Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion om att uppgöra en säkerhetsplan för Fullmäktigemotion som gäller å och näringsutsläpp i Östersjön Byggandet av bostäder inleds i kommuncentrum på Siuntion Sydän -området Kommuninvånarinitiativ för ändring av delgeneralplanen för sydöstra och för att försätta bergsbrytningsområdet vid Stallsmossaberget i åtgärdsförbud under den tid planläggningen pågår Förlust av valbarhet till uppgiften som ersättare i fullmäktige Ekonomisk uppföljning FGE 72 Ändring av investeringsdelen i kommunstyrelsens budget för år 2012 FGE 73 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 Inrättande av tjänster och befattningar inom grundtrygghetsavdelningen Deltagande i projektet Hinku Fortsättning av samarbetet mellan Lojo, Högfors, och Vichtis kring miljöhälsovården och veterinärvården Ändring av investeringsanslag i budgeten för år 2012 för tekniska nämnden Inlämnande av motioner

2 Sida 2 Nr 8/2012 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl Närvarande medlemmar Calin Elisa, medlem Dahlqvist Rabbe, ordförande Ekström Susanne, medlem von Essen Kristian, medlem Forsblom Peppe, medlem Haanpää Harri, ersättare Halonen Pekka, ersättare Havukainen Sari, ersättare Holm Karl, medlem Kaisla Heikki, medlem Kaisla Sirpa, medlem Karell Anders, medlem Keränen Pekka, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Oinonen Thea, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Penttinen Arto, medlem Pesonen Kirsi, medlem Rehnberg Raija, medlem Savinainen Tuula, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tuomi Tuulia, medlem Westermarck Mikael, medlem Varpio Arto, medlem Vierinen Kari, medlem Övriga närvarande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör Nordman Tina, bildningschef Skyttä Jorma, teknisk chef Öberg Benita, grundtrygghetschef Ärenden Underskrifter Rabbe Dahlqvist ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Merja Laaksonen protokolljusterare Harri Haanpää protokolljusterare Protokollet framlagts till Påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 FGE 63 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. I turen är medlemmarna Merja Laaksonen och Timo Raivio. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. I turen är medlemmarna Merja Laaksonen och Harri Haanpää. Konstaterades att kommunstyrelsen inte har berett 66 på föredragningslistan Fullmäktigemotion om förnyande av skolskjutsprinciperna i och ärendet togs bort från föredragningslistan. Nämnd Kommunstyrelsen

4 Sida 4 KH:12 /2009 FGE 64 BILDN Bilaga 1 KOMMUNTILLÄGG FÖR HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN Folkpensionsanstalten och kommun avtalade fr.o.m om betalning av ett förhöjt hemvårdsstöd för barn i enlighet med (1128/96) i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Hemvårdsstödet för barn är ett lagstadgat stöd ägnat för hemvård av barn under 3 år emedan kommuntillägget för hemvårdsstöd är en s.k. icke lagstadgad kommunal stödform som beviljas enligt prövning. Enligt kommunfullmäktiges beslut betalades kommuntillägget för hemvårdsstöd tidsbegränsat under tiden För tiden betalas kommuntillägget för hemvårdsstöd enligt kommunfullmäktiges beslut Storleken på kommuntillägget för hemvårdsstöd bestäms enligt antalet barn så att förhöjningen av vårdpengen är 136 euro/månad för det första barnet under 3 år och för de följande barnen 68 euro i månaden. En förutsättning för betalning av kommuntillägg till de barn som erhåller hemvårdsstöd är att hemvårdstöd betalas åt familjens samtliga barn. Ett barn i förskoleåldern som deltar i kommunal förskoleverksamhet är likaså berättigat till kommuntillägg. Med kommuntillägget vill man sporra familjerna att vårda barnen hemma. Speciellt i tillväxtkommuner strävar man i och med kommuntillägget efter att stävja efterfrågan på dagvård och att minska på trycket att investera i nya daghem. Man strävar här efter att granska verkningarna av ibruktagandet av kommuntillägget så mångsidigt som möjligt. Under våren 2012 utredde kommunförbundet hur många finländska kommuner (320) betalar kommuntillägg för hemvårdsstöd. Enligt utredning betalas kommuntillägg i 99 kommuner (31 %) och utbetalning har planerats i 6 kommuner. Kommuntilläggets storlek är i genomsnitt 148 euro/barn (variation euro/barn). För barn under 3 år är kommuntillägget ca 158 euro/barn och för över 3-åringar 105 euro/barn. I de kommuner (40) där kommuntillägget för hemvårdsstöd är bundet till barnantalet i familjen är syskonförhöjningen i genomsnitt 80 euro/barn. Fyrtio (40) kommuner meddelade att kommuntillägget har inverkat på efterfrågan på kommunal dagvård. Ett fåtal kommuner ansåg att kommuntilläggets inverkan har varit rätt så ringa. Den största delen av kommunerna meddelade att kommuntillägget har haft bl.a. följande verkningar: det finns färre barn under 3 år i kommunal dagvård, efterfrågan på skiftesdagvård har klart minskat, för en del barn har det räckt att förutom kommuntillägget Nämnd Kommunstyrelsen

5 Sida 5 ordna klubbar, man har skjutit upp tidpunkten för att gå på jobb, stödet har bidragit till att efterfrågan på kommunal dagvård har dämpats och stödet har använts som hjälpmedel då det har rått brist på dagvårdsplatser. Nästan alla de kommuner (92) som betalar kommuntillägg har ställt särskilda villkor för betalningen. I Lojo gjorde under våren 2011 en utredning om ett eventuellt ibruktagande av kommuntillägget och om olika modeller för kommuntillägget. I utredningen konstaterades att det var omöjligt att hitta en modell för kommuntilllägget för hemvårdsstöd som skulle skapa inbesparingar. För ett enskilt barn är kostnaderna för hemvårdsstöd jämte kommuntillägg lägre än kostnaderna för en kommunal eller privat dagvårdsplats, men utbetalning av kommuntillägget till alla som redan får hemvårdsstöd ökar kostnaderna för ibruktagandet. I praktiken har man konstaterat att föräldrarna mycket sällan flyttar sitt barn som redan har börjat i dagvård till vård i hemmet. Således sker övergången mellan de olika vårdformerna i det skede då föräldrarna i slutet av föräldraledigheten väljer form av vård de önskar. Förutom familjens inkomstbildning inverkar dessutom även värderingarna. Ifall antalet barn som övergår från en dagvårdsplats till användningen av hemvårdsstöd är lågt och platserna befinner sig på olika håll i staden har det inte någon inverkan på personalkostnaderna eller investeringarna under de närmaste åren. Kommuntillägget för hemvårdsstöd kan alltså framför allt anses vara en kvalitetsfaktor då det gäller vård av små barn och som således gör det möjligt för familjerna att sköta sina barn enligt sina egna värderingsprinciper. Här har man granskat verkningarna av kommuntillägget under tiden Granskningsperioden är fortfarande rätt så kort och den innefattar ändringar bl.a. i den globala världsekonomin och dess inverkningar på familjernas sysselsättning och ekonomi och därigenom på användningen av kommuntillägget är svåra att uppskatta. Slutsatserna av verkningarna av kommuntillägget är fortfarande riktgivande. I budgeten för år 2012 har euro reserverats för betalning av kommuntillägget. Maximalt skulle anslaget få vara utnyttjat till 58,2 % ( ,11 euro) medan utfallet visar att kommuntillägget utnyttjats till 54,2 % (ca 113,790,05 euro). Ifall kostnaderna för kommuntillägget fortsätter lika stora till årets slut kommer det budgeterade anslaget att underskridas en aning, de slutliga kostnaderna för kommuntillägget skulle vara ca euro/år. Utgående från granskningsperioden kan konstateras att antalet familjer som får det kommuntillägg för hemvårdsstöd som togs i bruk i kommun Nämnd Kommunstyrelsen

6 Sida har hållits konstant efter den stegring som ägde rum genast efter ibruktagandet. I januari 2010 vårdades 143 barn i hemvård och av dessa fick 126 barn kommuntillägg. Under granskningsperioden har antalet barn som får vård i hemmet inte efter den tidpunkten mera sjunkit under 160 barn. Även antalet barn som får kommuntillägget steg genast i början av januari 2010 till en nivå på ca barn och på den nivån har de sedan hållits, med undantag av några undantagsmånader. Kostnaderna för kommuntillägget har varit stabila, euro/månad, och följt antalet barn. På årsbasis har kostnaderna varit nästan euro. Även antalet barn i kommunal dagvård (0-3 åringar och 3-5 åringar, familjedagvården och daghemmen sammanlagt) har grovt sett hållits på samma nivå under granskningsperioden Då man räknar med de barn som redan har fått ett beslut om dagvård per men vilkas vård inte ännu har inletts, stiger antalet barn i åldern 0-5 år igen med 31 barn. Av ökningen är andelen barn i åldern 0-3 år 18 barn. Enligt uppgifter från statistik- och indikatorbanken SOTKAnet i Institutet för Hälsa och Välfärd har antalet 0-3 åringar i kommun minskat från 352 barn år 2009 (31.12) till 324 barn år Allt som allt har 0-6 åringarna minskat under granskningsperioden från 640 barn till 611. barn. Eftersom antalet barn i kommunen har minskat och antalet barn i dagvård enligt situationen har ökat har antalet barn i dagvård i åldersklassen ökat. Detta trots kommuntillägget. Konstateras bör at kommuntillägget uppenbarligen lockar hemma varande föräldrar och sådana som redan tidigare har fått stöd för hemvård av barn eller eventuellt personer som har varit föräldralediga och önskar flytta inledandet av dagvården framåt för en kortare tid. Tillsvidare har kommuntilllägget för hemvårdsstödet inte gett upphov till uppsägningar av dagvårdsplatser förutom i några enstaka fall. Utgående från granskningsperioden kan alltså konstateras att kommuntilllägget erbjuder familjerna möjlighet att flytta inledningen av barnets dagvård framåt och sålunda lätta på trycket gällande efterfrågan på dagvårdsplatser, om dock endast tillfälligt. Det är dock svårt att se någon klar verkan på investeringstrycket. Kompletterande material och bilagor - som bilaga grafik och tabeller gällande kommuntillägget Beredning: chefen för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, tfn , e-post: Förslag: Nämnden beslutar Nämnd Kommunstyrelsen

7 Sida 7 - att som sitt utlåtande föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att försöket med kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn inte fortsätts. Enligt utvärderingar över verkningarna av kommuntillägget bör konstateras att fastän kommuntillägget används för att stöda hemvården av barn och att man på så sätt skjuter upp inledandet av dagvården på kort sikt, kan kommuntillägget inte i tillräcklig mån och på ett ändamålsenligt sätt minska på investeringstrycket. - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att användandet av kommuntillägget inte fortsätts efter Behandling: Medlem Calin föreslog understödd av medlem Backman att användningen av kommuntillägget bör fortsättas fr.o.m och att benämningen försök för användning av kommuntillägg stryks och att det i budgeten reserveras ett anslag om euro för betalning av kommuntillägg. Ordföranden konstaterade efter avslutad diskussion att det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag varför omröstning var nödvändig. Som omröstningsmetod valdes röstning genom namnsupprop. De som stöder föredragandens förslag röstar JA och de som stöder medlem Calins förslag röstar NEJ. Vid omröstningen gavs 2 JA-röster (Halonen, Hautamäki) och 3 NEJ-röster (Backman, Calin, Gottberg). Medlemmarna Alho och Savinainen röstade blankt. Ordföranden konstaterade härefter att nämnden hade beslutat i enlighet med medlem Calins förslag. Nämnden beslöt - att som sitt utlåtande föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att användningen av kommuntillägget fortsätts fr.o.m att benämningen försök till användning av kommuntillägg stryks och - att det i budgeten reserveras ett anslag om euro för betalning av kommuntillägg. KST Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter 1. att användningen av kommuntillägget fortsätter efter tills vidare Nämnd Kommunstyrelsen

8 Sida 8 2. uppmana bildningsnämnden att i budgetberedningen beakta kostnaderna för kommuntillägget. Förslaget godkändes. FGE 64 godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Nämnd Kommunstyrelsen

9 Sida 9 TEKNLTK:422 /2012 FGE 65 TEKN Kompletterande material FÖRSÄLJNING AV DET FORNA DAGHEMMET SVARTBÄCK Enligt tekniska nämndens instruktions 9 mom. 21 hör det till tekniska nämndens uppgifter att bygga, underhålla och ansvara för användningen av kommunens fastigheter och områden. Svartbäck: Svartbäcks fastighet består av två områden, fastighetsnummer areal 0,3232 hektar samt areal 0,7700 hektar enligt lagfartsintygen av den Det finns en generalplan som gäller för det aktuella området. Området består enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen av P-område (man kan enligt byggnadsordningen uppföra byggnader för service och administration i området). Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen är skyddat eller ett objekt eller del av objekt som bör skyddas. Enligt köpebreven har områdena sålts till kommun den Som säljare stod Ragnar Karell för och Karl och Anna Salovius för Enligt köpevillkoren förbinder sig kommun att använda området för att uppföra en folkskolsbyggnad. I köpebreven finns inget omnämnande om att fastigheten skulle återgå till säljaren såvida användningsändamålet ändras. Skolbyggnaden uppfördes år Byggnaden fungerade i början som skola men har senare tagits i bruk som daghem. Byggnadens kalla vindsutrymme skadades i en brand som fick sin början av ett blixtnedslag år Då byggnaden fungerade som daghem var det främst personalen som fick symptom på grund av dålig inneluft. Byggnaden togs ur daghemsbruk på grund av detta i december Vintern gjordes omfattande undersökningar i huset. Undersökningarna uppvisade förhöjda halter av strålsvamssporer, vilket är typiskt för byggnader av denna ålder och med denna byggnadsteknik. Släckningsvattnet som användes för att släcka branden kan ha medverkat till de mikrober som konstaterats i det isolerande sågspånet i första våningens bottenkonstruktioner. Byggnaden har stått tom från år 2008 förutom några månader i början av år 2012, då gymnastiksalen har fungerat som konstnärsateljé. Det är inte än- Nämnd Kommunstyrelsen

10 Sida 10 damålsenligt att hålla ett dylikt hus tomt. Huset fortsätter att förfalla. Såvida kommunen tar det i eget bruk kräver det omfattande reparationer, vilket inte för tillfället har beaktats i kommunens budget. Det finns externt intresse för att köpa huset. Huset är lämpligt för bostadsbruk. Detta förutsätter emellertid en planeändring. Huset ligger på ett vackert ställe. Åvalla: Åvallas registernummer är Området har en gällande generalplan. Enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen utgörs området av A-område. Enligt byggnadsordningen kan man på området bygga småhus med ekonomibyggnader och /eller sådana arbetsutrymmen som inte stör boende. Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen är skyddat eller ämnat att skyddas. Arealen uppgår enligt lagfartsintyget av den ,3232 hektar. Byggnadsingenjörsstuderandena vid Yrkeshögskolan Sydväst har som elevarbete gjort en kartläggning av byggnadens skick. Huset används för tillfället närmast av olika föreningar. scouter har aktiv verksamhet i byggnaden. Man bör anvisa ersättande utrymmen för föreningarna. Enligt konditionsgranskningsklassificeringen som utförts i de fastigheter som kommunen äger eller besitter har Åvalla klassats i konditionsklass ett och Svartbäck i konditionsklass två. Man föreslår att båda säljs genast. Konditionsklass ett innebär att husena är i dåligt skick och kräver omfattande reparationsåtgärder för att de kan användas. Husets teknik är obefintlig och gammal samt användningsnivån låg. För att kunna förlänga byggnadens livslängd krävs omedelbara reparationsåtgärder. Konditionsklass två innebär att byggnaderna kräver reparationsåtgärder. Byggnadsmaterialen är gamla, slitna och opraktiska. Hustekniken är bristfällig. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material konditionsundersökning gällande inneluften och fukttekniken som utfördes av Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy den , - som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande kvaliteten på daghemmets inneluft som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande reparation av byggnaden. - som kompletterande material kartutdrag ur fastighetsregistret Nämnd Kommunstyrelsen

11 Sida 11 - som kompletterande material Västra delgeneralplans beteckningar och bestämmelser i området - som kompletterande material utdrag ur överblicken över de fastigheter och bostadsaktier som kommunen äger. Föredragning: tf. tekniska chefen Magnus Malmberg, tel: , e-post: Förslag: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs till mest bjudande. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att bildningsnämnden och tekniska nämnden utreder om det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Behandling: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs, till Svartbäcks försäljningsvillkor sätts till att förköpsrätt har traditionsföreningar, allmännyttiga föreningar eller dylika. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att kommunen är skyldig innan försäljning, att se till att det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. = KST Förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att kommunfullmäktige beslutar 1. sälja fastigheterna Svartbäck och Åvalla 2. befullmäktiga tekniska nämnden att sörja för försäljningen av fastigheterna och att uppgöra noggrannare försäljningsvillkor samt Nämnd Kommunstyrelsen

12 Sida uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla innan fastigheten säljs. Behandling: Malmgren avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Kaisla föreslog att punkt 3 ändras så att den lyder: 3. uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla. Eftersom förslaget inte fick understöd, konstaterade ordföranden, att det förföll i brist på understöd. Martin understödd av Laaksonen föreslog att Svartbäck inte säljs utan man säljer Åvalla och de som använder Åvalla får använda Svartbäck. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder föredragandens förslag röstar ja och de som understöder Martins förslag röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandens förslag med 8 röster (Janhunen, Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho, Svanfeldt) mot 2 röster (Martin, Laaksonen). Förslaget godkändes. FGE Behandling: Oinonen understödd av von Essen föreslog att ärendet remitteras till tekniska nämnden för ny beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. remitterade ärendet till tekniska nämnden för ny beredning. TEKN Kompletterande material Enligt 9 punkt 21 i instruktionen för tekniska nämnden handhar tekniska nämnden byggandet, underhållet och användningen av kommunens fastigheter och områden. Nämnd Kommunstyrelsen

13 Sida 13 Svartbäck: Fastigheten Svartbäck består enligt lagfartsintyget av den av två områden: fastighet , ytan 0,3232 ha samt , ytan 0,7700 ha. Det finns en generalplan för området. Området är enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen ett P-område. (Man kan på området enligt byggnadsordningen uppföra byggnader för service och administration.) Objektet bär beteckningen SR, vilken innebär att det är ett objekt eller del av område som är skyddat eller ämnat att skyddas enligt byggnadslagen. Enligt köpebreven har områdena sålts till kommun den Säljarna var Ragnar Karell för fastigheten och Karl och Anna Salovius för fastigheten Enligt villkoren i köpebrevet förbinder sig kommun att använda området för att uppföra folkskolebyggnader. Det finns inga omnämnanden i köpebreven om att lägenheten skulle återgå till säljaren såvida användningsändamålet ändras. Skolbyggnaden uppfördes år Byggnaden fungerade i början som skola, men senare har man använt det som daghem. Byggnadens kalla vindsutrymme skadades i en brand som fick sin början av ett blixtnedslag år Under tiden som byggnaden fungerat som daghem är det främst personalen som har uppvisat symptom på att innerluften är dålig. Byggnaden togs ur daghemsbruk av denna orsak i december Vintern genomfördes omfattande undersökningar i huset. Undersökningsresultaten uppvisade förhöjda mängder svamp- och strålsvampsporer, vilket är typiskt i så här gamla byggnader vad gäller byggnadstekniken. Också det släckningsvatten som använts vid eldsvådan kan ha inverkat på de mikrober som påträffats i sågspånsisoleringen i nedre våningens bottenbjälklag. Byggnaden har stått tom sedan år 2008, med undantag av några månader i början av år 2012 då gymnastiksalen fungerade som ateljé för en konstnär. Huset förfaller allt mer. Såvida kommunen tar det i eget bruk kräver det omfattande reparationer, vilket inte för tillfället har beaktats i kommunens budget och ekonomiplan. Det har visat sig att det finns intresse för att köpa huset. Huset är lämpligt för bostadsbruk. För att detta skall vara möjligt krävs emellertid en planeändring. Huset står på en vacker plats. Enligt en konditionsklassifikation som gjorts för de fastigheter som kommunen äger och besitter, hör Svartbäck till klass två. Klass två innebär att Nämnd Kommunstyrelsen

14 Sida 14 byggnaderna kräver reparationsåtgärder. Byggnadsmaterialen är gamla, slitna och opraktiska. Hustekniken är bristfällig. har den remitterat försäljningen av Åvalla och Svartbäck till ny beredning i tekniska nämnden. Då behandlades båda fastigheternas försäljning i samma paragraf. Nu har försäljningen av Åvalla och Svartbäck skiljts åt till två skilda paragrafer. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material den konditionsgranskning, som gjorts av Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy den och som fokuserat på inneluften och fukttekniska problem - som kompletterande material de fortsatta åtgärderna gällande daghemmets inneluft av den som kompletterande material de fortsatta åtgärderna som gäller repareringen av byggnaden av den som kompletterande material kartutskrifter ur fastighetsregistret - som kompletterande material Västra delgeneralplanebeteckningar och bestämmelser i området - som kompletterande material ett utdrag ur översikten över de fastigheter och bostadsaktier som kommunen äger och förvaltar över. Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg tfn: , e-post: Förslag: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige, att - Svartbäcks fastigheter säljs till den mest bjudande - man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet - man till eventuella köpare ger allt material om konditionsgranskningar och syner gällande Svartbäcks fastigheter - man till en fastighetsförmedlare ger i uppdrag att sälja fastigheterna. Behandling: Ändrat förslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige, att - Svartbäcks fastigheter säljs till den mest bjudande Nämnd Kommunstyrelsen

15 Sida 15 - man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet - man till eventuella köpare ger allt material om konditionsgranskningar och syner gällande Svartbäcks fastigheter - man till en fastighetsförmedlare ger i uppdrag att sälja fastigheterna. - kommunstyrelsen utreder möjligheten, att ge förköpsrätt åt lokala allmännyttiga föreningar. KST Förslag: Behandling: Enligt ändrade förslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. besluter erbjuda Svartbäckfastigheterna till försäljning 2. befullmäktigar tekniska nämnden att handha försäljningen av Svartbäckfastigheterna och att uppgöra noggrannare villkor för försäljningen samt att besluta om uppdraget till fastighetsförmedlaren 3. konstaterar att man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet. Dessutom ges till eventuella köpare allt material om konditionsgranskningar och syner som kommunen har gällande Svartbäcks fastigheter. 4. uppmanar tekniska nämnden att utreda möjligheten, att ge förköpsrätt åt lokala allmännyttiga föreningar. Svanfeldt understödd av Martin föreslog följande ny punkt: uppmanar tekniska nämnden att utreda om möjligheten att teckna en försäkring för dolda konstruktionsfel. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att kommunstyrelsen hade enhälligt godkänt förslaget. Kaisla understödd av Ryynänen föreslog att punkt 4 i beslutsförslaget tas bort. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag röstar ja och de, som understöder Kaislas förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Kaislas förslag med 6 röster (Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) mot 4 röster (Janhunen, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. besluter erbjuda Svartbäckfastigheterna till försäljning Nämnd Kommunstyrelsen

16 Sida 16 FGE befullmäktigar tekniska nämnden att handha försäljningen av Svartbäckfastigheterna och att uppgöra noggrannare villkor för försäljningen samt att besluta om uppdraget till fastighetsförmedlaren 3. konstaterar att man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet. Dessutom ges till eventuella köpare allt material om konditionsgranskningar och syner som kommunen har gällande Svartbäcks fastigheter. 4. uppmanar tekniska nämnden att utreda om möjligheten att teckna en försäkring för dolda konstruktionsfel. godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Nämnd Kommunstyrelsen

17 Sida 17 KH:102 /2011 FGE 66 KST FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT UPPGÖRA EN SÄKERHETSPLAN FÖR SJUNDEÅ Fullmäktigemedlemmarna Calin, Varpio och Nordström inlämnade en fullmäktigemotion, som gällde uppgörandet av en säkerhetsplan för kommun. Fullmäktigemotionen finns som bakgrundsmaterial. Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen beslutar att sända fullmäktigemotionen till tekniska nämnden för beredning. Då kommundirektören inte var närvarande, föredrogs ärendet av förvaltningschef Jarkko Sorvanto. Förslaget godkändes. = TEKN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Arto Varpio, Marcus Nordström och Elisa Calin har inlämnat en fullmäktigemotion för att uppgöra en säkerhetsplan för kommunen för att förbättra vardagssäkerheten, i samråd med representanter för polisväsendet, det regionala räddningsväsendets ledning, väghållarna, byggnadsövervakningsorganisationerna och näringslivet. Målet för statsrådets program för den interna säkerheten är att Finland skall vara Europas tryggaste land år För att uppnå målet förutsätter statsrådet att man i varje kommun uppgör ett program för att förhindra brott, störningar och olyckor och för att förbättra den allmänna säkerheten. Säkerhetsplaneringen grundar sig på tryggheten som ett brett begrepp, där man förhindrar brott och störningar i samarbete med lokalsamhället. De statliga myndigheterna, kommunerna, kyrkan, näringslivet, medborgarorganisationerna och också medborgarna deltar i säkerhetsarbetet. De lokala säkerhetsplanerna inbegriper, förutom brottssäkerheten även bl.a. brand- och trafiksäkerheten, säkerheten under undantagstillstånd och olyckor. Sålunda bildas en helhetsbild av verksamheten för att upprätthålla och förbättra säkerheten i området. Detta ökar möjligheterna att administrera säkerhetsarbetet, minskar överlappningar, tryggar informationsgången och ger en möjlighet att i ett vidare perspektiv följa det arbete som görs för säkerheten. Ett centralt mål i säkerhetsplanen är att öka kommuninvånarnas medvetenhet m hur man kommer att förbättra säkerheten i kommuninvånarnas vardag. Nämnd Kommunstyrelsen

18 Sida 18 kommuns säkerhetsplan blev färdig år 2007 och motionen om att uppdatera kommunens säkerhetsplan är välmotiverad och aktuell. För tillfället finns det ingen säkerhetsplan i Nyland eller i västra Nyland. Därför kan man inte stödja sig på regionala planer i säkerhetsplaneringen. och Ingå kommuner uppgjorde år 2008 en gemensam trafiksäkerhetsplan för Ingå och. Under de senaste åren har man dryftat trafiksäkerheten i och man har strävat till att utveckla den inom kommunens trafiksäkerhetsarbetsgrupp som samlas regelbundet. I den finns det, förutom representanter för kommunen, även representanter för regionförvaltningsmyndigheterna. Trafiksäkerheten kunde vara ett tyngdpunktsområde i den kommande säkerhetsplanen. Tyngdpunktsområdena slås emellertid fast först efter att man bedömt dagsläget och analyserat verksamhetsmiljön. Fullmäktigemotionen inlämnades redan den Man har inte tidigare tagit itu med den på grund av den planerade kommunsamgången. Det skulle inte ha varit ändamålsenligt att uppdatera kommuns egna säkerhetsplan, som skulle ha varit i kraft endast till slutet av år Tekniska avdelningens resurser har inte heller tidigare gett möjlighet att ta itu med att uppdatera säkerhetsplanen. Det är meningen att bereda säkerhetsplanen i samråd med västra Nylands polisinrättning och med bistånd av västra Nylands räddningsverk. Man utreder möjligheterna till samarbete mellan kommunerna, framför allt med Ingå. Meningen är dock att kommun skall få en egen säkerhetsplan. Man har inlett beredningen av säkerhetsplanen i augusti 2012 och det är meningen att den skall färdigställas under våren Kompletterande material: - fullmäktigemotionen Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg tel: , e-post: Förslag: Nämnden beslutar - att framföra för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att kommuns tekniska avdelning har inlett uppgörandet av en säkerhetsplan för kommunen. Behandling: Ändrat förslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Nämnden beslutar Nämnd Kommunstyrelsen

19 Sida 19 - att framföra till kännedom för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att kommuns tekniska avdelning har inlett uppgörandet av en säkerhetsplan för kommunen. Enligt ändrat förslag. KST Förslag: FGE 66 Behandling: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar beredningsdelen för kännedom som svar till den motion som lämnades och som gällde uppgörandet av en säkerhetsplan för området samt konstaterar att motionen är slutbehandlad. Förslaget godkändes. Calin understödd av Nordström föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Eftersom det hade gjorts ett understött förslag om att ärendet remitteras för ny beredning, var det nödvändigt med omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar ja, och de, som röstar för att ärendet bereds på nytt, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann förslaget om att ärendet remitteras för ny beredning med 14 röster (Calin, von Essen, Forsblom, Halonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Pesonen, Rehnberg, Savinainen, Tuomi, Varpio) mot 13 röster (Dahlqvist, Ekström, Holm, Kaisla Heikki, Kaisla Sirpa, Karell, Keränen, Penttinen, Havukainen, Haanpää, Svanfeldt, Westermarck, Vierinen). Ärendet remitteras för ny beredning. Nämnd Kommunstyrelsen

20 Sida 20 KH:475 /2011 FGE 67 KST FULLMÄKTIGEMOTION SOM GÄLLER SJUNDEÅ Å OCH NÄRINGSUTSLÄPP I ÖSTERSJÖN Fullmäktigemedlemmarna Holm och Vierinen samt ersättare Lehtinen har inlämnat och undertecknat en motion, som gällde å och utsläpp av näringsämnen i Östersjön samt inledandet av ett nytt projekt för att minska utsläpp. Fullmäktigemotionen finns som tilläggsmaterial. Förslag: Kommunstyrelsen beslutar sända fullmäktigemotionen till tekniska nämnden samt till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. Förslaget godkändes. = TEKN Kompletterande material Fulllmäktigeledamöternas motion: å flyter genom kommun och samlar med sig allt det som leds till den från åkrar, skogar och andra ställen. Från avfallsplatsen i Munka i Lojo och från vattenreningsverket i Nummela kommer mindre utsläpp men det mesta av näringsämnena och de övriga utsläppen har åstadkommits av oss sjundeåbor. Olyckligtvis räcker inte den renande effekten av skyddszonerna invid ås stränder till. Näringsämnen rinner från åkrarna i alltför stora mängder via täckdikena. Västra Nylands vatten och miljö rf har gjort ett lovvärt och oersättligt arbete genom att året om följa upp utsläpp av avloppsvatten med riktiga mätningar under närmare tio års tid vid Pickalaviken och i ås vattendrag. Man har genom mätningar konstaterat att ås andel av t.ex. fosforutsläppen i Pickalaviken uppgår till (98 99) % av alla utsläpp. reningsverks andel av fosforutsläppen i Pickala viken uppgår till under 0,50 % och är därför marginell. Båtvik- och Kantvikfabrikernas och Obbnäs garnisons andel av fosforutsläppen är endast ca (1,0-1,5) %. Under de senaste åren har man i den offentliga debatten frågat sig varför Östersjön smutsas ned och varför man inte gör någonting. Man ser St. Petersburgs inverkan mitt i Finska viken, men i kustområdet, västerut från Pickala udd har situationen alltmer försämrats. Varför renar vi inte de utsläpp som kommer ut i havet just där i Pickalaviken, där % av fosforutsläppen leds ut i havet? I allmänhet då man städar bort skräp börjar man arbetet på det värsta stället. Den inverkan som det planerade överföringsröret och övriga mot- Nämnd Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/2013 5.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 KST 173 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 Mötets konstituering

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301

Utlåtande till förvaltningsdomstolen i skolskjutsärende / förvaltningsbesvär 04342/12/1301 nr 6/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 58 BILDN 59 BILDN 60 BILDN 61 BILDN 62 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Ändring av sammansättningen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2011 10.2.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2011 10.2.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 BILDN 4 BILDN 5 BILDN 6 BILDN 7 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av sektionsprotokoll och tjänsteinnehavarbeslut s uppgifter och bildningsavdelningens

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Tekniska nämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 85 Mötets konstituering TEKN 86 Ändring av investeringsanslaget i budgeten för år 2013 TEKN 87 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 10/2013 TEKN 88 Begäran om utlåtande,

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2010 1.3.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 14 Mötets konstituering FGE 15 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 FGE 16 Förnyande av Hiisi institutets avtal och föreskrifter FGE 17 Förslag om ändring

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 1/2014 20.1.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 1 KST 2 KST 3 KST 4 KST 5 KST 6 KST 7 KST 8 KST 9 Mötets konstituering Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under beredning enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Försäljning av tomter på Brännmalmens område samt budgetändring

Försäljning av tomter på Brännmalmens område samt budgetändring nr 4/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 40 TEKN 41 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut TEKN 42 Beslut om gatuhållning gällande Störsvikvägen för sträckan Bastu-uddsvägen -

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2013 8.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2013 8.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 39 FGE 40 FGE 41 FGE 42 FGE 43 FGE 44 FGE 45 FGE 46 FGE 47 FGE 48 FGE 49 FGE 50 Mötes konstituering Förslag till ändring i investeringsdelen i budgeten för 2013 för bildningsnämndens

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2012 6.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Justering av markanvändningens utveckling i, 2. skedet

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen

2 Detaljer i vårduppläggningen och föräldrarnas skyldighet att hålla sig till vårdplanen KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET CIRKULÄR 23/2005 BILAGA 2 1 (5) ANVISNINGAR OM HUR FAMILJEDAGVÅRD I FAMILJEDAGVÅRDARENS HEM SKA ARRANGERAS 1 Ansökan om och beviljande av dagvårdsplats I 2 2 mom. i lagen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 14.01.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 47 Köp av ett outbrutet område i Östersundom (Ultuna, Östersundom) HEL 2012-016491 T 10 01 00 Beslut A Stadsstyrelsen beslutade bemyndiga fastighetsnämnden att

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post

Övriga deltagande: Christine Perjala, beredning, föredragning, protokollförare. tfn , e.post Tid och plats: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkabacken 51, Lojo Beslutfattare Egentliga medlemmar Ersättande medlemmar x Seija Kannelsuo, ordförande Raseborg Petri Kajander Raseborg x Eva Roos, viceordförande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2012 12.3.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 33 KST 34 KST 35 KST 36 KST 37 KST 38 KST 39 KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 Mötes konstituering Ekonomisk uppföljning Uppföljning

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 4/2015 28.4.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 31 Mötets konstituering TEKN 32 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 3/2015 TEKN 33 Detaljplanen för Karlsåker TEKN 34 Markanvändningsavtalen för Slussen-området

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Tekniska nämnden nr 12/2015 15.12.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 12/2015 15.12.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 12/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 109 Mötets konstituering TEKN 110 Godkännande av tekniska nämndens bruksplan för år 2016 TEKN 111 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 11/2015 TEKN 112 TEKN 113

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 78 KST 79 KST 80 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammmet Behandling av 7 vid undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions möte 16.3.2010 som kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 9/2013 9.12.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 104 FGE 105 FGE 106 FGE 107 FGE 108 Mötes konstituering Överföring av kommunens ekonomi- och personalförvaltning att ordnas av Kunnan Taitoa Oy fr.o.m. 1.1.2014 Den förtroendevaldas

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227

Åbo Akademi. protokoll Datadirektionen Lindqvist, e-post: stigo, tel: 4227 Möteskallelse Datadirektionen sammanträder onsdagen den 2.3.2005 kl 9.15 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 6/2011 16.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 59 Behov av tillägsresurser för skolgångsbiträden och gruppassistenter för läsåret

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 40 Mötes konstituering FGE 41 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2010 FGE 42 Bokslutet för år 2010 FGE 43 Personalbokslut för år 2010 FGE 44 Uppföljning

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer