Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag KST 214 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänteinnehavarbeslut KST 215 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 216 Justering av kommunstyrelsens protokoll KST 217 Val av valnämnder och valbestyrelse / presidentvalet 2012 KST 218 Förlust av valbarhet i direktionen för Winellska skolan och fyllnadsval KST 219 Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 13/2011 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Penttinen Arto, ordförande Huittinen Markku, ersättare Janhunen Taina, medlem Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Parviainen Kristian, medlem Rehnberg Raija, ersättare, borta delvis 211 punkt 3 (se paragrafen) Ryynänen Tarja, medlem Sarviaho Rainer, medlem Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande Laakkonen Janne, fge I viceordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande Nordman Tina, bildningschef Lindström Catharina, teknisk chef Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Rainer Sarviaho protokolljusterare Anders Karell protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 210 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Rainer Sarviaho och Anders Karell. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:512 /2011 KST 211 Bilaga 1 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN Enligt 65 i kommunallagen skall kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen I kommunallagens 65.3 stadgas, att underskottet i boksluten från tidigare år och budgeten från innevarande år skall täckas i budgeten och ekonomiplanen under planperioden. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Grunden för budgetförslaget för år 2012 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten av samt avtalet om balansering av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Inkomstprocenten i kommunerna i medeltal är 19,17 % år I 91 a lag om beskattningsförfarande (1558/1995) stadgas att en kommun och en församling ska senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. Budgetförslaget bygger på en kommunalskatteprocent på 21 % enligt avtalet om balanseringen av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Maximi- och minimigränser för kommunernas fastighetsskatteprocentsatser steg för år Fullmäktige beslöt redan då höja fastighetsskatteprocenterna i. Fastighetsskatteprocenterna för år 2011 är följande: Allmän fastighetsskatt 1,20 % Stadigvarande bostad 0,50 % Andra än stadigv. bostäder 1,10 % Allmännyttiga samfund 0,00 % Tomma bostadstomter 3,00 % Kraftverk ej definierats Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Enligt avtalet om balansering av ekonomin i kommun är tidpunkten för följande höjning år 2013, då den allmänna fastighetsskatteprocenten kommer att höjas till 1,28, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostäder till 0,63 procent och fastighetsskatteprocenten för andra än stadigvarande bostäder till 1,23 procent. De övriga fastighetsskatteprocenterna är oförändrade. Yttre verksamhetsinkomster för år 2012 överstiger budgetnivån för år 2011 med ca 657 t euro, och prognosen för innevarande år med ca 658 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningars nivå, betalningssystem och ändringar av tillståndsförfaranden med 3 procent, och vinst från försäljning av anläggningstillgångar ca 480 t euro mera jämfört med budgeten för år Med anslag för driftsutgifter produceras de tjänster, för vilka den kommunala organisationen först och främst existerar. Andelen av dessa utgifter av innevarande års totala utgifter är nästan 94 %. Jämfört med budgeten för år 2011 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 6 % och jämfört med prognosen 5 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,7 procent, vakanta tjänster besätts, samt att de investeringar, som p.g.a. sparåtgärder inte realiserats under de gångna åren, nu blir aktuella. Lönerna stiger 9 % jämfört med prognosen för år Budgeten innehåller 14,7 årsverke mera jämfört med år För 2012 har för löneförhöjningar reserverats 3 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. De totala personalkostnaderna är 9 % högre än i budgeten för år Skatteinkomsterna förväntas stiga år 2012 med ca 4 procent jämfört med prognosen för 2011 samt statsandelarna med två procent. Finansieringsutgifterna förväntas stiga med ca 24 procent och avskrivningarna med ca 19 procent vilket ger ett resultat och överskott för räkenskapsperioden 453 t euro. Tidigare års underskott blir överskott under år Investeringsutgifterna i budgeten är 5,332 miljoner euro brutto och 3,757 miljoner euro netto. Kommunen har varit tvungen att under tre senaste år i rad gallra investeringarna till ett minimum och p.g.a. oförverkligade investeringar från tidigare år blir nivån hög under budgetåret För det största projektet år 2012, utvidgningen av Svenska skolan, reserveras 2,25 miljoner euro, eftersom från den summa på en miljon euro, som reserverades för år 2011, förverkligas i år endast 0,15 miljoner euro. För Tjusterby daghem 0,97 miljoner euro och för ungdomskaféet 0,135 miljoner euro brutto samt bidrag för detta projekt 0,080 miljoner euro under år Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 För övrig husbyggnadsverksamhet reserveras i budgeten sammanlagt 0,075 miljoner euro. För publik egendom reserveras sammanlagt 0,610 miljoner euro och för lös egendom sammanlagt 0,282 miljoner euro, försäljning av lös egendom ger uppskattningsvis 0,195 miljoner euro. För överföringsledningen Störsvik- Strömsby reserveras 0,5 miljoner euro brutto, och statsbidrag för projektet uppskattas till 0,3 miljoner euro under år Byggandet av vatten- och avloppsnätet för Sunnanviks planeområde reserveras 0,25 miljoner euro. För övriga investeringar i vattenförsörjningsverket reserveras sammanlagt 0,510 miljoner euro. Egentlig verksamhet och investeringar i finansieringsdelen visar utgifter på 2,730 miljoner euro. Långfristiga lån amorteras med 2,165 miljoner euro och tas för 2,755 miljoner euro. Kortfristiga lån amorteras med 0,500 miljoner euro. Det ovan nämnda minskar likviditeten med 2,640 miljoner euro och lånebördan i sin helhet ökar med 0,090 miljoner euro jämfört med prognosen för år Förslag: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2012 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för år allmän fastighetsskatt 1,20 % 2. stadigvarande bostäder 0,50 % 3. övriga bostadsbyggnader 1,10 % 4. obebyggda byggnadsplatser 3,00 % 5. allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren enligt bilaga. Behandling: Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: 4. berättigar kommundirektören till att göra tekniska ändringar i budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren Rehnberg avslägsnade sig p.g.a. jäv under behandlingen och beslutsfattandet av denna paragraf till de delar som behandlades under punkt 3 (stycket investeringar, offentliga anläggningstillgångar, planering av infra och vägar i Slussen-området samt simstränder). Beslut: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2012 till 21,00 % Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för år 2012: 1. allmän fastighetsskatt 1,20 % 2. stadigvarande bostäder 0,50 % 3. övriga bostadsbyggnader 1,10 % 4. obebyggda byggnadsplatser 3,00 % 5. allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren enligt bilaga. 4. berättigade kommundirektören till att göra tekniska ändringar i budgeten år 2012 och i ekonomiplanen för åren === Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KH:568 /2011 KST 212 BESLUT OM KOMMUNSAMMANSLAGNING KST 212 Bilaga 2 Tidtabellen för och organiseringen av förhandlingar om kommunsammanslagning Kommunfullmäktige har beslutat efter omröstning inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning med Lojo stad. Kommunfullmäktige har vidare kompletterat sitt beslut så, att avtals- och utredningsskedet av kommunsammanslagning inleds med Lojo stad, Nummi-Pusula kommun och eventuellt med Ingå kommun samt i tillämpliga delar med Karislojo kommun. Kommunfullmäktige har dessutom efter en omröstning beslutat ordna en rådgivande folkomröstning om förhandlingsresultatet. Organisationen av samgångsförhandlingarna hade fyra nivåer: 1) Stora delegationen, dit de deltagande kommunerna valde sina representanter med hänsyn till styrkeförhållanden som de olika partierna hade i respektive kommuns fullmäktige. Dessutom tillhörde kommundirektörerna stora delegationen. 2) Styrgruppen, dit Lojo, och Nummi-Pusula utsåg tre representanter. Karislojo utnämnde dessutom en representant. Även tjänsteinnehavarna i arbetsgruppen tillhörde styrgruppen. 3) Arbetsgruppen, som omfattade två ledande tjänsteinnehavare från respektive kommun. 4) Beredande arbetsgrupper (temagrupper), dit behövliga tjänsteinnehavare från kommunerna tillhörde. Från valdes 13 förtroendevalda till den stora delegationen och till styrgruppen tre tjänsteinnehavare. Från ledande tjänsteinnehavare var kommundirektören och förvaltningschefen medlemmar i arbetsgruppen och styrgruppen. Det fanns fem temagrupper: centralförvaltning, bildningsväsende, grundtrygghet, kommunalteknik och information. Arbetet med samgångsutredningen koordinerades av Audiapro Oy, med Aija Tuimala som konsult. Samgångsunderhandlingarna inleddes med stora delegationens möte Sammanslagningsutredningen bearbetades och ett utkast till samgångsavtal bereddes under våren och sommaren Stora delegationen sammanträdde fyra gånger och ledningsgruppen sju gånger. Delegationen godkände för sin del avtalsutkastet och sammanslagningsutredningen vid sitt möte Efter detta skickades avtalsutkastet och samgångsutredningen till kommunerna för diskussion. Även en rådgivande folkom- Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 röstning om förhandlingsresultatet ordnades i och Nummi-Pusula kommuner i september. Kommunernas fullmäktige beslutar om en eventuell sammanslagning Ifall kommunernas beslut om sammanslagningen är positiva, äger kommunsammanslagningen rum Statsrådet besluter om kommunsammanslagningen och sammanslagningen bereds under år Hörande av kommuninvånarna samt deltagande av förtroendevalda Under sammanslagningsförhandlingarna ordnades tre fullmäktigeseminarier för förtroendevalda 5.3, 7.5, och För informationen till kommuninvånarna och till personalen öppnades en gemensam webbplats för sammanslagningsorganisationen. Där finns utredningar, rapporter och meddelanden samt olika arbetsgruppers föredragningslistor och protokoll. Kommuninvånarkvällar ordnades i kommun och Ett för sammanslagningsorganisationen gemensamt meddelande om kommunsammanslagningen postades till kommuninvånarna i augusti kommun skickade till kommuninvånarna utöver detta före rådgivande folkomröstning ett eget meddelande (utkast till sammanslagningsavtal och utredning om sammanslagningen). Vidare har invånare i kommun och övriga som anser att ärendet berör dem möjlighet att göra en anmärkning gällande en eventuell kommunsammanslagning. Inga anmärkningar lämnades in till kommuns kommunstyrelse. Personalens ställning kommuns fastanställda tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetsavtal som gäller tillsvidare har med stöd av 29 kommunindelningslagen fem års uppsägningsskydd på grund av ekonomiska och produktionsorsaker. Detta skydd gäller från början av år 2013 till slutet av år Personalen placeras i sådana uppgifter som motsvarar deras kunnande och utbildning med beaktande av nuvarande uppgifter och ställning. Personalen har informerats med meddelanden och via förmän om förhandlingar om kommunsammanslagning. För personalen ordnades ett informationstillfälle. kommuns samarbetsgrupp har på sina möten behandlat kommunsammanslagningsförhandlingarna. Samarbetsförfarandet inför en eventuell kommunsammanslagning förverkligades Ändring i och förutsättningarna för kommunindelning På basen av 4 i kommunindelningslagen, som har trätt i kraft , kan kommunindelningen ändras, om ändringen förbättrar - kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet av service eller kommunens funktionsförmåga i övrigt, Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 - servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området, - verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller - samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. Då kommunfördelningen ändras skall man dessutom beakta att den finskoch svenskspråkiga befolkningens har möjlighet att få service på sitt eget språk med lika grunder. Grunden med den utredning om kommunsammanslagning, som finns som tilläggsmaterial, har varit att utreda den eventuella kommunsammanslagningens inverkan bl.a. på service, kommunens ekonomi, näringsverksamhet och samhällsstruktur. Enligt utkastet till sammanslagningsavtal skulle kommunindelningen ändras vid en eventuell kommunsammanslagning så att Nummi-Pusula och kommuner upplöses och sammanslås med Lojo stad. Lojo stad väljs till namn på den sammanslagna kommunen. Enligt utkastet till sammanslagningsavtal kommer nuvarande närservice bibehållas enligt kommunernas befintliga utvecklingsplaner under den tid som sammanslagningsavtalet gäller (tre år). Regeringens kommunreform Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering publicerades Regeringen kommer att förverkliga en omfattande kommunreform. Regeringen fastställer fram till år 2011 närmare kriterier för kommunreformen och hur den skall fortskrida. Enligt regeringsprogrammet består en stark primärkommun av naturliga pendlingsområden och är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen för invånarna, med undantag för den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. Regeringsprogrammet innehåller dock inga krav på befolkningsunderlag. En utredning över den ändamålsenligaste kommun- och servicestrukturen för varje region, kriterierna för skapandet av starka primärkommuner samt genomföringssätten för reformerna blir färdiga före slutet av De bereds av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur som tillsatts av finansministeriet. Efter att kommunstrukturutredningen blivit färdigt ska täckande regionala höranden ordnas i början av En regeringsproposition till en strukturlag som ersätter den gällande ramlagen, och som ska överlämnas till riksdagen hösten 2012, ska sedan beredas utgående från dessa diskussioner och höranden med kommunerna samt de kommuners åsikter som erhålls vid tillställningarna. Målet är att strukturlagen träder i kraft vid ingången av 2013 och att besluten om den nya kommunstrukturen har fattats före utgången av Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Ekonomiskt balanseringsprogram Det ekonomiska balanseringsprogrammet som kommunfullmäktige i godkände , utgör en utredning om det alternativ att kommun fortsätter som självständig kommun. Med hjälp av det godkända programmet för balansering av ekonomin strävar kommunen efter att den i ekonomiskt hänseende förmår att även i framtiden fungera som självständig kommun. Målet är att minska det kumulativa underskottet i kommunens balansräkning och att kunna hantera skuldsättningen. Samtidigt stävjas skattetrycket. Allt som allt kan konstateras att balanseringsprogrammets åtgärder har haft positiv inverkan och kommunen har gjort bra resultat samt minskat underskottet och lånestocken. Överskottet under räkenskapsperioden 2009 var euro och överskottet under räkenskapsperioden 2010 var euro. Kommunens lånestock år 2010 var euro räknat per invånare. År 2009 var lånestocken per invånare ännu euro. Det kumulativa underskottet kommer att täckas under år Kommunal rådgivande folkomröstning Kommuninvånarna har i en rådgivande folkomröstning kunnat ta ställning till en kommunsammanslagning och ett utkast för sammanslagningsavtal som har beretts. Den rådgivande folkomröstningen ordnades (brevomröstning ). Röstningsprocenten var 66,5 och rösterna fördelade sig enligt följande: Ja, jag understöder kommunsammanslagning 1040 röster (34,3 %) Nej, jag motsätter mig en kommunsammanslagning 1923 röster (63,5 %) Jag tar ingen ställning 56 röster (1,8 %) Kasserade röster 11 röster (0,4 %). Utkastet till samgångsavtal finns som bilaga. Kommunsammanslagningsutredningen finns som bredvidläsning. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. konstatera, att ur samgångsavtalet om sammanslagning av kommuner eller utredning om kommunsammanslagning inte framgår sådana grunder för sammanslagning och justering av kommunindelning, som nämns i kommunindelningslagen och 2. att kommunsammanslagning med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun inte förverkligas. Parviainen föreslog understödd av Kaisla följande: föreslår för kommunfullmäktige att den beslutar 1. konstatera att den kommunsammanslagning som avtalet avser uppfyller de krav om kommunindelning som 4 i kommunindelningslagen ställer Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida godkänna bilagda utkast till sammanslagningsavtal mellan kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun och konstatera att detta beslut innebär att och Nummi-Pusula kommuner upplöses och att de sammanslås med Lojo stad och 3. att tillsammans med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun till statsrådet göra en framställning om sammanslagning av dessa kommuner fr.o.m Eftersom det hade gjorts ett från föredraganden avvikande understött förslag förrättades omröstning. Omröstningen skedde genom namnupprop. Den som understöder föredragandens förslag röstar ja och den som understöder Parviainens förslag röstar nej. Vid omröstningen vann Parviainens förslag med 6 röster (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) mot 5 röster (Janhunen, Karell, Laaksonen, Rehnberg, Nordström). Beslut: föreslår för kommunfullmäktige att den beslutar 1. konstatera att den kommunsammanslagning som avtalet avser uppfyller de krav om kommunindelning som 4 i kommunindelningslagen ställer 2. godkänna bilagda utkast till sammanslagningsavtal mellan kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun och konstatera att detta beslut innebär att och Nummi-Pusula kommuner upplöses och att de sammanslås med Lojo stad och 3. att tillsammans med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun till statsrådet göra en framställning om sammanslagning av dessa kommuner fr.o.m Janhunen, Karell, Laaksonen, Rehnberg och Nordström lämnade sin avvikande åsikt i ärendet. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:483 /2011 KST 213 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Fullmäktigeledamot Christina Andersson har meddelat att hon vill lämna sitt förtroendeuppdrag med hänvisning till sin ålder (med stöd av 38 i kommunallagen). Hon har fyllt 75 år. Enligt 37 i kommunallagen när en förtroendevald förlorat sin valbarhet skall det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. Fullmäktige fattar beslutet för en fullmäktigeledamots del. Beslutet träder i kraft omedelbart. Enligt 11 moment 2 kommunallagen kallar fullmäktigeordföranden i hennes ställe för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättaren från partiet i fråga. Svenska folkpartiets första ersättare är Stefan Svanfeldt. Centralvalnämnden förordnar på begäran av fullmäktigeordföranden en ny ersättare i stället för Stefan Svanfeldt. Förslag: Beslut: föreslår, att kommunfullmäktige beviljar Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som fullmäktigeledamot med stöd av 38 i kommunallagen och konstaterar att fullmäktigeledamot Christina Anderssons förtroendeuppgift som fullmäktigeledamot har upphört. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KST 214 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Bildningsnämndens finska sektion 3/ Bildningsnämnden 10/ Bildningsnämnden 11/ Miljö- och byggnadsnämnden 9/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Beslut om att inte nyttja kommunens förköpsrätt vid fastighetsköp Kommundirektörens beslutsprotokoll Återkrav av lön Kommundirektörens beslutsprotokoll Förordnande att bildningschefen deltar i översättningsarbetet Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Utnämning av representanter till samkommunsstämman för Västra Nylands folkhögskola Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Förvaltningschefens beslutsprotokoll Beviljande av personligt tillägg Förvaltningschefens beslutsprotokoll Ersättning för ordnandet av kaffeservering till kommunfullmäktiges möten Beslut: Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 215 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Lojo stad Utdrag ur social- och hälsovårdsnämndens protokoll Utfallet för social- och hälsovårdsnämndens budget och målsättningar under det andra tertialet 2011 HNS Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Möteskallelsen till mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Föredragningslista för nämnden för Lojo sjukvårdsområde Ordnande av akutvård på Lojo sjukvårdsområde Nylands förbund Protokollet från landskapsstyrelsens möte Protokollet från landskapsstyrelsens möte Kårkulla samkommun Kallelse och föredragningslista till mötet för samkommunens fullmäktige. Företagarna i Finland rf. Brev till kommun- och stadsstyrelser om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) avsikt att starta ett privat sjukhus som drivs med stöd av skattemedel och som konkurrerar med företag på hälsovårdsbranchen som fungerar på den öppna marknaden. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Finansministeriet Tillsättningsbrevet för Helhetsarkitektur för elektronisk kundservice inom den offentliga förvaltningen. Kommunförbundet Cirkulär Konsumentsäkerhetslagens (920/2011) inverkan på kommunen som serviceproducent och som övervakningsmyndighet Västra Nylands avfallsnämnd Utdrag ur protokollet Avgifter för biodjupinsamlingskärl Ett förslag om att södra delen av kommun skall anslutas till Kyrkslätt Ett av två kommuninvånare undertecknat förslag som har an änt till kommunen och som gäller att södra delen av kommun skulle anslutas till Kyrkslätt kommun. Föreningen Nylands friluftsområden rf. Möteskallelse till delegationens möte i Helsingfors Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola Kallelse till samkommunsmöte í Karis Västra Nylands räddningsverk Kallelse till direktionens möte Finlands flerlingsfamiljer rf. Brev Om att kvinnor som väntar flera barn beaktas då man planerar hur hälsovården ordnas. Ympäristöyritysten Liitto ry PM för kommunala beslutsfattare Nya avfallslagen förutsätter att kommunerna fattar omfattande beslut de krav som förvaltningslagen ställer bör beaktas vid beredningen. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 Beslut: antecknade sig skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 KH:569 /2011 KST 216 JUSTERING AV KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL Ärende 209 i kommunstyrelsens protokoll har inte kunnat justeras eftersom den ena av protokolljusterarna deltog inte i behandlingen av paragrafen. Paragrafen har varit till påseenden på mötet. Förslag: Beslut: beslutar justera 209 i kommunstyrelsens protokoll Förslaget godkändes. == Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:9 /2011 KST 217 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE / PRESIDENTVALET 2012 skall enligt 15 vallagen i god tid före val tillsätta - för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, viceordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, samt - för förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, viceordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Vid presidentvalet skall såväl valnämndernas och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare i mån av möjlighet företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen. I fråga om valnämndernas medlemmar och ersättare granskas den politiska representationen separat. Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall alltså vara representerade både som ordinarie medlemmar och ersättare till minst 40 %. Valnämndernas och valbestyrelsernas ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. En person som är uppställd som kandidat vid valet kan inte vara medlem eller ersättare i bestyrelsen. Valnämnden och bestyrelsen är beslutför med tre medlemmar. har beslutat om valdagens vallokaler och förhandsröstningsstället samt om förhandsröstningsställen inom socialvårdsenheterna i kommunen. Förteckning över nämndernas och bestyrelsens sammansättning vid riksdagsvalet 2011 finns som tilläggsinformation. Slutligen är det skäl att påpeka att för att undvika bekymmer på valdagen med tredskande medlemmar och ersättare, bör alla som föreslås till medlem och ersättare i nämnderna och bestyrelsen vidtalas på förhand. Den egentliga valdagen under presidentvalet 2012 är söndagen den 22 januari Förhandsröstningen arrangeras Om ingen av kandidaterna får mera än hälften av de röster som har avgivits, ordnas den andra valomgången söndagen den 5 februari Förhandsröstningen arrangeras Förslag: väljer medlemmarna och ersättarna i de fem röstningsområdenas valnämnder och valbestyrelsen för presidentvalet Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 Behandling: Beslut: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. === Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KH:483 /2011 KST 218 FÖRLUST AV VALBARHET I DIREKTIONEN FÖR WINELLSKA SKOLAN OCH FYLLNADSVAL Kommunfullmäktige har valt Christina Andersson i direktionen för Winellska skolan för åren Christina Andersson har meddelat att hon vill lämna alla sina förtroendeuppdrag med hänvisning till sin ålder (med stöd av 38 i kommunallagen). Hon har fyllt 75 år. Förslag: Beslut: föreslår att kommunfullmäktige 1. beviljar medlem i direktionen för Winellska skolan Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i direktionen med hänvisning till 38 i kommunallagen och konstaterar att Christina Anderssons förtroendeuppdrag har upphört samt 2. väljer en ny medlem i direktionen för Winellska skolan i stället för direktionsmedlem Christina Andersson. föreslår att kommunfullmäktige 1. beviljar medlem i direktionen för Winellska skolan Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i direktionen med hänvisning till 38 i kommunallagen och konstaterar att Christina Anderssons förtroendeuppdrag har upphört samt 2. väljer Carl-Johan Gottberg i direktionen för Winellska skolan i stället för direktionsmedlem Christina Andersson och Anders Karell till Carl-Johan Gottbergs ersättare i direktionen för Winellska skolan. === Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KST 219 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. Hälsningar från ett tillfälle där inverkningar gällande landskapet utvärderades. Styrgruppens för KOKO möte Kommunförbundets infotillfällen gällande förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut Kommunförbundets aktualitetsöversikt i Lojo Hälsningar från en sammankomst med ELY Nylands regionalbyrås befordringstillfälle på självständighetsdagen Luksia 50 år Siuntion Sisu 50 år Miljöforum på Kommunernas hus Raija och Gustav Rehnberg har utnämnts till Årets påverkare inom Agronomförbundet Förslag: Beslut: antecknar de aktuella ärendena för kännedom. antecknade de aktuella ärendena för kännedom. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 10/2012 29.11.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 95 BILDN 96 BILDN 97 BILDN 98 BILDN 99 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av ett samarbetsavtal mellan stiftelsen Pro

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2010 15.2.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 21 Mötets konstituering KST 22 Ändring av generalplanen för Revelsudd KST 23 Ansökan om ändring av generalplan, Lammistovägen 201 KST 24 Kommundirektörens direktörsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2015 23.2.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 23 Mötets konstituering KST 24 Ändring av delgeneralplanen för västra /Hasselgård 1:26 KST 25 Ändring av delgeneralplanen för norra / Björkkulla 1:1 och Nötterbacka 2:5

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014 Styrelsen 16.10.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer