Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer"

Transkript

1 Relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer D. Andersson, J. Berggren, C. Göranzon, M. Lothigius, P-M. Lönngren, L. Nilsson, T. Åström-Swahn Bakgrund Radon är en färglös, luktlös radioaktiv gas som bildas då uran sönderfaller. Uran finns naturligt i bergrunden och därmed finns där även radon. I uranserien ingår ädelgasen radon- 222, med en halveringstid på 3,8 dygn, som via sina kortlivade döttrar dosmässigt dominerar den naturliga exponeringen för joniserande strålning. [1] Radon sänder vid sönderfall ut alfastrålning. Dotterprodukterna till radon, radioaktiva metallatomer, har förmåga att även sända ut beta- och gammastrålning. Material innehållande radon kan därmed sända ut tre olika sorters strålning. [2] Alfastrålning (heliumkärnor) är skadligt endast när det inhaleras, vid oralt intag och vid deposition i ett öppet sår på grund av att alfapartikeln penetrerar mindre än 0,1 mm i vävnader. Betapartiklar (elektroner) kan penetrera till ett djup på några centimeter, medan gammastrålning (fotoner) är mycket genomträngande och kräver tjocka lager av bly, stål eller betong för att dämpas. Storleken på den absorberade dosen i en speciell vävnad mäts i gray (Gy), 1 Gy motsvarar den dos strålning som leder till absorption av 1 joule/kg vävnad. Eftersom olika strålning har olika biologisk effekt vid samma dos (alfastrålning har mer än 20 gånger så stor biologisk effekt som betastrålning vid samma absorberade dos) så används den effektiva dosen vid jämförelser. Den effektiva dosen mäts i sievert (Sv), där 1 Sv är den dos strålning som orsakar en biologisk effekt motsvarande 1 Gy gammastrålning. Faktorer som påverkar effekten av strålningen är tid, avstånd och spridning. [3] Aktiviteten i ett radioaktivt ämne mäts i Becquerel (Bq), 1 Bq motsvarar 1 sönderfall/sekund. Radonhalt mäts i luft i Bq/m 3, vilket innebär att det sker ett sönderfall av en radonatom per sekund i varje kubikmeter luft. I vätskor används enheten Bq/l och i fast material Bq/kg. Förekomst i Sverige Radon finns naturligt i berggrunden och exponering sker genom exempelvis hus och arbetsplatser byggda på berggrund som innehåller rikligt med radon, hus byggda av material taget från radonrik berggrund och vattenbrunnar som innehåller vatten som passerat radonrika bergsområden. Luftens radonhalt är beroende av hur radonrikt berggrunden är. Det är dock enbart inomhus som skadligt höga radonnivåer uppnås, utomhus späds radonet snabbt ut. Efter upprättande av byggnader bildas ofta ett undertryck inne i byggnaden. Detta undertryck kan leda till att luft från berggrunden pressas in i huset. Om byggrunden är otät kan nivåerna av radon i huset bli väldigt höga. Halter i storleksordningen Bq/m 3 har registrerats. Även om ett hus står på radonrik berggrund kan detta motverkas med exempelvis effektiv ventilation. [2] Under åren [4], användes i stor utsträckning blåbetong i husbyggen. En komponent i blåbetong är alunskiffer, som innehåller högre halter radon än annat byggmaterial. Idag är blåbetong förbjudet som byggnadsmaterial. Det krävs dock att stora

2 delar av husen är byggda i blåbetong för att det ensamt skall ge strålningsnivåer över riktlinjerna. Ca människor bor i hus innehållande blåbetong. [2] Vatten som passerar radonrika områden tar upp en viss mängd radon. Exponerade platser kan vara bergbrunnar, kallkällor eller grävda brunnar. Kommunalt vatten renas innan det distribueras till hushållen. Radonhalter i insjöar innehåller väldigt låga halter radon. Vatten med radonhalter över 1000 Bq/l bör enligt socialstyrelsens rekommendationer renas före användning. [2] Mätning Statens strålskyddsinstitut uppskattar att det finns ca hus i Sverige där radonstrålningen överstiger 200 Bq/m 3. Av dessa är ca kända, resterande är okända hus. Radonmätning bör ske vid husköp, om/tillbyggnad av småhus, boende i högriskområde eller vid ombyggnation av ventilationssystem eller uppvärmningssystem. Det finns flera sätt att mäta radonhalt, gemensamt för dessa är att mätningarna ska ske under eldningssäsongen (1 oktober 31 april), beroende på att uppvärmning av hus under kalla årstider ökar undertrycket inomhus och därmed radonhalten. Mätningarna bör pågå i 2-3 månader och mätarna ska placeras i rum som används ofta. Om man detekterar förhöjda halter radon i huset kan man få radonbidrag av länsstyrelsen. Bidraget kan täcka 50 % av ombyggnadskostnaderna (max kr), beroende på vad orsaken till radonexponeringen är. Spårfilm Det vanligaste sättet att mäta radonhalter i hus är att sätta ut plastdosor med spårfilm. Spårfilmen är en film av cellulosanitrat eller polyester och när radon sönderfaller kommer de bildade alfapartiklarna att lämna spår på filmen. Spåren kan sedan synliggöras genom etsning och antalet spår per ytenhet är proportionellt mot radonhalten i luften och mättiden. Genom att filmen finns inuti en dosa täckt av ett filter kommer radondöttrarna att stängas ute medan radon kan passera. Dosorna skall stå på samma ställe i huset under 2-3 månader och under denna tid kommer radonexponerad luft att passera genom dosorna. En mätning kostar ca kr för ett en- eller tvåplans hus. [5] [6] Elektretbaserad integrerande radonmätare Mätaren består av en kammare dit luft diffunderar genom ett filter. Filtret finns för att hålla radondöttrarna borta, då det endast är radonhalten man är intresserad av. I kammarens botten sitter en elektretplatta, det vill säga en elektrostatiskt laddad platta av teflon, som är laddad till 700 volt. Plattans positiva sida är vänd inåt kammaren och när radonet i kammaren sönderfaller, kommer de elektroner och negativa joner som bildas att dras till plattan och sänka dess laddning. Med en speciell voltmätare mäts elektretens laddning vid radonmätningens start och slut och skillnaden i spänningen är proportionell mot radonhalten i rummet och mättiden. [5] [6] Gränsvärde Gränsvärdet för radonhalten i bostadsluft är 200 Bq/m 3 i årsmedelvärde. Gränsvärdet är dock endast ett administrativt värde och det finns inga bevis för att lägre halter inte kan ha skadliga effekter. Man räknar med att genomsnittskoncentrationen av radon ligger på 100 Bq/m 3 i svenska hus. [7]

3 Risker med radon Största risken med radonstrålning är uppkomsten av lungcancer, den typ av lungcancer som främst ökar vid radonexponering är småcellig lungcancer. Radonpartiklar i luften fastnar på dammpartiklar och följer med inandningsluften ner i lungorna. Där ansamlas de och ligger sedan och sänder ut alfastrålning. Alfa-strålning kan skada DNA och på så sätt leda till mutationer i cellen och med tiden cancer. Ca 400 lungcancerfall orsakas av radon årligen. Det är dock väldigt ovanligt att ickerökare drabbas av radonorsakad lungcancer. 90 procent av de personer som drabbats av, vad man anser vara radonorsakad lungcancer, är rökare och för de övriga 10 procenten har man spekulerat i om hög exponering för miljötobaksrök kan vara en bidragande faktor. [8] Rökning och radon har en synergistisk effekt vid uppkomsten av lungcancer, och rökare har ca 25 gånger större risk att drabbas av radonorsakad lungcancer än icke-rökare. Tänkta orsaker till detta skulle kunna vara att radonpartiklar fastnar på partiklar i röken och därmed ansamlas i högre grad eller att rökare har en sämre förmåga att reparera DNA-skador än icke-rökare. Vid exponering av 100 Bq/m 3 över genomsnittsexponeringen ökar risken för lungcancer hos icke-rökare med 16 procent om man exponerats i 5-34 år. Denna risk är linjär och en ökning med 200 Bq/m 3 skulle innebära en riskökning med 32 procent. [9] Ursprungsrisken för att drabbas av lungcancer är hos ickerökare väldigt låg och en 16 procentig riskökning/100bq/m 3 ökar den absoluta risken endast marginellt. Att exponeras för vatten med hög radonhalt är inte lika farligt. Största faran med höga radonhalter i vatten är att radonet övergår till luften t.ex. vid dusch eller andra tillfällen när vattenånga bildas Bq/l i vatten ger en ökning av radonhalten i luften med 100 Bq/m 3. [2] Strålning och cancer Alfastrålning orsakar en hög frekvens av deletioner och translokationer i DNA. Detta kan bland annat leda till aktiverandet av onkgener och inaktiverandet av tumörsupressorgener. Sannolikt kan strålningen även påverka genstabiliteten och denna instabilitet kan troligen föras över och bestå i flera generationer. Vanliga mutationer efter strålningsexponering är TP53 och Ras. Joniserande strålning kan också orsaka skada genom bildandet av reaktiva syremetaboliter som i sig själva är carcinogena. Efter experimentell inhalation av radon ses en ökad cell proliferation i övre och nedre andningsvägarna, vilket ökar risken för mutationer. Dessa mekanismer samverkar troligtvis vid den cancerutveckling som kan ske efter radonexponering. [10]

4 Studieupplägg Mål Att studera eventuell relation mellan att bo i radonexponerade bostäder och småcellig lungcancer (SCLC). Metoder Val av studie En fall-kontrollstudie planeras bland boende i Sverige med cancerfall tagna ur nationellt register för lungcancer under perioden 1 jan 2002 till 31 dec Studien genomförs som en fall-kontrollstudie, eftersom lungcancer är en relativt ovanlig sjukdom och radon är en relativt vanlig exponering. Det finns heller ingen önskan om att studera flera utfall då tidigare studier inte funnit något samband mellan radonexponering och annan morbiditet än just lungcancer. Fall-kontrollstudien är retrospektiv, vilket gör det möjligt att dra slutsatser i dagsläget. Även ur en ekonomisk synvinkel kan en fall-kontrollstudie vara att föredra. I valet av epidemiologisk studieform vore en kohortstudie ett alternativ, men då lungcancer är en ovanlig sjukdom hade det krävts en orimligt stor studie för att få tillräckligt många fall för att kunna dra relevanta slutsatser. En epidemiologisk studie har alltid vissa brister jämfört med en randomiserad studie, men då det är mycket svårt att randomisera människors boende samt att radonexponering i tidigare studier visats sig vara skadligt är genomförandet av en randomiserad studie oetisk, om ens möjlig. Studien kommer således att utgå från personer drabbade av småcellig lungcancer och studera deras exponering för radon och radondöttrar. Population Fallen utgörs av de personer som drabbats av småcellig lungcancer diagnostiserade med patologisk anatomisk diagnos (PAD) inom tidsperioden 1 jan 2002 till 31 dec 2004 i Sverige. Valet att bara inkludera de patienter som drabbats av SCLC beror på att tidigare studier enbart sett ett samband mellan denna typ av cancer och radonexponering. Studiebasen utgörs av hela svenska befolkningen under tidigare nämnd tidsperiod. År 2001 infördes ett register där alla fall av lungcancer registrerades med avseende på typ av cancer. I Sverige drabbades under nämnd tidsperiod 1328 personer av småcellig lungcancer. Kontrollgruppen hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister med hjälp av slumpgenererande datorprogram. Antalet kontroller är och är valda så att de åldermässigt avspeglar fallen. Datainsamling För att kunna besvara frågeställningen behöver ett antal variabler definieras. Boendeadresser och boendetid definieras via befolkningsregistret. Då radonorsakad SCLC har en empirisk induktionstid på år [11] har data angående studiedeltagarnas boende inhämtats 40 år tillbaka i tiden, det vill säga tidigast sen Uppgift om radonexponering inhämtas från kommunernas radonregister i de fall sådana existerar och data däri baserats på mätningar med en metod godkänd av Statens Strålskyddsinstitut samt ackrediterad av SWEDAC. I de bostäder där uppgift om radonexponering saknas genomförs mätningar med godkänd metod. Kumulativ radonexponering beräknas genom att multiplicera varje, för ett fall, enskild boendetid med repektive uppmätt exponering, summera dessa, och dividera summan med den totala boendetiden. Om mätningar av någon anledning inte kan genomföras ersätts mätvärdet med medianexponeringen för samtliga fall där mätningar finns. Kompletterande uppgifter insamlas genom enkätfrågor till studerade individer eller deras anhöriga. För att avgöra exponeringen bör information om hur många timmar per dygn som personen är

5 hemmavarande insamlas och om personen sover med öppet fönster och i så fall hur många timmar. I enkäten efterfrågas de deltagandes arbete och varje arbete registreras och klassificeras efter känd arbetsrelaterad risk för lungcancer. Rökning hos studieobjekt och eventuella sammanboende ska registreras och klassificeras i form av cigarett ekvivalenter (exempelvis motsvarar 50 g pip tobak i veckan 7.1 cigaretter per dag). Personer som bott inom en storstadsregion under 10 år eller mer klassificeras som storstadsboende vilka har en högre risk för lungcancer. Diskussion Precision En studies precision är dess frihet från slumpmässiga fel. Vi har strävat efter att minimera dessa fel genom ett genomtänkt upplägg, insamling av relevanta exponeringsdata och en tillräckligt stor studiepopulation. Intern validitet En studie har en hög intern validitet om den är fri från systematiska fel. De faktorer som skulle kunna påverka validiteten i vår studie är framförallt confoundingfaktorer och ett systematiskt bortfall. Confoundingfaktorer För att något ska räknas som en confounder (CF) ska det uppfylla två villkor, dels att det påverkar utfallet, i vårt fall SCLC, och dels att det uppträder tillsammans med eller i frånvaro av exponeringen, i vårt fall att bo i ett radonhus. Rökning har stor betydelse för uppkomst av SCLC och uppfyller därmed första kravet men däremot är det inte troligt att människor boende i ett radonhus röker varken mer eller mindre än andra och rökning uppfyller därmed inte det andra kravet och är alltså ingen confounder. En viktig confounder i de flesta studier är ålder och för att komma till rätta med det planerar vi att åldersstratifiera det erhållna studieresultatet. Utöver ålder har vi inte hittat någon faktor som skulle kunna vara en confounder i vår studie. Bortfall Vid enkätstudier är det troligt med ett visst bortfall, vilket i sig dock inte behöver utgöra ett problem då ett slumpmässigt bortfall endast påverkar precisionen och går att förekomma med en större studiestorlek. Rör det sig däremot om ett selektivt bortfall kommer det påverka validiteten. I vår studie finns risken för ett selektivt bortfall av människor boende i lågexponeringsområden, då man kan tänka sig att en person boende i ett högexponeringsområde har ett större intresse av att få reda på resultatet av studien och därför svarar i högre omfattning. Det leder i så fall till ett systematiskt fel där antalet exponerade i kontrollgruppen blir falskt förhöjt och den tänkta skillnaden mellan fall- och kontrollgruppen minskar. Extern validitet En studies externa validitet påverkas av kontrollgruppens storlek och selektivitet. Vi har eftersträvat en hög generaliserbarhet genom att välja en tillräckligt stor kontrollgrupp och genom att randomisera urvalet av kontrollgruppen. Den externa validiteten kan också påverkas av en effektmodifierare.

6 Effektmodifierare En effektmodifierare (EM) är en faktor som påverkar den studerade relationen mellan exponering och utfall. I vårt fall är rökning en tydlig EM och vi planerar därför att i vår analys ta reda på hur stor den är och om rökning och boende i ett radonhus kan interagera och ge en synergistisk effekt på utvecklandet av SCLC. Även asbest är en trolig EM och dess eventuella effekt på studieresultatet bör beräknas. Då en skadlig dos asbest i praktiken enbart uppnås genom yrkesmässig exponering kommer all relevant exponering framgå av enkäten. Genom att randomisera valet av kontroller tänker vi oss att förekomsten av EM är likadant fördelad i kontrollgruppen som i befolkningen i stort och kommer därmed inte att påverka studiens externa validitet. Anledningen till att EM är viktigt att studera är framförallt för förståelsen av sjukdomsmekanismer samt för preventiva åtgärder. Felkällor Den viktigaste felkällan i studien är att radonexponeringen i ett hus kan variera med tiden. Det beror både på miljöfaktorer såsom temperatur och årstidsväxlingar och på byggnadsfaktorer och då framförallt på ventilation. Av dessa faktorer är ventilationen den största felkällan, eftersom ventilationen i ett hus kan ha förändrats under boendetiden och det uppmätta värdet endast speglar den nuvarande/dåvarande exponeringen. Analys Då vi i vår enkät insamlat kompletterande fakta kring faktorer som skulle kunna påverka utvecklandet av SCLC kommer vi under analyseringen kunna stratifiera för dessa faktorer och därmed göra ytterligare subanalyser. Sådana faktorer är t.ex. studiedeltagarnas yrke, deras rökvanor och huruvida de är storstadsboende. Prevention Om studien visar ett kausalsamband mellan att bo i ett radonhus och SCLC bör människor uppmanas att i större utsträckning mäta radonhalten i sin bostad och därefter anpassa sin livsstil och ventilation efter resultatet.

7 Källor [1] Kompendium i miljötoxikologi VERSION , Kursgivare: Avdelningen för Yrkes- och Miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund. [2] Statens Strålskyddsinstitut [3] Major Radiation Exposure What to Expect and How to Respond The New England Journal of Medicine, Fred A. Mettler, Jr., M.D., M.P.H., and George L. Voelz, M.D Volume 346: [4] Strålning från blå lättbetong [5] Metodbeskrivning för mätning av radon i bostadshus, SSI information ISSN Januari [6] Statens Strålskyddsinstitut [7] Åtgärder mot radon i bostäder, Boverket Oktober [8] Radon i inomhusluft, ISBN: , Artikelnr: [9] Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies, BMJ 2005;330:223 (29 January), doi: /bmj (published 21 December 2004) +i +homes+and+risk&searchid=1&firstindex=0&resouretype=hwcit [10] Health Effects of Exposure to Radon National Research Council Staff. Washington, DC, USA: BEIR VI. National Academies Press, [11] Statens strålskyddsinstitut

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

Radon och dess hälsoeffekter

Radon och dess hälsoeffekter SeminariearbeteMiljömedicin Radonochdesshälsoeffekter Läkarprogrammettermin4,grupp10 Bergqvist,Sara Bergsten,Sofie Hansson,Linnea Hedström,Johanna Redfors,Ola Vikström,Nils Inlämnat:100422 SeminariearbeteMiljömedicin

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Mät och sök Radonbidrag. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till kronor i bidrag när du sanerar ditt hus.

Mät och sök Radonbidrag. Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till kronor i bidrag när du sanerar ditt hus. Mät och sök Radonbidrag Koll på radonhalten? Nu kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar ditt hus. Skydda dig och din familj från skadlig radongas Radon varken syns eller luktar, men det

Läs mer

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer.

År 2008 så kollar vi cancerregistret för att se i vilka av de i vår kohort som fått lungcancer. Radon Basgrupp 9 Förekomst: Radon är en radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av uran. Den främsta källan till radon är berggrunden och i blåbetong som framställs ur sådan berggrund. Brunnar kan också

Läs mer

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms

Basgrupp 9. Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms http://www.miljoportalen.se/boleva/boende/radon Basgrupp 9 Jenny Berggren Nina Fjellström Joakim Hansson Jerker Karlsson Oskar Lundgren Elise Vallberg Susanne Wilhelms 19 april 2006 Del I Radon Radon är

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer?

Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Är halten radon i regeringens vision tillräckligt låg för att människor inte skall löpa risk att utveckla radonorsakad lungcancer? Författare John Bäckman Johanna Fellers Samuel Karlsson Freja Lundström

Läs mer

Radonexponering hos rökare

Radonexponering hos rökare Radonexponering hos rökare Basgrupp 9 Ahlberg, Lisa Andersen, Josefin Ersson, Björn Hed, Niklas Helenius, Jacob Pavlovic, Nevena Weber, Johan Inledning Tidigare studier har visat att det föreligger en

Läs mer

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

RADONGUIDEN. Radonguiden

RADONGUIDEN. Radonguiden RADONGUIDEN Radonguiden 1 2 RADONGUIDEN RADONGUIDEN 3 Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den här broschyren får du, som bor i

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014

Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 2014-08-29 1 (7) Miljöenhetens rapport Delrapport för projektet: Radon i flerbostadshus September 2014 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300

Läs mer

Basgrupp 8 Läk HT06 - Radon

Basgrupp 8 Läk HT06 - Radon Bakgrund Radon är en radioaktiv ädelgas med kemiskt tecken Rn. Den löser sig lättare i vatten än de andra ädelgaserna, och är dessutom den tyngsta av dem. 1 Radon är ett mellanled i tre sönderfallskedjor

Läs mer

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O.

Radon. Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth Gustav O. Inlämningsuppgift för Seminariet Miljömedicin/Epidemiologi T4 Läkarprogrammet ht -09 Radon Basgrupp 4: Joachim Bustad Lea Ewerman Viktor Linder Niyaz Mohammed Semharai Netzereab Sofia Nyberg Julia Stenseth

Läs mer

-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23

-RADON- Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23 Seminarierapport i miljömedicin och epidemiologi 2005-11-23 -RADON- Läkarprogrammet T4, HU, Linköping Basgrupp 8 Asp Kristina Eriksson Jenny Lindell Astrid Nilsson John Persson Emma Svensson Carin Sammanfattning

Läs mer

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008

Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Linköpings universitet Hälsouniversitetet Läkarprogrammet, termin 4 Ht 2008 Radon, passiv rökning och lungcancer Om hälsoriskerna med radon i bostadshus samt design av epidemiologisk studie om passiv rökning

Läs mer

RADON OCH LUNGCANCER. Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg. Läkarprogrammet Linköping VT 10

RADON OCH LUNGCANCER. Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg. Läkarprogrammet Linköping VT 10 RADON OCH LUNGCANCER Petra Axenram Ellen Gredegård Linda Gutborn Thor Dahlman Tobias Carlsson Anna Berg Läkarprogrammet Linköping VT 10 Radon Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i en sönderfallskedja

Läs mer

Radon Egenkontroll och tillsyn

Radon Egenkontroll och tillsyn Radon Egenkontroll och tillsyn The Capital of Scandinavia Miljöförvaltningen Stockholm Stad Marzanna Dabrowska Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hälsoskyddsavdelningen marzanna.dabrowska@stockholm.se Tfn

Läs mer

Svar på vanliga frågor till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor till Uppmaning att mäta radon FAQ Uppmaning 2018 Svar på vanliga frågor till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften är alltid

Läs mer

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid

7. Radioaktivitet. 7.1 Sönderfall och halveringstid 7. Radioaktivitet Vissa grundämnens atomkärnor är instabila de kan sönderfalla av sig själva. Då en atomkärna sönderfaller bildas en mindre atomkärna, och energi skickas ut från kärnan i form av partiklar

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst

PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst PROTOKOLL Mätning och utvärdering av Radonförekomst Fastighetsbeteckning: Radonsäte 1:1 Fastighetens adress: Radongatan 1 111 11 Radonköping Fastighetsägare: Radium Radondotter Fastighetsuppgifter Personuppgifter

Läs mer

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund

Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Resultat av indikerande radonmätning för Solskenet 2, Lund Malmö 2010-03-19 Beställare: Akelius Lägenheter AB, Stefan Strand Upprättad av: Bunmi Odubeyi Resultat av indikerande radonmätning 2 (6) Bunmi

Läs mer

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o

Sönderfallsserier N 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134. α-sönderfall. β -sönderfall. 21o Isotop Kemisk symbol Halveringstid Huvudsaklig strålning Uran-238 238 U 4,5 109 år α Torium-234 234 Th 24,1 d β- Protaktinium-234m 234m Pa 1,2 m β- Uran-234 234 U 2,5 105 år α Torium-230 230 Th 8,0 105

Läs mer

INFORMATION OM RADONMÄTNING

INFORMATION OM RADONMÄTNING INFORMATION OM RADONMÄTNING Innehåll sid Vad är radon? 1 Hur farligt är radon? 1 Varför bör jag mäta? 1 När bör jag mäta? 1 Statens strålskyddsinstitut rekommenderar 2 Våra radonkällor 3 Våra strålkällor

Läs mer

Vanliga frågor och svar Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon

Vanliga frågor och svar Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon INFORMATION Datum: 2018-01-05 Vanliga frågor och svar Uppmaning att mäta, åtgärda och rapportera radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005

Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun. Göteborg den 15 september 2005 Jämförelse mellan helårsmätningar och tremånadersmätningar av radon i Skövde kommun Göteborg den 15 september 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö-

Läs mer

RadonDagen Gävle 2011-09-27

RadonDagen Gävle 2011-09-27 RadonDagen Gävle 2011-09-27 Innehåll Innehåll: Vem är jag? Vilka är Landauer Nordic Hur mycket ska jag mäta? Mäta med spårfilmsdetektor Per Nilsson Landauer Nordic Vilka är Landauer Nordic? Start 1986

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4)

Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Seminarieuppgift i miljömedicin Radon (BG4) Vad är radon? Radon är en luktfri, radioaktiv ädelgas som bildas naturligt i all berggrund som innehåller uran. Från berggrunden avgår radon till atmosfären,

Läs mer

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011

Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Välkomna! Möte om radon torsdagen den 22 sept 2011 Nytt myndighetskrav sedan några år är 200 Bq/m3 luft ( var tidigare 400 ) en mätperiod av 2 månader under eldningssäsongen 1 okt till 31 mars i sov- och

Läs mer

Radon Det osynliga hotet

Radon Det osynliga hotet Radon Det osynliga hotet Hur många lungcancerfall kan sparas om gränsvärdet i bostäder sänks? Riskanalysmetoder VBR 180 Emma Ingmarsson, Robin Linde, Anders Lynnér, Johan Nilsson 2012-10-15 Följande rapport

Läs mer

3.1 Riktvärde radon i inomhusluft Riktvärdet för radongas i inomhusluft är, sett som ett årsmedelvärde, 200 Becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

3.1 Riktvärde radon i inomhusluft Riktvärdet för radongas i inomhusluft är, sett som ett årsmedelvärde, 200 Becquerel per kubikmeter (Bq/m3). BRF Primusbacken RUTINER EGENKONTROLL Rubrik Rutin gällande radon Distribueras till Alla medlemmar via föreningens hemsida Datum/version 2015-09-28 Upprättat av Carl Bladh Godkänt av Styrelsen Sida 1 (3)

Läs mer

Bygg en spårfilmsdetektor

Bygg en spårfilmsdetektor Bygg en spårfilmsdetektor En laboration om radonmätning Hur detektorn fungerar Detektorn består av en spårfilm, placerad på botten av en plastmugg. Öppningen på plastmuggen täcks med plastfolie, för att

Läs mer

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader?

Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? Hur arbetar vi med radon i befintliga och nya byggnader? wanda.rydholm@boverket.se Boverket var och vad? Placerad i Karlskrona och Stockholm. ~240 anställda; exempelvis civilingenjörer, arkitekter, jurister

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Fysik. Laboration 4. Radioaktiv strålning

Fysik. Laboration 4. Radioaktiv strålning Tekniskt basår, Laboration 4: Radioaktiv strålning 2007-03-18, 7.04 em Fysik Laboration 4 Radioaktiv strålning Laborationens syfte är att ge dig grundläggande kunskap om: Radioaktiva strålningens ursprung

Läs mer

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2010

SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2010 Avd. Matematisk statistik SF1905 Sannolikhetsteori och statistik: Lab 2 ht 2010 0 Allmänna anvisningar Arbeta med handledningen, och skriv rapport, i grupper om två eller tre personer. Närvaro vid laborationstiden

Läs mer

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan.

ATOM OCH KÄRNFYSIK. Masstal - anger antal protoner och neutroner i atomkärnan. Atomnummer - anger hur många protoner det är i atomkärnan. Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (p + ) Elektroner (e - ) Neutroner (n) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att de bildar ett skal.

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Atom- och kärnfysik Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn

SIDAN 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN. Radon. Egenkontroll och tillsyn SIDAN 1 Radon Egenkontroll och tillsyn Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en politiskt tillsatt nämnd som ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken mm. Miljöförvaltningen är en tjänstemannaorganisation

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten

Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten Promemoria Datum: 2015-02-06 Diarienr: SSM2014-5001 Handläggare: SSM och SGU Bilaga 1- Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i dricksvatten 1. Introduktion Geologin har stor betydelse för grundvattnets

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 29 oktober 2010 Peter Fagerström 1 Med.stud. Peter Molnár 2 Miljöfysiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Uddevalla kommun

Radonhalter i bostäder i Uddevalla kommun Göteborg den 13 juni 2006 Erik Larsson 1 Miljöutredare Eva Andersson 1 Statistiker Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum 2 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005

RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 RADONUNDERSÖKNING I JAKOBSTADSNEJDEN 2004-2005 Sammanställt av: Leif Karlström, ansvarig för radontalkot. MALMSKA HÄLSO- OCH, PB 111, INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Vad är radon 3. Hur kommer radon

Läs mer

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)?

Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Är det radon som är farligt? Vilkas intressen företräder våra myndigheter (Boverket, Socialstyrelsen, SSM,.)? Boverket Socialstyrelsen Passiv rökning är dessutom en faktor som sannolikt höjer risken för

Läs mer

Information om radonbidrag till egnahem

Information om radonbidrag till egnahem Information om radonbidrag till egnahem Staten ger bidrag för att sänka radonhalten i inomhusluften i egnahem. För ansökningar som kommer in från och med januari 2003 gäller delvis nya regler. Detta informationsmaterial

Läs mer

SS 1:1978-022. o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM. juni 1978

SS 1:1978-022. o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM. juni 1978 SS 1:1978022 o 8 OCH BENGT HÅKANSSON STATENS STRALSKYDDSINSTITUT 104 01 STOCKHOLM juni 1978 r RADONHALT OCH GAMMASTRÄLNING I ENFAMILJSHUS BYGGDA AV OVANLIGT STORA MÄNGDER SKIFFERBASERAD GASBETONG 1) 9)

Läs mer

EPIDEMIOLOGI. Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell)

EPIDEMIOLOGI. Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell) EPIDEMIOLOGI Läran om sjukdomsförekomst i en befolkning (Ahlbom, Norell) Läran om utbredningen av och orsakerna till hälsorelaterade tillstånd eller förhållanden i specifika populationer och tillämpningen

Läs mer

Epidemiologisk studiedesign (Forskningsmetodik)

Epidemiologisk studiedesign (Forskningsmetodik) Epidemiologisk forskning vad är det? Epidemiologisk studiedesign (Forskningsmetodik) -Att beskriva sjukdomars utbredning i befolkningen -Att undersöka orsakerna till sjukdomar eller sjukdomars utbredning

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum

ÖVERDRIVNA RADONLARM? Med jämna mellanrum ÖVERDRIVNA RADONLARM? Nu diskuterar myndigheterna en sänkning av riktvärdena för radon i bostadshus. Det skulle innebära att minst en miljon bostäder i Sverige klassas som hälsofarliga. Men ett faktum

Läs mer

ffi åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning

ffi åilpå$nlå f Jmiljos$pp*rt åb Mätrapport (radon iinomhusluft) <20 Bq/m3 (Anges endast om ssl:s mätkrav följts) Arsmedelvärde: Tidigare mätning ^{ EDn^ >urrrö. ta, z '4'D IT9 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium åilpå$nl"å f Jmiljos$pp*rt åb REPORT issued by an Accredited Laboratory. Mätrapport (radon iinomhusluft) Rapport nr: 3644: I

Läs mer

Studiedesign: Observationsstudier

Studiedesign: Observationsstudier Studiedesign: Observationsstudier Kvantitativa metoder II: Teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki.se Disposition Introduktion Kohortstudie Fall-kontrollstudie

Läs mer

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi

2015-04-22. Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg. Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan Kronologi Metaller Omgivningsmiljöarbetet i Sverige Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg Göran Pershagen Institutet för Miljömedicin, KI Centrum för

Läs mer

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning

Det är skillnad på Radioaktivitet och Radioaktiv strålning Vad är radon? Efter att en person hörde av sig till mig med frågor om speciellt Gammastrålning från Blåbetong började jag fundera och leta efter mer information, men fann att det skrivits väldigt lite

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Skövde kommun

Radonhalter i bostäder i Skövde kommun Göteborg den 14 februari 2005 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Erik Larsson 1 Miljöutredare Kent-Åke Wilhelmsson 2 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lars Barregård 1,3 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens

Läs mer

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!

Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! 1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral)

Atomens uppbyggnad. Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Atom- och kärnfysik Atomens uppbyggnad Atomen består av tre elementarpartiklar: Protoner (+) Elektroner (-) Neutroner (neutral) Elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor med så stor hastighet att

Läs mer

Rapport Radonundersökning

Rapport Radonundersökning Rapport Radonundersökning Undersökning av radon i byggnader inom Hägern 4 och 8 samt i mark och byggnader inom Hägern 6 För: Varbergs Kommun Structor Miljö Väst AB Upprättad av: Malin Angervall Granskad

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006

Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun. Göteborg den 14 december 2006 Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Radonhalter i bostäder i Stockholms kommun Göteborg den 14 december 2006 Pär Ängerheim 1 Miljöutredare Lars Barregård 1,2 Professor, överläkare 1 Västra Götalandsregionens

Läs mer

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3

ISBN: 91-7201-929-8 Artikelnr: 2005-101-3 Radon i inomhusluft Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Radioaktiva ämnen i dricksvatten

Radioaktiva ämnen i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktiva ämnen i dricksvatten Denna vägledning är ett komplement med rubriknumrering anpassad till Vägledning dricksvatten Fastställd: 2016-10-10 av avdelningschefen

Läs mer

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin

Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar. Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin Radiofrekvent exponering från mobiltelefoni och hälsa vetenskap och fallgropar Professor Maria Feychting Institutet för miljömedicin ? Kan inte påverka biologisk materia överhuvudtaget Hjärntumörer Annan

Läs mer

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner

2014-02-06. Ventilation i byggnader. Från och med den 1 januari 2014. Den livsviktiga inomhusmiljön. Michael Ressner Ventilation i byggnader Från och med den 1 januari 2014 Hälsoskydd Inomhusmiljö, buller, ventilation, luftkvalitet, fuktskador, bassängbad, objektsburen smitta mm Den livsviktiga inomhusmiljön Barn, ungdomar

Läs mer

Säkerheten vid kärnkraftverket

Säkerheten vid kärnkraftverket Säkerheten vid kärnkraftverket Målet för säkerhetsarbetet är att skydda personalen och att förhindra att radioaktiva ämnen kommer utanför anläggningen. I ett kärnkraftverk skapas många radioaktiva ämnen

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

Studiedesign och effektmått

Studiedesign och effektmått Studiedesign och effektmått Kohortstudier och randomiserade studier Disposition Mått på association Studiedesign Randomiserade kliniska/kontrollerade prövningar Kohortstudier Mått på sjukdomsförekomst

Läs mer

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket

Radon i vatten. Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Radon i vatten i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Boverket, Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverket Innehåll Vad är radon?... 3 Radonets egenskaper... 3 Gräns- och riktvärden... 3 Stråldoser

Läs mer

Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen

Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen Beställare: Vectura Consulting AB Att: Ulrika Isacsson Box 1094 405 23 GÖTEBORG Detaljplan för samlingslokal vid Tuvevägen Bergab Projektansvarig Kristian Nilsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Tuvevägen\Text\Aktuell\Tuvevägen

Läs mer

Radioaktivitet i dricksvatten

Radioaktivitet i dricksvatten Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Radioaktivitet i dricksvatten (utkast för extern remiss) Fastställd: 20xx-xx-xx av avdelningschefen Innehåll 2 Lagstiftning... 4 2.1.x EU-regler om radioaktivitet

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Radonhalter i bostäder i Partille kommun

Radonhalter i bostäder i Partille kommun Göteborg den 28 mars 2008 Peter Molnár Miljöfysiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 57 peter.molnar@amm.gu.se Besöksadress: Medicinaregatan 16 Telefax 031-40 97 28 www.amm.se Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin

Cancerlarmet. Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Cancerlarmet Ragnar Westerling Professor i socialmedicin Momentets syfte Hur kan man värdera vilken stöd som finns för uppmärksammade cancerrisker? Hur kan man analysera om det finns en ökad sjukdomrisk

Läs mer

DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND, ORUST

DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND, ORUST JANUARI 2015 ORUST KOMMUN DETALJPLAN FÖR MOLLÖSUND, ORUST ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se JANUARI 2015 ORUST KOMMUN DETALJPLAN

Läs mer

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS

Klinisk forskningsmetodik. Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS Klinisk forskningsmetodik Olof Akre, läkare, forskare, Enheten för klinisk epidemiologi, KS Klinisk forskning vad är det? Forskning som sker på sjukhus och/eller på patienter Svarar på patientens frågor:

Läs mer

Kv. Svarven, Ronneby. Kompletterande Rapport till Miljöinventering. zcfg. Radonmätning ABRI AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER

Kv. Svarven, Ronneby. Kompletterande Rapport till Miljöinventering. zcfg. Radonmätning ABRI AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER ABRI AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER zcfg Kv. Svarven, Ronneby Kompletterande Rapport till Miljöinventering Radonmätning Uppdragsnr: 10256707 Upprättad av Thomas Pettersson, WSP Innehåll Administrativa

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende

Vägen till ett radonfritt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Arbets- och miljömedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Radonhalter i bostäder i Upplands-Väsby kommun Göteborg den 16 april 2008 Eva Andersson Docent, statistiker Arbets- och miljömedicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se

Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Inventering av miljöfarliga ämnen i våra byggnader 2010-10-18 Johan Götbring Miljöinvent AB 08-652 91 61 www.miljoinvent.se Miljöbalken 2:3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller

Läs mer

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Arbets- och miljömedicin

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa Arbets- och miljömedicin Avd för samhällsmedicin och folkhälsa Radonhalter i bostäder i Västerbottens och Norrbottens län Göteborg den 29 juni 2007 Erik Larsson 1 Miljöutredare Eva Andersson 1 Statistiker Lars Barregård 1,2 Professor,

Läs mer

Nationell handlingsplan för radon

Nationell handlingsplan för radon Nationell handlingsplan för radon Arbetsmiljöverket Boverket Folkhälsomyndigheten Livsmedelsverket Sveriges geologiska undersökning Swedac Strålsäkerhetsmyndigheten Förord Radon i inomhusluften beräknas

Läs mer

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11

PROJEKT. Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 PROJEKT Radon i hyresrätter, redovisning av delrapport 2 2013-09-11 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer