Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag KST 214 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänteinnehavarbeslut KST 215 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 216 Justering av kommunstyrelsens protokoll KST 217 Val av valnämnder och valbestyrelse / presidentvalet 2012 KST 218 Förlust av valbarhet i direktionen för Winellska skolan och fyllnadsval KST 219 Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 13/2011 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Penttinen Arto, ordförande Huittinen Markku, ersättare Janhunen Taina, medlem Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Parviainen Kristian, medlem Rehnberg Raija, ersättare, borta delvis 211 punkt 3 (se paragrafen) Ryynänen Tarja, medlem Sarviaho Rainer, medlem Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande Laakkonen Janne, fge I viceordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande Nordman Tina, bildningschef Lindström Catharina, teknisk chef Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Rainer Sarviaho protokolljusterare Anders Karell protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 210 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Rainer Sarviaho och Anders Karell. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:512 /2011 KST 211 Bilaga 1 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN Enligt 65 i kommunallagen skall kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen I kommunallagens 65.3 stadgas, att underskottet i boksluten från tidigare år och budgeten från innevarande år skall täckas i budgeten och ekonomiplanen under planperioden. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Grunden för budgetförslaget för år 2012 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten av samt avtalet om balansering av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Inkomstprocenten i kommunerna i medeltal är 19,17 % år I 91 a lag om beskattningsförfarande (1558/1995) stadgas att en kommun och en församling ska senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. Budgetförslaget bygger på en kommunalskatteprocent på 21 % enligt avtalet om balanseringen av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Maximi- och minimigränser för kommunernas fastighetsskatteprocentsatser steg för år Fullmäktige beslöt redan då höja fastighetsskatteprocenterna i. Fastighetsskatteprocenterna för år 2011 är följande: Allmän fastighetsskatt 1,20 % Stadigvarande bostad 0,50 % Andra än stadigv. bostäder 1,10 % Allmännyttiga samfund 0,00 % Tomma bostadstomter 3,00 % Kraftverk ej definierats Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Enligt avtalet om balansering av ekonomin i kommun är tidpunkten för följande höjning år 2013, då den allmänna fastighetsskatteprocenten kommer att höjas till 1,28, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostäder till 0,63 procent och fastighetsskatteprocenten för andra än stadigvarande bostäder till 1,23 procent. De övriga fastighetsskatteprocenterna är oförändrade. Yttre verksamhetsinkomster för år 2012 överstiger budgetnivån för år 2011 med ca 657 t euro, och prognosen för innevarande år med ca 658 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningars nivå, betalningssystem och ändringar av tillståndsförfaranden med 3 procent, och vinst från försäljning av anläggningstillgångar ca 480 t euro mera jämfört med budgeten för år Med anslag för driftsutgifter produceras de tjänster, för vilka den kommunala organisationen först och främst existerar. Andelen av dessa utgifter av innevarande års totala utgifter är nästan 94 %. Jämfört med budgeten för år 2011 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 6 % och jämfört med prognosen 5 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,7 procent, vakanta tjänster besätts, samt att de investeringar, som p.g.a. sparåtgärder inte realiserats under de gångna åren, nu blir aktuella. Lönerna stiger 9 % jämfört med prognosen för år Budgeten innehåller 14,7 årsverke mera jämfört med år För 2012 har för löneförhöjningar reserverats 3 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. De totala personalkostnaderna är 9 % högre än i budgeten för år Skatteinkomsterna förväntas stiga år 2012 med ca 4 procent jämfört med prognosen för 2011 samt statsandelarna med två procent. Finansieringsutgifterna förväntas stiga med ca 24 procent och avskrivningarna med ca 19 procent vilket ger ett resultat och överskott för räkenskapsperioden 453 t euro. Tidigare års underskott blir överskott under år Investeringsutgifterna i budgeten är 5,332 miljoner euro brutto och 3,757 miljoner euro netto. Kommunen har varit tvungen att under tre senaste år i rad gallra investeringarna till ett minimum och p.g.a. oförverkligade investeringar från tidigare år blir nivån hög under budgetåret För det största projektet år 2012, utvidgningen av Svenska skolan, reserveras 2,25 miljoner euro, eftersom från den summa på en miljon euro, som reserverades för år 2011, förverkligas i år endast 0,15 miljoner euro. För Tjusterby daghem 0,97 miljoner euro och för ungdomskaféet 0,135 miljoner euro brutto samt bidrag för detta projekt 0,080 miljoner euro under år Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 För övrig husbyggnadsverksamhet reserveras i budgeten sammanlagt 0,075 miljoner euro. För publik egendom reserveras sammanlagt 0,610 miljoner euro och för lös egendom sammanlagt 0,282 miljoner euro, försäljning av lös egendom ger uppskattningsvis 0,195 miljoner euro. För överföringsledningen Störsvik- Strömsby reserveras 0,5 miljoner euro brutto, och statsbidrag för projektet uppskattas till 0,3 miljoner euro under år Byggandet av vatten- och avloppsnätet för Sunnanviks planeområde reserveras 0,25 miljoner euro. För övriga investeringar i vattenförsörjningsverket reserveras sammanlagt 0,510 miljoner euro. Egentlig verksamhet och investeringar i finansieringsdelen visar utgifter på 2,730 miljoner euro. Långfristiga lån amorteras med 2,165 miljoner euro och tas för 2,755 miljoner euro. Kortfristiga lån amorteras med 0,500 miljoner euro. Det ovan nämnda minskar likviditeten med 2,640 miljoner euro och lånebördan i sin helhet ökar med 0,090 miljoner euro jämfört med prognosen för år Förslag: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2012 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för år allmän fastighetsskatt 1,20 % 2. stadigvarande bostäder 0,50 % 3. övriga bostadsbyggnader 1,10 % 4. obebyggda byggnadsplatser 3,00 % 5. allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren enligt bilaga. Behandling: Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: 4. berättigar kommundirektören till att göra tekniska ändringar i budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren Rehnberg avslägsnade sig p.g.a. jäv under behandlingen och beslutsfattandet av denna paragraf till de delar som behandlades under punkt 3 (stycket investeringar, offentliga anläggningstillgångar, planering av infra och vägar i Slussen-området samt simstränder). Beslut: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2012 till 21,00 % Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för år 2012: 1. allmän fastighetsskatt 1,20 % 2. stadigvarande bostäder 0,50 % 3. övriga bostadsbyggnader 1,10 % 4. obebyggda byggnadsplatser 3,00 % 5. allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren enligt bilaga. 4. berättigade kommundirektören till att göra tekniska ändringar i budgeten år 2012 och i ekonomiplanen för åren === Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KH:568 /2011 KST 212 BESLUT OM KOMMUNSAMMANSLAGNING KST 212 Bilaga 2 Tidtabellen för och organiseringen av förhandlingar om kommunsammanslagning Kommunfullmäktige har beslutat efter omröstning inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning med Lojo stad. Kommunfullmäktige har vidare kompletterat sitt beslut så, att avtals- och utredningsskedet av kommunsammanslagning inleds med Lojo stad, Nummi-Pusula kommun och eventuellt med Ingå kommun samt i tillämpliga delar med Karislojo kommun. Kommunfullmäktige har dessutom efter en omröstning beslutat ordna en rådgivande folkomröstning om förhandlingsresultatet. Organisationen av samgångsförhandlingarna hade fyra nivåer: 1) Stora delegationen, dit de deltagande kommunerna valde sina representanter med hänsyn till styrkeförhållanden som de olika partierna hade i respektive kommuns fullmäktige. Dessutom tillhörde kommundirektörerna stora delegationen. 2) Styrgruppen, dit Lojo, och Nummi-Pusula utsåg tre representanter. Karislojo utnämnde dessutom en representant. Även tjänsteinnehavarna i arbetsgruppen tillhörde styrgruppen. 3) Arbetsgruppen, som omfattade två ledande tjänsteinnehavare från respektive kommun. 4) Beredande arbetsgrupper (temagrupper), dit behövliga tjänsteinnehavare från kommunerna tillhörde. Från valdes 13 förtroendevalda till den stora delegationen och till styrgruppen tre tjänsteinnehavare. Från ledande tjänsteinnehavare var kommundirektören och förvaltningschefen medlemmar i arbetsgruppen och styrgruppen. Det fanns fem temagrupper: centralförvaltning, bildningsväsende, grundtrygghet, kommunalteknik och information. Arbetet med samgångsutredningen koordinerades av Audiapro Oy, med Aija Tuimala som konsult. Samgångsunderhandlingarna inleddes med stora delegationens möte Sammanslagningsutredningen bearbetades och ett utkast till samgångsavtal bereddes under våren och sommaren Stora delegationen sammanträdde fyra gånger och ledningsgruppen sju gånger. Delegationen godkände för sin del