Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges ordförande Matti Lindholm Britt Sommarlund Alexandra Lillie Ursula Sjöwall Ann-Sofi Perjus Tomas Eriksson Kjell Danielsson Frånvarande: Martin Staf Tomas Urvas, kommundirektör, protokollförare Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande Underskrifter Annsofi Joelsson Ordförande Tomas Urvas Sekreterare Protokolljustering Tid och plats Kommunkansliet i Lumparland, Protokollet framlagt till påseende Plats och tid Intygar Plats och tid Tomas Eriksson Kjell Danielsson Kommunkansliet i Lumparland, Kommunkansliet i Lumparland / Underskrift

2 Sammanträdeskallelse Utfärdad Plats: Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tid: Onsdagen den 6 februari 2013 kl Ärendets nr/ Ärende 1 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 2 Val av protokolljusterare samt komplettering och godkännande av föredragningslistan 3 Val av kommunfullmäktiges presidium för år Sättet för sammankallande av kommunfullmäktige år 2013 och preliminära sammanträdesdagar 5 Ansökan om undantag från gällande byggnadsordning; Tomas Jansson 6 Om- och tillbyggnad av Kapellhagens pensionärsboende 7 Ändring av Budget 2013 med anledning av ändrad landskapsandel 8 Korrigering av Budget 2013; anslag för datorutrustning till skolan 9 Sammanträdets avslutande Det justerade protokollet från sammanträdet finns till påseende på kommunkansliet i Lumparland den s ordförande: Annsofi Joelsson Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga handlingar, vilket intygas:

3 1 1, Kfge 1 Laglighet och beslutsförhet Kallelse utgick från kommunkansliet Ledamöter (antal protokolljusteringar): Joelsson, Annsofi, ordförande Staf, Martin (1), viceordförande Eriksson, Tomas (2) Lindholm, Matti (2) Danielsson, Kjell (2) Perjus, Ann-Sofi (2) Sjöwall, Ursula (2) Lillie, Alexandra (2) Sommarlund, Britt (2) Ersättare: Samarbetslistan Lista A Karlsson, Diana (1) Sundblom, Ann-Charlotte () Boman, Linda () Hill, Johnny () Ordförandes förslag: Efter namnupprop konstateras sammanträdet vara sammankallat i enlighet med förvaltningsstadgans 30 och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. Förslaget godkändes enhälligt. Kfge 2 Val av protokolljusterare samt komplettering och godkännande av föredragningslistan Ordförandes förslag: utser Kjell Danielsson och Tomas Eriksson till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum kl Förslaget godkändes enhälligt.

4 Kfge 3 Val av kommunfullmäktiges presidium för år kommunfullmäktiges ordförande - kommunfullmäktiges viceordförande Enligt förvaltningsstadgans 24 har kommunfullmäktige en ordförande och en viceordförande. Vid valet av presidium stadgas i kommunallagens 40 att presidiet utses för 1 (ett) år i sänder och att hela presidiet utses i vid samma valförrättning. utsåg enhälligt Annsofi Joelsson till ordförande och Martin Staf till viceordförande.

5 Kfge 4 Sättet för sammankallande av kommunfullmäktige år 2013 och preliminära sammanträdesdagar Enligt förvaltningsstadgans 30 skall kallelse till fullmäktiges sammanträden sändas minst fem dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvaro- eller yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Rådande praxis har varit att vallistornas två första ersättare erhållit samma handlingar samtidigt som de ordinarie ledamöterna. Bokslut och budget har i mån om möjlighet distribuerats någon dag ytterligare i förväg. Strävan är att hålla kommunfullmäktiges sammanträden den sista onsdagen i månaden kl Protokolljusteringar äger oftast rum direkt efter sammanträdet eller den sjunde dagen efter sammanträdet. s preliminära sammanträdesdagar år Val av presidium Bokslut Skattesatser Budget Kommundirektörens förslag: kan besluta om förfarande som inte strider mot förvaltningsstadgan. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med beredningen.

6 4 Kommunstyrelsen Kst 5 Ansökan om undantag från gällande byggnadsordning; Tomas Jansson Tomas Jansson anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av fritidshus om 11 m² på fastigheten Alviken 1:30 i Svinö by. Byggnads- och miljönämndens behandling; enligt bilaga:./. Bilaga A - Kst 5 Byggnads- och miljönämnden konstaterade att det ansökta byggnadslovet för tillbyggnad strider mot byggnadsordningen i Lumparland 50 1 mom. gällande avstånd mellan fritidshus och strand samt att naturmiljön vid strand skall bevaras. Byggnads- och miljönämnden beslöt att inför Lumparlands kommunstyrelse inte förorda en avvikelse från byggnadsordningen i Lumparland 50 1 mom. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att byggnads- och miljönämndens förslag omfattas. Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att det ansökta undantaget beviljas. Kfge 5 Förslaget godkändes enhälligt. Beslutet motiveras med bestämmelser i Plan- och bygglag för landskapet Åland.

7 5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kst 109 Om- och tillbyggnad av Kapellhagens pensionärsboende; planeringsgrupp Under kommunens målseminarium april 2012 konstaterades att om- och tillbyggnaden av Kapellhagens pensionärboende bör inledas så snart som möjligt. Sammansättningen av planeringsgruppen presenterades, men den bör fastställas av kommunstyrelsen. Det var först tänkt att det skulle finnas två grupper, en för byggandet och en för verksamheten. Det har visat sig att det blir enklare att det finns en grupp som inom sig kan, vid behov, fördela uppgifter. Projektledare/ordförande/protokollförare är Christer Johansson. Medlemmar i gruppen är följande: Annsofi Joelsson Lil Strandholm-Karlsson Mikaela Oksman Matti Lindholm Bo-Erik Söderlund Susanne Land Raija-Liisa Eklöw Britt Sommarlund Marjo Österberg Gruppens uppdrag: Utarbeta ritningar, som omfattar en om- och tillbyggnad av de befintliga byggnaderna Presentera kostnadsberäkning Presentera helhetslösning Presentera förslag till verksamhetsresurser Projektet omfattar de befintliga 11 lägenheterna Tidsplan: Start Förslag klart Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter fastställa planeringsgruppens sammansättning, uppdrag och tidtabell enligt beredningen ovan. Förslaget godkändes enhälligt. Kst 6 Arbetsgruppen har slutfört sitt uppdrag och har överlämnat sitt förslag till behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

8 6 Kommunstyrelsen Kst 6 forts. Arbetsgruppen har tagit fram ritningar över hur en om- och tillbyggnad av Kapellhagens pensionärsboende kunde förverkligas för att uppfylla de kommande årens behov. Ritningarna har gjorts av Mira Arkitektstudio Ab / Micko Koskinen. Arbetsgruppen har sedan bearbetat dessa och enats om ett förslag. Förslag; enligt bilaga:./. Bilaga A - Kst 6 Arbetsgruppen har även tagit fram en uppskattad kostnad för ett förverkligande av projektet enligt ritningsförslaget. Kostnaden uppskattas bli Med hänvisning till kommunens ekonomiska läge måste projektet finansieras med banklån. Kommunen bör förhandla om ett lån omfattande för att ha en tillräcklig beredskap att finansiera projektet. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och fattar behövliga beslut. Kommunstyrelsen beslöt föreslå inför kommunfullmäktige att projektet förverkligas och att en planering av finansieringen påbörjas. Kfge 6 Förslaget godkändes enhälligt. beslöt ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta beredningen.

9 7 Kommunstyrelsen Kst 15 Ändring av Budget 2013 med anledning av ändrad landskapsandel Ålands landskapsregering fastställde kommunernas befolkningsstrukturgrupper Lumparlands kommun är enligt beslutet kvar i bosättningsstrukturgrupp 2. Under budgeteringsprocessen fanns förhandsuppgifter om att kommunen skulle flyttas till grupp 3, vilket skulle innebära sänkta landskapsandelar. Detta beaktades i budgeten. Detta innebär att kommunens inkomster för 2013 ökas med ,00 jämfört med det budgeterade. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att budgeten för 2013 korrigeras i enlighet landskapsregeringens beslut om bosättningsstrukturgrupper Landskapsandelarna ökas med ,00 jämfört med det budgeterade. Förslaget godkändes enhälligt. Kfge 7 Förslaget godkändes enhälligt.

10 8 Kommunstyrelsen Kst 16 Korrigering av Budget 2013; anslag för datorutrustning till skolan På grund av ett mänskligt misstag har skolnämndens äskande om anslag för anskaffning av datorutrustning omfattande inte behandlats. Skolan har ett mycket stort behov av uppdaterad dator- och skrivarutrustning för att kunna genomföra en fortsatt undervisning med hög kvalitet. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att skolnämnden beviljas ett anslag om för anskaffning av datorutrustning till skolan. Tilläggsanslaget finansieras med kassamedel. Förslaget godkändes enhälligt. Kfge 8 beslöt återremittera ärendet till kommunstyrelsen för framtagning av ett mer detaljerat beslutsunderlag som skall inkludera prioriteringsförslag.

11 Kfge 9 Sammanträdets avslutande Sammanträdet avslutades kl

12 10 Lumparlands kommun, anvisning om möjligt förfarande vid missnöje mot kommunfullmäktiges beslut. Datum för sammanträde Paragraf Besvärsförbud. Vad förbudet grundar sig på: Eftersom nedan nämnda beslut avser verkställighet eller fortsatt beredning kan kommunalbesvär inte framställas eller anföras över beslutet (kommunallagen 112 ): 4, 6, 8. Besvärsanvisning Den som är missnöjd med ett beslut som kommunfullmäktige fattat kan överklaga beslutet. Ett beslut får överklagas genom besvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 3) beslutet strider mot lag Kommunalbesvär kan anföras av 1) den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt 2) kommunmedlemmarna. I följande beslut kan ändring sökas genom skriftligt besvär: 1-3, 5, 7, 9. Besvärsmyndigheten är Ålands förvaltningsdomstol med adressen: Pb 31, MARIEHAMN. Vid anförande av besvär skall Ni meddela vilket beslut Ni avser få ändrat, till vilken del och vilka ändringar samt vilka besvärsgrunder som finns. Bifoga utdrag ur beslutsprotokollet. Förvaltningsdomstolen måste ha fått Ert kommunalbesvär inom 30 dagar från delfåendet av det beslut som överklagas. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. Underteckna besvärshandlingen och uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort. Om Ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen och måste då uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningars prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

13 11

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer