Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl Frånvarande: Martin Staf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Nr: 6 Paragrafer: Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson, kommunstyrelsens viceordförande, jäv 85 Majvor Blomqvist Linda Boman Lil Strandholm-Karlsson Frånvarande: Martin Staf Övriga deltagande Tomas Urvas, kommundirektör, protokollförare Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges vice ordförande, jäv 84 Underskrifter Brage Wilhelms Ordförande Tomas Urvas Sekreterare Protokolljustering Plats och tid Kommunkansliet i Lumparland, Underskrifter Protokollet framlagt till påseende Plats och tid Intygar Plats och tid Linda Boman Majvor Blomqvist Kommunkansliet i Lumparland, Kommunkansliet i Lumparland, / Underskrift

2 Sammanträdeskallelse Utfärdad Plats: Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tid: Onsdagen den 15 maj 2011 kl Ärendets nr/ Ärende 70 Laglighet och beslutsförhet 71 Val av protokolljusterare 72 Komplettering och godkännande av föredragningslistan 73 Anmälningsärenden 74 Ålands Miljöservice kf; Grundavtal 75 Attesteringsregler för kommunen 76 Anhållan om kommunalt bidrag för renovering av ungdomslokalen Furuborg 77 Kommunens ekonomiplan Budgetdirektiv Kommunkansliet stängt vecka Kommunfullmäktiges protokoll ; laglighet och verkställighet 81 Tilläggsanslag; Inventarier daghemmet 82 Tilläggsanslag; Assistent daghemmet 83 Tilläggsanslag; Ekonomisystem och personalförvaltningssystem 84 Personalärende 85 Tomtreservation på industriområdet i Långnäs 86 Sammanträdets avslutande Det justerade protokollet från sammanträdet finns till påseende på kommunkansliet i Lumparland den Sekreterare: Tomas Urvas Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga handlingar, vilket intygas:

3 1 70, 71, Kst 70 Laglighet och beslutsförhet Kallelse utgick från kommunkansliet den Sammanträdet konstateras vara förvaltningsstadgeenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutsfört. Kst 71 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare torde utses Linda Boman och Majvor Blomqvist. Protokolljusteringen äger rum kl Kst 72 Komplettering och godkännande av föredragningslistan Ärendeförteckningen, som består av godkänns för behandling. Föredragningslistan kompletterades med följande ärenden: - Tilläggsanslag; Inventarier daghemmet - Tilläggsanslag; Assistent daghemmet - Tilläggsanslag; Ekonomisystem och personalförvaltningssystem - Tomtreservation på industriområdet i Långnäs - Kommunfullmäktiges protokoll ; laglighet och verkställighet - Personalärende Ärendet Lumparlands byggnadsordning; tillämpning återtogs från föredragningslistan. I övrigt godkändes förslaget.

4 Kst 73 Anmälningsärenden 1. Ålands kommunförbund, förbundsstämmans protokoll Polisdelegationen vid Ålands polismyndighet, protokoll nr 3/2011, SÅHD. Slutreglering SÅHD bokslut år Referensgruppen för områdesarkitektkontoret Ålands Vatten Ab, bolagsstämmans protokoll SÅHD, förbundsfullmäktiges protokoll RÅL, protokoll Ovannämnda ärenden antecknas till kännedom.

5 Kst 65 Kst 74 Ålands Miljöservice kf; Grundavtal Styrelsen för Ålands Miljöservice kf föreslår att grundavtalet ändras så att styrelsen skulle i framtiden bestå av 7 personer. besluter föreslå inför kommunfullmäktige att ändringen av grundavtalet godkänns. Ärendet bordlades. Styrelsen för Ålands Miljöservice kf föreslår att grundavtalet ändras. Föreslagna ändringar och kommentarer: 1. I förslaget finns ett tillägg i 3 om att renhållningsansvaret för nedskräpning och dumpning på andra platser än av kommunalförbundet anordnad insamlingsplats för hushållens avfall inte överförs till Ålands miljöservice. Begreppet nedskräpning återfinns i 30 LL om renhållning och i 27 LL om naturvård. Enligt renhållningslagen åligger det renhållningsmyndigheten att vidta åtgärder och enligt LL om naturvård ska kommunen övervaka att nedskräpning inte sker. Begreppet dumpning återfinns inte i lagstiftningen. Förslag: föreslår att alla uppgifter som ankommer renhållningsmyndigheten enligt LL om renhållning skall ankomma Ålands miljöservice r.f. 2. I 16 föreslås följande mening intäkterna är i huvudsak avgifter och undantagsvis driftsbidrag. I det nu gällande grundavtalet stadgas inte om driftsbidrag. Det är oklart vad införandet av detta i grundavtalet innebär, d.v.s. om det är majoritet eller enhällighet som krävs. Förslag: föreslår att meningen lyder[intäkterna är i huvudsak avgifter. Driftsbidrag ska vara något som sker i undantagsfall och efter att alla andra alternativa åtgärder är vidtagna. Genom att införa det i grundavtalet kan en grund för en annan syn på driftsbidrag skapas alt. Kommunalförbundet täcker sina kostnader med intäkterna. Intäkterna är i huvudsak avgifter. Vid behov av utökat kapitaltillskott från medlemmarna fördelas detta enligt rösträtt. Beslut om kapitaltillskott fattas med kvalificerad majoritet. 3. Begreppet andelskapitalskott föreslås införas i 16. Det är dock oklart var begreppet innebär. Förslag: föreslår att endast begreppet kapitaltillskott används. Ifall det finns önskemål om att förtydliga detta kan ordet definieras i grundavtalet.

6 Kst 74 forts. 4. I 16 finns en mening med lydelsen kommunalförbundet är beredd att med sina intäkter finansiera investeringar inom miljövården. Förslag: föreslår att meningen stryks alt. får lydelsen Kommunalförbundet är berett att med sina intäkter finansiera investeringar för att gynna den egna verksamheten. besluter föreslå inför kommunfullmäktige kommunen inte förordar någon ändring av grundavtalet.

7 Kst 75 Attesteringsregler för kommunen Revisorerna har framfört önskemål om att förvaltningens attesteringsrutiner skulle förtydligas gällande vem som godkänner räkningar. Förslag; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 75 besluter godkänna attesteringsregler i enlighet med bilaga A Kst 75.

8 Kst 76 Anhållan om kommunalt bidrag för renovering av ungdomslokalen Furuborg Lumparlands Ungdomsförening rf anhåller om tilläggsbidrag för år 2011 om för fortsatt renovering av Furuborg, enligt arbetsgruppens för Furuborgs renovering förslagsalternativ 1. Arbetsgruppens förslag; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 76 besluter föreslå inför kommunfullmäktige att anhållan godkänns och att ett tilläggsanslag om beviljas för kommunalt bidrag för fortsatt renovering av Furuborg enligt arbetsgruppens alt. 1. Tilläggsanslaget finansieras med kassamedel.

9 Kst 77 Kommunens ekonomiplan Kommunens ekonomiplan har traditionellt bestått av målseminariets protokoll. Årets målseminarium anordnades den 13 april Målseminariets protokoll, tillika kommunens ekonomiplan ; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 77 besluter föreslå inför kommunfullmäktige att målseminariets protokoll från (tillika kommunens ekonomiplan för ) godkänns.

10 Kst 78 Budgetdirektiv 2012 Eftersom de ekonomiska resurserna i kommunen är begränsade samt eftersom det nationella och internationella ekonomiska läget är trängt bör nämnderna och kommunalförbunden som alltid vara återhållsamma när det gäller kostnadsutvecklingen inför budgetåret besluter såsom budgetdirektiv meddela nämnder och kommunalförbund att budgetförslagen för budgeten 2012 bör hållas på samma nivå som 2011-års budget, förutom avtalsenliga löneökningar. Nämnderna skall vara särskilt noggranna med att redovisa budgetmotiveringar skriftligen på ett omsorgsfullt och utförligt sätt. Nämndernas budgetförslag skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 oktober 2011.

11 Kst 79 Kommunkansliet stängt vecka 30 besluter att kommunkansliet är stängt vecka 30 pga. personalens semestrar.

12 Kst 80 Kommunfullmäktiges protokoll ; laglighet och verkställighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den behandlades följande ärenden: 20 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 21 Val av protokolljusterare samt komplettering och godkännande av föredragningslistan 22 Beredskapsjour inom hemservice 23 Anhållan om extra personalresurs för daghemmet under tiden Vattenledning till Lumparby-Långnäs 25 Korrigering av Budget Sammanträdets avslutande konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagenligt fattade och att de kan verkställas.

13 Kst 81 Tilläggsanslag; Inventarier daghemmet Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 81 besluter föreslå inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om för inventarier. Tilläggsanslaget finansieras med kassamedel.

14 Kst 82 Tilläggsanslag; Assistent daghemmet Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 82 besluter föreslå inför kommunfullmäktige att det anhållna tilläggsanslaget godkänns. Tilläggsanslaget finansieras med kassamedel.

15 Kst 83 Tilläggsanslag; Ekonomisystem och personalförvaltningssystem På grund av betydligt högre kostnader för utbildning och mjukvara, än vad som kunde förutses, behövs ett ytterligare tilläggsanslag om Åtgärderna har varit nödvändiga för att ibruktagandet av systemen har kunnat genomföras på ett bra sätt. besluter föreslå inför kommunfullmäktige att ett tilläggsanslag om beviljas för kontot ADB i investeringsbudgeten. Tilläggsanslaget finansieras med kassamedel.

16 Kst 84 Personalärende En inkorrekt beräkningsgrund för en timersättning har uppdagats inom löneräkningen. Felet berör 4 anställda. Kommunen är förpliktad att korrigera detta för 5 år bakåt. Redovisning; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 84 besluter korrigera de felaktiga löneutbetalningarna i enlighet med Bilaga A Kst 84. De berörda enhåller ytterligare en ersättning om 10 % av den utbetalda korrigeringen. Annsofi Joelsson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdeslokalen.

17 Kst 85 Tomtreservation på industriområdet i Långnäs RJ Marin service och Långnäs Hamn Ab önskar reservera tomter på industriområdet i Långnäs. Kartskiss; enligt bilaga:./. Bilaga A Kst 85 besluter godkänna att RJ Marin service och Långnäs Hamn Ab reserverar tomter på industriområdet i Långnäs i enlighet med Bilaga A Kst 85. Reservationen är i kraft t.o.m Göran Johansson anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdeslokalen.

18 Kst 86 Sammanträdets avslutande Sammanträdet avslutades kl

19 17 Lumparlands kommun, anvisning om förfarande vid missnöje mot kommunstyrelsens beslut. Datum för sammanträde Paragraf I följande beslut kan rättelseyrkande inte framställas: Eftersom nedan nämnda beslut avser beredning eller verkställighet kan inte rättelseyrkande framställas över beslutet (kommunallagen 112 ): 73-78, Anvisning för rättelseyrkande Den, som är part eller kommunmedlem, och som är missnöjd med nedannämnda beslut, kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelse yrkas hos kommunstyrelsen i Lumparland, med adressen Kyrkvägen 26, LUMPARLAND. Av rättelseyrkandet skall framgå vad som avses med en önskad ändring och vad yrkandet grundar sig på. Yrkandet tecknas under av den som framställer det eller dennes befullmäktigade ombud. Ärenden som kan beröras av rättelseyrkande: 70-72, 79-80, En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått beslutet delgivet efter att protokollet genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla har varit utställt till påseende. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Kommunens officiella anslagstavla finns på informationspelaren, som är belägen på daghemsplanen i Klemetsby, Lumparland. Med stöd av lagen om avgifter för vissa domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vid oklarheter kan rådgöras med kommundirektören, tel (el. växel ).

20 18 KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid BESVÄRSANVISNING I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3. beslutet annars strider mot lag Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol P8 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Paragrafer: Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. forts.

21 19 BESVÄRSANVISNING, forts Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer