Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Nr: 9 Paragrafer: Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges ordförande Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges viceordförande, jäv 71 Susanna Jansén Ursula Sjöwall Matti Lindholm Gunnar Sundblom Kenneth Granholm Frånvarande: Bengt-Olof Lindgren Lars Helsing Tomas Urvas, kommundirektör, protokollförare Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande Underskrifter Raija-Liisa Eklöw Ordförande Tomas Urvas Sekreterare Protokolljustering Tid och plats Kommunkansliet i Lumparland, Protokollet framlagt till påseende Plats och tid Intygar Plats och tid Gunnar Sundblom Kenneth Granholm Kommunkansliet i Lumparland, Kommunkansliet i Lumparland / Underskrift

2 Sammanträdeskallelse Utfärdad Plats: Skolmatsalen i Klemetsby, Lumparland Tid: Onsdagen den 21 december 2011 kl Ärendets nr/ Ärende 62 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 63 Val av protokolljusterare samt komplettering och godkännande av föredragningslistan 64 Samarbetsavtal mellan Lumparlands och Lemlands kommuner gällande byggnadsinspektion och kommunalteknik 65 Stödservicetaxa inom hemservice fr.o.m Nivån på budgetens bindande verkan Taxor och avgifter Budget Val av ny ledamot i kommunala centralvalnämnden och valnämnden samt ersättare i valbestyrelsen 70 Ändring av arbetstid; ledande närvårdare 71 Hemservice; beredskapsjour 72 Sammanträdets avslutande Det justerade protokollet från sammanträdet finns till påseende på kommunkansliet i Lumparland den s ordförande: Raija-Liisa Eklöw Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga handlingar, vilket intygas:

3 1 62, Kfge 62 Laglighet och beslutsförhet Kallelse utgick från kommunkansliet Ledamöter (antal protokolljusteringar): Eklöw, Raija-Liisa ( ) Helsing, Lars (6) ( ) Joelsson, Annsofi (7) ( ) Jansén, Susanna (6) ( ) Lindgren, Bengt-Olof (4) ( ) Lindholm, Matti (5) ( ) Sjöwall, Ursula (5) (35 565) Sundblom, Gunnar (6) ( ) Granholm, Kenneth (5) ( ) Ersättare: Samarbetslistan För Lumparland Andersson, Torsten (2) (35 781) Eriksson, Tomas (4) (040- Sommarlund, Britt ( ) ) Hill, Johnny (1) ( ) Ordförandes förslag: Efter namnupprop konstateras sammanträdet vara sammankallat i enlighet med förvaltningsstadgans 30 och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört. Förslaget godkändes enhälligt. Kfge 63 Val av protokolljusterare samt komplettering och godkännande av föredragningslistan Ordförandes förslag: utser Gunnar Sundblom och Kenneth Granholm till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum kl Förslaget godkändes enhälligt.

4 2 Kommunstyrelsen Byggnadstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kst 111 Samarbetsavtal mellan Lumparlands och Lemlands kommuner gällande byggnadsinspektion och kommunalteknik Tjänstemän för Lemland och Lumparlands kommuner har enligt gemensamt uppdrag från nämnda kommuner fått i uppdrag att upparbeta förslag till samarbetsavtal gällande byggnadsinspektion, kommunalteknik samt förslag till instruktioner för en för kommunerna gemensam byggnads- och miljönämnd och gemensam teknisk nämnd. Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslaget till samarbetsavtal och instruktioner för en gemensam byggnads- och miljönämnd samt en gemensam teknisk nämnd. Kommunstyrelsen beslutar att invänta Lumparlands behandling av ärendet varefter ärendet förs till fullmäktige för behandling. Avtal och instruktioner; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 111 Kommunstyrelsen besluter diskutera ärendet och fattar behövliga beslut. Kommunstyrelsen besluter inbegära byggnadstekniska nämndens utlåtande i ärendet. Btn 117 Kommunstyrelsen i Lumparland inbegär byggnadstekniska nämndens utlåtande angående samarbetsavtal mellan Lumparlands och Lemlands kommuner gällande byggnadsinspektion och kommunalteknik (bilaga). Förslag: Byggnadstekniska nämnden meddelar kommunstyrelsen att man omfattar förslaget. Byggnadstekniska nämnden anser att en fastighetsskötare/serviceman skall vara stationerad i Lumparland. Skrivfel bör rättas och språket kunde i viss mån förenklas. I övrigt omfattas förslaget. Kst 122 Kommunstyrelsens ledamöter presenterar sina synpunkter och behövliga beslut fattas. Ärendet återremitterades till kommundirektören. Kst 168 Avtal och instruktioner; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 168 Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att avtalet och instruktionerna godkänns. Förslaget godkändes enhälligt.

5 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen forts. Kfge 5 Kst 26 konstaterade att Lars Helsing är jävig och han deltog inte ärendets behandling. Kenneth Granholm förslog att hela ärendet skall förkastas. Hans förslag erhöll inte understöd och förföll därmed. beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att inbjuda avtalskommunernas kommunfullmäktigen och kommunstyrelser till en diskussion i ärendet. Vid ett möte den 10 februari 2011 har kommunfullmäktige- och kommunstyrelseledamöter från Lumparland och Lemland överenskommit om ett reviderat avtals- och instruktionsförslag. Förslag till avtal och instruktioner: enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 26 Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att avtalet och instruktionerna godkänns. Förslaget godkändes enhälligt. Kfge 12 Kfge 41 Kst 122 Kenneth Granholm föreslog att hela ärendet skall förkastas. Hans förslag erhöll inte understöd och förföll därmed. Han reserverade sig mot beslutet. Kommunstyrelsens förslag godkändes. Beviljande av rätt för byggnadsinspektören/kommuningenjören att verka i Lemland/Lumparland Under en övergångsperiod tom skall Lumparlands byggnadsinspektör beviljas rätt att verka både i Lemland och i Lumparland samt Lemlands kommuningenjör verka både i Lemland och i Lumparland. Detta för att säkerställa lagligheten av eventuella beslut. besluter att Lumparlands byggnadsinspektör beviljas rätt att verka både i Lemland och i Lumparland samt Lemlands kommuningenjör verka både i Lemland och i Lumparland, tom Detta för att säkerställa lagligheten av eventuella beslut. Förslaget godkändes enhälligt. Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att fastighetsskötare Lars Helsing överförs som gammal arbetstagare till att vara anställd av Lemlands kommun. Lön och förmåner som tidigare. Överföringen gäller efter slutförd samarbetsförhandling från och med Avtalet ändras i enlighet med PM och beslut från Lemlands kommun. Förslaget godkändes enhälligt.

6 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen forts. Kfge 51 Kst 145 Kst 155 Ärendet återtogs från föredragningslistan. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och fattar behövliga beslut. Ärendet bordlades. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och fattar behövliga beslut. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå inför kommunfullmäktige att fastighetsskötaren Lars Helsing, som hörts i ärendet, överförs som gammal arbetstagare (med lön och förmåner som tidigare) till Lemlands kommun, i enlighet med samarbetsavtalet, dock så att överföringsprocessens lagenlighet snarast utreds och säkerställs, innan överföringen verkställs. Under utredningstiden fortsätter Lumparlands kommun att vara arbetsgivare. Som förman fungerar kommundirektören. Avtalet ändras i enlighet med PM och beslut från Lemlands kommun. Kfge 64 Förslaget godkändes. Kenneth Granholm reserverade sig mot beslutet.

7 5 Socialnämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Scn 75 Stödservicetaxa inom hemservice fr.o.m Kst 132 Kst 141 Kst 152 Hemvårdsklienterna eller de som bor på pensionärslägenheterna kan äta lunch på Kapellhagen och få klädvård där. Städningen har ingått i hemserviceavgiften. Alla som bor på Prästgårdsvägen 1 och 3 är inte klinter inom hemservice men har möjlighet att få hjälp av hemservicepersonalen med små ärenden. För att få bättre insyn för verksamhetskostnader och inkomster borde stödtjänstavgifter ses om och samtidigt inleda diskussioner med tekniska nämnden om omorganisering av ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och socialnämnden. Bilaga 3/ Förslag: Socialnämnden sänder stödservicetaxan fr.o.m enligt bilaga 3/ till kommunstyrelsen för vidare behandling. Förslaget godkändes. Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att socialnämndens förslag godkänns. Ärendet bordlades. Bilagan presenteras vid sammanträdet. Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att socialnämndens förslag godkänns. Ärendet bordlades. Förslag till taxa; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 152 Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att socialnämndens förslag godkänns. Kfge 65 Förslaget godkändes enhälligt. Förslaget godkändes enhälligt.

8 6 Kommunstyrelsen Kst 143 Nivån på budgetens bindande verkan 2012 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förvaltningsenheterna beslutar inom ramen för sin egen nämnds budget. Om det sker omdisponering från lagstadgad verksamhet får detta inte äventyra förverkligandet av densamma. Undantaget från den delegerade beslutanderätten är samtliga lönekostnader. Förslaget godkändes enhälligt. Kfge 66 Förslaget godkändes enhälligt.

9 7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kst 144 Taxor och avgifter 2012 Förslag till taxor och avgifter 2012; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 144 Kommunstyrelsen besluter föra en allmän diskussion angående förslaget till taxor och avgifter för Ärendet bordlades. Kst 154 Förslag till taxor och avgifter för 2012; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 154 Kommunstyrelsen besluter föra en diskussion angående förslaget till taxor och avgifter för 2012 och fastställer sitt förslag. Kommunstyrelsen beslöt fastställa förslaget till taxor och avgifter för 2012, i enlighet med Bilaga A Kst 154. Kfge 67 Gunnar Sundblom föreslog en 5 % höjning av snöplogningstaxorna (i förhållande till 2011-års taxor). Hans förslag erhöll inte understöd och förföll därmed. Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.

10 8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kst 142 Budget 2012 Budgetmaterialet har delats ut till styrelsens ledamöter i formen av ett budgetförslag den 17 november Budgetförslaget består av nämndernas förslag till budget Förslag till budget för 2012 (nämndernas förslag); enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 142 Kommunstyrelsen besluter föra en allmän diskussion angående förslaget till budget för Ärendet bordlades. Kst 153 Förslag till budget; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 153 Kommunstyrelsen besluter föra en diskussion angående förslaget till budget för 2012 och fastställer sitt budgetförslag. Kommunstyrelsen beslöt fastställa förslaget till budget för 2012, i enlighet med Bilaga A Kst 153. Kfge 68 beslöt fastställa budgeten för 2012, i enlighet med Bilaga A Kfge 68.

11 9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kst 127 Val av ny ledamot i kommunala centralvalnämnden och valnämnden samt ersättare i valbestyrelsen Eftersom Leena Westerlund beviljats befrielse från sitt uppdrag som ledamot/viceordf. i centralvalnämnden och valnämnden samt ersättare i valbestyrelsen, bör en ny väljas. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och fattar behövliga beslut. Kommunstyrelsen besluter föreslå Cecilia Karlsson under förutsättning att hon ger sitt medgivande. Kfge 54 Kst 146 Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och fattar behövliga beslut. Kommunstyrelsen beslöt föreslå Jana Lindholm. Kfge 69 Förslaget godkändes enhälligt med kompletteringen att Mikael Blomqvist utsågs till viceordförande i kommunala centralvalnämnden och valnämnden.

12 10 Socialnämnden Kommunstyrelsen Scn 84 Ändring av arbetstid; ledande närvårdare Ledande närvårdaren har nu sin arbetstid delad 90 % vårdarbete och 10 % administration. Administrativa uppgifter har ökat, 10 % har räknats mest för att planera och skriva arbetslistor. Nuförtiden krävs t.ex. statistikuppgifter och planering av verksamhet. År 2012 skall planeringen av Kapelhagens tillbyggnad påbörjas och då behövs ännu mera tid för planering. Ledande närvårdare Mikaela Oksman är kallad till sammanträde för att berätta om sina uppgifter. Bilaga 1/ Arbetstidsdelning-ledande närvårdare Kst 160 Kfge 70 Förslag: Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ledande närvårdartjänsten ändras så att den innehåller 50 % vårdarbete och 50 % administrativa uppgifter. Lön enligt arbetsuppgiftsdelningen. Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ledande närvårdartjänsten ändras så att den innehåller 70 % vårdarbete och 30 % administrativa uppgifter men att under tiden planeringen och byggandet av nya delen av Kapellhagen pågår ges möjlighet att utöka tiden för administration från 30 %. Ledande närvårdare skall under år 2012 månatligen redovisa tiden för administration. Lön enligt arbetsuppgiftsdelningen. Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att socialnämndens förslag godkänns. Förslaget godkändes enhälligt. Gunnar Sundblom föreslog att det förelåg jäv för Annsofi Joelsson. Hans förslag erhöll inte understöd och förföll därmed. beslöt att det inte förelåg jäv för Annsofi Joelsson. beslöt att ledande närvårdartjänsten ändras så att den innehåller 70 % vårdarbete och 30 % administrativa uppgifter men att under tiden planeringen och byggandet av nya delen av Kapellhagen pågår ges möjlighet att utöka tiden för administration från 30 %. Ledande närvårdare skall under år 2012 månatligen redovisa tiden för administration. Lön enligt arbetsuppgiftsdelningen.

13 11 Socialnämnden Kommunstyrelsen Scn 85 Hemservice; beredskapsjour Hemservice har haft beredskapsjour från juli Klienter och anhöriga kan nå hemservice även då personalen inte är på arbete. Till den 2 november har 7 utryckningar skett. Jouren har gett trygghet för klienter och anhöriga och fått beröm från akutmottagningen på sjukhuset. Ledande närvårdare Mikaela Oksman är kallad till sammanträde för att berätta om jouren. Förslag: Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att beredskapsjourverksamhet fortgår tills vidare från och med den så länge behov finns. Kst 161 Förslaget godkändes. Socialnämnden utreder möjligheten att betala en fast timersättning för beredskapstid. Kommunstyrelsen besluter föreslå inför kommunfullmäktige att socialnämndens förslag godkänns. Annsofi Joelsson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdeslokalen. Kfge 71 Förslaget godkändes enhälligt. Annsofi Joelsson anmälde jäv och avlägsnade sig från sin plats i sammanträdeslokalen. beslöt att beredskapsjourverksamhet fortgår tills vidare från och med den så länge behov finns. Socialnämnden utreder möjligheten att betala en fast timersättning för beredskapstid.

14 Kfge 72 Sammanträdets avslutande Sammanträdet avslutades kl

15 13 Lumparlands kommun, anvisning om möjligt förfarande vid missnöje mot kommunfullmäktiges beslut. Datum för sammanträde Paragraf Besvärsförbud. Vad förbudet grundar sig på: Eftersom nedan nämnda beslut avser verkställighet eller fortsatt beredning kan kommunalbesvär inte framställas eller anföras över beslutet (kommunallagen 112 ): Besvärsanvisning Den som är missnöjd med ett beslut som kommunfullmäktige fattat kan överklaga beslutet. Ett beslut får överklagas genom besvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 3) beslutet strider mot lag Kommunalbesvär kan anföras av 1) den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt 2) kommunmedlemmarna. I följande beslut kan ändring sökas genom skriftligt besvär: Besvärsmyndigheten är Ålands förvaltningsdomstol med adressen: Pb 31, MARIEHAMN. Vid anförande av besvär skall Ni meddela vilket beslut Ni avser få ändrat, till vilken del och vilka ändringar samt vilka besvärsgrunder som finns. Bifoga utdrag ur beslutsprotokollet. Förvaltningsdomstolen måste ha fått Ert kommunalbesvär inom 30 dagar från delfåendet av det beslut som överklagas. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. Underteckna besvärshandlingen och uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort. Om Ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen och måste då uppge namn, yrke, postadress, telefonnummer och hemort. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningars prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

16 14