kommunsammanslagning medför kommer att presenteras som ett skilt paket. Förslag: diskuterar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 232. diskuterade budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren === Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 OPLTK:69 /2010 KST 239 PLANERINGEN AV SJUNDEÅ SVENSKA SKOLAS TILLBYGGNAD UNDNSVES Behovet av tilläggsutrymmen i svenska skola är påtagligt p.g.a. det stigande elevantalet och det stora elevantalet per klass. Hösten 2010 stiger skolans elevantal med åtminstone +15 elever och det är ett måste att dela ännu en klass. I detta nu har skolan inga extra undervisningsutrymmen. Skolan har försökt omorganisera användningen av utrymmena och hösten 2009 var skolan tvungen att omändra skolans datasal till ett klassrum så att specialklassen skulle få tillgång till ett större undervisningsutrymme. Datorerna har placerats i klassrummen så att varje klass har två datorer. Detta försvårar märkbart användningen av datorer i undervisningen och kommunens IKT-strategi kan inte fullföljas optimalt. Hösten 2010 borde skolan ha tillgång till en modul med tre klassrum. I december 2009 beslöt undervisningsnämnden att en grundlig kartläggning av inomhusluften i skolans samtliga lokaliteter ska utföras. Orsaken till detta var att många i skolans personal har haft besvär i ögon och luftvägar, huvudvärk m.m. På initiativ av företagsläkare Merja Sarjanen gjordes en kartläggning av personalens symptom på inomhusluften hösten 2009 och utgående från slutresultatet borde en grundlig undersökning av skolans samtliga lokaliteter utföras. Skolans samtliga personal svarade på enkäten. Svenska sektionen uppmanar undervisningsnämnden att i brådskande ordning inleda åtgärder för att en modul bestående av tre klassrum för skolans verksamhet kan tas i bruk i augusti Dessutom föreslås att modulen inkluderar två rum för den svenska förskolan. Svenska sektionen förutsätter också att undervisningsnämnden i brådskande ordning inleder åtgärder för att utreda utbyggandet av skolan. Svenska sektionen inväntar också resultatet av de redan tidigare föreslagna mätningarna av inomhusluften i skolans samtliga utrymmen. Protokollsutdrag med denna paragraf skickas till undervisningsnämnden och undervisningsnämnden uppmanas att skrida till ytterligare åtgärder. Dessutom skickas protokollsutdrag med denna paragraf till tekniska nämnden och kommunstyrelsen till kännedom. = = = KST har beslutat att ta undervisningsnämndenssvenskspråkiga sektions ärende Svenskspråkiga sektionen har Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 beslutat uttrycka sin oro över Svenska Skolans utrymmesbehov hösten 2010 och har förutsatt att undervisningsnämnden vidtar åtgärder för byggandets del. Bildningsväsendets utrymmesbehov: Svenska Skolans utrymmesbehov ökar ständigt på grund av att antalet elever växer. För att kunna ordna undervisning i nuvarande utrymmen har man bl.a. varit tvungen att avstå från utrymmen för specialklasser. På grund av att utrymmesbehovet för småbarnsuppfostran har ökat har man placerat en förskolegrupp i skolans utrymmen. Rektor Nordman har meddelat att behovet av extra utrymmen från och med verksamhetsåret är tre klassrum. Svenskspråkig förundervisning har under verksamhetsåret ordnats i tre undervisningsgrupper i före detta Huvikumpu och i Svenska Skolans utrymmen. I Huvikumpu verkar för närvarande två förundervisningsgrupper med 13 elever i vardera och i Svenska Skolan en undervisningsgrupp på 13 barn. Det strukturella platsantalet är 21 i Huvikumpu och därmed har man redan överskridit maximiantalet platser i ovannämnda utrymmen. Förutom trånga utrymmen är undervisningsgruppernas verksamhet sida vid sida utmanande på grund av bristfällig ljudisolering i mellanväggarna. Under det kommande verksamhetsåret är antalet svenskspråkiga elever i förundervisning uppskattats till 26, vilket förutsätter att minst två förundervisningsgrupper grundas. Då utrymmen för förundervisning laneras och barnsgrupper bildas tar man hänsyn till antalet barn samt relationstalet mellan personalen och barn, barnens ålder, behovet av specialstöd och barnens modersmål. Planeringen av utrymmen för småbarnsuppfostran är utmanande eftersom uppskattningar om andelen barn i behov av dagvårdsplats per åldersklass varierar årligen p.g.a. flera variabler. Inom småbarnsfostran bildas som bäst barngrupper per enhet för det kommande verksamhetsåret Beslut om dagvårdsplats delges familjerna För att dagvårdsplatser kan ges åt dem som har sökt platser (subjektiv rätt), bör barngrupperna ha ändamålsenliga utrymmen anvisas för verksamheten. Det är möjligt att då andelen barn under 3 år växer i Jukola, kommer man placera en del av barn i förundervisning i Jukola daghem i före detta Huvikumpus utrymmen och då behövs utrymmen för svenskspråkig förundervisning i en ny modulbyggnad i anslutning til skolan. Enligt riksomfattande utrymmesrekommendationer för småbarnsfostran behöver barn under 3 år flera kvadrat än över 3 åringar. Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 Utrymmesplaneringen för småbarnsuppfostran, för- och grundundervisning borde ske helhetsbetonad: bl.a. genom att koncentrera för- och nybörjarundervisningen uppnår man synergiförmåner med tanke på personalresurser, pedagogik och även för ordnandet av specialstöd (tanken om barnens enhetliga kontinuerliga inlärningsmetod och flexibelt ordnande av undervisningen). Utrymmen i modulbyggnaden kan användas utöver i den egentliga undervisningen t.ex. i morgon- och eftermiddagsverksamhet samt i skolans hobbyverksamhet. Med tanke på utrymmesbehoven i nära framtid är den optimala storleken I modulen som byggs i samband med Svenska Skolan 3 klassrum för grundundervisning och 2 klassrum för förundervisning. På basen av tekniska verkets utredning är det på den befintliga byggnadsplatsen möjligt att bygga en modul 3 +1 byggandet av en större helhet gör sportplanen för motion mindre. Ifall utrymmet i före detta Huvikumpu kommer att behövas för barngrupper i småbarnsuppfostran är det möjligt att få till stånd svenskspråkig förundervisning genom att grunda en förundervisningsgrupp i den kommande modulbyggnaden och en annan grupp i utrymmet för smågrupper bakom skolbiblioteket. Ett modulkombinat 3+1 skulle således vara tillräckligt för verksamhetsåret Planeringen av utrymmen för småbarnsuppfostran och grundundervisning skall i framtiden basera sig på planering på lång sikt vilket kan underlättas av en utrymmesutredning som är under arbete på våren 2010 och som tekniska verket och bildningsväsendet tillsammans arbetar med. Man bör beakta att användaren inte ännu har beaktat hyreskostnaderna för modulen i sin användningsplan för år Hyreskostnaderna skall ingå I kommande budgeter, likaså skall man fatta ett linjebeslut om att kostnaderna ingår antingen i användarens eller i tekniska väsendets budget. Tekniska väsendets utredning Svenska skola behöver extra utrymmen. Skolan lider redan nu av alvarlig utrymmesbrist. Utrymmesbehovet i skolan blev aktuell i samband med behandlingen av innevarande års budget. Medel för extra utrymmen för innevarande år har reserverats i kommunens budget. En skild utredning om kommunens framtida utrymmesbehov för dagvård- och skolor har påbörjats men den är inte ännu färdig. Elevantalet i Svenska Skolan kommer att växa med 15 elever i höst. Dessutom bör man beakta att den svenskspråkiga förskolan behöver två klassrum och det lämpligaste av dem kunde placeras i den omedelbara närheten av skolan. Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 Offerter har begärts av leverantörer för modullösningar. Det har länge varit osäkert hur stort utrymmesbehovet är men de senaste beräkningarna visar att man behöver alltsammans fyra klassrum. Helhetskostnaderna uppskattas vara ca euro beroende på leveranssätt. På skolgården finns det flera lämpliga ställen var man kan placera modulbyggnaden. Det lämpligaste stället är dock mellan vändplatsen och bollplanen. Förslag: TEKN uppmanar undervisningsnämnden och tekniska nämnden att fästa uppmärksamhet vid Svenska Skolans utrymmesbehov samt att i brådskande ordning vidta nödvändiga åtgärder för att lösa skolans utrymmesbehov senast före början av augusti Förslaget godkändes. Svenska skola är i behov av tilläggsutrymmen. Skolan har sedan tidigare akut utrymmesbrist. I samband med behandlingen av budgeten för innevarande år aktualiserades skolans behov av tilläggsutrymmen. Medel för tilläggsutrymmen har reserverats i kommunens budget för innevarande år. En separat utredning angående kommunens framtida behov av dagvårdsoch skolutrymmen, har påbörjats men inte ännu slutförts. Svenska skolans elever kommer att från inkommande höst öka med 15 elever. Därtill bör beaktas att den svenskspråkiga förskolan har behov av två klassrum, som lämpligen kunde placeras i omedelbar närhet av skolan. Offerter av leverantörer till modullösningar har inbegärts. Utrymmesbehovet har länge varit ovisst, men de senaste beräkningarna ger vid handen att inalles fyra klassrum behövs. På skolgården finns flere lämpliga platser var en modulbyggnad lämpligen kan placeras, men den bäst lämpade platsen är mellan svängplatsen och skolans bollplan. i sitt beslut , uppmanar undervisnings- och tekniska nämnden att fästa uppmärksamhet vid Svenska Skolans utrymmesbehov samt att i brådskande ordning vidta nödvändiga åtgärder för att lösa skolans utrymmesbehov senast före början av augusti Tf. tekniska chefens förslag: (MM) Beslutsförslag: En precisering av anbuden har inbegärts, beslutsförslag ges på mötet. Man har under diskussioner med Svenska skolans rektor konstaterat att de klarar sig ett år framåt med de nuvarande undantagsarrangemangen då man Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 tillfälligt beställer en barack om ca 60 m2 att placeras invid skolan (lätt montering och grund). Förundervisning organiseras i Huvikumpu. Det föreslås att planeringen av nya utrymmen inleds omedelbart, så att de färdigställs till läsåret UNDN Enligt förslaget. ==== Undervisningsnämndens svenska sektion och tekniska nämnden har behandlat skolans utrymmesbehov. Med bildningsnämndens och tekniska verkets samarbete klargjordes att skolans utrymmesbehov för läsåret ordnas med ett undantagsarrangemang med baracklösning och att planeringen av de nya utrymmena påbörjas omedelbart, så att de färdigställs till början av läsåret Till planeringsgruppen för utrymmena hör tf. tekniska chefen, tf. bildningschefen, rektorn Tina Nordman, den av rektorn utnämnda lärarrepresentanten och representanten från den svenska sektionen. Som förslag ges att undervisningsnämnden utnämner sin egen representant till planeringsgruppen. Förslag: Behandling: Undervisningsnämnden utnämner sin representant till planeringsgruppen för de nya utrymmena i Svenska skolan och antecknar till kännedom tekniska nämndens beslut gällande utrymmeslösningarna. Heidi Backman föreslog, understödd av Markku Tiilikainen, att Anna Paasikivi väljs till nämndens representant i planeringsgruppen för Svenska Skolans nya lokaliteter. Heidi Backman föreslog, understödd av Merja Rahkola-Toivanen, att undervisningnämnden framför till tekniska nämnden, att Svenska Skolans inomhusluft skall kartläggas innan läsårets slut. Anna Paasikivi föreslog, understödd av Merja Rahkola-Toivanen, att ett seminarium på hösten ordnas om utrymmeskartläggning, på basis av vilken fullmäktige godkänner medel för investering av utveckling av småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Enligt förslaget. Dessutom framför undervisningnämnden till tekniska nämnden, att Svenska Skolans inomhusluft skall kartläggas innan läsårets slut och antecknar tekniska nämnden och kommunstyrelsen till kännedom. Undervisningsnämnden väljer Anna Paasikivi till nämndens representant i planeringsgruppen för Svenska Skolans nya lokaliteter. Undervisningsnämnden besluter att ett seminarium ordnas på hösten om utrymmeskartläggning, på basis av vilken fullmäktige godkänner medel för investering av utveckling av småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 UNDN Förslag: Tekniska- och bildningsväsendet har inlett planeringen av utrymmena gällande tillbyggnaden av Svenska skolan som verkställs Undervisningsnämden (1) antecknar till kännedom kommunstyrelsens uppmaning om att fästa uppmärksamhet på Svenska skolans utrymmesbehov och konstaterar att behövliga åtgärder har vidtagits och (2) att föregående förvisas vidare till kommunstyrelsen. Enligt förslaget. ====== UNDN Bilaga 7 svenska skola har under de senaste åren lidit av utrymmesbrist. Behovet kulminerade då antalet nya förstaklassister som skulle inleda sin skolgång hösten 2010 var betydligt större än det antal elever som gick ut årskurs 6. Läsåret var årskurserna 1-3 delade i parallellklasser på grund av det stora elevantalet per årskurs. Det var inte möjligt att sammanslå någon av klasserna inför läsåret och därför hyrdes en barack med ett klassrum. På våren 2010 tillsattes en arbetsgrupp vars uppgift var att planera och utreda tillbyggandet av svenska skola. Arbetsgruppen har sammankommit sju gånger tillsammans med arkitekt Joel Kyyrö. Arbetsgruppen har i sin planering beaktat skolans behov av klassrum och smågruppsrum. Svenska förskolans utrymmesbehov har också varit påtaligt och i samband med tillbyggandet av svenska skolan ville man bygga utrymmen för förskoleverksamheten i samma byggnad. I den nya tillbyggnaden finns följande utrymmen. 2 klassrum för specialklassundervisning 4 klassrum för årskurserna 1-6 (varje årskurs kan indelas i två parallellklasser) 2 smågruppsrum för åk klassrum för undervisning i textilslöjd 1 klassrum för specialläraren 3 rum för förskoleundervisningen 1 smågruppsrum för förskoleundervisningen 1 nytt litet utrymme för skolbiblioteket 1 befolkningsskydd som kan användas till bibliotek Dessutom har man planerat tilläggsutrymmen till matsalen (+34 platser) så att flera elever kan äta på samma gång samt toaletter, materialrum och ett litet extra utrymme för personalen. För att skolan ska kunna arrangera sin undervisning, på ett för eleverna och läraren ändamålsenligt sätt, behövs förutom en hemklass åt varje årskurs Nämnd Kommunfullmäktige

26 Sida 26 några smågruppsrum. För tillfället är det mycket svårt att hitta utrymmen för de olika undervisningsgrupperna. I dagens läge sker skolans musikundervisning och undervisningen i textilslöjd i samma utrymme. Läsordningstekniskt är det inte möjligt att placera lektionerna så att all musikundervisning kunde ges i musikklassen. Då klasserna ska jobba med grupparbeten i något ämne är de tvungna att sitta i korridorerna eller matsalen (på eftermiddagen efter att matserveringen är över) Skolan har en specialklass där elever med behov av särskilt stöd får sin undervisning. I gruppen får det finnas max.10 elever på samma gång. Läsåret är 11 elever (från årskurserna 1-6) inskrivna i specialklassen. På grund av bestämmelserna för gruppstorleken måste undervisningen koordineras så att alla elever inte är på plats samtidigt. Det finns ett stort behov av att grunda en specialklass till i svenska skola. Dels för att kunna dela upp eleverna på ett ändamålsenligare sätt och dels för att eventuellt kunna ta hem de två elever med behov av särskilt stöd som nu är placerade i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors. Detta arrangemang skulle ge dessa elever mycket kortare skolvägar och därmed också förkorta den dagliga skoldagen. Årligen betalar kommun ca för skolskjutsar, assistentresurser och eftermiddagsverksamhet åt Helsingfors stad. För dessa pengar kunde kommunen själv ordna en kvalitativ undervisning åt eleverna och skaffa det material som behövs. Innan eleverna eventuellt tas hem till måste man på alla sätt försäkra sig om att elevernas samtliga behov tillgodoses. Ingå kommun, Lojo stad och Kyrkslätt kommun har inte heller specialklasser för årskurserna 1-6. Redan nu har skolan två Kyrkslättbarn i specialklassen och Lojo har visat intresse för att få placera elever i svenska skolas specialklass. Skolans nuvarande bibliotek är mycket trångt och det finns inte möjlighet att t.ex. sitta i biblioteket och läsa, slå upp i böcker eller arbeta. I den nya tillbyggnaden finns ett litet utrymme för biblioteket inplanerat och dessutom ett befolkningsskydd som planerats så att det går att använda till skolbibliotek. Befolkningsskydd måste byggas på grund av skolans storlek. Svenska förskolans behov av ändamålsenliga utrymmen har också diskuterats mycket sedan våren Förskolan är placerad i s.k. Huvikumpus lokaliteter i Aktia bankens källarvåning. I den nya tillbyggnaden vid svenska skolan har reserverats tre rum för förskoleundervisningen och ett grupprum. Förskoleundervisningens utrymmen och klassrummen för årskurs 1 har placerats i samma flygel så att samarbetet mellan förskolan och åk 1 kan utvecklas optimalt. Såväl barnen som personalen drar nytta av dessa synergieffekter. Utrymmena kan också användas till t.ex. morgon- och eftermiddagsverksamheten samt till skolans klubbverksamhet. Skolans nuvarande korridorer är trånga och klädhängarna gamla och icke ändamålsenliga. Därför har man i samband med tillbyggandet planerat en Nämnd Kommunfullmäktige

27 Sida 27 ingångshall där en stor del av eleverna kan byta till inner- och ytterkläder. På detta vis får man mera rörelseutrymme i korridorerna, skolmiljön blir också mycket trivsammare. I samband med tillbyggandet har man också planerat om skolgården genom att flytta på personalens parkeringsplats. Den nya parkeringsplatsen har flera parkeringsrutor än nuvarande vilket också behövs eftersom föräldrar ska hämta och föra sina barn till och från skolan/förskolan. Den nya tillbyggnadens yta är sammanlagt 1056m 2 ; södra delen (560m 2 ), norra delen (430m 2 ), ingångshallen (66m 2 ). De sammanlagda kostnaderna uppskattas till Förslag: Nämnden beslutar - för sin del godkänna planerna för tillbyggandet av svenska skola - skicka planerna vidare till kommunstyrelsen för godkännande. Behandling: Avvikande från den ursprungliga ordningsföljden behandlades detta ärende som tolfte ärende på föredragningslistan. De tekniska ändringar som föredraganden gjort i rubriken för detta ärende har beaktats i protokollet. Enligt det ändrade förslaget. ==== KST 239 Bilaga 2 Förslag: Behandling: godkänner planerna för Svenska Skolas tillbyggnad enligt bilaga. Parviainen föreslog, att ärendet remitteras till undervisningsnämnden. Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden, att det hade förfallit på grund av brist på understöd. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

28 Sida 28 YMPLTK:346 /2010 KST 240 Bilaga 3 ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE SOM GÄLLER UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA I BYGGNADSORDNINGEN, FASTIGHET GLÄNTAN RNR 1:47, TJUSTERBY Marika Jirout har lämnat en anhållan om byggnadslov för utvidgning av sitt egnahemshus på fastigheten Gläntan RNr 1:47 i kommun i Tjusterby by. Fastighetens areal är 2000 m 2. Byggnadsplatsens byggnadsrätt är 200 m 2. Byggnadsrätten kommer enligt anhållan att överskridas med 20 m 2 d.v.s. med 10 % av byggnadsrätten. Enligt 175 markanvändnins- och bygglagen kan kommunens byggnadstillståndsmyndighet under vissa förutsättningar och begränsningar bevilja bygglov när det är fråga om mindre undantag från bestämmelser, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande. Enligt denna anhållan om bygglov kan man anse att det är fråga om ett mindre undantag. Enligt 36 i kommunens byggnadsordning kan miljönämnden avvika från bestämmelserna i byggnadsordningen, om avvikelsen inte innebär att syftet med föreskriften avsevärt åsidosätts. När det är fråga om avvikelse från föreskrifterna om byggplatsens storlek och byggandets omfattning eller från avståndsföreskrifterna gällande stränder, kan tillstånd beviljas om byggandet inte försvårar planläggningen. Innan ärendet avgörs skall kommunstyrelsens eller en annan för ändamålet utsedd myndighets utlåtande inhämtas. Med hänvisning till ovannämnd paragraf i byggnadsordningen har miljönämnden anhållit om kommunstyrelsens utlåtande i ärendet. Medlemmarna kan bekanta sig med en del av huvudritningarna på mötet. Förslag: konstaterar att den inget har att anmärka på överskridningen av byggnadsrätten med 10 % enligt anhållan om bygglov som gäller fastighet Gläntan RNr 1:47 i Tjusterby by. Överskridningen kan anses vara ett mindre undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 237. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

29 Sida 29 KH:325 /2010 KST 241 FÖRLORANDE AV VALBARHET AV MEDLEM I REVISIONSNÄMNDEN OCH VAL AV NY MEDLEM Enligt kommunallagens 71 stadgas om valbarheten till kommunens revisionsnämnd enligt följande: Valbar till revisionsnämnden är inte 1) en ledamot av kommunstyrelsen, 2) biträdande borgmästaren, 3) en person som i enlighet med 28 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borgmästaren eller en biträdande borgmästare, 4) en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller ett samfund eller en stiftelse där kommunen har bestämmanderätt, eller 5) en person som inte är valbar till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har valt följande medlemmar och ersättare i revisionsnämnden för mandatperioden : Ordinarie medlemmar Catharina Lindström Mervi Huittinen Ilkka Haussila Timo Raivio Arto Varpio Personliga ersättare Bo Backman Martti Kankkunen Leea Lehtinen Karin Gottberg-Ek Börje Grotell har valt revisionsnämndens medlem Catharina Lindström till tjänsten som teknisk chef i kommunen. Således har hon förlorat valbarheten till revisionsnämnden. Catharina Lindström har anhållit om befrielse från uppgiften som medlem i revisionsnämnden. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige beviljar Catharina Lindström befrielse från uppgiften som medlem i revisionsnämnden på grund av att hon har förlorat valbarheten och väljer en ny medlem till revisionsnämnden i stället för Catharina Lindström. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

30 Sida 30 KH:300 /2010 KST 242 KALLELSE TILL FÖRHANDLINGAR OM ATT INLEDA AVTALS- OCH UTREDNINGSSKEDET AV FÖRHANDLINGARNA OM EN KOMMUNSAMMANSLAGNING Kommunfullmäktige i har fattat ett beslut om att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning med Lojo stad. i kallar efter kommunfullmäktiges möte Lojo stads representanter till en förhandling för att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning. Efter Lojo stads svar till kallelsen kan man ta ställning till organisering och närmare tidtabell av förhandlingarna. Förslag: besluter framföra till Lojo stad kallelsen till förhandlingarna om att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning och anhåller om Lojo stads svar om Lojo stads deltagande i avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

31 Sida 31 KH:342 /2010 KST 243 Bilaga 4 GRUNDANDET AV EN GEMENSAM SERVICEORGANISATION FÖR FÖRETAG I VÄSTRA NYLAND I Västra Nyland effektiveras företagsservicen genom det nya företagsservicebolaget, som är under planering. Med företagsservicefunktioner menas följande slags service (oberoende av vilken benämning servicen har inom kommunen): 1. Nyföretagarcentralverksamhet 2. Företagskuvöstjänster 3. Allmänna rådgivningstjänster för företag 4. Finansiell och ekonomisk rådgivning för företag 5. Ordnande av regionala utvecklingsprojekt för näringsverksamhet enligt separat överenskommelse 6. Medverkan i främjande av förutsättningarna för verksamhet för företag på området och områdets marknadsföring. I Västra Nyland fungerar två nyföretagarcentraler, två företagskuvöser och två näringscentraler. Nylands ELY-central gjorde i april-juni på uppdrag av arbets- och näringsministeriet en utredning över Västra Nylands utvecklingsmöjligheter. Ett av målen var att kartlägga möjligheten att grunda ett gemensamt näringsrådgivningsbolag för områdets kommuner från Hangö till Högfors. Baserat på utredningsarbetet rekommenderade ELY-centralen att ett helt nytt bolag grundas så, att de nuvarande separata små bolagen och föreningarna upphör med sin verksamhet och samlar sina krafter som grund för det nya bolaget. Den nuvarande personalen flyttar över till det nya bolaget som gammal personal och enligt samgångsavtalet har personalen ett uppsägningsskydd på fem år. ELY-centralen har preliminärt lovat att stöda startskedet med euro per år under de tre första åren. Utarbetningen av planen för start påbörjades av Straeal Oy i början av augusti med regionutvecklingsfinansiering. Ett arbetsseminarium för att bereda ärendet ordnades i i augusti för ordföranden i kommunernas fullmäktige och styrelser. Då planen för start var färdig behandlade KOKO Västra Nylands styrgrupp planen den Beslutsfattarna i kommunerna på KOKO-området kom under sitt möte överens om, att föredra för kommunerna i samarbetsområdet, att fatta beslutet att gå med i den gemensamma företagsserviceorganisationen. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 78 KST 79 KST 80 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammmet Behandling av 7 vid undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions möte 16.3.2010 som kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Bildningsnämnden nr 4/2011 20.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 4/2011 20.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 31 BILDN 32 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 33 Ändring av dispositionsplanen för år 2011 för kostnadsplatserna 335, 420 och

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2011 3.5.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 32 TEKN 33 TEKN 34 TEKN 35 TEKN 36 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarprotokoll ÄNDRING AV STRANDDETALJPLANEN FÖR LÅNGVIK Revidering av vatten-,

Läs mer

Undervisningsnämnden nr 7/2010 22.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Undervisningsnämnden nr 7/2010 22.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNDN 102 UNDN 103 UNDN 104 UNDN 105 UNDN 106 UNDN 107 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av sektions- och tjänsteinnehavarprotokoll Rättelseyrkan i beslut om dagvårdsavgift

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Bildningsnämnden nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 17 BILDN 18 BILDN 19 BILDN 20 BILDN 21 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Delegering av beslutanderätt gällande anvisande av elev

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 59 Behov av tillägsresurser för skolgångsbiträden och gruppassistenter för läsåret

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 134 KST 135 KST 136 KST 137 KST 138 KST 139 KST 140 KST 141 KST 142 KST 143 KST 144 KST 145 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin Rätten att besluta om befrielse

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 23 29.03.2016 35 03.05.2016 51 07.06.2016 60 24.08.2016 BILDNINGENS

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 14 Mötets konstituering FGE 15 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 FGE 16 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter FGE 17 Förslag om ändring

Läs mer

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 54 09..05 7 7.0.06 Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m..8.06 07/.00.0/05

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt?

Förlängd läroplikt. Vem omfattas av förlängd läroplikt? Förlängd läroplikt Vem omfattas av förlängd läroplikt? Eftersom beslut om förlängd läroplikt har fattats på mycket olika grunder och den relativa andelen elever med förlängd läroplikt varierar mellan olika

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 14/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 14/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 14/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 245 Mötes konstituering KST 246 Ibruktagande av interna hyror 1.1.2011 KST 247 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 KST 248 KST

Läs mer

Sammanträdesdatum 18.3.2015

Sammanträdesdatum 18.3.2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2015 1/1 Sammanträdestid Onsdagen den 18 mars 2015, kl. 10:00-11:20 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Östdahl, Stig Granvik, Nils-Anders Ahlskog, Holger Björkfors,

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Bildningsnämnden nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 11 BILDN 12 BILDN 13 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Användningsavgifterna för de lokaliteter som bildningsväsendet förfogar över

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer