Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 13/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 232 KST 233 KST 234 KST 235 KST 236 KST 237 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Åtgärder som föranleds av utvecklandet av kommuns organisation och beslutsfattande - godkännande av nya instruktioner och upphävningen av vissa direktiv KST 238 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren KST 239 KST 240 KST 241 KST 242 KST 243 KST 244 Planeringen av svenska skolas tillbyggnad Anhållan om utlåtande som gäller undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen, fastighet Gläntan Rnr 1:47, Tjusterby Förlorande av valbarhet av medlem i revisionsnämnden och val av ny medlem Kallelse till förhandlingar om att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning Grundandet av en gemensam serviceorganisation för företag i Västra Nyland Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 13/2010 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Penttinen Arto, ordförande von Essen Kristian, ersättare Karell Anders, medlem Laaksonen Merja, medlem Lovén Mari, medlem Nordström Marcus, medlem Frånvarande medlemmar Haanpää Harri Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Rehnberg Raija, medlem Ryynänen Tarja, medlem Vierinen Kari, medlem Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande, anlände under behandlingen av 232 Calin Elisa, fge I viceordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande 232, 238 Nordman Tina, bildningschef, närvarande 232, Malmberg Magnus, tf. teknisk chef, närvarande 232, Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Anders Karell protokolljusterare Kari Vierinen protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 232 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Anders Karell och Kari Vierinen. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 233 UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT BALANSERINGSPROGRAM Kommunfullmäktige har på sitt möte godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram för kommun. Då kommunfullmäktige godkände balanseringsprogrammet beslöts samtidigt att balanseringsprogrammet uppföljs vid varje fullmäktigemöte. Förslag: 1. antecknar uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av antecknade uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 KST 234 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter att enligt 51 i kommunallagen inte ta upp ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 8/ Landsbygdsnämnden 2/ Undervisningsnämnden 7/ Bildningsnämnden 7/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Användning av förköpsrätt Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll Användning av förköpsrätt Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 KST 235 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: HNS Kallelse till en sammankomst under rubriken Samarbetet mellan HNS och kommunerna och den nya lagen om hälso- och sjukvård Protokollen och från styrelsemöten för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingfors förvaltningsdomstol Beslut (anlänt ) som gäller ett besvär över val av klasslärare. Förvaltningsdomstolen avslår besväret. Beslut (anlänt ) som gäller ett besvär över att utnämna en klasslärare till en tjänst för viss tid. Anledning saknas att döma i saken. Tekniska nämnden Utdrag ur tekniska nämndens beslut Övriga ärenden / Tekniska kansliets öppethållningstider Kårkulla samkommun Kallelse och föredragningslista till samkommuns fullmäktigemöte KOKO-styrgrupp Protokoll från KOKO-styrgruppens möte 3/ Nylands förbund Nylands förbunds landskapsstyrelsens protokoll för mötet Kommunförbundet Cirkulär Lag om hantering av översvämningsrisker gäller planeringen av hanteringen av betydande översvämningsriskerna Föreningen Nylands friluftsområden rf. Möteskallelse till fullmäktiges möte i Helsingfors Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Finansministeriet Beslut Upphävning av minskad statsstöd för kommunal basservice för år 2010 pga. finansiering som betalas för inledande av privat grundundervisning antecknade sig anlända skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KST 236 Förslag: LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT anser att de beslut som fullmäktige fattade på sitt möte inte har tillkommit i felaktig ordning, att fullmäktige inte har överträtt sina befogenheter och att besluten inte heller på annat sätt strider mot lagen och att besluten därmed verkställs. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KH:301 /2010 KST 237 KST Bilaga 3 ÅTGÄRDER SOM FÖRANLEDS AV UTVECKLANDET AV SJUNDEÅ KOMMUNS ORGANISATION OCH BESLUTSFATTANDE - GODKÄNNANDE AV NYA INSTRUKTIONER OCH UPPHÄVNINGEN AV VISSA DIREKTIV Kommunfullmäktige i har godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram. Programmet innehåller sammanlagt ca.40 åtgärder på olika nivåer för åren För år 2011 har godkänts åtgärder som bl.a. utvecklar kommunens nämndstruktur genom att minska antalet nämnder, genom att utveckla kommunens anskaffningsväsen genom att öka delegeringen av beslutanderätt då det gäller anskaffningar samt genom att ändra personalens beslutanderätt genom att öka delegeringen av personalens beslutanderätt. Centrala mål för förnyandet av instruktioner Med förnyandet av instruktioner strävar man efter att målet med förnyande av instruktioner är att allmänt utveckla kommunens instruktionsstruktur och att förnya samt uppdatera kommunens centrala instruktioner. Med förnyandet av instruktioner strävar man dessutom efter att i synnerhet - strömlinjeforma nämndstrukturen och göra den lättare - delvis förenhetliga nämndernas allmänna uppgifter och roll, - ännu tydligare koncentrera linjedragningarna och principbesluten hos förtroendemannaorgan och sk. operativa beslut hos tjänsteinnehavare (ökad delegering) - minska och inrikta på nytt arbetsmängden vid beredningsarbetet - utveckla anskaffningsprocessen enligt balanseringsprogrammet och öka delegeringen av beslutanderätten i anskaffningsärendena - beakta nya arrangemang i organisationen (t.ex. omorganisering av städningen och matservicen samt införandet av teamarbete). Om beredningsprocessen Förnyandet av instruktioner påbörjades på våren 2010 efter att det ekonomiska balanseringsprogrammet hade godkänts. Första skedet i beredningen var att kartlägga noggrannare ändringsbehov och genom att uppgöra de första skisserna. Arbetet med att förnya instruktioner inleddes på ett möte där representanter för avdelningarna deltog. För beredningsarbetet bildades en beredningsgrupp bestående av representanter för avdelningarna. Gruppen sammanträdde ca. en gång i månaden. Med representanter för olika avdelningar har utöver detta hållits skilda regelbundna sammankomster, Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 där instruktioner för respektive avdelning bearbetades. Kommunens ledningsgrupp fungerade som projektets ledningsgrupp. Ledningsgruppen har behandlat ärendet vid flera tidpunkter under våren, sommaren och hösten. Förnyandet av instruktioner har behandlats med förmän Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium och alla nämnders presidier kallades till en sammankomst då förnyandet av instruktioner och dess centrala mål presenterades och då man fick höra förtroendevaldas åsikter om reformen. Beredningsarbetet gick vidare på basen av responsen. Kommunens samarbetsgrupp har behandlat förnyandet av instruktioner och arbetets mål på sitt möte Målet är att föra instruktionerna för godkännande till kommunfullmäktige under hösten 2010 så, att medlemmarna i förtroendeorganen kan väljas enligt den nya nämndstrukturen senast på fullmäktigemötet och att de nya instruktionerna träder i kraft fr.o.m Förtroendemannaorganisationen Målet med förnyandet av instruktioner är att tydligt ändra den nuvarande nämndstrukturen. Det föreslås att nämndstrukturen blir lättare genom att avskaffa grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden och landsbygdsnämnden. Enligt förslaget flyttas grundtrygghetsärenden till kommunstyrelsen och landsbygdsärenden till tekniska nämnden utom vägförrättningssektionens ärenden, som överflyttas till miljönämnden (vägförrättningssektionen kommer att vara underställd miljönämnden). Ärenden som nu hör till bildningsnämnden överflyttas till undervisningsnämnden vars namn ändras till bildningsnämnden. Den nya bildningsnämnden (dvs. nuvarande undervisningsnämnd) har även i framtiden två sektioner en för respektive språkgrupp. I en situation då nya instruktioner gäller skulle kommunen ha en bildningsnämnd (och två sektioner inom bildningsnämnden), en teknisk nämnd, en miljönämnd (och en vägförrättningssektion underställd miljönämnden), en revisionsnämnd och en centralvalnämnd. Arbetsfördelningen mellan förtroendemannaorganisationer och tjänsteinnehavarorganisationen förtydligas dessutom så att beslut på sk. operativa ärenden fattas i större grad av tjänsteinnehavare. Förtroendemannaorgan behåller dock i flera fall även uttrycklig beslutanderätt, och dessutom strävar man efter att förtroendemannaorganisationer har en möjlighet att koncentrera sig mera än förut på att fatta principiella och linjedragningsfrågor. och nämnder har fortfarande möjlighet att använda över- Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 tagningsrätt då det gäller beslut som tjänsteinnehavare underställda dem fattar. Instruktionsändringarna orsakar betydande ändringar i nämndstrukturen. Det föreslås föreslår att flera nämnder avskaffas och nämndernas och kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt omorganiseras. Då den kommunala administrationen omorganiseras varvid kommunala organ avskaffas i mitten av deras mandatperiod, upphör samtidigt även förtroendeuppgiften för medlemmarna i organen. I samband med reformen är det ändamålsenligt att nya förtroendemän väljs till alla nämnder utom till centralvalnämnden. Nämnderna avskaffas fr.o.m Enligt förslaget väljs de nya förtroendevalda till nämnder enligt de nya instruktionerna vid kommunfullmäktiges möte Tjänsteinnehavarorganisationen Förslaget innehåller inga större organisatoriska ändringar i tjänstemannaorganisationen. Indelningen i avdelningar blir oförändrad. För tjänsteinnehavarorganisationens del är målsättningen att övre nivån av organisationen (indelning i avdelningar och fördelning av avdelningar per resultatområde) beskrivs i instruktionen. Dessutom innehåller instruktionerna bestämmelser om beslutanderätt som delegerats till tjänsteinnehavare. Då det gäller utvecklandet av organisationen för tjänsteinnehavare och ledningen sker den största förändringen i bildningsväsendet, då bildningsavdelningen enligt förslaget delas i tre resultatområden. Ett av resultatområden, resultatområdet för fritt bildningsarbete, är ett nytt område och omfattar ungdoms-, idrotts-, kultur-, biblioteks- och fritidsväsendena och leds enligt förslaget av fritidschefen. Dessutom föreslås att chefen resultatområdet för undervisning är ledande rektor. Enligt förslaget inrättas dock inga nya tjänster, utan ändringarna görs genom ändring av nuvarande vakanser/benämningar. Instruktioner som upphävs Enligt förslaget skall följande instruktioner upphävas i samband med att nya instruktioner godkäns: - kommuns förvaltningsstadga, fullmäktige , senaste ändringar Instruktion för kommunstyrelsen i kommun, fullmäktige , senaste ändringar Instruktion för kommuns huvusansvarsområden, fullmäktige , senaste ändringar kommunfullmäktiges beslut Komplettering av bestämmelser om arkivvård Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 Förslag: föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2. godkänner personalstadgan enligt bilaga 3. godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4. godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5. godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6. godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7. besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga (fullmäktige , senaste ändringar ) 10. besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i (fullmäktige , senaste ändringar ) 11. besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden (fullmäktige , senaste ändringar ) 12. besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Behandling: Föredraganden gjorde tekniska korrigeringar i bilagorna och dessutom följande ändringar: Instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen: - andra stycket i 2 mom 1 enligt följande: Av nämndens medlemmar bör minst tre ha finska som modersmål och minst tre ha svenska som modersmål. - punkt 24 i 5 tas bort - punkt 5 i 11 tas bort - ordalydelsen i punkt 3 i 11 ändras enligt följande: beslutar om öppethållningstiderna i utrymmena för småbarnsuppfostran Föredraganden ändrade ytterligare sitt beslutsförslag enligt följande: 9) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Föredragandens ändrade förslag godkändes. === FGE Bilaga 3 Behandling: Varpio understödd av Laaksonen föreslog att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att fullmäktige hade enhälligt godkänt det. KST 237 Bilaga 1 Förslag: Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning. === föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m ) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m ) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 8) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m ) besluter att namnet på miljönämnden är miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m ) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 11) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 13) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Föredraganden gjorde följande ändringar i bilagorna: Instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt tekniska avdelningen: - Miljönämndens namn ändras till miljö- och byggnadsnämnden. - Instruktion för tekniska nämnden och miljönämnden samt tekniska avdelningen ändras till Instruktion för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska avdelningen - i 9 i punkt 21: enhet för mat- och städservice Instruktion för kommunstyrelsen i kommun: - i 12 utser inte företrädare i centralvalnämnden, valnämnderna och i revisionsnämnden. Personalstadga för kommun: - i 5 Beslut om prövotidens längd fattas av den anställande myndigheten. - i 9 Beslut om beviljande av bisysslotillstånd samt tillstånd att ta emot och inneha bisyssla och om förbud mot att ta emot bisyssla fattas av kommundirektören. - i 14 Det första och andra stycket byter plats. - i 15 Beslut om återkrav av lön som betalats utan grund till kommundirektören och beslut om att avstå från återkrav av lön fattas av kommunstyrelsen. kommuns instruktion för anskaffningar: - i 3 Kommundirektören beslutar om gemensamma anskaffningar upp till euro inom ramen för budgeten. Avdelningscheferna beslutar om anskaffningar som avser respektive avdelnings verksamhet upp till euro inom ramen för budgeten. beslutar om anskaffningar över euro inom ramen för budgeten. kommuns förvaltningsstadga: - i 4 Möteskallelsen skall sändas till medlemmarna och till de övriga som har närvarorätt eller närvaroplikt senast fem dagar före mötet. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 von Essen föreslog, att 9 punkt 40 i instruktion för tekniska nämnden och miljönämnden samt tekniska avdelningen ändras så att siffran ändras till och siffran ändras till Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden, att det hade förfallit på grund av brist på understöd. Föredragandens ändrade förslag godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KH:341 /2010 KST 238 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2011 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN Den kommunala ekonomin kommer fortsättningsvis att vara synnerligen utmanande under år Tillväxten av Finlands ekonomi i år har stärkts av världsekonomin som fortsätter att återhämta sig och delvis även av tillfälliga inhemska faktorer. Tillväxten under resten av året förutspås dock bli svag, då vissa faktorer som i början av återhämtningsperioden har stött tillväxten förlorar sin påverkan. Utsikterna i den kommunala ekonomin förbättras något av kännbara förhöjningar av kommunal- och fastighetsskatterna för år 2010, måttlig lösning på arbetsmarknaden, höjning av kommunernas andel av samfundskatten samt större inflytning av skatteintäkter. För att kommunernas driftsekonomi skall hållas stabil måste ökningen av utgifterna fortfarande hållas under kontroll. Enligt kommunförbundets uppskattning stiger kommunernas skatteinkomster under de närmaste åren i medeltal bara ca 3,5 procent. Den positiva utvecklingen i den kommunala ekonomin äventyras genast ifall ökningen av verksamhetsutgifter inte hålls inom de ramar som inkomstutvecklingen ställer. Kontrollen över löneutgifterna och genomförandet av åtgärder som förbättrar produktiviteten spelar en central roll här. Enligt det ekonomiska balanseringsprogram som godkändes av fullmäktige skall det ackumulerande underskottet i kommuns ekonomi minskas under 2011 till euro eller 180 euro per invånare före slutet av år Underskottet var euro (323/invånare), prognosen för år 2010 enligt situationen i augusti visar, att det kumulativa underskottet skulle vara ca euro i slutet av året. Således strävar man efter ett överskott på minst euro för år Utgångspunkten då utvecklingen av driftsekonomin bedöms och ekonomiplanen uppgörs har varit att verksamheten och produktionen av service skall anpassas till tillbuds stående resurser och nivån av årsbidraget bör vara högre än nivån med avskrivningar och högre än det överskott som man strävar efter för att kunna täcka underskottet. Enligt prognoserna är inflationen 2,5 % under år Vid budgetering av budgetanslag har en ökning av verksamhetsutgifter på ca 1,65 % beaktats. Personalens löneutgifter stiger uppskattningsvis med ca 2,5 %. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Utgångspunkten vid beredningen av nästa års budget och ekonomiplan har varit dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi som innebär att inkomstskatteprocenten höjs till 21 %, fastighetsskatteprocenten för övriga bostadsbyggnader till 1,10 % för år 2011 och för år 2013 höjs den allmänna fastighetsskatteprocenten till 1,28 %, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader till 0,63 % samt för övriga bostadsbyggnader till 1,23 %. Statsandelsreformen trädde i kraft i början av år 2010 som en delreform. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter skulle statsandelarna öka med 2-3 %. Kommunerna informerades om beräkningarna per kommun under juni månad. De sista uppdateringarna har kommit Enligt dessa förhandsuppgifter beräknas statsandelen enligt modellen med en enda penningström för kommuns del vara euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet euro, vilket innebär att den kalkylerade statsandelen för år 2011 är euro. Detta är 0,3 % mindre än den kalkylerade statsandelen för år Enligt Kommunförbundet saknas ännu uppdateringar av de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, uträkning över hemkommunsersättningar samt av beräkning över statsandelen för basservice som är en sammandragstabell. I dessa saknas påverkan av indexjusteringen från 1,7 % till 1,6 %. Investeringar och slutsumman av investeringar som föreslås i budgetförslaget grundar sig på den ekonomiplan som fullmäktige har godkänt och på avtalet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. Anskaffningar värda mindre än har behandlats i driftsekonomidelen. Interna debiteringar (interna inkomster) mellan kanslier har definierats i budgeten av den resultatenhet som har dessa interna debiteringsposter bland sina inkomster. Då det gäller interna hyror görs beräkningen dock av ekonomiavdelningen och detta arbetsskede är ännu inte färdigt. Interna hyror kommer att inkluderas i den slutgiltiga budgeten. Dessa poster inverkar inte i kommunens resultat i helhet. Budgetens finansieringsdel för år 2011 och ekonomiplanen för åren följer det av fullmäktige godkända dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. På basen av finansieringsdelen kommer kommunens egentliga verksamhet och investeringar samt finansieringsverksamhet under år 2011 att minska likviditeten med t euro. fattar beslut om sitt förslag för budgeten för år 2011 och för ekonomiplanen för åren på sitt möte Kommunfullmäktige behandlar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 Kommundirektörens förslag för budgeten och ekonomiplanen för åren finns i bredvidläsning. Den extra ekonomiska börda som förhandlingarna om en kommunsammanslagning medför kommer att presenteras som ett skilt paket. Förslag: diskuterar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 232. diskuterade budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren === Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 OPLTK:69 /2010 KST 239 PLANERINGEN AV SJUNDEÅ SVENSKA SKOLAS TILLBYGGNAD UNDNSVES Behovet av tilläggsutrymmen i svenska skola är påtagligt p.g.a. det stigande elevantalet och det stora elevantalet per klass. Hösten 2010 stiger skolans elevantal med åtminstone +15 elever och det är ett måste att dela ännu en klass. I detta nu har skolan inga extra undervisningsutrymmen. Skolan har försökt omorganisera användningen av utrymmena och hösten 2009 var skolan tvungen att omändra skolans datasal till ett klassrum så att specialklassen skulle få tillgång till ett större undervisningsutrymme. Datorerna har placerats i klassrummen så att varje klass har två datorer. Detta försvårar märkbart användningen av datorer i undervisningen och kommunens IKT-strategi kan inte fullföljas optimalt. Hösten 2010 borde skolan ha tillgång till en modul med tre klassrum. I december 2009 beslöt undervisningsnämnden att en grundlig kartläggning av inomhusluften i skolans samtliga lokaliteter ska utföras. Orsaken till detta var att många i skolans personal har haft besvär i ögon och luftvägar, huvudvärk m.m. På initiativ av företagsläkare Merja Sarjanen gjordes en kartläggning av personalens symptom på inomhusluften hösten 2009 och utgående från slutresultatet borde en grundlig undersökning av skolans samtliga lokaliteter utföras. Skolans samtliga personal svarade på enkäten. Svenska sektionen uppmanar undervisningsnämnden att i brådskande ordning inleda åtgärder för att en modul bestående av tre klassrum för skolans verksamhet kan tas i bruk i augusti Dessutom föreslås att modulen inkluderar två rum för den svenska förskolan. Svenska sektionen förutsätter också att undervisningsnämnden i brådskande ordning inleder åtgärder för att utreda utbyggandet av skolan. Svenska sektionen inväntar också resultatet av de redan tidigare föreslagna mätningarna av inomhusluften i skolans samtliga utrymmen. Protokollsutdrag med denna paragraf skickas till undervisningsnämnden och undervisningsnämnden uppmanas att skrida till ytterligare åtgärder. Dessutom skickas protokollsutdrag med denna paragraf till tekniska nämnden och kommunstyrelsen till kännedom. = = = KST har beslutat att ta undervisningsnämndenssvenskspråkiga sektions ärende Svenskspråkiga sektionen har Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 beslutat uttrycka sin oro över Svenska Skolans utrymmesbehov hösten 2010 och har förutsatt att undervisningsnämnden vidtar åtgärder för byggandets del. Bildningsväsendets utrymmesbehov: Svenska Skolans utrymmesbehov ökar ständigt på grund av att antalet elever växer. För att kunna ordna undervisning i nuvarande utrymmen har man bl.a. varit tvungen att avstå från utrymmen för specialklasser. På grund av att utrymmesbehovet för småbarnsuppfostran har ökat har man placerat en förskolegrupp i skolans utrymmen. Rektor Nordman har meddelat att behovet av extra utrymmen från och med verksamhetsåret är tre klassrum. Svenskspråkig förundervisning har under verksamhetsåret ordnats i tre undervisningsgrupper i före detta Huvikumpu och i Svenska Skolans utrymmen. I Huvikumpu verkar för närvarande två förundervisningsgrupper med 13 elever i vardera och i Svenska Skolan en undervisningsgrupp på 13 barn. Det strukturella platsantalet är 21 i Huvikumpu och därmed har man redan överskridit maximiantalet platser i ovannämnda utrymmen. Förutom trånga utrymmen är undervisningsgruppernas verksamhet sida vid sida utmanande på grund av bristfällig ljudisolering i mellanväggarna. Under det kommande verksamhetsåret är antalet svenskspråkiga elever i förundervisning uppskattats till 26, vilket förutsätter att minst två förundervisningsgrupper grundas. Då utrymmen för förundervisning laneras och barnsgrupper bildas tar man hänsyn till antalet barn samt relationstalet mellan personalen och barn, barnens ålder, behovet av specialstöd och barnens modersmål. Planeringen av utrymmen för småbarnsuppfostran är utmanande eftersom uppskattningar om andelen barn i behov av dagvårdsplats per åldersklass varierar årligen p.g.a. flera variabler. Inom småbarnsfostran bildas som bäst barngrupper per enhet för det kommande verksamhetsåret Beslut om dagvårdsplats delges familjerna För att dagvårdsplatser kan ges åt dem som har sökt platser (subjektiv rätt), bör barngrupperna ha ändamålsenliga utrymmen anvisas för verksamheten. Det är möjligt att då andelen barn under 3 år växer i Jukola, kommer man placera en del av barn i förundervisning i Jukola daghem i före detta Huvikumpus utrymmen och då behövs utrymmen för svenskspråkig förundervisning i en ny modulbyggnad i anslutning til skolan. Enligt riksomfattande utrymmesrekommendationer för småbarnsfostran behöver barn under 3 år flera kvadrat än över 3 åringar. Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 Utrymmesplaneringen för småbarnsuppfostran, för- och grundundervisning borde ske helhetsbetonad: bl.a. genom att koncentrera för- och nybörjarundervisningen uppnår man synergiförmåner med tanke på personalresurser, pedagogik och även för ordnandet av specialstöd (tanken om barnens enhetliga kontinuerliga inlärningsmetod och flexibelt ordnande av undervisningen). Utrymmen i modulbyggnaden kan användas utöver i den egentliga undervisningen t.ex. i morgon- och eftermiddagsverksamhet samt i skolans hobbyverksamhet. Med tanke på utrymmesbehoven i nära framtid är den optimala storleken I modulen som byggs i samband med Svenska Skolan 3 klassrum för grundundervisning och 2 klassrum för förundervisning. På basen av tekniska verkets utredning är det på den befintliga byggnadsplatsen möjligt att bygga en modul 3 +1 byggandet av en större helhet gör sportplanen för motion mindre. Ifall utrymmet i före detta Huvikumpu kommer att behövas för barngrupper i småbarnsuppfostran är det möjligt att få till stånd svenskspråkig förundervisning genom att grunda en förundervisningsgrupp i den kommande modulbyggnaden och en annan grupp i utrymmet för smågrupper bakom skolbiblioteket. Ett modulkombinat 3+1 skulle således vara tillräckligt för verksamhetsåret Planeringen av utrymmen för småbarnsuppfostran och grundundervisning skall i framtiden basera sig på planering på lång sikt vilket kan underlättas av en utrymmesutredning som är under arbete på våren 2010 och som tekniska verket och bildningsväsendet tillsammans arbetar med. Man bör beakta att användaren inte ännu har beaktat hyreskostnaderna för modulen i sin användningsplan för år Hyreskostnaderna skall ingå I kommande budgeter, likaså skall man fatta ett linjebeslut om att kostnaderna ingår antingen i användarens eller i tekniska väsendets budget. Tekniska väsendets utredning Svenska skola behöver extra utrymmen. Skolan lider redan nu av alvarlig utrymmesbrist. Utrymmesbehovet i skolan blev aktuell i samband med behandlingen av innevarande års budget. Medel för extra utrymmen för innevarande år har reserverats i kommunens budget. En skild utredning om kommunens framtida utrymmesbehov för dagvård- och skolor har påbörjats men den är inte ännu färdig. Elevantalet i Svenska Skolan kommer att växa med 15 elever i höst. Dessutom bör man beakta att den svenskspråkiga förskolan behöver två klassrum och det lämpligaste av dem kunde placeras i den omedelbara närheten av skolan. Nämnd Kommunfullmäktige

23 Sida 23 Offerter har begärts av leverantörer för modullösningar. Det har länge varit osäkert hur stort utrymmesbehovet är men de senaste beräkningarna visar att man behöver alltsammans fyra klassrum. Helhetskostnaderna uppskattas vara ca euro beroende på leveranssätt. På skolgården finns det flera lämpliga ställen var man kan placera modulbyggnaden. Det lämpligaste stället är dock mellan vändplatsen och bollplanen. Förslag: TEKN uppmanar undervisningsnämnden och tekniska nämnden att fästa uppmärksamhet vid Svenska Skolans utrymmesbehov samt att i brådskande ordning vidta nödvändiga åtgärder för att lösa skolans utrymmesbehov senast före början av augusti Förslaget godkändes. Svenska skola är i behov av tilläggsutrymmen. Skolan har sedan tidigare akut utrymmesbrist. I samband med behandlingen av budgeten för innevarande år aktualiserades skolans behov av tilläggsutrymmen. Medel för tilläggsutrymmen har reserverats i kommunens budget för innevarande år. En separat utredning angående kommunens framtida behov av dagvårdsoch skolutrymmen, har påbörjats men inte ännu slutförts. Svenska skolans elever kommer att från inkommande höst öka med 15 elever. Därtill bör beaktas att den svenskspråkiga förskolan har behov av två klassrum, som lämpligen kunde placeras i omedelbar närhet av skolan. Offerter av leverantörer till modullösningar har inbegärts. Utrymmesbehovet har länge varit ovisst, men de senaste beräkningarna ger vid handen att inalles fyra klassrum behövs. På skolgården finns flere lämpliga platser var en modulbyggnad lämpligen kan placeras, men den bäst lämpade platsen är mellan svängplatsen och skolans bollplan. i sitt beslut , uppmanar undervisnings- och tekniska nämnden att fästa uppmärksamhet vid Svenska Skolans utrymmesbehov samt att i brådskande ordning vidta nödvändiga åtgärder för att lösa skolans utrymmesbehov senast före början av augusti Tf. tekniska chefens förslag: (MM) Beslutsförslag: En precisering av anbuden har inbegärts, beslutsförslag ges på mötet. Man har under diskussioner med Svenska skolans rektor konstaterat att de klarar sig ett år framåt med de nuvarande undantagsarrangemangen då man Nämnd Kommunfullmäktige

24 Sida 24 tillfälligt beställer en barack om ca 60 m2 att placeras invid skolan (lätt montering och grund). Förundervisning organiseras i Huvikumpu. Det föreslås att planeringen av nya utrymmen inleds omedelbart, så att de färdigställs till läsåret UNDN Enligt förslaget. ==== Undervisningsnämndens svenska sektion och tekniska nämnden har behandlat skolans utrymmesbehov. Med bildningsnämndens och tekniska verkets samarbete klargjordes att skolans utrymmesbehov för läsåret ordnas med ett undantagsarrangemang med baracklösning och att planeringen av de nya utrymmena påbörjas omedelbart, så att de färdigställs till början av läsåret Till planeringsgruppen för utrymmena hör tf. tekniska chefen, tf. bildningschefen, rektorn Tina Nordman, den av rektorn utnämnda lärarrepresentanten och representanten från den svenska sektionen. Som förslag ges att undervisningsnämnden utnämner sin egen representant till planeringsgruppen. Förslag: Behandling: Undervisningsnämnden utnämner sin representant till planeringsgruppen för de nya utrymmena i Svenska skolan och antecknar till kännedom tekniska nämndens beslut gällande utrymmeslösningarna. Heidi Backman föreslog, understödd av Markku Tiilikainen, att Anna Paasikivi väljs till nämndens representant i planeringsgruppen för Svenska Skolans nya lokaliteter. Heidi Backman föreslog, understödd av Merja Rahkola-Toivanen, att undervisningnämnden framför till tekniska nämnden, att Svenska Skolans inomhusluft skall kartläggas innan läsårets slut. Anna Paasikivi föreslog, understödd av Merja Rahkola-Toivanen, att ett seminarium på hösten ordnas om utrymmeskartläggning, på basis av vilken fullmäktige godkänner medel för investering av utveckling av småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Enligt förslaget. Dessutom framför undervisningnämnden till tekniska nämnden, att Svenska Skolans inomhusluft skall kartläggas innan läsårets slut och antecknar tekniska nämnden och kommunstyrelsen till kännedom. Undervisningsnämnden väljer Anna Paasikivi till nämndens representant i planeringsgruppen för Svenska Skolans nya lokaliteter. Undervisningsnämnden besluter att ett seminarium ordnas på hösten om utrymmeskartläggning, på basis av vilken fullmäktige godkänner medel för investering av utveckling av småbarnsfostran och grundläggande utbildning. Nämnd Kommunfullmäktige

25 Sida 25 UNDN Förslag: Tekniska- och bildningsväsendet har inlett planeringen av utrymmena gällande tillbyggnaden av Svenska skolan som verkställs Undervisningsnämden (1) antecknar till kännedom kommunstyrelsens uppmaning om att fästa uppmärksamhet på Svenska skolans utrymmesbehov och konstaterar att behövliga åtgärder har vidtagits och (2) att föregående förvisas vidare till kommunstyrelsen. Enligt förslaget. ====== UNDN Bilaga 7 svenska skola har under de senaste åren lidit av utrymmesbrist. Behovet kulminerade då antalet nya förstaklassister som skulle inleda sin skolgång hösten 2010 var betydligt större än det antal elever som gick ut årskurs 6. Läsåret var årskurserna 1-3 delade i parallellklasser på grund av det stora elevantalet per årskurs. Det var inte möjligt att sammanslå någon av klasserna inför läsåret och därför hyrdes en barack med ett klassrum. På våren 2010 tillsattes en arbetsgrupp vars uppgift var att planera och utreda tillbyggandet av svenska skola. Arbetsgruppen har sammankommit sju gånger tillsammans med arkitekt Joel Kyyrö. Arbetsgruppen har i sin planering beaktat skolans behov av klassrum och smågruppsrum. Svenska förskolans utrymmesbehov har också varit påtaligt och i samband med tillbyggandet av svenska skolan ville man bygga utrymmen för förskoleverksamheten i samma byggnad. I den nya tillbyggnaden finns följande utrymmen. 2 klassrum för specialklassundervisning 4 klassrum för årskurserna 1-6 (varje årskurs kan indelas i två parallellklasser) 2 smågruppsrum för åk klassrum för undervisning i textilslöjd 1 klassrum för specialläraren 3 rum för förskoleundervisningen 1 smågruppsrum för förskoleundervisningen 1 nytt litet utrymme för skolbiblioteket 1 befolkningsskydd som kan användas till bibliotek Dessutom har man planerat tilläggsutrymmen till matsalen (+34 platser) så att flera elever kan äta på samma gång samt toaletter, materialrum och ett litet extra utrymme för personalen. För att skolan ska kunna arrangera sin undervisning, på ett för eleverna och läraren ändamålsenligt sätt, behövs förutom en hemklass åt varje årskurs Nämnd Kommunfullmäktige

26 Sida 26 några smågruppsrum. För tillfället är det mycket svårt att hitta utrymmen för de olika undervisningsgrupperna. I dagens läge sker skolans musikundervisning och undervisningen i textilslöjd i samma utrymme. Läsordningstekniskt är det inte möjligt att placera lektionerna så att all musikundervisning kunde ges i musikklassen. Då klasserna ska jobba med grupparbeten i något ämne är de tvungna att sitta i korridorerna eller matsalen (på eftermiddagen efter att matserveringen är över) Skolan har en specialklass där elever med behov av särskilt stöd får sin undervisning. I gruppen får det finnas max.10 elever på samma gång. Läsåret är 11 elever (från årskurserna 1-6) inskrivna i specialklassen. På grund av bestämmelserna för gruppstorleken måste undervisningen koordineras så att alla elever inte är på plats samtidigt. Det finns ett stort behov av att grunda en specialklass till i svenska skola. Dels för att kunna dela upp eleverna på ett ändamålsenligare sätt och dels för att eventuellt kunna ta hem de två elever med behov av särskilt stöd som nu är placerade i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors. Detta arrangemang skulle ge dessa elever mycket kortare skolvägar och därmed också förkorta den dagliga skoldagen. Årligen betalar kommun ca för skolskjutsar, assistentresurser och eftermiddagsverksamhet åt Helsingfors stad. För dessa pengar kunde kommunen själv ordna en kvalitativ undervisning åt eleverna och skaffa det material som behövs. Innan eleverna eventuellt tas hem till måste man på alla sätt försäkra sig om att elevernas samtliga behov tillgodoses. Ingå kommun, Lojo stad och Kyrkslätt kommun har inte heller specialklasser för årskurserna 1-6. Redan nu har skolan två Kyrkslättbarn i specialklassen och Lojo har visat intresse för att få placera elever i svenska skolas specialklass. Skolans nuvarande bibliotek är mycket trångt och det finns inte möjlighet att t.ex. sitta i biblioteket och läsa, slå upp i böcker eller arbeta. I den nya tillbyggnaden finns ett litet utrymme för biblioteket inplanerat och dessutom ett befolkningsskydd som planerats så att det går att använda till skolbibliotek. Befolkningsskydd måste byggas på grund av skolans storlek. Svenska förskolans behov av ändamålsenliga utrymmen har också diskuterats mycket sedan våren Förskolan är placerad i s.k. Huvikumpus lokaliteter i Aktia bankens källarvåning. I den nya tillbyggnaden vid svenska skolan har reserverats tre rum för förskoleundervisningen och ett grupprum. Förskoleundervisningens utrymmen och klassrummen för årskurs 1 har placerats i samma flygel så att samarbetet mellan förskolan och åk 1 kan utvecklas optimalt. Såväl barnen som personalen drar nytta av dessa synergieffekter. Utrymmena kan också användas till t.ex. morgon- och eftermiddagsverksamheten samt till skolans klubbverksamhet. Skolans nuvarande korridorer är trånga och klädhängarna gamla och icke ändamålsenliga. Därför har man i samband med tillbyggandet planerat en Nämnd Kommunfullmäktige

27 Sida 27 ingångshall där en stor del av eleverna kan byta till inner- och ytterkläder. På detta vis får man mera rörelseutrymme i korridorerna, skolmiljön blir också mycket trivsammare. I samband med tillbyggandet har man också planerat om skolgården genom att flytta på personalens parkeringsplats. Den nya parkeringsplatsen har flera parkeringsrutor än nuvarande vilket också behövs eftersom föräldrar ska hämta och föra sina barn till och från skolan/förskolan. Den nya tillbyggnadens yta är sammanlagt 1056m 2 ; södra delen (560m 2 ), norra delen (430m 2 ), ingångshallen (66m 2 ). De sammanlagda kostnaderna uppskattas till Förslag: Nämnden beslutar - för sin del godkänna planerna för tillbyggandet av svenska skola - skicka planerna vidare till kommunstyrelsen för godkännande. Behandling: Avvikande från den ursprungliga ordningsföljden behandlades detta ärende som tolfte ärende på föredragningslistan. De tekniska ändringar som föredraganden gjort i rubriken för detta ärende har beaktats i protokollet. Enligt det ändrade förslaget. ==== KST 239 Bilaga 2 Förslag: Behandling: godkänner planerna för Svenska Skolas tillbyggnad enligt bilaga. Parviainen föreslog, att ärendet remitteras till undervisningsnämnden. Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden, att det hade förfallit på grund av brist på understöd. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

28 Sida 28 YMPLTK:346 /2010 KST 240 Bilaga 3 ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE SOM GÄLLER UNDANTAG FRÅN BESTÄMMELSERNA I BYGGNADSORDNINGEN, FASTIGHET GLÄNTAN RNR 1:47, TJUSTERBY Marika Jirout har lämnat en anhållan om byggnadslov för utvidgning av sitt egnahemshus på fastigheten Gläntan RNr 1:47 i kommun i Tjusterby by. Fastighetens areal är 2000 m 2. Byggnadsplatsens byggnadsrätt är 200 m 2. Byggnadsrätten kommer enligt anhållan att överskridas med 20 m 2 d.v.s. med 10 % av byggnadsrätten. Enligt 175 markanvändnins- och bygglagen kan kommunens byggnadstillståndsmyndighet under vissa förutsättningar och begränsningar bevilja bygglov när det är fråga om mindre undantag från bestämmelser, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande. Enligt denna anhållan om bygglov kan man anse att det är fråga om ett mindre undantag. Enligt 36 i kommunens byggnadsordning kan miljönämnden avvika från bestämmelserna i byggnadsordningen, om avvikelsen inte innebär att syftet med föreskriften avsevärt åsidosätts. När det är fråga om avvikelse från föreskrifterna om byggplatsens storlek och byggandets omfattning eller från avståndsföreskrifterna gällande stränder, kan tillstånd beviljas om byggandet inte försvårar planläggningen. Innan ärendet avgörs skall kommunstyrelsens eller en annan för ändamålet utsedd myndighets utlåtande inhämtas. Med hänvisning till ovannämnd paragraf i byggnadsordningen har miljönämnden anhållit om kommunstyrelsens utlåtande i ärendet. Medlemmarna kan bekanta sig med en del av huvudritningarna på mötet. Förslag: konstaterar att den inget har att anmärka på överskridningen av byggnadsrätten med 10 % enligt anhållan om bygglov som gäller fastighet Gläntan RNr 1:47 i Tjusterby by. Överskridningen kan anses vara ett mindre undantag från bestämmelserna i byggnadsordningen. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 237. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

29 Sida 29 KH:325 /2010 KST 241 FÖRLORANDE AV VALBARHET AV MEDLEM I REVISIONSNÄMNDEN OCH VAL AV NY MEDLEM Enligt kommunallagens 71 stadgas om valbarheten till kommunens revisionsnämnd enligt följande: Valbar till revisionsnämnden är inte 1) en ledamot av kommunstyrelsen, 2) biträdande borgmästaren, 3) en person som i enlighet med 28 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borgmästaren eller en biträdande borgmästare, 4) en person som står i anställningsförhållande av bestående natur till kommunen eller ett samfund eller en stiftelse där kommunen har bestämmanderätt, eller 5) en person som inte är valbar till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har valt följande medlemmar och ersättare i revisionsnämnden för mandatperioden : Ordinarie medlemmar Catharina Lindström Mervi Huittinen Ilkka Haussila Timo Raivio Arto Varpio Personliga ersättare Bo Backman Martti Kankkunen Leea Lehtinen Karin Gottberg-Ek Börje Grotell har valt revisionsnämndens medlem Catharina Lindström till tjänsten som teknisk chef i kommunen. Således har hon förlorat valbarheten till revisionsnämnden. Catharina Lindström har anhållit om befrielse från uppgiften som medlem i revisionsnämnden. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige beviljar Catharina Lindström befrielse från uppgiften som medlem i revisionsnämnden på grund av att hon har förlorat valbarheten och väljer en ny medlem till revisionsnämnden i stället för Catharina Lindström. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

30 Sida 30 KH:300 /2010 KST 242 KALLELSE TILL FÖRHANDLINGAR OM ATT INLEDA AVTALS- OCH UTREDNINGSSKEDET AV FÖRHANDLINGARNA OM EN KOMMUNSAMMANSLAGNING Kommunfullmäktige i har fattat ett beslut om att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning med Lojo stad. i kallar efter kommunfullmäktiges möte Lojo stads representanter till en förhandling för att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning. Efter Lojo stads svar till kallelsen kan man ta ställning till organisering och närmare tidtabell av förhandlingarna. Förslag: besluter framföra till Lojo stad kallelsen till förhandlingarna om att inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning och anhåller om Lojo stads svar om Lojo stads deltagande i avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning. Förslaget godkändes. ==== Nämnd Kommunfullmäktige

31 Sida 31 KH:342 /2010 KST 243 Bilaga 4 GRUNDANDET AV EN GEMENSAM SERVICEORGANISATION FÖR FÖRETAG I VÄSTRA NYLAND I Västra Nyland effektiveras företagsservicen genom det nya företagsservicebolaget, som är under planering. Med företagsservicefunktioner menas följande slags service (oberoende av vilken benämning servicen har inom kommunen): 1. Nyföretagarcentralverksamhet 2. Företagskuvöstjänster 3. Allmänna rådgivningstjänster för företag 4. Finansiell och ekonomisk rådgivning för företag 5. Ordnande av regionala utvecklingsprojekt för näringsverksamhet enligt separat överenskommelse 6. Medverkan i främjande av förutsättningarna för verksamhet för företag på området och områdets marknadsföring. I Västra Nyland fungerar två nyföretagarcentraler, två företagskuvöser och två näringscentraler. Nylands ELY-central gjorde i april-juni på uppdrag av arbets- och näringsministeriet en utredning över Västra Nylands utvecklingsmöjligheter. Ett av målen var att kartlägga möjligheten att grunda ett gemensamt näringsrådgivningsbolag för områdets kommuner från Hangö till Högfors. Baserat på utredningsarbetet rekommenderade ELY-centralen att ett helt nytt bolag grundas så, att de nuvarande separata små bolagen och föreningarna upphör med sin verksamhet och samlar sina krafter som grund för det nya bolaget. Den nuvarande personalen flyttar över till det nya bolaget som gammal personal och enligt samgångsavtalet har personalen ett uppsägningsskydd på fem år. ELY-centralen har preliminärt lovat att stöda startskedet med euro per år under de tre första åren. Utarbetningen av planen för start påbörjades av Straeal Oy i början av augusti med regionutvecklingsfinansiering. Ett arbetsseminarium för att bereda ärendet ordnades i i augusti för ordföranden i kommunernas fullmäktige och styrelser. Då planen för start var färdig behandlade KOKO Västra Nylands styrgrupp planen den Beslutsfattarna i kommunerna på KOKO-området kom under sitt möte överens om, att föredra för kommunerna i samarbetsområdet, att fatta beslutet att gå med i den gemensamma företagsserviceorganisationen. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 173 Mötets konstituering KST 174 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 175 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 176 Revisionsnämndens

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden:

3 Förbundet förverkligar sina syften genom att främja de allmänna förutsättningarna för och bedriva verksamhet inom följande områden: STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF Namn, hemort, verksamhetsområde och språk 1 Föreningens namn är Finlands svenska Marthaförbund rf och kallas i dessa stadgar förbundet. Föreningens hemort

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer