Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden FGE 93 FGE 94 FGE 95 FGE 96 FGE 97 Åtgärder som föranleds av utvecklandet av kommuns organisation och beslutsfattande - godkännande av nya instruktioner och upphävningen av vissa direktiv Förlorande av valbarhet av medlem i revisionsnämnden och val av ny medlem Grundandet av en gemensam serviceorganisation för företag i Västra Nyland Ändring av Kårkulla samkommuns grundavtal Inlämnande av motion

2 Sida 2 Nr 8/2010 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl paus kl och Närvarande medlemmar Calin Elisa, medlem Dahlqvist Rabbe, ordförande Ekström Susanne, ersättare von Essen Kristian, medlem Forsblom Peppe, medlem Grundström Ove, medlem Haanpää Harri, ersättare Holm Karl, medlem Jutila Seppo, ersättare Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Keränen Pekka, medlem Kokkonen Yrjö, medlem Laakkonen Janne, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Oinonen Thea, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Penttinen Arto, medlem Pesonen Kirsi, medlem, avlägsnade sig efter behandlingen av 91 kl Rahkola-Toivanen Merja, medlem Rehnberg Raija, medlem Ryynänen Tarja, ersättare Tuomi Tuulia, medlem Westermarck Mikael, medlem Vierinen Kari, medlem Frånvarande medlemmar Övriga närvarande Grotell Börje Raivio Timo Savinainen Tuula Varpio Arto Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef Lindström Catharina, teknisk chef Nordman Tina, bildningschef Malmberg Magnus, byggmästare, närvarande Ärenden Underskrifter Rabbe Dahlqvist ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Elisa Calin protokolljusterare Raija Rehnberg protokolljusterare Protokollet framlagts till Påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 FGE 89 MÖTETS KONSTITUERING Kommunstyrelsen beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. I turen är medlemmarna Raija Rehnberg och Elisa Calin. konstaterade mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört och valde Elisa Calin och Raija Rehnberg till protokolljusterare. ==== Nämnd Kommunstyrelsen

4 Sida 4 KH:341 /2010 FGE 90 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2011 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN KST Den kommunala ekonomin kommer fortsättningsvis att vara synnerligen utmanande under år Tillväxten av Finlands ekonomi i år har stärkts av världsekonomin som fortsätter att återhämta sig och delvis även av tillfälliga inhemska faktorer. Tillväxten under resten av året förutspås dock bli svag, då vissa faktorer som i början av återhämtningsperioden har stött tillväxten förlorar sin påverkan. Utsikterna i den kommunala ekonomin förbättras något av kännbara förhöjningar av kommunal- och fastighetsskatterna för år 2010, måttlig lösning på arbetsmarknaden, höjning av kommunernas andel av samfundskatten samt större inflytning av skatteintäkter. För att kommunernas driftsekonomi skall hållas stabil måste ökningen av utgifterna fortfarande hållas under kontroll. Enligt kommunförbundets uppskattning stiger kommunernas skatteinkomster under de närmaste åren i medeltal bara ca 3,5 procent. Den positiva utvecklingen i den kommunala ekonomin äventyras genast ifall ökningen av verksamhetsutgifter inte hålls inom de ramar som inkomstutvecklingen ställer. Kontrollen över löneutgifterna och genomförandet av åtgärder som förbättrar produktiviteten spelar en central roll här. Enligt det ekonomiska balanseringsprogram som godkändes av fullmäktige skall det ackumulerande underskottet i kommuns ekonomi minskas under 2011 till euro eller 180 euro per invånare före slutet av år Underskottet var euro (323/invånare), prognosen för år 2010 enligt situationen i augusti visar, att det kumulativa underskottet skulle vara ca euro i slutet av året. Således strävar man efter ett överskott på minst euro för år Utgångspunkten då utvecklingen av driftsekonomin bedöms och ekonomiplanen uppgörs har varit att verksamheten och produktionen av service skall anpassas till tillbuds stående resurser och nivån av årsbidraget bör vara högre än nivån med avskrivningar och högre än det överskott som man strävar efter för att kunna täcka underskottet. Enligt prognoserna är inflationen 2,5 % under år Vid budgetering av budgetanslag har en ökning av verksamhetsutgifter på ca 1,65 % beaktats. Personalens löneutgifter stiger uppskattningsvis med ca 2,5 %. Nämnd Kommunstyrelsen

5 Sida 5 Utgångspunkten vid beredningen av nästa års budget och ekonomiplan har varit dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi som innebär att inkomstskatteprocenten höjs till 21 %, fastighetsskatteprocenten för övriga bostadsbyggnader till 1,10 % för år 2011 och för år 2013 höjs den allmänna fastighetsskatteprocenten till 1,28 %, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader till 0,63 % samt för övriga bostadsbyggnader till 1,23 %. Statsandelsreformen trädde i kraft i början av år 2010 som en delreform. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter skulle statsandelarna öka med 2-3 %. Kommunerna informerades om beräkningarna per kommun under juni månad. De sista uppdateringarna har kommit Enligt dessa förhandsuppgifter beräknas statsandelen enligt modellen med en enda penningström för kommuns del vara euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet euro, vilket innebär att den kalkylerade statsandelen för år 2011 är euro. Detta är 0,3 % mindre än den kalkylerade statsandelen för år Enligt Kommunförbundet saknas ännu uppdateringar av de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, uträkning över hemkommunsersättningar samt av beräkning över statsandelen för basservice som är en sammandragstabell. I dessa saknas påverkan av indexjusteringen från 1,7 % till 1,6 %. Investeringar och slutsumman av investeringar som föreslås i budgetförslaget grundar sig på den ekonomiplan som fullmäktige har godkänt och på avtalet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. Anskaffningar värda mindre än har behandlats i driftsekonomidelen. Interna debiteringar (interna inkomster) mellan kanslier har definierats i budgeten av den resultatenhet som har dessa interna debiteringsposter bland sina inkomster. Då det gäller interna hyror görs beräkningen dock av ekonomiavdelningen och detta arbetsskede är ännu inte färdigt. Interna hyror kommer att inkluderas i den slutgiltiga budgeten. Dessa poster inverkar inte i kommunens resultat i helhet. Budgetens finansieringsdel för år 2011 och ekonomiplanen för åren följer det av fullmäktige godkända dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. På basen av finansieringsdelen kommer kommunens egentliga verksamhet och investeringar samt finansieringsverksamhet under år 2011 att minska likviditeten med t euro. Kommunstyrelsen fattar beslut om sitt förslag för budgeten för år 2011 och för ekonomiplanen för åren på sitt möte behandlar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen. Nämnd Kommunstyrelsen

6 Sida 6 Kommundirektörens förslag för budgeten och ekonomiplanen för åren finns i bredvidläsning. Den extra ekonomiska börda som förhandlingarna om en kommunsammanslagning medför kommer att presenteras som ett skilt paket. Förslag: Kommunstyrelsen diskuterar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 232. KST Bilaga 1 Kommunstyrelsen diskuterade budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren === Enligt 65 i kommunallagen skall kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen I budgeten och ekonomiplanen skall tidigare års underskott från boksluten och innevarande års budget täckas under planperioden. I kommunallagens 65.3 stadgas, att underskottet i boksluten från tidigare år och budgeten från innevarande år skall täckas i budgeten och ekonomiplanen under planperioden. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Grunden för budgetförslaget för år 2011 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten av samt avtalet om balanseringen av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Kommunernas inkomstskatteprocent i medeltal år 2010 är 18,98 %. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 91 a stadgas, att en kommun skall senast den 17 november året före skatteåret meddela skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Kommunens anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Om meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. I budgeten har intäkterna från inkomstskatten beräknats enligt 21 procent enligt avtalet Nämnd Kommunstyrelsen

7 Sida 7 för balansering av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Maximi- och minimigränser för kommunernas fastighetsskatteprocentsatser steg för år Fullmäktige beslöt redan då höja fastighetsskatteprocenterna i. Den allmänna fastighetsskatteprocenten för år 2010 var 1,20 %, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostäder 0,50 %, övriga bostadsbyggnader 1,00 % och obebyggda tomter 3,00 %. För fastigheter som används av allmännyttiga samfund var fastighetsskatteprocenten 0,00. I avtalet för balanseringen av ekonomin i kommun stadgas för år 2011 att fastighetsskatteprocenten för övriga bostadsbyggnader höjs till 1,10 procent. Yttre verksamhetsinkomster för 2011 överstiger budgetnivån för år 2010 med ca 221 t euro, men understiger prognosen för innevarande år med ca 216 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningars nivå, betalningssystem och ändringar av tillståndsförfaranden med 2,5 procent, men inkomsterna från markanvändning väntas minska från årets 2010 nivå. Med anslag för driftsutgifter produceras de tjänster, för vilka den kommunala organisationen först och främst existerar. Andelen av dessa utgifter av innevarande års totala utgifter är nästan 95 %. Jämfört med prognosen för år 2010 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 3,48 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,5 procent, vakanta tjänster besätts, social- och hälsovårdskostnaderna stiger mera än inflationen samt att de investeringar, som p.g.a. sparåtgärder inte realiserats under de gångna åren, nu blir aktuella. Investeringsutgifterna i budgeten är 4,402 miljoner euro brutto och 3,387 miljoner euro netto. Kommunen har varit tvungen att under två senaste år i rad gallra investeringarna till ett minimum. För skol- och daghemslösningarna, som är de största projekten år 2011, reserveras sammanlagt 2,6 miljoner euro. För Störsvik-Strömsby överföringsavloppsledning reserveras euro, år 2010 reserverades euro, och för byggande av lättrafikled till Störsvik, Sunnanviks planevägar skede I samt för förenandet av Brännmalmsområdet med väg reserveras sammanlagt euro. Egentlig verksamhet och investeringar i finansieringsdelen visar utgifter på 1,572 milj. euro. Långfristiga lån amorteras med 1,395 milj. euro och kortfristiga lån med 1,740 milj. euro. Nya lån tas 3,483 milj. euro, vilket minskar likviditeten med 1,224 milj. euro och lånemängden i sin helhet ökar jämfört med prognosen för år 2010 med 0,348 milj. euro. Lönerna stiger 4,62 % jämfört med prognosen för år Budgeten innehåller 6,46 årsverk mera jämfört med år För 2011 har för löneförhöj- Nämnd Kommunstyrelsen

8 Sida 8 ningar reserverats 2,5 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. De totala personalkostnaderna är 6,73 % högre än i budgeten för år Ett anslag för år 2011 på sammanlagt ca euro för förhandlingar om kommunsammanslagning och för grundandet av en företagsserviceorganisation för västra Nyland läggs till i budgetförslaget. Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2011 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för 2011 allmän fastighetsskatt 1,2 % stadigvarande bostäder 0,50 % övriga bostadsbyggnader 1,10 % obebyggda byggnadsplatser 3,00 % allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: Kommunstyrelsen berättigar kommundirektören till att göra tekniska korrigeringar i budgeten. Nordström understödd av Rehnberg föreslog att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter fastslå kommunens inkomstskatteprocent till 20,50 % för Eftersom förslaget motsattes, var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker med namnupprop. Förslaget godkändes. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Nordströms förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Nordströms förslag med rösterna 6 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Rehnberg, Vierinen) mot 5 (Lovén, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Ryynänen). Nordström föreslog understödd av Laaksonen att för Svenska Skolans utvidgning reserveras 1 M för år 2011 och 0,9 M för år 2012 samt för daghemslösningar reserveras 1,15 M för år Statsstöd för Svenska Skolans investering euro för år 2011 och euro för år Eftersom förslaget motsattes, var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker med namnupprop. Förslaget godkändes. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja, och de, som understsöder Nordströms förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Nordströms förslag med rösterna 7 ( Haanpää, Karell, Laakso- Nämnd Kommunstyrelsen

9 Sida 9 nen, Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg) mot 4 (Parviainen, Penttinen, Ryynänen, Vierinen). Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige besluter att 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2011 till 20,50 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för 2011 allmän fastighetsskatt 1,2 % stadigvarande bostäder 0,50 % övriga bostadsbyggnader 1,10 % obebyggda byggnadsplatser 3,00 % allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren med följande ändringar: För Svenska skolans utvidgning reserveras 1 M för år 2011 och 0,9 M för år 2012 samt för daghemslösningar reserveras 1,15 M för år Statsstöd för Svenska Skolans investering euro för år 2011 och euro för år Kommunstyrelsen berättigar kommundirektören till att göra tekniska korrigeringar i budgeten. === FGE 90 Bilaga 1 Behandling: På mötet utdelades tekniska korrigeringar i budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren som beror på att utgifterna för utkomststödet ökar. Medlem Penttinen föreslog, att kommunfullmäktige gör i budgeten för år 2011 och i ekonomiplanen för åren tekniska ändringar som orsakas av att utgifterna för utkomststödet ökar. Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Samlingsparties fullmäktigegrupp /Merja Rahkola-Toivanen föreslog att kommunfullmäktige fastställer kommunens inkomstskatteprocent för år 2011 till 21 %. Eftersom det fanns ett från kommunstyrelsens förslag avvikande förslag var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker via namnupprop. Förslaget godkändes. De som understöder kommunstyrelsen förslag, röstar ja, och de, som understöder Samlingspartiets fullmäktigegrupps förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Samlingspartiets fullmäktigegrupps förslag med rösterna 15 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Nämnd Kommunstyrelsen

10 Sida 10 Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Jutila, Westermarck, Vierinen) mot 12 röster (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Haanpää, Rehnberg). Medlem Rahkola-Toivanen föreslog understödd av medlem Parviainen, att i stället för utvidgningen av Svenska Skolan skulle skolinvesteringen riktas till skolorna i. Eftersom det fanns ett från kommunstyrelsens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker via namnupprop. Förslaget godkändes. De, som understöder kommunstyrelsen förslag, röstar ja, och de, som understöder medlem Rahkola-Toivanens förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 14 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Paasikivi, Haanpää, Rehnberg, Jutila) mot 13 röster (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola- Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Westermarck, Vierinen). Medlem von Essen föreslog, att från sida 20 avlägsnas en mening Skatteinkomsterna har beräknats enligt prognoserna i dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi av Audiator Oy/Eero Laesterä. Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Medlem Nordström föreslog, att förändringsprocenten av kommunalskatteintäkterna för år 2011 på sidan 22 ändras till 2,2 procent och att kommunalskatteintäkterna ökas med euro. Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Medlem Rahkola-Toivanen föreslog understödd av medlem Parviainen, att från sidan 32 avlägsnas orden antingen upprustas Svartbäck eller byggs ett nytt daghem. Eftersom förslaget inge motsattes, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Medlem Laakkonen föreslog understödd av medlem Kaisla, att för byggandet av allaktivitetshallen reserveras för år euro. Eftersom förslaget inge motsattes, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Under diskussionen gjordes tekniska korrigeringar i budgeten. Nämnd Kommunstyrelsen

11 Sida 11 beslöt 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2011 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för 2011 allmän fastighetsskatt 1,2 % stadigvarande bostäder 0,50 % övriga bostadsbyggnader 1,10 % obebyggda byggnadsplatser 3,00 % allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren med följande ändringar: I budgeten för år 2011 och i ekonomiplanen för åren görs tekniska ändringar som orsakas av att utgifterna för utkomststödet ökar. Från sidan 32 avlägsnas orden antingen upprustas Svartbäck eller byggs ett nytt daghem. För byggandet av allaktivitetshallen reserveras för år euro.. === Nämnd Kommunstyrelsen

12 Sida 12 FGE 91 UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT BALANSERINGSPROGRAM KST Förslag: har på sitt möte godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram för kommun. Då kommunfullmäktige godkände balanseringsprogrammet beslöts samtidigt att balanseringsprogrammet uppföljs vid varje fullmäktigemöte. Kommunstyrelsen 1. antecknar uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. FGE 91 Kommunstyrelsen 1. antecknade uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom ==== antecknade ärendet för kännedom. ==== Nämnd Kommunstyrelsen

13 Sida 13 FGE 92 KST KOMMUNTILLÄGG FÖR HEMVÅRD AV BARN UTVÄRDERING FÖR TIDEN Folkpensionsanstalten och kommun kom överens om stöd för hemvård av barn och privat vård enligt lagen (1128/96) 20 att från och med betala ett förhöjt stöd för hemvård av barn. Kommuntillägget för hemvård av barn betalas enligt kommunfullmäktiges beslut för tiden Kommuntilläggets inverkan rapporteras regelbundet till kommunfullmäktige. Storleken på kommuntillägget till hemvårdsstödet bestäms enligt antalet barn, så att tillägget för det första barnet under tre år är 136 per månad och för därpå följande barn 68 per månad. Villkoren för att kommuntilllägget skall betalas ut till dem som får stöd för hemvård av barnen är att familjens alla barn erhåller hemvårdsstöd. Att ett barn i förskoleåldern deltar i kommunens förskoleundervisning fråntar inte möjligheten till kommuntillägget. Med kommuntillägget försöker man uppmuntra familjer till hemvård av barnen. Speciellt i tillväxtkommuner försöker man med kommuntillägget att minska efterfrågan på dagvård och minska pressen att investera i nya daghem. Inverkan av ibruktagandet av kommuntillägget har här försökts att undersökas så mångsidigt som möjligt. Här är kontrollperioden Förra gången behandlades inverkan av införandet av kommuntillägget enligt situationen Tidsperioden är fortfarande kort, så slutsatserna av kommuntilläggets inverkan är endast riktgivande. I budgeten för 2010 har reserverats för utbetalning av kommuntillägget. Av anslaget borde högst 66,7 % vara förbrukat ( ). Av anslaget har förbrukats 112,0 % (ca ). Anslaget för kommuntillägget till hemvårdsstödet har överskridits och överskridningen är per Om kommuntilläggskostnaderna är lika stora för resten av året kommer anslaget i budgeten för kommuntillägget att överskridas med ungefär och den slutliga extra kostnaden för kommuntillägget kommer att vara ca på årsnivå. Under kontrollperioden på åtta månader kan man konstatera, att de som får kommuntillägget, som togs i bruk av kommun , till hemvårdsstödet har ökat under perioden med 35 % (71->96), antalet barn i hemvård har ökat med 21 % (143 -> 173) och antalet barn som får kommuntillägg har ökat med 20 % (126 ->151). Samtidigt har antalet barn mellan 0 och 5 år i dagvården ökat med 18 % (140 -> 165) och andelen barn under 3 år i dagvården har ökat med 29 % (49 ->63). Antalet barn i dagvården jämfört med den förra kontrolltidpunkten har ökat yt- Nämnd Kommunstyrelsen

14 Sida 14 terligare (enligt situationen var ökningen för barn i åldern % och för barn i åldern 0 3 år 4 %. Antalet barn under 3 år i dagvården är större än någonsin enligt situationen Vid situationen visste man att 31 barn som för tillfället erhåller kommuntillägget, flyttar till kommunal dagvård,11 flyttar från förskolan till grundskolan och 5 barn slutar av andra anledningar erhålla kommuntillägget i augusti-september Man kan konstatera att kommuntillägget uppenbarligen lockar de som är hemma och som redan tidigare har erhållit hemvårdsstöd eller kanske personer som avslutar sin föräldraledighet och de som kortsiktigt flyttar påbörjandet av barnets vård. Hemvårdsstödets kommuntillägg har hittills inte lockat familjer att säga upp sina befintliga dagvårdsplatser. På basis av åttamånadersperioden kan man konstatera att kommuntillägget erbjuder familjerna en möjlighet att skjuta upp påbörjandet av dagvård och på det viset eventuellt minskar efterfrågan på dagvårdsplatser, dock endast tillfälligt. Att kommuntillägget skjuter upp behovet av investeringar är svårt att se. Ökningen av antalet barn under 3 år i daghem (25 -> 37) ökar antalet nödvändiga nyttokvadratmetrar/barn enligt direktiven för planering av utrymmen och behovet av personresurser). Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen 1. antecknar utredningen för kännedom 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar utredningen för kännedom. Paasikivi understödd av Lovén föreslog, att i beslutsförslaget läggs en ny punkt nr 3 föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på euro för år Eftersom man motsatte sig förslaget, var en omröstning nödvändig. Ordföranden föreslog att omröstningen sker med namnupprop och förslaget godkändes. De, som understöder föredragandens förslag, röstar jaa och de, som understöder Paasikivis förslag, röstar nej. Vid omröstningen fick föredragandens förslag 7 röster (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Parviainen, Rehnberg, Ryynänen) och Paasikivis förslag 4 röster (Lovén, Paasikivi, Penttinen, Vierinen). Kommunstyrelsen 1. antecknade utredningen för kännedom 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar utredningen för kännedom. === FGE 92 antecknade utredningen för kännedom. ==== Nämnd Kommunstyrelsen

15 Sida 15 KH:301 /2010 FGE 93 KST Bilaga 3 ÅTGÄRDER SOM FÖRANLEDS AV UTVECKLANDET AV SJUNDEÅ KOMMUNS ORGANISATION OCH BESLUTSFATTANDE - GODKÄNNANDE AV NYA INSTRUKTIONER OCH UPPHÄVNINGEN AV VISSA DIREKTIV i har godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram. Programmet innehåller sammanlagt ca.40 åtgärder på olika nivåer för åren För år 2011 har godkänts åtgärder som bl.a. utvecklar kommunens nämndstruktur genom att minska antalet nämnder, genom att utveckla kommunens anskaffningsväsen genom att öka delegeringen av beslutanderätt då det gäller anskaffningar samt genom att ändra personalens beslutanderätt genom att öka delegeringen av personalens beslutanderätt. Centrala mål för förnyandet av instruktioner Med förnyandet av instruktioner strävar man efter att målet med förnyande av instruktioner är att allmänt utveckla kommunens instruktionsstruktur och att förnya samt uppdatera kommunens centrala instruktioner. Med förnyandet av instruktioner strävar man dessutom efter att i synnerhet - strömlinjeforma nämndstrukturen och göra den lättare - delvis förenhetliga nämndernas allmänna uppgifter och roll, - ännu tydligare koncentrera linjedragningarna och principbesluten hos förtroendemannaorgan och sk. operativa beslut hos tjänsteinnehavare (ökad delegering) - minska och inrikta på nytt arbetsmängden vid beredningsarbetet - utveckla anskaffningsprocessen enligt balanseringsprogrammet och öka delegeringen av beslutanderätten i anskaffningsärendena - beakta nya arrangemang i organisationen (t.ex. omorganisering av städningen och matservicen samt införandet av teamarbete). Om beredningsprocessen Förnyandet av instruktioner påbörjades på våren 2010 efter att det ekonomiska balanseringsprogrammet hade godkänts. Första skedet i beredningen var att kartlägga noggrannare ändringsbehov och genom att uppgöra de första skisserna. Arbetet med att förnya instruktioner inleddes på ett möte där representanter för avdelningarna deltog. För beredningsarbetet bildades en beredningsgrupp bestående av representanter för avdelningarna. Gruppen sammanträdde ca. en gång i månaden. Med representanter för oli- Nämnd Kommunstyrelsen

16 Sida 16 ka avdelningar har utöver detta hållits skilda regelbundna sammankomster, där instruktioner för respektive avdelning bearbetades. Kommunens ledningsgrupp fungerade som projektets ledningsgrupp. Ledningsgruppen har behandlat ärendet vid flera tidpunkter under våren, sommaren och hösten. Förnyandet av instruktioner har behandlats med förmän s presidium, kommunstyrelsens presidium och alla nämnders presidier kallades till en sammankomst då förnyandet av instruktioner och dess centrala mål presenterades och då man fick höra förtroendevaldas åsikter om reformen. Beredningsarbetet gick vidare på basen av responsen. Kommunens samarbetsgrupp har behandlat förnyandet av instruktioner och arbetets mål på sitt möte Målet är att föra instruktionerna för godkännande till kommunfullmäktige under hösten 2010 så, att medlemmarna i förtroendeorganen kan väljas enligt den nya nämndstrukturen senast på fullmäktigemötet och att de nya instruktionerna träder i kraft fr.o.m Förtroendemannaorganisationen Målet med förnyandet av instruktioner är att tydligt ändra den nuvarande nämndstrukturen. Det föreslås att nämndstrukturen blir lättare genom att avskaffa grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden och landsbygdsnämnden. Enligt förslaget flyttas grundtrygghetsärenden till kommunstyrelsen och landsbygdsärenden till tekniska nämnden utom vägförrättningssektionens ärenden, som överflyttas till miljönämnden (vägförrättningssektionen kommer att vara underställd miljönämnden). Ärenden som nu hör till bildningsnämnden överflyttas till undervisningsnämnden vars namn ändras till bildningsnämnden. Den nya bildningsnämnden (dvs. nuvarande undervisningsnämnd) har även i framtiden två sektioner en för respektive språkgrupp. I en situation då nya instruktioner gäller skulle kommunen ha en bildningsnämnd (och två sektioner inom bildningsnämnden), en teknisk nämnd, en miljönämnd (och en vägförrättningssektion underställd miljönämnden), en revisionsnämnd och en centralvalnämnd. Arbetsfördelningen mellan förtroendemannaorganisationer och tjänsteinnehavarorganisationen förtydligas dessutom så att beslut på sk. operativa ärenden fattas i större grad av tjänsteinnehavare. Förtroendemannaorgan behåller dock i flera fall även uttrycklig beslutanderätt, och dessutom strävar man efter att förtroendemannaorganisationer har en möjlighet att koncentrera sig mera än förut på att fatta principiella och linjedragningsfrågor. Kommunstyrelsen och nämnder har fortfarande möjlighet att använda över- Nämnd Kommunstyrelsen

17 Sida 17 tagningsrätt då det gäller beslut som tjänsteinnehavare underställda dem fattar. Instruktionsändringarna orsakar betydande ändringar i nämndstrukturen. Det föreslås föreslår att flera nämnder avskaffas och nämndernas och kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt omorganiseras. Då den kommunala administrationen omorganiseras varvid kommunala organ avskaffas i mitten av deras mandatperiod, upphör samtidigt även förtroendeuppgiften för medlemmarna i organen. I samband med reformen är det ändamålsenligt att nya förtroendemän väljs till alla nämnder utom till centralvalnämnden. Nämnderna avskaffas fr.o.m Enligt förslaget väljs de nya förtroendevalda till nämnder enligt de nya instruktionerna vid kommunfullmäktiges möte Tjänsteinnehavarorganisationen Förslaget innehåller inga större organisatoriska ändringar i tjänstemannaorganisationen. Indelningen i avdelningar blir oförändrad. För tjänsteinnehavarorganisationens del är målsättningen att övre nivån av organisationen (indelning i avdelningar och fördelning av avdelningar per resultatområde) beskrivs i instruktionen. Dessutom innehåller instruktionerna bestämmelser om beslutanderätt som delegerats till tjänsteinnehavare. Då det gäller utvecklandet av organisationen för tjänsteinnehavare och ledningen sker den största förändringen i bildningsväsendet, då bildningsavdelningen enligt förslaget delas i tre resultatområden. Ett av resultatområden, resultatområdet för fritt bildningsarbete, är ett nytt område och omfattar ungdoms-, idrotts-, kultur-, biblioteks- och fritidsväsendena och leds enligt förslaget av fritidschefen. Dessutom föreslås att chefen resultatområdet för undervisning är ledande rektor. Enligt förslaget inrättas dock inga nya tjänster, utan ändringarna görs genom ändring av nuvarande vakanser/benämningar. Instruktioner som upphävs Enligt förslaget skall följande instruktioner upphävas i samband med att nya instruktioner godkäns: - kommuns förvaltningsstadga, fullmäktige , senaste ändringar Instruktion för kommunstyrelsen i kommun, fullmäktige , senaste ändringar Instruktion för kommuns huvusansvarsområden, fullmäktige , senaste ändringar kommunfullmäktiges beslut Komplettering av bestämmelser om arkivvård Nämnd Kommunstyrelsen

18 Sida 18 Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2. godkänner personalstadgan enligt bilaga 3. godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4. godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5. godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6. godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7. besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga (fullmäktige , senaste ändringar ) 10. besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i (fullmäktige , senaste ändringar ) 11. besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden (fullmäktige , senaste ändringar ) 12. besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Behandling: Föredraganden gjorde tekniska korrigeringar i bilagorna och dessutom följande ändringar: Instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen: - andra stycket i 2 mom 1 enligt följande: Av nämndens medlemmar bör minst tre ha finska som modersmål och minst tre ha svenska som modersmål. - punkt 24 i 5 tas bort - punkt 5 i 11 tas bort - ordalydelsen i punkt 3 i 11 ändras enligt följande: beslutar om öppethållningstiderna i utrymmena för småbarnsuppfostran Föredraganden ändrade ytterligare sitt beslutsförslag enligt följande: 9) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) Nämnd Kommunstyrelsen

19 Sida 19 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Föredragandens ändrade förslag godkändes. === FGE Bilaga 3 Behandling: Varpio understödd av Laaksonen föreslog att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att fullmäktige hade enhälligt godkänt det. KST Bilaga 1 Förslag: Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning. === Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m ) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m ) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) Nämnd Kommunstyrelsen

20 Sida 20 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m samt fr.o.m inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 8) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m ) besluter att namnet på miljönämnden är miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m ) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 11) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 12) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m (fullmäktige , senaste ändringar ) 13) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m Instruktionerna och stadgorna träder i kraft Nämnd Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer