Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag KST 214 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänteinnehavarbeslut KST 215 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 216 Justering av kommunstyrelsens protokoll KST 217 Val av valnämnder och valbestyrelse / presidentvalet 2012 KST 218 Förlust av valbarhet i direktionen för Winellska skolan och fyllnadsval KST 219 Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 13/2011 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Penttinen Arto, ordförande Huittinen Markku, ersättare Janhunen Taina, medlem Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Parviainen Kristian, medlem Rehnberg Raija, ersättare, borta delvis 211 punkt 3 (se paragrafen) Ryynänen Tarja, medlem Sarviaho Rainer, medlem Övriga närvarande Dahlqvist Rabbe, fge ordförande Laakkonen Janne, fge I viceordförande Oinonen Thea, fge II viceordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande Nordman Tina, bildningschef Lindström Catharina, teknisk chef Ärenden Underskrifter Arto Penttinen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Rainer Sarviaho protokolljusterare Anders Karell protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef

3 Sida 3 KST 210 MÖTES KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. Till protokolljusterare valdes Rainer Sarviaho och Anders Karell. === Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:512 /2011 KST 211 Bilaga 1 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN Enligt 65 i kommunallagen skall kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen I kommunallagens 65.3 stadgas, att underskottet i boksluten från tidigare år och budgeten från innevarande år skall täckas i budgeten och ekonomiplanen under planperioden. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Grunden för budgetförslaget för år 2012 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten av samt avtalet om balansering av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Inkomstprocenten i kommunerna i medeltal är 19,17 % år I 91 a lag om beskattningsförfarande (1558/1995) stadgas att en kommun och en församling ska senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Har meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. Budgetförslaget bygger på en kommunalskatteprocent på 21 % enligt avtalet om balanseringen av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt Maximi- och minimigränser för kommunernas fastighetsskatteprocentsatser steg för år Fullmäktige beslöt redan då höja fastighetsskatteprocenterna i. Fastighetsskatteprocenterna för år 2011 är följande: Allmän fastighetsskatt 1,20 % Stadigvarande bostad 0,50 % Andra än stadigv. bostäder 1,10 % Allmännyttiga samfund 0,00 % Tomma bostadstomter 3,00 % Kraftverk ej definierats Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Enligt avtalet om balansering av ekonomin i kommun är tidpunkten för följande höjning år 2013, då den allmänna fastighetsskatteprocenten kommer att höjas till 1,28, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostäder till 0,63 procent och fastighetsskatteprocenten för andra än stadigvarande bostäder till 1,23 procent. De övriga fastighetsskatteprocenterna är oförändrade. Yttre verksamhetsinkomster för år 2012 överstiger budgetnivån för år 2011 med ca 657 t euro, och prognosen för innevarande år med ca 658 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningars nivå, betalningssystem och ändringar av tillståndsförfaranden med 3 procent, och vinst från försäljning av anläggningstillgångar ca 480 t euro mera jämfört med budgeten för år Med anslag för driftsutgifter produceras de tjänster, för vilka den kommunala organisationen först och främst existerar. Andelen av dessa utgifter av innevarande års totala utgifter är nästan 94 %. Jämfört med budgeten för år 2011 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 6 % och jämfört med prognosen 5 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,7 procent, vakanta tjänster besätts, samt att de investeringar, som p.g.a. sparåtgärder inte realiserats under de gångna åren, nu blir aktuella. Lönerna stiger 9 % jämfört med prognosen för år Budgeten innehåller 14,7 årsverke mera jämfört med år För 2012 har för löneförhöjningar reserverats 3 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. De totala personalkostnaderna är 9 % högre än i budgeten för år Skatteinkomsterna förväntas stiga år 2012 med ca 4 procent jämfört med prognosen för 2011 samt statsandelarna med två procent. Finansieringsutgifterna förväntas stiga med ca 24 procent och avskrivningarna med ca 19 procent vilket ger ett resultat och överskott för räkenskapsperioden 453 t euro. Tidigare års underskott blir överskott under år Investeringsutgifterna i budgeten är 5,332 miljoner euro brutto och 3,757 miljoner euro netto. Kommunen har varit tvungen att under tre senaste år i rad gallra investeringarna till ett minimum och p.g.a. oförverkligade investeringar från tidigare år blir nivån hög under budgetåret För det största projektet år 2012, utvidgningen av Svenska skolan, reserveras 2,25 miljoner euro, eftersom från den summa på en miljon euro, som reserverades för år 2011, förverkligas i år endast 0,15 miljoner euro. För Tjusterby daghem 0,97 miljoner euro och för ungdomskaféet 0,135 miljoner euro brutto samt bidrag för detta projekt 0,080 miljoner euro under år Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 För övrig husbyggnadsverksamhet reserveras i budgeten sammanlagt 0,075 miljoner euro. För publik egendom reserveras sammanlagt 0,610 miljoner euro och för lös egendom sammanlagt 0,282 miljoner euro, försäljning av lös egendom ger uppskattningsvis 0,195 miljoner euro. För överföringsledningen Störsvik- Strömsby reserveras 0,5 miljoner euro brutto, och statsbidrag för projektet uppskattas till 0,3 miljoner euro under år Byggandet av vatten- och avloppsnätet för Sunnanviks planeområde reserveras 0,25 miljoner euro. För övriga investeringar i vattenförsörjningsverket reserveras sammanlagt 0,510 miljoner euro. Egentlig verksamhet och investeringar i finansieringsdelen visar utgifter på 2,730 miljoner euro. Långfristiga lån amorteras med 2,165 miljoner euro och tas för 2,755 miljoner euro. Kortfristiga lån amorteras med 0,500 miljoner euro. Det ovan nämnda minskar likviditeten med 2,640 miljoner euro och lånebördan i sin helhet ökar med 0,090 miljoner euro jämfört med prognosen för år Förslag: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2012 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för år allmän fastighetsskatt 1,20 % 2. stadigvarande bostäder 0,50 % 3. övriga bostadsbyggnader 1,10 % 4. obebyggda byggnadsplatser 3,00 % 5. allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren enligt bilaga. Behandling: Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: 4. berättigar kommundirektören till att göra tekniska ändringar i budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren Rehnberg avslägsnade sig p.g.a. jäv under behandlingen och beslutsfattandet av denna paragraf till de delar som behandlades under punkt 3 (stycket investeringar, offentliga anläggningstillgångar, planering av infra och vägar i Slussen-området samt simstränder). Beslut: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2012 till 21,00 % Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för år 2012: 1. allmän fastighetsskatt 1,20 % 2. stadigvarande bostäder 0,50 % 3. övriga bostadsbyggnader 1,10 % 4. obebyggda byggnadsplatser 3,00 % 5. allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2012 och ekonomiplanen för åren enligt bilaga. 4. berättigade kommundirektören till att göra tekniska ändringar i budgeten år 2012 och i ekonomiplanen för åren === Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 KH:568 /2011 KST 212 BESLUT OM KOMMUNSAMMANSLAGNING KST 212 Bilaga 2 Tidtabellen för och organiseringen av förhandlingar om kommunsammanslagning Kommunfullmäktige har beslutat efter omröstning inleda avtals- och utredningsskedet av förhandlingarna om en kommunsammanslagning med Lojo stad. Kommunfullmäktige har vidare kompletterat sitt beslut så, att avtals- och utredningsskedet av kommunsammanslagning inleds med Lojo stad, Nummi-Pusula kommun och eventuellt med Ingå kommun samt i tillämpliga delar med Karislojo kommun. Kommunfullmäktige har dessutom efter en omröstning beslutat ordna en rådgivande folkomröstning om förhandlingsresultatet. Organisationen av samgångsförhandlingarna hade fyra nivåer: 1) Stora delegationen, dit de deltagande kommunerna valde sina representanter med hänsyn till styrkeförhållanden som de olika partierna hade i respektive kommuns fullmäktige. Dessutom tillhörde kommundirektörerna stora delegationen. 2) Styrgruppen, dit Lojo, och Nummi-Pusula utsåg tre representanter. Karislojo utnämnde dessutom en representant. Även tjänsteinnehavarna i arbetsgruppen tillhörde styrgruppen. 3) Arbetsgruppen, som omfattade två ledande tjänsteinnehavare från respektive kommun. 4) Beredande arbetsgrupper (temagrupper), dit behövliga tjänsteinnehavare från kommunerna tillhörde. Från valdes 13 förtroendevalda till den stora delegationen och till styrgruppen tre tjänsteinnehavare. Från ledande tjänsteinnehavare var kommundirektören och förvaltningschefen medlemmar i arbetsgruppen och styrgruppen. Det fanns fem temagrupper: centralförvaltning, bildningsväsende, grundtrygghet, kommunalteknik och information. Arbetet med samgångsutredningen koordinerades av Audiapro Oy, med Aija Tuimala som konsult. Samgångsunderhandlingarna inleddes med stora delegationens möte Sammanslagningsutredningen bearbetades och ett utkast till samgångsavtal bereddes under våren och sommaren Stora delegationen sammanträdde fyra gånger och ledningsgruppen sju gånger. Delegationen godkände för sin del avtalsutkastet och sammanslagningsutredningen vid sitt möte Efter detta skickades avtalsutkastet och samgångsutredningen till kommunerna för diskussion. Även en rådgivande folkom- Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 röstning om förhandlingsresultatet ordnades i och Nummi-Pusula kommuner i september. Kommunernas fullmäktige beslutar om en eventuell sammanslagning Ifall kommunernas beslut om sammanslagningen är positiva, äger kommunsammanslagningen rum Statsrådet besluter om kommunsammanslagningen och sammanslagningen bereds under år Hörande av kommuninvånarna samt deltagande av förtroendevalda Under sammanslagningsförhandlingarna ordnades tre fullmäktigeseminarier för förtroendevalda 5.3, 7.5, och För informationen till kommuninvånarna och till personalen öppnades en gemensam webbplats för sammanslagningsorganisationen. Där finns utredningar, rapporter och meddelanden samt olika arbetsgruppers föredragningslistor och protokoll. Kommuninvånarkvällar ordnades i kommun och Ett för sammanslagningsorganisationen gemensamt meddelande om kommunsammanslagningen postades till kommuninvånarna i augusti kommun skickade till kommuninvånarna utöver detta före rådgivande folkomröstning ett eget meddelande (utkast till sammanslagningsavtal och utredning om sammanslagningen). Vidare har invånare i kommun och övriga som anser att ärendet berör dem möjlighet att göra en anmärkning gällande en eventuell kommunsammanslagning. Inga anmärkningar lämnades in till kommuns kommunstyrelse. Personalens ställning kommuns fastanställda tjänsteinnehavare och arbetstagare med arbetsavtal som gäller tillsvidare har med stöd av 29 kommunindelningslagen fem års uppsägningsskydd på grund av ekonomiska och produktionsorsaker. Detta skydd gäller från början av år 2013 till slutet av år Personalen placeras i sådana uppgifter som motsvarar deras kunnande och utbildning med beaktande av nuvarande uppgifter och ställning. Personalen har informerats med meddelanden och via förmän om förhandlingar om kommunsammanslagning. För personalen ordnades ett informationstillfälle. kommuns samarbetsgrupp har på sina möten behandlat kommunsammanslagningsförhandlingarna. Samarbetsförfarandet inför en eventuell kommunsammanslagning förverkligades Ändring i och förutsättningarna för kommunindelning På basen av 4 i kommunindelningslagen, som har trätt i kraft , kan kommunindelningen ändras, om ändringen förbättrar - kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet av service eller kommunens funktionsförmåga i övrigt, Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 - servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området, - verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller - samhällsstrukturens funktionsduglighet i området. Då kommunfördelningen ändras skall man dessutom beakta att den finskoch svenskspråkiga befolkningens har möjlighet att få service på sitt eget språk med lika grunder. Grunden med den utredning om kommunsammanslagning, som finns som tilläggsmaterial, har varit att utreda den eventuella kommunsammanslagningens inverkan bl.a. på service, kommunens ekonomi, näringsverksamhet och samhällsstruktur. Enligt utkastet till sammanslagningsavtal skulle kommunindelningen ändras vid en eventuell kommunsammanslagning så att Nummi-Pusula och kommuner upplöses och sammanslås med Lojo stad. Lojo stad väljs till namn på den sammanslagna kommunen. Enligt utkastet till sammanslagningsavtal kommer nuvarande närservice bibehållas enligt kommunernas befintliga utvecklingsplaner under den tid som sammanslagningsavtalet gäller (tre år). Regeringens kommunreform Regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering publicerades Regeringen kommer att förverkliga en omfattande kommunreform. Regeringen fastställer fram till år 2011 närmare kriterier för kommunreformen och hur den skall fortskrida. Enligt regeringsprogrammet består en stark primärkommun av naturliga pendlingsområden och är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen för invånarna, med undantag för den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. Regeringsprogrammet innehåller dock inga krav på befolkningsunderlag. En utredning över den ändamålsenligaste kommun- och servicestrukturen för varje region, kriterierna för skapandet av starka primärkommuner samt genomföringssätten för reformerna blir färdiga före slutet av De bereds av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur som tillsatts av finansministeriet. Efter att kommunstrukturutredningen blivit färdigt ska täckande regionala höranden ordnas i början av En regeringsproposition till en strukturlag som ersätter den gällande ramlagen, och som ska överlämnas till riksdagen hösten 2012, ska sedan beredas utgående från dessa diskussioner och höranden med kommunerna samt de kommuners åsikter som erhålls vid tillställningarna. Målet är att strukturlagen träder i kraft vid ingången av 2013 och att besluten om den nya kommunstrukturen har fattats före utgången av Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Ekonomiskt balanseringsprogram Det ekonomiska balanseringsprogrammet som kommunfullmäktige i godkände , utgör en utredning om det alternativ att kommun fortsätter som självständig kommun. Med hjälp av det godkända programmet för balansering av ekonomin strävar kommunen efter att den i ekonomiskt hänseende förmår att även i framtiden fungera som självständig kommun. Målet är att minska det kumulativa underskottet i kommunens balansräkning och att kunna hantera skuldsättningen. Samtidigt stävjas skattetrycket. Allt som allt kan konstateras att balanseringsprogrammets åtgärder har haft positiv inverkan och kommunen har gjort bra resultat samt minskat underskottet och lånestocken. Överskottet under räkenskapsperioden 2009 var euro och överskottet under räkenskapsperioden 2010 var euro. Kommunens lånestock år 2010 var euro räknat per invånare. År 2009 var lånestocken per invånare ännu euro. Det kumulativa underskottet kommer att täckas under år Kommunal rådgivande folkomröstning Kommuninvånarna har i en rådgivande folkomröstning kunnat ta ställning till en kommunsammanslagning och ett utkast för sammanslagningsavtal som har beretts. Den rådgivande folkomröstningen ordnades (brevomröstning ). Röstningsprocenten var 66,5 och rösterna fördelade sig enligt följande: Ja, jag understöder kommunsammanslagning 1040 röster (34,3 %) Nej, jag motsätter mig en kommunsammanslagning 1923 röster (63,5 %) Jag tar ingen ställning 56 röster (1,8 %) Kasserade röster 11 röster (0,4 %). Utkastet till samgångsavtal finns som bilaga. Kommunsammanslagningsutredningen finns som bredvidläsning. Förslag: Behandling: föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. konstatera, att ur samgångsavtalet om sammanslagning av kommuner eller utredning om kommunsammanslagning inte framgår sådana grunder för sammanslagning och justering av kommunindelning, som nämns i kommunindelningslagen och 2. att kommunsammanslagning med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun inte förverkligas. Parviainen föreslog understödd av Kaisla följande: föreslår för kommunfullmäktige att den beslutar 1. konstatera att den kommunsammanslagning som avtalet avser uppfyller de krav om kommunindelning som 4 i kommunindelningslagen ställer Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida godkänna bilagda utkast till sammanslagningsavtal mellan kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun och konstatera att detta beslut innebär att och Nummi-Pusula kommuner upplöses och att de sammanslås med Lojo stad och 3. att tillsammans med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun till statsrådet göra en framställning om sammanslagning av dessa kommuner fr.o.m Eftersom det hade gjorts ett från föredraganden avvikande understött förslag förrättades omröstning. Omröstningen skedde genom namnupprop. Den som understöder föredragandens förslag röstar ja och den som understöder Parviainens förslag röstar nej. Vid omröstningen vann Parviainens förslag med 6 röster (Kaisla, Parviainen, Penttinen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho) mot 5 röster (Janhunen, Karell, Laaksonen, Rehnberg, Nordström). Beslut: föreslår för kommunfullmäktige att den beslutar 1. konstatera att den kommunsammanslagning som avtalet avser uppfyller de krav om kommunindelning som 4 i kommunindelningslagen ställer 2. godkänna bilagda utkast till sammanslagningsavtal mellan kommun, Lojo stad och Nummi-Pusula kommun och konstatera att detta beslut innebär att och Nummi-Pusula kommuner upplöses och att de sammanslås med Lojo stad och 3. att tillsammans med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun till statsrådet göra en framställning om sammanslagning av dessa kommuner fr.o.m Janhunen, Karell, Laaksonen, Rehnberg och Nordström lämnade sin avvikande åsikt i ärendet. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:483 /2011 KST 213 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG Fullmäktigeledamot Christina Andersson har meddelat att hon vill lämna sitt förtroendeuppdrag med hänvisning till sin ålder (med stöd av 38 i kommunallagen). Hon har fyllt 75 år. Enligt 37 i kommunallagen när en förtroendevald förlorat sin valbarhet skall det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört. Fullmäktige fattar beslutet för en fullmäktigeledamots del. Beslutet träder i kraft omedelbart. Enligt 11 moment 2 kommunallagen kallar fullmäktigeordföranden i hennes ställe för den återstående mandattiden den i ordningen första ersättaren från partiet i fråga. Svenska folkpartiets första ersättare är Stefan Svanfeldt. Centralvalnämnden förordnar på begäran av fullmäktigeordföranden en ny ersättare i stället för Stefan Svanfeldt. Förslag: Beslut: föreslår, att kommunfullmäktige beviljar Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som fullmäktigeledamot med stöd av 38 i kommunallagen och konstaterar att fullmäktigeledamot Christina Anderssons förtroendeuppgift som fullmäktigeledamot har upphört. Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KST 214 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Bildningsnämndens finska sektion 3/ Bildningsnämnden 10/ Bildningsnämnden 11/ Miljö- och byggnadsnämnden 9/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Beslut om att inte nyttja kommunens förköpsrätt vid fastighetsköp Kommundirektörens beslutsprotokoll Återkrav av lön Kommundirektörens beslutsprotokoll Förordnande att bildningschefen deltar i översättningsarbetet Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Utnämning av representanter till samkommunsstämman för Västra Nylands folkhögskola Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Kommundirektörens beslutsprotokoll Försäljning av en egnahemstomt Förvaltningschefens beslutsprotokoll Beviljande av personligt tillägg Förvaltningschefens beslutsprotokoll Ersättning för ordnandet av kaffeservering till kommunfullmäktiges möten Beslut: Förslaget godkändes. === Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KST 215 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Lojo stad Utdrag ur social- och hälsovårdsnämndens protokoll Utfallet för social- och hälsovårdsnämndens budget och målsättningar under det andra tertialet 2011 HNS Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Protokollet för mötet för styrelsen för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Möteskallelsen till mötet för fullmäktige för Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Föredragningslista för nämnden för Lojo sjukvårdsområde Ordnande av akutvård på Lojo sjukvårdsområde Nylands förbund Protokollet från landskapsstyrelsens möte Protokollet från landskapsstyrelsens möte Kårkulla samkommun Kallelse och föredragningslista till mötet för samkommunens fullmäktige. Företagarna i Finland rf. Brev till kommun- och stadsstyrelser om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) avsikt att starta ett privat sjukhus som drivs med stöd av skattemedel och som konkurrerar med företag på hälsovårdsbranchen som fungerar på den öppna marknaden. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Finansministeriet Tillsättningsbrevet för Helhetsarkitektur för elektronisk kundservice inom den offentliga förvaltningen. Kommunförbundet Cirkulär Konsumentsäkerhetslagens (920/2011) inverkan på kommunen som serviceproducent och som övervakningsmyndighet Västra Nylands avfallsnämnd Utdrag ur protokollet Avgifter för biodjupinsamlingskärl Ett förslag om att södra delen av kommun skall anslutas till Kyrkslätt Ett av två kommuninvånare undertecknat förslag som har an änt till kommunen och som gäller att södra delen av kommun skulle anslutas till Kyrkslätt kommun. Föreningen Nylands friluftsområden rf. Möteskallelse till delegationens möte i Helsingfors Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola Kallelse till samkommunsmöte í Karis Västra Nylands räddningsverk Kallelse till direktionens möte Finlands flerlingsfamiljer rf. Brev Om att kvinnor som väntar flera barn beaktas då man planerar hur hälsovården ordnas. Ympäristöyritysten Liitto ry PM för kommunala beslutsfattare Nya avfallslagen förutsätter att kommunerna fattar omfattande beslut de krav som förvaltningslagen ställer bör beaktas vid beredningen. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 Beslut: antecknade sig skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. === Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 KH:569 /2011 KST 216 JUSTERING AV KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL Ärende 209 i kommunstyrelsens protokoll har inte kunnat justeras eftersom den ena av protokolljusterarna deltog inte i behandlingen av paragrafen. Paragrafen har varit till påseenden på mötet. Förslag: Beslut: beslutar justera 209 i kommunstyrelsens protokoll Förslaget godkändes. == Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KH:9 /2011 KST 217 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE / PRESIDENTVALET 2012 skall enligt 15 vallagen i god tid före val tillsätta - för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, viceordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, samt - för förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, viceordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Vid presidentvalet skall såväl valnämndernas och valbestyrelsens medlemmar som deras ersättare i mån av möjlighet företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen. I fråga om valnämndernas medlemmar och ersättare granskas den politiska representationen separat. Även jämställdhetslagen skall tillämpas. Både kvinnor och män skall alltså vara representerade både som ordinarie medlemmar och ersättare till minst 40 %. Valnämndernas och valbestyrelsernas ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. En person som är uppställd som kandidat vid valet kan inte vara medlem eller ersättare i bestyrelsen. Valnämnden och bestyrelsen är beslutför med tre medlemmar. har beslutat om valdagens vallokaler och förhandsröstningsstället samt om förhandsröstningsställen inom socialvårdsenheterna i kommunen. Förteckning över nämndernas och bestyrelsens sammansättning vid riksdagsvalet 2011 finns som tilläggsinformation. Slutligen är det skäl att påpeka att för att undvika bekymmer på valdagen med tredskande medlemmar och ersättare, bör alla som föreslås till medlem och ersättare i nämnderna och bestyrelsen vidtalas på förhand. Den egentliga valdagen under presidentvalet 2012 är söndagen den 22 januari Förhandsröstningen arrangeras Om ingen av kandidaterna får mera än hälften av de röster som har avgivits, ordnas den andra valomgången söndagen den 5 februari Förhandsröstningen arrangeras Förslag: väljer medlemmarna och ersättarna i de fem röstningsområdenas valnämnder och valbestyrelsen för presidentvalet Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 Behandling: Beslut: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag och föreslog att ärendet bordläggs. Ärendet bordlades. === Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 KH:483 /2011 KST 218 FÖRLUST AV VALBARHET I DIREKTIONEN FÖR WINELLSKA SKOLAN OCH FYLLNADSVAL Kommunfullmäktige har valt Christina Andersson i direktionen för Winellska skolan för åren Christina Andersson har meddelat att hon vill lämna alla sina förtroendeuppdrag med hänvisning till sin ålder (med stöd av 38 i kommunallagen). Hon har fyllt 75 år. Förslag: Beslut: föreslår att kommunfullmäktige 1. beviljar medlem i direktionen för Winellska skolan Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i direktionen med hänvisning till 38 i kommunallagen och konstaterar att Christina Anderssons förtroendeuppdrag har upphört samt 2. väljer en ny medlem i direktionen för Winellska skolan i stället för direktionsmedlem Christina Andersson. föreslår att kommunfullmäktige 1. beviljar medlem i direktionen för Winellska skolan Christina Andersson befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i direktionen med hänvisning till 38 i kommunallagen och konstaterar att Christina Anderssons förtroendeuppdrag har upphört samt 2. väljer Carl-Johan Gottberg i direktionen för Winellska skolan i stället för direktionsmedlem Christina Andersson och Anders Karell till Carl-Johan Gottbergs ersättare i direktionen för Winellska skolan. === Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 KST 219 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. Hälsningar från ett tillfälle där inverkningar gällande landskapet utvärderades. Styrgruppens för KOKO möte Kommunförbundets infotillfällen gällande förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut Kommunförbundets aktualitetsöversikt i Lojo Hälsningar från en sammankomst med ELY Nylands regionalbyrås befordringstillfälle på självständighetsdagen Luksia 50 år Siuntion Sisu 50 år Miljöforum på Kommunernas hus Raija och Gustav Rehnberg har utnämnts till Årets påverkare inom Agronomförbundet Förslag: Beslut: antecknar de aktuella ärendena för kännedom. antecknade de aktuella ärendena för kännedom. ===== Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 svenska skolas verksamhetsplan för lägerskolan år 2015 BILDNSVES 4 s utlåtande

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 78 KST 79 KST 80 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammmet Behandling av 7 vid undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions möte 16.3.2010 som kommunstyrelsen

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av verksamhetsberättelsen för svenska skola 2011 BILDNSVES 4 Godkännande

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 2/2013 11.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 24 KST 25 KST 26 KST 27 KST 28 KST 29 KST 30 KST 31 Mötets konstituering Fullmäktigemotion om utredning av förfaringssätt inom kommunens administration Fullmäktigemotion

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte nr 6/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 54 BILDN 55 BILDN 56 BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 188 KST 189 KST 190 KST 191 KST 192 Mötets konstituering Godkännande av ett föravtal om ordnande av närtrafiken mellan och Helsingfors med Samkommunen Helsingforsregionens

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1.12.2016 1 / 9 Sammanträdestid: Torsdagen den 1.12.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 46 Sammanträdets öppnande 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /15 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 5.2.2015 1/15 Sammanträdestid Torsdag 5.2.2015, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson, Viveka

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll 1/2016 Sammanträdesprotokoll 9.2.2016 1 / 8 Sammanträdestid: Tisdagen den 9.2.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN

SUNDS KOMMUN VÅRDÖ KOMMUN SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2010 1 Sammanträdestid Tisdag den 9 mars 2010 kl.19.00-20.07 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Sund Närvarande Göte Winé, ordförande Sarah

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 14.11.2012 Nr: 6 Paragrafer: 59-64 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 14 november 2012 kl. 19.00-19.30 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 14/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 14/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 14/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 245 Mötes konstituering KST 246 Ibruktagande av interna hyror 1.1.2011 KST 247 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 KST 248 KST

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 27 Mötets konstituering BILDN 28 elektronisk mötesförande BILDN 29 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 30 Bildningskansliets öppethållningstider BILDN

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2011 11.4.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 25 FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 FGE 31 FGE 32 FGE 33 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Utvärdering av verkningarna av kommuntillägget

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2017 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2017 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 23.1.2017 1 / 11 Sammanträdestid: Måndagen den 23.1.2017 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 1 Sammanträdets öppnande 2 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Vissa bestämda tider i kommunalvalet

Vissa bestämda tider i kommunalvalet Vissa bestämda tider i kommunalvalet 9.4.2017 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts 13 1 och 3 April 2016 Fullmäktige Indelningen i röstningsområden

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Förfarande för tillsättande och behörighet Valnämnd och valbestyrelse. Kommunstyrelsen skall i god tid före val tillsätta

Förfarande för tillsättande och behörighet Valnämnd och valbestyrelse. Kommunstyrelsen skall i god tid före val tillsätta Kommunstyrelsen 23 23.01.2017 Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse för kommunalvalet 2017 Kommunstyrelsen 23.01.2017 23 Tidpunkt för röstningen Kommunalvalet 2017 förrättas söndag 9.4.2017. Förrättande

Läs mer