avtalsutkastet och sammanslagningsutredningen vid sitt möte Efter detta skickades avtalsutkastet och samgångsutredningen till kommunerna för diskussion. Även en rådgivande folkom- Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 röstning om förhandlingsresultatet ordnades i och Nummi-Pusula kommuner i september. Kommunernas fullmäktige beslutar om en eventuell sammanslagning Ifall kommunernas beslut om sammanslagningen är positiva, äger kommunsammanslagningen rum Statsrådet besluter om kommunsammanslagningen och sammanslagningen bereds under år Hörande av kommuninvånarna samt deltagande av förtroendevalda Under sammanslagningsförhandlingarna ordnades tre fullmäktigeseminarier för förtroendevalda 5.3, 7.5, och För informationen till kommuninvånarna och till personalen öppnades en gemensam webbplats för sammanslagningsorganisationen. Där finns utredningar, rapporter och meddelanden samt olika arbetsgruppers föredragningslistor och protokoll. Kommuninvånarkvällar ordnades i kommun och Ett för sammanslagningsorganisationen gemensamt meddelande om kommunsammanslagningen postades till kommuninvånarna i augusti kommun skickade till kommuninvånarna utöver detta före rådgivande folkomröstning ett eget meddelande (utkast till sammanslagningsavtal och utredning om sammanslagningen). Vidare har invånare i kommun och övriga som anser att ärendet berör dem möjlighet att göra en anmärkning gällande en eventuell kommunsammanslagning. Inga anmärkningar lämnades in till kommuns kommunstyrelse. Personalens ställning kommuns fastanställda tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetsavtal som gäller tillsvidare har med stöd av 29 kommunindelningslagen fem års uppsägningsskydd på grund av ekonomiska och produktionsorsaker. Detta skydd gäller från början av år 2013 till slutet av år Personalen placeras i sådana uppgifter som motsvarar deras kunnande och utbildning med beaktande av nuvarande uppgifter och ställning. Personalen har informerats med meddelanden och via förmän om förhandlingar om kommunsammanslagning. För personalen ordnades ett informationstillfälle. kommuns samarbetsgrupp har på sina möten behandlat kommunsammanslagningsförhandlingarna. Samarbetsförfarandet inför en eventuell kommunsammanslagning förverkligades Ändring i och förutsättningarna för kommunindelning På basen av 4 i kommunindelningslagen, som har trätt i kraft , kan kommunindelningen ändras, om ändringen förbättrar - kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet av service eller kommunens funktionsförmåga i övrigt, Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 - servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området, - verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller - samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. Då kommunfördelningen ändras skall man dessutom beakta att den finskoch svenskspråkiga befolkningens har möjlighet att få service på sitt eget språk med lika grunder. Grunden med den utredning om kommunsammanslagning, som finns som tilläggsmaterial, har varit att utreda den eventuella kommunsammanslagningens inverkan bl.a. på service, kommunens ekonomi, näringsverksamhet och samhällsstruktur. Enligt utkastet till sammanslagningsavtal skulle kommunindelningen ändras vid en eventuell kommunsammanslagning så att Nummi-Pusula och kommuner upplöses och sammanslås med Lojo stad. Lojo stad väljs till namn på den sammanslagna kommunen. Enligt utkastet till sammanslagningsavtal kommer nuvarande närservice bibehållas enligt kommunernas befintliga utvecklingsplaner under den tid som sammanslagningsavtalet gäller (tre år). Regeringens kommunreform Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering publicerades Regeringen kommer att förverkliga en omfattande kommunreform. Regeringen fastställer fram till år 2011 närmare kriterier för kommunreformen och hur den skall fortskrida. Enligt regeringsprogrammet består en stark primärkommun av naturliga pendlingsområden och är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen för invånarna, med undantag för den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. Regeringsprogrammet innehåller dock inga krav på befolkningsunderlag. En utredning över den ändamålsenligaste kommun- och servicestrukturen för varje region, kriterierna för skapandet av starka primärkommuner samt genomföringssätten för reformerna blir färdiga före slutet av De bereds av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur som tillsatts av finansministeriet. Efter att kommunstrukturutredningen blivit färdigt ska täckande regionala höranden ordnas i början av En regeringsproposition till en strukturlag som ersätter den gällande ramlagen, och som ska överlämnas till riksdagen hösten 2012, ska sedan beredas utgående från dessa diskussioner och höranden med kommunerna samt de kommuners åsikter som erhålls vid tillställningarna. Målet är att strukturlagen träder i kraft vid ingången av 2013 och att besluten om den nya kommunstrukturen har fattats före utgången av Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Ekonomiskt balanseringsprogram Det ekonomiska balanseringsprogrammet som kommunfullmäktige i godkände , utgör en utredning om det alternativ att kommun fortsätter som självständig kommun. Med hjälp av det godkända programmet för balansering av ekonomin strävar kommunen efter att den i ekonomiskt hänseende förmår att även i framtiden fungera som självständig kommun. Målet är att minska det kumulativa underskottet i kommunens balansräkning och att kunna hantera skuldsättningen. Samtidigt stävjas skattetrycket. Allt som allt kan konstateras att balanseringsprogrammets åtgärder har haft positiv inverkan och kommunen har gjort bra resultat samt minskat underskottet och lånestocken. Överskottet under räkenskapsperioden 2009 var euro och överskottet under räkenskapsperioden 2010 var euro. Kommunens lånestock år 2010 var euro räknat per invånare. År 2009 var lånestocken per invånare ännu euro. Det kumulativa underskottet kommer att täckas under år Kommunal rådgivande folkomröstning Kommuninvånarna har i en rådgivande folkomröstning kunnat ta ställning till en kommunsammanslagning och ett utkast för sammanslagningsavtal som har beretts. Den rådgivande folkomröstningen ordnades (brevomröstning ). Röstningsprocenten var 66,5 och rösterna fördelade sig enligt följande: Ja, jag understöder kommunsammanslagning 1040 röster (34,3 %) Nej, jag motsätter mig en kommunsammanslagning 1923 röster (63,5 %) Jag tar ingen ställning 56 röster (1,8 %) Kasserade röster 11 röster (0,4 %). Utkastet till samgångsavtal finns som bilaga. Kommunsammanslagningsutredningen finns som bredvidläsning. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. konstatera, att ur samgångsavtalet om sammanslagning av kommuner eller utredning om kommunsammanslagning inte framgår sådana grunder för sammanslagning och justering av kommunindelning, som nämns i kommunindelningslagen och 2. att kommunsammanslagning med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun inte förverkligas. Parviainen föreslog understödd av Kaisla följande: föreslår för kommunfullmäktige att den beslutar 1. konstatera att den kommunsammanslagning som avtalet avser uppfyller de krav om kommunindelning som 4 i kommunindelningslagen ställer Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida godkänna bilagda utkast till sammanslagningsavtal mellan kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun och konstatera att detta beslut innebär att och Nummi-Pusula kommuner upplöses och att de sammanslås med Lojo stad och 3. att tillsammans med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun till statsrådet göra en framställning om sammanslagning av dessa kommuner fr.o.m Eftersom det hade gjorts ett från föredraganden avvikande understött förslag förrättades omröstning. Omröstningen skedde genom namnupprop. Den som understöder föredragandens förslag röstar ja och den som understöder Parviainens förslag röstar nej. Vid omröstningen vann Parviainens förslag med 6 röster (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) mot 5 röster (Janhunen, Karell, Laaksonen, Rehnberg, Nordström). Beslut: föreslår för kommunfullmäktige att den beslutar 1. konstatera att den kommunsammanslagning som avtalet avser uppfyller de krav om kommunindelning som 4 i kommunindelningslagen ställer 2. godkänna bilagda utkast till sammanslagningsavtal mellan kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun och konstatera att detta beslut innebär att och Nummi-Pusula kommuner upplöses och att de sammanslås med Lojo stad och 3. att tillsammans med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun till statsrådet göra en framställning om sammanslagning av dessa kommuner fr.o.m Janhunen, Karell, Laaksonen, Rehnberg och Nordström lämnade sin avvikande åsikt i ärendet. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:483 /2011 KST 213 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Fullmäktigeledamot Christina Andersson har meddelat att hon vill lämna sitt förtroendeuppdrag med hänvisning till sin ålder (med stöd av 38 i kommunallagen). Hon har fyllt 75 år. Enligt 37 i kommunallagen när en förtroendevald förlorat sin valbarhet skall det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. Fullmäktige fattar beslutet för en fullmäktigeledamots del. Beslutet träder i kraft omedelbart. Enligt 11 moment 2 kommunallagen kallar fullmäktigeordföranden i hennes ställe för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättaren från partiet i fråga. Svenska folkpartiets första ersättare är Stefan Svanfeldt. Centralvalnämnden förordnar på begäran av fullmäktigeordföranden en ny ersättare i stället för Stefan Svanfeldt. Förslag: Beslut: föreslår, att kommunfullmäktige beviljar Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som fullmäktigeledamot med stöd av 38 i kommunallagen och konstaterar att fullmäktigeledamot Christina Anderssons förtroendeuppgift som fullmäktigeledamot har upphört. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KST 214 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Bildningsnämndens finska sektion 3/ Bildningsnämnden 10/ Bildningsnämnden 11/ Miljö- och byggnadsnämnden 9/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Beslut om att inte nyttja kommunens förköpsrätt vid fastighetsköp Kommundirektörens beslutsprotokoll Återkrav av lön Kommundirektörens beslutsprotokoll Förordnande att bildningschefen deltar i översättningsarbetet Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Utnämning av representanter till samkommunsstämman för Västra Nylands folkhögskola Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Förvaltningschefens beslutsprotokoll Beviljande av personligt tillägg Förvaltningschefens beslutsprotokoll Ersättning för ordnandet av kaffeservering till kommunfullmäktiges möten Beslut: Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 215 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Lojo stad Utdrag ur social- och hälsovårdsnämndens protokoll Utfallet för social- och hälsovårdsnämndens budget och målsättningar under det andra tertialet 2011 HNS Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Möteskallelsen till mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Föredragningslista för nämnden för Lojo sjukvårdsområde Ordnande av akutvård på Lojo sjukvårdsområde Nylands förbund Protokollet från landskapsstyrelsens möte Protokollet från landskapsstyrelsens möte Kårkulla samkommun Kallelse och föredragningslista till mötet för samkommunens fullmäktige. Företagarna i Finland rf. Brev till kommun- och stadsstyrelser om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) avsikt att starta ett privat sjukhus som drivs med stöd av skattemedel och som konkurrerar med företag på hälsovårdsbranchen som fungerar på den öppna marknaden. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Finansministeriet Tillsättningsbrevet för Helhetsarkitektur för elektronisk kundservice inom den offentliga förvaltningen. Kommunförbundet Cirkulär Konsumentsäkerhetslagens (920/2011) inverkan på kommunen som serviceproducent och som övervakningsmyndighet Västra Nylands avfallsnämnd Utdrag ur protokollet Avgifter för biodjupinsamlingskärl Ett förslag om att södra delen av kommun skall anslutas till Kyrkslätt Ett av två kommuninvånare undertecknat förslag som har an änt till kommunen och som gäller att södra delen av kommun skulle anslutas till Kyrkslätt kommun. Föreningen Nylands friluftsområden rf. Möteskallelse till delegationens möte i Helsingfors Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola Kallelse till samkommunsmöte í Karis Västra Nylands räddningsverk Kallelse till direktionens möte Finlands flerlingsfamiljer rf. Brev Om att kvinnor som väntar flera barn beaktas då man planerar hur hälsovården ordnas. Ympäristöyritysten Liitto ry PM för kommunala beslutsfattare Nya avfallslagen förutsätter att kommunerna fattar omfattande beslut de krav som förvaltningslagen ställer bör beaktas vid beredningen. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 Beslut: antecknade sig skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 KH:569 /2011 KST 216 JUSTERING AV KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL Ärende 209 i kommunstyrelsens protokoll har inte kunnat justeras eftersom den ena av protokolljusterarna deltog inte i behandlingen av paragrafen. Paragrafen har varit till påseenden på mötet. Förslag: Beslut: beslutar justera 209 i kommunstyrelsens protokoll Förslaget godkändes. == Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:9 /2011 KST 217 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE / PRESIDENTVALET 2012 skall enligt 15 vallagen i god tid före val tillsätta - för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, viceordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, samt - för förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, viceordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Vid presidentvalet skall såväl valnämndernas och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare i mån av möjlighet företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen. I fråga om valnämndernas medlemmar och ersättare granskas den politiska representationen separat. Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall alltså vara representerade både som ordinarie medlemmar och ersättare till minst 40 %. Valnämndernas och valbestyrelsernas ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. En person som är uppställd som kandidat vid valet kan inte vara medlem eller ersättare i bestyrelsen. Valnämnden och bestyrelsen är beslutför med tre medlemmar. har beslutat om valdagens vallokaler och förhandsröstningsstället samt om förhandsröstningsställen inom socialvårdsenheterna i kommunen. Förteckning över nämndernas och bestyrelsens sammansättning vid riksdagsvalet 2011 finns som tilläggsinformation. Slutligen är det skäl att påpeka att för att undvika bekymmer på valdagen med tredskande medlemmar och ersättare, bör alla som föreslås till medlem och ersättare i nämnderna och bestyrelsen vidtalas på förhand. Den egentliga valdagen under presidentvalet 2012 är söndagen den 22 januari Förhandsröstningen arrangeras Om ingen av kandidaterna får mera än hälften av de röster som har avgivits, ordnas den andra valomgången söndagen den 5 februari Förhandsröstningen arrangeras Förslag: väljer medlemmarna och ersättarna i de fem röstningsområdenas valnämnder och valbestyrelsen för presidentvalet Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 Behandling: Beslut: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. === Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KH:483 /2011 KST 218 FÖRLUST AV VALBARHET I DIREKTIONEN FÖR WINELLSKA SKOLAN OCH FYLLNADSVAL Kommunfullmäktige har valt Christina Andersson i direktionen för Winellska skolan för åren Christina Andersson har meddelat att hon vill lämna alla sina förtroendeuppdrag med hänvisning till sin ålder (med stöd av 38 i kommunallagen). Hon har fyllt 75 år. Förslag: Beslut: föreslår att kommunfullmäktige 1. beviljar medlem i direktionen för Winellska skolan Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i direktionen med hänvisning till 38 i kommunallagen och konstaterar att Christina Anderssons förtroendeuppdrag har upphört samt 2. väljer en ny medlem i direktionen för Winellska skolan i stället för direktionsmedlem Christina Andersson. föreslår att kommunfullmäktige 1. beviljar medlem i direktionen för Winellska skolan Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i direktionen med hänvisning till 38 i kommunallagen och konstaterar att Christina Anderssons förtroendeuppdrag har upphört samt 2. väljer Carl-Johan Gottberg i direktionen för Winellska skolan i stället för direktionsmedlem Christina Andersson och Anders Karell till Carl-Johan Gottbergs ersättare i direktionen för Winellska skolan. === Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KST 219 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. Hälsningar från ett tillfälle där inverkningar gällande landskapet utvärderades. Styrgruppens för KOKO möte Kommunförbundets infotillfällen gällande förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut Kommunförbundets aktualitetsöversikt i Lojo Hälsningar från en sammankomst med ELY Nylands regionalbyrås befordringstillfälle på självständighetsdagen Luksia 50 år Siuntion Sisu 50 år Miljöforum på Kommunernas hus Raija och Gustav Rehnberg har utnämnts till Årets påverkare inom Agronomförbundet Förslag: Beslut: antecknar de aktuella ärendena för kännedom. antecknade de aktuella ärendena för kännedom. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2010 20.9.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 198 KST 199 KST 200 KST 201 KST 202 KST 203 KST 204 KST 205 KST 206 KST 207 KST 208 KST 209 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2010 25.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 232 KST 233 KST 234 KST 235 KST 236 KST 237 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 9/2010 21.6.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 151 KST 152 Mötets konstituering Svartbäck daghem KST 153 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.5.2010 KST 154 Tillsättning av tjänsten som bildningschef

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 7/2011 20.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 7/2011 20.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 7/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 122 Mötes konstituering KST 123 Budgetram och budgetdirektiv för år 2012 KST 124 KST 125 KST 126 KST 127 KST 128 Sammandragsrapport om de mest centrala iakttagelserna

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 10/2013 16.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 10/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 157 KST 158 KST 159 KST 160 KST 161 KST 162 KST 163 KST 164 KST 165 KST 166 KST 167 KST 168 KST 169 KST 170 KST 171 KST 172 Mötets konstituering Svar till enkät om totalreformen

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer