Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion om att uppgöra en säkerhetsplan för Fullmäktigemotion som gäller å och näringsutsläpp i Östersjön Byggandet av bostäder inleds i kommuncentrum på Siuntion Sydän -området Kommuninvånarinitiativ för ändring av delgeneralplanen för sydöstra och för att försätta bergsbrytningsområdet vid Stallsmossaberget i åtgärdsförbud under den tid planläggningen pågår Förlust av valbarhet till uppgiften som ersättare i fullmäktige Ekonomisk uppföljning FGE 72 Ändring av investeringsdelen i kommunstyrelsens budget för år 2012 FGE 73 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 Inrättande av tjänster och befattningar inom grundtrygghetsavdelningen Deltagande i projektet Hinku Fortsättning av samarbetet mellan Lojo, Högfors, och Vichtis kring miljöhälsovården och veterinärvården Ändring av investeringsanslag i budgeten för år 2012 för tekniska nämnden Inlämnande av motioner

2 Sida 2 Nr 8/2012 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl Närvarande medlemmar Calin Elisa, medlem Dahlqvist Rabbe, ordförande Ekström Susanne, medlem von Essen Kristian, medlem Forsblom Peppe, medlem Haanpää Harri, ersättare Halonen Pekka, ersättare Havukainen Sari, ersättare Holm Karl, medlem Kaisla Heikki, medlem Kaisla Sirpa, medlem Karell Anders, medlem Keränen Pekka, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Oinonen Thea, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Penttinen Arto, medlem Pesonen Kirsi, medlem Rehnberg Raija, medlem Savinainen Tuula, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tuomi Tuulia, medlem Westermarck Mikael, medlem Varpio Arto, medlem Vierinen Kari, medlem Övriga närvarande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör Nordman Tina, bildningschef Skyttä Jorma, teknisk chef Öberg Benita, grundtrygghetschef Ärenden Underskrifter Rabbe Dahlqvist ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Merja Laaksonen protokolljusterare Harri Haanpää protokolljusterare Protokollet framlagts till Påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 FGE 63 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. I turen är medlemmarna Merja Laaksonen och Timo Raivio. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. I turen är medlemmarna Merja Laaksonen och Harri Haanpää. Konstaterades att kommunstyrelsen inte har berett 66 på föredragningslistan Fullmäktigemotion om förnyande av skolskjutsprinciperna i och ärendet togs bort från föredragningslistan. Nämnd Kommunstyrelsen

4 Sida 4 KH:12 /2009 FGE 64 BILDN Bilaga 1 KOMMUNTILLÄGG FÖR HEMVÅRDSSTÖD FÖR BARN Folkpensionsanstalten och kommun avtalade fr.o.m om betalning av ett förhöjt hemvårdsstöd för barn i enlighet med (1128/96) i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn. Hemvårdsstödet för barn är ett lagstadgat stöd ägnat för hemvård av barn under 3 år emedan kommuntillägget för hemvårdsstöd är en s.k. icke lagstadgad kommunal stödform som beviljas enligt prövning. Enligt kommunfullmäktiges beslut betalades kommuntillägget för hemvårdsstöd tidsbegränsat under tiden För tiden betalas kommuntillägget för hemvårdsstöd enligt kommunfullmäktiges beslut Storleken på kommuntillägget för hemvårdsstöd bestäms enligt antalet barn så att förhöjningen av vårdpengen är 136 euro/månad för det första barnet under 3 år och för de följande barnen 68 euro i månaden. En förutsättning för betalning av kommuntillägg till de barn som erhåller hemvårdsstöd är att hemvårdstöd betalas åt familjens samtliga barn. Ett barn i förskoleåldern som deltar i kommunal förskoleverksamhet är likaså berättigat till kommuntillägg. Med kommuntillägget vill man sporra familjerna att vårda barnen hemma. Speciellt i tillväxtkommuner strävar man i och med kommuntillägget efter att stävja efterfrågan på dagvård och att minska på trycket att investera i nya daghem. Man strävar här efter att granska verkningarna av ibruktagandet av kommuntillägget så mångsidigt som möjligt. Under våren 2012 utredde kommunförbundet hur många finländska kommuner (320) betalar kommuntillägg för hemvårdsstöd. Enligt utredning betalas kommuntillägg i 99 kommuner (31 %) och utbetalning har planerats i 6 kommuner. Kommuntilläggets storlek är i genomsnitt 148 euro/barn (variation euro/barn). För barn under 3 år är kommuntillägget ca 158 euro/barn och för över 3-åringar 105 euro/barn. I de kommuner (40) där kommuntillägget för hemvårdsstöd är bundet till barnantalet i familjen är syskonförhöjningen i genomsnitt 80 euro/barn. Fyrtio (40) kommuner meddelade att kommuntillägget har inverkat på efterfrågan på kommunal dagvård. Ett fåtal kommuner ansåg att kommuntilläggets inverkan har varit rätt så ringa. Den största delen av kommunerna meddelade att kommuntillägget har haft bl.a. följande verkningar: det finns färre barn under 3 år i kommunal dagvård, efterfrågan på skiftesdagvård har klart minskat, för en del barn har det räckt att förutom kommuntillägget Nämnd Kommunstyrelsen

5 Sida 5 ordna klubbar, man har skjutit upp tidpunkten för att gå på jobb, stödet har bidragit till att efterfrågan på kommunal dagvård har dämpats och stödet har använts som hjälpmedel då det har rått brist på dagvårdsplatser. Nästan alla de kommuner (92) som betalar kommuntillägg har ställt särskilda villkor för betalningen. I Lojo gjorde under våren 2011 en utredning om ett eventuellt ibruktagande av kommuntillägget och om olika modeller för kommuntillägget. I utredningen konstaterades att det var omöjligt att hitta en modell för kommuntilllägget för hemvårdsstöd som skulle skapa inbesparingar. För ett enskilt barn är kostnaderna för hemvårdsstöd jämte kommuntillägg lägre än kostnaderna för en kommunal eller privat dagvårdsplats, men utbetalning av kommuntillägget till alla som redan får hemvårdsstöd ökar kostnaderna för ibruktagandet. I praktiken har man konstaterat att föräldrarna mycket sällan flyttar sitt barn som redan har börjat i dagvård till vård i hemmet. Således sker övergången mellan de olika vårdformerna i det skede då föräldrarna i slutet av föräldraledigheten väljer form av vård de önskar. Förutom familjens inkomstbildning inverkar dessutom även värderingarna. Ifall antalet barn som övergår från en dagvårdsplats till användningen av hemvårdsstöd är lågt och platserna befinner sig på olika håll i staden har det inte någon inverkan på personalkostnaderna eller investeringarna under de närmaste åren. Kommuntillägget för hemvårdsstöd kan alltså framför allt anses vara en kvalitetsfaktor då det gäller vård av små barn och som således gör det möjligt för familjerna att sköta sina barn enligt sina egna värderingsprinciper. Här har man granskat verkningarna av kommuntillägget under tiden Granskningsperioden är fortfarande rätt så kort och den innefattar ändringar bl.a. i den globala världsekonomin och dess inverkningar på familjernas sysselsättning och ekonomi och därigenom på användningen av kommuntillägget är svåra att uppskatta. Slutsatserna av verkningarna av kommuntillägget är fortfarande riktgivande. I budgeten för år 2012 har euro reserverats för betalning av kommuntillägget. Maximalt skulle anslaget få vara utnyttjat till 58,2 % ( ,11 euro) medan utfallet visar att kommuntillägget utnyttjats till 54,2 % (ca 113,790,05 euro). Ifall kostnaderna för kommuntillägget fortsätter lika stora till årets slut kommer det budgeterade anslaget att underskridas en aning, de slutliga kostnaderna för kommuntillägget skulle vara ca euro/år. Utgående från granskningsperioden kan konstateras att antalet familjer som får det kommuntillägg för hemvårdsstöd som togs i bruk i kommun Nämnd Kommunstyrelsen

6 Sida har hållits konstant efter den stegring som ägde rum genast efter ibruktagandet. I januari 2010 vårdades 143 barn i hemvård och av dessa fick 126 barn kommuntillägg. Under granskningsperioden har antalet barn som får vård i hemmet inte efter den tidpunkten mera sjunkit under 160 barn. Även antalet barn som får kommuntillägget steg genast i början av januari 2010 till en nivå på ca barn och på den nivån har de sedan hållits, med undantag av några undantagsmånader. Kostnaderna för kommuntillägget har varit stabila, euro/månad, och följt antalet barn. På årsbasis har kostnaderna varit nästan euro. Även antalet barn i kommunal dagvård (0-3 åringar och 3-5 åringar, familjedagvården och daghemmen sammanlagt) har grovt sett hållits på samma nivå under granskningsperioden Då man räknar med de barn som redan har fått ett beslut om dagvård per men vilkas vård inte ännu har inletts, stiger antalet barn i åldern 0-5 år igen med 31 barn. Av ökningen är andelen barn i åldern 0-3 år 18 barn. Enligt uppgifter från statistik- och indikatorbanken SOTKAnet i Institutet för Hälsa och Välfärd har antalet 0-3 åringar i kommun minskat från 352 barn år 2009 (31.12) till 324 barn år Allt som allt har 0-6 åringarna minskat under granskningsperioden från 640 barn till 611. barn. Eftersom antalet barn i kommunen har minskat och antalet barn i dagvård enligt situationen har ökat har antalet barn i dagvård i åldersklassen ökat. Detta trots kommuntillägget. Konstateras bör at kommuntillägget uppenbarligen lockar hemma varande föräldrar och sådana som redan tidigare har fått stöd för hemvård av barn eller eventuellt personer som har varit föräldralediga och önskar flytta inledandet av dagvården framåt för en kortare tid. Tillsvidare har kommuntilllägget för hemvårdsstödet inte gett upphov till uppsägningar av dagvårdsplatser förutom i några enstaka fall. Utgående från granskningsperioden kan alltså konstateras att kommuntilllägget erbjuder familjerna möjlighet att flytta inledningen av barnets dagvård framåt och sålunda lätta på trycket gällande efterfrågan på dagvårdsplatser, om dock endast tillfälligt. Det är dock svårt att se någon klar verkan på investeringstrycket. Kompletterande material och bilagor - som bilaga grafik och tabeller gällande kommuntillägget Beredning: chefen för småbarnsfostran Anu Vesiluoma, tfn , e-post: Förslag: Nämnden beslutar Nämnd Kommunstyrelsen

7 Sida 7 - att som sitt utlåtande föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att försöket med kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn inte fortsätts. Enligt utvärderingar över verkningarna av kommuntillägget bör konstateras att fastän kommuntillägget används för att stöda hemvården av barn och att man på så sätt skjuter upp inledandet av dagvården på kort sikt, kan kommuntillägget inte i tillräcklig mån och på ett ändamålsenligt sätt minska på investeringstrycket. - föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att användandet av kommuntillägget inte fortsätts efter Behandling: Medlem Calin föreslog understödd av medlem Backman att användningen av kommuntillägget bör fortsättas fr.o.m och att benämningen försök för användning av kommuntillägg stryks och att det i budgeten reserveras ett anslag om euro för betalning av kommuntillägg. Ordföranden konstaterade efter avslutad diskussion att det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag varför omröstning var nödvändig. Som omröstningsmetod valdes röstning genom namnsupprop. De som stöder föredragandens förslag röstar JA och de som stöder medlem Calins förslag röstar NEJ. Vid omröstningen gavs 2 JA-röster (Halonen, Hautamäki) och 3 NEJ-röster (Backman, Calin, Gottberg). Medlemmarna Alho och Savinainen röstade blankt. Ordföranden konstaterade härefter att nämnden hade beslutat i enlighet med medlem Calins förslag. Nämnden beslöt - att som sitt utlåtande föreslå för kommunstyrelsen att den föreslår för kommunfullmäktige att användningen av kommuntillägget fortsätts fr.o.m att benämningen försök till användning av kommuntillägg stryks och - att det i budgeten reserveras ett anslag om euro för betalning av kommuntillägg. KST Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter 1. att användningen av kommuntillägget fortsätter efter tills vidare Nämnd Kommunstyrelsen

8 Sida 8 2. uppmana bildningsnämnden att i budgetberedningen beakta kostnaderna för kommuntillägget. Förslaget godkändes. FGE 64 godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Nämnd Kommunstyrelsen

9 Sida 9 TEKNLTK:422 /2012 FGE 65 TEKN Kompletterande material FÖRSÄLJNING AV DET FORNA DAGHEMMET SVARTBÄCK Enligt tekniska nämndens instruktions 9 mom. 21 hör det till tekniska nämndens uppgifter att bygga, underhålla och ansvara för användningen av kommunens fastigheter och områden. Svartbäck: Svartbäcks fastighet består av två områden, fastighetsnummer areal 0,3232 hektar samt areal 0,7700 hektar enligt lagfartsintygen av den Det finns en generalplan som gäller för det aktuella området. Området består enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen av P-område (man kan enligt byggnadsordningen uppföra byggnader för service och administration i området). Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen är skyddat eller ett objekt eller del av objekt som bör skyddas. Enligt köpebreven har områdena sålts till kommun den Som säljare stod Ragnar Karell för och Karl och Anna Salovius för Enligt köpevillkoren förbinder sig kommun att använda området för att uppföra en folkskolsbyggnad. I köpebreven finns inget omnämnande om att fastigheten skulle återgå till säljaren såvida användningsändamålet ändras. Skolbyggnaden uppfördes år Byggnaden fungerade i början som skola men har senare tagits i bruk som daghem. Byggnadens kalla vindsutrymme skadades i en brand som fick sin början av ett blixtnedslag år Då byggnaden fungerade som daghem var det främst personalen som fick symptom på grund av dålig inneluft. Byggnaden togs ur daghemsbruk på grund av detta i december Vintern gjordes omfattande undersökningar i huset. Undersökningarna uppvisade förhöjda halter av strålsvamssporer, vilket är typiskt för byggnader av denna ålder och med denna byggnadsteknik. Släckningsvattnet som användes för att släcka branden kan ha medverkat till de mikrober som konstaterats i det isolerande sågspånet i första våningens bottenkonstruktioner. Byggnaden har stått tom från år 2008 förutom några månader i början av år 2012, då gymnastiksalen har fungerat som konstnärsateljé. Det är inte än- Nämnd Kommunstyrelsen

10 Sida 10 damålsenligt att hålla ett dylikt hus tomt. Huset fortsätter att förfalla. Såvida kommunen tar det i eget bruk kräver det omfattande reparationer, vilket inte för tillfället har beaktats i kommunens budget. Det finns externt intresse för att köpa huset. Huset är lämpligt för bostadsbruk. Detta förutsätter emellertid en planeändring. Huset ligger på ett vackert ställe. Åvalla: Åvallas registernummer är Området har en gällande generalplan. Enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen utgörs området av A-område. Enligt byggnadsordningen kan man på området bygga småhus med ekonomibyggnader och /eller sådana arbetsutrymmen som inte stör boende. Objektet bär beteckningen SR, vilket innebär att det enligt byggnadslagen eller byggnadsskyddslagen är skyddat eller ämnat att skyddas. Arealen uppgår enligt lagfartsintyget av den ,3232 hektar. Byggnadsingenjörsstuderandena vid Yrkeshögskolan Sydväst har som elevarbete gjort en kartläggning av byggnadens skick. Huset används för tillfället närmast av olika föreningar. scouter har aktiv verksamhet i byggnaden. Man bör anvisa ersättande utrymmen för föreningarna. Enligt konditionsgranskningsklassificeringen som utförts i de fastigheter som kommunen äger eller besitter har Åvalla klassats i konditionsklass ett och Svartbäck i konditionsklass två. Man föreslår att båda säljs genast. Konditionsklass ett innebär att husena är i dåligt skick och kräver omfattande reparationsåtgärder för att de kan användas. Husets teknik är obefintlig och gammal samt användningsnivån låg. För att kunna förlänga byggnadens livslängd krävs omedelbara reparationsåtgärder. Konditionsklass två innebär att byggnaderna kräver reparationsåtgärder. Byggnadsmaterialen är gamla, slitna och opraktiska. Hustekniken är bristfällig. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material konditionsundersökning gällande inneluften och fukttekniken som utfördes av Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy den , - som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande kvaliteten på daghemmets inneluft som kompletterande material fortsatta åtgärder gällande reparation av byggnaden. - som kompletterande material kartutdrag ur fastighetsregistret Nämnd Kommunstyrelsen

11 Sida 11 - som kompletterande material Västra delgeneralplans beteckningar och bestämmelser i området - som kompletterande material utdrag ur överblicken över de fastigheter och bostadsaktier som kommunen äger. Föredragning: tf. tekniska chefen Magnus Malmberg, tel: , e-post: Förslag: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs till mest bjudande. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att bildningsnämnden och tekniska nämnden utreder om det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Behandling: Ändrat beslutsförslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Tekniska nämnden föreslår - för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att fastigheterna Svartbäck och Åvalla säljs, till Svartbäcks försäljningsvillkor sätts till att förköpsrätt har traditionsföreningar, allmännyttiga föreningar eller dylika. - att man bör klart och tydligt föra fram till de eventuella köparna alla de problem och konstaterade skador som konstaterats i husen. Man ger en fastighetsförmedlare i uppdrag att sälja fastigheterna. - att kommunen är skyldig innan försäljning, att se till att det finns ersättande utrymmen för den föreningsverksamhet som fungerat i Åvalla. Enligt föredragandens ändrade beslutsförslag. = KST Förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, att kommunfullmäktige beslutar 1. sälja fastigheterna Svartbäck och Åvalla 2. befullmäktiga tekniska nämnden att sörja för försäljningen av fastigheterna och att uppgöra noggrannare försäljningsvillkor samt Nämnd Kommunstyrelsen

12 Sida uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla innan fastigheten säljs. Behandling: Malmgren avlägsnade sig på grund av jäv och var inte närvarande då detta ärende behandlades. Kaisla föreslog att punkt 3 ändras så att den lyder: 3. uppmana tekniska nämnden att den anvisar ersättande utrymmen för samfund och föreningar som är verksamma i Åvalla. Eftersom förslaget inte fick understöd, konstaterade ordföranden, att det förföll i brist på understöd. Martin understödd av Laaksonen föreslog att Svartbäck inte säljs utan man säljer Åvalla och de som använder Åvalla får använda Svartbäck. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder föredragandens förslag röstar ja och de som understöder Martins förslag röstar nej. Vid förrättad omröstning vann föredragandens förslag med 8 röster (Janhunen, Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho, Svanfeldt) mot 2 röster (Martin, Laaksonen). Förslaget godkändes. FGE Behandling: Oinonen understödd av von Essen föreslog att ärendet remitteras till tekniska nämnden för ny beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. remitterade ärendet till tekniska nämnden för ny beredning. TEKN Kompletterande material Enligt 9 punkt 21 i instruktionen för tekniska nämnden handhar tekniska nämnden byggandet, underhållet och användningen av kommunens fastigheter och områden. Nämnd Kommunstyrelsen

13 Sida 13 Svartbäck: Fastigheten Svartbäck består enligt lagfartsintyget av den av två områden: fastighet , ytan 0,3232 ha samt , ytan 0,7700 ha. Det finns en generalplan för området. Området är enligt delgeneralplanebeteckningen och bestämmelsen ett P-område. (Man kan på området enligt byggnadsordningen uppföra byggnader för service och administration.) Objektet bär beteckningen SR, vilken innebär att det är ett objekt eller del av område som är skyddat eller ämnat att skyddas enligt byggnadslagen. Enligt köpebreven har områdena sålts till kommun den Säljarna var Ragnar Karell för fastigheten och Karl och Anna Salovius för fastigheten Enligt villkoren i köpebrevet förbinder sig kommun att använda området för att uppföra folkskolebyggnader. Det finns inga omnämnanden i köpebreven om att lägenheten skulle återgå till säljaren såvida användningsändamålet ändras. Skolbyggnaden uppfördes år Byggnaden fungerade i början som skola, men senare har man använt det som daghem. Byggnadens kalla vindsutrymme skadades i en brand som fick sin början av ett blixtnedslag år Under tiden som byggnaden fungerat som daghem är det främst personalen som har uppvisat symptom på att innerluften är dålig. Byggnaden togs ur daghemsbruk av denna orsak i december Vintern genomfördes omfattande undersökningar i huset. Undersökningsresultaten uppvisade förhöjda mängder svamp- och strålsvampsporer, vilket är typiskt i så här gamla byggnader vad gäller byggnadstekniken. Också det släckningsvatten som använts vid eldsvådan kan ha inverkat på de mikrober som påträffats i sågspånsisoleringen i nedre våningens bottenbjälklag. Byggnaden har stått tom sedan år 2008, med undantag av några månader i början av år 2012 då gymnastiksalen fungerade som ateljé för en konstnär. Huset förfaller allt mer. Såvida kommunen tar det i eget bruk kräver det omfattande reparationer, vilket inte för tillfället har beaktats i kommunens budget och ekonomiplan. Det har visat sig att det finns intresse för att köpa huset. Huset är lämpligt för bostadsbruk. För att detta skall vara möjligt krävs emellertid en planeändring. Huset står på en vacker plats. Enligt en konditionsklassifikation som gjorts för de fastigheter som kommunen äger och besitter, hör Svartbäck till klass två. Klass två innebär att Nämnd Kommunstyrelsen

14 Sida 14 byggnaderna kräver reparationsåtgärder. Byggnadsmaterialen är gamla, slitna och opraktiska. Hustekniken är bristfällig. har den remitterat försäljningen av Åvalla och Svartbäck till ny beredning i tekniska nämnden. Då behandlades båda fastigheternas försäljning i samma paragraf. Nu har försäljningen av Åvalla och Svartbäck skiljts åt till två skilda paragrafer. Kompletterande material och bilagor: - som kompletterande material den konditionsgranskning, som gjorts av Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy den och som fokuserat på inneluften och fukttekniska problem - som kompletterande material de fortsatta åtgärderna gällande daghemmets inneluft av den som kompletterande material de fortsatta åtgärderna som gäller repareringen av byggnaden av den som kompletterande material kartutskrifter ur fastighetsregistret - som kompletterande material Västra delgeneralplanebeteckningar och bestämmelser i området - som kompletterande material ett utdrag ur översikten över de fastigheter och bostadsaktier som kommunen äger och förvaltar över. Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg tfn: , e-post: Förslag: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige, att - Svartbäcks fastigheter säljs till den mest bjudande - man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet - man till eventuella köpare ger allt material om konditionsgranskningar och syner gällande Svartbäcks fastigheter - man till en fastighetsförmedlare ger i uppdrag att sälja fastigheterna. Behandling: Ändrat förslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige, att - Svartbäcks fastigheter säljs till den mest bjudande Nämnd Kommunstyrelsen

15 Sida 15 - man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet - man till eventuella köpare ger allt material om konditionsgranskningar och syner gällande Svartbäcks fastigheter - man till en fastighetsförmedlare ger i uppdrag att sälja fastigheterna. - kommunstyrelsen utreder möjligheten, att ge förköpsrätt åt lokala allmännyttiga föreningar. KST Förslag: Behandling: Enligt ändrade förslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. besluter erbjuda Svartbäckfastigheterna till försäljning 2. befullmäktigar tekniska nämnden att handha försäljningen av Svartbäckfastigheterna och att uppgöra noggrannare villkor för försäljningen samt att besluta om uppdraget till fastighetsförmedlaren 3. konstaterar att man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet. Dessutom ges till eventuella köpare allt material om konditionsgranskningar och syner som kommunen har gällande Svartbäcks fastigheter. 4. uppmanar tekniska nämnden att utreda möjligheten, att ge förköpsrätt åt lokala allmännyttiga föreningar. Svanfeldt understödd av Martin föreslog följande ny punkt: uppmanar tekniska nämnden att utreda om möjligheten att teckna en försäkring för dolda konstruktionsfel. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att kommunstyrelsen hade enhälligt godkänt förslaget. Kaisla understödd av Ryynänen föreslog att punkt 4 i beslutsförslaget tas bort. Eftersom det hade gjorts ett från föredragandens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De, som understöder föredragandens förslag röstar ja och de, som understöder Kaislas förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Kaislas förslag med 6 röster (Kaisla, Sneck, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) mot 4 röster (Janhunen, Laaksonen, Martin, Svanfeldt). Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. besluter erbjuda Svartbäckfastigheterna till försäljning Nämnd Kommunstyrelsen

16 Sida 16 FGE befullmäktigar tekniska nämnden att handha försäljningen av Svartbäckfastigheterna och att uppgöra noggrannare villkor för försäljningen samt att besluta om uppdraget till fastighetsförmedlaren 3. konstaterar att man till eventuella köpare klart för fram alla de problem och skador som uppdagats i husen. Med köparen görs även en gemensam syn gällande fastigheternas problem och skador före ingående av köpet. Dessutom ges till eventuella köpare allt material om konditionsgranskningar och syner som kommunen har gällande Svartbäcks fastigheter. 4. uppmanar tekniska nämnden att utreda om möjligheten att teckna en försäkring för dolda konstruktionsfel. godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Nämnd Kommunstyrelsen

17 Sida 17 KH:102 /2011 FGE 66 KST FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT UPPGÖRA EN SÄKERHETSPLAN FÖR SJUNDEÅ Fullmäktigemedlemmarna Calin, Varpio och Nordström inlämnade en fullmäktigemotion, som gällde uppgörandet av en säkerhetsplan för kommun. Fullmäktigemotionen finns som bakgrundsmaterial. Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen beslutar att sända fullmäktigemotionen till tekniska nämnden för beredning. Då kommundirektören inte var närvarande, föredrogs ärendet av förvaltningschef Jarkko Sorvanto. Förslaget godkändes. = TEKN Kompletterande material Fullmäktigeledamöterna Arto Varpio, Marcus Nordström och Elisa Calin har inlämnat en fullmäktigemotion för att uppgöra en säkerhetsplan för kommunen för att förbättra vardagssäkerheten, i samråd med representanter för polisväsendet, det regionala räddningsväsendets ledning, väghållarna, byggnadsövervakningsorganisationerna och näringslivet. Målet för statsrådets program för den interna säkerheten är att Finland skall vara Europas tryggaste land år För att uppnå målet förutsätter statsrådet att man i varje kommun uppgör ett program för att förhindra brott, störningar och olyckor och för att förbättra den allmänna säkerheten. Säkerhetsplaneringen grundar sig på tryggheten som ett brett begrepp, där man förhindrar brott och störningar i samarbete med lokalsamhället. De statliga myndigheterna, kommunerna, kyrkan, näringslivet, medborgarorganisationerna och också medborgarna deltar i säkerhetsarbetet. De lokala säkerhetsplanerna inbegriper, förutom brottssäkerheten även bl.a. brand- och trafiksäkerheten, säkerheten under undantagstillstånd och olyckor. Sålunda bildas en helhetsbild av verksamheten för att upprätthålla och förbättra säkerheten i området. Detta ökar möjligheterna att administrera säkerhetsarbetet, minskar överlappningar, tryggar informationsgången och ger en möjlighet att i ett vidare perspektiv följa det arbete som görs för säkerheten. Ett centralt mål i säkerhetsplanen är att öka kommuninvånarnas medvetenhet m hur man kommer att förbättra säkerheten i kommuninvånarnas vardag. Nämnd Kommunstyrelsen

18 Sida 18 kommuns säkerhetsplan blev färdig år 2007 och motionen om att uppdatera kommunens säkerhetsplan är välmotiverad och aktuell. För tillfället finns det ingen säkerhetsplan i Nyland eller i västra Nyland. Därför kan man inte stödja sig på regionala planer i säkerhetsplaneringen. och Ingå kommuner uppgjorde år 2008 en gemensam trafiksäkerhetsplan för Ingå och. Under de senaste åren har man dryftat trafiksäkerheten i och man har strävat till att utveckla den inom kommunens trafiksäkerhetsarbetsgrupp som samlas regelbundet. I den finns det, förutom representanter för kommunen, även representanter för regionförvaltningsmyndigheterna. Trafiksäkerheten kunde vara ett tyngdpunktsområde i den kommande säkerhetsplanen. Tyngdpunktsområdena slås emellertid fast först efter att man bedömt dagsläget och analyserat verksamhetsmiljön. Fullmäktigemotionen inlämnades redan den Man har inte tidigare tagit itu med den på grund av den planerade kommunsamgången. Det skulle inte ha varit ändamålsenligt att uppdatera kommuns egna säkerhetsplan, som skulle ha varit i kraft endast till slutet av år Tekniska avdelningens resurser har inte heller tidigare gett möjlighet att ta itu med att uppdatera säkerhetsplanen. Det är meningen att bereda säkerhetsplanen i samråd med västra Nylands polisinrättning och med bistånd av västra Nylands räddningsverk. Man utreder möjligheterna till samarbete mellan kommunerna, framför allt med Ingå. Meningen är dock att kommun skall få en egen säkerhetsplan. Man har inlett beredningen av säkerhetsplanen i augusti 2012 och det är meningen att den skall färdigställas under våren Kompletterande material: - fullmäktigemotionen Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg tel: , e-post: Förslag: Nämnden beslutar - att framföra för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att kommuns tekniska avdelning har inlett uppgörandet av en säkerhetsplan för kommunen. Behandling: Ändrat förslag: Under behandlingen ändrade föredraganden sitt förslag enligt följande: Nämnden beslutar Nämnd Kommunstyrelsen

19 Sida 19 - att framföra till kännedom för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att kommuns tekniska avdelning har inlett uppgörandet av en säkerhetsplan för kommunen. Enligt ändrat förslag. KST Förslag: FGE 66 Behandling: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar beredningsdelen för kännedom som svar till den motion som lämnades och som gällde uppgörandet av en säkerhetsplan för området samt konstaterar att motionen är slutbehandlad. Förslaget godkändes. Calin understödd av Nordström föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Eftersom det hade gjorts ett understött förslag om att ärendet remitteras för ny beredning, var det nödvändigt med omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder kommunstyrelsens förslag, röstar ja, och de, som röstar för att ärendet bereds på nytt, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann förslaget om att ärendet remitteras för ny beredning med 14 röster (Calin, von Essen, Forsblom, Halonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Pesonen, Rehnberg, Savinainen, Tuomi, Varpio) mot 13 röster (Dahlqvist, Ekström, Holm, Kaisla Heikki, Kaisla Sirpa, Karell, Keränen, Penttinen, Havukainen, Haanpää, Svanfeldt, Westermarck, Vierinen). Ärendet remitteras för ny beredning. Nämnd Kommunstyrelsen

20 Sida 20 KH:475 /2011 FGE 67 KST FULLMÄKTIGEMOTION SOM GÄLLER SJUNDEÅ Å OCH NÄRINGSUTSLÄPP I ÖSTERSJÖN Fullmäktigemedlemmarna Holm och Vierinen samt ersättare Lehtinen har inlämnat och undertecknat en motion, som gällde å och utsläpp av näringsämnen i Östersjön samt inledandet av ett nytt projekt för att minska utsläpp. Fullmäktigemotionen finns som tilläggsmaterial. Förslag: Kommunstyrelsen beslutar sända fullmäktigemotionen till tekniska nämnden samt till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. Förslaget godkändes. = TEKN Kompletterande material Fulllmäktigeledamöternas motion: å flyter genom kommun och samlar med sig allt det som leds till den från åkrar, skogar och andra ställen. Från avfallsplatsen i Munka i Lojo och från vattenreningsverket i Nummela kommer mindre utsläpp men det mesta av näringsämnena och de övriga utsläppen har åstadkommits av oss sjundeåbor. Olyckligtvis räcker inte den renande effekten av skyddszonerna invid ås stränder till. Näringsämnen rinner från åkrarna i alltför stora mängder via täckdikena. Västra Nylands vatten och miljö rf har gjort ett lovvärt och oersättligt arbete genom att året om följa upp utsläpp av avloppsvatten med riktiga mätningar under närmare tio års tid vid Pickalaviken och i ås vattendrag. Man har genom mätningar konstaterat att ås andel av t.ex. fosforutsläppen i Pickalaviken uppgår till (98 99) % av alla utsläpp. reningsverks andel av fosforutsläppen i Pickala viken uppgår till under 0,50 % och är därför marginell. Båtvik- och Kantvikfabrikernas och Obbnäs garnisons andel av fosforutsläppen är endast ca (1,0-1,5) %. Under de senaste åren har man i den offentliga debatten frågat sig varför Östersjön smutsas ned och varför man inte gör någonting. Man ser St. Petersburgs inverkan mitt i Finska viken, men i kustområdet, västerut från Pickala udd har situationen alltmer försämrats. Varför renar vi inte de utsläpp som kommer ut i havet just där i Pickalaviken, där % av fosforutsläppen leds ut i havet? I allmänhet då man städar bort skräp börjar man arbetet på det värsta stället. Den inverkan som det planerade överföringsröret och övriga mot- Nämnd Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2011 14.3.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 6/2013 2.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 71 FGE 72 Mötes konstituering Godkännande av balanseringsprogrammet FGE 73 Ändring av anslag för investeringar i budgeten för år 2013 FGE 74 FGE 75 FGE 76 FGE 77 FGE

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik

Val av entreprenör för byggandet av vägar och kommunalteknik till detaljplaneområdet på norra sidan av stamväg 51 i Sunnanvik nr 10/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 105 TEKN 106 TEKN 107 TEKN 108 TEKN 109 TEKN 110 TEKN 111 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för Västra (ändring

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik

Val av enterprenör för byggandet av lättrafikleden i Störsvik nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 83 TEKN 84 TEKN 85 TEKN 86 TEKN 87 TEKN 88 TEKN 89 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Ändring av generalplanen för västra (ändring

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 5/2013 17.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 57 Mötes konstituering FGE 58 Ändring av delgeneralplanen för norra (ändring av byggnadsrätt / lägenheterna RN:o 755-404-2-69, 755-404-3-4, 755-404-2-23) FGE 59 FGE 60

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kommunfullmäktige 64 15.12.2014 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Kfullm 15.12.2014 64 Kommunstyrelsen 13 oktober 2014 220 Bilaga 19-22 Beredare: Förvaltningsdirektör Matti Rupponen I instruktionerna

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2013 21.10.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 185 KST 186 KST 187 Mötets konstituering Remissdebatt om utkastet till ett näringspolitiskt program för kommun Ekonomisk uppföljning KST 188 Ändring av budgeten för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras

Esbo stad Protokoll 22. Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1. 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 5380/11.03.02/2013 Stadsstyrelsen 40 10.2.2014 22 Fråga om utskänkningsställenas verkningar och om principerna för var de får placeras Beredning och upplysningar: Petri

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse

Kaj Björkqvist prof, utv.psyk. (specialforskare Jörgen Bergman) Tomas Lindroos stud (stud. Niklas Lindman) Möteskallelse Möteskallelse Datadirektionen sammanträder den 18.9.2000 kl 10.00 på datacentralen. Föredragningslistan är bifogad. De ordinarie medlemmarna ombedes vid eventuellt förfall själva underrätta sin personliga

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 7/2011 20.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 7/2011 20.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 122 Mötes konstituering KST 123 Budgetram och budgetdirektiv för år 2012 KST 124 KST 125 KST 126 KST 127 KST 128 Sammandragsrapport om de mest centrala iakttagelserna

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2015 1.9.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 65 Mötets konstituering TEKN 66 Uppföljning av tekniska nämndens ekonomi 7/2015 TEKN 67 Behandling av bedömningsberättelsen för år 2014 TEKN 68 Förslaget till tekniska

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 232 KST 233 KST 234 KST 235 KST 236 KST 237 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 173 Mötets konstituering KST 174 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 175 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 176 Revisionsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 5/2015, 25.08.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 19:00-19.25 Kommunkansliet i Geta, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund, ordförande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 13.1 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande. genom. Kerstin Wikgren Vårdchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens

Läs mer

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 7/2010 8.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Initiativ om uppgörande av detaljplan (Slussenområdet) TEKN 53 Generalplaneändringar skede 5 TEKN 54 TEKN 55 TEKN 56 TEKN 57 TEKN 58

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo

Esbo stad Protokoll 47. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1. 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4590/02.09.00/2013 Stadsstyrelsen 103 31.3.2014 47 Motion om att utnyttja ätbar mat och pröva på måltider av överbliven mat i Esbo Beredning och upplysningar: Minna Ahola,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer